Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
2.Диплом за активное участие в реализации программы патриотической смены в ДОЛ «Зубренок» Республика Беларусь, сентябрь 2011 (от НДЦ «Зубренок», г.Мин...полностью>>
'Конкурс'
Конкурс 2012 года на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых РАН, других учреждений, организаций России и для студентов ВУЗов России за л...полностью>>
'Реферат'
Совместная жизнь людей – сложное системное образова­ние. Как особый уровень организации мате­рии, человеческое общество существует благодаря деятельн...полностью>>
'Задача'
Отдел библиотечно-библиографического обеспечения образовательной деятельности систематически изучает опыт работы библиотек образовательных учреждений...полностью>>

2008 мрежа „Европейска концепция за достъпност“

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

3.2.1. Ангажираност от страна на ръководителите

Независимо от многообразието от социални и политически системи, осъществяването на инициативи като Дизайн за всички би било много по-успешно, когато представлява общ политически интерес.

В повечето европейски държави, политиците не поемат риск да оглавяват инициативи, които не отговарят на политическите нужди. Тези нужди могат да бъдат продиктувани от социални, финансови или екологични доводи и поради това е въпрос на опит и умения от страна на политиците да превърнат политическия интерес в действие. Тяхна е отговорността да прогнозират бъдещите нужди и да предвидят условията, необходими за гарантиране на човешките права и повишаване благосъстоянието на обществото в бъдеще.

Въпреки че решенията взети от политиците имат в повечето случаи най-голямо въздействие тъй като засягат цялото население, те не се взимат изцяло на политическо ниво. Отговорността за качеството на живот се разделя между заинтересованите страни* и ръководителите на всяко ниво, което има влияние върху развитието, осъществяването и наблюдението на политиките и стратегиите.

Това означава, че колкото по-високи длъжности в управленските структури заемат хората взимащи тези решения, толкова по-голяма е възможността останалите фактори за успех да окажат ефективно въздействие. И обратно, колкото по-ниски длъжности заемат, толкова по-голяма е опасността да не се гарантира устойчивост на действията.

*Заинтересовани страни – всички хора, които имат интерес или по някакъв начин са обвързани с даден проект. За стратегическия процес на планиране и осъществяване на даден проект е необходимо да се определят заинтересованите страни като се включат в развитието на процеса чрез използване на местни мрежи. Следователно полезно би било да се разграничат външните от вътрешните заинтересовани страни. Вътрешните заинтересовани страни работят пряко за развитието на даден процес или проект (с екип от членове) или са пряко свързани с дадения проект (клиенти, представители на фирми и др.). Външните заинтересовани страни са непряко обвързани с реализирането на даден проект или неговите резултати (сдружения на хора с увреждания).

 1. Координиране и последователност

Най-често обвързаността на администрацията при създаване на инициативи като „Дизайн за всички” се изразява в посочване на ангажирано лице. В краткосрочен и дългосрочен план структурите трябва да бъдат развити така, че да работят независимо от ангажираните лица. За да се осигури устойчивост на процеса на развитие и за да се работи по него с професионализъм, полезно би било да се определи сфера на работна дейност, която да е финансово независима и след това да се посочи координатор на финансовите ресурси в рамките на администрацията.

Ролята на координатора се състои предимно в ежедневно създаване и поддържане на мрежова комуникация, проследяване на стратегии и действия, определени в Генералния план, съхраняване и разпространение на знания, натрупани и породени по време на процеса. Колкото по-висока е заеманата от координатора длъжност, толкова по-голямо е въздействието върху вътрешната и външна комуникация.

Въпреки всичко координаторът трябва да осигури цялостност на процеса, за да не се губи стремителността създадена през годините вследствие на понижаване ангажираността на заинтересованите страни и за да не възникне опасност всички усилия и отпуснати средства да бъдат изгубени по пътя на осъществяване на процеса.

3.2.3. Създаване на мрежа и участие

Всички заинтересовани страни трябва да бъдат поканени да вземат участие в процеса още от самото му начало. Действително, в някои случаи, ако някой от тях отсъства, за предпочитане е да се преустанови процеса, докато не се гарантира тяхното участие.

