Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Бюллетень'
В бюллетень вошла учебная, учебно-методическая, научная и художественная литература, поступившая в Фундаментальную библиотеку в мае 2008 г. Материал ...полностью>>
'Диплом'
Політологи-міжнародники – це експерти, які знаються на країнах і регіонах світу (їх географії, історії, особливостях економічного, політичного, культ...полностью>>
'Документ'
Общее впечатление: вопросы, которые излагались в др. курсах, или которые можно легко найти в Интернете, излагаются более или менее стандартно, но при ...полностью>>
'Документ'
Я.И. Кузьминов: Здравствуйте, коллеги. Мы начнем нашу работу. Тема у нас сегодня - обсуждение проекта Концепции миграционной политики или подходов к К...полностью>>

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Інформація

про наукову та

науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія»

за 2011 рік

Острог, 2011

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія»

а) коротка довідка про Національний університет «Острозька академія» (до 7 рядків)

12..IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.Кучми. Указом Президента України від 22.І.2000 р. № 88/2000 - в Університет «Острозька академія», а Указом Президента України від 30.Х.2000 р. № 1170/2000 йому надано статус національного. 29 липня 2009 р. він отримав статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 798).

б) основні пріоритетні напрями Національного університету «Острозька академія» (до 7 рядків):

формування та підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; максимальне залучення до наукової роботи студентів та аспірантів; проведення фундаментальних наукових досліджень у сфері філософії, психології, економічної теорії, правознавства, історії й філології; здійснення прикладних досліджень у галузі психології, соціології, економіки; публікація результатів наукових досліджень у фахових виданнях, у т.ч. таких, які мають міжнародне визнання; співпраця із зарубіжними науковими інституціями, участь у міжнародних наукових програмах.

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки)

2009

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 128 .

З них: докторів наук – 28; кандидатів наук – 82.

2010 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 150.

З них: докторів наук – 37; кандидатів наук – 89.

2011 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 169.

З них: докторів наук – 38; кандидатів наук – 99.

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки

Категорії

робіт

2009

2010

2011

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

1

48.441

1

47.8

1

55.201

Прикладні

­­­­­­­­-

-

-

-

-

-

Госпдоговірні

1

4,781

1

9,729

2

88,455

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій, кількість захищених дисертацій

У 2011 році працювали спеціалізовані вчені ради К 48.125.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки) та К 48. 125. 02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Протягом 2011 року відбувся захист 5-ти кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки): Якубович М. М., Бойко Р. Ю., Альошина О. А., Павлюк Г. В., Загребельна Л. В. У грудні 2011 року подано документи на чергову переатестацію спецради.

У 2011 році на засіданнях спеціалізованої вченої ради К 48. 125. 02 дисертації захистили 2 аспіранти: Антонюк Я. М. та Ремарчук Т. І. на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, за якою одержані результати)

Фундаментальне дослідження «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» було розпочато в січні 2011 року. На першому етапі виконання проаналізовано твори острозьких книжників Василя Суразького, Герасима та Мелетія Смотрицьких, Івана Вишенського, Яна Лятоша; опрацьовані архівні джерела щодо життя й творчості цих діячів культури; підготовлено та опубліковано видання з науковими коментарями творів Василя Суразького та Яна Лятоша.

У 2011 р. здійснювалася розробка теми «Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності». Реалізація цієї концепції передбачає створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу; уніфікацію положень і організаційних засад законодавчої системи з питань регулювання документування і документообігу; гармонізацію державного регулювання документацій них процесів суб’єктів з нормами та вимогами суспільно-економічного розвитку України.

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня дослідження і характеристику його наукової та практичної значимості).

У 2011 році закінчених науково-дослідних робіт немає.

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату та його значимість).

Назва науково-дослідної роботи: Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду.

Номер держреєстрації: 0111U001850.

Категорія роботи: фундаментальна (код 2201020).

Керівник роботи – доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

Роботу над виконанням науково-дослідної роботи «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» було розпочато в січні 2011 року. На першому етапі виконання проаналізовано твори острозьких книжників Василя Суразького, Герасима та Мелетія Смотрицьких, Івана Вишенського, Яна Лятоша. Опрацьовано архівні джерела щодо життя й творчості цих діячів культури.

Підготовлено та опубліковано видання з науковими коментарями творів Василя Суразького та Яна Лятоша:

1. Кралюк П. М., Якубович М. М. Василь Суразький: апологія православної традиції [монографія]. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 212 с.; іл.

2. Кралюк П. М., Якубович М. М. Ян Лятош: ренесансна філософія та наука в українських землях [монографія].. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 124 с.

Протягом звітного періоду науковим співробітником М.М. Якубовичем опубліковано 4 наукові статті за темою у фахових виданнях та ще 3 – на популярних інтернет-порталах («Релігійно-інформаційна служба України»). Узято участь у написанні двох наукових монографій.

Підготовлено до друку ще три наукові статті, присвячені проблемам інтерпретації Святого Письма у творах острозьких просвітників.

Співробітники взяли участь у 6-ми конференціях: чотирьох міжнародних (у Києві, Замості, Островці-Швєнтокшиському (Польща), Тегерані (Іран), одній всеукраїнській, одній регіональній, а також у круглому столі та науковому семінарі:

1. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 20–21 квітня 2011 р.

2. «Дні науки», Національний університет «Острозька академія», 23-24 березня 2011 р.

3. «Центрально-Східна Європа у процесі трансформації та інтеграції. Культурний вимір», Вища Професійна Школа ім. Шимона Шимоновича в Замості (Польща), 19-20 травня 2011 р.

4. «Політика і процес локального та регіонального розвитку в умовах глобалізації», Вища Школа Бізнесу та Підприємництва в Островці-Свєнтокшиському (Польща), 26-27 травня 2011 р.

5. «Релігійна толерантність в сакральних традиціях аврамічних релігій», Національний університет «Острозька академія», 2 червня 2011 р.

6. «Острозька академія: історичні традиції та сучасність», Національний університет «Острозька академія», 4 жовтня 2011 р.

7. Семінар дослідників східних філософій, Інститут Філософії НАНУ, Київ, 25 жовтня 2011.

8. «Культури в підтримку людяності», Центр вивчення прав людини та культурного багатоманіття, Тегеран (Іран), 24-26 листопада 2011 р.

Розпочато пошукову роботу над підготовкою повного критичного видання усіх збережених латиномовних та польськомовних творів Яна Лятоша.

Фундаментальна розробка, що отримана в результаті роботи над темою

«Застосування методу логічно-смислового аналізу в процесі реконструкції автохтонного метатезаурусу первинних культурних текстів»

Тема розробки відповідає пріоритетам, затвердженим Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, напрям: «Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук»). Керівник – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Кралюк П. М.

Наукова вартість розробки полягає у впровадженні завершеної системи аналізу логічно-смислової структури культурного тексту із врахуванням пре-дикурсивних, дискурсивних та пост-дискурсивних релятивізацій первинного категоріального тезаурусу. Впровадження методологічних позицій, орієнтованих на трискладовість процесу появи та визрівання культурного смислу як континуального хронотопу дозволяє відстежувати процес розгортання автохтонного культурного світогляду в часі й просторі. У елементах розробки знайшла своє застосування й подальший розвиток логічно-смислова теорія групи вчених Інституту Філософії Російської Академії Наук та фундаментальна методика дослідження індоєвропейських філософських традицій школи французького вченого Анрі Корбена.

На основі вивчення спадщини української філософської і теологічної думки ХVI – XVII ст. впроваджено методологію диференціювання культурних шарів на побутово-міфологічний (предискурсивний), доктринально-канонічний (дискурсивний) та філософсько-раціоналістичний (постдискурсивний). Досліджено, що еволюція автохтонних культурних концептів («світ», «розум», «дух», «тіло», «віра», «природа», «знання», «істина» та ін.) дозволяє фіксувати унікальні основні значення як ієрархію «сліду» попередніх шарів, супроводжувану ґенезою інтернальних та екстернальних конотацій. Поставлено під сумнів поширені методики традиційної «герменетивки підозри», яка десакралізує культурні прошарки, а також феноменологічного релятивізму, який трансценденталізує пріоритетну сигніфікацію. Запропоновано позицію експлікації первинного метатезаурусу як основного «каркасу» сутності культури із фіксацією відмінностей конотацій як продукту не лише нових контекстів (на чому наголошує традиційна історія філософії), а й еволюції світогляду від побутово-міфологічного до філософського-раціоналістичного через доктринально-канонічний пласт культурного розвитку. Обґрунтовано позицію континуальності світоглядних еволюцій як метаісторичного феномену. Уперше в науці знайдено компромісний підхід між культурним есенціалізмом та культурним релятивізмом, який обґрунтовано необхідністю дослідження партикулярних культурних концепцій із позицій трьох наративних прошарків як вихідних та постійно діючих елементів кожної світоглядної традиції.

Результати впровадження відображено у двох монографіях, присвячених творчості Яна Лятоса та Василя Суразького. Підготовлена теоретична база готується до публікації у всеукраїнських та зарубіжних виданнях.

Практичне значення розробки полягає у можливості адекватної реконструкції оригінальних світоглядних концепцій слов’янських філософських традицій. Важливе значення розробка має для дослідження транзиту філософського знання та відзначення реальної історичної ролі конкретної культури в розвитку наукових та філософських знань. Застосування методу логічно-смислового аналізу дозволяє спрогнозувати й наслідки культурного синкретизму, що особливо актуалізує розробку в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів в Україні.

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву розробки, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня розробки і характеристику її наукової та практичної значимості).

Закінчених науково-дослідних робіт немає.

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату, його значимість та практичну цінність).

У ході науково-дослідної роботи «Наукове супроводження імплементації податкового та бюджетного кодексів України: удосконалення державного регулювання первинного обліку господарської діяльності підприємств» (науковий керівник – Левицька С.О) розроблена «Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності». Реалізація цієї концепції передбачає створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу; уніфікацію положень і організаційних засад законодавчої системи з питань регулювання документування і документообігу; гармонізацію державного регулювання документацій них процесів суб’єктів з нормами та вимогами суспільно-економічного розвитку України. Суб’єктами регулювання стандартизації документообігу є Міністерство фінансів України, Національний банк України, Міністерства та інші органи виконавчої влади, Державна служба Статистики України, Державна податкова адміністрація України.

Наукова робота «Оптимізація системи доходів Державного бюджету України» (науковий керівник – Хмарук Ю.В.). Запропоновано удосконалення формування доходів загального й спеціального фондів Державного бюджету України, визначено модель формування надходжень та напрями забезпечення стабільного функціонування системи доходів бюджету. Визначено чинники впливу та оптимальну модель забезпечення нормативного значення дефіцитності Державного бюджету України. Результати розробки планується реалізувати в Міністерстві фінансів України.

Наукова робота: вивчення громадської думки шляхом соціологічного опитування жителів 30-кілометрової зони спостереження Хмельницької атомної електростанції з проблеми «Ставлення населення до будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС» (науковий керівник – Шостак І.В.), яке проводилося на замовлення виробничого підприємства «Атомпроектінжиніринг». Опитування дало можливість одержувати надійну і репрезентативну інформацію, нагромаджувати її, аналізувати зміни громадської думки в динаміці шляхом проведення повторних опитувань з тих самих проблем.

V. Розробки, які впроваджено у 2011 році (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата впровадження

Результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

1

Застосування методу логічно-смислового аналізу в процесі реконструкції автохтонного метатезаурусу первинних культурних текстів», Кралюк П.М., Якубович М. М.

Вперше в українській та зарубіжній наукці проаналізовано творчість Яна Лятоша, розглянуті погляди Василя Суразького та інших православних традиціоналістів ранньомодерного періоду, висвітлено специфіку їхніх наукових поглядів.

Національний університет «Острозька академія» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вул. Семінарська,2, м. Острог, Рівненська обл. 35800.

Листопад, грудень 2011 р.

Друкована продукція: монографії «Василь Суразький: апологія православної традиції» та «Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях»

2

Вивчення громадської думки «Ставлення населення до будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС», Шостак І.В.

Забезпечено репрезентативну оцінку думки жителів 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС

Відокремлений підрозділ «Атомпроектінжинірінг» ДП НАЕК «Енергоатом», вул.Гайдара, 6, м.Київ, 0

Липень 2011 р.

Одержано надійну репрезентативне інформацію про ставлення населення 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС щодо добудови нових блоків

3

Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності, Левицька С.О.

Гармонізація державного регулювання документацій них процесів суб’єктів з нормами та вимогами соціально-економічного розвитку України

Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, вул. Дегтярівська, 39-44, м.Київ,

04119

Вересень 2011 р.

Створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу.

VІ. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок

Протягом 2011 р. було забезпечено комерціоналізацію двох наукових розробок, які мають економічний та соціальний ефект:

1.Організація та проведення соціологічного дослідження в 30-кілометровій зоні спостереження Хмельницької атомної електростанції на тему «Ставлення населення до будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС» (науковий керівник – Шостак І.В.), замовником якого виступав відокремлений підрозділ «Атомпроектінженіринг ДП НАЕК «Енергоатом». Опитування, яке проводилося в травні-липня 2011 р. дало можливість одержати надійну і репрезентативну інформацію, нагромаджувати її, аналізувати зміни громадської думки в динаміці шляхом проведення повторних опитувань з тих самих проблем. Був поданий звіт про опитування. У результаті виконаної роботи було залучено 68 455 гривень 70 копійок.

2. У ході науково-дослідної роботи «Наукове супроводження імплементації податкового та бюджетного кодексів України: удосконалення державного регулювання первинного обліку господарської діяльності підприємств» (науковий керівник – Левицька С.О) розроблена «Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності», реалізація якої передбачає створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу; уніфікацію положень і організаційних засад законодавчої системи з питань регулювання документування і документообігу; гармонізацію державного регулювання документаційних процесів суб’єктів з нормами та вимогами суспільно-економічного розвитку України. Замовником Концепції виступив Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, яка надала на виконання роботи 20 тисяч гривень.

VІІ. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2011 році у зарубіжних виданнях, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Архангельська А. М.

Сексизи в языке: мифы и реальность

Монографія. – Olomouc, 2011

327 c.

2

Архангельська А. М.

Генеричний маскулінізм у баченні феміністської та традиційної лінгвістики

Актуальні явища в сучасних слов’янських мовах та літературах. – Olomouc, 2011

C. 93-98.

3

Архангельська А. М.

Неофемінативи в українському мовленні нової доби: неологізми. Оказіоналізми чи ефемеризми?

Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах. – Olomouc, 2011

С. 67 – 122.

4

Архангельская А.М.

Шляпу сними! (о головном уборе, мужчине и государственном сексизме)

Wort–Text–Zeit», Greifswald. – 2011

Р.. 15-16.

5

Архангельська А.М.

Мотивационное моделирование антропной сферы «ум» - «глупость» (на материале русской диалектной фразеологии)

Литературнаяи диалектная фразеология: История и современность – Новгород, 2011

С. 312-316

6

Атаманенко В.

Острозька академія та розвиток міста

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. – Zamosc, 2010 (опубліковано в 2011 р.)

С.261-277.

7

Cornell Kärnekull, S., Jönsson, F. U., Larsson, M., & Olofsson, J. K.

Affected by smells? Environmental chemical responsivity predicts odor perception. 

Chemical Senses, 2011

Vol. 36, p. 641-648.

8

Jönsson, F. U., Møller, P., & Olsson, M. J.

Olfactory working memory: Effects of verbalization on the 2-back task. 

Memory & Cognition, 2011

Vol. 39, p.1023-1032.

9

Jönsson, F. U., & Kerimi, N.

An investigation of students’ knowledge of the delayed judgments of learning effect. 

Journal of Cognitive Psychology, 2011

Vol. 23, p. 358-373.

10

Ковальчук І.В.

Психологічні особливості іншомовної комунікативної компетентності.

Komunikacja miedzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka. – Szczecin, 2011

S.121-126.

11

Козак Л.В.

Концептуальні підходи трактування сутності стратегічного набору підприємства: організаційно-управлінський аспект

Устойчивое развитие зкономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г. - Пинск : ПолесГУ, 2011

С. 206-209.

12

Король Л.Д.

Концептуальная модель национального воспитания студенческой молодежи: психолингвистический подход

Психология в ХХІ веке : Метериалы ІІ Международной научно-практической конференции (июль 2011 г.) : Сборник научных трудов / Под науч. ред. к. псих. н. А. Е. Слинько. – Москва : Спутник, 2011

С. 41–45.

13

Кравець О. П.

Засоби та рівні вербалізації концепту віра в українській та німецькій мовах

Мовна картина світу слов’ян і культура. — Lublin, 2011

Т.2. — С. 79-87.

14

Крайчинська Г.В.

Роль загальної назви металевих грошових одиниць monetа / монета у мотивації значення ФО

Rossica Olomoucencia. – Olomouc, 2011

С. 39-45

15

Кралюк П.

Викладачі і студенти Острозької академії та їх внесок в розвиток української культури (к. ХVІ – поч. ХVІІ ст.)

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. - Zamosc, 2010 (опубліковано в 2011 р.)

С. 223 – 248.

16

Кралюк П.

Острозька академія – в культурі польській, Академія Замойська – в культурі польській

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. - Zamosc, 2010 (опубліковано в 2011 р.)

С. 313 – 321.

17

Kratyuk Y.

Uwagi na temat cech fonetycznych gwary gródeckiej

Komunikacja miedzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka – Szczecin, 2011

S. 135-139.

18

Macijewśkyj Y.

Pokusy autorytaryzmu

Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne, Kraków-Przemyśl, 2011

№ 9-10. – S.37-52

19

Pasicznyk I., Kralyuk P.

Akademia Ostrogska w kontekscie wspolczesnej Ukrainy: aspekty regionalne i integracyjne

Administracja, przedsiebiorczosc, finanse jako elementy procesu rozwoju regionu. - Ostrowiec Swentokrzyski, 2011

Р. 458 – 471.

20

Пасічник І., Кралюк П.

Академія Острозька. Традиції і сучасність [Uniwersytet Narodowy “Akademia Ostrogska” – tradycje i wspolczesnosc]

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. - Zamosc, 2010 (опубліковано в 2011 р.)

С. 333 – 338

21

Пасічник І., Кралюк П.

Острозька академія в контексті освітньої політики сучасної України: регіональні та інтеграційні аспекти

Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozju regionalnego).

Ostrowiec Swentokrzyski, 2011. – С. 120 – 131.

22

Плевако І. Г.

Тенденции внешней торговли еврорпейских стран СНГ с государствами латиноамериканского региона в первом десятилетии ХХІ века

Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2011» / Отв. Ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов, М. В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2011.

С.238-242.

23

Podworna O.

Putin’s Legacy in Medvedev’s Russia

Warsaw East European Conference 2011. 1991-2011: 20 Years of Independence of Post-Soviet countries. – Warsaw: Studium Europy Wschodniej UW, 2011.

Р. 36-37.

24

Поліщук В. Л.

Мікросистема еталонно-компаративних фразеологічних зворотів «п’яний як» у німецькій, англійській та українській мовних картинах світу

Мовна картина світу слов’ян і культура. – Lublin, 2011

Том 2. – С. 87–96.

25

Рибак А. І.

Реформування публічної адміністрації: українські реалії та польський досвід

Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). - Оstrowiec Swietokrzyski,

2011.

С. 170-195

26

Сидорук Т. В.

Співпраця україни з Європейським союзом у сфері регіональної політики

Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). - Оstrowiec Swietokrzyski,

2011

С. 34-47.

27

Smyrnov A.

Autokefalia ukraińska: w poszukiwaniu modelu tworzenia kościelnej samodzielności

Miedzy wyobrażoną a polityczną wspólnotą. Materiały II Konferencji stypendystów Programu Stypendialnego Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców, - Warszawa, 11 Maja 2011. Warszawa : SEW UW, 2011.

S. 189-200.

28

Скрипнюк О.В.

300 лет украинскому конституционализму: ретроспективный взгляд на Конституцию Филиппа Орлика 1710 года и ее значение

Конституционное правосудие. Вестник Конференции органов Конституционного контроля стран новой демократии. – Єреван, 2011.

Вип. 2 (52). – С.48-62.

29

Топішко І. І.

Стан і перспективи подальшого розвитку відносин власності на землю в Україні

Устойчивое развитие зкономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г. - Пинск : ПолесГУ, 2011

С. 327-329.

30

Топішко Н. П.

Глобалізація і соціальна політика в сучасному світі

Устойчивое развитие зкономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г. - Пинск : ПолесГУ, 2011

С. 126-129.

31

Трофимович В.В.

Етнодемографические изменения в Восточной Галиции и Волыни (1939-1941 гг.)

Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы. - СПб., 2011

С.263-279.

32

S. Trojan

Europe on the Political Map of the 21st Century: Open Network with Flexible Borders

1991 – 2011: 20 Years of Independence of post-Soviet countries. – Warsaw, 2011

Р.41-44.

33

S.Trojan, A.Kyrydon

“Laboratorium Historyka”: Historyk i wpływy nowoczesnego społeczeństwa

Nauka – Poznanie – Globalność – Wroclaw, 2011

S.125 – 129.

34

Хеленюк А.

Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: Впровадження / А. Хеленюк

Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / Ред. Л. Кент; Винар, А. Атаманенко; Упоряд.: А. Хеленюк; – Світова Наукова Рада при Світовому Конгресі Українців, УІТ, Національний університет «Острозька академія», Інститут дослідження української діаспори. – Торонто, 2011

С. 26-35.

35

Шершньова О.

SWOT- та PEST-аналіз Рівненщини як туристичного регіону

Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). – Оstrowiec Swietokrzyski, 2011.

С. 225-244.

36

Якубович М.

Ислам в «континентальной» Украине и сопредельных государствах Содружества: главные проблемы развития общин

Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный научный альманах. — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2011.

Вып. № 4 (5). — С. 67-77.

37

Yakubovych M.

Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah

Abhath al-Mu’ttamar al-‘Alami al-Awwal ‘an Juhud al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah.

Vol. 2 – P. 437-477. – 2011.

38

Якубович М.

Іслам в об’єднаній Європі: регіональний досвід суспільно-політичної активності в умовах інтеграційних процесів

Wybrane aspekty konkurencyjnosci samorzadu terytorialnego. Red. Pawel Dziekanski. – Ostrowiec Swietokrzyski, 2011.

C. 510-523.

Статті, підготовлені до друку

1

Атаманенко А. Є.

Дмитрий Николаевич Бан­тыш-Каменский: дипломат, историк и чиновник

Сборник научных трудов исторического ф-та Санкт-Петербуржского університета. - С.-Петербург, 2012

2

Атаманенко А. Є.

Україна між Сходом і Заходом в українській зарубіжній історіографії

Rosja і Zachodnia Europa w polskiej і ukrainskiej historiografii XIX-XX w. - Gdańsk, 2012

3

Атаманенко А. Є.

Діяльність УІТ в Німеччині

Німеччина-Україна: історичні, культурні, наукові, економічні зв’язки. - Мюнхен, 2012

4

Атаманенко А.Є.

Дослідження історії України від найдавніших часів до Гетьманщини на сторінках “Українського історика”

Український історик, 2012

Т. XLVII, Ч.1-4.

5

Атаманенко А.Є.

Українська історична наука в Канаді: інституційна структу­ра

Західньоканадський збірник. – Едмонтон, 2012

Вип. 6.

6

Атаманенко В.

Історичні детермінанти культурної ідентичності сучасної України

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі, Zamosc, 2012

7

Балашов Е.М.

Idea wolontariatu w Polsce i Ukrainie

Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Szymonowica w Zamościu, Zamość 2012

8

Jönsson, F. U., Hedner, M., & Olsson, M. J.

The Testing Effect as a Function of Explicit Testing Instructions and Judgments of Learning.

Experimental psychology, 2012

9

Jönsson, F. U., & Olsson, M. J.

Knowing what we smell.

In G. M. Zucco, R. S. Herz, & B. Schaal (Eds.), Olfactory Cognition. From perception and memory to environmental odours and neuroscience.Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing Company, 2012

10

Зайцев М.О.

Європа як культурний феномен

Materiały konferencji «Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy», 2012

11

Конопка Н. О.

Николай Григорьевич Репнин и его окружение

Сборник научных трудов исторического факультета Санкт-Петербуржского універ­ситета. - С.-Петербург, 2012

12

Петрушкевич М. С.

Острожская академия: религиозный аспект выставочного пространства

Московский государственный университет. IV Международная научная интернет-конференция по религиоведению «Религия и искусство в постсовременном мире», 2012

13

Sowtys N.

Nauczanie języka polskiego w Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska

Białystok, 2012

14

Stephan A., Tsapin A., Talavera O.

Main bank power, switching costs, and firm performance. Theory and evidence from Ukraine.

Emerging Markets Finance and Trade, 2012

15

Talavera O., Tsapin A.,

Zholud O.

Macroeconomic Uncertainty and Bank Lending: The Case of Ukraine

Economic systems, 2012

16

Tsolin D.

Rhetoric Elements in the Targums. Appeals to the Audience

Aramaic Studies, Leiden:Brill, 2012

17

Tsolin D.

The Transformation of the Poetical Line of the Song at the Sea (Ex. 15:1-18, 21) in the Tragum Onqelos

The Proceedings of the 6-th Congress of IOTS, Leiden:Brill, 2012

18

Шевчук Д.

Межі Європи: конструкція, реконструкція, деконструкція

Materiały konferencji «Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy», 2012

19

Szewczuk D.

Рецензия на книгу: Zajączkowski W. Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji. – Warszawa: Wydawnictwo MG, 2009.

Журнал «Ab Imperio», 2012

20

Szewczuk D.

Polityka tożsamości mniejszości narodowych jako problem współczesnej filozofii politycznej

Materiały konferencji «Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim», 2012

21

Якубович М. М.

Человек как идеальный круг: к антропологии ибн ас-Сида аль-Батальявси

Ежегодник исламской философии «аль-Ишрак». – М. : Институт Философии Российской Академии Наук, 2012

№3.

22

Якубович М. М.

Ислам в «континентальной» Украине и сопредельных государствах СНГ: главные проблемы развития общин

Ислам в Содружестве Независимых Государств. – Нижний Новгород : ИД Медина, 2012

№4.

23

Якубович М. М.

Мусульманські громади в Україні та Польщі // Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy.

Zamosc: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, 2012

24

Yakubovych M., Bulatov A.

Rebuilding Islam in Ukraine: the Muftiates

Islamic Leadership in the European Lands of the former Ottoman and Russian Empires (Legacy, Challenges and Change) – Leiden : Brill, 2012

25

Яремчук В.П.

Російський імперський дискурс: рецензія в українській історіографії

Західна Європа та Росія в історичній пам’яті польського та українського народів. – Gdansk, 2012

Вип.5

VIII. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Наукова робота студентів та аспірантів – один із головних пріоритетів розвитку Національного університету «Острозька академія». З часу відродження Університету в 1994 році, було докладено чимало зусиль, що сприяли появі студентського осередку, який допомагав би реалізовувати науковий потенціал. У 1997 році в межах «Братства спудеїв», основи студентського самоврядування в Острозькій академії, утворено студентсько-аспірантське наукове товариство «Академік». Статут Товариства, затверджений у тому ж році, проголошує наступні завдання організації:

 • забезпечення атмосфери толерантності, взаємоповаги до поглядів, думок, духовних і матеріальних цінностей, традицій людей різної світоглядної орієнтації;

 • створення необхідних умов для роботи своїх членів, активний захист їх інтересів;

 • сприяння проведенню студентами власних наукових досліджень;

 • координація співпраці з науковими осередками в Україні та за кордоном;

 • організація методичної роботи;

 • інформування студентів про наукові проекти та підтримка участі в них.

З метою досягнення поставлених цілей Товариство співпрацює з підрозділами Острозької академії, відповідними науковими установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, різноманітними фондами, культурно-мистецькими організаціями, державними органами в Україні та за її межами.

Членами товариства можуть бути студенти й випускники Університету. З грудня 2006 року товариство очолює Михайло Якубович (нині – старший викладач кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія»).

Найвищим керівним органом Товариства є Загальні збори його членів, які для вирішення поточних справ осередку обирають Правління. До правління товариства входять: голова, перший і другий заступники голови, заступник голови з питань регіональної співпраці, відповідальний за проведення наукових конференцій, секретар товариства та відповідальні за наукову роботу по факультетах. Голова товариства репрезентує організацію; має право підпису; є членом Вченої ради Університету; має право вирішального голосу.

Із 2003 року до складу СНТ «Академік» входять студентські товариства усіх факультетів Університету (економічний, романо-германських мов, гуманітарний, міжнародних відносин, політико-інформаційного менеджменту). У 2011 році до складу наукового товариства було включено й наукове товариство студентів та аспірантів Інституту права ім. О. Малиновського. Кожна спеціальність має свою окрему секцію, яка проводить відповідні засідання два-три рази на місяць.

Як підсумок наукової роботи студентів товариство проводить щорічні науково-звітні конференції, де презентуються розробки на актуальні теми пов’язані з історією, економікою, юриспруденцією, політологією, філософією, порушуються проблемні питання у галузі української та іноземної філології. Щомісяця засідають секції, на яких заслуховуються наукові повідомлення різних напрямків.

