Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
обобщенные свойства системы – производительность, устойчивость, рентабельность, конкурентоспособность, адаптивность к изменениям в окружающей среде, э...полностью>>
'Документ'
Наиболее точные результаты обработки КВД без учета дополнительного притока нефти в ствол скважины можно получить при условии, что время до остановки ...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Основные понятия; концепции рыночной экономики; составляющие элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства...полностью>>
'Сказка'
Инвестиционные проекты Ростовской области на VII Международном инвестиционном форуме "Сочи-2008" представят герои сказок Пушкина. Как сообща...полностью>>

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформація

про наукову та

науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія»

за 2011 рік

Острог, 2011

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія»

а) коротка довідка про Національний університет «Острозька академія» (до 7 рядків)

12..IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.Кучми. Указом Президента України від 22.І.2000 р. № 88/2000 - в Університет «Острозька академія», а Указом Президента України від 30.Х.2000 р. № 1170/2000 йому надано статус національного. 29 липня 2009 р. він отримав статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 798).

б) основні пріоритетні напрями Національного університету «Острозька академія» (до 7 рядків):

формування та підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; максимальне залучення до наукової роботи студентів та аспірантів; проведення фундаментальних наукових досліджень у сфері філософії, психології, економічної теорії, правознавства, історії й філології; здійснення прикладних досліджень у галузі психології, соціології, економіки; публікація результатів наукових досліджень у фахових виданнях, у т.ч. таких, які мають міжнародне визнання; співпраця із зарубіжними науковими інституціями, участь у міжнародних наукових програмах.

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки)

2009

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 128 .

З них: докторів наук – 28; кандидатів наук – 82.

2010 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 150.

З них: докторів наук – 37; кандидатів наук – 89.

2011 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 169.

З них: докторів наук – 38; кандидатів наук – 99.

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки

Категорії

робіт

2009

2010

2011

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

1

48.441

1

47.8

1

55.201

Прикладні

­­­­­­­­-

-

-

-

-

-

Госпдоговірні

1

4,781

1

9,729

2

88,455

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій, кількість захищених дисертацій

У 2011 році працювали спеціалізовані вчені ради К 48.125.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки) та К 48. 125. 02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Протягом 2011 року відбувся захист 5-ти кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки): Якубович М. М., Бойко Р. Ю., Альошина О. А., Павлюк Г. В., Загребельна Л. В. У грудні 2011 року подано документи на чергову переатестацію спецради.

У 2011 році на засіданнях спеціалізованої вченої ради К 48. 125. 02 дисертації захистили 2 аспіранти: Антонюк Я. М. та Ремарчук Т. І. на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, за якою одержані результати)

Фундаментальне дослідження «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» було розпочато в січні 2011 року. На першому етапі виконання проаналізовано твори острозьких книжників Василя Суразького, Герасима та Мелетія Смотрицьких, Івана Вишенського, Яна Лятоша; опрацьовані архівні джерела щодо життя й творчості цих діячів культури; підготовлено та опубліковано видання з науковими коментарями творів Василя Суразького та Яна Лятоша.

У 2011 р. здійснювалася розробка теми «Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності». Реалізація цієї концепції передбачає створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу; уніфікацію положень і організаційних засад законодавчої системи з питань регулювання документування і документообігу; гармонізацію державного регулювання документацій них процесів суб’єктів з нормами та вимогами суспільно-економічного розвитку України.

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня дослідження і характеристику його наукової та практичної значимості).

У 2011 році закінчених науково-дослідних робіт немає.

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату та його значимість).

Назва науково-дослідної роботи: Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду.

Номер держреєстрації: 0111U001850.

Категорія роботи: фундаментальна (код 2201020).

Керівник роботи – доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

Роботу над виконанням науково-дослідної роботи «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» було розпочато в січні 2011 року. На першому етапі виконання проаналізовано твори острозьких книжників Василя Суразького, Герасима та Мелетія Смотрицьких, Івана Вишенського, Яна Лятоша. Опрацьовано архівні джерела щодо життя й творчості цих діячів культури.

