Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 "...полностью>>
'Документ'
На основе строгого решения задачи о возможности существования волны электрического типа во вращающемся цилиндрическом волноводе выполнен анализ элект...полностью>>
'Тезисы'
Одна из проблем, с которой школа сталкивается на начальном этапе изменений традиционного содержания и форм государственной итоговой аттестации, - это...полностью>>
'Анализ'
Анализ проблем предприятия. Общая характеристика методов сбора данных. Выборки в маркетинговых исследованиях. 13.Анализ количественных данных в марке...полностью>>

Національна академія наук україни (11)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

В звітному році для виконання науково-дослідних робіт залучалися експерти та співробітники інших організацій, яким було сплачено 11,0 тис. грн.

ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)

В 2007 році ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України виконувалися 2 проекти по лінії 6 Рамкової програми ЄС: «Наукове співробітництво в галузі соціальних і гуманітарних наук між Європою, Росією, іншими країнами СНД та Китаєм», «Розробка системи комплексних індикаторів ЄС для України та Росії».

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України

Обсяги фінансування

тис.грн.

Частка в загальному обсязі фінансування

%

Кількість впроваджених розробок

Усього

В т.ч. на замовлення

організацій

Усього

У т.ч. контрактів з іноземними замовниками

м.Києва

СНД

Далекого зарубіжжя

2

0

0

2

109,0

109,0

2,9

IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві

Низку результатів виконання науково-дослідних робіт було впроваджено у народне господарство. Зокрема:

Як результати виконання НДДКР було передано:

Кабінету Міністрів, Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки, Міністерству економіки, Державному агентству України з інвестицій та інновацій, Фонду державного майна України, Національному українському антарктичному центру МОН України:

Пропозиції щодо створення постійно діючої системи прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку.

Пропозиції: 1) щодо передбачення нарощування фінансування науки з державного бюджету (запропоновано та обґрунтовано вийти на рівень фінансування 1,7 % ВВП протягом найближчих 3 років); 2) щодо виділення в державному бюджеті на 2008 рік коштів на фінансування Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України, яка має стати основою для визначення і уточнення державних пріоритетів у цій сфері та формування індикативного планування інноваційного розвитку економіки на 5-7 років; 3) щодо створення авторитетного центрального органу виконавчої влади, який буде здійснювати координацію діяльності всіх органів виконавчої влади в напрямку формування дієздатної національної інноваційної системи.

Рекомендовано: 1) впровадити виконання державного статистичного обстеження створення та використання передових виробничих технологій, у тому числі окремим розділом тих, що здійснено за рахунок або при участі державного бюджету починаючи із 2008 року; 2) внести доповнення до “Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку національної інноваційної системи”, яка розробляється, та зміни до Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій“, у яких визначити сферу діяльності щодо державного регулювання обороту передових виробничих технологій; 3) в подальшому використовувати показники обстеження передових виробничих технологій у звітній період як важливі індикатори інноваційної активності науково-виробничого комплексу країни та розробити систему їх комерціалізації та трансферу.

Розроблено пропозиції до Національної програми інформатизації України на 2008 рік та на 2008 – 2010 роки стосовно реалізації пілотного проекту «Розробка та пілотне впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів місцевого самоврядування на базі сучасних програмних і комп’ютерних технологій».

Результати розробки за темою «Розробка пропозицій щодо проекту Концепції перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності”.

Пропозиції щодо змін та доповнень проекту «Порядку передачі підприємствам, установам та організаціям майнових прав на технології, що створені за державні кошти», а також щодо законодавчого врегулювання поняття «технологія» та «майнові права на технологію».

Пропозиції щодо створення механізму заохочення розробки інтелектуальних продуктів та доведення їх до впровадження у сферах виробництва та надання послуг.

Пропозиції щодо створення в Україні Інтегрованого Державного Інформаційного Ресурсу (спільно з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова).

Президії НАН України, відділенню інформатики НАН України, іншим установам НАН України:

Пропозиції щодо виконання робіт в рамках Програми антитерористичних заходів на 2008-2010 роки.

