Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'План урока'
1. Разъяснить учащимся, что реформы Петра I привели к укреплению царской власти, способствовали оформлению абсолютизма и оказали огромное влияние на ...полностью>>
'Документ'
Сразу уточним, что предметом нашего разговора является не война, а ее использование в советской пропаганде периода «застоя». Именно в этом историческ...полностью>>
'Сказка'
Завтрак. 09.00 - пешеходная экскурсия  по СТАРОМУ ГОРОДУ: (Староместская пл., городская ратуша, Еврейский город, Карлов мост….) Пражская Венеция. Тепл...полностью>>
'Документ'
Подготовка квалифицированного специалиста по управлению ИТ-инфраструктурой организации на базе Windows Server 2008 по программе сертификации Microsof...полностью>>

Національна академія наук україни (11)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

VIII. Видавнича діяльність

Науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є авторами і співавторами наступних видань:

Монографії

 1. Економічні / соціологічні науки. Маліцький Б.А. Прикладне науковзнавство. – К.: Фенікс, 2007. – 464 С. (27,89 друк.арк.).

У книзі подано вибрані праці автора, як опубліковані останніми рока­ми в наукових виданнях, так і неопубліковані — виступи, доповіді та аналі­тичні записки, підготовлені для вищих органів влади та керівників країни, а також листи, пропозиції та зауваження, спрямовані на поліпшення законо­давства, стану та розвитку науки й економіки України. У сукупності вони досить повно відображають концепції, наукові ідеї та думки автора, окреслюють основні результати проведених ним досліджень щодо розвитку науки України в умовах системної трансформації суспільства, взаємовідносин науки і суспільства, науки і влади, науково-технологічного й інноваційного розвитку країни та науково-технологічного прогнозування. Розрахована на наукових працівників, управлінців, викладачів, аспіран­тів та тих, хто цікавиться проблемами розвитку науки України, переведення економіки країни на інноваційний шлях розвитку.

В книге представлены избранные труды автора, как опубликованные в последние годы в научных изданиях, так и неопубликованные — выступления, доклады и аналитические записки, подготовленные для высших органов власти и руководителей страны, а также письма, предложения и замечания, направленные на улучшение законодательства, состояния и развития науки и экономики Украины. В совокупности они достаточно полно отображают концепции, научные идеи и мнения автора, очерчивают основные результаты проведенных им исследований относительно развития науки Украины в условиях системной трансформации общества, взаимоотношений науки и общества, науки и власти, научно-технологического и инновационного развития страны и научно-технологического прогнозирования. Рассчитана на научных работников, управленцев, преподавателей, аспирантов и тех, кто интересуется проблемами развития науки Украины, перевод экономики страны на инновационный путь развития.

 1. Економічні / соціологічні науки. Колектив авторів. Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір. За ред. О.С.Онищенко, Б.А.Маліцького. - Київ, 2007. 500 С. (30 друк.арк.).

У монографії розглядаються досвід функціонування НАН України в широкому контексті взаємодії традицій і новацій в організації фундаментальних досліджень, історія створення і досвід функціонування європейських академій і центрів фундаментальних досліджень, сучасні зрушення в європейському науковому просторі під впливом європейської інтеграції та її наслідків в національних наукових системах, зміни у співвідношенні фундаментальних досліджень та інноваційного розвитку економіки в країнах ЄС. Під цим кутом зору висвітлюється досвід організації фундаментальних досліджень в НАН України та її внесок в інноваційний розвиток економіки.

В монографии рассматриваются опыт функционирования НАН Украины в широком контексте взаимодействия традиций и новаций в организации фундаментальных исследований, история создания и опыт функционирования европейских академий и центров фундаментальных исследований, современные сдвиги в европейском научном пространстве под воздействием европейской интеграции и ее последствий в национальных научных системах, изменения в соотношении фундаментальных исследований и инновационного развития экономики в странах ЕС. Под этим углом зрения освещается опыт организации фундаментальных исследований в НАН Украины и ее вклад в инновационное развитие экономики.

 1. Економічні науки. Колектив авторів. Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття. – Київ: Фенікс, 2007. – 152 с. (8,6 ум. д.а.)

