Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
УРОК 8. Повторение и обобщение по темам: «Металлы главных подгрупп I–III групп периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева», «Железо – ...полностью>>
'Программа'
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и обеспечен...полностью>>
'Конкурс'
03 14-00 «Мода проходит. Стиль - никогда!» Заседание клуба МБ «Лада» Члены клуба «Отрада» 0 ....полностью>>
'Документ'
Актуальність теми. Глобальна система міжнародних відносин перебуває у стані перманентної протидії викликам, які здатні порушити безпеку і стабільніст...полностью>>

1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток до протоколу засідання Правління

ВАТ АБ «Укргазбанк»

31 від 20.07.2007

Рішення про закрите (приватне)
розміщення облігацій

Відкритого акціонерного товариства

акціонерного банку

"Укргазбанк"

1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, які подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, які підписали ці документи.

2. Інформація про емітента:

2.1.)

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк".

Скорочене найменування: ВАТ АБ "Укргазбанк".

Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» у подальшому іменується також «Емітент».

2.2.) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, адреса електронної пошти та інших засобів зв'язку Емітента:

Місцезнаходження

Юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Поштова адреса: Україна, 01004, м. Київ,
вул. В. Васильківська, 39.

Тел./ факс

(+380 44) 594-11-31, (+380 44) 594-11-30.

Адреса електронної пошти

office@

2.3.) дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви Емітента:

ВАТ АБ "Укргазбанк" (надалі Емітент) є правонаступником акціонерного банку "Укргазбанк", створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника акціонерного банку "Укргазбанк", створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який є правонаступником акціонерного банку "Інтергазбанк", створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який, в свою чергу, є правонаступником акціонерного банку "Хаджибейбанк", зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року за № 183, створеного згідно з рішенням установчих зборів (протокол №1 від 03 червня 1993 року) на умовах установчого договору, укладеного 25 травня 1993 року.

ВАТ АБ "Укргазбанк" є правонаступником АКБ "Сервіс", відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 23 липня 1993 року за №186, у відповідності з угодою від 01 грудня 1998 року про умови проведення реорганізації АКБ "Сервіс" шляхом приєднання до АБ "Укргазбанк" на умовах філії.

ВАТ АБ "Укргазбанк" є правонаступником Українського комерційного банку розвитку нафтогазового комплексу "Укрнафтогазбанк", відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 30 жовтня 1991 року за № 26, у відповідності з угодою від 01 жовтня 1999 року про умови проведення реорганізації АКБ "Укрнафтогазбанк" шляхом приєднання до АБ "Укргазбанк" на умовах філії.

ВАТ АБ "Укргазбанк" є правонаступником АКБ "Народний банк", відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 07 жовтня 1991 року за № 15, у відповідності з угодою від 15.01.2002 року про умови проведення реорганізації АКБ "Народний банк" шляхом приєднання до ВАТ АБ "Укргазбанк" на умовах філії.

Нова редакція Статуту ВАТ АБ "Укргазбанк" була затверджена Загальними зборами Учасників ВАТ АБ "Укргазбанк" (протокол № 5 від 26 грудня 2006 року) та зареєстрована у Національному банку України 20 лютого 2007 року.

2.4.) перелік засновників:

Засновниками Емітента є:

Назва засновника

Код за ЄДРПОУ

Кількість акцій, шт.

Державна акціонерна холдингова компанія "Укргаз"

24370569

0

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Київоблгаз"

20578072

0

Товариство з обмеженою відповідальністю компанія "Велес Лтд"

16293091

0

Закрите акціонерне товариство "Компанія ADI"

20053731

0

Українсько-бельгійсько-ірландське спільне підприємство "Арго Трейдінг, лтд"

14297647

0

2.5.) структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами Емітента).

Витяг із Статуту Емітента

«6. СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ БАНКУ

6.1. Органи управління БАНКУ:

 • Загальні збори учасників;

 • Спостережна рада;

 • Правління.

6.2. Органи контролю БАНКУ:

 • Ревізійна комісія;

 • внутрішній аудит БАНКУ.

6.3. Загальні збори учасників є вищим органом управління БАНКУ.