Підготовлено та опубліковано видання з науковими коментарями творів Василя Суразького та Яна Лятоша:

1. Кралюк П. М., Якубович М. М. Василь Суразький: апологія православної традиції [монографія]. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 212 с.; іл.

2. Кралюк П. М., Якубович М. М. Ян Лятош: ренесансна філософія та наука в українських землях [монографія].. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 124 с.

Протягом звітного періоду науковим співробітником М.М. Якубовичем опубліковано 4 наукові статті за темою у фахових виданнях та ще 3 – на популярних інтернет-порталах («Релігійно-інформаційна служба України»). Узято участь у написанні двох наукових монографій.

Підготовлено до друку ще три наукові статті, присвячені проблемам інтерпретації Святого Письма у творах острозьких просвітників.

Співробітники взяли участь у 6-ми конференціях: чотирьох міжнародних (у Києві, Замості, Островці-Швєнтокшиському (Польща), Тегерані (Іран), одній всеукраїнській, одній регіональній, а також у круглому столі та науковому семінарі:

1. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 20–21 квітня 2011 р.

2. «Дні науки», Національний університет «Острозька академія», 23-24 березня 2011 р.

3. «Центрально-Східна Європа у процесі трансформації та інтеграції. Культурний вимір», Вища Професійна Школа ім. Шимона Шимоновича в Замості (Польща), 19-20 травня 2011 р.

4. «Політика і процес локального та регіонального розвитку в умовах глобалізації», Вища Школа Бізнесу та Підприємництва в Островці-Свєнтокшиському (Польща), 26-27 травня 2011 р.

5. «Релігійна толерантність в сакральних традиціях аврамічних релігій», Національний університет «Острозька академія», 2 червня 2011 р.

6. «Острозька академія: історичні традиції та сучасність», Національний університет «Острозька академія», 4 жовтня 2011 р.

7. Семінар дослідників східних філософій, Інститут Філософії НАНУ, Київ, 25 жовтня 2011.

8. «Культури в підтримку людяності», Центр вивчення прав людини та культурного багатоманіття, Тегеран (Іран), 24-26 листопада 2011 р.

Розпочато пошукову роботу над підготовкою повного критичного видання усіх збережених латиномовних та польськомовних творів Яна Лятоша.

Фундаментальна розробка, що отримана в результаті роботи над темою

«Застосування методу логічно-смислового аналізу в процесі реконструкції автохтонного метатезаурусу первинних культурних текстів»

Тема розробки відповідає пріоритетам, затвердженим Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, напрям: «Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук»). Керівник – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Кралюк П. М.

Наукова вартість розробки полягає у впровадженні завершеної системи аналізу логічно-смислової структури культурного тексту із врахуванням пре-дикурсивних, дискурсивних та пост-дискурсивних релятивізацій первинного категоріального тезаурусу. Впровадження методологічних позицій, орієнтованих на трискладовість процесу появи та визрівання культурного смислу як континуального хронотопу дозволяє відстежувати процес розгортання автохтонного культурного світогляду в часі й просторі. У елементах розробки знайшла своє застосування й подальший розвиток логічно-смислова теорія групи вчених Інституту Філософії Російської Академії Наук та фундаментальна методика дослідження індоєвропейських філософських традицій школи французького вченого Анрі Корбена.

