Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Этот метод использует процентный подход к определению лизинговых платежей. Предполагается, что все лизинговые платежи одинаковы в каждом периоде в те...полностью>>
'Конспект'
Местное самоуправление – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение населением (непо...полностью>>
'Документ'
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения отв...полностью>>
'Лекция'
Следствием теории Максвелла яв­ляется поперечность световых волн: векторы напря­женности электрического и магнитно­го полей волны взаимно перпендику­...полностью>>

Національна академія наук україни (11)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Крім співробітників та аспірантів ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України в роботі конференції взяли участь члени вченої та спеціалізованої рад, які не є штатними працівниками ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України, фахівці з наукознавства та історії науки і техніки наукових установ і навчальних закладів та спеціалісти з інших галузей науки та виробництва. На заключному пленарному засіданні конференції було виголошено понад 10 наукових доповідей та повідомлень. Підсумки роботи конференції узагальнив завідувач відділу проблем діяльності і стратегії розвитку НАН України ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України, к.т.н, О.О.Грачев.

Учасники міжнародного симпозіуму «Интеграция науки и образования – ключевой фактор общества, построенного на знаниях» відмічають:

Необхідним елементом прогресу в інтеграції науки в освітній процес повинні стати теоретична розробка методологічних основ процесу інтеграції, вдосконалення методичного інструментарію його наукового і інформаційного супроводу і створення системи моніторингу реалізації і ефективності державної політики в цій сфері. Учасники Міжнародного симпозіуму звертаються до МААН з пропозицією віднести до числа пріоритетних напрямів наукової політики Асоціації і що входять в неї Академій наук і інших наукових центрів проведення комплексних наукових досліджень по сучасних ідеологічних і методологічних проблемах розвитку суспільства і держави, забезпечивши ним необхідну кадрову і ресурсну підтримку і достатню інтеграцію сумісних зусиль.

Учасники Міжнародного симпозіуму виражають стурбованість тим фактом, що принципове значення науки і освіти як ключових елементів національної інноваційної системи все ще не усвідомлені в достатній мірі громадськістю, представниками властей і особливо працівниками апарату управління країн з перехідною економікою. Неодмінними умовами успішної реалізації процесу інтеграції науки і освіти в країнах ВЕКЦА повинні бути:

забезпечення єдності правового, інституційного, фінансово-економічного, організаційно-управлінського і інших сторін державного регулювання науково-освітньої діяльності;

гармонізація взаємодії між науково-освітнім комплексом і державною владою;

підвищення відповідальності органів влади за створення і розвиток наукового потенціалу і забезпечення високого рівня доступності і якості освіти населення;

подолання відомчої замкнутості і міжвідомчих бар'єрів у сфері науки і освіти;

протидія бюрократизації влади, науки і утворення;

підвищення рівня інноваційної культури апарату державного управління;

широке упровадження в практику управління сферою науки і утворення сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій і що базуються на них мережних методів;

розвиток форм і актуалізація спілкування вищого політичного керівництва країни з провідними ученими дослідницьких інститутів і університетів.

Наукова громадськість повинні позбутися ілюзії і пасивність в постановці і рішенні цих проблем і все більш активно діяти як організована сила. Працівникам науки належить усвідомити, що їх авторитет і авторитет науки в цілому не може розглядатися як суто особиста справа – це національне надбання, вирішальне, що має, значення для забезпечення інноваційного розвитку країни.

10-15 вересня 2007 року на основі рішення XI Міжнародної науково-практичної конференції (вересень 2006 року, р. Алушта) і відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року № 383-р в м. Скадовськ Херсонської області відбулася XII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки». Учасники Конференції рекомендують:

1. Для створення відчутного імпульсу інноваційного розвитку держав-учасників СНД і їх регіонів вважати за доцільне в невідкладному порядку:

1.1 Розробку наукових основ Стратегії інноваційного розвитку економіки держав-учасників СНД і перебудови суспільства, що базується на новітніх інтелектуальних технологіях, знанні законів соціально-економічних, соціально-політичних, соціокультурних трансформацій.

1.2 Розробку наукових основи механізму упровадження комплексу заходів щодо стимулювання концентрації внутрішніх ресурсів держав і регіонів, а також привернутих іноземних інвестицій, перш за все в інноваційній сфері.

1.3 Розробку і упровадження ефективної системи державного і міждержавного моніторингу інноваційного розвитку держав і регіонів, забезпечення постійного і достовірного інформування населення про завдання, проблеми і досягнення на шляху створення інноваційної економіки держав-учасників СНД і СНД в цілому.

1.4 В цілях обліку регіональних особливостей в державній інноваційній політиці наділити місцеві органи влади відповідними повноваженнями, необхідними для створення і підтримки в регіонах інноваційної інфраструктури.

