Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
С осени 2005 года Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви ведется разработка документа "Задачи, п...полностью>>
'Реферат'
В. И. Ачкасов (главный редактор), М. А. Алексеев, В. Ф. Бутурлинов, П. А. Горчаков, А. М. Дубинский, Г. А. Куманев, Б. М. Пегов, Ю. Г. Перечнев, Г. К....полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Электронный учебно-методический комплекс, включающий в себя совокупность графической, текстовой, фото - и другой информации по данной теме и предназна...полностью>>
'Статья'
Государственная власть в демократическом государстве a priori должна быть подотчетна народу. А это, в свою очередь, закономерно означает публичность ...полностью>>

Ткою, І одночасно, змістовною, чітко представляти та ідентифікувати проект І не дублювати назв інших проектів, що реалізуються ініціатором або іншими суб’єктами

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток

до Форми інвестиційної пропозиції

Інструкція щодо заповнення форми інвестиційної пропозиції

1. Назва інвестиційної пропозиції

Назва інвестиційної пропозиції повинна бути короткою, і одночасно, змістовною, чітко представляти та ідентифікувати проект і не дублювати назв інших проектів, що реалізуються ініціатором або іншими суб’єктами.

Назва інвестиційної пропозиції повинна відображати предмет її реалізації, локалізацію та етап завдання (у разі коли дана пропозиція є складовою програми).

Приклад:

Реконструкція дороги №_____ на ділянці _______ __________;

Будівництво очисної станції в _____________;

Модернізація системи водозабезпечення, водопостачання в м. ____________.

2. Інформація про ініціатора інвестиційної пропозиції

2.1. Повна назва і контактні дані

Вказується повна назва ініціатора, його юридична адреса та засновники.

Також наводяться дані контактної особи, з якою в подальшому розглядатимуться можливі питання щодо інвестиційної пропозиції.

2.2. Опис ініціатора інвестиційної пропозиції

В скороченому вигляді надається опис діяльності ініціатора, а саме:

коротка історія підприємства (установи), з поданням власника та керівника;

адміністративно-організаційна структура, що демонструватиме так званий інституційний потенціал ініціатора щодо реалізації ним інвестиційної пропозиції;

досвід за останні три роки у реалізації подібних інвестиційних пропозицій або в керуванні ними;

основні види діяльності, продукції, в тому числі інноваційної, чи послуг;

позиція на ринку, в тому числі основні конкуренти.

До інвестиційної пропозиції надається фінансовий звіт ініціатора на останню звітну дату поточного року та фінансові звіти за минулий рік.

3. Опис інвестиційної пропозиції

3.1. Цілі і завдання інвестиційної пропозиції

Вказується мета інвестиційної пропозиції та механізми її досягнення через вирішення окремих питань.

Наводяться заплановані результати реалізації інвестиційної пропозиції, які передбачається досягти у відповідності з національними, регіональними і галузевими пріоритетами.

Описуються основні чинники, що спричинили виникнення проблеми, обґрунтовується, у загальних рисах, доцільність реалізації інвестиційної пропозиції і визначаються результати, які планується досягти.

Даний опис не повинен перевищувати 3 сторінок формату А 4.

3.2. Заходи та графік їх реалізації

Вказується перелік заходів/дій, які необхідно здійснити для реалізації інвестиційної пропозиції і отримання запланованих результатів. Слід розбити інвестиційну пропозицію на окремі заходи/дії, їх повинно бути не більше 10. Для більшості проектів така кількість заходів є достатньою, однак, у виняткових ситуаціях, коли кількість заходів, передбачених інвестиційною пропозицією, є більше 10, необхідно логічно об'єднати їх між собою так, щоб загальна кількість не перевищувала 10, а детальну інформацію щодо цього включити у бізнес-план інвестиційного проекту.