Значну увагу Товариство відводить освітнім програмам, присвяченим методологічним основам наукової роботи. Постійно відбуваються семінари для студентів 1-их та 2-их курсів, у межах яких майбутні науковці інформуються про нові вимоги до наукових робіт та особливості наукової роботи в сучасних умовах. Налагоджено співпрацю з провідними викладачами та науковцями з інших вишів. Саме на секційних засіданнях студенти вперше апробовують курсові, кваліфікаційні та магістерські роботи; презентують свої наукові доробки аспіранти та молоді викладачі.

Найголовніші підсумки року:

 • У Національному університеті «Острозька академія» 17 лютого з ініціативи Національного студентського союзу та Братства спудеїв Національного університету «Острозька академія» відбувся Регіональний форум органів студентського самоврядування: «Здобутки, уроки та перспективи розвитку українського студентського руху».

 • Кафедра релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» 10 лютого організувала семінар-лекцію для студентів з основ релігійної журналістики за участю редактора Релігійно-інформаційної служби України (RISU) Олени Кулигіної.

 • У рамках відзначення 10-річчя факультету романо-германських мов другого лютого відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації».

 • Студенти правничого факультету Національного університету «Острозька академія» Олена Михальчук та Юрій Радько здобули перемогу в номінації «Кращий відповідач» на ХII Всеукраїнських змаганнях з господарського права та процесу ім. професора С. Михайліна.

 • Студент магістеріуму економічного факультету Острозької академії Олександр Юзюк отримав Диплом ІІ ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом».

 • Студентка факультету романо-германських мов Катерина Сімак посіла друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який був присвячений педагогічній та віковій психології як галузі науки та проводився в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Григорія Сковороди.

 • 24-26 лютого в м. Винники Львівської області відбувся перший семінар Всеукраїнського проекту «Вища політична школа молодих лідерів-2011», в якому взяла участь студентка IV курсу спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» Анна Вакуленко.

 • Студенти Острозької академії втретє презентували свій університет у наукових колах Білорусії. Цього року дев'ятеро студентів: восьмеро – із економічного факультету та один – із факультету романо-германських мов, взяли участь у V Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Науковий потенціал молоді – майбутньому Білорусії», що відбулася 31 березня у місті Пінську.

 • Студентка четвертого курсу правничого факультету Національного університету «Острозька академія» Ольга Дика посіла друге місце у номінації «Кращий захисник» на VІІ Всеукраїнських змаганнях з кримінального права та процесу «Майстерність судової промови», що відбувалися на базі Донецького національного університету

 • Студентка магістеріуму спеціальності «Політологія» Національного університету «Острозька академія» Оксана Бурова 29-30 березня 2011 року захищала честь університету на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом «Політичні науки», що проходив у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

 • Кафедра релігієзнавтства Національного університету «Острозька академія» організувала студентсько-викладацьку конференцію «Рецепція спадщини Василія Великого в творчості острозьких просвітників».

 • Відповідно до наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Д.Табачника студентка магістеріуму Національного університету Острозька академія Оксана Пухонська стала переможницею фінального етапу І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (гуманітарного профілю).

 • Перемогу в «Першому регіональному конкурсі на кращу дипломну роботу в галузі знань «Економіка та підприємництво»  виборов магістрант Національного університету «Острозька академія» Олександр Юзюк із роботою на тему: «Економічна ефективність антикризових заходів Національного банку України», за що був нагороджений почесним дипломом Ради молодих економістів області.

 • Студенти Острозької академії стали призерами конкурсу Леоніда Кучми «Україна: 20 років державотворення». Ліна Тимощук, студентка ІІ курсу факультету романо-германських мов, стала лауреатом Другої премії і увійшла до числа 20-ти лідерів конкурсу. Серед сотні найкращих були також відзначені Юрій Микитюк, студент ІІ курсу факультету політико-інформаційного менеджменту, та Марія Троцюк, студентка ІV курсу факультету політико-інформаційного менеджменту.

 • Делегація економічного факультету Національного університету «Острозька академія» 27-29 травня взяла участь у X Міжнародній конференції молодих вчених «Ольвійський форум – 2011: Світова криза: прояви, наслідки, шляхи подолання».

 • На гуманітарному факультеті розпочато реалізацію ще одного унікального наукового проекту. Віталій Щепанський, магістрант спеціальності «релігієзнавство» розпочав переклад «Саги про християнство» (Kristni saga), важливої пам’ятки давньоісландської літератури, укладеної в середині ХІІІ століття. В.Щепанський планує видати текст «Саги про християнство» окремою книгою уже навесні наступного року. Надавати консультативну допомогу перекладачеві вже погодилися фахівці з Інституту Магнюсона (Рейк’явік, Ісландія).

 • Перший російсько-український форум «Слов’янська інтеграція» відбувся 14-17 жовтня в місті Тамбов (Росія). Серед тридцяти громадських діячів молодіжних організацій Росії та України була студентка другого курсу спеціальності «Журналістика» Національного університету «Острозька академія» Ірина Брох.

 • Студенти спеціальності «Журналістика» Національного університету «Острозька академія» взяли участь у третьому культурно-освітньому тренінгу в рамках українсько-польського проекту «Пізнай Польщу». Захід відбувся 14-15 жовтня у місті Рівне під керівництвом кафедри журналістики та літературознавства Національного університету «Острозька академія» і за сприяння фонду «Нові медіа» (м. Варшава, Польща) та МГО «Інтерньюз-Україна» (м. Київ).

 • Магістрант спеціальності «Філософія та релігієзнавство» В.Щепанський посів перше місце у конкурсі «Україна наша сакральна». Конкурс проводився Релігійно-інформаційною службою України з метою привернення уваги суспільства до сакрально-культурної спадщини краю, популяризації релігійного туризму та з нагоди 20-ліття Незалежності України і 10-ліття РІСУ.

 • У Національному університеті «Острозька академія» 24 листопада відбулась І Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі».

 • У рамках культурно-освітньої програми «Пізнай Польщу» студенти спеціальності «Журналістика» Національного університету «Острозька академія» з 8 по 13 грудня перебували у Варшаві (Польща). Навчальний проект був реалізований кафедрою журналістики та літературознавства Острозької академії за сприяння Міністерства закордонних справ Польщі у рамках серійної програми «Promocja wiedzy o Polsce». Партнерами проекту стали фонд «Нові медіа» (м. Варшава, Польща) та громадська організація «Інтерньюз-Україна» (м. Київ, Україна).

Підсумком цих та інших видів наукової діяльності стало 163 опублікованих студентських статей у фахових та інших виданнях, участь у понад 100 наукових конференціях, семінарах, публічних лекціях та інших навчальних програмах в Україні та закордоном, у яких узяло участь понад 1300 студентів Національного університету «Острозька академія». Учасниками конкурсів різного рівня стало понад 700 студентів університету, з них 80 студентів отримали призові місця. Загалом активними учасниками СНТ «Академік» є понад 1600 студентів та аспірантів.

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

відсотків

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2009

1580 / 76 %

81

33 %

2010

1578 / 76 %

89

100 %

2011

1600 / 78 %

92

100 %

ІХ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).

Центр вивчення спадщини Острозької академії

Історія Центру

Становлення Центру вивчення спадщини Острозької академії відбувалося у нерозривному зв’язку із процесом відродження Острозької академії, новий етап  історії якої розпочався 12 квітня 1994 р. після Указу Президента Леоніда Кравчука «Про утворення Острозького колегіуму». З метою популяризації історії острозького культурно-просвітницького осередку та минулого закладів, у стінах яких розмістився відроджений університет, було вирішено створити Центр вивчення спадщини Острозької академії.

На даний час у межах центру виконується фундаментальне наукове дослідження «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» (номер держреєстрації: 0111U001850).

Основні підсумки наукової діяльності в 2011 році

 • 5 березня 2011 року організовано наукові Святовасилівські читання, в яких взяли участь 15 дослідників з усієї України, які займаються питаннями Острогіани.

 • До 485-річниці з Дня народження Василя-Костянтина Острозького в Національному університеті «Острозька академія» відбувся науковий семінар «Князь Василь-Костянтин Острозький та його доба». Участь у заході взяли співробітники Центру, а також викладачі та студенти кафедри історії ім. М. Ковальського.

 • 12 квітня відбулась презентація дослідницького проекту «Інституції історичної науки в Україні: аналіз пострадянських трансформацій», що виконується за підтримки Посольства Франції в Україні. Активну участь в обговоренні взяли співробітники Центру та викладачі кафедри історії Національного університету «Острозька академія». 

 • Делегація з Національного університету «Острозька академія» побувала на конференції «Політика та процес розвитку локального і регіонального в умовах глобалізації», що відбувалася 26-27 травня у місті Островці-Свєнтокшиському (Польща). Науковий захід організовано Вищим коледжем бізнесу та підприємництва й низкою інших навчальних та наукових інституцій сусідньої держави. Співорганізатором конференції виступив і Національний університет «Острозька академія», який представляли перший проректор професор Петро Кралюк, завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації доцент Галина Крайчинська, а також старший викладач кафедри релігієзнавства Михайло Якубович. Доповіді острозької делегації викликали чимале зацікавлення в інших учасників. Професор Петро Кралюк у своєму виступі наголосив на важливості налагодження співпраці між культурними осередками, які розбудовували князі Острозькі, адже свого часу Іван (Януш) Костянтинович Острозький (1554 — 1620 рр.) доклав чимало зусиль і для розвитку Островця-Свєнтокшиського.

 • У місті Замость (Люблінське воєводство, Республіка Польща) 19-20 травня проходила Міжнародна конференція «Центрально-Східна Європа у процесі трансформації та інтеграції. Культурний вимір». Організаторами cтали Національний університет «Острозька академія», Державна Вища Професійна Школа ім. Шимона Шимоновича в Замості (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu), Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Науковці з Польщі та України, представники неурядових організацій та влади обговорили культурні аспекти європейської ідентичності на прикладі країн Центрально-Східної Європи та їхній вплив на всі сфери суспільного розвитку з акцентом на поглиблення міжкультурної комунікації. Острозьку академію на конференції представляли перший проректор, проф. Петро Кралюк, викладачі факультету міжнародних відносин доцент Борис Атаманенко, Андрій Семенович та викладачі гуманітарного факультету Дмитро Шевчук, Михайло Якубович, Вікторія Назарук.

 • Кафедра релігієзнавтства спільно із Центром організувала студентсько-викладацьку конференцію «Рецепція спадщини Василія Великого в творчості острозьких просвітників». Цей захід був присвячений 450-й річниці Пересопницького Євангелія та 430-й річниці Острозької Бібілії. Серед доповідачів конференції були студенти спеціальності «Релігієзнавство» та богослови і науковці в галузі вивчення патристики та біблієзнавства. Серед них священик УПЦ (КП) о. Богдан Стрикалюк та Анатолій Войтко — громадський діяч, публіцист, дослідник Біблії, автор посібника із позаконфесійного вивчення Біблії «Білий камінь». Відкривав конференцію доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного фокультету, настоятель храму преподобного Федора Острозького Василь Жуковський. Гостем конференції став і магістр історії з Альбертського університету Пол Бродвей (м. Едмонтон, Канада). До оргкомітету конференції увійшли завідувач кафедри релігієзнавства, доктор історичних наук Сергій Жилюк, викладач кафедри, кандидат історичних наук Михайло Якубович та студент ІІ курсу спеціальності «Релігієзнавство» Василь Махлюк, голови Студентської ради релігієзнавців та заступника голови СНТ «Академік» В.Щепанського.

 • У Національному університеті «Острозька академія» 5 жовтня за ініціативи кафедри історії ім. проф. Миколи Ковальського та Центру вивчення спадщини Острозької академії відбулася регіональна науково-практична конференція «Острозька академія: історичні традиції та сучасність». Захід присвячений 435-річчю з часу заснування університету та пам’яті видатного українського історика, одного із фундаторів Острозької академії, першого завідувача кафедри історії Національного університету «Острозька академія», професора Миколи Ковальського. Із доповідями на конференції виступили викладачі кафедри історії, країнознавства, релігієзнавства, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія», а також заступник директора з наукової роботи Нетішинського краєзнавчого музею Тарас Вихованець та художник-реставратор Державного історико-культурного заповідника м. Острога Микола Бендюк. Питання, що порушувалися у доповідях були різноманітними і стосувалися культурного відродження Острога, традицій Острозького освітньо-культурного центру, ролі музею історії Острозької академії у збереженні традицій університету, а також історичної школи професора Миколи Ковальського.

 • Вийшла з друку енциклопедія «Острозька академія», до випуску якої були залучені \працівники. Енциклопедія була презентована у обласних наукових бібліотеках Рівного, Луцька й Тернополя.

 • Співробітниками Центру опубліковано дві монографії (Кралюк П. М., Якубович, М. М. Ян Лятос: ренесансна філософія на українських землях. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – 144 с.; Кралюк П. М., Якубович, М. М. Василь Суразький: апологія православної традиції. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – 212 с.) та понад п’ятдесят наукових статей.

Лабораторія перекладу сакральних текстів

Лабораторія розпочала роботу у жовтні 2009 р. Основною її метою є переклад тих першоджерел, які не перекладені українською та російською мовами і складають надзвичайний науковий інтерес для релігієзнавчих, сходознавчих та теологічних досліджень. Лабораторія має на меті розвиток української школи академічного перекладу сакрального тексту, розвиток власної методології, залучення молодих спеціалістів (зі студентів-релігієзнавців та культурологів) до перекладницької діяльності. Розпочато роботу над перекладами з арамейської, сирійської, давньоєврейської, арабської, грецької та латинської мов. У подальшому планується їх публікація. Проект схвалено Міністерством Освіти і Науки України наказом № 686 від 22. 07. 2009 р. і передбачено його фінансування з державного бюджету, однак він не був профінансований.

Проблематика дослідження

Розвиток академічного релігієзнавства та сходознавства в Україні, що супроводжується посиленням інтересу до першоджерел релігійних вчень, вимагає глибокого вивчення і осмислення духовної спадщини минулого. Першоджерела цієї спадщини написані класичними та давніми східними (головним чином, семітськими) мовами і мало доступні широкому науковому загалу. Опрацювання цих першоджерел, без сумніву, дадуть новий потужний імпульс для розвитку вітчизняного релігієзнавства, сходознавства та богослов’я.

Для подальшого розвитку релігієзнавчих досліджень в Україні нагальним є створення необхідної бази для вивчення першоджерел – давніх релігійних текстів. До цього часу в Україні не існувало спеціалізованого центру з чіткою програмою розвитку концепції перекладу сакральних текстів, хоча поодинокі спроби роботи над перекладами були. Слід зауважити, що без створення потужної бази перекладу та вивчення стародавніх мов розвиток глибоких релігієзнавчих досліджень неможливий, оскільки релігієзнавство в такому випадку втрачає можливість аналітичної роботи над головним джерелом знань про релігійні вірування і функціонує лише в сфері вторинних досліджень описового характеру, спираючись лише на «переклад з перекладу» священного тексту.

Однією з головних та актуальних проблем сучасного українського сходознавства є відсутність прямих коментованих перекладів давніх філософських та релігійних текстів, які сприяли б культурному збагаченню українського гуманітарного простору, утверджували релігійну толерантність, пропагували спільні для авраамічних релігій морально-етичні цінності та дозволили б сформувати власну школу вивчення сирійських, арамейських, арабських, грецьких та єврейських першоджерел.

Варто згадати, що країни з розвинутими релігієзнавчими та сходознавчими школами, мали свої давні традиції вивчення стародавніх мов та рукописів (Німеччина, Франція, Велика Британія, Росія, США). Започаткувати цю традицію в Україні ми вважаємо необхідним, тим більше, що значна частина священних текстів не перекладена не тільки українською мовою, а й російською.

Мета та основні завдання проекту

Основною метою проекту «Переклад сакральних текстів українською мовою» є сприяння розвитку високого рівня моральної та духовної свідомості, сприяння утвердженню релігійної толерантності в українському суспільстві, розвиток міжконфесійної та міжрелігійної злагоди, поглиблення релігієзнавчих та філософських студій.

Головними завданнями проекту є переклади священних текстів, що мають відношення до ранньої історії християнства, іудаїзму та ісламу – трьох генетично та історично поєднаних релігій, безпосередньо пов’язаних з історією України, а також підготовка спеціалістів (з числа студентів-релігієзнавців) для перекладу з стародавніх мов.

Проект передбачає:

1.Переклад оригінальних текстів першоджерел. 2.Створення осередку перекладачів з поміж студентів та викладачів Острозької академії та інших навчальних та наукових осередків, включаючи Українське біблійне товариство. 3.Підбір і написання посібників і підручників з давніх мов: грецької, арамейської, арабської та сирійської. 4.Залучення викладачів та спеціалістів перекладу з давніх мов з України та закордону. 5.Розробка навчально-методичних матеріалів з вивчення східних семітських мов (арабської, арамейської, сирійської), історичного та культурного контексту, в якому створювались священні тексти християнства, іудаїзму та ісламу. 6.Налагодження співпраці зі сходознавчими науковими інституціями в Україні та за кордоном.

Методи, підходи, ідеї, робочі гіпотези,

які пропонуються для вирішення завдань проекту

Учасники проекту «Переклад сакральних текстів українською мовою» впроваджують використання найновіших методологічних розробок у галузі герменевтики сакрального тексту, філологічних, текстологічних досліджень, а також застосовують інтегрований підхід, який включає аналіз історичного та філософського контексту.

Основною методологією проекту є комплексний підхід до перекладу священного тексту, що розглядає переклад релігійних джерел як складний герменевтичний процес, основною метою якого є максимально об’єктивне відтворення змісту засобами української мови.

Головною робочою гіпотезою проекту є ідея тексту як найважливішого джерела знань про релігійний світогляд та основний засіб його фіксованої передачі. Саме цей факт, на думку учасників проекту, зумовлює необхідність відтворення української школи перекладу сакрального тексту.

Для вирішення основних завдань проекту лабораторія планує розвивати активну співпрацю з такими вітчизняними та зарубіжними установами і навчальними закладами як:

Інститут Сходознавства АН України (м. Київ), Національний Університет ім. Тараса Шевченка (м. Київ), Українське Біблійне товариство, Інститут Рукопису РАН (Санкт-Петербург, Росія), Хайфський Університет (м. Хайфа, Ізраїль), Єврейський університет (Єрусалим, Ізраїль), Міжнародний Соломонів університет (м. Київ), Інститут Філософії Російської Академії Наук (м. Москва, Росія), Український Католицький Університет (м. Львів, Україна), Центр ім. короля Фагда з друку Преславного Корану (м. Медина, Саудівська Аравія), Філія Університету Мухаммада Сауда в м.Унайза (Саудівська Аравія), Королівський інститут міжрелігійних студій (м. Амман, Йорданія).

Склад лабораторії

Лабораторія поділяється на три секції, відповідно до мов перекладу:

1. Секція гебраїстики (переклад з давньоєврейської та арамейської мов).

Цолін Дмитро Васильович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» - керівник проекту.

2. Греко-латинська секція (переклад з грецької та латинської мов).

Турконяк Рафаїл, доктор літургіки, доктор догматики, завідувач кафедри богослов’я Національного університету «Острозька академія» - керівник секції.

3. Секція арабістики (переклад з арабської мови).

Якубович Михайло Михайлович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» - керівник секції.

Досягнення

Протягом звітного періоду здійснено таку роботу в основних секціях Лабораторії:

Секція гебраїстки (Цолін Д. В.)

 1. Завершено роботу над рукописом «Підручника арамейської мови. На матеріалі текстів Біблії і Таргума Онкелоса». Загальний обсяг підручника – 10,5 аркушів (бл. 450 000 знаків) або 280 сторінок формату А-4. Підручник має бути надрукований у видавництві «Колоквіум», Черкаси. Зараз ведеться робота над перекладом підручника російською мовою, що необхідно для його рецензування колегами з наукових установ Російської Федерації. Рецензування мають здійснити: к.ф.н. Дємідова Г.М. (Східний факультет Санкт-Петербурзького Державного університету) і к.ф.н. Лявданський О. К. (Російський Державний Гуманітарний університет, Москва).

 2. Підготовлено основний текст доповіді «Переклад біблійних поетичних архаїзмів в Таргумах» (англ. мовою: «The Translation of the Biblical Poetical Archaisms in the Targums»), який було представлено на ХІХ-й Міжнародній конференції з юдаїки в Москві (29-31 січня 2012 року). В доповіді представлені основні зразки давньоєврейських поетичних архаїзмів XIII-X ст. до н.е. – лексичні, морфологічні, синтаксичні, а також архаїчні моделі віршів, – основні типи їх перекладу в Таргумах (арамейських перекладах Біблії, виконаних в II-VII ст.). Доповідь є частиною проекту, що виконується спільно з Департаментом давньоєврейських та юдейських студій при University College London (науковий керівник – проф. Willem Smelik), і має бути опублікована у вигляді статті в журналі Aramaic Studies.

 3. Підготовлено доповідь англійською мовою «The Translation of the Biblical Poetical Archaisms in the Targums: A Short Clause in the Verse Structure», яка має бути представлена на Міжнародній конференції Національної Асоціації Викладачів Єврейської мови, що відбудеться 25-27 червня 2012 року в Каліфорнійському Університеті (Los Angeles, USA). Доповідь присвячена впливу давньоєврейських поетичних архаїзмів на синтаксичну структуру поетичного рядка в таргумах і більш пізній літургійній єврейській поезії.

 4. Розпочато факультативні заняття з групою студентів (10 чол.) з курсу «Давньоєврейська мова і основи біблеїстики». Заняття проводитимуться двічі на тиждень, і включатимуть ознайомлення з такими дисциплінами: а) давньоєврейська мова; б) сучасний іврит; в) основи біблійної текстології; г) основні принципи герменевтики біблійного тексту. Метою курсу є залучення студентів до роботи Лабораторії і підготовки майбутніх фахівців в галузі гебраїстики та арамеїстики. В плані підготовки власних фахівців з числа студентів університету в подальшому планується співпраця з зарубіжними установами: кафедра семітських мов при Російському Державному Гуманітарному університеті, Москва; Єврейський університет в Єрусалимі; Центрально-Європейський університет (Будапешт, Угорщина).

 5. Проведено цикл лекцій «Біблійна герменевтика доби пізньої античності» а також майстер-клас «Переклад біблійного тексту» для студентів спеціальності «релігієзнавство» Національного університету інформатики і штучного інтелекту (Донецьк, 14-20 травня 2011 року).

 6. Взято участь у круглому столі «Проблеми перекладу Біблії сучасною російською мовою», організованого Інститутом перекладу Біблії (Москва) 6 травня 2011 року. На Круглому столі було представлено доповідь «Техніка літературного перекладу біблійного тексту в добу пізньої античності. На матеріалі арамейських перекладів Тори». До того ж, протягом 2011 року здійснювалася екзегетична редакція нового російського перекладу Книги Пророка Єремії в межах діяльності вищезгаданого Інституту перекладу Біблії.

Секція арабістики (Якубович М. М.)

Підготовлено монографії (одноосібні й у співавторстві) та переклади:

Якубович М. М. Ібн Рушд. Вирішальне слово про зв’язок релігійного закону та людської мудрості. – Острог: В-во НаУОА, 2011. – 84 с.

Преславний Коран. Переклад смислів українською мовою ; [пер. з арабської, передмова, коментарі, дослідження М. М. Якубовича]. – Медіна : Центр короля Фагда з друку Преславного Сувою, 2011. – 998 с.

Ат-Тафсір аль-Муйассар: український переклад (джуз 28, 29, 30) / Тафсір останніх трьох джузів Преславного Корану. – Ер-Рійад : Марказ Та’ун аль-Джалійят, 2011. – С. 2-80. (в друці). Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм у контексті глобалізаційних процесів // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози. Колективна монографія за ред. А. В. Арістової. – К. : УАР, 2011. – С. 46-69.

Якубович М. М. Ad fontes: ідеологічний ресурс українського ісламу // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози. Колективна монографія за ред. А. В. Арістової. – К. : УАР, 2011. – С. 149-161.

Кралюк П. М., Якубович, М. М. Ян Лятос: ренесансна філософія на українських землях. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – 144 с.

Кралюк П. М., Якубович, М. М. Василь Суразький: апологія православної традиції. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – 212 с.

Якубович, М. М. Іслам в об’єднаній Європі: регіональний досвід суспільно-політичної активності в умовах інтеграційних процесів // Wybrane aspekty konkurencyjnosci samorzadu terytorialnego. Red. Pawel Dziekanski. – Ostrowiec Swietokrzyski: WBIP, 2011. – C. 510-523.

Видано статті у фахових виданнях:

Якубович М. М. Релігія vs. політика: улеми та еміри в суспільних доктринах середньовічних ісламських апологетів // Українське релігієзнавство. – 2011. – Νο. 59. – C. 44-54.

Якубович М. М. Максими розуміння в герменевтичному методі сунітського екзегета Мухаммада б. Мустафи аль-Аккірмані // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 9. – С. 126-137.

Якубович М. М. «Prognoscticon» Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 18. – С. 165-175.

Якубович М. М. Арабська та українська філософія: порівняльний аналіз смислових основ, Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», 20–21 квіт. 2011 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Ч. 2. – С. 73-75.

Якубович М. М. Образ ісламу в творах острозьких просвітників // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Культурологія». – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 8. – С. 140-150.

Yakubovych Mykhaylo: Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah / Abhath al-Mu’ttamar al-‘Alami al-Awwal ‘an Juhud al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah. – Medinah--Riyadh: Islamic University-Archive of King Abd al-‘Aziz, 2011. – Vol. 2 – P. 437-477.

Взято участь у конференціях:

«Центрально-Східна Європа у процесі трансформації та інтеграції. Культурний вимір», Вища Професійна Школа ім. Шимона Шимоновича в Замості (Польща), 19-20 травня 2011 р.

«Політика і процес локального та регіонального розвитку в умовах глобалізації», Вища Школа Бізнесу та Підприємництва в Островці-Свєнтокшиському (Польща), 26-27 травня 2011 р.

Семінар дослідників східних філософій, Інститут Філософії НАНУ, Київ, 25 жовтня 2011.

«Острозька академія: історичні традиції та сучасність», Національний унівреситет «Острозька академія», 4 жовтня 2011 р.

«Культури в підтримку людяності», Центр вивчення прав людини та культурного багатоманіття, Тегеран (Іран), 24-26 листопада 2011 року.

Виконується робота над проектами:

Розпочато роботу над першим в історії української науки перекладом корпусу Суни – важливого арабомовного першоджерела, яке дає можливість глибше зрозуміти основи арабсько-мусульманської культури. Досі Суна ніколи не перекладалася українською мовою. Планується включати не тільки найбільш достовірні хадіси, а й ґрунтовні екзегетичні коментарі арабських авторів різних часів. Деякі з цих тлумачень досі не перекладалися жодною європейською мовою. Передбачається, що участь у проекті візьмуть відомі фахівці з університетів Близького Сходу.

Головний виконавець проекту – к.і.н. М.М. Якубович.

Греко-латинська секція (Турконяк Р.)

 1. Періодично проводяться заняття з групою студентів з вивчення давньогрецької мови.

 2. Ведеться робота над двомовним (українська-грецька) виданням Септуагінти на основі Коплютенського видання 1517 року. Роботу заплановано завершити до кінця 2012 року. Це буде перше критичне двомовне видання Септуагінти українською мовою (подібних версій російською мовою немає).

Проекти, над якими ведеться праця:

1. Словник грецької Біблійної мови: У словнику подається значення всіх грецьких слів, які знаходяться в Біблії і також всі видозміни кожного грецького слова, якого можна знайти в Біблії, щоб полегшити студентам вивчання грецької мови.

2. Словник древньогрецької мови на основі словника Дворецького, використовуючи також Грецький повний словник, виданий в Оксфорді.

3. Видання грецького тексту Біблії Sixtina з паралельним перекладом українською мовою, оскільки це один з текстів, вживаний редакторами для виправлення Острозької Біблії при підготовці Єлисаветівської Біблії.

4. Видання грецького тексту Комплутенської Поліґлотти з паралельним перекладом українською мовою, оскільки це один з текстів вживаний редакторами для виправлення Острозької Біблії при виготовлянні Єлисаветівської Біблії.

5. Видання подальших томів серії «Острозька та Єлисаветівська Біблія у порівнянні», з якої вийшов по сьогодні перший том «Книга Буття».

6. Видання подальших томів серії «Єлисаветівська Біблія та її джерела», з якої вийшов по сьогодні перший том: «Книга Буття».

7. Підготовка проекту «Грецькі Отці Церкви».

8. Підговка проекту «Латинські Отці Церкви».

Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології

Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології (Cognition Lab) (далі – Лабораторія) є структурним підрозділом Національного університету «Острозька академія», діє відповідно до Положення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту про науково-дослідну роботу та діяльність наукових підрозділів вищих закладів освіти. Робота Лабораторії ґрунтується на принципах науковості, системності та пізнавальної активності в руслі дослідження когнітивної сфери особистості. Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології діє з 2009 року. В рамках Лабораторії працює науково-дослідний гурток когнітивної психології, на зустрічах якого здійснюється обговорення сучасного стану когнітивної науки, розглядаються перспективні напрямки подальших експериментальних досліджень, організовують наукові семінари, плануються та проводяться експериментальні дослідження, як і в рамках написання кваліфікаційних робіт, так і поза ними. Посаду керівника Лабораторії займає проф. Фредрік Джонсон, під його керівництвом працюють: ст.лаборант, мол. науковий співробітник Волошина В.О. та асистенти науково-дослідної лабораторії Довгалюк Т.А. та Гордійчук О.В. (на волонтерських засадах).