За да се определи кои от заинтересованите страни трябва да бъдат поканени, многообразието и включването трябва да бъдат осигурени. Заинтересовани страни биха могли да бъдат например потребители на застроените площи (членове на персонал, външни посетители), както и хора, отговарящи за поддръжката, законовите изисквания и (обществени или частни) източници на финансиране (политици, служители, доброволци), както и други експерти, даващи принос в различни области (архитектура, инженери, географи, плановици, занаятчии, терапевти).

По практически причини и поради многообразието на възможните действащи лица (политици, служители, доброволци и външни експерти), би било по-ефективно да се създадат различни под-мрежи.

Координаторът трябва да гарантира ефективно взаимодействие в рамките на мрежата, базирано на ясни правила и участие. Принципът на единодушие е важно средство за гарантиране едновременно на успех на даден проект и признаване на постигнатите резултати.

3.2.4. Стратегическо планиране

За да се следва стратегическо планиране трябва да се създаде Генерален/ Генерален план - в него се включват всички стратегии, ресурси, график (краткосрочен, среден, дългосрочен), координиране и извършване на конкретни дейности, заедно с добре дефинирани по важност събития, които да подпомагат изпълняването на последващите действия. Стратегическото планиране трябва да е възможно най-подробно и точно и следва да бъде оценено в края на процеса.

Все пак Генералният план не трябва да бъде строго фиксиран. Той трябва да позволява гъвкавост с цел осигуряване активно участие в процеса от страна на заинтересованите лица. От първоначалните общи цели до подробните действия – всички елементи от плана трябва да представляват предмет за преговори, чиято цел е постигане на съгласие за всяка предстояща стъпка.

От друга стана, постигнатият прогрес, придобитите знания по обсъжданата тема, както и променящите се обстоятелства или възможности вероятно могат да доведат до необходимост от промяна в стратегиите, промяна в графика и преразпределянето на ресурсите.

За да се осигури успеха на процеса на всички действия е необходима постоянна оценка и обновяване на стратегическото планиране, например годишно проучване или обновяване на Генералния план приблизително на пет години.

Генерален план се създава чрез пет последователни стъпки:

 1. Създава се ситуация за анализ или анализ на: силни, слаби черти, възможности и заплахи (ССВЗ);

 2. Определяне на целите;

 3. Създаване на стратегии;

 4. Определяне на дейности и ресурси;

 5. Текуща оценка

Анализ ---> Цели ----> Стратегии ----> Дейности и ресурси ----> Оценка

-----------------------Незабавни мерки и оценка---------------------->

Целта на ситуацията за анализ е да се разбере контекста, по който се определя Генералния план. В тази връзка анализът на ССВЗ е открит метод, който предоставя посока и служи за основа на развитие на Главния план.

Примерен ССВЗ анализ:

Силни черти- определяне на вече съществуващите характеристики за достъп и преценка как те могат да бъдат поддържани или поправяни.

Слаби черти- трябва да бъдат сведени до минимум и ако е възможно да бъдат отстранявани (уверете се предварително, че законите за строителство и наследственост не са нарушени).

Възможности- определяне и изработка на най-подходящите начини за прилагане на минимални стандарти; приоритети.

Заплахи- трябва да бъдат намалени, както и да се създадат решения за отстраняването им чрез консултация с (технически) експерти и ръководството на застроените площи.

Могат да се предприемат незабавни мерки още в самото начало, като се следва стратегическо планиране. В тази връзка особено важно е да се документира какво трябва да се свърши и от кого, в какви срокове, с какви средства и с какви приоритети. Това означава, че процесът на осъществяване може да започне веднага след първата среща или решение, без да е необходимо да се чака завършването на Генералния план.

3.2.5 Управление на знанията

Доброто управление на познанията гарантира предаване на придобитите умения по ефективен, внимателен и открит начин.

Доста често администрацията възприема достъпа като проблем, засягащ единствено хората с двигателни ограничения, тъй като те са най-видимата група потребители на застроените площи, както и едни от малкото, които се застъпват за подобрения в тази област.

Но всеки потребител на застроените площи има възможност да разбере какво да очаква от администрацията в зависимост от своя собствен опит или познания. Следователно, въпреки че представянето и участието на хората с двигателни ограничения са задължителни („нищо за нас без нас“, жаргон използван на Годината на хора с увреждания 2003), предлаганите решения трябва да са резултат от работата на експерти в множество области, както и от анализ на изпитани случаи.