Кожний окремий захід/дія повинен містити:

основну інформацію, що стосується переліку і обсягу дій, які виконуватимуться в рамках заходу;

термін - дату початку процесу реалізації заходу і дату його завершення (місяць, рік);

орієнтовні витрати (грн.), що є потрібними для реалізації заходу;

очікувані результати від реалізації заходу.

Сума витрат в рамках усіх заходів/дій повинна відповідати загальній сумі витрат за інвестиційною пропозицією, що визначена в пунктах 3.5, 3.6 і 3.7 розділу 3 “Опис інвестиційної пропозиції”.

3.3. Технічний і/або технологічний аналіз проекту

Представляється детальний опис та обґрунтування обраного технічного і/або технологічного рішення. Даний опис може бути складовою частиною дослідження щодо можливості виконання проекту.

Визначається оптимальний варіант під час проведення аналізу різних технічних рішень.

Оптимальний варіант технічного і/або технологічного рішення повинен бути обраний на основі аналізу ефективності використання коштів.

3.4. Інноваційність інвестиційної пропозиції

Наводиться:

стислий опис інноваційного продукту / продукції;

відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки;

відповідність пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку держави, визначеним законодавчими актами та урядовими рішеннями;

вирішення проблем загальнодержавного, регіонального або галузевого характеру, що знайшли своє відображення в рішеннях директивних органів;

основні технічні параметри;

зміцнення зв'язків між наукою і виробництвом, створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного потенціалу;

організаційні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

3.5. Витрати в рамках інвестиційної пропозиції

Надається інформація щодо запланованих витрат в рамках проекту, розподіляючи їх на окремі складові, зокрема: дослідно-конструкторські роботи, маркетингові витрати, розробка проекту будівництва, підготовка території та відвод землі, будівельно-монтажні роботи, обладнання і мережі, устаткування, благоустрій території і пропагування проекту тощо із розбивкою по роках.

3.6. Джерела фінансування інвестиційної пропозиції

Визначаються джерела фінансування інвестиційної пропозиції по роках та з розподілом на:

кошти, що надаються державним бюджетом;

кошти ініціатора, зокрема:

а) власні кошти;

б) кредити;

в) кредити, залучені під державні гарантії;

г) позики;

д) інше.

3.7. Інші подані інвестиційні пропозиції

Наводиться інформація щодо наявності у ініціатора інших пропозицій (якщо такі були, необхідно вказати суму, яка зазначалася в цих пропозиціях на отримання додаткового фінансування) або інформація щодо отримання ініціатором коштів з інших установ/організацій на реалізацію інших інвестиційних пропозицій, що безпосередньо з нею пов'язані (вказується сума залучених коштів та джерела їх надходження).

3.8. Попередні техніко-економічні розрахунки

Надаються результати та висновки, що були досягнуті і зроблені на основі фінансового та економічного аналізів.

При розгляді того чи іншого аналізу, необхідно звернути увагу на складність, розмір та вид інвестиційної пропозиції. Проведення фінансового аналізу передбачає використання прогнозів щодо руху коштів інвестиційної пропозиції з метою порівняння його реальних затрат та можливих прибутків.

3.8.1. Економічна ефективність інвестиційної пропозиції

Економічна ефективність розраховується на основі таких показників:

Показник

Формула розрахунку

Чиста приведена вартість (NPV)

,

де n – період прогнозування;

СFk – чистий вхідний потік коштів (доходи) в рік k;

rk– річна ставка дисконту в рік k;

m – кількість років, протягом яких планується інвестування у проект;

Ij - інвестиції (витрати) в рік j;

ij – прогнозований рівень інфляції в рік j.

Внутрішня норма дохідності (IRR)

,

де IRR – таке значення ставки дисконтування, при якій поточне значення інвестицій (витрат) дорівнює поточному значенню потоків грошових коштів (доходів) за рахунок інвестицій, або значення показника дисконту, при якому забезпечується нульове значення чистого поточного значення інвестиційних вкладень;

CFk – вхідний грошовий потік (доходи) в рік k;

I0 – поточне значення інвестицій.