На основі вивчення спадщини української філософської і теологічної думки ХVI – XVII ст. впроваджено методологію диференціювання культурних шарів на побутово-міфологічний (предискурсивний), доктринально-канонічний (дискурсивний) та філософсько-раціоналістичний (постдискурсивний). Досліджено, що еволюція автохтонних культурних концептів («світ», «розум», «дух», «тіло», «віра», «природа», «знання», «істина» та ін.) дозволяє фіксувати унікальні основні значення як ієрархію «сліду» попередніх шарів, супроводжувану ґенезою інтернальних та екстернальних конотацій. Поставлено під сумнів поширені методики традиційної «герменетивки підозри», яка десакралізує культурні прошарки, а також феноменологічного релятивізму, який трансценденталізує пріоритетну сигніфікацію. Запропоновано позицію експлікації первинного метатезаурусу як основного «каркасу» сутності культури із фіксацією відмінностей конотацій як продукту не лише нових контекстів (на чому наголошує традиційна історія філософії), а й еволюції світогляду від побутово-міфологічного до філософського-раціоналістичного через доктринально-канонічний пласт культурного розвитку. Обґрунтовано позицію континуальності світоглядних еволюцій як метаісторичного феномену. Уперше в науці знайдено компромісний підхід між культурним есенціалізмом та культурним релятивізмом, який обґрунтовано необхідністю дослідження партикулярних культурних концепцій із позицій трьох наративних прошарків як вихідних та постійно діючих елементів кожної світоглядної традиції.

Результати впровадження відображено у двох монографіях, присвячених творчості Яна Лятоса та Василя Суразького. Підготовлена теоретична база готується до публікації у всеукраїнських та зарубіжних виданнях.

Практичне значення розробки полягає у можливості адекватної реконструкції оригінальних світоглядних концепцій слов’янських філософських традицій. Важливе значення розробка має для дослідження транзиту філософського знання та відзначення реальної історичної ролі конкретної культури в розвитку наукових та філософських знань. Застосування методу логічно-смислового аналізу дозволяє спрогнозувати й наслідки культурного синкретизму, що особливо актуалізує розробку в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів в Україні.

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву розробки, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня розробки і характеристику її наукової та практичної значимості).

Закінчених науково-дослідних робіт немає.

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату, його значимість та практичну цінність).

У ході науково-дослідної роботи «Наукове супроводження імплементації податкового та бюджетного кодексів України: удосконалення державного регулювання первинного обліку господарської діяльності підприємств» (науковий керівник – Левицька С.О) розроблена «Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності». Реалізація цієї концепції передбачає створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу; уніфікацію положень і організаційних засад законодавчої системи з питань регулювання документування і документообігу; гармонізацію державного регулювання документацій них процесів суб’єктів з нормами та вимогами суспільно-економічного розвитку України. Суб’єктами регулювання стандартизації документообігу є Міністерство фінансів України, Національний банк України, Міністерства та інші органи виконавчої влади, Державна служба Статистики України, Державна податкова адміністрація України.

Наукова робота «Оптимізація системи доходів Державного бюджету України» (науковий керівник – Хмарук Ю.В.). Запропоновано удосконалення формування доходів загального й спеціального фондів Державного бюджету України, визначено модель формування надходжень та напрями забезпечення стабільного функціонування системи доходів бюджету. Визначено чинники впливу та оптимальну модель забезпечення нормативного значення дефіцитності Державного бюджету України. Результати розробки планується реалізувати в Міністерстві фінансів України.

Наукова робота: вивчення громадської думки шляхом соціологічного опитування жителів 30-кілометрової зони спостереження Хмельницької атомної електростанції з проблеми «Ставлення населення до будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС» (науковий керівник – Шостак І.В.), яке проводилося на замовлення виробничого підприємства «Атомпроектінжиніринг». Опитування дало можливість одержувати надійну і репрезентативну інформацію, нагромаджувати її, аналізувати зміни громадської думки в динаміці шляхом проведення повторних опитувань з тих самих проблем.

V. Розробки, які впроваджено у 2011 році (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата впровадження

Результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

1

Застосування методу логічно-смислового аналізу в процесі реконструкції автохтонного метатезаурусу первинних культурних текстів», Кралюк П.М., Якубович М. М.

Вперше в українській та зарубіжній наукці проаналізовано творчість Яна Лятоша, розглянуті погляди Василя Суразького та інших православних традиціоналістів ранньомодерного періоду, висвітлено специфіку їхніх наукових поглядів.

