Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Отечественная история: Методические указания к изучению курса и планы семинарских занятий. Пособие для студентов неисторических специальностей. – Каз...полностью>>
'Закон'
В Нагорной проповеди Иисуса Христа сконцентрированы все морально-этические Заповеди, выполняя которые человек должен следовать по Пути восхождения Дух...полностью>>
'Публичный отчет'
(на примере……) Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятий (на примере……) Обеспечение финансовой устойчивости коммерческого банка (на при...полностью>>
'Программа'
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отеч...полностью>>

Кабінет міністрів україни постанова від 22 квітня 2009 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

на проведення земельної реформи та

забезпечення охорони земельних ресурсів

Замовник — Мінприроди

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Замовник,

найменування продукції

Одиниця

виміру

Обсяг

Вартість,

тис. гривень

Усього

7758,5

2408030

Проведення земельної реформи

7288,5

Розроблення проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій

6,6

у тому числі:

розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів

населених пунктів

6,6

Оновлення планово-картографічних матеріалів

тис. гектарів

5,56

1279

Демаркація державного кордону

тис. кілометрів

364,5

Ведення державного земельного кадастру

2489,6

Проведення інвентаризації земель

тис. гектарів

1,6

830,9

Проведення нормативної грошової оцінки земель

—“—

2,6

829,9

Складання планів земельно-господарського устрою населених пунктів

населених пунктів

63

Виготовлення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою

тис. комплектів

142

1425

2408040

Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів

470

Проведення вишукувальних робіт, розроблення проектної документації на землях державної власності та здійснення рекультивації порушених земель

тис. гектарiв

0,032

125

Проведення вишукувальних робіт, розроблення проектної документації на землях державної власності та здійснення поліпшення малопродуктивних угідь

—”—

0,039

345

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

на розроблення найважливіших новітніх технологій за

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та розвиток

матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник, пріоритетний

напрям розвитку науки і техніки,

найменування розробки

Обсяг фінансування, тис. гривень

Усього

221709,4

Розділ: Найважливіші науково-технічні розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

20049,64

Підрозділ: Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства

2630,1

2201060

МОН

95

Науково-технічна експертиза конкурсних проектів за державним замовленням

95

6581040

Академія правових наук

1400,6

Правові механізми охорони та захисту майнових прав осіб в Україні та ЄС

149,9

Правові проблеми визначення і реалізації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції та глобалізації

96

Економіко-правові теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності

128,1

Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби із злочинністю в Україні

125,6

Розроблення критеріїв ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні та запровадження шляхів її підвищення

40,1

Розроблення механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності

129,1

Дослідження проблем кодифікації інноваційного законодавства в Україні

177,1

Дослідження проблем правового регулювання статусу територіальних громад, організації та діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування

181

Дослідження механізмів застосування юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності: шляхи удосконалення

148,5

Розроблення шляхів удосконалення правової охорони та захисту об’єктів промислової власності в Україні

124,4

Дослідження кримінально-процесуальних проблем забезпечення доступу до правосуддя потерпілих від злочину

100,8

1201070

Мінекономіки

1000

Розроблення рекомендацій щодо зміни системи управління об’єктами державної власності в Україні

200

Розроблення методичних рекомендацій щодо розрахунку питомої ваги державного сектору у доданій вартості секторів економіки та ВВП країни

150

Методологічні підходи щодо захисту пенсійних накопичень від їх знецінення в умовах світової фінансової кризи

200

Формування пропозицій щодо збереження та розвитку трудового потенціалу в умовах кризового та посткризового періодів

170

Розроблення прогнозу обсягу продаж одиниць встановленої кількості викидів парникових газів на період 2009—2012 років

180

Розроблення методики оцінки внутрішньогалузевої конкурентоспроможності підприємств в умовах адаптації вітчизняних підприємств до нестабільних умов функціонування

100

1202030

Мінекономіки (Держспоживстандарт)

134,5

Розроблення технологій, створення нового покоління еталонів довжини в нанометричному діапазоні

58,659

Розроблення методики вимірювання частоти на базі фемтосекундних лазерів

37,841

Розроблення технологій із застосуванням високоінтегрованих мікроструктур з реалізації ефекту Джозефсона

38

Підрозділ: Збереження навколишнього природного середовища (довкілля) та сталий розвиток

1165

2201060

МОН

1010

Дія наносполук на організм за умов пухлинного росту та оксидативного стресу

100

Розроблення технології профілактики та лікування одних з найпоширеніших вірусних хвороб: грипу та гепатиту С