Наукові та громадські контакти

Протягом звітного періоду продовжено співпрацю та наукові контакти з українськими установами та організаціями поза Україною – Волинський Національний університет ім.. Лесі Українки (ВНУ), Рівненський Державний гуманітарний університет (РДГУ) та Стокгольмський університет (Швеція). Протягом звітного періоду було проведено декілька спільних експериментальних досліджень з вивчення пам’яті та метапам’яті особистості, результатом даної співпраці є публікації та захищенні кваліфікаційні роботи з даної тематики.

Основними напрямками діяльності Лабораторії за вказаний період є:

 • вивчення специфіки, динаміки когнітивних процесів людини, а саме процесів пам’яті, сприйняття, уваги, мислення людини в умовах навчального процесу;

 • підготовка наукових статей, методичних рекомендацій, посібників, монографій; виконання курсових, кваліфікаційних, магістерських і дисертаційних робіт;

 • участь у конкурсних загальнодержавних психолого-педагогічних проектах;

 • участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, конгресах, семінарах;

 • підготовка спеціалістів у напрямку когнітивної психології;

 • розробка web – сайту Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології.

Видання

Підготовлено до друку і видано:

 1. Cornell Kärnekull, S., Jönsson, F. U., Larsson, M., & Olofsson, J. K., Affected by smells? Environmental chemical responsivity predicts odor perception // Chemical Senses. – 2011. – Vol. 36. – p. 641-648.

 2. Jönsson, F. U., & Kerimi, N., An investigation of students’ knowledge of the delayed judgements of learning effect. // Journal of Cognitive Psychology. – 2011. – Vol. 23. – p. 358-373.

 3. Jönsson, F. U., Møller, P., & Olsson, M. J., Olfactory working memory: Effects of verbalization on the 2-back task. // Memory & Cognition. – 2011. – Vol. 39. – p. 1023-1032.

 4. Пасічник І.Д., Психологічні особливості сприйняття імпліцитної поведінки комунікатора // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». – Острог, 2011. – Вип. 17. – С. 3-8.

 5. Волошина В.О. Особливості метакогнітивних суджень студентів та їхній взаємозв’язок із самооцінкою // Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 3. - С. 241 - 255.

 6. Довгалюк Т.А. Смислове та візуальне запам’ятовування у процесах селекції та відтворення текстової інформації // Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 3. - С. 296 - 306.

 7. Дунай О.В. Роль метакогнітивних суджень у процесі відтворення інформації // Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 3. - С. 307 - 318.

Готуються до друку:

 1. Jönsson, F. U., Hedner, M., & Olsson, M. J. (in press). The Testing Effect as a Function of Explicit Testing Instructions and Judgments of Learning. Experimental psychology.

 2. Jönsson, F. U., & Olsson, M. J. (in press). Knowing what we smell. In G. M. Zucco, R. S. Herz, & B. Schaal (Eds.), Olfactory Cognition. From perception and memory to environmental odours and neuroscience.Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing Company.

 3. Пасічник І.Д., Волошина В.О. Інтерференція та метапам’ять: теоретичний аналіз перспектив експериментального вивчення проблематики.

 4. Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В., Волошина В.О. Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі.

 5. Довгалюк Т.А. Перспективи дослідження метапам’яті в ідентифікації та найменуванні тактильних патернів.

 6. Гордійчук О. В. Точність та надійність ТОТ ефекту в метапам’яттєвих судженнях та відтворенні інформації.

 7. Збірник Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології».

 8. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IIRACP-2012).

 9. Навчальний посібник «Пам'ять та метапам’ять»

Наукові семінари та конференції

У звітному році розпочалась робота над підготовкою Міжнародної інтернет-конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IIRACP-2012), яка відбудеться 22-23 березня 2012 року. Активно створюється база електронного ресурсу для проведення даної конференції та популяризація з метою залучення до участі в конференції якомога більше провідних вітчизняних та закордонних вчених когнітивної науки.

Викладання навчальних курсів

У 2011 році продовжилось викладання курсів з використанням досвіду здобутого в Лабораторії у вивченні когнітивної психології в рамках діяльності кафедри психолого-педагогічних дисциплін, згідно із навчальними планами кафедри: «Когнітивна психологія» (Гуменюк У.І., Волошина В.О.), «Експериментальна психологія» (Шугай М.А., Волошина В.О.), «Загальна психологія» (Матласевич О.В.). В перераховані навчальні курси включені огляд матеріалів, результатів експериментальних досліджень проведених в рамках Лабораторії, а також студенти мають можливість отримати практичні навики планування, проведення експерименту та ознайомитися з особливостями обробки та інтерпретації експериментальних даних в рамках курсу «Експериментальна психологія».

Діючі перспективні напрями наукової роботи Лабораторії

Науковими проектами Лабораторії на даний момент є дослідницькі роботи в руслі когнітивної психології, а саме дослідження пам’яті, метапам’яті та сприймання (візуальне, аудиторне та тактильне), мислення та ін. Зокрема ми можемо виокремити основні тематики та напрями:

 • Особливості побудови метапам’яттєвих суджень в умовах навчального процесу, а саме таких суджень як:

   • судження про вивчене (Judgment of Learning);

   • миттєві судження про вивчену інформацію (immediate Judgments of Learning);

   • відстрочені в часі судження про вивчену інформацію (Delayed Judgments of Learning);

   • судження про легкість вивчення інформації (Ease of Learning Judgments).

 • Метапам’яттєві перспективи дослідження процесу забування та пригадування навчального матеріалу, а саме вивчення ТОТ феномену (Tip of the Tongue) та суджень про відчуття знання (Feeling of Knowing judgments).

 • Дослідження ретроспективних суджень впевненості у відтворюванні інформації (Retrospective Confidence Judgments).

 • Особливості метакогнітивних суджень студентів та їхній взаємозв’язок із самооцінкою.

 • Особливості сприймання текстової інформації залежно від носія інформації: електронний та паперовий.

 • Візуальне та смислове запам’ятовування у процесах селекції та відтворення текстової інформації.

 • Метапам’яттєві перспективи дослідження процесу тактильної ідентифікації патернів.

 • Особливості сприймання засобів мистецтва (музичних творів, образотворчих робіт) та їх вплив на емоційний стан людини.

Інтернет-ресурси

Здійснюється розробка веб-сторінки Лабораторії, з метою популяризації експериментальних досліджень проведених в її рамках та залучення науковців до їх обговорення та співпраці загалом. На даному сайті планується створення наукового форуму, де учасники, молоді науковці, вчені матимуть змогу ділитися, обмінюватися думками та інформацією відносно діючих та актуальних досліджень у сфері когнітивної науки.

Наукова робота

Під керівництвом співробітників Лабораторії спільно із кафедрою психолого-педагогічних дисциплін опрацьовуються студентські та кандидатські дослідження з актуальних проблем когнітивної психології. У 2011 р. була затверджена тема кандидатської дисертації Волошиної В.О. «Вплив інтерференції на метапам’яттєві судження студентів ВНЗ». Праці співробітників опубліковано у наукових виданнях в Україні та за кордоном.

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №535 від 07.06.2011 року «Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ» було затверджено перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок ВНЗ, до числа якого увійшла пропонована нами тема; Наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України № 1241 від 28.10. 2011 р. «Про результати конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних досліджень та розробок, виконання яких розпочнеться у 2012 році за кошти державного бюджету» було затверджено перелік проектів, серед яких науково-дослідний проект «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ» був затверджений як прикладне дослідження що виконуватиметься за кошти держбюджету.

Інституту соціальних досліджень

Інститут соціальних досліджень є науково-дослідним структурним підрозділом Національного університету «Острозька академія». Створений відповідно до наказу ректора університету від 1 червня 1997 р. Становлення та розвиток Інституту відбувався впродовж 1997-2007 рр. під керівництвом проф. В.В. Вербця. З червня 2007 р. до вересня 2011 р. Інститут очолювала доц. І.В. Шостак. З вересня 2011 р. Інститут очолює ст. в. Л. В. Загребельна. У рамках Інституту працюють студенти-волонтери факультету політико-інформаційного менеджменту.

Метою діяльності Інституту є організація та проведення конкретних соціологічних досліджень, сприяння поширенню соціологічних знань серед студентської молоді, розробка теоретичних основ соціологічної науки.

Напрями діяльності Інституту:

 • організація та проведення конкретних соціологічних досліджень на замовлення структурних підрозділів університету;

 • виконання замовлень на соціологічні дослідження підприємств, установ та організацій на рівні міста, області, країни, міжнародних соціологічних досліджень;

 • створення банку соціологічних даних з метою забезпечення структурних підрозділів університету, засобів масової інформації тощо науково обґрунтованими соціологічними даними;

 • сприяння поширенню соціологічних знань серед студентської молоді та населення;

 • співпраця з соціологічними дослідними, науковими та навчальними установами України та зарубіжних країн;

 • участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах щодо обговорення питань сучасного стану соціологічної науки, її завдань та ролі в суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку України;

 • впровадження результатів наукової діяльності Інституту в університетський навчальний процес.

За звітний період:

 1. розроблено та доопрацьовано інформаційні матеріали про Інститут (буклет, Інтернет-сторінка на сайті університету);

 2. протягом січня-лютого 2011 року проведено соціологічні дослідження на такі теми «Викладач очима студентів» (2 дослідження), «Особливості використання ТЗН у навчальному процесі університету» (1 дослідження серед студентів, 1 дослідження серед викладачів), «Віртуальна бібліотека НаУОА» (1 дослідження серед студентів, 1 дослідження серед викладачів);

 3. протягом травня-липня 2011 р. проведений ІІ незалежний етап у вивченні громадської думки жителів 30-км зони спостереження ХАЕС щодо їхнього ставлення до будівництва нових енергоблоків ХАЕС (І етап – 2009 рік) на основі укладеної госпдоговірної теми з Відокремленим підрозділом «Атомпроектінжиніринг» ДП НАЕК «Енергоатом»;

 4. протягом листопада 2011 р. було проведене соціологічне дослідження з метою вивчення думки студентів щодо навчально-виховного процесу на гуманітарному факультеті університету;

 5. протягом грудня 2011 р. було проведене соціологічне дослідження з метою вивчення думки студентів щодо навчального процесу на економічному факультеті;

 6. протягом січня 2012 р. було проведене соціологічне дослідження з метою вивчення думки студентів щодо навчально-виховного процесу на факультеті політико-інформаційного менеджменту університету.

Інститут досліджень української діаспори

Інститут досліджень української діаспори (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies) (далі – Інститут) діє як структурний підрозділ Національного університету «Острозька академія» з січня 2002 р.

Наукові та громадські контакти

Протягом звітного періоду продовжено співпрацю та наукові контакти з українськими установами та організаціями поза Україною – Українським історичним товариством, Світовою науковою радою при Світовому конгресі українців, Українсько-американською асоціацією університетських професорів, Канадським інститутом українських студій, Українською вільною академією наук у США та в Канаді й іншими науковими та громадськими інституціями.

Проведено переговори і одержано попередні домовленості про можливість допомоги українських наукових установ діаспори у здійсненні видавничих проектів Інституту. Підтримується листування з організаціями та приватними особами з-поза України.

Протягом звітного року Інститут продовжив свої наукові контакти із провідними науковими установами України – Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України, Державним меморіальним музеєм Михайла Грушевського у Львові та іншими науково-освітніми інституціями. У грудні 2011 р. було підписано угоду про співпрацю (термін дії угоди 5 років від моменту підписання) із Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України.

Видання

Підготовлено до друку і видано:

 1. Матеріали до історії Світової Наукової Ради при СКУ / Ред. Любомир Винар, Алла Атаманенко; Упор. Анастасія Хеленюк. – Нью-Йорк; Торонто; Острог: Світова Наукова Рада при СКУ, Українське Історичне Товариство, Інститут досліджень української діаспори Національного університету «Острозька академія», 2011. – 388 с.+ іл.

 2. Український Історик. – Нью-Йорк; Київ; Львів; Острог; Торонто; Париж, 2010-2011. – Т. 1-4 (185-188) – 506 с. (в рамках праці редакційного бюро журналу «Український Історик» при Національному університеті «Острозька академія»).

 3. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. – Вип.15. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 524 с.

Готуються до друку:

 1. Матеріали до історії Української вільної академії наук у США (спільно з УВАН у США).

 2. Збірник про українські наукові установи в діаспорі (спільно з СНР СКУ).

 3. Збірник наукових праць, присвячених І. Мазепі (спільно з УІТ та УААУП).

 4. Збірник наукових праць Марка Антоновича (спільно з УІТ).

 5. Збірник наукових праць на пошану проф. Л. Винара (з нагоди 80-ліття).

 6. «Спогади» Н. Полонської-Василенко (спільно з УІТ та УААУП).

Інститут сприяє діяльності Редакційного бюро міжнародного історичного журналу «Український історик», що діє при університеті (директор Інституту є керівником РБ та співредактором журналу).

Бібліотека та архів Інституту

Продовжується формування бібліотеки та архіву, опрацьовується електронний каталог бібліотеки, обслуговуються читачі. Здійснюється опрацювання колекції діаспоріани з Центру дослідження іміграційної історії Міннесотського державного університету (США), книжкових колекцій відомих вчених з США – проф. Любомира Р. Винара та проф. Якова Гурського й приватних жертводавців.

Протягом звітного періоду надходили дарчі книжкові видання від громадських та наукових установ української діаспори (Канадське товариство приятелів України, Український музей-архів у Клівленді, Кредитова спілка в Рочестеру тощо) та приватних осіб. В бібліотеці Інституту, крім викладачів та студентів Національного університету «Острозька академія», працювали дослідники з Києва, Чернівців, Дніпропетровська, Тернополя, Рівного, Дрогобича, Львова та ін. міст.

У звітному році Фундація ім. Івана Багряного (США) подарувала для Інституту комплекти видань журналів «Молода Україна» та «Нові дні», що посприяло поповненню нашої колекції періодичних видань. Продовжилось надходження періодики, що видається закордонними українцями – журнали «Українка в світі», «Над Бугом і Нарвою», «Наше життя», «Календар-альманах УНС» та ін.; газети «Новий шлях», «Свобода».

Архівний фонд Інституту поповнився унікальною колекцією документів – частиною архіву Інституту дослідів Волині (Канада), а також архівними матеріалами приватних осіб (українських вчених, громадських та культурних діячів поза Україною) – О. Вінтоняка, Т. Мацькова, О. Мудрої, В. Микитина, родини Гурських, Скорупських та ін. Ведеться робота по опрацюванню та систематизації архівних документів.

Наукові семінари та конференції

1-2 грудня 2011 року у співпраці з Українським історичним товариством та кафедрою історії ім. М.П. Ковальського Національного університету «Острозька академія» було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми української історіографії ХІХ – ХХ ст.: До 45-ліття Українського історичного товариства». У ній взяли участь провідні науковці академічних (Інституту історії України НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Інституту енциклопедичних досліджень НАН України), освітніх (Волинського національного університету ім. Лесі України, Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, Національної академії статистики, обліку та аудиту, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Національного університету «Острозька академія» та ін.), музейних (Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові, «Музею української революції 1917–1921 років» Національного музею історії України) установ України та з-за кордону (Хорватія, Польща, США). В рамках конференції відбулось засідання круглого столу «Перспективи розвитку соборної української історіографії».

У звітному році розпочалась робота над підготовкою V Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», яка відбудеться 27-28 вересня 2012 року.

Протягом 2011 року співробітники Інституту взяли участь у міжнародних конференціях, що відбувалися в Україні та поза її межами (Росія, Польща), в тому числі і з проблем діаспори. Тексти доповідей та статті опубліковано.

Викладання навчальних курсів з діаспоріани

У 2011 році продовжилось викладання курсів з діаспоріани в рамках діяльності кафедри історії української діаспори, згідно із навчальними планами кафедр історії, країнознавства, міжнародних відносин, культурології та філософії і ін.: «Історія історичної науки в діаспорі» (А.Є. Атаманенко, А.А. Хеленюк), «Українська діаспора та її роль у боротьбі за українську незалежність» (А.Є. Атаманенко, Н.О. Конопка), «Культура української діаспори» (Н.О. Конопка). У звітному році навчальний курс «Українська діаспора» (А.Є. Атаманенко, Л.В. Корнійчук) введено для магістеріуму спеціальності «Міжнародні відносини».

Презентації видань та популяризація Острозької академії та Інституту

 1. У грудні 2011 року під час Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми української історіографії ХІХ – ХХ ст.: До 45-ліття Українського історичного товариства” відбулась презентація видань Інституту. Крім того, під час конференції було представлено до уваги студентів, викладачів та учасників нове енциклопедичне видання «Острозька академія» та подаровано рецензійні примірники.

 2. Інформація про діяльність Інституту подавалась на сторінках преси та наукових видань за кордоном та в Україні (на сторінках газет «Свобода», «Америка», «Новий шлях» тощо).

 3. У наукових виданнях та періодиці в Україні і діаспорі вміщено рецензії та огляди на видання Інституту.

 4. Важливу роль Інститут відіграв для передачі для Національного університету «Острозька академія» скульптур визначних українських скульпторів Петра Капшученка (2 шт.) і Міртали Кардиналовської (15 шт.) та під час підготовки презентації цих мистецьких творів, що відбувалась у червні 2011 р.

 5. У рамках відзначення тижня факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія», Інститутом було проведено творчий вечір, присвячений розвитку українського музичного мистецтва в діаспорі.

Інтернет-ресурси

Продовжується праця над веб-сторінкою Інституту.

Наукова робота

Під керівництвом співробітників Інституту опрацьовуються студентські та кандидатські дослідження з проблем діаспори. У 2011 р. підготовлена до захисту кандидатська дисертація Л.В. Корнійчук. Праці співробітників опубліковано у наукових виданнях в Україні та за кордоном.

Лексикографічна лабораторія «Українська індивідуально-авторська неографія»

Лабораторія функціонує з 2009 р. Основним її завданням є дослідження індивідуально-авторської неографії українських письменників. Матеріалом для досліджень виступають твори як українських класиків, так і сучасних авторів. Результати досліджень пблікуються у вигляді словників, а також статей та монографічних досліджень. Лабораторія співпрацює з Університетом імені Ф.Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка).

За звітний період здійснена наступна робота:

 1. Підготовлено до друку 6-ий випуск лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія» – колективну монографію «Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах» (автори – д. ф. н. Архангельська А. М., д. ф. н. Вокальчук Г. М., д. ф. н. Стишов О. А., к. ф. н. Маслова Ю. П).

 2. Членами лабораторії на заняттях зі спецкурсу «Українська індивідуально-авторська неографія» здійснено останню редакцію наступного випуску лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія» – «Словник авторських ад’єктивів в українській поезії ХХ ст.» (укладач – О. Г. Поліщук).

 3. Здійснюється набір статей до наступного випуску серії «Українська індивідуально-авторська неографія» – студентського, – який планується презентувати 16–17 лютого 2012 р. на Міжнародних лінгвістичних читаннях «Наукові дослідження молоді», присвячених пам’яті К. Ф. Шульжука (Рівненський державний гуманітарний унівесриет). До збірника плануємо залучити молодих науковців з Університету імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка).

 4. Роботу лексикографічної лабораторії «Острозький неограф» презентовано на розширеному пленумі Наукової ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» НАН України (14–17 вересня 2011 р., у Таврійському національний університет імені В. І. Вернадського), в ефірі Рівненського обласного телебачення – програма «Один на один» (26 вересня 2011 р.), на круглому столі «Авторський неологізм у парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень» (18 жовтня 2011 р., Університет імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка).

 5. Започатковано і видано два номери «Неографічного бюлетеня”, у якому представлено основні відомості про роботу лексикографічної лабораторії. Перший номер презентовано під час круглого столу в Університеті імені Ф. Палацького.

 6. Підготовлено і подано до друку в науковий збірник Університету імені Ф. Палацького статті, присвячені проблемам неології та неографії (проф. Вокальчук Г. М., викл. Максимчук В. В.).

 7. Члени лабораторії взяли участь у таких конференціях:

а) Міжнародна конференція «Українські переклади Святого Письма в слов’янському контексті», присвячено 450-річчю Пересопницького Євангелія (Рівне, 2011) – проф. Вокальчук Г. М., викл. Максимчук В. В.

б) Міжнародний семінар молодих славістів «Актуальні явища в сучасних слов’янських мовах і літературах» (Оломоуц, 2011) – проф. Вокальчук Г. М., викл. Максимчук В. В., Кирилюк О. В.

б) Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (Острог, 2011) – проф. Вокальчук Г. М., викл. Максимчук В. В., викл. Поліщук О. Г., Кирилюк О. В.

 1. Сформовано тематичну й алфавітну картотеку авторських лексичних новотворів (~1000 одиниць); продовжується робота над електронним ресурсом «Словника авторських лексичних новотворів в українській поезії ХІХ–ХІХ ст.)» (понад 10000 одиниць).

 2. Обговорено плани-проспекти наступних випусків лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія», зокрема «Короткий словник авторських лексичних новотворів поетів Рівненщини» (2-е вид., укл. Максимчук В. В.), «Словник індивідуально-авторських флоролексем в українській поезії ХІХ–ХХІ ст.» (укл. Вдович Т. В.).

 3. Заплановано низку заходів разом із неографічною лабораторією „NEOLEX-РІВНЕ” Рівненського державного гуманітарного університету.

Лабораторія моделювання соціально-економічних систем

Мета діяльності лабораторії – стимулювати прикладні економіко-математичні дослідження, активно вводити їх результати у навчальний процес, залучати найбільш здібних студентів до наукової роботи.

Основними завданнями лабораторії є:

 1. Ініціювання теоретичних і прикладних дослідницьких проектів в області теорії і практики ЕММ.

 2. Проведення прикладних досліджень у конкретних галузях економіки, менеджменту, інформатики, державного управління.

 3. проведення систематичних обговорень дослідницьких проектів та отриманих в процесі дослідження результатів.

 4. Використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі.

 5. Створення, обробка та систематизація професійних ресурсів (у тому числі бази даних)з напрямку економіко-математичного моделювання.

 6. Підготовка та видання навчально-методичних матеріалів.

 7. Підготовка оновлених програм навчальних дисциплін і розвиток спеціалізації з економіко-математичного моделювання на різних рівнях навчання.

Завдання

Відповідальний

Термін виконання

1. Віртуальна бібліотека стародруків

Ю. Клебан

1.1. Базова версія

Грудень 2011

1.2. Повнофункціональна версія

Травень 2012

2. Розробка веб-сайту лабораторії

Ю. Клебан

2.1. Базова версія

Грудень 2011

2.2.Повнофункціональна версія

Лютий 2012

3. Система оцінювання якості викладання

А. Цапін,

Ю. Клебан

Листопад 2011

3.1. Розробка

А. Цапін

4. Система рейтингування професорсько-викладацького складу, кафедр, факультетів та університету в цілому

4.1. Розробка

А. Цапін

Листопад 2011

5. Розробка веб-сайту «Християнська етика та виховання»

Ю. Клебан

Жовтень 2011

5.1. Розробка дизайну та базової функціональності

Ю. Клебан

Вересень 2011

1. Оцінка ризиків та перспективи ХАЕС

А. Цапін,

В. Ковальчук

1.1. Частина І

А. Цапін,

В. Ковальчук

Жовтень 2011

1.2. Частина ІІ

Цапін, Ковальчук

Квітень 2012

2. Наукова робота студентів

А. Цапін,

В. Ковальчук

Протягом року

1. Семінар “CFA: оцінка вартості компанії”

А. Цапін

Жовтень-Грудень 2011

2. Семінар “Концептуальні підходи до проектування та розробки веб-сайту”

Ю. Клебан

Грудень 2011

3. Семінар “Основи веб-дизайну. Html-верстка ”

Ю. Клебан

Грудень 2011

4. Онлайн семінар “Використання Subversion для спільної роботи над проектами лабораторії”

Ю. Клебан

Січень 2011

5. Вивчення роботи системи управління контентом Wordpress

Ю. Коцюк

Грудень 2011

Графік робіт з розробки каталогу стародруків наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія» на технології Silverlight

Вид роботи

Терміни

Розробка «скетчу»

Вересень-жовтень 2011

Розробка тестового проекту для демонстрації

Жовтень 2011

Розробка дизайну системи

Жовтень 2011-листопад 2011

Проектування та розробка бази даних на основі MS SQL Server 2008

Листопад 2011

Проектування архітектури системи та реалізація базових компонентів

Листопад 2011-грудень 2011

Програмування функціональності системи

Листопад 2011 – січень 2012

Тестування та коригування функціональності системи

Січень 2012 – Лютий 2012

Після наповнення каталогу підручниками у кількості 10-15 буде реалізовано пошук по каталогу за різними критеріями. Для можливості індексації каталогу пошуковими системами та припливу користувачів на офіційний сайт «Острозької академії» є потреба у створенні html-версії системи. Оптимальною вважаємо технологію , оскільки вона дозволить використати уже напрацьовану базу даних та програмні коди для реалізації проекту.

Центр релігієзнавства

Основними напрямками наукової роботи Центру релігієзнавства Національного університету «Острозька академія»у 2011 році стали участь у круглих столах і наукових конференціях з духовно-морального виховання за участю викладачів і студентів, організація круглих столів і наукових конференцій із зазначеної тематики, підготовка і публікації наукових статей з духовно-морального виховання, підготовка програм і підручників із духовно-морального виховання в Україні та за її межами.

У 2011 р. було проведено 3 круглі столи за участю науковців з Острозької академії та інших вищих навчальних закладів України: «Історична спадщина Василія Великого», «Актуальні проблеми сучасного православ’я», «Важливість та особливості соціального служіння церкви у сучасних умовах».

Були виголошені наукові доповіді перед викладачами та студентами Острозької академії відомими релігієзнавцями та богословами України: Ігорем Ісіченком, Мирославом Мариновичем та Михайлом Паночком.

Членами центру релігієзнавства було опубліковано низку статей у вітчизняних наукових виданнях:

Жуковський В.М., Лєндел Р. Міжкультурна комунікація в умовах мультилінгвізму Закарпаття. Полікультурне виховання в школах Закарпаття. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. ­– Вип. 19. – С. 511- 517.

Жуковський В. М. Актуальність духовно-морального виховання в Україні в контексті існуючих протиріч // Матеріали Волинської обласної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці запровадження у школах області уроків християнської етики та 20-й річниці Незалежності України. – Ковель, 2011. – С.18-25.

Жуковський В. М. Програми морального виховання в аудиторній роботі американських вищих навчальних закладів // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. ­– Вип. 17. – С. 92- 104.

Жуковський В.М., Мішак В.М. Уроки релігії в школах Австрії // Вісник Житомирського державного університету ім.. Івана Франка. Житомир: Видавництво ЖДУ ім.І.Франка, Вип.57., 2011. ­­– С. 43-47.

Виступи на наукових конференціях:

Восточноевропейский лидерский форум, Київ, 19-22 жовтня 2011 р. Учасник – Жуковський В.М. Тема виступу: «Викладання християнської етики в школах України».

Всеукраїнська конференція «Оптимізація навчально-методичного забезпечення та викладання курсу «Основи християнської етики» в українських школах», 28-30 жовтня 2011 року. Національний педагогічний університет ім.Драгоманова. Учасник – Жуковський В. М. Тема виступу: «Концептуальні засади навчально-виховного комплексу з основ християнської етики».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» 3-4 листопада 2011 року. М.Острог, Національний університет «Острозька академія». Учасник – Жуковський В.М. Тема виступу: «Англомовні запозичення в сучасній українській мові».

Підготовлено програми для учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл з грифом МОН України.

Жуковський та ін. Основи християнської етики. 1-4 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К., 2011. – 48 с.

Жуковський та ін. Основи християнської етики. 5-11 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К., 2011. – 64 с.

Був виданий підручник з «Основ християнської етики» для учнів 5 класу загальноосвітньої школи:

Основи християнської етики. 5 клас. Підручник / В.М.Жуковський, Н.М.Лахман, Т.В.Саннікова, С.В.Филипчук, Гаврисюк О.Я., М.М.Николин. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 224 с.

Музей історії Національного університету «Острозька академія»

За звітний період Музею історії НаУОА відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 317 від 08.04.2011 р. було присвоєно звання «Зразковий музей». Музей працював за наступними напрямками: екскурсійна робота, організація виставок, науково-дослідна та навчальна робота, фондова та експозиційна робота, популяризація в ЗМІ та профорієнтаційна робота.

У співпраці з проектом газети «День» Україна-inсognita в мережі Інтернет з’явилася віртуальна екскурсія по частині експозиції Музею.