Національний університет «Острозька академія» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вул. Семінарська,2, м. Острог, Рівненська обл. 35800.

Листопад, грудень 2011 р.

Друкована продукція: монографії «Василь Суразький: апологія православної традиції» та «Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях»

2

Вивчення громадської думки «Ставлення населення до будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС», Шостак І.В.

Забезпечено репрезентативну оцінку думки жителів 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС

Відокремлений підрозділ «Атомпроектінжинірінг» ДП НАЕК «Енергоатом», вул.Гайдара, 6, м.Київ, 0

Липень 2011 р.

Одержано надійну репрезентативне інформацію про ставлення населення 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС щодо добудови нових блоків

3

Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності, Левицька С.О.

Гармонізація державного регулювання документацій них процесів суб’єктів з нормами та вимогами соціально-економічного розвитку України

Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, вул. Дегтярівська, 39-44, м.Київ,

04119

Вересень 2011 р.

Створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу.

VІ. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок

Протягом 2011 р. було забезпечено комерціоналізацію двох наукових розробок, які мають економічний та соціальний ефект:

1.Організація та проведення соціологічного дослідження в 30-кілометровій зоні спостереження Хмельницької атомної електростанції на тему «Ставлення населення до будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС» (науковий керівник – Шостак І.В.), замовником якого виступав відокремлений підрозділ «Атомпроектінженіринг ДП НАЕК «Енергоатом». Опитування, яке проводилося в травні-липня 2011 р. дало можливість одержати надійну і репрезентативну інформацію, нагромаджувати її, аналізувати зміни громадської думки в динаміці шляхом проведення повторних опитувань з тих самих проблем. Був поданий звіт про опитування. У результаті виконаної роботи було залучено 68 455 гривень 70 копійок.

2. У ході науково-дослідної роботи «Наукове супроводження імплементації податкового та бюджетного кодексів України: удосконалення державного регулювання первинного обліку господарської діяльності підприємств» (науковий керівник – Левицька С.О) розроблена «Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності», реалізація якої передбачає створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу; уніфікацію положень і організаційних засад законодавчої системи з питань регулювання документування і документообігу; гармонізацію державного регулювання документаційних процесів суб’єктів з нормами та вимогами суспільно-економічного розвитку України. Замовником Концепції виступив Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, яка надала на виконання роботи 20 тисяч гривень.

VІІ. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2011 році у зарубіжних виданнях, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Архангельська А. М.

Сексизи в языке: мифы и реальность

Монографія. – Olomouc, 2011

327 c.

2

Архангельська А. М.

Генеричний маскулінізм у баченні феміністської та традиційної лінгвістики

Актуальні явища в сучасних слов’янських мовах та літературах. – Olomouc, 2011

C. 93-98.

3

Архангельська А. М.

Неофемінативи в українському мовленні нової доби: неологізми. Оказіоналізми чи ефемеризми?

Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах. – Olomouc, 2011

С. 67 – 122.

4

Архангельская А.М.

Шляпу сними! (о головном уборе, мужчине и государственном сексизме)

Wort–Text–Zeit», Greifswald. – 2011

Р.. 15-16.

5

Архангельська А.М.

Мотивационное моделирование антропной сферы «ум» - «глупость» (на материале русской диалектной фразеологии)

Литературнаяи диалектная фразеология: История и современность – Новгород, 2011

С. 312-316

6

Атаманенко В.

Острозька академія та розвиток міста

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. – Zamosc, 2010 (опубліковано в 2011 р.)

С.261-277.

7

Cornell Kärnekull, S., Jönsson, F. U., Larsson, M., & Olofsson, J. K.

Affected by smells? Environmental chemical responsivity predicts odor perception. 

Chemical Senses, 2011

Vol. 36, p. 641-648.

8

Jönsson, F. U., Møller, P., & Olsson, M. J.

Olfactory working memory: Effects of verbalization on the 2-back task. 

Memory & Cognition, 2011

Vol. 39, p.1023-1032.

9

Jönsson, F. U., & Kerimi, N.