В монографії, підготовленій з участю експертних груп вищого рівня при загальному методологічному та методичному забезпеченні Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України сконцентровані суто прогнозні аспекти результатів виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004 – 2006 роки, обґрунтовано специфіку науково-технологічних та інноваційних прогнозів і їх місце у формуванні державної політики, зроблені оцінки можливих варіантів розвитку за 15 технологічними напрямами, дані обґрунтування можливих пріоритетів науково-технологічного розвитку України, окреслені перспективи подальшої роботи.

В монографии, подготовленной с участием экспертных групп высшего уровня при общем методологическом и методическом обеспечении Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва НАН Украины сконцентрированы сугубо прогнозные аспекты результатов выполнения Государственной программы прогнозирования научно-технологического и инновационного развития на 2004 – 2006 годы, обоснована специфика научно-технологических и инновационных прогнозов и их место в формировании государственной политики, сделаны оценки возможных вариантов развития за 15 технологическими направлениями, даны обоснования возможных приоритетов научно-технологического развития Украины, очерчены перспективы последующей работы.

 1. Соціологічні науки. Чирков В.Г. Вибіркове обстеження. Популярні нариси. – Київ.: Фенікс. (5,35 друк.арк.)

Книга нарисів, написана в популярній формі, містить основні етапи роботи по обстеженню підприємств засобами вибіркового методу. У ній викладені методи формування генеральної сукупності об’єктів спостереження, визначення оптимального обсягу вибірки, зокрема при різній дисперсії ознак, обґрунтування рішень щодо екстремальних значень вибірки, а також, визначення ймовірності знаходження випадкової величини в заданому інтервалі варіаційного ряду. Запропонований уточнений метод визначення обсягу пробної вибірки.

Книга очерков, написанная в популярной форме, содержит основные этапы работы по обследованию предприятий средствами выборочного метода. В ней изложены методы формирования генеральной совокупности объектов наблюдения, определение оптимального объема выборки, в частности при разной дисперсии признаков, обоснование решений относительно экстремальных значений выборки, а также, определение вероятности нахождения случайной величины в заданном интервале вариационного ряда. Предложенный уточненный метод определения объема пробной выборки.

 1. Філософські науки. Онопрієнко М.В. Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики. –Київ: Софія–Оранта, 2007. – 212 с. (14,3 ум. д.а.)

Монографія присвячена визначенню і обґрунтуванню ролі інформатизації, виявленню механізму її реалізації в сучасному суспільстві, розробці філософської концепції єдності буття предмета інформатики. З розвитком інформатики, інтелектуальних технологій здійснюється перехід від пасивного характеру представлення даних у комп'ютерних системах до активного придбання знань та їх інтерпретації. Демонструються можливості та перспективи використання інформаційної методології, інформаційного підходу до оцінки явищ і процесів у природознавстві, гуманітарних та технічних науках.

Монография посвящена определению и обоснованию роли информатизации, выявлению механизма ее реализации в современном обществе, разработке философской концепции единства бытия предмета информатики. С развитием информатики, интеллектуальных технологий осуществляется переход от пассивного характера представления данных в компьютерных системах к активному приобретению знаний и их интерпретации. Демонстрируются возможности и перспективы использования информационной методологии, информационного подхода к оценке явлений и процессов в природоведении, гуманитарных и технических науках.

Збірники та навчальні посібники

Доклад о выполнении в Украине Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации относительно женщин. - Міністерство України у справах сім ї , молоді та спорту. К.-2007. 92с. (Л.С. Лобанова – співавтор).

Чирков В.Г. Обґрунтування техніко-економічних заходів. Методичний посібник для промислових підприємств. Київ: Фенікс, 2007. – 148 с.

Дротянко Л.Г., Онопрієнко В.І. Філософія. Методичні матеріали та програми до кандидатського іспиту. – К.: НАУ, 2007. – 84 с.

Філософія. Практикум. К.: НАУ, 2006. – 232 с. Співавтор В.І.Онопрієнко.

Довідники

Іванін Г.Ю., Кальницький М.Б., Павленко Ю.В., Храмов О.Ю., Храмов Ю.О. Історико-біографічний енциклопедичний довідник. Київ. – К.: Фенікс, 2007. – 1120 с.

Статті у вітчизняних журналах і наукових збірниках:

 1. Бессалова Т.В. Вища освіта України та європейські стандарти // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 5. – С. 168–172.