Пропозиції щодо погодження проекту Концепції державної цільової науково-технічної програми «Розвиток національної системи науково-технічної інформації на 2008-2012 рр.».

Зауваження і пропозиції до проекту Податкового кодексу України.

Пропозиції про підготовку концепції створення постійно діючої системи прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України з використанням сучасних інформаційних технологій.

Дана експертна оцінка пропозицій Комітету Верховної Ради України з питаннь науки і освіти щодо створення постійно діючої системи прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку.

Пропозиції щодо впровадження індикативного планування науково-технічного розвитку

Повідомлено Президію НАН України про обґрунтованість пропозицій КМУ «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» щодо впливу застосування нових ставок зборів на науково-технічну, зокрема винахідницьку діяльність в Україні.

Пропозиції щодо створення Фонду сприяння розвитку малих підприємств у науково-технічній сфері та джерел його фінансування.

Пропозиції щодо удосконалення механізму формування державних цільових наукових та науково-технічних програм.

Пропозиції щодо стимулювання здійснення суб’єктами господарювання видатків пов’язаних із науковими дослідженнями та науково-технічними розробками, зокрема тими, що проводяться в межах виконання державних цільових науково-технічних програм. Пропозиції передбачають використання матеріальних (податок на прибуток підприємств та додану вартість, плата за землю, спеціальні податкові режими) і моральних важелів

Запропоновано розробити і здійснити загально академічну програму «Створення автоматизованої експертно-аналітичної системи НАН України», яка передбачає введення в дію автоматизованої експертно-аналітичної систему НАН України, яка дозволила б значно ефективніше використовувати унікальний науково-експертний-потенціал академії.

Підготовлено аналітичну довідку „Про стан та перспективи досліджень вчених НАН України в галузі сенсорних систем та технологій”.

Рекомендації із застосування положень Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій», що стосуються договорів про трансфер технологій.

Пропозиції щодо програми співробітництва з Ірландією в галузі новітніх інформаційних технологій та телекомунікацій.

Наукові розробки фахівців ЦДПІН впроваджено у навчальний процес:

Біографічні довідки про провідних вчених НАНУ використано співробітниками при читанні курсів з історії науки і техніки (А.С. Литвинко, Ю.К. Дупленко, В.М. Гамалія, Т.В. Кілочицька).

Розроблено и прочитано на факультеті Менеджмент і маркетинг (каф. Міжнародної економіки) Національного технічного університету України (КПІ) для магістерських груп учбові курси:

- Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств;

- Основи наукових досліджень в економіці (В.П.Соловйов).

V. Координація наукової діяльності

В ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України в 2007 році працювали 2 спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій: Д 26.189.01 за спеціальністю 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом та Д 26.189.02 за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

Координаційна діяльність здійснювалась провідними вченими ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України шляхом їх участі:

в спеціалізованих радах по захисту дисертацій: в ЦДПІН НАН України ім. Г.М.Доброва за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки; за спеціальністю – 08.00.03 «Економіка і управління науково-технічним прогресом»; при Інституті геронтології АМН України (Ю.К.Дупленко); в Київському університеті економіки і технологій транспорту (Ю.К.Дупленко); в Харківському Інституті мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України (Ю.К.Дупленко);

як позаштатні консультанти Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти (В.П.Соловйов);

як експерти: комісії ЄС з відбору проектів за програмою ТЕМПУС- ТАСІС (І.Ю. Єгоров); Постійної комісії з науки та освіти міжпарламентської асамблеї СНД (В.П.Соловйов); тем фундаментальних досліджень Української Академії аграрних наук, які подавалися до бюджетного запиту на 2007 рік (В.В. Сенченко, О.В. Кот); із залучення українських вчених до участі у Сьомій Рамковій програмі ЄС з досліджень (В.П.Соловйов, О.В. Кот);