An investigation of students’ knowledge of the delayed judgments of learning effect. 

Journal of Cognitive Psychology, 2011

Vol. 23, p. 358-373.

10

Ковальчук І.В.

Психологічні особливості іншомовної комунікативної компетентності.

Komunikacja miedzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka. – Szczecin, 2011

S.121-126.

11

Козак Л.В.

Концептуальні підходи трактування сутності стратегічного набору підприємства: організаційно-управлінський аспект

Устойчивое развитие зкономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г. - Пинск : ПолесГУ, 2011

С. 206-209.

12

Король Л.Д.

Концептуальная модель национального воспитания студенческой молодежи: психолингвистический подход

Психология в ХХІ веке : Метериалы ІІ Международной научно-практической конференции (июль 2011 г.) : Сборник научных трудов / Под науч. ред. к. псих. н. А. Е. Слинько. – Москва : Спутник, 2011

С. 41–45.

13

Кравець О. П.

Засоби та рівні вербалізації концепту віра в українській та німецькій мовах

Мовна картина світу слов’ян і культура. — Lublin, 2011

Т.2. — С. 79-87.

14

Крайчинська Г.В.

Роль загальної назви металевих грошових одиниць monetа / монета у мотивації значення ФО

Rossica Olomoucencia. – Olomouc, 2011

С. 39-45

15

Кралюк П.

Викладачі і студенти Острозької академії та їх внесок в розвиток української культури (к. ХVІ – поч. ХVІІ ст.)

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. - Zamosc, 2010 (опубліковано в 2011 р.)

С. 223 – 248.

16

Кралюк П.

Острозька академія – в культурі польській, Академія Замойська – в культурі польській

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. - Zamosc, 2010 (опубліковано в 2011 р.)

С. 313 – 321.

17

Kratyuk Y.

Uwagi na temat cech fonetycznych gwary gródeckiej

Komunikacja miedzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka – Szczecin, 2011

S. 135-139.

18

Macijewśkyj Y.

Pokusy autorytaryzmu

Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne, Kraków-Przemyśl, 2011

№ 9-10. – S.37-52

19

Pasicznyk I., Kralyuk P.

Akademia Ostrogska w kontekscie wspolczesnej Ukrainy: aspekty regionalne i integracyjne

Administracja, przedsiebiorczosc, finanse jako elementy procesu rozwoju regionu. - Ostrowiec Swentokrzyski, 2011

Р. 458 – 471.

20

Пасічник І., Кралюк П.

Академія Острозька. Традиції і сучасність [Uniwersytet Narodowy “Akademia Ostrogska” – tradycje i wspolczesnosc]

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. - Zamosc, 2010 (опубліковано в 2011 р.)

С. 333 – 338

21

Пасічник І., Кралюк П.

Острозька академія в контексті освітньої політики сучасної України: регіональні та інтеграційні аспекти

Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozju regionalnego).

Ostrowiec Swentokrzyski, 2011. – С. 120 – 131.

22

Плевако І. Г.

Тенденции внешней торговли еврорпейских стран СНГ с государствами латиноамериканского региона в первом десятилетии ХХІ века

Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2011» / Отв. Ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов, М. В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2011.

С.238-242.

23

Podworna O.

Putin’s Legacy in Medvedev’s Russia

Warsaw East European Conference 2011. 1991-2011: 20 Years of Independence of Post-Soviet countries. – Warsaw: Studium Europy Wschodniej UW, 2011.

Р. 36-37.

24

Поліщук В. Л.

Мікросистема еталонно-компаративних фразеологічних зворотів «п’яний як» у німецькій, англійській та українській мовних картинах світу

Мовна картина світу слов’ян і культура. – Lublin, 2011

Том 2. – С. 87–96.

25

Рибак А. І.

Реформування публічної адміністрації: українські реалії та польський досвід

Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). - Оstrowiec Swietokrzyski,

2011.

С. 170-195

26

Сидорук Т. В.