100

Вивчення магнітоіндукованих модифікацій дефектної структури в сполуках АВ

60

Розроблення мобільного модульного вимірювального комплексу для моніторингу навколишнього середовища

60

Медичні дослідження механізмів відновлення імунного захисту радіохвильовими методами з розробкою генераторного пристрою

75

Розроблення новітньої технології переробки органічних відходів методом багатоконтурного піролізу з отриманням альтернативного палива

95

Створення принципово нової ресурсозберігаючої свічі об’ємно-вихрового запалювання для двигунів внутрішнього згоряння автомобілів

70

Розроблення придатних для промислового виробництва напівпровідникових радіаційно стійких фотоприймачів ІЧ-діапазону, Х-,g-,b-нейтронного випромінювання, матеріалів для них

100

Розроблення та впровадження у виробництво дослідно-промислових зразків планетарних інструментів та високоефективних технологій алмазного шліфування важкооброблювальних матеріалів

100

Розроблення діагностикумів для ідентифікації основних вірусів картоплі в системі оздоровлення посадкового матеріалу перспективних сортів

90

Створення екологічно чистого компресора-детандера для одержання низьких температур на основі роторної поршне-упорної машини об’ємної дії

80

Розроблення технології отримання та використання мікробного препарату для комплексного оздоровлення водного середовища

80

2601030

Мінпромполітики

155

Створення високотехнологічних, ресурсозберігаючих модульних автоматизованих комплексів для очищення шахтних, кар’єрних вод та промислових стоків

155

Підрозділ: Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань

2763,9

2201060

МОН

1125

Розроблення та впровадження тканиновідновлювальної технології лікування ушкоджень хрящів

80

Розроблення топки потужністю до 1 МВт з низькотемпературним киплячим шаром для спалювання високозольного вугілля

90

Розроблення комплексованих інерціальних навігаційних систем для багатоцільових гусеничних та колісних машин

90

Безпроводова система передачі даних в НВЧ діапазоні

100

Розроблення системи моніторингу тиску з автономним самотестуванням для об’єктів енергетичного комплексу

60

Розроблення методу підвищення ударної в’язкості теплостійких сталей опроміненням наносекундними лазерними імпульсами

60

Розроблення інтегрованої апаратури контролю параметрів руху наземних об’єктів за сигналами супутникової навігації

95

Розроблення композиційного пористого матеріалу ливарних форм з об’ємнозмінними теплофізичними властивостями

100

Створення основ трансформерних технологій для нової вітчизняної наукоємної робототехнічної продукції медичного призначення

90

Діагностика вірусних інфекцій лікарських рослин та розроблення систем захисту культур від фітопатогенів

60

Пристрій для визначення фізичних характеристик сорбентів для біомедичного застосування

50

Оптичний мікроскоп, що сканує, для біомедицини та нанотехнологій

70

Розроблення технології отримання препаратів інтерферонів природного походження з використанням штучних індукторних конструкцій

80

Апаратно-програмний комплекс для визначення молекулярних механізмів розвитку патології організму людини та оптимізації процесу лікування кардіологічних захворювань різної етіології

100

2601030

Мінпромполітики

75

Розроблення та освоєння серійного виробництва лікувально-профілактичних електрофоретичних зубних щіток

75

2301050

МОЗ

1563,9

Розроблення та обґрунтування методів хірургічного лікування хронічного панкреатиту із збереженням функціонального стану підшлункової залози

60

Розроблення та впровадження нових технологій ефективного лікування артеріальної гіпертензії

80

Розроблення сучасної медичної технології для відновлення функцій зору шляхом фізіотерапевтичного пневмомеханічного, світлового та кольорового впливу на судини лобовопотиличного тім’яного апарату зору

60

Розроблення та впровадження у медичну практику нового вітчизняного ентеросорбенту на основі глинистого мінералу — цеоліту

150

Розроблення та створення системи підготовки фахівців, що не мають медичної освіти, з надання невідкладної медичної допомоги в умовах екстрених ситуацій

139,5

Розроблення та впровадження системи ранньої діагностики вроджених вад серця

350

Уніфікація, метрологічна атестація та впровадження в практику медицини методики визначення фракцій ліпопротеїдів у сироватці крові

394,4

Розроблення та впровадження в практику сучасних методів профілактики, лікування та реабілітації хворих на наркоманію

250

Розроблення нових вітчизняних простатопротекторів та створення раціональних схем лікування доброякісних гіперплазій передміхурової залози