 2. Бессалова Т.В. Михайло Сергійович Будников – засновник наукової школи теорії і практики потокового будівництва // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2006. – Вип.. 25. – С. 22–29.

 3. Бессалова Т.В. Научное наследие Ивана Евстафьевича Коробчанского // Наука и науковедение. – 2006. – № 4.Додаток. – С. 252–259.

 4. Булкин. И.А. К вопросу об адекватности механизмов базового и программно-целевого финансирования для поддержки научно-технической деятельности в Украине// Наука та наукознавство, 2007, №1.

 5. Булкин. И.А. К вопросу об усовершенствовании отражения финансирования исследований и разработок в Государственном бюджете Украины// Наука та наукознавство, 2006, №4 (додатковий).

 6. Булкин. И.А. Некоторые задачи реформирования НАН Украины в контексте прогнозируемых тенденций ее развития (материалы Киевского симпозиума 2006 г.)

 7. Бутнік-Сіверський О.Б., Красовська А.Г., Булкін І.О. Методичний підхід до оцінки потенціалів виробничого, інноваційного та науково-технічного розвитку// Збірн. Наук. праць КНЕУ, К.: вид. КНЕУ, 2007.

 8. Віденіна Н.Г., Рибачук В.П. Публікаційна активність наукових установ і вищих навчальних закладів україни щодо до сліджень Антарктики: Бібліометрична оцінка вітчизняних публікацій за 1997-2006 роки // ХI Міжнародний науково-технічний симпозіум „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS i GIS - технології”. Вересень, 10–15, 2006, Алушта: Матер. симпоз., 2006. – С. 159 – 168.

 9. Гамалія В.М. Ґендерний аспект у викладанні історії науки і техніки // Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України. Зб. наук. праць. – Х.: НТУ „ХПІ”, 2007. – С. 100-108.

 10. Гамалія В.М. Йозеф Тржебінський – український та польський фітопатолог початку ХХ століття // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.30. – К., 2007. – С.31-36.

 11. Гамалія В.М. Розвиток науки про хвороби рослин в Україні на початку ХХ ст. // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.25. – К., 2006. – С.86-96.

 12. Гамалія В.М. Створення і початок діяльності відділу бактеріозів рослин Інституту мікробіології та епідеміології АН України (1934-1940) // Наука та наукознавство, 2006. – № 4. Додаток. – Матеріали VІ Добровської конференції. – С. 118-121.

 13. Гамалія В.М. Центри з вивчення бактеріозів рослин в Україні (перша чверть ХХ ст.). – Вісник Дніпропетровського університету. – № 5, 2006. – Вип. 13. – С. 47-51.

 14. Гамалія В.М., Костюк Г.Г., Колтачихіна О.Ю. До історії інтродукційної діяльності ботанічних садів України на початку Х1Х ст.. – В кн.: Різноманіття фітобіоти: шляхи, відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми. – Кременець; Тернопіль, 2007, с.194 /у співавт. В.М.Гамалія/.

 15. Глєбова А.М. Школа В.С. Михалевича // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №4.

 16. Глєбова А.М., Кухтенко Т.В. Олександр Іванович Кухтенко та його наукова школа // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №4.

 17. Гороховатська О.Я. Внесок школи М.М. Амосова у розвиток досліджень в галузі робототехніки та систем штучного інтелекту // Наука. Релігія. Суспільство, 2007. – № 2. – С. 234-239.

 18. Гороховатська О.Я. Школа М.М. Амосова // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №4.

 19. Грачев О.О. VII Щорічна конференція з наукознавства та історії науки, присвячена пам’яті Г.М. Доброва (Добровські читання). // Наука та наукознавство. – 2007. – № 1.– С. 146-147.

 20. Грига В.Ю. Аналіз діяльності НАНУ в процесі інноваційного розвитку // Проблеми науки. – 2007. – №7.—С.2-9

 21. Данилишин Б.М., Коваленко А.О., Заєць Р.В. Збереження довкілля та сталий розвиток // Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на 5 років та наступне десятиліття. — К.: Фенікс, 2007. — с. 86–94.

 22. Дембновецький О.Ф., Левчук О.М., Рудий Р.Б., Кучер М.С. Наукові засади екологобезпечного водокористування в агропромисловому комплексі України // Проблеми науки. – 2007. - № 3. - С. 42-49.