Екскурсійна робота

Упродовж 2011 календарного року Музей історії НаУОА здійснював роботу по організації та проведенню численних екскурсій для гостей та відвідувачів університету. Серед відвідувачів: студенти, школярі з майже усіх регіонів України, делегації від органів державної влади, громадських і культурних організацій, засобів масової інформації, приватні особи, гості з Росії, Польщі, Литви, США, Канади, Німеччини та інших країн. Загалом, протягом звітного року співробітниками та волонтерами музею було проведено 326 екскурсій. Таким чином, музей відвідало понад 8 000 осіб.

Через співпрацю з туристичними агенціями Музей історії НауОА включено до міжнародних туристичних маршрутів. Для іноземних гостей працівниками музею надавались послуги проведення екскурсій російською, польською та англійською мовами.

Робота по організації виставок

За звітний період у найбільш динамічній експозиції музею – підземній мистецькій галереї було проведено ряд виставок.

 1. Виставка «Острог на стародавніх картах» - березень 2011 р. (спільний проект музею та студентів спеціальності «історія»)

 2. Виставка художнього розпису по тканинах – березень 2011 р. (в співпраці з Львівською національною академією мистецтв)

 3. Виставка «Українська ікона на склі» - роботи вихованців Парафіяльної художньої студії Луцького монастиря Св. Василія Великого м. Луцьк – квітень 2011 р.

 4. Виставка на тему «Острожчина в роки Другої світової війни» в співпраці з державним історико-культурним заповідником м. Острога - травень 2011 р.

 5. Виставка плакатів польських художників «Солідарність» в співпраці з Генеральним консульством республіки Польща в Україні - червень 2011р.

 6. Організація виставки та урочистого відкриття робіт скульптурки і поетеси Міртали Пилипенко в співпраці з Інститутом досліджень української діаспори НаУОА та Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України - червень 2011р.

 7. Виставка за результатами міжнародного мистецького пленеру «Перлини Рівненщини» - серпень 2011р.

 8. Виставка художнього фонду НаУОА – вересень 2011 р.

 9. Організація виставки та урочистого відкриття робіт скульптур скульптур Петра Капшученка в співпраці з Інститутом досліджень української діаспори НаУОА та Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України – жовтень 2011 р.

 10. Мистецький проект – генеалогія князів Острозьких – спільний проект зі студентами 3 курсу спеціальності «історія» - жовтень 2011 р.

 11. Персональна виставка робіт Віктора Гвоздинського – жовтень 2011 р.

 12. Виставка ікон з І міжнародного сакрального пленеру – в співпраці з Генеральним консульством республіки Польща в Україні – листопад 2011 р.

 13. Персональна виставка робіт Неоніли Косницької – листопад 2011 р.

 14. Виставка «Князі Острозькі очима художників» - грудень 2011 р.

 15. Виставка «Мистецькі перлини Острозької академії» - грудень 2011 р.

Популяризація в ЗМІ та профорієнтаційна робота

Постійна співпраця з відділом зв’язків з громадськістю НаУОА, висвітлення перебігу усіх проектів, здійснюваних музеєм;

Співпраця з районною та міською газетами «Життя і слово» та «Замкова гора», надання інформації про події з життя музею НаУОА;

Допомога в створенні телепередач про історію Острозької академії – Рівненське державне телебачення та Нетішинське телебачення. Висвітлення важливих подій в роботі Музею на каналі «5 канал» м. Рівне.

Здійснено оновлення та розширення інформації про музей на сайті університету.

Фондова та експозиційна робота

Протягом звітного періоду відбулося розширення та поповнення експозиції. В січні 2011 року відбулося урочисте відкриття першого в Україні Центру з вивчення стародруків імені колекціонера старовинних друкованих видань Івана Кардаша. Відкрито та укомплектовано нову залу стародруків.

Проведено активну роботу по пошуку та долученню до фонду нових експонатів, опис та введення до фондових книг експонатів з фондів музею.

Діяльність, пов’язана з оновленням експозицій музею, присвячених сьогоденню університету.

Створення інформаційно-популярних матеріалів у співпраці з Редакційно-видавничим відділом, які популяризують музей та університет.

Упродовж року велась систематична робота по комплектуванню електронного каталогу документів, пов’язаних із відродженням Острозької академії.

Продовження роботи зі школою молодих екскурсоводів університету, підбір та навчання. До штату волонтерів НаУОА залучено 6 нових екскурсоводів.

В роботі Музею брали участь волонтери з обмінних програм «Канада-Світ-Молодь».

Науково-дослідна та навчальна робота

Співробітники та волонтери музею взяли участь у конференціях:

 • «Острозькі краєзнавчі читання» (Острог, 2011), подано 6 статей до друку в «Острозькому краєзнавчому збірнику»;

 • «Острозька академія: історичні традиції та сучасність» (Острог, 2011);

 • «Музеї та галереї в міській культурі: історія та сучасність (Одеса, 2011);

 • «Університетські музеї: європейський досвід та українська практика» (Київ, 2011).

Протягом року Музей надав систематичну допомогу в оформленні студентських фотовиставок до тижнів факультетів.

На базі музею проходили практику студенти 2-го курсу спеціальності «культурологія» та 3-го курсу спеціальності «історія» Національного університету «Острозька академія», а також студенти з Рівненського Державного Гуманітарного Університету.

Працівники Музею систематично надають консультації та доступ до музейного архіву для студентів, які пишуть курсові роботи в галузі «острогіани».

Х. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

За останні роки прослідковується тенденція до збільшення кількості студентів, аспірантів і викладачів НаУОА, які перемагають у міжнародних конкурсах, змаганнях, олімпіадах, отримують гранти на навчання за кордоном. Викладачі, співробітники та студенти беруть участь у наступних програмах академічного обміну: DAAD, програма Фулбрайта, програма Лейна Кіркланда, Erasmus Mundus External Cooperation Window, John Smith Fellowship Program, IREX, Muskie Program та інші. З 2007 р. НаУОА бере участь у програмі академічних обмінів Європейського Союзу «Еразмус Мундус: вікно зовнішнього співробітництва – Білорусь, Молдова, Україна». До складу консорціуму входять університети з України, Білорусії та Молдови та університети країн ЄС. НаУОА є одним із засновників Консорціуму українських університетів і Варшавського університету. У 2010 році Острозька академія вступила у Європейську Асоціацію університетів.

Серед окреслених планів розвитку міжнародної діяльності Національного університету «Острозька академія» на майбутнє: активізація пошуку іноземних партнерів (вищих навчальних закладів) та підписання угод про співпрацю з метою надання можливостей для професорсько-викладацького складу та студентів отримати міжнародний досвід; створення спільних програм з можливістю отримання подвійного диплому спільно з Університетом Вебстер (США) за напрямами підготовки “Міжнародні відносини/Міжнародне право” та з Університетом Варшави (Польща) за напрямами підготовки «Політологія / Східноєвропейські студії»; участь у міжнародних рейтингах університетів Quacquarelli Symonds та Webometrics.

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) за формою:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа – партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації

Білорусь

Поліський Державний Університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

31.12.2010-31.01.2013

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Естонія

Університет Тарту

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

04.05.2010-04.05.2015

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Іспанiя

Університет Короля Хуана Карлоса

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.12.2010-01.12.2015

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Канада

Канада.Світ.Молодь. (неурядова організація)

Культурний обмін

Договір про співпрацю

1996-05.2014

Набуття студентами нових знань у галузі екології та охорони здоров’я, набуття лідерських та комунікативних навичок

Китай

Синцьзянський Аграрний Університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

22.08.2011-22.08.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Нiмеччина

Український Вільний університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

07.07.2011-07.07.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.02.2004-01.02.2014

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Академія Гуманістична ім. Александра Гейштора

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.07.2005-01.07.2015

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Вища Гуманітарно-Природнича школа

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

05.09.2005-25.06.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Вища Школа Бізнесу та Підприємництва

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.10.2005-01.07.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Білостоцький університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.01.2006-28.06.2020

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Жешувський університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.10.2005-25.07.2020

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Варшавський університет, кафедра україністики

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.05.2006-01.01.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Інститут Європейської інтеграції

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.02.2007-30.06.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Державна Східно-Європейська Вища Школа

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

15.02.2007-15.11.2012

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Католицький університет Любельський Яна Павла ІІ

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.11.2008-01.10.2012

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Вища Державна Професійна Школа в м. Замості

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

07.09.2009-01.09.2013

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Університет Вроцлавський

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

02.07.2010-20.07.2015

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Варшавський університет суспільних наук, гуманітарний факультет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

14.04.2009-14.04.2014

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

США

Університет Іліноїсу в Урбана-Шампейн

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.07.2006- 01.12.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

США

Університет Центральної Флориди

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.09.2006- 30.12.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

США

Північно-Ілінойський університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

14.11.2007- 01.07.2012

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Францiя

Французький університет РЕН ІІ

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

12.09.2009- 12.02.2012

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Хорватiя

Університет м. Загреб

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

20.04.2011- 20.04.2016

Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

ХІ. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

Національний університет «Острозька академія» уклав угоду про наукову співпрацю у галузі історії із Українським інститутом національної пам’яті. Угода передбачає співпрацю у сфері науково-історичних досліджень та підготовці фахових істориків. Сторони здійснюватимуть співробітництво у таких сферах як науково-дослідна робота, навчально-методичний процес, використання історичних знань у виховній та інформаційно-просвітницькій роботі.

У 2011 р. кафедра історії ім. М. Ковальського НаУОА підписали угоду про співпрацю з Інститутом історії України НАН України, в рамках якої завідувач кафедри, проф. В. В. Трофимович бере участь у спільному науковому проекті «Україна в роки Другої світової війни», який передбачає вихід у світ в 2012 р. двотомної монографії, а завідувач відділу історії Другої світової війни Інституту проф. Лисенко О. Є. прочитав курс лекцій для студентів-істориків, провів наукові консультації аспірантам і магістрам.

Також кафедра історії підписана угоду про співпрацю з Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, в рамках якої в. о. директора Інституту проф. М.Р.Литвин виступив рецензентом дипломних і магістерських робіт студентів-істориків, провів наукові консультації аспірантам і студентам НаУОА, а проф. В. В. Трофимович пройшов в Інституті двомісячне підвищення кваліфікації.

Викладачі кафедри країнознавства беруть участь у багатотомному проекті, ініційованому Інститутом історії НАН України, «Енциклопедія історії України».

У грудні 2011 р. було підписано угоду про співпрацю (термін дії угоди 5 років від моменту підписання) між НаУОА та Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України.

ХІІ. Заходи, здійснені спільно з Рівненською облдержадміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

Спільно з Рівненською обласною державною адміністрацією проведено круглі столи на тему: «Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів Рівненської області: оцінка проблеми та перспективи вирішення» (26 січня 2011р), «Перспективи впровадження розробок науковців області у галузях і сферах господарського комплексу регіону» (6 квітня 2011р.), «Соціально незахищені діти області – оцінка та перспектива їх гармонічного розвитку» (17 травня 2011р). НаУОА спритяв проведенню зустрічі керівництва Рівненської обласної ради, облдержадміністрації, вищих навчальних закладів області та працедавців (26 червня 2011р).

14 грудня 2010 р. було укладено угоду про співпрацю між Рівненською обласною державною адміністрацією та НаУОА у сфері розвитку регіонального туризму. Завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Шершньова О.В.протягом 2011 р. надавала консультації щодо розвитку туризму в області.

12 жовтня 2011 року у рамках проведення Європейського тижня місцевої демократії Центром політичних досліджень НаУОА та Школою політичної аналітики «Поліс» відповідно до листа облдержадміністрації був організований круглий стіл на тему «Місцеве самоврядування і демократичні процедури прийняття рішень через рік після місцевих виборів».

ХІІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

Наукова бібліотека є провідним структурним підрозділом університету в напрямку задоволення інформаційних потреб студентів та професорсько-викладацького складу, удосконалення навчального процесу, забезпечення наукових досліджень, сприяння підготовці висококваліфікованих спеціалістів, підвищення культурного рівня викладачів, студентів та бібліотечних працівників. Все це досягалося завдяки ефективному формуванню інформаційно-документного потенціалу, накопиченню фондів, впровадженню комп’ютерних технологій, розширенню інформаційного сервісу. Нові завдання бібліотеки обумовлювали новий набір функцій, нові вимоги до спеціалістів, збільшення інтелектуальної і творчої складової в роботі.

Основні завдання діяльності ґрунтуються на принципах:

 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, культури;

 • забезпечення реалізації положень Болонського процесу як чинника підвищення якості вищої освіти;

 • допомога у впровадженні кредитно-модульної системи навчання;

 • впровадження інноваційних підходів до формування інформаційних ресурсів; їх зберігання, використання і створення системи доступу;

 • забезпечення широкого спектру послуг;

 • вивчення та використання нових форм і методів роботи;

 • впровадження електронних технологій у бібліотечні процеси;

У своїй діяльності бібліотека спирається на законодавчі та нормативні документи в галузі вищої освіти, бібліотечної справи: Конституцію України; Закони України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації»; «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», рекомендації Науково-методичної бібліотечної комісії та зонального методичного центру; регламентуючі документи НаУОА, «Положення про бібліотеку НаУОА».

Структура бібліотеки. Кадри.

Відповідно до сучасних потреб в Науковій бібліотеці функціонують загально бібліотечні відділи, які забезпечують інформаційні та дослідницькі потреби студентів, викладачів, співробітників Університету:

- відділ обслуговування (абонемент, читальна зала) – здійснює бібліотечне обслуговування виданнями студентів та викладачів, співробітників університету, які є читачами бібліотеки, а також сторонніх читачів, згідно Правил користування науковою бібліотекою НаУОА.

- відділ періодики - колекція сучасних періодичних видань;

- інформаційно-бібліографічний відділ – здійснює довідково-бібліографічне обслуговування: довідкова служба, віртуальні довідки, виставки; редагування каталогів та картотек; управління повнотекстовими та бібліографічними ресурсами.

- ідділ іноземної літератури – колекція наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури іноземними мовами, відкритий доступ до книжкових колекцій;

- зал електронної інформації – доступ до електронної колекції бібліотеки, ресурсів, електронного каталогу;

- відділ комплектування та обробки літератури – здійснює замовлення, отримання, реєстрацію та облік, каталогування, класифікацію та предметизацію, обробку всіх типів видань, що надходять в бібліотеку і т.д.);

- відділ збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів – організація обмінно-резервного фонду, архіву наукових робіт студентів університету, фонд –депозитарій.

Кадри

На 01.01.2012 р. в науковій бібліотеці працює 14 співробітників, із загальної кількості працюють повний робочий день 12 співробітників (100% працівників володіють комп’ютером). Діє система матеріального заохочення.

Освіта працівників:

- повна вища освіта –11 осіб

- у т.ч. вища спец. – 2 особи

- середня – 1 особа.

Виробничі площі, технічні ресурси

Бібліотека має окреме приміщення загальною площею 1947 кв.м.

У тому числі для зберігання фондів 681 кв.м., для обслуговування читачів 205 кв.м.

Кількість посадочних місць для читачів 492

Кількість комп’ютерів 150

З них для користувачів 130

Термопринтери 1

Лазерні принтери 3

Сканери 3

Мультимедійні проектори 1

Музичний центр 1

Сервери 2

Автоматизація

З 2002 року наукова бібліотека розпочала впровадження проекту автоматизації всіх бібліотечно-інформаційних процесів. Станом на 01.01.2012р. автоматизовано всі технологічні цикли: комплектування, каталогізація, облік, штрих кодування, маркування фонду, створення та управління електронними ресурсами.

Введені в дію модулі інтегрованої бібліотечної системи «УФД.Бібліотека»:

- комплектування та технічної обробки документів

- інвентаризація

- друк інвентарної та сумарної книг

- друк штрих-кодів

- каталогізація та наукова обробка

- визначення авторського знаку на видання

- редагування електронного каталогу

- база користувачів

- переоблік

- списання

- статистика та звіти

- розроблено технологічну схему роботи з придбаннями ( надходження за певний період за постачальником, за типом видання, за джерелом).

Розроблено модулі для здійснення аналізу фонду за мовами, за шифрами УДК, типом видання, змістом, дарувальником.

Розроблено інструкцію, технологічну схему та карту для проведення переобліку.

3. Формування та організація бібліотечних фондів

Основні показники

Загальний фонд Наукової бібліотеки - 494973прим.

У тому числі:

Загальний друкований фонд бібліотеки (в т.ч. періодика) - 346473 прим.

Загальний електронний фонд -148 500 назв

Фонд колекцій

Станом на 01.01.2012 бібліотека має 23 бібліотечних колекції: приватні книгозбірні українських вчених (І.Д.Пасічника, М.П.Ковальського, П.М.Кралюка, М.Г.Жулинського, В.І.Крекотня, Д.В.Степовика, Ю.В.Бауліна, М.В.Томенка та ін.), та діячів української діаспори (П.Скорупського, Олександра та Ірени Михалюків, Оксани та Ярослава Соколиків, В.Полковського та ін.).

На даний час проведено опрацювання цих колекцій та складено довідково-бібліографічний апарат.

4. Електронна бібліотека

На протязі 2005 – 2011 років, університетом налагоджено співпрацю з Асоціацією „Інформатіо-консорціум” щодо впровадження проекту „Електронна інформація для бібліотек”. А саме, наукова бібліотека має постійний доступ до повнотекстових і реферативних науково-технічних, економічних та довідкових баз даних фірми EBSCO, яка містить понад 12 тисяч назв електронних журналів провідних європейських видавництв.

Крім того, в Науковій бібліотеці відкрито постійний онлайновий доступ до широкого спектру наукових журналів, книг, дисертацій, енциклопедій, матеріалів конференцій в електронному форматі, що є у вільному доступі:

 1. Cogprints (відкритий архів з когнітивних наук);

 2. CiteSeer (відкритий архів з комп’ютерних наук);

 3. Journals of Hindawi Publishing Corporation (рецензовані журнали);

 4. Plos Journals (наукові журнали);

 5. Infocity (тексти з комп’ютерних технологій);

 6. Sciencedirect (наукові журнали в-ва Elsevier);

 7. National Academies Press (3 тисячі книг);

 8. United States Patent and Trademark Office (американські патенти);

 9. Theses Canada Portal (загальнодоступні канадські дисертації);

 10. Highwire Press (доступ до репозитарію Стенфордського університету);

 11. (публікації з фізики, математики, комп’ютерних наук);

 12. Directory of Open Access Journals (наукові та академічні журнали);

 13. Elsevier (праці нобелевських лауреатів 2006р);

 14. Електронні мережеві наукові журнали;

 15. Журнальний зал (літературно-художні та гуманітарні журнали);

 16. Загально-академічний портал наукової періодики.

За передплатою відкритий доступ до понад 600 книг видавництва „Центр учбової літератури”.

Завдяки реалізації зазначених проектів, користувачі Наукової бібліотеки мають щоденний доступ до спектру (понад 130 000) електронних наукових видань. Крім того, Наукова бібліотека безпосередньо володіє електронними версіями підручників, електронним версіями праць викладачів (навчально-методичними матеріалами).

Участь у проекті „Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в Університетах України”.

З метою якісного інформаційного забезпечення розвитку науки та освіти в Україні, організації доступу до світових інформаційних ресурсів та створення власних академічних ресурсів, започатковано проект «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України».

Проектом передбачено: створення та розповсюдження власних ресурсів університетської громади (інституційний репозитарій). Для створення електронного архіву використовуємо програмне забезпечення EPRINTS.

Реалізація проекту дасть можливість забезпечувати, підтримувати та вдосконалювати інформаційну базу, необхідну для навчальної та науково-дослідницької роботи українських учених і фахівців та відповідні механізми обміну інформацією з метою інтеграції українських науковців до міжнародної світової академічної спільноти.

Організація доступу до електронної колекції:

 1. Сайт бібліотеки

Сторінка „Електронні журнали”. На сторінці викладено перелік всіх баз даних, що є в доступі з короткою інформацією про ресурс та гіпертекстовим посиланням на нього.

5. Довідково-бібліографічна та інформаційна робота

Електронний каталог (ведеться із 2002 року)

 1. здійснюється поточне редагування системи каталогів і картотек;

 2. здійснюється складання бібліографічних списків на замовлення кафедр викладачів,

з них:

 1. для акредитації спеціальностей;

 2. для рознесення на кафедри (щомісяця);

 3. для підготовки матеріалів для випуску бібліографічного покажчика „Праці викладачів університету”

Довідки:

на запити користувачів бібліотеки надаються тематичні, уточнюючі, фактографічні довідки як усно, так і в письмовій формі.

Коди УДК до наукових статей:

Для видань та наукових статей викладачів, студентів, співробітників здійснюється визначення кодів УДК (Універсальної десяткової класифікації).

Заняття, семінари, тренінги

 1. забезпечено тематичне інформування кафедр матеріалами щодо ново отриманих видань (щомісячно), тематичними планами, каталогами, що надсилаються видавництвами;

 2. забезпечено розширена мережа доступу до довідкових видань;

 3. організовано заходи щодо ознайомлення студентів перших курсів з роботою довідково-бібліографічного апарату;

 4. проведено для студентів університету Дні інформації щодо доступу до електронних інформаційних ресурсів з метою ознайомлення та навчання використання колекцій;

 5. організована та проведена зустрічі із завідувачами кафедр з метою презентації електронних ресурсів Наукової бібліотеки;

 6. проведена робота по створенню і поповненню електронної бази даних бібліотечних фондів (електронного каталогу);

 7. проведено анкетування читачів Наукової бібліотеки щодо перспектив та напрямків роботи бібліотеки;

 8. розроблено для користувачів відділу бібліографії алгоритм пошуку по довідково-бібліографічному апараті Наукової бібліотеки;

 9. розроблено Пам’ятки користування алфавітним, систематичним, електронним каталогами;

 10. проведено ознайомлення користувачів з новинками довідково-бібліографічної роботи бібліотеки.

6. Культурно-просвітницька робота

Культурно-просвітницька робота в Науковій бібліотеці здійснюється згідно затвердженого на початку навчального року плану роботи. В бібліотеці проводяться:

 1. тематичні виставки

 2. книжково-ілюстративних виставки

 3. бібліографічні огляди

- відкриті перегляди літератури

7. Бібліотечне обслуговування

Бібліотека Університету, виконуючи функції навчально-допоміжного, наукового, інформаційного та культурно-освітнього підрозділу Національного університету „Острозька академія” зосереджує увагу на диференційованому обслуговуванні студентів і професорсько-викладацького складу. Бібліотечне обслуговування проводиться у відділах Наукової бібліотеки (читальна зала, абонемент, відділ періодики, відділ іноземної літератури, відділ бібліографії, через систему Електронної бібліотеки). За єдиним обліком Науковою бібліотекою користується п’ять тисяч читачів. Кількість відвідувань за навчальний рік складає сто п’ятдесят тисяч. Книговидача за даний період складає дев’ятсот тисяч примірників.

8. Організація та збереження фонду

Наукова бібліотека регулярно проводить роботу по збереженню книжкового фонду. А саме:

- спільними зусиллями працівників бібліотеки та редакційно-видавничого відділу здійснено поточний ремонт книг;

- в книгосховищах Наукової бібліотеки регулярно проводиться вимірювання температурно - вологісного режиму з метою запобігання захворювання книг;

- проводяться бесіди з читачами бібліотеки, щодо бережного відношення до книг;

- проводиться робота по очищенню фонду від застарілої та зношеної літератури;

- подаються звіти в бухгалтерію про прибуття та вилучення літератури з різних причин.

Нормативна регламентуюча документація

Оновлено та затверджено:

 • Посадові інструкції наукової бібліотеки;

 • Положення про Наукову бібліотеку НаУОА;

 • Положення про відділ обслуговування Наукової бібліотеки;

 • Положення про інформаційно - бібліографічний відділ Наукової бібліотеки;

 • Правила користування Науковою бібліотекою НаУОА;

 • Положення про матеріальну відповідальність працівників Наукової бібліотеки НаУОА;

 • Положення про економічні санкції за порушення правил користування науковою бібліотекою НаУОА.

Розроблені та затверджені:

 • Концепція розвитку електронної бібліотеки НаУОА;

 • Інструкція користування електронними ресурсами НаУОА;

 • Положення про електронну колекцію НаУОА;

 • Технологічна карта придбання та передплати електронних ресурсів віддаленого доступу Науковою бібліотекою НаУОА;

 • Алгоритм пошуку інформації в каталогах бібліотеки;

 • Пам’ятки про каталоги Наукової бібліотеки НаУОА;

 • Посібник –листівка.

Участь у професійних організаціях

- Українська Асоціація „Консорціум Інформатіо”;

- Членство Наукової бібліотеки НаУОА у Львівському зональному методичному об’єднанні бібліотек вищих навчальних закладів.

Таблиця статистичних показників бібліотеки НаУОА, 2011

1.

Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія»

2.

Група з оплати праці ІІІ гр.

3.

Бібліотечні ресурси, усього примірників

494973

за видами:

3.1

книги

315991

3.2

періодичні видання (газети і журнали)

30482

3.3

електронні видання

148500

за мовами:

3.4

державною мовою

251600

3.5

російською

62350

3.6

іноземними мовами

181023

за цільовим призначенням:

3.7

наукові видання

205036

3.8

навчальні видання

249070

3.9

літературно-художні видання

39267

3.10

рідкісні та цінні документи

1600

4.

Надійшло документів

4.1

усього примірників

19973

4.2

у т.ч.державною мовою

6500

4.3

російською

1000

4.4

іноземними мовами

12473

4.5

усього назв

14473

4.6

у т.ч.державною мовою

1923

4.7

російською

850

4.8

іноземними мовами

11700

за видами:

4.9

книги

5991

4.10

період.вид. журнали/газети

154/28

4.11

електронні видання

13800

за цільовим призначенням:

4.12

наукових видань

13973

4.13

навчальних видань

4500

4.14

літературно-художніх видань

1500

4.15

рідкісних та цінних документів

5.

Обмінний фонд

4700

6.

Вибуло примірників

382

7.

Користувачі

7.1

всього за єдиним обліком

5250

7.2

у т. ч. студентів

3700

7.3

обслуговано усіма підрозділами

25500

7.4

у т. ч. сторонніх

1550

8.

Кількість відвідувань, усього:

175000

8.1

масових заходів організованих бібліотекою

17

8.2

кількість звернень до веб-сайту бібліотеки

188000

9.

Видано документів , всього прим.

970000

за мовами:

9.1

державною мовою

810000

9.2

російською

70000

9.3

іноземними мовами

90000

за видами:

9.4

книги

780000

9.5

період.вид. журнали/газети

80000

9.6

електронні видання

110000

за цільовим призначенням:

9.7

наукові видання

368000

9.8

навчальні видання

515000

9.9

літературно-художні видання

84700

9.10

рідкісні та цінні документи

2300

10.

МБА

10.1

кількість абонентів

100

10.2

отримано документів

50

10.3

надіслано документів

10

11.

Культурно-просвітницька робота

11.1

тематичні виставки, відкриті перегляди: кількість тем/експозицій

53

11.2

бібліографічні огляди

18

11.3

кількість масових заходів

17

12.

Довідково-інформаційне обслуговування:

12.1

заг. к-ть користувачів,усього

3296

12.2

з них індивідуальних

310

12.3

загальна к-ть звернень

3296

12.4

довідки, всього

2583

12.5

в т. ч. тематичні

531

12.6

виконані в автоматизованому режимі

39

12.7

Дні інформації, Дні кафедр, дипломників, фахівців

8

12.8

бібліографічні покажчики (науково-допоміжні, рекомендаційні)

36

12.9

у т. ч. в електронному вигляді

10

13.

Електронні ресурси

13.1

обсяг власних БД (тис. записів)

81540

13.2

з них записів у ЕК

80540

13.3

кількість введених записів за звітний рік

6840

14.

Формування інформаційної культури

14.1

заг. к-ть прочитаних год.

50

14.2

прогр.у год. теорет./практ., у т. ч.

18/32

14.3

для студ. мол. курсів (т./пр.)

12/20

14.4

для студ. старш. курсів (т./пр)

6/12

15.

МТБ бібліотеки:

15.1

заг. площа, м. кв

1947

15.2

у т. ч. для зберігання фондів

681

15.3

для обслуговування читачів

205

15.4

к-ть абонементів

2

15.5

к-ть чит. залів/місць

2/492

16.

Технічна характеристика приміщень

16.1

потребує капітального ремонту, м. кв.

16.2

перебуває в аварійному стані

17.

Кількість технічних засобів

оргтехніка

17.1

к-ть ПК

150

17.2

к-ть копіювально-розмножувальної техніки (в т.ч.сканерів,принтерів)

10

17.3

к-ть АРМ:

150

17.4

для співробітників

11

17.5

для читачів

139

17.6

окремих місць для користувачів ІНТЕРНЕТ

77

засоби зв’язку:

17.7

кількість телефонних номерів

4

17.8

кількість факсів

1

18.

Фінансування, грн.

18.1

витрати на придбання книг

100000

18.2

витрати на передплату

95000

19.

Бібліотечні працівники

19.1

загальна кількість:

14

за освітою

19.2

повна вища освіта

13

19.3

у т.ч.бібліотечна

2

19.4

базова вища освіта

19.5

у т.ч. бібліотечна

19.6

неповна вища

19.7

у т.ч.бібліотечна

19.8

повна середня загальна

1

за стажем:

19.9

до 3-х років

2

19.10

3-9 років

8

19.11

10-20 років

3

19.12

понад 20 років

1

19.13

із загальної кількості працюють повний робочий день

12

20.