80

Підрозділ: Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства

1853,8

2201060

МОН

945

Створення високоефективних сцинтиляційних тайлів на основі полімерних матеріалів

100

Розроблення технології виготовлення високоефективних акустооптичних елементів для видимої та інфрачервоної ділянок спектра

90

Розроблення кремнієвих сонячних елементів з підвищеною ефективністю та радіаційною стійкістю

150

Розроблення ресурсозаощаджуючої технології створення керамічних матеріалів з використанням нових видів вітчизняної мінеральної сировини

100

Розроблення та впровадження нового сорбенту тараділ у практику лікувальної медицини

50

Засоби ресурсозберігаючої та циклозбільшуючої технології енергетичного заряду акумуляторних батарей в контексті сталого розвитку

75

Технологія термоелектричних матеріалів на основі телуриду свинцю для середньотемпературних каскадних модулів

100

Розроблення моторних масел з нанодисперсними добавками для двигуна, що працює на дизельному та альтернативному паливі, з метою підвищення його надійності та ресурсу

50

Розроблення та дослідження візуальних технологій програмування для застосування в системі освіти всіх рівнів

80

Апаратно-програмний комплекс для верифікації супутникових систем навігації

80

Розроблення алгоритмів та програм криптографічного захисту інформації за допомогою фрактальних груп

70

6381020

НКАУ

300

Розроблення інформаційних технологій для обробки аерокосмічної інформації в інтересах вирішення прикладних народногосподарських задач

300

2601030

Мінпромполітики

440

Розроблення вимірювального комплексу для дослідження спектра сигналів та вимірювання частоти в діапазоні 30—300 Гц

200

Дослідження та розроблення експериментального зразка вітчизняного інтелектуального паралельного персонального комп’ютера

100

Розроблення фотоприймачів на середній інфрачервоний діапазон 3,5—6 мкм на основі структур InAs/InAsSbP та освоєння їх виробництва

140

3101030

Мінтрансзв’язку

40

Проведення дослідження та розроблення проекту типової структури Регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу та організації дорожнього руху як базового елементу Державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління наземним транспортом

40

3106020

Мінтрансзв’язку

128,8

Дослідження стратегічних проблем державної політики у сфері розвитку конвергенції, мереж наступного покоління та Інтернет у рамках виконання Україною зобов’язань члена Ради Міжнародного Союзу електрозв’язку, другий етап

128,8

Підрозділ: Нові технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі

10251,84

2201060

МОН

3420

Створення програмних засобів високопродуктивних комп’ютерних систем на основі універсальних комп’ютерів та реконфігуровних прискорювачів

80

Розроблення нових екологічночистих та високонадійних халькогенідних склоподібних напівпровідників для оптичної телекомунікації, сенсорики та біомедичної діагностики

60

Розроблення нового методу безконтактного акустичного контролю геометричних характеристик металоконструкцій

80

Застосування N-ацилетаноламінів як лікарських засобів для лікування чоловічої неплідності за інсулінозалежного цукрового діабету

100

Оптимізація процесу діагностики захворювань методами багатовимірного статистичного аналізу та дискретної оптимізації

80

Розроблення технології одержання високоякісної питної води з води Чорного моря

60

Тепломіри для визначення втрат у будівлях і теплотрасах

90

Створення та впровадження експериментального індивідуального теплового пункту потужністю 250 кВт для автоматизованого теплопостачання типового будинку

90

Розроблення комп’ютерної системи вібродіагностики вітроелектричних агрегатів з прогнозуванням технічного стану їх вузлів

80

Створення комп’ютерної методики визначення несучої здатності і ресурсу роторів парових турбін за наявності дефектів

70

Картування ареалів рослин — основа оцінки трансформації та збереження довкілля України

60

Розроблення технології та виготовлення експериментальних зразків фотодіодів інфрачервоного діапазону спектра 3—5,5 мкм на основі сполук Mn(Cd)HgTe

100

Розроблення та дослідження технології лазерних інтерференційних лінійних вимірювань в діапазоні менш як 1 мкм

80

Розроблення телевізійного мікроскопа з високою роздільною здатністю для металографічних досліджень характеристик композитних матеріалів

80

Технології створення науково-інформаційного порталу “Наука-Інформ”

100

Оцінка несучої здатності природних та штучних основ аеродромних та дорожніх покриттів по тепловому випромінюванню

80

Розроблення препаратів і апретурних композицій з протимікробними властивостями

90

Методологія діагностики, оцінки надійності та моніторингу залізобетонних конструкцій атомних електростанцій України для продовження їх строку експлуатації

