Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Тема кластеров в экономике постепенно набирает актуальность, которая связана, прежде всего, с вопросом поиска инструментов для повышения инновационно...полностью>>
'Публичный отчет'
Вопросы прав человека в наши дни стали важной частью повседневной деятельности правительства Таджикистана. В последние годы государство ратифицировал...полностью>>
'Семинар'
О проведении Республиканского семинара педагогов дополнительного образования информационных технологий в учреждениях начального, среднего профессиона...полностью>>
'Документ'
la. Для перемешивания цементного раствора применяют ло­пастную мешалку. Ее схема, взаимное расположение, размеры и предельные отклонения размеров лопа...полностью>>

Національна академія наук україни (11)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вперше в Україні запропоновано оригінальний методичний підхід до оцінки ефективності франчайзингу як засобу трансферу технологій. Розроблено відповідну розрахункову методику, яку апробовано шляхом аналізу конкретних прикладів франчайзингу (д.е.н., проф. Терехов В.І., аспірант Соковатий О.В.).

 • На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо створення угруповань та корпорацій з впровадження науково містких технологій у виробництво розроблено концепцію комплексного нормативно-правового сприяння щодо створення в Україні партнерств (виробництво-наука-бізнес-освіта-влада), які б мали реальні можливості кардинального вирішення питань високотехнологічного розвитку економіки України. Відпрацювання окремих положень цієї концепції проводиться на прикладі створення Асоціації твердосплавних виробництв (д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., Казьміна О.П.).

 • Визначені основні типи інноваційної практики транскордонних підприємств, які упроваджують як технологічні, так і організаційні інновації, що дозволяє їм розвивати свій бізнес і підвищувати конкурентоспроможність (к.е.н. Ісакова Н.Б.).

 • Досліджено тренди приватизаційних процесів в науково-технічній сфері, на базі чого сформовано матриці міжсекторальних ресурсних потоків та запропоновано альтернативний підхід до оцінювання реального вкладу головних економічних суб’єктів в країні, в першу чергу держави. Проведено аналіз тенденцій змін структури науково-технічної діяльності в країні за видами робіт в порівнянні з масивом інших країн (к.е.н. Булкін І.А).

 • Підготовлено і подано до органів державної влади ряд пропозицій, зокрема щодо: змін та доповнень проекту «Порядку передачі підприємствам, установам та організаціям майнових прав на технології, що створені за державні кошти»; законодавчого врегулювання поняття «технологія» та «майнові права на технологію»; створення механізму заохочення розробки інтелектуальних продуктів та доведення їх до впровадження у сферах виробництва та надання послуг; а також Рекомендації з застосування положень Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій», що стосуються договорів про трансфер технологій (к.г.-м.н. Капіца Ю.М., Махновський Д.С.).

 • Проведено порівняльний аналіз основних характеристик систем підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації розвинутих країн світу та України; визначені основні напрями вдосконалення системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні (к.е.н., с.н.с. Лобанова Л.С.).

 • Разом з Інститутом економіки та прогнозування НАН України запропоновано концепцію підвищення кваліфікації в сфері організації інноваційної діяльності державних службовців з метою підвищення ефективності реалізації державної інноваційної політики. На основі розгляду цієї концепції Кабінет Міністрів України доручив Державному агентству України з інвестицій та інновацій створити відповідну систему підвищення кваліфікації в 2008 р. На виконання цього доручення в Держінвестиціїї створено міжвідомчу робочу групу, в яку від Центру ввійшли заст.директора В.П.Соловйов та науковий співробітник Центру О.В.Кот (д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., к.е.н. Кот О.В.).

  З напряму «Історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України» отримано наступні основні результати:

  • В контексті розгляду історичного досвіду становлення та розвитку академічної форми організації фундаментальних досліджень в Європі та світі виявлено і оцінено загальні та особливі риси становлення та розвитку Національної Академії наук України, а також стан її міжнародного співробітництва. Розроблено комплекс пропозицій щодо активізації міжнародного науково-технічного співробітництва академічних установ України з метою більш широкого входження в загальноєвропейський дослідницький простір, впровадження в практику їх роботи найкращого досвіду зарубіжної академічної науки (акад. НАН України Оніщенко О.С., д.е.н., проф. Маліцький Б.А., д. філос. н., проф. В.І.Онопрієнко, д.е.н., с.н.с. Попович О.С., д.е.н., с.н.с. Єгоров І.Ю., к.е.н., с.н.с. Кавуненко Л.П., к.е.н. Ісакова Н.Б., Гороховатська М.Я., Попік В.І., к.е.н. Грига В.Ю., к.е.н. Красовська О.В., к.е.н. Лузан К.О., к.філос.н. Онопрієнко М.В.).