Відносні показники:

20.1

обертаність

2

20.2

книгозабезпеченість

95

20.3

читаність

185

20.4

відвідуваність

34

ХІV. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

Науково-дослідна робота в Національному університеті «Острозька академія» здійснюється переважно на кафедрах факультетів та спеціально створених наукових підрозділах (Інститутах, науково-дослідних центрах, студентських наукових гуртках та науковій бібліотеці) за рахунок робочого часу викладачів. Окрім загальноуніверситетської комплексної теми «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду», викладачі університету працюють над кафедральними та міжкафедральними темами.

Гуманітарний факультет

Гуманітарний факультет є першим факультетом, створеним в Національному університеті «Острозька академія». Неодноразово реорганізовувався, а на його базі утворювалися інші факультети. Востаннє був реорганізований 2 жовтня 2008 року. На даний час факультет здійснює освітню діяльність за такими спеціальностями: “релігієзнавство”, «культурологія», «українська мова», «літературна творчість», «журналістика», «богослов’я». Функціонує чотири кафедри: релігієзнавства, культурології і філософії, української мови, журналітики та літературознавства. Після здобуття ступеня бакалавра студенти, які виявляють здібності до наукової роботи, мають змогу продовжити навчання на магістерських програмах за такими ж спеціальностями.
На гуманітарному факультеті діє два ресурсних центри: на кафедрах культурології і філософії та релігієзнавства. Студенти факультету відвідують мистецькі студії, беруть участь у роботі наукових гуртків, спілкуються з відомими письменниками, митцями, громадськими та науковими діячами. Обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня є студентська практика. Студенти проходять дослідницьку,  педагогічну, навчальну, соціокультурну, фольклорну, діалектологічну практики, що сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань, набуттю професійних навичок. Професорсько-викладацький колектив факультету здійснюють дослідження, результати яких публікуються у монографіях, спеціальних колективних працях, щорічних випусках “Наукових записок НаУОА”, підручниках, курсах лекцій, навчальних посібниках, іншій методичній літературі.

Ресурсна база факультету

Ресурсний центр кафедри релігієзнавства створений у 2003 році завдяки благодійним пожертвам з домашніх бібліотек, фондів, від авторів. В наявності ресурсного центру є Біблія, видана різними мовами (українською, єврейською, старослов’янською, англійською, німецькою, грецькою мовами), біблійні словники, Коран арабською мовою, стародавні молитовники, різноманітні книги на релігієзнавчу та богословську тематику, підручники, методичні матеріали. Існує можливість доступу до каталогу відео- та аудіо матеріалів.

Ресурсний центр кафедри культурологія укомплектований підручниками, методичними посібниками, монографіями з культурології та філософії. В наявності є альбоми художнього мистецтва від античності до XXI ст., аудіо– та відеокасети з матеріалами до навчальних курсів.

На даний час факультет активно співпрацює з багатьма університетами України,зокрема:Canada World Youth (Едмонтон, Канада), Коледж  Grant MacEwan (Едмонтон, Канада), Університет Скрентон (Скрентон, США), Інститут Європейської інтеграції (Жешув,), Білостоцький університет (Білостоцьк, Польща), Жешувський університет (Жешув, Польща), Університет ім. Марі Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Вища школа гуманітарно-економічна ім. Яна Замойського (Замость, Польща), Вища школа бізнесу та підприємництва (м. Островєц, Польща), Вища гуманітарно-природнича школа (м. Сандомєж, Польща), Вища гуманітарна школа ім. Олександра Гейштора (м.Пултуськ, Польща), Львівський національний університет ім. І. Франка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Волинський національний університет ім. Л.Українки, Український Католицький Університет, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Національний університет «Поділля» (м. Хмельницький). Задекларовано готовність до співпраці з Польським Товарством педагогів та аніматорів KLANZA у проекті «Близький міст – польсько-українська співпраця в освіті». Висловлена готовність Провінційної Ради Саскачевану Конгресу Українців брати активну участь у процесі відбору абітурієнтів з Канади та їх направленні до Національного університету «Острозька академія».

 Кафедра культурології та філософії

Кафедра працює над темою «Проблеми культурної ідентичності в ситуації діалогу культур», керівник – Зайцев Микола Олександрович.

При кафедрі діють два гуртки:

1. Дискурсивні ландшафти сучасності під керівництвом Шевчука Дмитра Михайловича. Метою гуртка є дослідження та обговорення актуальних проблем сучасної культури та концепцій її осмислення в рамках філософії. 

2. Актуальні проблеми сучасної філософської антропології під керівництвом Зайцева Миколи Олександровича. Метою гуртка є дослідження та обговорення ключової проблематики філософської антропології.

У рамках організації наукової роботи кафедри щорічно проводяться такі заходи:

 • круглий стіл, присвячений Дню філософії за реґламентом ЮНЕСКО;

 • Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство і нові виміри культури»;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур».

Кафедра культурології налагоджує тісні зв'язки з кафедрою філософії і культурології НаУКМА, Ягелонським університетом, кафедрою культурології Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою філософії Рівненського технічного університету, що уможливлює її ефективну педагогічну прикладну діяльність, а також науково-методичні дослідження. 

Список праць, опублікованих викладачами кафедри у 2011 р.

Монографія: 1. Петрушкевич М. С. Релігійні комунікації: християнський контекст [монографія] Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 288 с.; іл.

Статті:

 1. Гощук О.Ф. Збереження культурної ідентичності на локальному рівні як реакція на вплив глобалізації. – Культурологія. Вип. 8. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 12-17

 2. Зайцев М.О. Культурна реальність як умова здійснення людини індивідуально-особистісним буттям. – Вісник Черкаського університету, серія «Філософія». – Черкаси, 2011. – Випуск 200. – С. 39-47.

 3. Карповець М. В. Антропологічні особливості переживання часу в світі міста. – Наукові записки НаУКМА. – Т. 115. Філософія та релігієзнавство. – К. : ТОВ «Аграр Медіа груп», 2011. – С. 8-12.

 4. Карповець М. В. Людське тіло як онтологічно-культурний феномен у світі міста. – Випуск. 9. Філософія. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 192-203.

 5. Карповець М. В. Діалектика публічного і приватного простору людського буття у світі міста. – Вісник Черкаського університету, серія «Філософія». – 2011. – Випуск 200. – С. 52-59.

 6. Петрушкевич М. С. Представленість християнських конфесій в інтернеті. – Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 9. – 2011. – С. 117 – 125.

 7. Шевчук Д.М. Трансценденція та іманенція в політичній теорії й проблема буття людини в політичному світі Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Філософські науки. – № 692. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 80-84.

 8. Шевчук Д. М. Культура у мереживі мереж. – Критика, 2011. – № 3-4. – С. 14-16.

 9. Шевчук Д.М. Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури. – Наукові записки НаУОА. Серія: Культурологія. Вип. 7. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 49-58.

 10. Шевчук Д. М. Політичне як уявлене та символічне: до онтології політичного світу. – Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. Вип. 8. – Острог, 2011. – С.413-424.

 11. Шевчук Д. М. Проблема неавтентичного буття людини в сучасному політичному світі: соціально-філософські та антропологічні аспекти Дні науки філософського факультету – 2011. Міжн. наук. конференція (2011; Київ). – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 142-144.

 12. Шевчук Д. М. Феноменологія як спосіб осягнення політичного світу. – Філософські виміри сучасної соціальної реальності. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Донецьк, 2011. – Т. 1. – С. 134-136.

 13. Шевчук Д. М. Толерантність в умовах аґонічності політичного світу. – Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції від 19-20 травня 2011 року. – Житомир, 2011. – С. 189-191.

 14. Янковська Ж.О. Митці малої вітчизни: співвідношення традиційного та новаторського у творчості художниці з м. Нетішина Світлани Лелях. – Наукові записки. Серія «Культурологія». Випуск 7. – Острог, 2011. – С.438-452.

 15. Янковська Ж.О. Специфіка українських народознавчих досліджень по розробці народного календаря представниками діаспори у ХХ ст. (К.Сосенко, С.Килимник, О.Воропай). – Українознавчий альманах. Випуск 5. – К. : КДУ, 2011. – С.247-251.

 16. Янковська Ж.О. Дорога як символ міжсвіття в українській культурній традиції. – Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 35. Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф.Дунаєвської. – К. : КДУ, 2011. – С.647-655.

 17. Янковська Ж.О. Солярна символіка в українській культурній традиції: символіка вінка Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Випуск 26. – Ужгород : Говерла, 2011. – С.164-169.

 18. Янковська Ж. О. Роль жінки-матері у весільному обряді українців. –Збірник статей «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С.102-107.

 19. Янковська Ж. О. Висвітлення фольклорно-етнографічного матеріалу на сторінках журналу «Кіевская Старина» (рік 1882) Наукові записки. Серія «Культурологія». Випуск 8. – Острог, 2011. – С.81-93.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):

 1. Круглий стіл «Феномен маскулінності: душа vs дух» 17 лютого 2011 р.

 2. Круглий стіл «Гендер та релігія: межі взаємодії» 24 листопада 2011 р.

 3. І всеукраїнська науково-практична конференція «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти» 26-27 травня 2011 р.

 4. Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентичності», 15-16 квітня 2011 р.

 5. ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Інформаційне суспільство і нові виміри культури».

 6. Круглий стіл «Гендер та релігія: межі взаємодії», 24 листопада 2011 р.

 7. Круглий стіл до Всесвітнього дня філософії.

 8. Методологічний семінар «Методологічні проблеми гуманітарних наук: сучасний стан та перспективи розвитку».

 9. Методологічний семінар «Культурологія як проблема і проблеми культурології» 20 грудня 2011 р.

Кафедра української мови

Кафедра працює над науковими темами: «Українська індивідуально-авторська неографія», керівник – Вокальчук Галина Миколаївна; «Актуальні проблеми культури сучасної української мови та дидактичної лінгвістики», керівник – Хом’як Іван Миколайович.

При кафедрі української мови діють:

• науково-дослідна студія дидактичної лінгвістики (керівник — Хом’як Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України);
• лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» (керівник — Вокальчук Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор);
• студія-театр «Слово» (керівник — викладач Черуха Любов Андріївна).

Кафедра української мови уклала угоди про співпрацю між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом української мови НАН України, між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом педагогіки НАПН України, між Національним університетом «Острозька академія» та Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

У 2011 р. викладачі кафедри української мови опублікували окремі видання:

 1. Назарук В. М., Федорук Г. Є., Хом'як І. М., Чуб'юк Г. О. Міні-словник сленгових виразів Рівненщини. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. — 16 с.

 2. Хом'як І.М. Зв'язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови [навчальний посібник] – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – 124 с. (Гриф МОН: Лист № 14 / 18-Г від 15. 12. 2008 р.).

Статті:

 1. Вокальчук Г. М., Кирилюк О., Проблеми лексикографічного опису новотворів Павла Тичини / „Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття” : [збырник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. —Остріг : Вид-во Національний університет “Острозька академія”, 2011.— С. 175 — 180. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія”; вип 5).

 2. Максимчук В. В. Індивідуально-авторські назви осіб у сатирично-гумористичних текстах сучасних поетів Рівненщини. – Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах : // V Міжнародна науково-практична конференція (Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 7–8 квітня 2011 р. : матеріали / укладач Т. С. Пристайко. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2011. – С. 220–223.

 3. Максимчук В. В. Словник авторських лексичних новотворів як експлікація мовно-поетичної картини світу. –Наукові дослідження молоді : матеріали ІІІ Звітної науково-практичної конференції. – Рівне – Дубно : Ассоль, 2011. – С. 213–217.

 4. Максимчук В. В. Структурно-семантичні особливості авторських новотворів із запозиченими афіксоїдами Лінгвістичні студії молодих дослідників : [збірник наукових праць учасників Міжнародної наукової конференції “Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі сучасних слов’янських мов”, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (Рівне, 19–20 травня 2011 р.)]. – Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Вип. 1. – С. 94–98.

 5. Хом'як І. М. Зіставний аналіз вивчення загальних відомостей про складне речення у вищій і загальноосвітніх школах. Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов'янських мов : Зб. наукових праць учасників Міжнародної наукової конференції. – Рівне, 2011. – С. 268-271.

 6. Хом'як І. М. Стилістична палітра поезії Василя Стуса. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Вип. 21. – // Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2011. – С. 91-101.

 7. Хом'як І. М. Комплексний підхід до формування орфографічної компетенції. – Зб. наукових праць. Педагогічні науки. Вип. 58. Ч. ІІ. – Херсон : ХДУ, 2011. – С. 127-131.

 8. Хом'як І. М. Загальні відомості про мову в освітньому просторі. – Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Ч. 2. – Луцьк : Вид-во Волинського національного університету, 2011. – С. 9-12.

 9. Шулик Р. Т. Структури передачі чужого мовлення як прагматичні засоби в інформаційних жанрах інтернет-публіцистики. Наук. вісн. ВНУ ім. Лесі Українки. Філол. науки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – №1. – С. 133–137.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи

1. Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми культури української мови і мовлення”, 3–4 листопада 2011 р.

2. ХVІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки”, присвячена 450-річчю Пересопницького Євангелія та 430-й річниці Острозької Біблії, 22–23 березня 2011 р.

3. Круглий стіл “Поет планетарного масштабу (мовосвіт Павла Тичини)”, 15 лютого 2011 р. 4. Круглий стіл “Ниточку між нами слово-човник тягне…”, 31 березня 2011 р.

Кафедра релігієзнавства

Наукова робота кафедри об’єднується комплексною темою «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій» (номер державної реєстрації – 0109V003226), керівник – Жилюк Сергій Іванович. При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 09.00.11 − «Релігієзнавство» та спеціалізована рада з правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.01 – релігієзнавство (історичні науки).

Кафедра релігієзнавства видає збірник наукових статей «Наукові записки. Серія: історичне релігієзнавство», який містить результати досліджень з історичного релігієзнавства, що розкривають проблему значення релігійного чинника в контексті суспільних і світоглядних трансформацій.

При кафедрі діють такі наукові гуртки, школи та лабораторії:

1. Наукові школи: «Актуальні проблеми християнства», «Викладання християнської етики». 2. Лабораторія «Релігійна журналістика» (щоквартально виходить інформаційно-аналітичний журнал «Рівненщина релігійна»).

3.Гурток «Мудрість Сходу».

4.Гурток «Морешет» («Спадщина»).

5.Лабораторія перекладу сакральних текстів.

Колектив кафедри співпрацює з відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди, Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича, кафедрами релігієзнавства Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Донецького інституту штучного інтелекту, Українським католицьким університетом у Львові, Мединським університетом (Саудівська Аравія), релігійно-інформаційною службою України (РІСУ), асоціацією журналістів, видавців і мовців «Новомедіа».

Список праць, опублікованих викладачами у 2011 році. Монографії: 1. Жилюк С. І., Паніна Л. А. Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр. Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 272 с. 2. Кралюк П. М., Якубович М. М. Василь Суразький: апологія православної традиції. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 212 с.; іл. 3. Кралюк П. М., Якубович М. М. Ян Лятос: ренесансна філософія та наука в українських землях. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 124 с.

4.Якубович М. М. Ібн Рушд. Вирішальне слово про зв’язок релігійного закону та людської мудрості // Критичні дослідження, переклад з арабської та коментарі М. М. Якубовича. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 84 с. ; іл.

Статті:

 1. Альошина О. А. Громадська і церковна діяльність Арсена Річинського на Волині. –Історія релігій в Україні. Праці ХІІ-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 23-27 травня 2011 року). – Львів: Логос, 2011. – Кн.1.

 2. Альошина О. А. Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. –Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2011. – Випуск 4. – С. 3-11.

 3. Альошина, О. А. Процес українізації православ'я на Волині у міжвоєнний період // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" – Острог, 2011. - Вип. 5. – С.32-40.

 4. Іщук О. В. Проблема богослужбової мови в українській православній традиції ХХ ст. // Мандрівець. − 2011. − № 3. − С. 52−60.

 5. Жилюк С.І. Позиція обновленської церкви щодо більшовицької влади в Україні у контексті державно-церковних та міжцерковних відносин 1920-х рр. – Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки / Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Рівне, РІС КСУ, 2011. – Випуск 11. – 299с.

 6. Жилюк С. І. Юдейські громади Житомирщини за радянської доби. –Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праь РДГУ. – 2011. – Вип. 21. – С. 34 – 42.

 7. Жилюк С. І. Досвід вселенського визнання: політична кон’юктура міжцерковного діалогу. – Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Випуск 4. – С. 71 – 77.

 8. Кралюк П. Особливості поширення та функціонування біблійних текстів на українських землях у період Середньовіччя // Пересопницькому Євангелію – 450 років / Упорядник П. М. Кралюк. – Острог – Рівне, 2011. – С. 27 – 46.

 9. Кралюк П. Тенденції розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХУІ ст. // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української культури: матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / Упорядник П. М. Кралюк. – Ізяслав – Острог, 2011. – С. 29 – 38.

 10. Кралюк П. Шевченко й Пересопницьке Євангеліє // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української культури: матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / Упорядник П. М. Кралюк. – Ізяслав – Острог, 2011. – С. 100 – 105.

 11. Кралюк П. Інтелектуал-християнин у «пост’язичницькому» суспільстві. Спроба реконструкції життєпису агіографа Нестора // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / За заг. ред. Л. Івшиної. – Видання перше. К. : ПрАТ «Українська прес-група», 2011. – С. 360 – 366.

 12. Кралюк П. Євангеліє княгині Жеславської. Українська національна святиня: історія, зміст, загадки // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / За заг. ред. Л. Івшиної. – Видання перше. К. : ПрАТ «Українська прес-група», 2011. – С. 653 – 665.

 13. Кралюк П. Людина, яка змінила українську історія. Переможні битви Петра Сагайдачного // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / За заг. ред. Л. Івшиної. – Видання перше. К. : ПрАТ «Українська прес-група», 2011. - С.714 – 723.

 14. Кралюк П. Геній знайомиться зі святинею. Шевченко й Пересопницьке Євангеліє // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / За заг. ред. Л. Івшиної. – Видання перше. К. : ПрАТ «Українська пре-група», 2011. – С.737 – 743.

 15. Кралюк П. М. Аннич Тимофій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. - с. 17.

 16. Кралюк П. М. Антиризис // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С.18.

 17. Кралюк П. М. Артемій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 22.

 18. Кралюк П. М. Афанасій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 23.

 19. Кралюк П. М. Афанасій Китайчич // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 25.

 20. Кралюк П. М. Ахілеос Еммануїл // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 26.

 21. Кралюк П. М. Бережанський (Підвисоцький) Іван // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 27.

 22. Кралюк П. М. Берестейська (Радзивилівська) Бібілія // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 31.

 23. Кралюк П. М. Блудова Антоніна // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 51.

 24. Кралюк П. М. Богословська та філософська думка в Острозькій академія // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 52.

 25. Кралюк П. М. Варсонуфрій (Варсонофрій) // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 71.

 26. Кралюк П. М. Вербицький Тимофій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 71.

 27. Кралюк П. М. Відповідь Мотовила на книгу Петра Скарги «Про єдність Церкви Божої під єдиним пастирем» // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 74.

 28. Кралюк П. М. Геннадієва Біблія // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 84.

 29. Кралюк П. М. «Ектезис…» // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 113.

 30. Кралюк П. М. Єрлич Йоаким (Ян) // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 114.

 31. Кралюк П. М. Земка Тарасій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 117.

 32. Кралюк П. М. Зінківсько-Маначинський список Старого Завіту // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 120.

 33. Кралюк П. М. Іван IV Васильович (Грозний) // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 125.

 34. Кралюк П. М. Карпович Леонтій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 137.

 35. Кралюк П. М. Кипріан // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 142.

 36. Кралюк П. М. Клірик Острозький // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 152.

 37. Кралюк П. М. Книга…проти різних єретиків, іудеїв та сарацин // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С.166.

 38. Кралюк П. М. Копинський Ісайя // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 183 (у співавторстві з В. Яремчуком).

 39. Кралюк П. М. Копистенський Захарія // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 184.

 40. Кралюк П. М. «Кормча» // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 185.

 41. Кралюк П. М. Курбський Андрій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 188 (у співавторстві з О. Скрипнюком).

 42. Кралюк П. М. Михайлович Тимофій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 231.

 43. Кралюк П. М. Мосхопуло Еммануїл // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 240.

 44. Кралюк П. М. «На другій листь велебного отці Ипатіа…» // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 245.

 45. Кралюк П. М. Наливайко Семерій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 257.

 46. Кралюк П. М. Новий Завіт Валентина Негалевського // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 261.

 47. Кралюк П. М. Олексій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 274.

 48. Кралюк П. М. Освітня система Острозької академії // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 275.

 49. Кралюк П. М. Острозька академія: освітні етапи розвитку // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 299.

 50. Кралюк П. М. Острозька давнина // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 307.

 51. Кралюк П. М.Острозькі, князівський рід // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 336.

 52. Кралюк П. М. Парасхес-Кантакузен Никифор // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 347.

 53. Кралюк П. М. Пігас Мелетій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 369.

 54. Кралюк П. М. Плетенецький Олександр // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 369.

 55. Кралюк П. М. Потій (Адам) Іпатій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 384.

 56. Кралюк П. М. Раллі Діонісій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 391.

 57. Кралюк П. М. Рутський Йосиф-Вельям // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 398.

 58. Кралюк П. М. Сакович Касіян // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 405.

 59. Кралюк П. М. Самчук Улас // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 406.

 60. Кралюк П. М. Скорина Франциск // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 411.

 61. Кралюк П. М. Смотрицький Мелетій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 416.

 62. Кралюк П. М. Смотрицький Стефан // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 423.

 63. Кралюк П. М. Старушич Ігнатій // Острозька академія. Енциклопедичне видання, 2011. – С. 426

 64. Филипчук С. В. Інтерпретація християнськими конфесіями власної інформаційної політики. – Історія релігій в Україні : Науковий щорічник. Книга 1. – Львів: Логос, 2011. – С.737-745.

 65. Филипчук С.В. Здобутки, проблеми й перспективи євангельських церков України: досвід 20 років в умовах незалежності // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 211-219.

 66. Филипчук С. В. Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006 — 2007 рр.). –Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Випуск 4. – С. 191 – 200.

 67. Филипчук С. В. Молодіжна робота ВСО ЄХБ у світлі конфесійних ЗМІ. –Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя, 2011. - Випуск ХХХ. – С. 45 – 50.

 68. Шаправський С. А. Основні символічні зображення розенкрейцерів. –Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. - Випуск 3. – с. 325 – 334.

 69. Шаправський, С. Трактування основних елементів православних кладовищ з позицій християнської символіки // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" – Острог, 2011. - Вип. 5. - С. 220-230.

 70. Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм у контексті глобалізаційних процесів. –Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози. Колективна монографія за ред. А. В. Арістової. – К. : УАР, 2011. – С. 46-69.

 71. Якубович М. М. Ad fontes: ідеологічний ресурс українського ісламу. –Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози. Колективна монографія за ред. А. В. Арістової. – К. : УАР, 2011. – С. 149-161

 72. Якубович М. М. Релігія vs. політика: улеми та еміри в суспільних доктринах середньовічних ісламських апологетів // Українське релігієзнавство. – 2011. – № 59. – C. 44-54.

 73. Якубович М. М. Арабська та українська філософія: порівняльний аналіз смислових основ // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2011", 20–21 квіт. 2011 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – Ч. 2. – С. 73-75.

 74. Якубович М. М. Іслам в об’єднаній Європі: регіональний досвід суспільно-політичної активності в умовах інтеграційних процесів // Wybrane aspekty konkurencyjnosci samorzadu terytorialnego. Red. Pawel Dziekanski. – Ostrowiec Swietokrzyski: WBIP, 2011. – C. 510-523.

 75. Якубович, М. М. Образ ісламу в творах острозьких просвітників // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія «Культурологія». – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2011. – Вип. 8. – С. 140-150.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):

 • Всеукраїнська науково-практична конференція „Релігійний фактор в контексті суспільних і світоглядних трансформацій”, червень 2011 р.

Кафедра журналістики та літературознавства

Наукова тема кафедри: «Актуальні питання та проблеми української літератури», керівник – Шанюк Володимир іванович.

Національний університет «Острозька академія» підтримує тісні зв’язки із творчими спілками: журналістів, художників тощо, а також із Рівненською, Тернопільською, Київською, Волинською організаціями Національної спілки письменників України, залучаючи письменників до читання курсів.

При кафедрі діє літературна студентська студія, очолювана членом НСПУ, доц. Криловцем А.О.  Талановиті студенти університету пишуть та аналізують свої прозові і поетичні твори, обговорюють актуальні проблеми сучасного літературного процесу.

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році

Монографії

 1. Білоус П. В. Літературна медієвістика. Вибрані студії: У 3 т. – Т. 1 : Зародження української літератури. – Житомир, 2011. – 376 с.

 2. Поліщук Я. О. Ревізії пам’яті : літературна критика / Ярослав Олексійович Поліщук. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. – 216 с.

 3. Штурхецький С.В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні / Сергій Володимирович Штурхецький. – Рівне, 2011. – 146 с.

Підручники:

 1. Білоус П.В. Вступ до літературознавства: Підручник рекомендований Міністерством освіти, науки і спорту України. - К., 2011. – 335 с. (гриф МОН: № 1/11 – 6041 від 14. 07. 2011).

Навчальні посібники::

 1. Шанюк В.І., Трофимович В.В. та інші, Віхи історії України в документах і матеріалах (від найдавніших часів до початку ХХ ст.).- Рівне, 2011.- 391 с.

Статті:

 1. Годунок З. В. Герменевтика індивіда у збірці Василя Стуса «Веселий цвинтар» та в текстах М.Хвильового: порівняльний аналіз». –Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія. 2001.-Вип. 21. – С 132-142.

 2. Кирильчук О. М. «Творчість Василя Стуса в постколоніальному аспекті». – Наукові записки. Серія «Філологічна».-Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія. 2001.-Вип.21. – С 208-217.

 3. Кирильчук О. М. Український історичний роман 1940-1950-х років у контексті ідеологічних пошуків соцреалізму // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Зб. наукових праць. Вип. XІХ. – Рівне, 2010. – Вип. ХІХ. – С. 61-70.

 4. Кирильчук О. М. Дилогія Михайла Старицького «Мазепа» у постколоніальному прочитанні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Зб. наукових праць). Вип. 15 / Відп. ред. І. Сабадош. – Ужгород, 2011. – С. 129-133.

 5. Кирильчук О. М. Творчість Богдана-Ігоря Антонича в історико-рецептивному аспекті (реконструювання образу «реального» читача 1930-х років) // "Мистецтво творять шал і розум". Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації : зб. наукових праць. - Львів, 2011. – С. 495-506. - (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми"; вип. 11).

 6. Криловець Н. В. «Хронософські мотиви у творчості Ліни Костенко» // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія. 2001.-Вип.21.-С 247-260.

 7. Криловець Р.А. Поезія Василя Стуса: екзистенційні самопошуки» // Наукові записки. Серія «Філологічна».-Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія. 2001.-Вип.21.-С 260-266

 8. Назарук В. М. Художні паралелі екзистенційного буття у творчому доробкові Даміана Наливайка та Василя Стуса» // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія. 2001. – Вип. 21. – С 266-273.

 9. Назарук В. М. Проблема збереження автентичного коду при перекладі художнього тексту. – Наукові записки. Серія «Філологічна» // Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Випуск 20. – С. 302-307.

 10. Пухонська О. Я. Урбаністичні мотиви сучасної вітчизняної поезії» // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія. 2011.-Вип.21.-С 286-297.

 11. Саковець С. П. Хаос та космос як елементи космогонічного міфу Василя Стуса // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія. 2001. – Вип.21. – С 325-334.

Економічний факультет

Економічний факультет створений за наказом ректора НаУОА № 45 від 22 серпня 1995 р. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за напрямами «Фінанси та кредит» та «Економічна кібернетика», які акредитовані за IV рівнем. Основною метою факультету є підготовка фахівців конкурентоспроможних на ринку праці.

Ресурсний центр економічного факультету створений 1 вересня 2005 року,  базу якого формують навчальні підручники, монографії  та періодичні видання з таких напрямків: економічна теорія, менеджмент, маркетинг, державне управління, банківська справа, страхування, фінанси. Значну частину навчальної та наукової літератури складають дарчі примірники викладачів, гостей та друзів факультету.

Партнери:

Банки - «Райффайзен банк Аваль», «Приватбанк», «Укрсоцбанк», «ОТР Банк», «Імексбанк», «Державний ощадний банк», «Фінанси та кредит», «Державний експортно-імпортний банк».

Підприємства - ТОВ «Україна-Нерухомість», ТОВ «Укрінтерм», Будівельна компанія «Вежа», ТОВ «Острозький завод мінеральної води», «Острозький молокозавод», «Реноме», «Славутський солодовий завод», Управління капітального будівництва при ХАЕС та ін.