80

Синтез багатошарових тонкоплівкових структур для одновимірних магнітофотонних кристалів

90

Розроблення технології аерозольного нанокаталізу для збільшення виходу світлих продуктів під час переробки нафти

80

Розроблення технології отримання високоміцних з’єднань із системою контролю їх якості

80

Розроблення клапанних систем “видих-вдох” респіраторного призначення

90

Розроблення та дослідження автомобільного малолітражного екологічно чистого двигуна внутрішнього згоряння, що працює на суміші природного газу та водню

80

Розроблення інформаційних технологій управління бізнес-процесами організації для розподілених корпоративних систем

80

Розроблення інноваційних енергозберігаючих технологій освітлення

80

Розроблення новітніх екологічно чистих технологій та обладнання для переробки відходів легкої промисловості з повторним використанням у виробництві

100

Розроблення високоефективного п’єзоелектричного диспергатора для медицини та побутової техніки

70

Розроблення високоенергоємних літієвих батарей на основі нових технологій, вітчизняної сировини і неруйнівних методів контролю

80

Розроблення технології переробки сипких відходів та речовин на основі поліфункціонального електричного агрегату

70

Розроблення технології застосування швидкорозчинних полімерних композицій в енергозберігаючих технологіях і під час розв’язання проблем техногенної безпеки

80

Розроблення нової технології опалення будівель на базі теплового насоса, геліоколектора та ґрунтового сезонного акумулятора тепла

80

Створення універсальних підщеп для зерняткових порід та оцінка їх на стадіях розмноження

70

Розроблення напівнатурних моделей для відпрацювання супутникової високоточної навігації водного транспорту на території України

100

Розроблення нових економно легованих зносостійких жароміцних сплавів та технології виробництва прокатного інструменту високої продуктивності

80

Підвищення ефективності тепломасообмінного обладнання енергетичних установок на базі системного аналізу

60

Розроблення технології введення ультразвукових коливань в кремнієві пластини для формування нанорозмірних прихованих шарів SiO2, Si3N4
та p-n переходів

80

Розроблення технологій безаварійного буріння надглибоких вертикальних і криволінійних нафтових та газових свердловин

80

Створення інструментальних сталей нового класу з високим рівнем експлуатаційних властивостей, отримані з використанням високоефективних плазмових технологій

70

Розроблення принципів функціонування та конструкції дискового асинхронного двигуна з ротором на електромагнітних опорах

90

Розроблення високопродуктивної та енергозберігаючої технології ліквідування вогненебезпечних речовин в ємностях малих об’ємів

70

Створення та впровадження інтелектуальної системи управління трансмісією автомобіля

60

Розроблення технології утилізації низькопотенційних теплових викидів техногенного походження для металогідридного термосорбційного компримування водню

80

Розроблення твердотільних та еластичних п’єзомагнітних перетворювачів механічної енергії в електричну

60

2601030

Мінпромполітики

2526,64

Розроблення та впровадження у виробництво технології безперервного рафінування сталі від неметалевих включень в проміжному ковші слябової МБЛЗ

110

Розроблення технології та інструменту для виготовлення прецизійних різальних пластин з твердих сплавів, кераміки та полікристалів для оброблення важкооброблюваних сталей, сплавів та наплавок у машинобудівній промисловості

74

Розроблення системи відображення ситуації в зовнішніх “мертвих зонах” маневрового тепловозу типу ЧМЕЗ для його безпечного маневрування

166

Розроблення вітчизняного малогабаритного шахтного вимірювача концентрації метану з характеристиками підвищеної точності

200

Розроблення безконтактних електроприводів постійного струму (БЕППС) для використання в медичній ортопедичній техніці (замість електродвигунів ДПР72-Н1-03, Росія)

150

Розроблення ресурсозберігаючої технології очищення поверхні корозійностійких сталей фізико-механічними способами

145

Дослідження та розроблення експериментальних зразків обладнання для автономних холодильно-теплонасосних систем гарячого водопостачання

180

Розроблення камерного витратоміра з електронним мікропроцесорним пристроєм обліку дизельного пального для автотракторної техніки

90

Розроблення ресурсозберігаючої технології виробництва і конструкцій спеціального взуття для захисту ніг від шкідливої дії вібрації

100,84

Розроблення енергоресурсозберігаючих технологічних процесів одержання відливків за моделями, що газифікуються, які адаптуються до ливарних автоматичних комплексів, створених за роторно-конвеєрним принципом і дають змогу підвищити продуктивність до 500—1500 форм на годину