 23. Денисюк В.А. Оценка инновационной активности экономики Украины. Наука та наукознавство. № 4, Додаток. 2006. – С. 230-245.

 24. Денисюк В.А. Стан та завдання трансферу передових виробничих технологій. Тези матеріалів науково-практична конференція «Ринок технологій: проблеми та шляхи вирішення, Київ, 5-6 грудня 2007 року. – С. 25-32.

 25. Денисюк В.А. Україна і Російська Федерація у новому вимірі світової конкурентоспроможності. Інновації & промисловість. № 2, 2007. – С. 5-12.

 26. Денисюк В.А., Онопрієнко В.І. Реальні проблеми і перешкоди на шляху до інноваційної економіки // Економіка промисловості. – 2007. – № 1 (36). – С. 185–189.

 27. Дупленко Ю.К. (спільно з В.П.Замостьяном). Біоетика та її складові // Наука та наукознавство. – 2007.- № 1.- С. 40-45.

 28. Дупленко Ю.К. Деятельность Йосифа-Бронислава Мочутковсого в Одессе (1869 – 1893) // Поляки на півдні України та в Криму. – Одеса-Ополє-Вроцлав, 2007. – С. 217-218.

 29. Егоров И.Ю. Проблемы построения комплексных индикаторов научно-технической и инновационной деятельности // Проблеми науки – 2007. - №12.

 30. Еременко Л.И. VI Житомирская конференция «Человек и Космос», посвященная 100-летию со дня рождения С.П.Королева // Наука и науковедение. – 2006. – 4. – С. 113–114.

 31. Єгоров І.Ю., Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Міжнародні підходи до побудови сателітного рахунку досліджень і розробок // Статистика України. -2007.- №2.

 32. Єгоров І.Ю., Чехун В.О. Оцінка характеристик результативності та сталості наукових колективів академічних інститутів в умовах ринкової економіки // Проблеми науки – 2007. - №5.

 33. Заец Р.В. О направленности научно-технической и инновационной политики на решение проблем экоустойчивого развития // Економіст, 2007, № 9, с. 26–31. (статья представлена на веб-ресурсе — .ua/download/files/Zaets_Roman_dok.pdf ).

 34. Заец Р.В. Проблемы перехода к экоустойчивому развитию // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: Материалы Международной научной конференции (Минск, 18-19 октября 2007 г.). В 4 т. Т. 3. — Мн.: НИЭИ Мин-ва экономики Республики Беларусь, 2007. — с. 153–157.

 35. Заец Р.В. Проблемы перехода к экоустойчивому развитию и его научно-методологического обеспечения // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції; м. Дніпропетровськ, Україна, 02-05 жовтня 2007 р. — Дніпропетровськ, 2007. — с. 5–11.

 36. Заєць Р.В. Проблеми спрямування освіти, науки та інноватики у світлі ідей екостійкого розвитку // Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку). матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2007 р.).. — К.: 2007. — с. 74–81.

 37. Заєць Р.В. Проблеми спрямування розвитку міста за критеріями екологічної стійкості на базі наукових знань та інновацій // Матеріали науково-практичної конференції "Екологічні проблеми м.Києва та шляхи їх вирішення (Київ, 20 грудня 2006 р.) — К.: 2007. — с. 67–74.

 38. Звонкова Г.Л. Принципи діяльності аспірантури і організації науково-дослідної роботи в Україні у 20-30-ті рр. ХХ ст. // Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України. – Х.: НТУ ХПІ, 2007. – С.112-116.

 39. Исакова Н., Красовская О., Грига В. Трансграничное сотрудничество как инструмент развития предпринимательства в условиях расширения ЕС. Європейський Союз: 50 років після римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: Нові моделі. – Збірник тез доповідей і статей за підсумками науково-практичного семінару. – ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса. – 2007. – сс.75-81

 40. Исакова Н.Б., Левченко О.Г. Новые информационные и коммуникационные технологии в научной деятельности: современные проблемы и перспективы исследований. // Проблемы науки, 2007, № 12, сс.

 41. Ісакова Н.Б., Красовська О.В., Грига В.Ю. Значення трансграничної співпраці підприємств західних регіонів України для їх інноваційної практики // Наука та наукознавство. – 2007. – №3. – С.43-54

 42. Кавуненко Л.П. Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку / Суми, Университетька книга, 2007 р., с.956-962. / Розділ в міжнародній монографії

 43. Капица Ю. Проблемы реализации прав интеллектуальной собственности в Украине // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2007. - № 1.- С. 3-12.