Дисконтований період окупності (DPP)

,

де: СFt – грошовий потік у році t;

t – порядковий номер року від початку реалізації проекту;

r – відсоткова ставка дохідності.

3.8.2. Бюджетна ефективність

Основним показником оцінки ефективності інвестиційних проектів, які передбачають державну або регіональну фінансову підтримку, є бюджетний ефект (Бt). Для року t здійснення проекту він визначається як перевищення доходів відповідного бюджету (Дt) над витратами (Вt ) внаслідок реалізації інвестиційної пропозиції:

Бt = Дt - Вt.

Показники бюджетної ефективності розраховуються на підставі визначення потоку бюджетних коштів.

До надходжень для розрахунку бюджетної ефективності відносяться:

надходження від податків, акцизів, митних платежів, зборів і відрахувань у позабюджетні фонди згідно з чинним законодавством;

доходи від сплати за отримання ліцензій, проведення конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво і експлуатацію об'єктів;

погашення кредитів, виданих з відповідного бюджету;

погашення податкових кредитів;

комісійні платежі Міністерству фінансів України за супровід іноземних кредитів (у доходах державного бюджету);

дивіденди.

До видатків бюджетних коштів відносяться:

надання бюджетних (зокрема, державних) ресурсів на умовах закріплення у власності відповідного органа управління (зокрема, у державній власності) частини акцій акціонерного товариства, які створюються для реалізації інвестиційного проекту;

надання бюджетних ресурсів у вигляді інвестиційного кредиту та / або з відшкодування відсоткових ставок;

надання бюджетних коштів на безоплатній основі;

бюджетні дотації, пов'язані із проведенням певної цінової політики і забезпеченням дотримання певних соціальних пріоритетів.

3.8.3. Соціальна ефективність

Розраховуються результативні показники реалізації інвестиційної пропозиції (збільшення обсягів реалізації продукції, кількість збережених або новостворених робочих місць, покращення умов роботи працюючих, впровадження інновацій тощо).

3.9. Визначення альтернативних способів досягнення цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Аналізується декілька варіантів у разі виникнення ризику не фінансування інвестиційної пропозиції. Надається опис та наслідки кожного із варіантів та визначається оптимальний.

У разі коли ініціатор вважає, що без отримання додаткового фінансування інвестиційна пропозиція не буде реалізована взагалі.

У разі коли ініціатор вважає, що без отримання додаткового фінансування інвестиційна пропозиція може бути реалізованою, але в дещо обмеженому обсязі, необхідно більш детально вказати, яким саме був би цей обмежений обсяг.

У разі коли ініціатор вважає, що інвестиційна пропозиція може бути реалізованою, але за довший період часу, необхідно представити внесені в графік реалізації проекту зміни та їх позитивний вплив на успішне завершення проекту.

У разі коли ініціатор вважає, що без додаткового фінансування інвестиційна пропозиція може бути реалізованою згідно з планом.

3.10. Ризики і можливі шляхи їх зниження

Прогнозуються всі типи ризиків, з якими є можливість зіткнутися, моменти їх виникнення і розробляються заходи щодо їх усунення.

Приклад:

Можливі ризики

Тип ризику

Очікувані негативні наслідки

Віддаленість від транспортних вузлів

Додаткові витрати на створення під'їзних шляхів, підвищені експлуатаційні витрати

Віддаленість від інженерних мереж

Додаткові капітальні вкладення на підведення електроенергії, тепла, води

Доступність підрядників на місці розташування підприємства

Небезпека завищення вартості робіт, через монопольне становище підрядника

Наявність альтернативних джерел сировини

Небезпека завищення цін через монопольне становище підрядника

Платоспроможність замовника

Збільшення обсягу позикових коштів і зниження чистого прибутку через виплату відсотків