30

Розроблення технології виробництва швидкодіючих кремнієвих НВЧ перемикаючих р+-n-n+ діодів з балочними виводами для імпульсних НВЧ інтегральних схем

100

Створення експериментальної установки та теплонасосної технології теплопостачання промислових приміщень з використанням теплоти ґрунту

100

Розроблення нових захисних оптично-прозорих покриттів для виробів фотоенергетики та оптоелектроніки

130

Розроблення та виготовлення дослідного зразка автономної водонагрівальної установки нового типу з сонячним колектором на основі теплових труб

210

Розроблення та виготовлення рятівних рукавів для евакуації людей під час виникнення аварійних ситуацій з висотних споруд

91,8

Розроблення та виготовлення експериментального зразка приладу для вимірювання ступеня однорідності плівкових структур у технології мікроелектроніки

150

Розроблення технічних рішень з модернізації агрегату для відновлення захисних покриттів магістральних трубопроводів з метою зменшення витрат сировини та забруднення оточуючого середовища

110

Створення з використанням нанотехнологій серії захисних скляних світлофільтрів різного типорозміру з противідблискуючим покриттям і з самопідігрівом для індикаторів з рідкокристалічними екранами, що працюють при температурах нижче мінус 20 °С

109

Розроблення ресурсозберігаючої технології регульованої пластичної деформації, суміщеної з термічною обробкою прокату для отримання підвищених фізико-механічних властивостей спецсталей

120

Розроблення та промислова апробація інтенсивних ресурсозберігаючих методів вибухового руйнування гірничого масиву високої міцності та стійкості при проведенні горизонтальних виробок комплексами самохідної гірничої техніки

160

2801050

Мінагрополітики

3673,2

Створення вибіркової мережі спостережень за посівними площами, станом та продуктивністю зернових колосових культур за матеріалами космічної інформації (Агрокосмос)

100

Оцінка впливу змін клімату на сільське господарство України та наукове обґрунтування його адаптації до цих змін

150

Розроблення нормативно-методичної бази управління якістю ґрунтів і продукції рослинництва в зоні лісостепу України

110

Розроблення методики оперативної оцінки стану сільськогосподарських угідь із застосування засобів дистанційного зондування

90

Розроблення нових наукоємних технологій для агропромислового комплексу

100

Науково-методичне забезпечення дистанційного зондування земної поверхні для оцінки впливу процесів підтоплення сільськогосподарських угідь

70

Розроблення прогресивних екологобезпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур, адаптованих до правил Європейського екологічного союзу за методами біологічного землеробства

60

Розроблення науково-методичних засад визначення якісного стану ґрунтів

80

Розроблення наукових підходів до оцінки та використання адаптованих систем рослин для забезпечення сталої продуктивності трансформованих агроценозів

80

Розроблення і впровадження діагностики генетичних хвороб великої рогатої худоби

100

Аналіз функціонування ринку техніки та послуг в країнах ЄС, СОТ і розроблення проектів нормативно-правових актів з їх адаптації до законодавства України. Висновки та пропозиції щодо запровадження їх в Україні

141,7

Формування ринку інженерно-технічного сервісу в сільському господарстві

60

Розроблення науково-методичних основ та формування єдиної інформаційної бази даних у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу

200

Розроблення інформаційно-комунікаційної системи та засобів управління інноваційними технологіями виробництва сільськогосподарської продукції

150

Розроблення наукових засад нормативно-правового забезпечення з питань агропромислової безпеки і охорони праці на підприємствах агропромислового комплексу

50

Розроблення системи функціонування сільськогосподарських дорадчих служб на базі аграрних вищих навчальних закладів

85

Гармонізування системи реєстрації нових ветеринарних препаратів, контролю їх залишків у продуктах тваринного походження та кормових добавок згідно з міжнародними вимогами

100

Розроблення та впровадження засобу для стандартизації і контролю лабораторної діагностики сказу та діагностичних тест-систем згідно з міжнародними вимогами

100

Удосконалення методів ветеринарно-санітарної експертизи прісноводних риб при опісторхозі за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції

100

Розроблення програми з оздоровлення території України від сказу

100

Розроблення та впровадження в Україні комп’ютеризованої інформаційної системи з епізоотологічного моніторингу для прогнозування і запобігання поширенню небезпечних хвороб, у тому числі спільних для людини і тварини

100

Розроблення сучасних методів діагностики та профілактики неплідності корів, зумовленої патологією системи розмноження