 44. Капіца Ю. Підходи до порівняння права інтелектуальної власності ЄС та України у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність.- 2007.- № 3.- С. 4-6.

 45. Капіца Ю. Судовий захист прав на торговельні марки в Європейському Союзі // Теорія і практика інтелектуальної власності.-2007.- № 2.- С. 14-22.

 46. Капіца Ю.М. Збори за патентування збільшуються в 18-27 разів. Чи є у винахідництва майбутнє? // Винахідник і раціоналізатор.- 2007.- № 9.- С. 34-36.

 47. Ковальчук Л.В. Результати найбільш вагомих фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок НАН України, а також ряду вітчизняних і міжнародних наукових заходів. – Веб-сайт НАН України. - (Спільно з Центром практичної інформатики при Президії НАН України).

 48. Колтачихіна О.Ю. Дослідження в галузі загальної теорії відносності та космології в Дніпропетровському університеті в другій пол.ХХ ст. // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2006. – В.25. – С.129-134.

 49. Колтачихіна О.Ю. Матвій Петрович Бронштейн. // Наука та наукознавство. – 2006 – №4. – С.102-104.

 50. Колтачихіна О.Ю. Нові сторінки з життя фізика-теоретика Леона Йосифовича Кордиша. // Наука та наукознавство. – 2006 – №4. – С.61-70.

 51. Колтачихіна О.Ю. Сприйняття теорії відносності в Україні в першій третині ХХ ст. // Наука та наукознавство. – 2006. – №4.Додаток. – С.84-88.

 52. Колтачихіна О.Ю., Костюк Г.Г. Профессор Франц Каменский и его роль в истории ботаники. – В кн.: Поляки на півдні України та в Криму. – Одеса; Ополе;Вроцлав, 2007, с.261 – 263 /0,3 а.а./.

 53. Красовская О., Грига В. Венчурный капитал: ошибки в трактовании и состояние дел в Украине // Економіст. – 2007. – № 9. – С. 75-77

 54. Литвинко А.С. Академік І.Р.Юхновський і розвиток статистичної фізики в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть.-Вип. 27.-К.,2007.-С.101-111.

 55. Литвинко А.С. Внесок наукової школи фізики рідин В.І.Данилова у формування статистичної фізики в Україні // Вісник Дніпропетр. Ун-ту.-2007.-№5.-Сер. Історія і філософія науки і техніки.-Вип.14.-С.71-87.

 56. Литвинко А.С. Вплив робіт М.Смолуховського на формування наукової школи з фізики рідин Й.З.Фішера у Одеському університеті // У зб. Праць наук. конф. “Поляки на півдні України та в Криму”.-Одеса-Ополе-Вроцлав-2007.-С.227-234.

 57. Литвинко А.С. Дослідження зі статистичної фізики в університетах України // Історія української науки на межі тисячоліть.-Вип. 29.-К.,2007.-С.133-149.

 58. Литвинко А.С. Ключова роль історії науки для формування світогляду фахівця // У зб. Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України.-Харків: НТУ “ХПІ”, 2007.-С.175-182.

 59. Литвинко А.С. Статистична фізика та наукова картина світу // Історичні записки. зб. наук. праць.-Вип.12.1.-Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля.-2006.-С.96-104.

 60. Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка І.Р.Юхновського // Наука та наукознавство.-2007.-№2.-С.83-100.

 61. Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка НАН України С.В.Пелетминського // Наука та наукознавство.-2007.-№3.-С.85-101.

 62. Лобанова Л.С. Аналіз сучасної системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні// Наука та наукознавство ,№3, 2007р.

 63. Лобанова Л.С. Імпакт-фактори наукових журналів та індекси цитування вчених: проблеми точності, моралі , етики та можливості використання// Наука та наукознавство,№ 2, 2007р .

 64. Лузан Г.С., Лузан К.О. Аналіз впливу ресурсних чинників на результативність наукової діяльності в академічній науці України шляхом побудови моделі множинної лінійної регресії (частина І) // Проблеми науки. – 2007. - №11. – С. 15-21.