6.4. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить прийняття рішень щодо:

 • визначення основних напрямів діяльності БАНКУ та затвердження звітів про їх виконання;

 • внесення змін та доповнень до Статуту БАНКУ;

 • зміни розміру статутного капіталу БАНКУ;

 • призначення та звільнення голів та членів Спостережної ради БАНКУ, Ревізійної комісії;

 • затвердження річних результатів діяльності БАНКУ, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, Аудиторського комітету Спостережної ради та зовнішнього аудитора;

 • розподілу прибутку;

 • припинення діяльності БАНКУ, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу;

 • затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);

 • визначення умов договорів з членами Спостережної ради та Ревізійної комісії;

 • прийняття рішення про випуск, деномінацію акцій БАНКУ, про форму випуску акцій БАНКУ (Документарна чи бездокументарна);

 • затвердження кошторисів витрат із забезпечення діяльності Спостережної ради та Ревізійної комісії БАНКУ;

 • затвердження положень про Загальні збори учасників, про Спостережну Раду, про Ревізійну комісію, про акції та дивідендну політику, про інформаційну політику;

 • притягнення до майнової відповідальності членів Спостережної ради та Ревізійної комісії БАНКУ;

 • вибору реєстроутримувача та вирішення питання про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердження умов договору на ведення реєстру.

До компетенції Загальних зборів учасників належить також прийняття рішень щодо:

 • відшкодування учасникам (акціонерам) витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів учасників, скликаних в передбачених законодавством та цим Статутом випадках;

 • прийняття рішення про придбання БАНКОМ власних акцій;

 • укладення правочинів на суму, що перевищує 70 відсотків балансової вартості загальних активів БАНКУ за даними останньої фінансової звітності БАНКУ.

Статутом БАНКУ до компетенції Загальних зборів учасників можуть бути віднесені інші питання. Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів учасників, можуть бути делеговані до компетенції Спостережної ради БАНКУ.

6.5. Спостережна рада БАНКУ призначається Загальними зборами учасників з числа акціонерів БАНКУ або їх представників строком на 3 (три) роки в кількості не більше 7 (семи) осіб. Спостережна рада здійснює свої повноваження до призначення нового складу Спостережної ради. На місце вибувшого члена Спостережної ради за рішенням Загальних зборів учасників призначається новий член. Одна й таж сама особа може призначатись членом Спостережної ради БАНКУ необмежену кількість разів.

Члени Спостережної ради БАНКУ не можуть входити до складу Правління БАНКУ, Ревізійної комісії БАНКУ.

6.6. До виключної компетенції Спостережної ради БАНКУ належить:

 • контроль за реалізацією основних напрямів діяльності БАНКУ, ухвалення стратегії БАНКУ, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

 • погодження проекту річного та квартального фінансових звітів БАНКУ до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам учасників;

 • прийняття рішення про укладення правочинів на суму, що перевищує 50 відсотків балансової вартості загальних активів БАНКУ за даними останньої фінансової звітності БАНКУ;

 • затвердження положень про Правління, про службу внутрішнього аудиту, про комітети та інші робочі органи Спостережної ради, про конфлікт інтересів, кодекс Корпоративного управління, а також інші положення в межах своєї компетенції;

 • призначення та звільнення корпоративного секретаря та затвердження положення про Корпоративного секретаря (відділ Корпоративного секретаря);

 • затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов’язаних осіб (відповідно до Положення про пов’язані особи), затвердження операцій з пов’язаними особами;

 • встановлення порядку прийому, реєстрації та порядку розгляду звернень та скарг акціонерів;

 • прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв БАНКУ, затвердження їх статутів і положень;

 • визначення принципів побудови організаційної структури БАНКУ;

 • прийняття рішень про участь БАНКУ у створенні банківських об`єднань та про участь у промислово-фінансових групах з дотриманням вимог законодавства України;

 • прийняття рішення щодо встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватись за рішенням Правління БАНКУ у межах економічних нормативів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

 • прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника БАНКУ, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням БАНКУ;

 • прийняття рішень про надання та відізвання письмових дозволів на здійснення банківських та окремих операцій філіями БАНКУ;

 • прийняття рішень щодо укладення БАНКОМ угод з інсайдерами, які передбачають сприятливіші умови, ніж угоди, що укладені з іншими особами (у тому числі, які передбачають нарахування відсотків і комісійних на здійснення банківських операцій, які менші, ніж звичайні);

 • призначення та звільнення Голови та членів Правління;

 • прийняття рішення про призначення особи виконуючою обов'язки Голови Правління БАНКУ;

 • контроль за діяльністю Правління БАНКУ;

 • визначення умов оплати праці та матеріального стимулювання Голови Правління та членів Правління БАНКУ;

 • прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності Голови Правління та членів Правління БАНКУ;

 • оцінка роботи Голови Правління та Правління БАНКУ як колегіального органу;

 • визначення зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі погодження розміру оплати його послуг;

 • погодження призначення на посаду та звільнення внутрішніх аудиторів БАНКУ;

 • забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю БАНКУ. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією БАНКУ, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

 • ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності БАНКУ внутрішнім аудитом та /або зовнішнім аудитором;

 • встановлення порядку проведення перевірок систем внутрішнього контролю БАНКУ (проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю БАНКУ);

 • підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори учасників БАНКУ;

 • узгодження рішення Правління про скликання чергових та позачергових Загальних зборів учасників БАНКУ, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення учасників (акціонерів);

 • узгодження рішення Правління БАНКУ про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів учасників БАНКУ;

 • надання пропозицій та рекомендацій Загальним зборам учасників БАНКУ щодо питань порядку денного;

 • погодження кандидатур голови, секретаря та персонального складу інших робочих органів Загальних зборів учасників БАНКУ;

 • прийняття рішення щодо покриття збитків;

 • затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів за поданням Правління БАНКУ, а також у визначених чинним законодавством випадках погодження рішення Правління БАНКУ про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах учасників.