Придобитите познания на местно ниво могат да се нуждаят от добавяне на информация за подобни случаи, пред които администрацията е била изправена или прилагане опита на външни експерти с цел отбягване „пренавиване на волана“. Участието в национални или международни мрежи, чиято задача е да се справят с даден проблем следователно е друга добра възможност за споделяне на знания и опит.

И в заключение, нека не забравяме, че потребителят не може да се превърне в специалист за една нощ и съответно техническият персонал на администрацията трябва да придобие умението да предоставя възможност на потребителите да участват активно в процеса.

В резултат на това по време на работния процес всички заинтересованите страни трябва да придобият стабилни общи познания.

3.2.6. Средства

Администрацията трябва да предостави и отпусне необходимите средства за завършване на всички етапи на даден проект. Тези средства могат да се изразяват чрез финансова, човешка или техническа подкрепа.

Понякога именно наличието на средства или получаването на финансова подкрепа може ускори началото на даден проект и въпреки че непредвидените средства са винаги добре дошли, целостта на проекта трябва да се гарантира още от самото начало, така че да не бъде възпрепятстван в случай, че получаването на тези средства бъде преустановено неочаквано.

Понякога не финансовите средства, а по-скоро градивното преразпределяне на човешките и/или икономически ресурси или използване на възможностите , които позволяват постигане на конкретни цели по време на процеса.

Включването на критериите и условията на „Дизайн за всички” към направените предложения (за строителство на нови улици или сгради, за закупуването на превозни средства, екипировка или устройства) е типичен пример за случаи, в които администрацията може да постигне резултати без да прави компромис със собствените си средства.

3.2.7. Комуникация и маркетинг

Външната комуникация, стратегическите маркетингови дейности и непрекъснатите връзки с обществеността са особено важни за постигане на успех и външно признание.

Споделянето на намеренията на администрацията на съвсем ранен етап, както и съобщаването на постигнатите цели при завършване на проекта ще подчертаят ангажираността на участващите членове и ще вдъхновят други администрации да приемат това предизвикателство.

В тази връзка е приложим т. нар. ВИЖДУ модел. ВИЖДУ е съкращение, използвано в маркетинга с цел описване на списък от методи, които човек или дадена институция често следват при продаване на продукт или услуга.

В Внимание (привличане вниманието на клиента)

И Интерес (възбуждане интереса на клиента)

Ж Желание (да се убеди клиента, че той действително има нужда от дадения продукт или услуга)

Д Действие (да се убеди клиента да предприеме действие и/или закупуване на продукта)

У Удовлетворение (удовлетворяване на клиента с цел неговото завръщане)

Национално и международно признание чрез участие в мрежите на „Дизайн за всички” може да увеличи усещането за добри постижения.

За успешен маркетинг на администрацията са необходими повече от връзки с обществеността. Маркетингът се възприема като цялостен и устойчив процес, който включва в себе си различни видове услуги и инфраструктура. Многообразието на потребителите трябва задължително да се взима предвид. Никой не трябва да се чувства изключен и всички би следвало да имат възможност да използват предлаганите услуги.

Опитът на Европа показва, че осъществяването на подходите на „Дизайн за всички” е процес, който може да бъде завършен единствено стъпка по стъпка. Администрацията трябва да реши кога и как да започне, коя пътека да следва и какви цели да постига.

В общи линии, развитието на даден процес в администрацията (например местната или областна власт), се извършва в четири фази на преход:

 1. Фаза на осведомеността

 2. Начална фаза

 3. Фаза на развитие

 4. Фаза на утвърждаване

На практика фазите не са ясно разграничени и тяхната продължителност варира в зависимост от администрацията, нейните съоръжения и услуги.

Въпреки това всички фази проявяват определени качества и действия, характерни за всяка администрация. Таблици 1 и 2 дават общ преглед на тези характеристики и действия в комбинация с взаимозависимите фактори за успех, представени в глава 3.2.

С цел отзоваване по подходящ и балансиран начин на всички фактори споменати в предишната глава, участието на всички заинтересовани страни, както и наличните средства трябва да се вземат предвид във всяка фаза и в съответствие с местната и областна култура и условия.