35

Розроблення науково обґрунтованих заходів щодо боротьби та профілактики найбільш поширених хвороб птахів у господарствах і підприємствах різних форм власності

95

Розроблення системи моніторингу присутності мікотоксинів у кормах для сільськогосподарських тварин сходу України та заходи щодо їх детоксикації

75

Розроблення технології комплексної переробки злакових культур і утилізації відходів у виробництві спирту

64,5

Підбір вітчизняних сорбентів для зневоднення водно-спиртових розчинів та розроблення раціональної енергозберігаючої схеми виробництва біоетанолу з використанням ректифікаційних та адсорбційних процесів

29,5

Розроблення методів діагностики та ідентифікації генетично-модифікованих сортів кукурудзи, сої та ріпаку

47,5

Нові роботи

1200

2751030

Мінрегіонбуд

392

Розроблення технології виробництва блоків з конструкційно-теплоізоляційного ніздрюватого бетону щільністю 400 кг/мта формування кадастру на основі аналізу інформації щодо кремнеземистих матеріалів природного та техногенного походження різних регіонів України

83

Розроблення технологічних параметрів виробництва плитної мінераловатної теплоізоляції для будівництва та формування кадастру на основі аналізу інформації щодо мінеральної сировини перспективних родовищ України

179

Дослідження та розроблення технологічних параметрів виробництва вапна для виробів з ніздрюватого бетону

130

3101030

Мінтрансзв’язку

40

Проведення дослідження впливу особливостей конструкції нових типів колісних транспортних засобів та сучасних умов експлуатації на споживання палива і мастильних матеріалів з метою вдосконалення чинної системи нормування

40

6361020

НАЕР

200

Створення інформаційної бази науково-технічних розробок, енергозберігаючих технологій та проектів

200

Підрозділ: Нові речовини і матеріали

1385

2201060

МОН

630

Розроблення та впровадження технології очистки від шкідливих речовин у магнітному та електричному полі при наплавлюванні з метою виконання положень Кіотської угоди

100

Розроблення біосенсорних методів експрес-діагностики інтактних вірусів та їх антигенів

100

Розроблення адаптивного апаратно-програмного комплексу підвищення завадостійкості супутникових систем навігації

100

Розроблення системи аеродинамічного розрахунку несучого гвинта та вертольота на режимах поступального польоту

80

Розроблення нового комплексного підходу до наноструктурної характеризації напівпровідникових склоподібних матеріалів для оптоелектроніки

60

Розроблення технології переробки вторинних полімерів з метою виготовлення товарів народного споживання

70

Дослідження наноструктурованих домішок у полімерних композиціях з метою створення покривних матеріалів із зниженою горючістю

60

Створення технології формування нового матеріалу покриттів на металевих матеріалах

60

2601030

Мінпромполітики

755

Створення композиції нового покоління для ізоляційних матеріалів кабельної промисловості з екологічно безпечними добавками

40

Розроблення технології виготовлення фотодіодних структур на основі потрійних сполук для створення фотоприймача на спектральний діапазон 3—5,5 мкм імпортозамінюючих фотодіодів

120

Розроблення та освоєння технології виготовлення нових епітаксійних матеріалів для електроніки на промисловій установці

200

Розроблення та освоєння вітчизняної енергозберігаючої технології та лінії безперервної вулканізації пористих ущільнювачів

115

Розроблення композиційних матеріалів з підвищеними властивостями на основі поліуретанів та створення дослідних зразків виробів технічного призначення на їх основі

200

Розроблення впливу ступеню оксиетилювання метилових ефірів рослинних олій на властивості ПАР та визначення сфери їх застосування

80

Розділ: Державні цільові програми і програми розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя

152768,8

Підрозділ: Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства

16816,6

Програма розвитку державної служби на 2005—
2010 роки

6621,7

6122030

Головдержслужба

4015,5

(Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу)

6122040

Головдержслужба

2606,2

(Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу)

Програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006—2010 роки

411,2

3101030

Мінтрансзв’язку

Державна програма підтримки сім’ї на період до
2010 року

583,7

6551050

Академія педагогічних наук

Державна цільова науково-технічна та соціальна програма “Наука в університетах” на 2008—2012 роки

7371,6

2201060

МОН

Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008—2012 роки

1000

2201060

МОН

Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004—2010 роки

628,4

6551050

Академія педагогічних наук

Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

200

1201070

Мінекономіки

Підрозділ: Збереження навколишнього природного середовища (довкілля) та сталий розвиток