Спостережна Рада БАНКУ здійснює інші повноваження та приймає рішення з усіх питань, що делеговані їй Загальними зборами учасників БАНКУ.

З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними з БАНКОМ особами прийняття рішень про надання БАНКОМ кредиту, позики, гарантії чи поручительства здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків в такому порядку:

 • особі, яка належить до перших керівників БАНКУ, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії чи поручительств) цій особі перевищує еквівалент 5000 євро в гривнях за курсом, установленим Національним банком України, - за спільним письмовим рішенням Правління та Спостережної Ради БАНКУ, шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів обох органів без участі зацікавленої особи.

6.7. Процедура призначення членів Спостережної ради, їх правовий статус, права та обов'язки, а також порядок здійснення ними своїх повноважень (прийняття рішень) визначаються Положенням про Спостережну раду БАНКУ, що затверджується Загальними зборами учасників БАНКУ.

Члени Спостережної ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі і повинні виконувати свої обов’язки особисто.

Спостережна рада, повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2/3 загальної кількості її членів.

Рішення Спостережної ради БАНКУ приймаються простою більшістю голосів, якщо інший порядок прийняття рішень не встановлений цим Статутом. Кожний член Спостережної ради при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Спостережної ради (його заступник).

Рішення Спостережної ради оформлюються протоколами засідань Спостережної ради, за винятком випадків, визначених в Положенні про Спостережну раду БАНКУ. Голова Спостережної ради (його заступник) організує ведення протоколів засідань.

Спостережна рада звітує перед Загальними зборами учасників про свою діяльність, загальний стан БАНКУ та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети БАНКУ в порядку, визначеному в Положенні про Спостережну раду.

6.8. Правління є виконавчим органом БАНКУ.

Правління здійснює управління поточною діяльністю БАНКУ, формування фондів, необхідних для статутної діяльності БАНКУ, та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності БАНКУ згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом БАНКУ, рішеннями Загальних зборів учасників і Спостережної ради БАНКУ.

Правління формується з осіб, що знаходяться в трудових відносинах з БАНКОМ, за пропозиціями Голови Правління на строк 5 (п'ять) років (Правління здійснює свої повноваження до призначення нового складу Правління) в кількості не менше 7 (семи) осіб. На місце вибувшого члена Правління за рішенням Спостережної ради призначається новий член. Відповідальний працівник БАНКУ, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є членом Правління БАНКУ за посадою.

У межах своєї компетенції Правління діє від імені БАНКУ, підзвітне Загальним зборам учасників та Спостережній раді БАНКУ.

Правління діє на підставі Положення про Правління БАНКУ, що затверджується Спостережною радою БАНКУ.

6.9. Правління вирішує всі питання діяльності БАНКУ, крім питань, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників та Спостережної ради БАНКУ.

Повноваження, що не є виключною компетенцією Спостережної ради БАНКУ, можуть бути передані Спостережною радою БАНКУ до компетенції Правління БАНКУ.

До виключної компетенції Правління належить:

 • організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів учасників БАНКУ;

 • розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності БАНКУ;

 • розробка та затвердження поточних планів і оперативних завдань БАНКУ та забезпечення їх реалізації;

 • здійснення формування фондів, необхідних для проведення БАНКОМ статутної діяльності;

 • прийняття рішення про створення постійно діючих Рад/комітетів БАНКУ, призначення їх керівників, визначення порядку їх діяльності;

 • організація ведення бухгалтерського обліку та звітності БАНКУ. Складання та надання Спостережній раді квартальних та річних звітів БАНКУ до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів учасників;

 • прийняття рішення про створення та ліквідацію відділень БАНКУ та затвердження положення про них, визначення переліку операцій відділень БАНКУ, надання дозволів на право проведення відділеннями окремих операцій у межах отриманих БАНКОМ банківської ліцензії та дозволу Національного банку України;

 • затвердження внутрішніх документів БАНКУ за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів учасників та Спостережної ради БАНКУ, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення банківських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів БАНКУ, а також регулюють поточну діяльність БАНКУ;