  • Виконано якісний і кількісний (наукометричний) аналіз діяльності академічних установ з вирішення міждисциплінарної проблеми збереження навколишнього середовища і сталого розвитку України в 2000 – 2004 роках за такими показниками як наукова новизна і практична важливість отриманих результатів, фінансове і кадрове забезпечення досліджень, використання їх результатів, патентно-ліцензійна та видавнича діяльність і ряду інших. На його основі сформульовані найбільш вагомі наукові результати з проблеми, що отримані установами Національної академії наук України за 5 років, та основні напрями наукових досліджень на найближчу перспективу з урахуванням рішень Всесвітнього саміту із сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 рік) та пропозицій установ НАН України, а також пропозиції щодо підвищення їх ефективності та результативності. Показано, що незважаючи на скрутне фінансове становище, в НАН України має місце загальна тенденції до збільшення як кількості виконуваних науково-дослідних робіт з проблеми, так і обсягів їх фінансування. Зростає також чисельність наукових співробітників, які беруть участь у дослідженнях, а також кількість друкованої продукції і поданих заявок на патенти на винаходи. (к.т.н. Грачев О.О., к.ф.-м.н., пров.наук. спiвpоб. Етоков В.І., Кухтенко Т.О., Етокова В.І.).

  • Опрацьовано методичні підходи щодо застосування методів статистики нечислових даних для аналізу діяльності підрозділів науково-експериментальних виробництв ДВБ НАН України (к.ф.-м.н. Удалов Є.П., Хомич Ю.А.). Опрацьовано вебометричні індикатори і методики для кількісної оцінки ступеня міждисциплінарності наук; рівня співробітництва і рейтингових оцінок діяльності академій наук світу, університетів та інших вузів, наукових установ і дослідно-експериментальних підприємств; співвідношення масивів інформації про наукові установи за внутрішніми і зовнішніми каналами наукової комунікації (к.х.н. Рибачук В.П., к.і.н., с.н.с. Віденіна Н.Г.).

  • Проаналізовано діяльність підприємств дослідно-виробничої бази Секції хімічних і біологічних наук НАН України та їх роль у впровадженні результатів прикладних досліджень наукових установ НАН України в галузі хімічних і біологічних наук. Встановлено, що проблеми і тенденції розвитку ДВБ Секції мають той же характер, що встановлений в цілому для ДВБ НАН України. Опрацьовано питання щодо забезпечення поліпшення діяльності підприємств ДВБ. Визначено потребу у подальшому системному вивченні проблеми із залученням керівників підприємств та вчених-економістів. (к.б.н., с.н.с. Дембновецький О.Ф., к.х.н. Рудий Р.Б.).

  • Сформовано базу даних щодо діяльності НАН України за період з 1987 року по 2006 рік за основними показниками (фінансове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення, патентно-ліцензійна та видавнича діяльність тощо) і розпочато їх наукометричний аналіз (к.ф.-м.н., пров.наук. спiвpоб. Етоков В.І., Етокова В.І.), а також аналогічну базу даних щодо діяльності дослідно-виробничої бази НАН України за той же період (Романов К.К., Калугін Г.І.).

  ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою

  Вид тематики

  Кількість тем (проектів, завдань)

  Обсяги фінансування

  разом

  в т.ч. завершено у звітному році

  Разом

  в т.ч. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Державна:

  1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, головним розпорядником бюджетних коштів яких є НАН України, та фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

  -

  -

  -

  -

  1.2. Тематика, що виконувалась за завданнями державних науково-технічних програм Міністерства освіти і науки України

  -

  -

  -

  -

  1.3. Тематика, що виконувалась за завданнями програм інших центральних органів виконавчої влади (із зазначенням назви кожної окремої програми та її замовника)

  -

  -

  -

  -

  1.4.Тематика, яка виконувалась за Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансувалось за бюджетною програмою 6541050

  -

  -

  -

  -

  1.5. Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень

  -

  -

  -

  -

  Методологія вирішення завданнь підвищення сприятливості виробничих секторів національних економік Білорусі й України до інновацій для забезпечення технологічної безпеки країни" -- Договір з ДФФД Ф14/314-2007 від 21.06.07

  1

  -

  40,0

  -

  1.6. Тематика, яка виконувалась за окремими завданнями відповідно до Указів Президента України, рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та фінансувалася за бюджетними програмами 6541030 та 6541050

  -

  -

  -

  -

  2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

  2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм фундаментальних досліджень**

  -

  -

  -

  -

  Наукове, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення розроблення, на основі використання сучасних інформаційних технологій та системної методології, прогнозів впливу науково-технологічного потенціалу на інноваційний розвиток суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 17.01.07 р., пр. № 6