як члени: Міжвідомчої ради з інвестицій та інноваційного розвитку при першому Віце-прем’єр-міністрі Кабінету Міністрів України М.Я.Азарові (В.П.Соловйов); Науково-технічної ради Державного агентства України з інвестицій та інновацій (В.П.Соловйов); наглядової ради Української Асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів (В.П.Соловйов); правління Української федерації системного аналізу (В.В.Сенченко); правління Асоціації твердосплавних виробництв України (О.П.Казьміна);

як керівники, члени організаційних та програмних комітетів, ведучі круглих столів та організатори в багатьох міжнародних наукових семінарах, конференціях, симпозіумах;

як члени організаційних комітетів на: Міжнародному симпозіумі «Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови знаннєвого суспільства» (Б.А.Маліцький); XII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» (В.П.Соловйов); V Науково-практичній конференції «Історія науки, техніки і освіти» (А.С. Литвинко);

як організатори та учасники Міжнародного симпозіуму "Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови знаннєвого суспільства", м.Київ, 25–27 жовтня (більшість працівників та вчених Центру);

як виконавці (спільно з Інститутом міжнародної економіки Національного авіаційного університету) проекту «Інтелектуальний капітал аерокосмічного комплексу України в умовах глобалізації» (В.І.Онопрієнко);

в роботі: контактного пункту з розвитку співробітництва українських та польських вчених та підприємців в інноваційної сфері (О.В.Кот);

в викладацькій діяльності в таких закладах: Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” (В.П.Соловйов, А.С.Литвинко); Національний авіаційний університет (д.філос.н., проф. В.І.Онопрієнко – професор кафедри філософії, к.філос.н. Онопрієнко М.В.); Національний університет будівництва та архітектури (д.філос.н. Л.В.Рижко - в. о. професора кафедри філософії); Києво-Могилянська академія (Ю.К.Дупленко, В.М.Гамалія); Київський гуманітарний інститут (О.В. Кот); Київський педагогічний коледж ім. К.Д.Ушинського (О.В.Романець); Українсько-Російський інститут (філіал МГОУ) (Т.В. Кілочицька);

в редакційних колегіях та радах наукових журналів і збірниках наукових праць: «Наука та наукознавство», «Проблеми науки», «Інтелектуальна власність», «Науково-технічна інформація», «Освіта і наука» (Болгарія), «Вісник «Національного авіаційного університету. Філософія, культурологія», «Totallogy. Постнеокласичні дослідження», «Історія національної науки на межі тисячоліть», «Technological Leaning, Innovation and Development»;

в керівних органах громадських наукових об’єднань (Б.А.Маліцький – член Президії Федерації вчених; заступник голови Громадської ради з науки та інновацій при МОН України; член Громадської ради при Державному агентстві з інвестицій та інновацій, Ю.О.Храмов – голова Українського товариства істориків науки, В.І.Онопрієнко – президент Національного комітету істориків науки, В.П.Соловйов – член правління Київського відділення спілки наукових та інженерних громад).

Координувалась робота базових інститутів та експертних груп вищого рівня тематичних напрямів Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004 – 2006 роки по формуванню Зведеного прогнозу науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття (О.С.Попович, М.В.Онопрієнко).

Спільно з Українським товариством істориків науки виконувалась координація наукової роботи в галузі історії науки в Україні.

При ЦДПІН НАН України ім. Г.М.Доброва працює республіканський семінар з історії науки.

Провідні вчені Центру співпрацювали із фахівцями провідних вузів України та академічних інститутів: Інституту геронтології АМНУ, Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАНУ, Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАНУ, Національного технічного університету ″Харківський політехнічний інститут″, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Дніпропетровського національного університету, Київського університету технології і транспорту, Одеського технологічного університету.

ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України є видавцем 2-х наукових журналів, які включено до переліку фахових видань ВАК України: «Наука та наукознавство» (в галузі економічних, історичних та філософських наук); «Проблеми науки» (в галузі економічних наук).