1.5 Орієнтувати зовнішню політику держав на повніше використовування можливостей інтеграції держав-учасників СНД з міжнародними економічними об'єднаннями держав для зростання темпів оновлення промислового і сільськогосподарського виробництва, підвищення його технічного і технологічного рівня, ефективності інноваційної економіки.

2. З метою формування регіональних інноваційних моделей економіки ініціалізувати:

2.1 Прискорення структурної перебудови економіки регіонів за рахунок здійснення активної політики залучення як внутрішніх, так і іноземних інвестицій.

2.2 Модернізацію виробничої бази, виходячи з прогнозних оцінок перспективності вироблюваної продукції, відновлення традиційних виробничих зв'язків підприємств і науково-технічних організацій в регіонах і формування нової мережі міжрегіональних кооперацій.

2.3 Здійснення політики сприяння національним виробникам відповідно до галузевих і регіональних стратегій.

2.4 Розширення фінансових механізмів підтримки інноваційного підприємництва, маючи на увазі державне замовлення на науково-технічні розробки і інноваційні проекти, страхування інвестиційних ризиків, венчурне інвестування, реінвестиція заощаджених грошей і інші механізми.

3.   В цілях активізації інноваційної діяльності органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування:

3.1 Активізувати роботу по підвищенню інноваційної культури населення, створенню умов для обміну інформацією, а також діяльності регіональних і локальних контактних пунктів і центрів по участі в сумісних проектах, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. Організацію проведення в регіонах семінарів і створення мережі постійно діючих центрів консультантів по методології і інноватіке управління.

3.2 Вивчити досвід Львівської області по організації ділових зв'язків з регіонами і підприємствами Республіки Польща як члена ЄС, здійсненню заходів по участі учених і фахівців у виставках і ярмарках інноваційних проектів, що проводяться в Республіці Польща з участю Львівського центру науково-технічної і економічної інформації, а також в сумісних проектах, що фінансуються з бюджету ЄС, з метою розробки методичних рекомендацій по встановленню ділових зв'язків і партнерства із зарубіжними підприємствами і організаціями.

3.3 Вивчити досвід розвитку малого інноваційного підприємництва на базі інноваційних структур (технопарків, інноваційних бізнес-інкубаторів і ін.), накопиченого в Російській Федерації, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, з метою розробки методичних рекомендацій по стимулюванню інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу.

3.4 Вивчити досвід Центру комплексних соціально-наукових досліджень і освіти по використовуванню технології дуального соціокультурного управління колективною поведінкою і взаємодією, по використовуванню технології професійної підготовки управлінських кадрів різного рівня, по діагностиці динаміки соціокультурних трансформацій, зміни поколінь і зміни соціальних і культурних установок молоді, соціально і культурно значущих очікувань, цілей, цінностей, ідеалів населення, зміні домінант колективної поведінки і взаємодії, механізмів соціальної взаємодії з метою розробки методичних рекомендацій по стратегічному управлінню соціально-політичною, соціально-економічною і соціокультурною ситуацією, методичних рекомендацій по розробці освітніх програм підготовки управлінських кадрів і упровадження в практику стратегічного прогнозування і програмування в державах-учасниках СНД.

3.5 Вивчити досвід Республіки Молдова по формуванню в державі Інформаційного суспільства.

3.6 Ініціювати і підтримати створення в державах-учасниках СНД філіалів Міжнародного інноваційного центру технологічної і гуманітарної співпраці.

3.7 Активізувати підготовку сучасного кадрового потенціалу, в першу чергу керівних кадрів – корпоративних керівників і осіб, що ухвалюють рішення. При складанні програм їх підготовки врахувати:

- методику сучасної інтелектуальної підготовки перших осіб на досвіді Міжнародної Вищої Школи "Новий Універсум" (Україна);

- технології і методичні розробки Центру комплексних соціально-наукових досліджень і освіти (Російська Федерація).

4.   Державному агентству України по інвестиціях і інноваціях:

4.1 Використовуючи Концепцію інноваційного розвитку регіону (на прикладі Автономної Республіки Крим), схвалену учасниками XI Міжнародної конференції по інноваційній діяльності, і досвід Польської Республіки по розробці регіональних інноваційних стратегій, приступити спільно з обласними державними адміністраціями і Радою міністрів Автономної Республіки Крим до розробки регіональних програм інноваційного розвитку, почавши з пілотних інноваційних проектів Автономної Республіки Крим і Херсонської області.

4.2 Розробити програму створення мережі базових інноваційних структур (інноваційних центрів, наукових і технологічних парків і ін.) у всіх регіонах України. Подати створюваним і вже створеним інноваційним структурам необхідну організаційно-фінансову підтримку на першому етапі їх діяльності.