 • щоквартальна підготовка звітів Правління для Спостережної Ради БАНКУ щодо виконання основних напрямів розвитку БАНКУ, стратегічного плану БАНКУ, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

 • визначення організаційної структури БАНКУ;

 • вирішення питання про умови придбання БАНКОМ акцій, що випускаються ним, згідно з рішеннями Загальних зборів учасників, у випадках, якщо Загальними зборами учасників не визначено відповідних умов придбання;

 • вирішення питання про реалізацію БАНКОМ придбаних ним акцій власних випусків;

 • прийняття у визначених чинним законодавством України випадках рішення про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах учасників;

 • прийняття рішення щодо встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватися за рішенням кредитної Ради/кредитного комітету БАНКУ у межах лімітів, встановлених кредитною Радою БАНКУ в межах її компетенції;

 • прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника БАНКУ стосовно забезпечення виконання БАНКОМ вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

 • прийняття рішення щодо списання дебіторської заборгованості, що визнана БАНКОМ безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

 • прийняття рішення щодо списання заборгованості за цінними паперами, що визнана БАНКОМ безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

 • прийняття рішень щодо списання заборгованості за кредитними операціями БАНКУ та за нарахованими БАНКОМ доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана БАНКОМ безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій;

 • прийняття рішення про випуск облігацій БАНКУ.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голови Правління БАНКУ.

З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними з БАНКОМ особами прийняття рішень про надання БАНКОМ кредиту, позики, гарантії чи поруки здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків в такому порядку:

а) особі, яка належить до перших керівників БАНКУ, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії, поруки) цій особі перевищує еквівалент 5000 (п'ять тисяч) ЄВРО в гривнях за офіційним курсом Національного банку України, - за спільним письмовим рішенням Правління та Спостережної Ради БАНКУ, шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів обох органів без участі зацікавленої особи;

б) особі, яка належить до перших керівників БАНКУ, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії, поруки) цій особі не перевищує еквівалент 5000 (п'ять тисяч) ЄВРО в гривнях за офіційним курсом Національного банку України, - за письмовим рішенням, прийнятим Правлінням БАНКУ шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів Правління без участі зацікавленої особи;

в) особі, яка належить до іншого управлінського персоналу БАНКУ, - за письмовим рішенням, прийнятим Правлінням БАНКУ шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів Правління БАНКУ.

Правління повноважне приймати рішення з усіх питань, що винесені на його розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2/3 загальної кількості його членів.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів, за винятком рішень, для прийняття яких згідно з Положенням про Правління необхідна інша кількість голосів. Кожний член Правління при голосуванні володіє одним голосом.

При рівній кількості голосів “за” і “проти” приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

6.10. Голова Правління керує роботою Правління та має право представляти БАНК без доручення (довіреності).

Члени Правління та інші працівники БАНКУ мають право представляти БАНК лише на підставі довіреності, виданої Головою Правління, крім випадку виконання членом Правління обов'язків Голови Правління БАНКУ в разі тимчасової відсутності Голови Правління.

Голова Правління керує роботою Правління та має право:

 • скликати засідання Правління БАНКУ, визначати їхній порядок денний та голосувати на них;

 • розподіляти обов’язки між членами Правління БАНКУ;

 • без довіреності представляти інтереси БАНКУ в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені БАНКУ правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом БАНКУ, рішеннями Загальних зборів учасників та Спостережної Ради БАНКУ та Положенням про Правління БАНКУ;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

  Документ
  ВАТ АБ "Укргазбанк" (надалі Емітент) є правонаступником акціонерного банку "Укргазбанк", створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника акціонерного банку "Укргазбанк", створеного
 2. І нформац І я про третій випуск облігацій

  Документ
  ТК „ІНТЕРМАРКЕТ” є правонаступником всіх прав та обов’язків підприємства „Одяг” у формі ТзОВ та перереєстроване у зв’язку із зміною найменування підприємства „Одяг” у формі ТзОВ.
 3. Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

  Документ
  Банківська ліцензія на право здійснення банківських операцій, визначених частиною першою та пунктами 5-11 частини другою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
 4. Проспект емісії облігацій

  Документ
  Публічне акціонерне товариство «Фортуна-банк» створене шляхом реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю «Фортуна-банк», яке було зареєстроване Національним банком України 17.
 5. Sdfield> проспект емісії облігацій відкритого акціонерного товариства комерційний банк “хрещатик”

  Документ
  Рішення про перетворення Банку з товариства з обмеженою відповідальністю у відкрите акціонерне товариство прийняте загальними Зборами учасників Банку 10 серпня 2001 року (протокол № 2).

Другие похожие документы..