Співпраця україни з Європейським союзом у сфері регіональної політики

Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). - Оstrowiec Swietokrzyski,

2011

С. 34-47.

27

Smyrnov A.

Autokefalia ukraińska: w poszukiwaniu modelu tworzenia kościelnej samodzielności

Miedzy wyobrażoną a polityczną wspólnotą. Materiały II Konferencji stypendystów Programu Stypendialnego Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców, - Warszawa, 11 Maja 2011. Warszawa : SEW UW, 2011.

S. 189-200.

28

Скрипнюк О.В.

300 лет украинскому конституционализму: ретроспективный взгляд на Конституцию Филиппа Орлика 1710 года и ее значение

Конституционное правосудие. Вестник Конференции органов Конституционного контроля стран новой демократии. – Єреван, 2011.

Вип. 2 (52). – С.48-62.

29

Топішко І. І.

Стан і перспективи подальшого розвитку відносин власності на землю в Україні

Устойчивое развитие зкономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г. - Пинск : ПолесГУ, 2011

С. 327-329.

30

Топішко Н. П.

Глобалізація і соціальна політика в сучасному світі

Устойчивое развитие зкономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г. - Пинск : ПолесГУ, 2011

С. 126-129.

31

Трофимович В.В.

Етнодемографические изменения в Восточной Галиции и Волыни (1939-1941 гг.)

Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы. - СПб., 2011

С.263-279.

32

S. Trojan

Europe on the Political Map of the 21st Century: Open Network with Flexible Borders

1991 – 2011: 20 Years of Independence of post-Soviet countries. – Warsaw, 2011

Р.41-44.

33

S.Trojan, A.Kyrydon

“Laboratorium Historyka”: Historyk i wpływy nowoczesnego społeczeństwa

Nauka – Poznanie – Globalność – Wroclaw, 2011

S.125 – 129.

34

Хеленюк А.

Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: Впровадження / А. Хеленюк

Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / Ред. Л. Кент; Винар, А. Атаманенко; Упоряд.: А. Хеленюк; – Світова Наукова Рада при Світовому Конгресі Українців, УІТ, Національний університет «Острозька академія», Інститут дослідження української діаспори. – Торонто, 2011

С. 26-35.

35

Шершньова О.

SWOT- та PEST-аналіз Рівненщини як туристичного регіону

Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). – Оstrowiec Swietokrzyski, 2011.

С. 225-244.

36

Якубович М.

Ислам в «континентальной» Украине и сопредельных государствах Содружества: главные проблемы развития общин

Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный научный альманах. — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2011.

Вып. № 4 (5). — С. 67-77.

37

Yakubovych M.

Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah

Abhath al-Mu’ttamar al-‘Alami al-Awwal ‘an Juhud al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah.

Vol. 2 – P. 437-477. – 2011.

38

Якубович М.

Іслам в об’єднаній Європі: регіональний досвід суспільно-політичної активності в умовах інтеграційних процесів

Wybrane aspekty konkurencyjnosci samorzadu terytorialnego. Red. Pawel Dziekanski. – Ostrowiec Swietokrzyski, 2011.

C. 510-523.

Статті, підготовлені до друку

1

Атаманенко А. Є.

Дмитрий Николаевич Бан­тыш-Каменский: дипломат, историк и чиновник

Сборник научных трудов исторического ф-та Санкт-Петербуржского університета. - С.-Петербург, 2012

2

Атаманенко А. Є.

Україна між Сходом і Заходом в українській зарубіжній історіографії

Rosja і Zachodnia Europa w polskiej і ukrainskiej historiografii XIX-XX w. - Gdańsk, 2012

3

Атаманенко А. Є.

Діяльність УІТ в Німеччині

Німеччина-Україна: історичні, культурні, наукові, економічні зв’язки. - Мюнхен, 2012

4

Атаманенко А.Є.

Дослідження історії України від найдавніших часів до Гетьманщини на сторінках “Українського історика”

Український історик, 2012

Т. XLVII, Ч.1-4.