Факультет співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет водного господарства та природокористування, Львівський національний університет імені Івана Франка, Тернопільський національний економічний університет, Європейський університет, Міжнародна академія управління персоналом, Луцький державний технічний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Національна академія ДПС України, Полтавський університет споживчої кооперації України, Національний технічний університет України «КПІ», Київський національний торговельно-економічний університет, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Приватний вищий навчальний заклад «МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука», Національний університет  «Львівська політехніка», Львівський державний аграрний університет, Поліський державний університет (м. Пінськ, Білорусія), Київська школа економіки

Кафедра фінансів

Напрями наукового дослідження кафедри: «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах» (номер державної реєстрації 0102U005190), керівник – Дем’янчук Ольга Іванівна; «Удосконалення бюджетного механізму фінансового забезпечення системи соціального захисту та соціальних гарантій в Україні» (затверджено в  Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації  та наукових установ  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки).

Щорічно зусиллями викладачів кафедри проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток». Періодично видається фаховий збірник наукових праць «Фінансова система України» (Постанова президії ВАК України від 4.04.2010р. № 1-05/3). 

Під керівництвом завідувача кафедри фінансів, канд. екон. наук, доц. Дем’янчук О.І. функціонує студентський науковий гурток «Державні фінанси у транзитивній економіці» . Напрями досліджень наукового гуртка:

- система міжбюджетних відносин;
- реформування бюджетної політики України.

Кафедра фінансів є учасником  спільного українсько-білоруського науково-дослідницького проекту «Підвищення якості освіти і формування інноваційної стратегії вузу на основі комерціалізації науково-дослідних проектів в умовах інтеграції наукових і освітніх структур Республіки Білорусь та України». В рамках проекту реалізується освітня обмінна програма для студентів  спеціальності «Фінанси і кредит» із Поліським державним університетом (м. Пінськ).

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Монографія:

 1. Мамонтова Н.А. Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку. – Львів : ПАІС, 2011. – 484 с.

Навчальні посібники:

  1. Кривицька О.Р. Економіка підприємства. – Навчальний посібник. – Острог: Вид-во Національного Університету «Острозька академія», 2011. – 284 с.

Навчально-методичні видання::

 1. Кривицька О.Р., Новоселецька А.О., Хмарук Ю.В. Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форми навчання) спеціальність 7.03050801 «Фінанси». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія, 2011. – 54 с.

 2. Недзведовська О.Є., Новеселецька А.О., Хмарук Ю.В. Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форми навчання) спеціальність 6.030508 «Фінанси». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія, 2011. – 46 с.

Статті:

 1. Дем’янчук О. І. Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. Випуск 17. – С34-39.

 2. Дем’янчук О. І. Формування властивостей соціального капіталу підприємства // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.16. – C. 270 – 277.

 3. Козак Л. В. Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання // Наукові записки. Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Вип. 16. – С. 510-522.

 4. Козак Л. В. Концептуальні підходи формування стратегій сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК, 2011. – №9. – С. 58-65.

 5. Козак Л. В. Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип..: у 2 ч. Організаційно правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій. – К.: КНЕУ, 2011. – Ч.2. – С. 107-115.

 6. Козак Л.В. Концептуальні підходи трактування сутності стратегічного набору підприємства: організаційно-управлінський аспект//Устойчивое развитие зкономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г. / Национальньїй банк Республики Бела-русь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. - Пинск: ПолесГУ. 2011. - С.206-209.

 7. Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід і сучасне бачення // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: [зб. наук. праць]. – Івано-Франківськ: В-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – вип. 7 – Т. 2. – С. 82-86.

 8. Мамонтова Н. А. Оптимізація корпоративних систем фінансового управління вартістю // Проблеми науки. – 2011. - №5. – С.2-9.

 9. Мамонтова Н. А. Основні тенденції розвитку нафтогазового комплексу України в умовах сталого розвитку // Фінансова система України: [зб. наук. праць]. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Випуск 16. – С. 82-91.

 10. Мамонтова Н. А. Теоретико-методологічні засади капіталізації компаній // Фінансова система України: [зб. наук. праць]. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Випуск 17. – С. 232-240.

 11. Недзведовська О.Є. Еволюція досліджень соціальної захищеності населення // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.17. – C. 322 – 329.

 12. Харчук Ю.Ю. Організаційно-економічні аспекти забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні в контексті сталого розвитку // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.16. – C. 304 – 316.

 13. Харчук Ю.Ю. Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2011. – С. 253 – 256.

 14. Харчук Ю.Ю. Використання програмно-цільового методу при складанні бюджетів державних вищих навчальних закладів в Україні // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України», 19-20 травня 2011 року, кафедра обліку і аудиту Волинського інституту економіки та менеджменту, м. Луцьк. – С. 243-247.

 15. Харчук Ю.Ю. Фандрайзинг як один із шляхів забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 травня 2011 року, кафедра економіки підприємств Криворізького економічного інституту КНЕУ ім. В. Гетьмана, м. Кривий Ріг. У 2 т. Том 2 / Редкол.: П.П. Мазурок, А.П. Наливайко, А.В. Шайкан та ін. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2011. – С. 238 – 242.

 16. Харчук Ю.Ю. Університетська автономія як один з факторів забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум-2011: стратегії України в геополітичному просторі», 8-12 червня 2011 року, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ялта, Крим, Україна: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Том 10. – С.27 – 29.

 17. Харчук Ю.Ю. Обліково-організаційне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки України», 27-28 жовтня 2011 року, м. Тернопіль, кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері Тернопільського національного економічного університету. – С. 213 – 216.

 18. Хмарук Ю. В. Теоретичні підходи до визначення поняття “Система доходів Державного бюджету України” // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: [зб. наук. праць]. – Івано-Франківськ: В-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – вип. 8 – Т. 2. – С. 434-440. – 0,39 д.а.

 19. Хмарук Ю. В. Оцінка впливу на доходи Державного бюджету України // Фінансова система України: [зб. наук. праць]. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Випуск 16. – С. 82-91. – 0,5 д.а.

Кафедра економічної теорії

Напрям наукового дослідження кафедри: «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах» (номер державної реєстрації 0102U005190), керівник – Топішко Іван Іванович.

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: міжнародна економіка, історія економічних вчень, політична економія, економічна історія, мікроекономіка, макроекономіка, регіональна економіка економічна політика держави, міжнародна економіка, основи наукових досліджень.

Зусиллями викладачів кафедри щорічно проводиться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку», за результатами якої видається збірник «Студентські наукові записки. Серія економіка».

На базі кафедри економічної теорії діє студентський  науковий гурток: «Сучасна економічна теорія та стабілізаційні моделі суспільства». Науковий керівник: к.е.н., завідувач кафедри економічної теорії  Топішко Іван  Іванович.

Напрямки наукових досліджень наукового гуртка:
1.Вплив глобалізації на розвиток національної економіки.
2.Концепція монетаризму: результати використання в постсоціалістичних країнах.
3.Еволюція неокласичної економічної теорії в сучасних умовах.

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Статті:

 1. Галецька Т. І. Особливості використання економічних важелів державного регулювання лізингового ринку в Україні // Наукові записки НаУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”. Випуск 16. – Острог : Видавництво НаУ “Острозька академія”, 2011. – С. 358-395.

 2. Галецька Т. І. Приватна власність на сільськогосподарські землі: погляди Вячеслава Липинського і сьогодення в Україні // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць, випуск 21.5. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – С. 263-269.

 3. Галецька Т. І. До питання про методику оцінки ефективності агролізингового проекту // Наукові записки а “Острозька академія”. Серія “Економіка”. Випуск 17. – Острог : НаУ “Острозька академія”, 2011. – C. 360-370.

 4. Іванчук Н. В. Соціальні податки в податковій системі України та розподіл податкового навантаження // Нукові записки.Серія «Економіка». - Випуск 17. – Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія», 2011.– С. 165-173.

 5. Пасічник Я.А. Науково-методичні основи вивчення функцій у вищій школі // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”.- Острог: Видавництво НаУ”ОА”, 2011.- Випуск 17.- С.282-295.

 6. Топішко І.І. Еволюція економічних систем сучасних розвинутих країн і українська модель соціально-економічного розвитку // Наукові записки. Серія «Економіка». - Випуск 16. - Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія», 2011. – С.462-470.

 7. Топішко І. І. Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в Україні // Наукові записки. Серія “Економіка”.Випуск 17. – Острог:Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 329-336.

 8. Топішко Н. П. До проблеми кількісної та якісної оцінки рівня соціального захисту населення // Нукові записки.Серія «Економіка». - Випуск 17. – Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія», 2011. – С. 491-501.

Кафедра прикладної економіки та бухгалтерського обліку

Напрями наукових досліджень: «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах» (номер державної реєстрації 0102U005190), керівник – Левицька Світлана Олексіївна; «Удосконалення бюджетного механізму фінансового забезпечення системи соціального захисту та соціальних гарантій в Україні» (затверджено в  Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації  та наукових установ  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки).

При кафедрі функціонує науково-дослідницька лабораторія «Моделювання соціально-економічних систем». В рамках Всеукраїнської викладацької науково-практичної конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток» викладачі кафедри щорічно організовують засідання секції, присвяченої дослідженню інформаційних технологій в економіці. Їх  зусиллями здійснюється наукове редагування розділу «Математичні моделі та інформаційні технології у фінансах» в періодичному фаховому збірнику наукових праць «Фінансова система України» (Постанова президії ВАК України від 4.04.2010 р. № 1-05/3).

Викладачі керують науковими роботами студентів, які є учасниками Всеукраїнської студентської науково-практичної конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку», за результатами якої періодично видається збірник «Студентські наукові записки Острозької академії. Серія економіка».

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Підручники:

 1. Сявавко М. С. Математика «прихованих можливостей». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 396 с. (гриф МОНМС: Лист № 1/11-1678 від 02.03.2011).

Статті:

 1. Ковальчук В. М. Перспективи використання методів нечіткої логіки регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Випуск 16. – С. 625-635

 2. Квашук О. В. Аспекти математичного моделювання нелінійної соціально-економічної динаміки на підґрунті моделі Вольтерра-Лотки // Збірник наукових праць Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету, 2011р. – С. 158-165.

 3. Левицька С.О. Податковий менеджмент на макрорівні: вітчизняна та міжнародна практики впровадження // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Випуск 16. – С. 69-77.

 4. Левицька С.О. Практичні аспекти впровадження управлінського обліку (на прикладі центрів відповідальності «Витрати» // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит».- № 6, 2011.- С. 34-44

 5. Левицька С.О. Облікова політика підприємства в контексті економічних реформ // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г.,І., Аплпій В.В., Вовчак О.Д. та ін.] – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – С. 218-222

 6. Левицька С.О. Автоматизація господарського обліку як чинник прискорення процесу діяльності підприємств // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Випуск 16. – С. 608-615.

 7. Левицька С.О. Документування підприємницької діяльності в контексті сучасних економічних реформ // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. «Теорія та практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем» (збірник тез доповідей), м. Івано-Франківськ, 21-22 жовтня 2011 р. – С. 124-128.

 8. Новоселецький О. М. Еволюція підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Випуск 16. – С. 600-608

Факультет міжнародних відносин

Факультет міжнародних відносин був створений 2 вересня 2008 року. На факультеті здійснюється освітня діяльність за такими спеціальностями: «Історія», «Країнознавство» та «Міжнародні відносини». На факультеті міжнародних відносин функціонує 3 кафедри: історії, міжнародних відносин, країнознавства.

До послуг студентів факультету ресурси наукової бібліотеки НаУОА, а також бібліотечні фонди Інституту дослідження української діаспори НаУОА, які включають значну кількість книжкових та періодичних видань. Методичний кабінет кафедри історії, країнознавства та кафедри міжнародних відносин достатньо укомплектований спеціальною історичною  науковою, навчальною і навчально-методичною українською та зарубіжною літературою (більше 300 позицій найновіших видань), періодикою для реалізації навчального плану за напрямом «історія».

Партнерами факультету є: Canada World Youth (Едмонтон, Канада), Коледж  Grant MacEwan (Едмонтон, Канада), Університет Скрентон (Скрентон, США), Інститут Європейської інтеграції (Жешув, Польща), Білостоцький університет (Білосток, Польща), Жешувський університет (Жешув, Польща), Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі (Люблін, Польща), Вища школа гуманітарно-економічна ім. Яна Замойського (Замость, Польща), Вища Школа бізнесу та підприємництва (м. Островєц, Польща), Вища Гуманітарно-Природнича Школа (м. Сандомєж, Польща), Вища Гуманітарна школа ім. Олександра Гейштора (м.Пултуськ, Польща), Львівський університет ім. І.Франка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Волинський національний університет ім. Л.Українки, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Хмельницький національний університет, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара та ін. Задекларовано готовність до співпраці з Польським Товарством педагогів та аніматорів KLANZA в проекті «Близький міст – польсько-українська співпраця в освіті». Висловлена готовність Провінційної Ради Саскачевану Конгресу Українців брати активну участь у процесі відбору абітурієнтів з Канади та їх направленні до Національного університету «Острозька академія».

Кафедра історії

Тема наукових досліджень кафедри: «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби» (державний реєстраційний номер – 0108U010890), керівник – Трофимович Володимир Васильович.

Засновником та першим завідувачем кафедри був доктор історичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної слов’янської академії наук, дійсний член Української вільної академії наук у США професор Микола Павлович Ковальський. Завдяки його організаційним заходам було сформовано постійний колектив.

Кафедра історії має магістеріум, стаціонарну та заочну аспірантуру, значну кількість прикріплених аспірантів та здобувачів, які готують кандидатські дисертації за спеціальністями 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія; 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Кафедра періодично випускає збірник «Наукові записки: історичні науки», що включений до переліку фахових видань ВАК України, залучає до навчального процесу запрошених вчених-істориків зі світовим ім’ям.

У 2010 р. відкрита Спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Підписані угоди про співпрацю кафедри історії НаУОА: з кафедрою історії України Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. С.Дем'янчука, з Центром українсько-польських відносин Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, з відділом історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАНУ

При кафедрі діють наукові гуртки за такими тематиками:

 • Україна і світ

 • Українські землі у ранньоновий час

 • Історія Православної церкви в Україні

 • Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.

 • Міста Волині др.пол. ХУІІІ-перш.пол. ХІХ ст.

 • Історія історичної науки.

У 2011 році викладачі кафедри опублікували:

Навчальні посібники:

 1. Близняк М.Б. Історичне краєзнавство. Навчальний посібник. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 236 с.; іл.

 2. Духовний вибір українського народу : 1020 років хрещення Київської Русі : навч. посіб. / упор. А. І. Смирнов. – Острог : НаУОА, 2011. – 96 с.

Статті:

 1. Антонюк Я.М. Діяльність агентури Служби безпеки ОУН(б) в радянських закладах освіти на території Волині та Полісся (1945-1951 рр.) // Історичні студії Волинського національного університету ім.. Лесі Українки. Луцьк: РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- Вип.4.- С.97-102.

 2. Антонюк Я.М. Протидія СБ ОУН(Б) «суцільній колективізації» Волині на Полісся (1947-1949 рр.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 17. – С.211-219.

 3. Атаманенко В.Б. Князь К.І. Острозький та оборона Волині від татарських нападів // Старий Луцьк. – Луцьк, 2011. – Вип. VII. – С. 92 – 103.

 4. Атаманенко В.Б. Описи латифундій Волинського Полісся другої половини XVI – першої половини XVIІ ст. // Наукові записки. Острозька Академія. – Острог, 2011. – Вип. 17.– С. 29 – 45.

 5. Атаманенко В.Б. Описи Клеванської волості кінця XVI – першої половини XVIІ ст. Минуле і сучасне Волині та Полісся.- Луцьк, 2011.- Вип. 38: Волинське Полісся та Маневиччина в європейській та українській історії. – С. 208 – 216.

 6. Атаманенко В.Б. Свідчення податкових джерел з історії володінь князів Чорторийських на заході Волині // Минуле і сучасне Волині та Полісся.- Луцьк, 2011.- Вип. 39: Люди, події, факти. Сторінки історії Іваничівщини. – С. 23 – 35.

 7. Атаманенко В.Б. Система обліку у Великому князівстві Литовському // Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.:політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі. 22–24 вересня 2011 р. Кам’янець-Подільський. Тези доповідей. – К., 2011. – С. 28–31.

 8. Близняк М. Б. Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці XVIII ст. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. – Острог, 2011. – Вип. 17. – С.84 – 90.

 9. Близняк М.Б. Соціально-економічний розвиток містечок на півдні Острозького повіту в кінці XVIII ст. // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – Вип. 5. – С. 4 – 9.

 10. Близняк М. Б. Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIІІ – середині XIX cт. // Історія музейництва і пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині. Наук. збірник. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 389 – 392.

 11. Близняк М.Б. Острог // Енциклопедія історії України. – К., 2011. – Т. 7. – С. 678-680 (спільно з В. Берковським).

 12. Близняк М.Б. [Рец. на кн.] Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині / С. Терський. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. – 380 с.

 13. Смирнов А. І. Джерельна база дослідження громадсько-політичної та церковної діяльності Степана Скрипника у 1930–1944 роках // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2011. – Вип. 17. – С. 242-250.

 14. Смирнов А. І. Між Києвом і Варшавою: український автокефальний рух у 1941–1942 роках // Українська Автокефальна Православна Церква часів Другої світової війни. Митрополит Феофіл (Булдовський). – Х., 2011. – С. 23-30

 15. Смирнов А. И. Епископ Мстислав (Скрыпник) и институализация Украинской Автокефальной Православной Церкви в годы немецкой оккупации /libr_min/18_s/mi/rnov_and_01.htm

 16. Смирнов А. І. Український автокефальний рух в роки німецької окупації: міфи та реалії // Православ’я в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. 22 листопада 2011 р. – К.: КПБА, 2011. – С.464-471.

 17. Смирнов А. І. Українська православна спільнота і Константинопольський Патріархат: сучасні контроверзи геоконфесійних процесів // Ідея Помісної Православної Церкви в Україні у ХХ ст.: історичний, канонічний і богословський аспект : зб. мат. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю першого та 70- річчю другого відродження Української Автокефальної Православної Церкви. – Рівне : РДС, 2011. – С. 225-231.

 18. Смирнов А. І. Кирило Лукаріс і Україна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2011. – Вип. 18. – С. 157-164.

 19. Трофимович В.В. Збройне протистояння радянського режиму і повстанського підпілля на Любомльщині. 1944–1952 рр. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 17. – С.186-201.

 20. Яремчук В.П. Українська радянська історіографія 50-х – 80-х років про українське націєтворення: офіційна та альтернативні концепції // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 17. – С. 266-275.

 21. Яремчук В.П. «Націонал-комуністична» течія в історичній думці радянської України // Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». – Черкаси, 2011. – Вип. 202. – Ч. ІV. – С. 23 – 30.

 22. Яремчук В.П. Політика пам’яті українського політикуму кінця ХІХ – початку ХХІ ст. : постановка проблеми // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. праць. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 4. – С. 79 – 80.

 23. Яремчук В.П. Про феноменальність історичних поглядів Михайла Брайчевського // Гілея (науковий вісник). – 2011. – Вип. 51 (№ 9). – С. 95 – 103.

 1. Яремчук В.П. «Націонал-комуністичні» концепції в професійній історичній думці радянської України // Історія – ментальність – ідентичність. Випуск ІV : Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття : колективна монографія/ За ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісулінської, П. Сєрженги. – Львів : ПАІС, 2011. – С. 322 – 329.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):

 1. Вечір пам’яті видатного українського історика проф. М.П.Ковальського ( 21 березня 2011 р.).;

 2. Науковий семінар «Князь Василь-Костянтин Острозький та його доба» (28-29 березня 2011);

 3. Регіональна науково-практична конференція «Острозька академія: історичні традиції та сучасність», присвячена 435-річчю з часу заснування (5 жовтня 2011 р.);

 4. Всеукраїнський круглий стіл «Україна в горнилі воєнних випробувань(до 70-річчя нападу нацистської Німеччини)» (12 травня 2011 р.);

 5. Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми української історіографії ХІХ – ХХ ст.: до 45-ліття Українського Історичного Товариства» (1-2 грудня 2011 р.).

Кафедра країнознавства

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній Європі XVI-XXI ст.» (державний реєстраційний номер – 0110U002652), керівник – Кулаковський Петро Михайлович.

Кафедра країнознавства готує висококваліфікованих фахівців із міжнародних відносин, які володіють на достатньо високому рівні теорією, професійними навичками і можуть брати участь в різноманітних сферах діяльності, що вимагають знань фундаментальних та гуманітарних дисциплін. Кафедра готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр (денна форма навчання).

Навчаючись на бакалавраті спеціальності «Країнознавство», студенти мають змогу обрати спеціалізацію «Міжнародний туризм» або «Європейський Союз». Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація міжнародника-політолога та перекладача. Протягом навчання студенти проходять мовно-перекладацьку, країнознавчу, асистентську практики при міністерствах, консульствах, державних адміністраціях, на туристичних підприємствах України, а також в міжнародних організаціях і закордонних установах. Для студентів спеціальності «Країнознавство» організовуються туристичні та навчальні поїздки як по Україні (на міжнародні виставки, ярмарки, фестивалі тощо), так і за кордон (Польщу, Білорусію, Чехію, Угорщину, Австрію, Францію, Німеччину та ін.). Студенти-країнознавці мають змогу брати участь у міжнародних обмінних програмах, міжнародних школах тощо.

При кафедрі функціонують:

 • Наукова лабораторія: «Лабораторія дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі X-XXI ст.»

 • Наукові гуртки: «Міжнародний туризм та світова економіка»; «Українсько-польські стосунки XX ст.».

Праці, опубліковані викладачами у 2011 році:

Навчальні посібники:

  1. Сидорук Т. В., Павлюк В. В., Малькін В. П. Європейська інтеграція України. – Львів : ПАІС, 2011. – 278 с. (гриф МОНМС: № 1/11-3546 від 11.05.2011).

Статті:

 1. Кулаковський П.М. Володимирський і Берестейській єпископ Йосиф Баковецький (бл. 1590 – 1654 рр.) // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2011. – Вип. 4. – С. 124–137.

 2. Кулаковський П.М. Організація оборони південних рубежів українських земель Великого князівства Литовського у першій половині XVI ст. // Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі (22 – 24 вересня 2011 р., Кам’янець-Подільський): Тези доповідей. – К., 2011. – С. 36–39.

 3. Кулаковський П.М. Формування мережі ярмарків на Лівобережній Україні в другій половині XVI – першій половині XVIІ ст. // Історія торгівлі, податків та мита / За ред. О.О. Дячка. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1 (3). – С. 68–77.

 4. Кулаковський П.М. “Книга о постничєствe» Василія Великого, 1594 р. // Острозька академія. Енциклопедичне видання. (у співавт. з Ковальським М.П.)

 5. Кулаковський П.М. “Лeкарство на оспалый оумысл чоловeчій» (1607 р.) // Острозька академія. Енциклопедичне видання. (у співавт. з Ковальським М.П.)

 6. Кулаковський П.М. Метрика Литовська // Острозька академія. Енциклопедичне видання (у спіавт. з О.В. Скрипнюком).

 7. Кулаковський П.М. Метрика Руська (Волинська) // Острозька академія. Енциклопедичне видання (у спіавт. з О.В. Скрипнюком).

 8. Кулаковський П.М. Острозька кн. Анна-Алоїза Ходкевич (1600–27.01.1654) // Острозька академія. Енциклопедичне видання.

 9. Кулаковський П.М. Острозька ординація // Острозька академія. Енциклопедичне видання (у спіавт. з О.В. Скрипнюком).

 10. Кулаковський П.М. Острозький кн. Януш Костянтинович (1544–12.09.1620) // Острозька академія. Енциклопедичне видання.

 11. Кулаковський П.М. Пекалід (Пенкаля, Пенкальський) Симон (Pękala, Pękalski Szymon) (бл.1567–після1601) // Острозька академія. Енциклопедичне видання.

 12. Павлюк В.В. Польський національний рух у 20-х роках XIX ст. // Слов'янський вісник. - Рівне: Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, 2011. - Вип. 12. - С. 232 — 239.

 13. Павлюк В. В. Польські таємні організації Правобережної України 20-х років ХІХ ст. // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2011. Вип. 48. – С. 41-49.

 14. Павлюк В. В. Римо-Католицька церква в суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ — першої третини ХІХ ст. // Наукові записки. Серія “Історичне релігієзнавство”. - Острог, 2011. - Вип. 4. - С. 138-144.

 15. Сидорук Т. В. Роль Польщі у формуванні східної політики Європейського Союзу // Сучасна українська політика. – 2011. – Вип. 22. – С. 340–347.

 16. Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства: концептуальні хиби конструкції // Політичний менеджмент. – 2011. – № 1 (46). – С. 121–132.

 17. Сидорук Т. В. Внутрішньополітичні фактори стримування євроінтеграційного курсу України // Політичний менеджмент. – 2011. – № 2 (47). – С. 109–118.

 18. Сидорук Т. В. Важелі впливу Європейського Союзу на трансформаційні процеси в Україні // Слов’янський вісник. – Рівне : Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, 2011. – Вип. 11. – С. 242–246.

 19. Сидорук Т. В. «М’яка сила» Росії як противага європеїзаційному впливові ЄС в Україні // Гілея : науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2011. Спецвипуск. – С. 506–511.

 20. Сидорук Т. В. Сучасні дилеми і перспективи європейського курсу України // Сучасна українська політика. – 2011. – Вип. 23. – С. 240–247.

 21. Сидорук Т. В. «Жорстка сила» Росії як противага європеїзаційному впливові ЄС в Україні // Грані : Альманах. – 2011. – № 3 (77). – С. 89–99.

 22. Сидорук Т. В. Чи може політика балансування сприяти реалізації євроінтеграційних прагнень України? // Слов’янський вісник. – Рівне : Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, 2011. – Вип. 12. – С. 332–239.

 23. Сидорук Т. В. Дилеми політики ЄС щодо Білорусі // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 29. – С. 130–137.

 24. Сидорук Т. В. Головний бар’єр на шляху до ЄС: як внутрішній політичний контекст обмежує можливості європеїзації України // Євроатлантика. – 2011. – № 2. – С. 54–59.

 25. Сидорук Т. В. Нова базова угода між Україною та ЄС: перспективи політичної асоціації та економічної інтеграції // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2011. – № 6. – С. 42–54.

 26. Шишкін І. Г. Україна та українці у стратегії і тактиці польського руху опору (1943-1944 рр.) // Історичні студії Волинського національного університету ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2011. - Вип.5. - С. 91-96.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, круглі столи).

  • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива”, на базі якої видано збірник матеріалів, а також студенські Наукові записки, Серія “Міжнародні відносини та країнознавство”.

Кафедра міжнародних відносин

Кафедра міжнародних відносин створена восени 2010 р. Викладачі кафедри покликані готувати висококваліфікованих фахівців із міжнародних відносин, які володіють на достатньо високому рівні теорією, професійними навичками і можуть брати участь в різноманітних сферах діяльності, що вимагають знань фундаментальних та гуманітарних дисциплін. Протягом навчання студенти проходять мовно-перекладацьку, ознайомчу, асистентську практики при міністерствах, консульствах, державних адміністраціях України, а також в міжнародних організаціях і закордонних установах. Студенти спеціальності «Міжнародні відносини» беруть участь у міжнародних обмінних програмах з університетами Польщі, Білорусії та інших країн, а також здійснюють поїздки по Україні та закордоном.

Студенти спеціальності «Міжнародні відносини» беруть участь у міжнародних обмінних програмах з університетами Польщі, Білорусії та інших країн, а також здійснюють поїздки по Україні та закордоном. Студенти-міжнародники мають змогу брати участь у міжнародних обмінних програмах, міжнародних школах тощо, в тому числі канадсько-українських обмінних програм, Erasmus-Mundus та ін.

Наукові гуртки: 

 «Актуальні питання міжнародних відносин»

 Спільно з Інститутом дослідження української діаспори НаУОА та кафедрою історії української діаспори діє наукова лабораторія «Актуальні проблеми дослідження української діаспори» (керівник – д.і.н. Алла Євгенівна Атаманенко).

 При кафедрі діє дискусійний клуб політико-дипломатичних досліджень «Геополіс», а також English Speaking Club

Праці, опубліковані викладачами у 2011 році:

Монографії:

Троян С. С., Троян П. С. Отто фон Бісмарк і колоніальне питання в Німеччині (1840-1890 рр.). – Рівне : РІС КСУ, 2011. – 224 с.

Навчальні посібники:

 1. Киридон А. М., Мартинюк В. О., Троян С. С. Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. – Харків : Вид. група «Основа», 2011. – Ч 1 – 127 с., Ч 2 – 125 с.

 2. Плевако І. Г. Країни СНД у сучасних міжнародних відносинах: Навчально-методичний посібник // Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – 175 с.

Статті:

 1. Атаманенко А. Є. Висвітлення діяльності УІТ в історіографії // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2011. – Вип. 17. – С.286-297.

 2. Атаманенко А. Є. Діяльність Українського історичного товариства в Канаді (1965 – 1991) // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.91-100.

 3. Атаманенко А. Є. Співпраця Українського історичного товариства з Українським науковим інститутом Гарвардського університету // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНР, 2011. – Вип. ХХХ. – С.263-268.