7018,4

Державна науково-технічна програма розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003—2010 роки

1200

2401040

Мінприроди

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000—2015 роки

326,1

2401040

Мінприроди

Загальнодержавна програма “Питна вода України” на 2006—2020 роки

1611,4

2701030

Мінжитлокомунгосп

276

6561040

Академія медичних наук

1335,4

Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України

245

2701030

Мінжитлокомунгосп

Загальнодержавна програма розвитку водного господарства

300,7

2701030

Мінжитлокомунгосп

Комплексна програма подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі

2367

2201060

МОН

Науково-технічні програми з питань забезпечення екологічної безпеки об’єктів паливно-ядерного циклу, тепло- та гідроенергетики

968,2

1101030

Мінпаливенерго

Підрозділ: Новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань

13146,6

Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні

3368,8

2301050

МОЗ

782,7

6561040

Академія медичних наук

2586,1

Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації” на 2002—2011 роки

7462,3

2301050

МОЗ

1931

6551050

Академія педагогічних наук

506

6561040

Академія медичних наук

5025,3

Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007—2011 роках

618,2

2301050

МОЗ

200

6561040

Академія медичних наук

418,2

Державна програма “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року

1697,3

2301050

МОЗ

480

6561040

Академія медичних наук

1217,3

Підрозділ: Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства

7000

Державна програма “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006—2010 роки

4000

2201060

МОН

Державна науково-технічна програма “Образний комп’ютер”

3000

6541050

Національна академія наук

Підрозділ: Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі

71581,6

Програма поводження з твердими побутовими відходами

115

2701030

Мінжитлокомунгосп

Програма “Українське вугілля”

29900

1301030

Мінвуглепром

Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики

871,5

6361020

НАЕР

Державна цільова науково-технічна програма “Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі”

8700

6541050

Національна академія наук

Комплексна державна програма енергозбереження України

1612,6

1101030

Мінпаливенерго

1000

2701030

Мінжитлокомунгосп

132,6

2751030

Мінрегіонбуд

210

6361020

НАЕР

270

Національна енергетична програма України до
2010 року

2950,5

1101030

Мінпаливенерго

Державна програма розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 року

1468,8

2601030

Мінпромполітики

Програма “Створення та організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафтогазопроводів з науково-технічною частиною на період до 2010 року”

280

1101030

Мінпаливенерго

Програма розвитку виробництва дизельного біопалива

140

1101030

Мінпаливенерго

Державна програма розвитку техніки та технологій надвисоких частот на 2005—2009 роки

2000

2601030

Мінпромполітики

Державна програма розвитку промисловості на 2003— 2011 роки

3641,2

2601030

Мінпромполітики

Державна програма розвитку машинобудування
на 2006—2011 роки

10452,4

2601030

Мінпромполітики

Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004—
2010 роки

1175,1

2701030

Мінжитлокомунгосп

Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007—2015 роки

274,5

2701030

Мінжитлокомунгосп

Державна цільова науково-технічна програма “Розроблення і освоєння мікроелектронних технологій, організація серійного випуску приладів і систем на їх основі” на 2008—2011 роки

8000

6541050

Національна академія наук

Підрозділ: Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2008—2012 роки

6381040

НКАУ

9888

Проведення наукових космічних досліджень

865

У тому числі:

Науково-дослідна робота “Іоносфера”. Створення системи моніторингу “космічної погоди”

750

Науково-дослідна робота “Інтерферометр”. Проведення наземно-космічних радіоастрономічних досліджень

115

Здійснення дистанційного зондування Землі

3780

У тому числі:

Науково-дослідна робота “Січ-2”. Створення космічної системи для спостереження Землі в оптичному діапазоні (в тому числі оплата пускових послуг та страхування космічного апарата)

2900

у тому числі:

науково-дослідна робота “Січ-2 М”. Створення космічної системи для спостереження Землі в оптичному діапазоні

2400

науково-дослідна робота “Січ-2” (“Січ-2-Випробування”)

500

Науково-дослідна робота “Оптика”

880

Розвиток супутникових систем телекомунікації та навігації

1293

У тому числі:

Науково-дослідна робота “Навігація”. Створення та експлуатація системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України із застосуванням глобальних навігаційних супутникових систем

1293

у тому числі:

науково-дослідна робота “Навігація-Експлуатація”. Забезпечення функціонування фрагменту системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України

99

науково-дослідна робота “Навігація-Розвиток”

Розвиток мережі ККС та Центру контролю навігаційного поля, модернізація програмно-технічних засобів, забезпечення дослідної експлуатації