5

Атаманенко А.Є.

Українська історична наука в Канаді: інституційна структу­ра

Західньоканадський збірник. – Едмонтон, 2012

Вип. 6.

6

Атаманенко В.

Історичні детермінанти культурної ідентичності сучасної України

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі, Zamosc, 2012

7

Балашов Е.М.

Idea wolontariatu w Polsce i Ukrainie

Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Szymonowica w Zamościu, Zamość 2012

8

Jönsson, F. U., Hedner, M., & Olsson, M. J.

The Testing Effect as a Function of Explicit Testing Instructions and Judgments of Learning.

Experimental psychology, 2012

9

Jönsson, F. U., & Olsson, M. J.

Knowing what we smell.

In G. M. Zucco, R. S. Herz, & B. Schaal (Eds.), Olfactory Cognition. From perception and memory to environmental odours and neuroscience.Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing Company, 2012

10

Зайцев М.О.

Європа як культурний феномен

Materiały konferencji «Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy», 2012

11

Конопка Н. О.

Николай Григорьевич Репнин и его окружение

Сборник научных трудов исторического факультета Санкт-Петербуржского універ­ситета. - С.-Петербург, 2012

12

Петрушкевич М. С.

Острожская академия: религиозный аспект выставочного пространства

Московский государственный университет. IV Международная научная интернет-конференция по религиоведению «Религия и искусство в постсовременном мире», 2012

13

Sowtys N.

Nauczanie języka polskiego w Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska

Białystok, 2012

14

Stephan A., Tsapin A., Talavera O.

Main bank power, switching costs, and firm performance. Theory and evidence from Ukraine.

Emerging Markets Finance and Trade, 2012

15

Talavera O., Tsapin A.,

Zholud O.

Macroeconomic Uncertainty and Bank Lending: The Case of Ukraine

Economic systems, 2012

16

Tsolin D.

Rhetoric Elements in the Targums. Appeals to the Audience

Aramaic Studies, Leiden:Brill, 2012

17

Tsolin D.

The Transformation of the Poetical Line of the Song at the Sea (Ex. 15:1-18, 21) in the Tragum Onqelos

The Proceedings of the 6-th Congress of IOTS, Leiden:Brill, 2012

18

Шевчук Д.

Межі Європи: конструкція, реконструкція, деконструкція

Materiały konferencji «Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy», 2012

19

Szewczuk D.

Рецензия на книгу: Zajączkowski W. Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji. – Warszawa: Wydawnictwo MG, 2009.

Журнал «Ab Imperio», 2012

20

Szewczuk D.

Polityka tożsamości mniejszości narodowych jako problem współczesnej filozofii politycznej

Materiały konferencji «Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim», 2012

21

Якубович М. М.

Человек как идеальный круг: к антропологии ибн ас-Сида аль-Батальявси

Ежегодник исламской философии «аль-Ишрак». – М. : Институт Философии Российской Академии Наук, 2012

№3.

22

Якубович М. М.

Ислам в «континентальной» Украине и сопредельных государствах СНГ: главные проблемы развития общин

Ислам в Содружестве Независимых Государств. – Нижний Новгород : ИД Медина, 2012

№4.

23

Якубович М. М.

Мусульманські громади в Україні та Польщі // Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy.

Zamosc: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, 2012

24

Yakubovych M., Bulatov A.

Rebuilding Islam in Ukraine: the Muftiates

Islamic Leadership in the European Lands of the former Ottoman and Russian Empires (Legacy, Challenges and Change) – Leiden : Brill, 2012

25

Яремчук В.П.

Російський імперський дискурс: рецензія в українській історіографії

Західна Європа та Росія в історичній пам’яті польського та українського народів. – Gdansk, 2012

Вип.5

VIII. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет прикладної математики Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

  Документ
  Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні
 2. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» На правах рукопису стецюк тетяна іванівна

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Реформування економіки України в умовах становлення ринкових відносин потребує відповідних змін у системі соціального захисту населення.
 5. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.

Другие похожие документы..