 4. Атаманенко А. Є. Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: Впровадження // Матеріали Світової наукової ради при Світовому Конгресі Українців / Ред. Л. Винар, А. Атаманенко, упор. Анастасія Хеленюк. – Нью-Йорк; Торонто; Острог, 2011. – С.26-35. (Співав. А. Хеленюк).

 5. Гонгало В. С. Ономасіологічний підхід у дослідженні мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». - №3. – Ч.2. – 2011. – С. 92-97.

 6. Плевако І. Г. Динаміка зовнішньоторговельної активності України та Білорусі на ринках латиноамериканського регіону протягом 2001-2010 рр. // Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем: Матеріали між нар. наук.- практ. конф. студентів і молодих вчених (м. Бердянськ, 18-19 квітня 2011 р.): В 2-х т. – Т.1. – Донецьк: Видавництво «Донбас», 2011. – 193 с. – С.32-33.

 7. Плевако І. Г. Питання війська та оборони на сеймику Подільського воєводства в останній чверті XVII століття // Науковий вісник «Межибіж»: Матеріали четвертої науково-країзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» / За ред. О.Г.Погорільця, Л.В.Баженова та ін. – Меджибіж-­Хмельницький: В.П. Мельник А.А., 2011. – Ч.1. –С. 209-217.

 8. Плевако І. Г. Розвиток торгово-економічних відносин Республіки Білорусь із розвинутими країнами Латинської Америки протягом 2000 - 2009 рр. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2011. – Випуск 17. – С. 393-403.

 9. Рудько С. О. Кримська операція військ Центральної Ради // Записки НУ „Острозька академія”. Серія: Історія. - Острог, 2011. – Вип.17. - С.134–148.

 10. Рудько С. О. Висвітлення суспільно-політичної діяльності М. П. Василенка в публікаціях української діаспори // Записки НУ „Острозька академія”: Історичні науки. – Вип. 15. - Острог, 2010. – С.420-431.

 11. Рудько С. О. Відродження традицій українського козацтва у добу Національно-демократичної революції 1917-1921 рр. // Historia-mentalność-tożsamość. Studia z historii, historii historiografii s metodologii historii. -Львів, 2011.

 12. Сахнюк О. С. Неметафорична характеристика болю // Актуальні проблеми сучасної філології: матеріали І Міжнародної наукової практичної конференції / За ред. А. Г. Ніколенка, Л. С. Козуб. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – С. 77-79.

 13. Сахнюк О. С. Концептуалізація болю в англійській мові (на основі медичного питальника Мак Гілл) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк, 2011. – С.180-185.

 14. Семенович А. С. Вступ у ЄС як чинник трансформації країн-кандидатів з Центральної і Східної Європи // Слов'янський вісник. Серія “Історичні та політичні науки”. – Рівне, 2011 р. – С. 234-238.

 15. Троян С.С. Острів Зміїний: компроміс між Україною та Румунією в регіоні Чорного моря // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. – 2011. Січень. – № 1 (245). – С. 16-7 – 16-8.

 16. Троян С.С. Основні тенденції сучасних міжнародних відносин: глобально-підсистемний вимір // Географія: Науково-методичний журнал. – 2011. Січень. – № 2 (174). – С. 2 – 6.

 17. Троян С.С. Німецькі соціалісти і колоніальне питання (1884 – 1885 рр.) // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Г.Л.Бондаревського (12 – 13 квітня 2011 р., м. Луганськ) / Під ред. М.С.Бурьяна. – Луганськ: ТОВ „Віртуальна реальність, 2011. – С. 296 – 300.

 18. Троян С.С. Постсоветская интеграция и Украина // Россия и современный мир: проблемы политического развития: Тезисы VII Международной межвузовской научной конференции. Москва, 21 – 23 апреля 2011 г. / Под ред. Д.В.Васильева, В.А.Курициной, Н.С.Суходольской. – М.: Институт бизнеса и политики, 2011. – С. 111 – 112.

 19. Троян С.С. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: маркування проблеми // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, науковців. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2011. – Т.ІІ . – С. 137 – 141.

 20. Троян С.С., Троян П.С. (співавтор) Соціоконцептуальні основи зовнішньополітичних теорій Фрідріха Ліста і Вільгельма фон Рошера // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. – Рівне: РІС КСУ, 2011. – Вип. 11. – С. 131 – 136.

 21. Троян С.С. Україна у форматі інтеграційних процесів на просторі СНД // Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 19 травня 2011 р.) [редкол. В.О.Огневюк (голова; наук. ред. Г.М.Надтока]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2011. – С. 21 – 26.

 22. Троян С.С. Гельголанд-Занзібарський договір 1890 р. і німецьке суспільство // Україна – Європа – Світ. – Міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. – Вип.5. – Ч. 2. – С. 136 – 143.

 23. Троян С.С. Українсько-румунські відносини у контексті транскордонного співробітництва // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. – 2011. Квітень. – № 10 (254). – С. 16-1 – 16-7.

 24. Троян С.С. Українська трансформація: соціофілософський аналіз феномену двох ідентичностей // Філософські виміри сучасної соціальної реальності: Матеріали Міжнародної наукової конференції, Донецьк, 14 – 16 квітня 2011 року. – Донецьк, 2011. – С. 211 – 213.

 25. Троян С.С. Англо-німецький договір 1890 р.: від колоніальної політики Отто фон Бісмарка до «нової ери» Лео фон Капріві // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. – Рівне: РІС КСУ, 2011. – Вип. 12. – С. 150 – 154.

 26. Троян С.С. Україна в системі сучасного транскордонного співробітництва: соціополітичний аналіз // Панорама політологічних студій: Науковий вісник РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2011. – Вип. 5-6. – С. 30 – 42.

 27. Троян С.С. Українсько-польські відносини у проблемному полі дискурсів пам’яті // Слов’янський світ і Україна: Зб. наук. праць на пошану ректора РДГУ, проф. Р.Постоловського. – Рівне: Вид. О.Зень, 2011. – С. 326 – 334.

 28. Троян С.С. Німеччина на шляхах «світової політики»: адмірал А. фон Тірпіц і програма будівництва військово-морського флоту // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Рівне: О.Зень, 2011. – С. 444-453.

 29. Троян С.С. Польська візія стратегічного партнерства між Україною і Республікою Польща // Університет : Науковий історико-філософський журнал. – 2011. – № 3 (41). – С. 123 – 125.

 30. Троян С.С. Південнонімецьке купецтво в Латинській Америці: колонізація і підприємництво у XVI ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2011. – Вип. 22. – С. 154 – 157.

 31. Троян С.С. Сучасна Україна: соціополітичний аналіз у форматі цивілізаційно-культурних маркерів // Учитель, колега, друг: Збірник відгуків, спогадів, наукових статей до 60-річчя від дня народження Суткового Володимира Лукича. – Артемівськ: УІПА, 2011. – С. 79 – 85.

 32. Троян С.С. В Колоніальна політика кайзерівської Німеччини у форматі боротьби за «місце під сонцем» (1896 – 1900 роки) // Історична пам'ять: Науковий збірник (Полтава). – 2011. – № 1 (25). – С. 95 – 110.

 33. Троян С.С. Перша світова війна та її наслідки у вимірі геополітичних змін у Європі // Історія України. Всесвітня історія. – 2011. Травень. – № 17 (707). – С. 3 – 8.

 34. Троян С.С. Отто фон Бісмарк – політик і дипломат (40 – 60-ті роки ХІХ ст. // Історія України. Всесвітня історія. – 2011. Вересень. – № 35 (723). – С. 3 – 9.

 35. Троян С.С. Україна в умовах глобалізації // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. – 2011. Серпень. – № 24 (268). – С. 17 – 19.

 36. Троян С.С. Сучасна Україна: від локальної цивілізації до консолідації суспільства // 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: Матеріали ХІ науково-практичної конференції. – К.: Національна академія управління, 2011. – С. 188 – 190.

 37. Хабета І. М. Конструювання дистопійного світу у романі М. Етвуд «Орикс і Крейк»: принцип бінаризму // Наукові записки. Серія “Філологічна. – Острог: Видавництво НаУ “Острозька академія” – Вип. 20. – 2011. – C. 411 -419.

 38. Хабета І. М. Теми «Виживання» у романі М. Етвуд «Рік Потопу» // Тези доповідей VIІ Міжнародних Чичерінських читаннь “Світова літературна класика у «Великому Часі». – Львів: ЛНУ імені Івані Франка, 2011 р. – С. 130-132.

 39. Шепєлєв М.А., Шульгіна М.В (співавтор) Передумови політики «перезавантаження» російсько-американських відносин та їх вплив на формування нової геополітичної ситуації у світі // Гілея : – К., 2011. – Вип. 48 (№6). – С.744-750.

 40. Шепєлєв М.А., Токарева К.В. (співавтор) Соціальні форуми як інструмент координації і взаємодії в альтерглобалістському русі // Гілея. – К., 2011. – Вип. 53 (№10). – С.446-450.

 41. Шепєлєв М.А., Артьомова Є.С. (співавтор) Феномен євроскептицизму як прояв кризових тенденцій у процесі європейської інтеграції // Політологічні записки: Зб. наук. праць. Вип.3. – Луганськ, 2011. – С.78-89.

 42. Шепєлєв М.А., Артьомова Є.С. (співавтор) Євроскептицизм в ідеології та стратегії політичних партій Великобританії // Політологічні записки: Зб. наук. праць. Вип.3. – Луганськ, 2011. – С.64-74.

 43. Шепєлєв М.А. Доктрина Іспанідад та процеси ібероамериканської інтеграції // Світова цивілізація і міжнародні відносини. – 2011. - №5. – С.5-12.

 44. Янчук К. О.Вербалізація позамовного змісту в системі компаративних фразеологічних одиниць // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - №3. – Ч. 2. – 2011.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, круглі столи).

 1. Круглий стіл з Надзвичайним і Повноважним послом України Юрієм Кочубеєм “Арабістика, Близький і Середній Схід та Україна”, 24 жовтня 2011 р.

 2. Всеукраїнська студентсько-аспірантська наукова конференція “Актуальні проблеми історії, країнознавства та міжнародних відносин”, 20 травня 2011 р.

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Факультет створено наказом ректора НаУОА від 8 квітня 2005 р. На факультеті здійснюється освітня підготовка за спеціальностями: «Політологія», «Психологія», «Документознавство та інформаційна діяльність». Після здобуття ступеня бакалавра студенти, які виявляють здібності до наукової роботи, мають можливість продовжити навчання на магістерських програмах з політології, психології, документознавства та інформаційної діяльності.

З метою наближення теоретичного навчання до потреб практики, на кожній спеціальності факультету створено структури, в межах яких студенти набувають практичних вмінь та навичок («Майстерня практичного психолога», «Школа політичної аналітики «Поліс», науковий гурток з вивчення сучасних інформаційних процесів «ДІД» та ін.). При факультеті активно функціонує «Інститут соціальних досліджень», який проводить вивчення громадської думки та готує на основі їх результатів різноманітні аналітичні довідки не лише для потреб університету, але й багатьох інших державних та приватних структур.

На факультеті діє ресурсний центр навчальної, методичної, наукової літератури, фахової періодики, бібліотека якого комплектується дарчими примірниками викладачів та студентів. У ресурсному центрі є можливість для перегляду фільмів із тематики курсів спеціальності.

Факультет активно співпрацює з багатьма університетами України, зокрема з кафедрами психології Рівненського державного гуманітарного університету, Волинського державного університету ім. Лесі Українки, Національного Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, кафедрою соціальної роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Кафедра політології налагодила співпрацю з кафедрою політології Волинського Національного університету ім. Лесі Українки, Львівського національного університету ім. І. Я. Франка, Інститутом соціальних наук Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, соціологічним факультетом Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Академією управління при Президентові України (Львівська філія), Донецьким національним університетом. Укладено договір про співпрацю факультету з польським товариством педагогів та аніматорів «Клянза».

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Теоретико-методологічні аспекти розуміння текстів культури» (номер державної реєстрації – 0110U002405), керівник – Шершньова Олена Володимирівна. Кафедра документознавства та інформаційної діяльності створена у 1998 році на базі гуманітарного факультету, з 2005 року входить до складу факультету політико-інформаційного менеджменту. Готує випускників за фахом спеціаліст з документознавства та інформаційної діяльності, інформаційний аналітик, фахівець із зв’язків з громадськістю. Спектр напрямків наукових досліджень кафедри документознавства включає дослідження інформаційних систем, впливу засобів масової інформації на людину, а також аналіз текстів, текстової інформації.

Проекти кафедри документознавства та інформаційної діяльності:

Проведення конкурсу проектів з проблематики пропагування туристичного потенціалу територій історичної Волині. Наукові гуртки: Студія стратегічних комунікацій. Гурток з вивчення особливостей законодавчого процесу у сучасних демократіях. Лабораторія дослідження соціально-інформаційних процесів. Документознавство та інформаційна діяльність: вивчення сучасних комунікаційних процесів.  

У 2011 році викладачі опублікували:

Статті

 1. Бондар В.Д. Мотивація у державному управлінні: поняття та основні теоретичні положення // Демократичнее врядування / Електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Включено до переліку наукових фахових видань України постановою ВАК України від 2 липня 2008р. за №2-05/6)

 2. Бондарчук Я.В. Декоративне різьблення Острозького осередку XIV – першої половини XVII століття // Енциклопедичне видання «Острозька академія XVI–XVII ст.». – Острог, 2011. – С. 92–97.

 3. Бондарчук Я.В. Іконопис Острожчини XVI–XVII століття // Енциклопедичне видання «Острозька академія XVI–XVII ст.». – Острог, 2011. – С. 130–135.

 4. Бондарчук Я.В. Меморіальні пам’ятники князів Острозьких XVI–XVII століття // Енциклопедичне видання «Острозька академія XVI–XVII ст.». – Острог, 2011. – С.225–231.

 5. Бондарчук Я.В. Портретний живопис Острозького осередку XVI– першої половини XVII століття // Енциклопедичне видання «Острозька академія XVI–XVII ст.». – Острог, 2011. – С.363–378.

 6. Бондарчук Я.В. Пригородок в Острозі // Енциклопедичне видання «Острозька академія XVI–XVII ст.». – Острог, 2011. – С.386.

 7. Бондарчук Я.В. Новицький Йосиф (1.01.1878–14.11.1964) // Енциклопедичне видання «Острозька академія XVI–XVII ст.». – Острог, 2011. – С.260–262.

 8. Бондарчук Я.В. Оборонні споруди Острога // Енциклопедичне видання «Острозька академія XVI–XVII ст.». – Острог, 2011. – С.263–266.

 9. Квасюк Л.В. Римо-католицьке вчення про впровадження людини у контексті настанов Триденського собору (1545-1563): компоративні аспекти // Вісник національного університету «Львівська політехніка», Серія «Філософські науки». – № 692.–2011.

 10. Квасюк Л. В. Інтерпретація християнського догмату про сходження святого духа у полемічному трактаті «Книга про віру» [Текст] / Л.В. Квасюк // Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / Ін-т релігієзнавства, Філія Львівського музею історії релігії; ред. рада: д-р істор. наук М. Капраль, д-р філос. наук А. Колодний, д-р філос. наук Л. Филипович та ін. – Львів : Логос, 2011. – Кн. ІІ. – С. 31-38. – Бібліогр. : С. 38-39.

 11. Кузьменко О. Із гумором про головне, або Україна і Українці в польських жартах [Текст] / О.В. Кузьменко // Український Альманах. – 2011. – с. 293-299.

 12. Марченко Н. В. Український католицький часопис «Світло» в Канаді в другій половині ХХ ст.:структура і зміст [Текст] / Н.В. Марченко// Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / Ін-т релігієзнавства, Філія Львівського музею історії релігії; ред. рада: д-р істор. наук М. Капраль, д-р філос. наук А. Колодний, д-р філос. наук Л. Филипович та ін. – Львів : Логос, 2011. – Кн. І. – С. 745-751. – Бібліогр. : С. 751-752.

 13. Марченко Н. В. Типологія українськийх періодичних видань греко-католицької церкви Канади другої половини ХХ століття. [Текст] / Н.В. Марченко. – Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія», – 2011. – Вип 17. – С. 351–358.

 14. Маслова Ю. П. Лінгвосинергетичне поле гендерного дискурсу (на прикладі заголовків друкованих ЗМІ) // Наукові записки. Серія “Філологічна” – Острог : Видавництво НаУ “Острозька академія”, 2011. – Вип. 21. – С. 65–74.

 15. Охріменко Г.В. Православно-католицька полеміка кінця XVI століття у питанні морально-релігійних проблем в умовах укладання Берестейської унії 1596 року на прикладі творів «Про єдність Церкви Божої під одним пастирем» Петра Скарги та «Апокрисис» Христофора Філалета» // Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / Ін-т релігієзнавства, Філія Львівського музею історії релігії; ред. рада: д-р істор. наук М. Капраль, д-р філос. наук А. Колодний, д-р філос. наук Л. Филипович та ін. – Львів : Логос, 2011. – Кн. І. – С. 46-53. – Бібліогр. : С. 52-53 (зареєстрований з 2011 року у ВАК України як фахове видання). 

 16. Прасюк О.В. Динаміка розгортання електоральної громадської думки // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – № 941 - 2011 – С.64-68.

 17. Прасюк О.В. Блогосфера як середовище зародження та формування електоральної громадської думки // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» , 30-31 травня 2011 р. – Т. 1. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2011. – С. 82-84.

 18. Прасюк О.В. Соціокомунікативна природа політичної реклами в контексті формування електоральної громадської думки // Sword: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. «Наукові дослідження і їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку ’ 2011» , 4-15 жовтня 2011 р. – Т. 20. – Одеса: Чорномор’я, 2011. – С. 86-88.

 19. Санжаревський, О.І. Роль ОДКБ у взаєминах Республіки Білорусь та Росії [Текст] / О.І. Санжаревський. – Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Історичні науки». – 2011. – Вип 17.

 20. Санжаревський О. І. Військово-політичний аспект взаємин Республіки Білорусь з країнами Балтії в 1991 – 2001 рр. [Текст] / О.І. Санжаревський. – Слов"янський світ і Україна: Збірник наукових праць на пошану ректора Рівненського державного гуманітарного університету, професора Руслана Постоловського. – Рівне: Видавець О. Зень, 2011.

 21. Санжаревський О. І. Встановлення взаємовідносин між Республікою Білорусь та Російською Федерацією у військовій сфері : іторичний контекст [Текст] / Санжаревський О. І.– Наукові записки РДГУ. – Вип. 22, 2011. – 324 с.– С. 208-210.

 22. Шершньова О.В. SWOT- та PEST-аналіз Рівненщини як туристичного регіону // Проблеми політики регіонального розвитку = (Problemy polityky rozwoju regionalnego). – Ostrowiec Świętokrzyski. – 2011. – С. 225-244.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, круглі столи).

 1. І Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих вчених (24 листопада 2011 р.).

За матеріалами конференції підготовлено збірник «Матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної коференції студентів та молодих вчених «Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі».

2. Круглий стіл «Роль електронних медіа у політичному процесі».

Кафедра політології

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та прикладний аналіз» (номер державної реєстрації: 0109U001582), керівник – Шостак Інна Віталіївна.

Кафедра політології створена у 2001 році. Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома кваліфікаційно-освітніми рівнями: бакалавр та магістр політології.

При кафедрі діє методичний кабінет, який укомплектований науковою, навчальною та навчально-методичною літературою, найбільш рейтинговими суспільно-політичними виданнями України. З ініціативи студентів у 2001 році був створений студентський політологічний клуб «Поліс», у вересні 2006 р. реорганізований у студентсько-викладацьку науково-дослідну лабораторію «Школа політичної аналітики "Поліс"». Засідання Школи відбувається у вигляді презентацій аналітичних доповідей студентів, дискусій, зустрічей з політиками, представниками державної влади та органів місцевого самоврядування. З 2010 року розпочав роботу «Центр політичних досліджень». Першим етапом роботи Центру стала організація і проведення круглих столів на актуальні теми політичного життя в Україні і світі.

На кафедрі функціонують наукові гуртки:
• Політичні трансформації у посткомуністичних суспільствах

• Актуальні проблеми діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
• Політична свідомість і культура
• Політичні партії та партійні системи
• Політичні партії та виборчий процес
• Інформаційна політика та інформаційна безпека держави
• Соціальна політика та соціальні процеси в Україні
• Політичні комунікації.

Список праць, опублікованих викладачами кафедри у 2011 році:

Навчальні посібники:

 1. Старіш О.Г. Философия // Учебное пособие. – Симферополь : РИО КИЄХП, 2011.- 348 c.

 2. Старіш О.Г. Философия // Учебно-методический комплекс дисциплины. – Симферополь : РИО КИЄХП, 2011. – 34 c.

Статті:

 1. Бусленко В.В. Політична опозиція в процесі еволюції польської демократичної системи у вісімдесятих роках // Studia Politologica Ucraino-Polona. Випуск 1. – Житомир-Київ-Краків: Вид-во Євенка О., 2011.- С. 21-25.

 2. Вербець В.В. Соціально-психологічні проблеми навчально-виховного процесу. // Наукові записки “Психологія та педагогіка”. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2011. Вип. 17. – С. 32-40.

 3. Вербець В.В. Якість освіти як соціально-психологічна проблема // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Вип. 2: [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. Дрогобич, 2011. – С.370-374.

 4. Кардаш С.Ю. Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика. Матер. наук.-практ. конф. за міжнародною участю у 2 ч. Ч. 1, с. 64-68.

 5. Лебедюк В.М. Вдосконалення механізму державного впливу на організаційний розвиток політичних партій [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток., №6, 2011.

 6. Лебедюк В.М. Фінансування політичних партій в Україні: механізми державного контролю // Інвестиції: практика та досвід, вип. 14, с. 122-131.

 7. Мацієвський Ю.В. Інволюція конституціоналізму і квазі-авторитарний режим в Україні // Вибори і демократія, №3, 2011, с.49-56

 8. Мацієвський Ю.В. Від хаосу до порядку: чи стабільний політичний режим у пост-помаранчевій Україні? // Політичний менеджмент, №5, 2011, с. 93-100

 9. Мацієвський Ю.В. Спокуси авторитаризмом. // Критика, № 5-6 (163-164), травень-червень 2011, с.2-7

 10. Мацієвський Ю.В. Чи можливий авторитарний режим в Україні? // Політичний менеджмент, №1, 2011, с.51-64

 11. Рибак А.І. Реформування публічної адміністрації: українські реалії та польський досвід // Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego), 2011, с. 180-194.

 12. Рибачок С.Л. // Методологічні підходи до вивчення процесів становлення та розвитку інституту політичних партій в Україні // Актуальні питання історії модерної доби. Україна і світ, 2011, с.108-111.

 13. Старіш О.Г. «Новый регионализм» в контексте миросистемного анализа // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ // Сборник научных трудов. – Донецк: ДНУ, 2011, с. 542-547.

 14. Старіш О.Г. Цивілізація як об’єкт управління // Публіцистика і політика. Збірник наукових праць політологічної спрямованості. Вип. 1 (9). – К.: Грамота, 2011, с. 7-69.

Проведені наукові заходи (круглі столи) Центром політичних досліджень та ШПА «Поліс»:

• Україна 2010: діагноз, прогноз, терапія», січень, 2011 р.

• Сучасний стан і тенденції розвитку медіасфери в Україні, березень 2011 р.

• Форма правління в Україні: де-юре та де-факто, квітень 2011 р.

• Місцеве самоврядування і демократичні процедури прийняття рішень через рік після місцевих виборів, жовтень 2011 р.

• Дотримання та захист прав людини в Україні, грудень 2011р.

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Теоретико-експериментальне дослідження особистісного розвитку» (номер державної реєстрації № 0110U002405), керівник – Шугай Марія Анатоліївна.

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін створена в 1999 році.
Навчально-методична робота кафедри спрямована на  підготовку фахівців-психологів, а також на підвищення професійного рівня студентів інших спеціальностей. Студенти забезпечені науковою літературою, періодичними виданнями, наочними засобами навчання, мають доступ як до університетської комп’ютерної мережі, так і до мережі INTERNET. Окрім того на кафедрі існує  ресурсний центр наукових та періодичних видань.

При кафедрі діє: «Майстерня практичного психолога», науково-дослідна лабораторія «Когнітивної психології». Кафедра психолого-педагогічних дисциплін співпрацює з Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Рівненським державним гуманітарним університетом Прикарпатським національним університет ім. В. Стефаника,  Київським Гештальт університетом, Варшавським університетом  природничих наук SGGW. 

Підрозділом кафедри є «Майстерня практичного психолога», що створена у 2006 р. Основними напрямами діяльності є: психодіагностична, консультативна, психокорекційна робота, а також організація та проведення психологічних тренінгів загального та спеціального спрямування.

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Навчальні посібники:

 1. Гандзілевська Г. Б. Театр i драматерапiя / Навч. посібник. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 180 с. (Перевидане та доповнене).

 2. Квашук О.В. Використання глини в роботі з дітьми з особливими потребами (корекційні заняття з розвитку емоційного інтелекту) / навч. посібник. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 60 с.

 3. Матласевич О.В. Психологія релігії / навч. посібник. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 384 с.

Статті:

 1. Гандзілевська Г.Б. Соціалізація обдарованих молодших школярів через самореалізацію в учнівському колективі // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.17. – С. 49-57.

 2. Гуменюк У.І. Концептуальні основи вивчення акмеперіоду людини // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.17. – С. 72-83.

 3. Жуковський В.М., Лєндел Р. Міжкультурна комунікація в умовах мультилінгвізму Закарпаття. Полікультурне виховання в школах Закарпаття // Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. ­– Вип. 19. – С. 511- 517.

 4. Жуковський В. М. Актуальність духовно-морального виховання в Україні в контексті існуючих протиріч // Матеріали Волинської обласної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці запровадження у школах області уроків християнської етики та 20-й річниці Незалежності України. – Ковель, 2011. – С.18-25.

 5. Жуковський В.М. Програми морального виховання в аудиторній роботі американських вищих навчальних закладів // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. ­– Вип. 17. – С. 92- 104.

 6. Жуковський В.М., Мішак В.М. Уроки релігії в школах Австрії // Вісник Житомирського державного університету ім.. Івана Франка. Житомир: Видавництво ЖДУ ім.І.Франка, Вип.57. ­­– С. 43-47.

 7. Каламаж Р.В. Правосвідомість у контексті правової культури виборців // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.17. – С.140-147.

 8. Карчевський І. Р. До проблеми залежності глибини міжособистісної взаємодії спеціалістів військових формувань від ступеня розвитку їх адаптивних здібностей // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Електронне наукове фахове видання. – 2011р. Випуск 5.

 9. Квашук О.В. Корекція розвитку емоційного інтелекту дітей з особливими потребами за допомогою ліплення з глини // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.17. – С. 158-166.

 10. Кобера А. В. Теоретико-методологічні аспекти судово-психологічної експертизи неповнолітніх обвинувачуваних // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.17. – С. 166-174.

 11. Лисиця А.В. Адаптація мікроорганізмів до катіонних біоцидів // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2011. - № 3 (48). – С. 119-122.

 12. Лисиця А.В. Механізми бактерицидної дії полігексаметиленгуанідину // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. - № 3 (25). Електронне видання: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_3/11lav.pdf.

 13. Лисиця А.В., Дяченко Г.М. Біоцидна дія похідних гуанідину на мікобактерії туберкульозу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. - № 9. – С. 57-61.

 14. Лисица А.В. Резистентность бактерий к катионным дезинфектантам // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы инфекционных болезней молодняка и других возрастных групп сельскохозяйственных животных, рыб и пчел» (г. Москва, 26-27 апреля 2011 г.) // М.: ВНИИЭВ, 2011. – С. 228-232.

 15. Матласевич О.В. Почуття вини в психологічній та релігійній інтерпретації // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.17. – С. 231-242.

 16. Матласевич О.В. Розвиток релігійної свідомості як шлях подалання кризи виховання в сучасній системі освіти // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасній освіті» - Суми, 2011. – С.43-45.

 17. Пасічник І.Д. Психологічні особливості сприйняття імпліцитної поведінки комунікатора // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.17. – С. 3-9.

 18. Пасічник І.Д., Кралюк П.М. Острозька академія в контексті освітньої політики сучасної України: регіональні та інтеграційні аспекти // Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). – Острог – Ostrowiec Swietokrzyski: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. - С. 120-133.

 19. Плиска Ю.С. Культурологічна спрямованість особистості вчителя // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.17. – С. 296-303.

 20. Тимощук О.В. Роль самоствердження в особистісному розвитку дітей-сиріт підліткового віку // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.17. – С. 350-359.

 21. Шугай М.А. Особливості психологічної допомоги при травматичному досвіді особистості у ранньому віці / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.18.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, круглі столи тощо).

 1. І Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих учених, 24 листопада 2011 р.

 2. Круглий стіл «Саморозвиток особистості: нагальні виклики сьогодення», 22 березня 2011 р.

Факультет романо-германських мов

Факультет романо-германських мов створений згідно з наказом ректора НаУОА від 2 січня 2001 р. На факультеті здійснюється освітня підготовка за спеціальністю: «Філологія. Мова та література (англійська та німецька/французька), переклад».