1194

Забезпечення розвитку наземної інфраструктури

900

У тому числі:

Науково-дослідна робота “Спостереження”. Забезпечення експлуатації і розвитку системи контролю та аналізу космічної обстановки (СКАКО)

400

у тому числі:

науково-дослідна робота “Спостереження” (“Спостереження-Модернізація”). Модернізація технічних засобів

400

Науково-дослідна робота “Інфраструктура”. Забезпечення розвитку та експлуатації наземного інформаційного комплексу

500

у тому числі:

науково-дослідна робота “Інфраструктура-П”. Розвиток програмно-технічних засобів отримання, оброблення, архівації, розповсюдження та використання даних ДЗЗ

500

Створення космічних комплексів

2200

У тому числі:

Науково-дослідна робота “Техма”. Розроблення і вдосконалення технології виробництва ракет-носіїв та космічних апаратів

700

Науково-дослідна робота “Технолог”. Розроблення технологій виготовлення радіоелектронної апаратури на основі сучасної елементної бази

600

Науково-дослідна робота “Стандарт”. Розвиток системи стандартизації у сфері космічної діяльності

275

Науково-дослідна робота “Сертифікат”. Розвиток Української системи сертифікації космічної техніки

275

Науково-дослідна робота “Якість”. Створення та розвиток галузевої системи управління якістю

350

Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва та аналітична підтримка

850

У тому числі:

Науково-дослідна робота “Співробітництво”. Забезпечення виконання програм міжнародного співробітництва

350

у тому числі:

науково-дослідна робота “Співробітництво”. Забезпечення виконання програм міжнародного співробітництва

260

науково-дослідна робота “Співробітництво” (“Співробітництво-Аналіз”). Забезпечення виконання програм міжнародного Співробітництва (підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо світової космічної діяльності)

90

Науково-дослідна робота “Програма”. Науково-методичне забезпечення

300

у тому числі:

науково-дослідна робота “Програма” і “Програма –Н”. Наукове супроводження

300

Науково-дослідна робота “Право”. Розвиток правового регулювання космічної діяльності

200

Підрозділ: Нові речовини і матеріали

27317,6

Державна програма фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів та ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004—2010 роки

15300

6541050

Національна академія наук

Державна цільова науково-технічна програма розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008—2012 роки

7000

6541050

Національна академія наук

Державна програма розвитку еталонної бази на 2006— 2010 роки

3525,2

1202030

Мінекономіки (Держспоживстандарт)

Державна програма стандартизації на 2006—2010 роки

1492,4

1101030

Мінпаливенерго

710

1202030

Мінекономіки (Держспоживстандарт)

482,4

3101030

Мінтрансзв’язку

300

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник, галузь,

матеріально-технічні ресурси

Обсяг фінансування, тис. гривень

Розділ: Розвиток матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності

48890,96

Підрозділ: Нові технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі

48890,96

6541050

Національна академія наук

48705,5

Нафтова і газова промисловість (бітум, паливо пічне побутове)

700

Вугільна промисловість

740

Чорна металургія (прокат і металеві вироби)

1200

Лісова, деревообробна промисловість

700

Целюлозно-паперова промисловість

1370

Промисловість будівельних матеріалів

1500

Хімічна та нафтохімічна промисловість

2830

Легка промисловість

1750

Будівельне і дорожнє машинобудування

150

Експедиційне спорядження

560

Важке, енергетичне, транспортне машинобудування

300

Електротехнічна промисловість

2100

Імпортне наукове обладнання

29705,5

Пусконалагоджувальні роботи та надання послуг

5100

2601030

Мінпромполітики

185,46

Насос вакуумний турбомолекулярний типу
НВТ-950-027А

120

Агрегат для перекачування води, до складу якого входить насос типу КМ 80-50-200 та електродвигун типу 4АМУ160S2

5,46

Фінішні фільтри ф. Jonson Mathesson, США або еквівалент

60Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2011 р

  Документ
  Підготовчі роботи — роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, вишукувальні
 2. Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. N 408-р  план заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації закон

  Закон
  1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - план заходів), що додається.
 3. Кабінет Міністрів України Постанова (1)

  Документ
  Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
 4. Кабінет міністрів україни постанова (17)

  Документ
  2. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством фінансів передбачати кошти для виконання Програми в межах видатків, що визначаються під час складання проекту Державного бюджету України на відповідній рік.
 5. Кабінет міністрів україни постанова (3)

  Документ
  1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності

Другие похожие документы..