5. Міжнародному інноваційному центру технологічної і гуманітарної співпраці активізувати створення регіональних філіалів цього центру, зокрема, в Херсонській області, де інноваційна діяльність знаходиться в полі уваги керівництва області, і в Автономній Республіці Крим, де науково-технічна громадськість готова до цієї роботи.

6. Зацікавленим учасникам Конференції, що ознайомився з проблемами розвитку Херсонської області, до грудня 2007 року внести Херсонській обласній раді свої пропозиції, які можна було б використовувати для формування пакету інноваційних проектів, направлених на інноваційний розвиток, і розробки Програми інноваційного розвитку регіону.

На 2008 рік заплановано проведення наступних міжнародних симпозіумів і конференцій:

Назва

Дата проведення

Місце проведення

Кількість уча-сників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД), що планується

Перелік

співорганізаторів

Міжнародний симпозіум «Інтеграція наукових систем країн-членів ОЧЕС до загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи»

24-26 квітня

м. Київ

понад 150

20 — з-за кордону;

60 — з СНД

НАН України, МОН України

ХІІІ міжнародна науково-практична конференція з інноваційної діяльності «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»

15-19

вересня

Алушта, АР Крим

понад 150

10 — з-за кордону;

30 — з СНД

НАН України, МОН України, Рада Міністрів АР Крим, СНІО України

Протягом 2007 р. науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України брали участь в 61 конференції і семінарі, в тому числі 45 міжнародних конференціях і семінарах:

 1. Міжнародна конференція Вищої школи економіки, Москва, Росія, 4-5 квітня;

 2. III Международная научная конференция «Философия космизма и современная авиация». Киев, 12-13 апреля;

 3. IV Міжнародній науково-практичній конференції «Нові підходи щодо формування інвестиційних пріоритетів в галузі будівельних матеріалів» Російська Федерація, м.Ярославль, 16 квітня;

 4. Тринадцята загальноросійська наукова конференція молодих вчених з фізики. Російська Федерація, Ростов-на-Дону, 20-26 квітня;

 5. Конференція Європейського наукового фонду «Роль фундаментальних наук у сучасному суспільстві» Відень, Австрія, 10-12 травня;

 6. II Международная научно-практическая конференция «Научно-инновационная деятельность и предпринимательство в АПК: проблемы эффективности и управления», г. Минск, 17-18 мая;

 7. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування рентної політики в сучасних умовах». Київ, 17 травня;

 8. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активації інвестиційно-інноваційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни у світове співтовариство» Тернопіль, 18 травня;

 9. Міжнародна науково-практична конференція «Україна та сучасні тенденції інноваційного розвитку ЄС», Київ, 29 травня ;

 10. VІ сессия Славянского Парламентського Союза. Бєларусь, Мінськ, 1-3 липня;

 11. XV міжнародна науково-практична конференція «Екологія і здоров’я людини. Охорона повітряного і водного басейнів. Утилізація отходів». м.Щелкіно (АР Крим), 4 – 8 червня;

 12. Міжнародна наукова конференція «Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми», м.Кременець, 18-23 червня;

 13. Міжнародна наукова конференція, присвячена 200 – річчю заснування Кременецького ботанічного саду, Кременець, 18 – 23 липня;

 14. Symposium of the International Committee for the History of Technology «Fashioning Technology. Design from Imagination to Practice». Copenhagen, August 14-18 ;

 15. Міжнародна конференція «Рік гендерної рівності в Україні: Європейський вибір», вересень, м.Київ.;

 16. Міжнародна наукова конференція «Поляки на півдні України та в Криму», Одеса-Ополє-Вроцлав, 6-7 вересня ;

 17. XII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» (ІНКОН XII), м. Скадовськ, 10-15 вересня;

 18. IV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів». м.Дніпропетровськ, 2 – 5 жовтня ;

 19. Всеросійська наукова конференція «Государство и рынок: новое качество взаимодействия в информационно-сетевой экономике», г. Санкт-Петербург, Росія, 4 – 6 жовтня ;

 20. Міжнародна науково-практична конференція: «Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика». м. Дрогобич, 11-12 жовтня;

 21. Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития». Мінськ, Білорусь 18-19 жовтня ;

 22. Міжнародна конференція з проблем підготовки Європейського інноваційного табло за 2006 рік, Брюсель, Бельгія, 22-24 жовтня;

 23. Міжнародна науково-практичній конференція «Нова якість економічного зростання: інновації, інвестиції, конкурентоспроможність». м. Мінськ, 25 – 26 жовтня;

 24. Міжнародний науковий форум «Інвестиції в знання, інвестиції в майбутнє». Будапешт, Угорщина, 7-10 листопада;

 25. International Conference on Physics Education (Marrakech, Morocco) 11-16 November;

 26. Науково-практична конференція Фонду Фрідріха Еберта (Німеччина) «Посилення діалогу між владою і громадськістю щодо вирішення актуальних гендерних питань». Київ, 13 листопада ;