На базі ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України працює методологічний семінар та наукові семінари наукових відділів. Провідні вчені ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України беруть активну участь в рецензуванні статей наукових журналів, проведенні експертизи конкурсних науково-тех­ніч­них проектів та проектів законодавчих актів за дорученням Президії НАН України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти.

Скомплектовано і відреговано спецвипуск журналу «Стратегія розвитку України», присвячено 100-річчю з дня народження С.П.Корольова.

Чисельні показники співпраці наукової установи з вищими навчальними закладами наведені за формою , що додається, а також приклади співпраці з МОН України.

VI. Конференції, семінари, з’їзди тощо

В 2007 році ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України був організатором і співорганізатором наступних конференцій та семінарів:

Назва

Співорганізатори

Дата проведен­ня

Кількість учасників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД)

Приклади результатів

1

2

3

4

5

Международный симпозиум «Интеграция науки и образования – ключевой фактор общества, построенного на знаниях»

МААН, ЮНЕСКО, ряд национальных академий наук и ведущих университетов, Американской ассоциации передовой науки

25-28 жовтня, Киев

198 человек из 13 стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Грузия, Казахстан, Молдова, Польша, Россия, Румыния, США, Украина)

Позволило организовать широкую дискуссию, посвященную вопросам усовершенствования систем образования и подготовки научных кадров, поиску новых форм дальнейшего сближения академической науки и образования, а также стимулов для привлечения молодежи для работы в науке

XII Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики"

МОН Украины, НАН Украины, Херсонский обл.совет, ЦИПИН им. Г.Н. Доброва НАН Украины, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, Творческий союз научных и инженерных объединений (обществ) Крыма

10-15 сентября, г. Скадовск Херсонской области

245 ученых и специалистов, депутатов местных советов, представителей областных и районных государственных администраций, представлявших 171 организацию, учреждение или предприятие из 51-го города 9-ти государств

Обратиться в Исполнительный комитет СНГ с ходатайством о поддержке работы по разработке Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на 2008-2015 годы, подготовить и внести этот вопрос на рассмотрение Совета глав правительств СНГ в установленном порядке.

Ходатайствовать перед ответственными за инновационную политику органами исполнительной власти государств–участников СНГ о размещении в средствах массовой информации материалов Конференции и опубликовании данной Резолюции.

Перший міжнародний семінар по проблемах індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії,

ЄС

25-27 червня, Київ

10 специалистов из:Великобритании, Люксембурга, Греции, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, России и Украины

На семинаре обсуждались вопросы связанные с реализацией политики на практике и оценка ее результативності; реструктуризацией научной системы; недостаточным спросом на результаты научных исследований со стороны бизнес-сектора; неэффективностью национальной инновационной системы, что требует дальнейших исследований.

Другий міжнародний семінар по проблемах індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії,

ЄС

1-2 листопада, Київ

40 специалистов из: Великобритании, Люксембурга, Греции, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, России и Украины

Семинар привлек внимание ученых и руководителей высшего уровня государственного управления к проблематике научно-технического и инновационного развития, поднял новые проблемы и продемонстрировал новые возможности для дальнейшего развития научных исследований в данном направлении, совершенствования систем национальной статистики и инновационных индикаторов, а также использования европейского опыта для развития национальных инновационных систем.

В рамках інформаційно-консультаційного забезпечення роботи Національного контактного пункту Сьомої Рамкової програми ЄС з досліджень на базі ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України було проведено інформаційний семінар «Нові можливості участі українських вчених в європейських дослідницьких проектах 7-ї Рамкової Програми ЄС» за тематичними напрямами: «Соціально-економічні та гуманітарні науки», «Малі та середні підприємства», «Наука в суспільстві».

В березні цього року в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України проходила традиційна сьома Добровська конференція з наукознавства та історії науки, присвячена відомому українському вченому, доктору економічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України, організатору і першому керівнику Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки АН України, засновнику наукознавчої школи в Україні — Г.М. Доброву. Конференція проходила у вигляді наукових семінарів у відділах та заключного пленарного засідання, яке відбулося 14 березня.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..