Таблица 1: Фази на преход, отговарящи на взаимозависимите фактори за успех- общ преглед

Взаимозависими фактори на успеха

Фаза на осведоменост

Начална фаза

Фаза на развитие

Фаза на затвържадаване

Обвързаност на ръководителите

(политически или стратегически) мотивация или интерес за действие

„Зелена светлина“ за започване на процеса или за подготовка на конкретни стъпки

Пряка (участие) или непряка (нареждане) подкрепа на процеса

Пряка (участие) или непряка (политическа/стратегическа) подкрепа за поддържане на текущия процес

Координиране и непрекъснатост

Мотивация, проява на интерес

Определяне на ролите, назначенията (координатор или секретар)

Организация на постижения, споделяне на знания, поддържане на мрежа и последващи действия, докладване.

Гарантиране на непрекъснатост (например чрез системи за постоянен мониторинг или чрез възлагане на нови отговорности).

Създаване на мрежи и участие

Привличане на вътрешни/външни съдружници и определяне на роли, структури и методи на работа.

Създаване на ясна структура, отговорности и методи на работа. Споделяне на знания и постигане на съгласие относно стратегията на действие.

Поддържане на структура и придобиване на експертни познания.

Стратегическо планиране

Желанията и очакванията са неопределени и двусмислени

Желанията и очакванията са структурирани. Конкретните цели и действия биват обсъждани и съгласувани.

Създаване на Генерален план с фиксирана и одобрена стратегия, действия, разпределяне на времето и средствата. Текуща адаптация.

Постигане на постоянно качество и контрол за успех (база за сравнение, печалба, анализ и др.)

Управление на знанията

Възникване на интерес и въпроси

Анализ на ситуацията (правна структура, документация и др.). Определяне на нуждите за обучение и/или външни познания.

Придобиване на обща база от познания (обучение, подготовка, информация, консултации и др.). Споделяне на познания.

Управление на придобития опит.

Средства

(Непредвидени)

Наличността на средства стимулира творческите способности и осведоменост. Стимулира се участието на доброволци.

Нуждите са определени и разпределението на средствата е изяснено.

Разпределение на средствата съгласно възможностите и Главния план.

Отделяне на постоянни средства (за координиране, управление на знанията, контрол над успеха)

Комуникация и маркетинг

Възникване на интерес (чрез ключови знания, изявления пред медиите и др.)

Комуникация/огласяване на намеренията. Търсене на външен обмен и комуникация.

Създаване на Маркетингов план, включващ комуникация.

Документиране и огласяване на постигнатите резултати (речи, презентации, уеб страници и др.). Постоянен контрол над качеството и успеха (управление на взаимоотношенията с клиенти).

4. Приложение на практика

Използвайки различни проучвания ще бъде показана важността на взаимозависимите фактори за успех в рамките на отделните фази. На основата на седемте фактора за успех в посочения по-горе модел за преход на фазите, беше изработен шаблон, който беше изпратен на всички членове на мрежата „Европейска концепция за достъпност“ с искане да се включи техния международен опит, натрупан от съществуващата вече 'Европейска концепция за достъпност в помощ на администрацията

Таблица 2: Пример за възможни фази на преход за достигане до местната или областната власт на всички, отговарящи за спазване на Взаимозависимите фактори за успех

Фаза на осведоменост

Начална фаза

Фаза на развитие

Фаза на утвърждаване

Коментари

Обвързаност на ръководителите

Координиране и непрекъснатост

Стратегическо планиране

Управление на знанията

Средства

Комуникация

На базата на този шаблон реални проучвания, както и множество симулирани проучвания от цяла Европа и Израел, ще бъдат представени и класифицирани относно действието на седемте взаимозависими фактори на успех и на четирите фази на преход. Шаблонът би трябвало да се използва и от администрацията като средство за самооценка с цел създаване и повишаване на Универсалния дизайн.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Териториална национален център за проектантска организация териториално развитие- еад варна софия

  Документ
  Последният Общ градоустройствен план на Варна е разработен от екип на ТПО - Варна в края на 70 –те год. на миналия век (одобрен през 1981 г.). При неговото съставяне са отчитани изискванията на действащата по това време законова и

Другие похожие документы..