 27. Міжнародна науково-практична конференція «Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України». м. Київ, 28-29 листопада ;

 28. Міжнародна конференція «Європа між минулим і майбутнім». Київ, 30 листопада – 2 грудня;

 29. Міжнародна науково-практична конференція «Ринок технологій: проблеми та шляхи вирішення». Київ, 5-6 грудня;

 30. III Міжнародна наукова конференція «Філософія космізму і сучасна авіація», Київ, 12-13 квітня;

 31. XІ Міжнародний науково-технічний симпозіум «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS – технології», Алушта, (Автономна Республіка Крим), 10-15 вересня;

 32. Международный симпозиум «Интеграция науки и образования – ключевой фактор общества, построенного на знаниях», Киев, 26- 29 жовтня ;

 33. XXVIII международная годичная конференция Санкт-Петербургского отделения национального комитета по истории и философии науки и техники РАН «Наука и техника: вопросы истории и теории», Санкт-Петербург, 26-30 ноября;

 1. Международный научный форум о судьбе сербского и других славянских народов в ХХ веке на Балканах, / Сербия, Белград, 14-16 червня;

 2. IV Белгородский международный экономический форум Беларуси, России, Украины. Белгород, Росія, 26 – 28 вересня;

 3. Міжнародний форум з трансферу технологій та інновацій. Київ, 29-30 жовтня;

 1. Семінар проекту ІНТАС «Транскордонне співробітництво і партнерство в окремих країнах СНД та наслідки розширення ЄС: сприяння розвитку підприємництва в Україні, Білорусі та Молдові», м. Вітебськ, Білорусь, 21-23 лютого;

 2. I міжнародний семінар по проблемах індикаторів «Інноваційного табло ЄС” для України та Росії». Київ, 25-27 червня;

 3. Міжнародний тренінг-семінар «Дослідження та інноваційний менеджмент». Київ, 25-26 червня;

 4. Міжнародний семінар «Інноваційна політика в Росії та Україні у світлі оцінок про методології Європейського інноваційного барометра», Київ, 26-27 червня;

 5. Міжнародний семінар ЮНЕСКО з проблем статистики науки і інновацій у країнах колишнього СРСР, Москва, Росія, 17-21 вересня;

 6. II міжнародний семінар по проблемах індикаторів «Інноваційного табло ЄС» для України та Росії» Київ, 1-2 листопада;

 7. Міжнародний семінар в рамках виконання теми 6РП ЄС «Використання Європейського інноваційного табло у посткомуністичних країнах». Київ, 1 листопада;

 8. Міжнародний семінар з проблем дослідження статистики соціальних та гуманітарних наук, Пекін, Китай, 12-18 листопада;

 9. Міжнародний семінар з проблем інноваційного розвитку. Велика Британія, Кембридж, 18-20 грудня.

Вітчизняні конференції, семінари, з’їзди тощо:

 1. VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця», Київ, березень;

 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку)». Київ, 19 квітня;

 3. Фестиваль Науки.Київ, 14-16 травня ;

 4. XІІ Всеукраїнська конференція молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів. Київ, 20 травня;

 5. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Проблеми українського державотворення: історія і сучасність», червень, Житомир ;

 6. III Національний конгрес з біоетики, м.Київ, 8-11 жовтня ;

 7. VI Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки і техніки», Полтава, 11-12 жовтня;

 1. VII щорічна наукова конференція з наукознавства та історії науки (Добровські читання), Київ, 14 березня;

 2. V молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти». Київ, 15 травня;

 3. IX науково-практична конференція «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку». м. Павлоград, 30 листопада-1 грудня;

 1. Засідання Ради МААН, Київ, 26 лютого;

 2. Парламентські слухання «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення». Київ, 21 березня ;

 1. Спільна сесія Загальних зборів НАН України та АМН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка НАН та АМН України В.П. Комісаренка. Київ, 16 січня;

 2. Засідання прес-клубу Національної Академії наук та Національної і Київської спілок журналістів України на тему: «Подовження ресурсу та безпеки конструкцій, споруд і машин», Київ, 26 лютого;

 3. Робоча сесія щорічних Загальних зборів НАН України. Київ, 19 квітня;

 4. Круглий стіл в Державному агентстві України з інвестицій та інновацій за темою: «Реалізація державної інноваційної політики» 14 червня, м. Київ;

VII. Створення та використання об’єктів інтелектуальної власності

Об’єкти інтелектуальної власності, створені в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України на протязі 2007 року, належали до сфери дії авторського права і не підлягали правовій охороні як об’єкти промислової власності. Тому вони не патентувались, а їх використання не підлягало ліцензуванню.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..