Непередбачені витрати, у тому числі через інфляцію та курсові коливання

Збільшення обсягу позикових коштів

Недоліки проектно-дослідних робіт

Зростання вартості будівництва, затримки з введенням потужностей

Невчасне постачання комплектуючих

Збільшення термінів будівництва, виплата штрафів підрядникам

Невчасна підготовка інженерно-технічного персоналу і робітників

Збільшення терміну виходу на проектний режим

Нестійкість попиту

Падіння попиту із зростанням цін

Поява альтернативного продукту

Зниження попиту

Зниження цін конкурентами

Зниження ціни

Збільшення виробництва у конкурентів

Падіння продажів або зниження ціни

Неплатоспроможність споживачів

Падіння продажів

Зростання цін за сировину, матеріали, перевезення

Зниження прибутку через зростання цін

Залежність від постачальників, відсутність альтернатив

Зниження прибутку через зростання цін

Недостатність обігових коштів

Збільшення кредитів

Труднощі з набором кваліфікованої робочої сили

Збільшення витрат на комплектування

Кваліфікація кадрів

Зниження ритмічності, зростання браку, збільшення аварій

Соціальна інфраструктура

Зростання невиробничих витрат

Зношеність устаткування

Збільшення простоїв і витрат на ремонт

Тип ризику

Очікувані негативні наслідки

Якість сировини і матеріалів

Зменшення обсягів виробництва через переналадки устаткування, зниження якості продукту

Новизна технології

Збільшення витрат на освоєння, зниження обсягів виробництва

Недостатня надійність технології

Збільшення аварійності

Викиди в атмосферу і скидання у воду

Витрати на очисне устаткування

Шкідливість виробництва

Зростання експлуатаційних витрат

Складування відходів

Підвищення собівартості

Інше

4. Юридично-правові аспекти, що стосуються інвестиційної пропозиції

4.1. Відповідність законодавству України

У разі коли проект було опрацьовано з метою підтримки, що надається відповідно до нормативно-правових актів, необхідно вказати конкретні акти або розпорядження.

Необхідно також вказати відповідність пріоритетам Уряду.

4. 2. Перешкоди або юридичні процедури

Вказуються будь-які невирішені юридичні спори (суперечки), що існують навіть на момент початку формальних процедур. У разі коли такі суперечки існують, необхідно подати детальну інформацію щодо цього.

4.3. Сертифікати і дозволи

Вказуються усі сертифікати, дозволи, наявність яких є обов'язковою до моменту початку проекту і/або в процесі його реалізації. Потрібно також вказати вид сертифікату/дозволу, його номер і дату отримання або заплановану дату отримання, термін дії, у разі коли строк дії є обмежений.

Як приклад, до сертифікатів чи дозволів, що є необхідними, можуть належати: різноманітні дозволи на будівництво; рішення, що видаються відділом охорони пам'яток архітектури; дозволи, що видаються відповідними службами (органами) охорони навколишнього середовища тощо.

____________________

Директор департаменту інвестиційної

та інноваційної політики В. Г. ПанченкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Співтовариства відбувається інстинктивно, нераціонально, своїй ролі не навчаються, оскільки всі можливі дії закладені в кожній особині генетично, від народження

  Документ
  Організоване життя в співтовариствах тварин має одну відмітну особливість — виконання функцій кожним з членів співтовариства відбувається інстинктивно, нераціонально, своїй ролі не навчаються, оскільки всі можливі дії закладені в кожній
 2. А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. К.: Юрінком Інтер, 1999. 864 с. Isbn 966-7302-69-5 Кн. 1 864 с. Isbn 966-7302-72-5 Упідручнику аналізуються чинне закон

  Закон
  Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1 .
 3. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 4. Кримінального судочинства

  Документ
  Здійснення правосуддя можливе лише за умови розкриття злочину та *встановлення об'єктивної істини у кожній кримінальній справі. Це досить |складне завдання, виконання якого потребує використання різноманітних jметодів і засобів дослідження
 5. Міністерство освіти І науки України (11)

  Документ
  „Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір”. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред.

Другие похожие документы..