 65. Лузан Г.С., Лузан К.О. Аналіз впливу ресурсних чинників на результативність наукової діяльності в академічній науці України шляхом побудови моделі множинної лінійної регресії (частина ІІ) // Проблеми науки. – 2007. - №12.

 66. Лузан К.О. Аграрна наука в Україні: аналіз тематики досліджень // Проблеми науки. – 2006. - №12. – С. 2-10.

 67. Лузан К.О., Волохова О.В. Деякі аспекти діяльності інститутів НАН України // Наука та наукознавство. – 2006. - №4. Додаток (Матеріали Шостої щорічної конференції з наукознавства та історії науки (Добровські читання), 10 березня 2006 р.). - С. 178-185.

 68. Маліцький Б., Онопрієнко В., Денисюк В. Шлях до економіки знань // Вісник НАН України. – 2006. –№ 10. – 58–62.

 69. Маліцький Б.А. Від політики «перетягування» влади до реальної політики інноваційного розвитку// Наука та наукознавство. - 2007. - 2. - С. 3-6

 70. Маліцький Б.А. Теорія і практика неолібералізму в українських реаліях // Наука та наукознавство. - 2007. - 3. - С. 3-27

 71. Маліцький Б.А., Ісакова Н.Б. Майбутнє академічної науки будується сьогодні // Наука и науковедение. – 2006.- № 4. Додаток. - С.163-174.

 72. Маліцький Б.А., Онопрієнко В.І. Інформатика та наукознавство: імпульси методологічного впливу // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №4. – С. 183-195.

 73. Маліцький Б.А., Попович О.С. Політика пріоритетів і проект Закону України «Про пріоритені напрями розвитку науки і техніки» // Проблеми науки. – № 5. – 2007. – С. 15 - 23

 74. Мелещенко Л.П. Етика технологічної доби: концепція Г.Йонаса // Наука и науковедение. – 2006. – № 4. Додаток. – С. 55–58.

 75. Н.Б.Ісакова, О.В.Красовська, В.Ю.Грига, Фрідеріке Велтер, Девид Смолбоун Наслідки розширення ЄС для транскордонного співробітництва та бізнесу західноукраїнських підприємств за оцінками підприємців //Вісник Ужгородського національного університету. Серія Економіка. – 2007. –№22. – с.

 76. Оноприенко В.И. Выдающийся стратиграф-палеонтолог: вклад в историю науки // Наука и науковедение. – 2007. – № 3. – С. 142–144.

 77. Оноприенко В.И. Глобальное сетевое общество и национальная наука // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2007. –№ 1 (5). – С. 42–46.

 78. Оноприенко В.И. Императивы образования для знаниевого общества // Наука и науковедение. – 2007. – № 1. – С. 94–107.

 79. Оноприенко В.И. Информационная аналитика в науковедении // Наука и науковедение. – 2006. – № 4. – С. 40–50.

 80. Оноприенко В.И. Колымская «командировка» С.П.Королёва // Стратегия розвитку України. – 2006. – № 5. – С. 32–36.

 81. Оноприенко В.И. Методологические проблемы преподавания истории науки и техники в університетах // Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – С. 23–34.

 82. Оноприенко В.И. Немеркнущий свет А.Л.Яншина // Наука и науковедение. – 2006. – № 4. – С. 115–117.

 83. Оноприенко В.И. Нетрадиционный учебник философии // Наука та наукознавство. –2007. – № 2. – С. 137–139.

 84. Оноприенко В.И. Постановка проблемы методологии эмпирического и описательного естествознания в контексте наследия В.И.Вернадского // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2006 –№ 1 (3). – С. 16–23.

 85. Оноприенко В.И. Философия науки в университетском учебнике // Наука и науковедение. – 2007. – № 1. – С. 150–152.

 86. Онопрієнко В. Космологія біосфери // Вісник НАН України. – 2007. – № 7. – С. 51–54.

 87. Онопрієнко В.І. Наука і освіта в побудові знаннєвого суспільства // Світ. № 41–42. - С. 1-2.

 88. Онопрієнко В.І. Стратегія підтримки інновацій //Вісник НАН України. - 2007.- № 6.- С. 55-58.

 89. Онопрієнко В.І. Фундатор Академії наук України // Наука та наукознавство. –2007. – № 2. – С. 132–134.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..