  1

  -

  62,5

  62,5

  Національна академія наук і міжнародні наукові організації: аналіз стану співробітництва та розробка пропозицій щодо його розвитку на найближчу і середню перспективу --- Постанова Бюро Президії НАН України від №94 від 4.04.2007

  1

  -

  220,0

  220,0

  2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень***

  -

  -

  -

  -

  2.3 Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з УНТЦ, РФГД, Сибірським відділенням РАН, конкурсу науково-технічних (інноваційних) проектів НАН України

  -

  -

  -

  -

  3. Відомча тематика:

  3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України****

  -

  -

  -

  -

  Історія Національної академії наук України у суспільно-політичному контексті -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

  1

  -

  297,3

  297,3

  Дослідження інноваційного потенціалу інформації та знання в методології знаннєвого суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

  1

  -

  212,5

  212,5

  Обґрунтування модельних характеристик науково-технічного потенціалу України, що відповідає умовам знаннєвого суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

  1

  -

  376,4

  376,4

  Дослідження інноваційних процесів як джерела синергізму в економіці: проблеми моделювання та використання в системах підготовки прийняття управлінських рішень -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

  1

  -

  240,3

  240,3

  Узагальнення та систематизація результатів досліджень, отриманих в НАН України з ряду пріоритетних міждисциплінарних наукових напрямів -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 28.01.05 р., пр. № 5

  1

  -

  1532,7

  1532,7

  Розробка організаційно-методичного забезпечення узгодженого формування та системної реалізації науково-технологічних та інноваційних пріоритетів - Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 14.06.2005 р., пр.№ 1

  1

  -

  189,6

  189,6

  3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету)

  -

  -

  -

  -

  3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Загальний фонд Державного бюджету)

  -

  -

  -

  -

  3.4. Тематика, що фінансувалась за обома бюджетними програмами

  -

  -

  -

  -

  3.5. Тематика, що фінансувалась за бюджетними програмами 6541140, 6541160 та 6541180 ) (Загальний фонд Державного бюджету)

  -

  -

  -

  -

  XII Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки" м.Скадовськ Херсонскої області, 10-15 вересня 2007 року

  1

  1

  5,0

  5,0

  Міжнародний симпозіум "Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови знаннєвого суспільства", м.Київ, 25–27 жовтня, 2007 рік

  1

  1

  275,0

  200,0

  4. Пошукова тематика:

  4.1. Тематика, що фінансувалась за кодом 1030

  -

  -

  -

  -

  4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

  -

  -

  -

  -

  5. Госпдоговірна тематика:

  5.1. Тематика, що виконувалась за кошти вітчизняних замовників

  Розробка концепції формування науково-промислових кластерів як основи інноваційного розвитку столичного регіону --- Договір з Головним управлінням промислової науково-технічної та інноваційної політики КМДА №10 від 3.07.2006

  1

  -

  78,0

  -

  Розробка методичних рекомендацій щодо використання сучасних інформаційних технологій для організаційно-методичного забезпечення оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу України -- Договір з Державним агентством України з інвестицій та інновацій №1 від 28.02.2007

  1

  -

  28,0

  -

  Розробка організаційно-методичного забезпечення формування в Україні системи венчурного фінансування -- Договір з МОН №Ф13/65-2007 від 15.02.07 (грант Президента України)

  1

  -

  20,0

  -

  Оцінка сприятливості для інновацій інвестиційного клімату м.Харкова -- Договір з МБФ «Фонд Олександра Фельдмана» від 28.04.07 №01/04

  1

  -

  15,0

  -

  Розроблення методології технологічного передбачення для визначення шляхів реформування науки -- Договір з Міністерством економіки України від 20.11.06 №44

  1

  -

  40,0

  -

  5.2. Тематика, що виконувалась за кошти зарубіжних організацій та фондів*

  -

  -

  -

  -

  Дослідження майбутнього наукового співробітництва в галузі соціальних і гуманітарних наук між ЄС, СНД та Китаєм -- Багатостороння угода по лінії 6 РП ЄС -- №028977, FP6-2004-CITIZENS-6-8.3.3

  1

  -

  -

  -

  Порівняльний аналіз Росії та України за методологією Європейського інноваційного барометру -- Багатостороння угода по лінії 6 РП ЄС

  1

  -

  109,0

  0,0

  5.3. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

  -

  -

  -

  -

  5.4. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

  -

  -

  -

  -

  Загалом:

  18

  2

  3741,3

  3336,3 • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Національна академія наук україни (3)

   Документ
   II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
  2. Національна академія наук україни (8)

   Документ
   II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
  3. Національна академія наук україни (12)

   Документ
   II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
  4. Національна академія наук україни (9)

   Документ
   Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
  5. Національна академія наук україни (10)

   Документ
   Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

  Другие похожие документы..