На факультеті функціонує: Центр канадознавства, Центр здачі екзаменів на міжнародний сертифікат з іспанської мови (DELE), Центр підготовки до здачі тестів на міжнародні сертифікати з англійської мови «Longman Pearson Tests», Науково-практична лабораторія «LEXILAB», Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» у співпраці з науково-практичною лабораторією з лінгводидактики та соціолінгвістики PREFics французького університету Рен, Літературна студія та дискусійна група «Театральні діалоги», Науково-практична студія літературного перекладу з німецької мови.

Кафедра англійської мови та літератури

Колектив кафедри працює над розробкою наукової теми «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», державний реєстраційний номер 0109U007881, керівник – Коцюк Леся Миколаївна.

Кафедра англійської мови та літератури створена 15 лютого 2006 року рішенням вченої ради Національного університету «Острозька академія» як структурний підрозділ факультету романо-германських мов.

Список праць, опублікованих викладачами кафедри у 2011 році:

Навчальні посібники:

 1. Зелінська Л.В. Антична література (давньогрецька і давньоримська). Тези лекцій, наукові матеріали з коментарями, плани практичних занять // Навчально-методичний посібник для студентів І курсу (І триместр) факультету романо-германських мов. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. - 270 с. (гриф МОНМС № 1/11-51 від 05.01.2011р.).

 2. Олексічук О. Ю. «Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів факультету романо-германських мов зі спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська) (напрям спеціалізації «Офіс-менеджмент»)». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 24 с.

 3. Філонік С.Ю., Katherine Ralph. Навчально-методичні матеріали Video Worksheets for Proficient EFL Students як додаток до підручника Upstream Proficiency. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. - 44 с.

 4. Чепіль Р. Я. «Навчально-методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Ефективна презентація» для студентів факультету романо-германських мов». – Остро : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011

Підручники:

 1. Береза Т.А., Коцюк Л.М., Кулинський О.С. Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів. – Львів: БаК, 2011. – 400 с.

 2. Костюк О.Ю, Коцюк Л.М., Ширяєва Т.М., Степанова К.Д. Англо-український/українсько-англійський розмовник для співробітників дорожньо-патрульної служби. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 196 с.

Статті:

 1. Гаврилюк І.І. Лексико-семантичні особливості англіцизмів у німецькій періодиці (на матеріалі газети “Hamburger abendblatt” // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – Вип. 20. - С. 41 - 48.

 2. Зелінська Л.В. Театр і політика наприкінці ХІХ ст.: перехрещення дискурсів ( на матеріалі епістолярію Ф. Енгельса) // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – Вип. 20. - С. 362 — 372.

 3. Кондратьєва А. Є. Американсько-український контекст: гендерний конфлікт магічних образів // Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти» 26-27 травня 2011, Національний університет «Острозька академія».

 4. Коцюк Л.М. До проблеми впорядкування термінів лексикографії: назви словників, що здійснюють лексикографічний опис декількох мов і зв'язків між ними // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – Вип. 20. - С. 237 - 244.

 5. Коцюк Л.М., Береза Т.М. Проект створення двомовного тезауруса фразеологічних одиниць // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції (23-24 червня 2011 року). – Умань, 2011. – С. 36-39.

 6. Новоселецька С.В., Августюк М.М. Когнітологія дискурс-аналізу як предмет міждисциплінарних досліджень // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка» - Острог : Видавництво Національний університет «Острозька академія», 2011 р.

 7. Новоселецька С.В., Шапран Н.В. Теоретико-методологічні основи політичної комунікації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки «Філологічні науки. Мовознавство», 2011. – С. 72-78.

 8. Ширяєва Т.М. Психологічна специфіка оволодіння іноземною мовою в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 17. – С. 426–434.

 9. Ширяєва Т.М. Психолінгвістичні основи виникнення асоціацій в процесі оволодіння іноземною мовою // Психолінгвістика [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»] / гол. ред. О. О. Селіванова. --. Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2011. – Вип. 8. – С. 84-88.

 10. Ширяєва Т. М. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : IV Всеукраїнська науково-практична конференція (Хмельницький, 18 листопада 2011 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. – С. 370–371.

 11. Ширяєва Т. М. Використання комунікативних ситуацій у розвитку міжетнічної толерантності // [Електронний ресурс] / Т. М. Ширяєва // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України / гол. ред. Грязнов. І. О. – 2011. – №5 – Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_5/index.html.

Кафедра індоєвропейських мов

Наукова тема кафедри індоєвропейських мов: «Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції», державний реєстраційний номер 0109U007882, керівник – Ковальчук Інна В’ячеславівна.

Напрямки наукової діяльності кафедри: психолінгвістичні методи навчання та засвоєння іноземних мов, когнітивні моделі у вивченні мов та мовлення, психолого-педагогічні аспекти навчання іноземних мов, лексико-семантичні особливості французьких і німецьких художніх та публіцистичних текстів.

При кафедрі індоєвропейських мов факультету романо-германських мов функціонує науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції». Основні завдання лабораторії – дослідження та впровадження наукових підходів формування іншомовної мовленнєвої компетенції; розробка навчальних посібників, навчально-методичних комплексів; укладання підручників; проведення науково-методичних семінарів «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»; організація науково-практичних тренінгів спільно з вчителями іноземних мов загальноосвітніх середніх шкіл з метою вдосконалення сучасних технологій викладання іноземних мов.

Кафедра займається організацією та проведенням міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій; проведення семінарів — тренінгів та практикумів для студентів факультету романо-германських мов; проведення регіональних семінарів. На кафедрі функціонують студентські наукові проблемні групи «Психолінгвістичні аспекти оволодіння іноземними мовами», Науково-практична студія літературного перекладу.

З виховною та лінгвокраїнознавчою метою на кафедрі створені мовні клуби: «Panorama» (клуб французької мови), «Loreley» (клуб любителів німецької мови) та «Polskie Wieczorkie» (клуб любителів польської мови), завдання яких полягає у формуванні у студентів соціокультурної та мовленнєвої компетенції. На засіданнях клубів обговорюються актуальні проблеми сьогодення. Студенти знайомляться з культурою та літературою, звичаями та традиціями країн, мова яких вивчається, обговорюють політичні події у світі.

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Навчальні посібники:

 1. Білецька С.М. Французько-український глосарій до автентичного навчально-методичного комплексу Connexions 1. – Острог, 2011 р. – 36 с.

 2. Білецька С.М. Французько-український глосарій до автентичного навчально-методичного комплексу Connexions 2. – Острог, 2011 р. – 36 с.

 3. Кравець О. П. Збірник літературних перекладів Острог, 2011 р. – 63 с.

 4. Совтис Н. М. Тексти для читання з польської мови. – Рівне: О. Зень, 2011.-136 с. (гриф МОНМС: №1/11-10128 від 04.11.10 р.).

Статті

 1. Ковальчук І. В. Формування іншомовної комунікативної культури особистості у процесі міжкультурної комунікації // Збірник “Психологічні науки: проблеми і здобутки” - Додаток 1 до том V (30). - 2011р. - Тематичний виуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. с.254-260.

 2. Ковальчук І.В. Культура як філософська та етнопсихологічна категорія // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка ”. – Острог : Видавництво НаУОА. - Вип.17.-2011. С.174-182.

 3. Ковальчук І. В. Іншомовна комунікативна культура як необхідна складова ефективного міжкултурного спілкування // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка ”. – Острог : Видавництво НаУОА. - Вип.16.-2011. С. 120-129.

 4. Ковальчук І.В. Вплив соціокультурних відмінностей на формування іншомової комунікативної культури // Збірник накових праць інституту психології ім. Костюка АПН України, Пролеми загальної та педагічної психології. Т.13. Вип. 7.

 5. Ковальчук І.В. Іншомовне спілкування як психолого-педагогічна проблема // Збірник накових праць інституту психології ім. Костюка АПН України, Пролеми загальної та педагічної психології. Т. 10. Вип. 19.

 6. Ковальчук І.В. Психологічні особливості іншомовної комунікативної компетентності // Komunikacja miedzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka – Szczecin (Poland), 2011. – С. 121-126.

 7. Ковальчук І.В. Культура як філософська та етнопсихологічна категорія // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: “Психологічні науки:проблеми і здобутки.” Випуск 2. – К.:КиМУ, 2011. – С. 254-261

 8. Ковальчук І.В. Психологічні особливості формування іншомовної комунікативної культури в процесі навчання іноземних мов // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка ”. - Острог:Видавництво НаУОА. - Вип.18.-2011.

 9. Кратюк Ю.К. Проблема діалектного членування української мови та роль у ній південно-західного діалекту // Наукові записки. Серія “Філологічна”. - Острог:Видавництво НаУОА. - Вип. 20.-2011. с.115-121.

 10. Поліщук В. Л. Структурно-семантичне моделювання у межах фразео-семантичного ряду «перебувати у стані незначного сп’яніння внаслідок вживання алкоголю» на матеріалі німецької, англійської та української мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць. – К. : КНУ ім. Т. Г Шевченка, 2010. – Вип. 18.

 11. Совтис Н.М. Вплив української мови на формування лексичного складу польської мови ХІХ ст. // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог. – 2011. – Вип.19 – С. 347-354.

 12. Чепіль О.Я. Феномен дискурсу у сучасній лінгвістиці // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво НаУОА. - Вип. 20.- 2011. С.211-215.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, наукові школи, круглі столи):

V Міжнародна науково-парактична конференція “Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість”, 24 – 24 березня 2011р.

Всеукраїнська студентська конференція “Лінгвокультурні аспекти комунікації” 2011р.

Регіональний науково-практичний семінар для вчителів іноземних мов на тему: “Стратегії підготовки учнів старшої школи для успішного написання тестів на уроках іноземної мови”

Регіональний науково-практичний семінар для вчителів іноземних мов на тему: “Використання стратегічної компетенції при підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання”.

Науково-практичний семінар на тему: ”Підвищення мотивації у студентів до самостійного опанування мовного матеріалу як запорука успішності вивчення іноземної мови”.

Науково-практичний семінар на тему: “Формування комунікативної компетенції в читанні та аудіюванні”.

Регіональний науково-практичний семінар на тему: “Міжкультурна комунікація та сучасні комунікативні технології”.

Науково-методичний семінар «Nauczanie języka polskiego na Ukrainie: problemy i perspektywy», 20 грудня 2011 р.

Кафедра лінгвістики та перекладу

Наукова тема кафедри: «Лексична, фразеологічна і фреймова семантика», що була зареєстрована Українським інститутом науково-технічної й економічної інформації  в жовтні 2009 р., державний реєстраційний номер 0109U007880, керівник – Худолій Анатолій Олексійович.

Кафедра створена 2006 року за рішенням Вченої ради Національного університету «Острозька академія». На базі кафедри лінгвістики діють такі науково-дослідницькі групи: локалізація програмного забезпечення та українізація веб-сайтів, семантика мови і тексту, студія художнього перекладу, політична лінгвістика, соціо- та психолінгівстичні студії, канадський варіант англійської мови.

Партнерами кафедри є: Видавництво «Нова книга»; м. Вінниця; перекладацька компанія повного циклу «Лінгвістичний центр», м. Львів; кафедра прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки; кафедра практики англійської мови Волинського національного університету імені Лесі Українки; кафедра загального мовознавства і славістики Рівненського інституту слов’янознавства; кафедра теорії і практики перекладу Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

 Список праць, опублікованих викладачами у 2011 році:

Монографії

 1. Архангельская А. М. Сексизм в языке: мифы и реальность // Оlomouc: UP v Olomouci, 2011. – 327 s.

Підручники:

1. Жуковський В. М. Основи християнської етики. 5 клас. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 224 с.

Навчально-методичні рекомендації:

 1. Олексійчук Ю.В. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів факультету романо-германських мов зі спеціальності 7.030502 «Мова та література» (напрям спеціалізації «Офіс-менеджмент») // Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 24 с.

Статті:

 1. Архангельська А.М. Формальне вираження категорії маскулінності: взаємодія родової редистрибуції і родової транспозиції // Мовознавство, №1, 2011. – С. 29-42.

 2. Архангельська А.М. Мотивационное моделирование антропной сферы «ум» - «глупость» (на материале русской диалектной фразеологии) // Литературнаяи диалектная фразеология: История и современность. – Великий Новгород, 2011. – С. 312-316.

 3. Архангельська А.М. Систематизований реєстр слововживань неологізмів-фемінативів в українському мовленні на межі ХХ-ХХІ століть // Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах: Колективна монографія. – Оломоуц-Рівне: НаУОА, 2011. – с. 188-243.

 4. Архангельська А.М. Ономасіологічні засади міжмовного зіставлення // Проблеми зіставної семантики. Вип. 11. – Київ: КНЛУ, 2011. – с. 188-124.

 5. Архангельська А.М. Шляпу сними! (о головном уборе, мужчине и государственном сексизме) // Wort – Text –Zeit. – Greifswald, 2011.- р. 15-16.

 6. Архангельська А.М. Генеричний маскулінізм у баченні феміністської та традиційної лінгвістики // Актуальні явища в сучасних слов’янських мовах та літературах. Olomouc: UP v Olomouci, 2011. – С. 93-98.

 7. Архангельська А.М. Неофемінативи в українському мовленні нової доби: неологізми. Оказіоналізми чи ефемеризми? // Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах: Колективна монографія. – Оломоуць-Рівне: НауОА, 2011. –С. 67-122.

 8. Жуковський В.М. Актуальність духовно-морального виховання в Україні в контексті існуючих протиріч // Матеріали Волинської обласної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці запровадження у школах області уроків християнської етики та 20-й річниці Незалежності України. – Ковель, 2011. – С.18-25.

 9. Жуковський В. М. Міжкультурна комунікація в умовах мультилінгвізму Закарпаття. Полікультурне виховання в школах Закарпаття // Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2011. – Вип. 19. – С. 511- 517.

 10. Жуковський В.М. Уроки релігії в школах Австрії // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2011. Вип.57. – С. 43-47.

 11. Олексійчук Ю.В. Безеквівалентна термінологічна лексика англомовної блогосфери: перекладознавчий аспект // Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку", 2011. — Режим доступу: /oleksiychuk-yuv-bezekvivalentna-terminologichna-leksika-anglomovnoyi-blogosferi-perekladoznavchiy-aspekt

 12. Полковський В.П. Лексичні зміни в англійській мові ХХІ ст. і проблеми викладання в Україні // Наукові записки. Серія Філологічна. – Острог: Видавництво НаУ “Острозька академія”. – Вип. 19. – 2011. – с. 306-314.

 13. Полковський В.П. “Lexical Changes in the English Language of the 21st Century (Regional Variants) and the Problem of Its Teaching in Ukraine” // Problemy ta perspektyvy linhvistychnykh doslidzhen’ v umovakh hlobalizatsiinykh protsesiv. Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii.Ternopil’: Ekonomichna dumka, 2011. – 410 pp. – pp. 103-109.

 14. Худолій А.О. Роль стереотипів у політичному дискурсі американських президентів // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2011. – Вип. 51. – С. 303-312.

 15. Худолій А.О. Дихотомія зовнішньої політики США // Ѓілея: збірник наукових праць: [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – Київ, 2011. – Вип. 44(2). – С. 742–749.

Кафедра міжнародної мовної комунікації

Навчальна і методична робота кафедри міжнародної мовної комунікації підпорядкована темі наукової роботи «English for Specific Purposes» (державний реєстраційний номер 0109U007878), керівник – Крайчинська Галина Вацлавівна. 

Кафедру міжнародної мовної комунікації створено 2005 року за рішенням вченої ради Національного університету «Острозька академія».

Кафедра має значні методичні напрацювання за комплексами підручників видавництва Longman, Cambridge та Oxford University Press, за якими здійснюється викладання. Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри відповідає високим сучасним вимогам та включає основні навчально-методичні комплекси (International Express, Intelligent Business, Landmark, Natural English, New Cambridge Advanced, Just English, International Legal English, Introduction to International Legal English, Across Cultures, Market Leader, Face to Face, Cutting Edge, Upstream, English for Business Man, English for Law, Academic Encounters та ін.) рівнів Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, що дозволяє працювати зі студентами за рівнями володіння англійською мовою. До основного комплексу входить книга для викладача (TB), з методичними рекомендаціями та розробками, книга для студента (SB), робочий зошит (WB), аудіо та відеозаписи. Крім вищезазначених комплексів для розвитку та підвищення рівня володіння лексичними, фонологічними та граматичними навичками студентів під час проведення занять викладачі активно використовують перекладні, тлумачні словники, енциклопедичні видання, довідники, граматики англійської мови видання Cambridge та Oxford, додаткову літературу для домашнього читання, залучають різноманітні англомовні тематичні статті з сучасних періодичних видань (National Geographic, News Week, The Guardian, Foreign Affairs, The Economist, The Times, The Sun, The US News and World Report, History Today, Social News, Pearson Education Limited та ін.), що є у вільному доступі у ресурсному центрі ОА. 

У  системі  Moodle розроблено тести і презентації Power Point для всіх основних курсів, а також для курсу «Спеціалізована англійська мова для юристів» і сертифікатної програми «Міжнародна юридична англійська» (International Legal English).

 

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Монографії:

 1. Крайчинська Г.В. Склад та функціонування польських та українських нумізматичних фразеологізмів. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 123 с.

Підручники:

 1. Костюк О.Ю, Коцюк Л.М., Ширяєва Т.М., Степанова К.Д. «Англо-український/українсько-англійський розмовник для співробітників дорожньо-патрульної служби». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 196 с.

 2. Цолін Д. В. Арамейська мова. На основі текстів Біблії і Таргума Онкелоса / Підручник. – Черкаси : Колоквіум, 2011. – 250 с.

Навчальні посібники:

 1. Король Л.Д. Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект) : навчально-методичний посібник. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – 225 с. (гриф МОН: №1/11-11256 від 01.12.11).

Статті:

 1. Байсан Д.В. Концептуалізація СПРАВЕДЛИВОСТІ в англійській та німецькій мовах // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія “Філологічні науки. Мовознавство”. – Луцьк, 2011. - С. 29-40.

 2. Бобков В.О. Міжмовна еквівалентність ФО з компонентами об’єму та місткості (на прикладі ФО англ., нім., пол., та укр. мов) // НАН України.- Київ, 2011.- С. 31-42.

 3. Заблоцький Ю.В. Розвиток термінологічної системи сучасної англійської мови внаслідок процесу функціонально-семантичної трансформації // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичній конференції,– Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С. 49–51.

 4. Засєкіна С.А. Релігійна толерантність як складова виховного процесу у Канаді // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка», Випуск 17. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – С. 117-124.

 5. Король Л.Д. Використання інноваційних методів навчання у формуванні національного характеру студентів // Наукові записки. Серія: “Філологічна”/ відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 19. – С. 463–472.

 6. Король Л.Д. Білінгвізм: психолінгвістичний вимір // Психолінгвістика : [зб. наук. Праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2011. – Вип. 8. – С. 46–51.

 7. Король Л.Д. Толерантність особистості студента в умовах Європейської інтеграції освіти // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки : проблеми і здобутки». Випуск 2. – К. : КиМУ, 2011. – С. 261–269.

 8. Крайчинська Г.В. Етнокультурні маркери в українській нумізматичній фразеології // Наукові записки. Серія: “Філологічна” – Острог : Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 19. – С. 266-271.

 9. Крайчинська Г.В. Проблема синонімії та антонімії між віддієслівними суфіксами –ее та –еr /–or в юридичній термінології // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва. – м. Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. VI. – Ч. 1. – С. 172–181.

 10. Юр'єва О.Ю. Становлення та розвиток феміністської педагогіки у Канаді // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відп. ред І. Д. Пасічник. – Острог: Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 17. – С. 435 – 442.

 11. Юр'єва О.Ю. Розуміння сутності гендерної освіти українськими та канадськими вченими // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. - Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” / відп. ред. Маноха І. П. — № 3.- Том І (26), 2011. — С. 675 — 686.

Наукові записки. Серія

Інститут права ім. І. Малиновського

Використання інновацій

Спеціальність «Правознавство» була впроваджена в Національному університеті «Острозька академія» у 1996 році при гуманітарному факультеті й мала денну форму навчання. З 1 січня 1999 року дана спеціальність була виділена в окремий правничий факультет. З 9 червня 2011 року наказом ректора № 38 з метою вшанування пам’яті Іоникія Малиновського, академіка Всеукраїнської академії наук, уродженця м. Острога, було утворено Інститут права ім. І. Малиновського.

Студенти Інституту права ім. І. Малиновського мають можливість реалізувати набуті теоретичні знання при проведенні практичних занять, ділових ігор в тому числі на базі судових та правоохоронних закладів, а також приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. Для набуття практичних навиків проходять ознайомчу, виробничу, переддипломну (для магістрів - педагогічну) практики на підприємствах, в організаціях, в  судових та правоохоронних органах, у вищих навчальних закладах, інших установах.

Інститут права ім. І. Малиновського постійно вивчає та запроваджує новітні навчальні технології, сучасні форми та методи навчально-виховного процесу, що забезпечується завдяки розширенню сфери міжнародного співробітництва, пошуку нових ділових партнерів, розробці проектів та участі у грантах, міжнародних програмах із взаємообміну викладачами та студентами, стажування у кращих навчальних закладах Європи, США та Канади. Студенти Інституту права ім. І. Малиновського постійно приймають участь у міжнародних обмінних програмах: «Україна-Канада-Польща», «Нет-корп», Канадсько-Українська Парламентська програма та ін. Передбачаються можливості одержання студентами та викладачами іноземних грошових грантів та стипендій.

Напрями наукових досліджень:

 дослідження і наукове забезпечення теоретико-прикладних основ державотворення та захисту прав людини в України;

 дослідження і наукове забезпечення вирішення проблем здійснення в Україні судово-правової реформи;

 дослідження теоретичних та практичних проблем правового забезпечення захисту прав і законних інтересів особи цивільно-правовими засобами;

 загальні закономірності виникнення та тенденції розвитку держави і права, їх структурно-функціональні характеристики, становлення конкретно-історичних державно-правових форм, еволюцію теоретичних уявлень людства про політику, право та державу;

 дослідження суспільних відносин, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

 дослідження суспільних відносин, що формуються у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку;

 дослідження суспільних відносин, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів;

 дослідження суспільних відносин, що складаються у сфері обігу інформації, створення, формування, зберігання, поширення, використання, охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки;

 забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві.

Кафедра державно-правових дисциплін

Тема наукового дослідження кафедри: «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (номер державної реєстрації: 0110U000890), керівник – Скрипнюк Олександр Васильович.

У 1999 р. в результаті реорганізації кафедри правничих та психолого-педагогічних дисциплін була створена кафедра загальнотеоретичних юридичних дисциплін. 14 жовтня 1999 р. вона була перейменована в кафедру історії та теорії держави і права, а в березні 2005 р. її було перейменовано в кафедру державно-правових дисциплін.

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Монографії:

 1. Скрипнюк О. В. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення. – К. : ПАДУ, 2011. – 344 с.

Навчальні посібники:

1. Скрипнюк О. В. Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасність та перспективи розвитку.- К. : НДІ ППіП НАПрН України, 2011. – 216 с.

Статті:

 1. Боржецька Н. Л. Форми закінчення попереднього слідства за Кримінально-процесуальним кодексом УСРР 1922 року // Зб. Матеріалів ІІ Всеукраїнських наукових читань з кримінальної юстиції, присвячені пам’яті В. П. Колмакова, (Одеса, 18-19 березня 2011 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін. – О. : Фенікс, 2011. – С. 334-337.

 2. Боржецька Н. Л. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового слідства / Н. Л. Боржецька // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11bnlzds.pdf.

 3. Грищук М. В. Вдосконалення ідеологічних і політичних основ місцевого самоврядування – шлях до громадянського суспільства / М. В. Грищук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11hmvdhs.pdf.

 4. Скрипнюк О.В. Правотворчість Президента України та її нормативно-правове забезпечення: питання теорії і практики (початок) // Право України. – 2011. – №2. – С.168-177.

 5. Скрипнюк О.В. Правотворчість Президента України та її нормативно-правове забезпечення: питання теорії і практики (продовження) // Право України. – 2011. – №3. – С.175-185.

 6. Скрипнюк О.В. Актуальне дослідження проблематики захисту прав людини у вітчизняній конституціоналісти ці // Право України. – 2011. – №4. – С.326-329.

 7. Скрипнюк О.В. Правова держава в Україні: досвід, проблеми, пошуки парадигми вдосконалення // Держава і права суверенної України: проблеми теорії і практики. – К.: Юридична Україна, 2011. - С. 37-44 .

 8. Скрипнюк О.В. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина України // Публічне право. – 2011. – № 3 – С.5-1

 9. Скрипнюк О.В. Право незалежної України і право Європейського Союзу: проблеми зближення і взаємодії // Правова держава. – К.: Вид-во Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, 2011– Вип. 22. - С. 30-37.

 10. Скрипнюк О.В. Функції та повноваження Президента України – основи конституційно-правового статусу глави держави в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. . – К.: НАВС, 2011 - №3 – С. 7-17.

 11. Цип’ящук М. Б. Професійне мислення юристів: теоретичні основи дослідження / М. Б. Цип’ящук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.pdf.

 12. Боржецька Н. Л. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового слідства / Н. Л. Боржецька // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11bnlzds.pdf.

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Тема наукового дослідження кафедри: «Проблеми здійснення особистих немайнових та майнових прав» (номер державної реєстрації: 0110U000891), керівник – Лідовець Руслан Анатолійович.

На базі кафедри функціонує Сектор історії приватного права Інституту приватного права та підприємництва Академії правових наук України. Сектор активно досліджує проблеми становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні, працює над створенням і видавництвом серії підручників-практикумів із цивільно-правових дисциплін. 

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Статті:

 1. Блащук Т. В. Поняття якості в праві України // Підприємництво, господарство і право. 2011. - № 3.- ст.11-13.

 2. Блащук Т. В. (у співавторстві) Якість медичної допомоги (послуги) та право на якість медичної допомоги (послуги): співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 4.- ст.33-36.

 3. Блащук Т. В. Роль стандартів у визначенні якості медичної допомоги // Підприємництво, господарство і право. 2011. - № 5.- ст.44-47.

 4. Блащук Т. В. Порядок визначення якості продукції (товару, роботи, послуги) у договорі // Підприємництво, господарство і право. 2011. - № 6.- ст.38-40.

 5. Блащук Т. В. Можливість визначення держави як сторони цивільно-правового договору // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – № 1(3) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11btvtpd.pdf

 6. Блащук Т. В. Співвідношення предмета та об’єкта цивільно-правового договору // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – 548с. – с. 220-225.

 7. Блащук Т. В. Умови договору, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди // Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса: у 3-х частинах.- Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2011. – ч. 2. – 124с. / С. 43-45.

 8. Блащук Т. В. Держава як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2011р. – Запоріжжя : у 3-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2011. – Ч. 2. -112с. – С. 17-19.

 9. Блащук Т. В. Територіальна громада як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення // Проблеми сучасної правової системи України: Всеукраїнські науково-практичні читання, м. Львів, 25-26 лютого 2011 р. – Львів: у 2-х томах. – Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2011. – Т. ІІ. – 116с. – с. 9-11.

 10. Блащук Т. В. Вплив глобалізації на розвиток інститутів громадянського суспільства // Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 квітня 2011р., м. Донецьк, Україна) Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк Сучасний друк, 2011. – 287с. / С. 42-43.

 11. Лідовець Р. А. Припинення права членів сім’ї власника житла на користування цим житлом // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. - 2011. - №1.

 12. Лідовець Р. А. Способи впливу приватного права на становлення громадянського суспільства // Громадянське суспільство України: ретроспекція, сучасність та перспективи розвитку. Збірник науковиз праць / За ред. академіка Скрипнюка О.В.– К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011.

 13. Лідовець Р. А. Поняття «вантаж» у договорі перевезення вантажу // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. - 2011. - № 2.

 14. Лідовець Р. А. Способи впливу приватного права на становлення громадянського суспільства // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. Х, 2011р. / Редкол. : Крупчан О.Д. (Гол. ред.) та ін.– К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін

Науково-дослідна тема кафедри: «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві»державний реєстраційний номер – 0110U003999), керівник – Попелюшко Василь Олександрович.

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін була створена в результаті реорганізації кафедри спеціальних юридичних дисциплін

При кафедрі правосуддя та кримінально-правових дисциплін діє Сектор криміналістики, на засіданнях якого обговорюються криміналістичні особливості дослідження документів, проблеми криміналістичного забезпечення процесу розслідування злочинів та особливості експертно-криміналістичного дослідження окремих об’єктів.

Партнерами кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін є Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Одеська юридична академія», Академія адвокатури України та ін. 

Список праць, опублікованих викладачами кафедри в 2011 році:

Монографія:

Колос М. І. Кримінальне право в Україні (Х – ХХІ століття): У 2-х томах – Острог, 2011 р. – Т. 1. – 532 с. Т. 2 : Бібліографія. 640 с.

Підручник:

Попелюшко В. О. (у співавторстві). Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В. І. Боров [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 с. (Гриф МОНМС: Лист 1/11-9594 від 15 жовтня 2010 р.).

Статті:

1. Герасимчук О. П. Диспозитивні засади участі потерпілого у слідчих діях на досудовому розслідуванні [Електронний ресурс] // м. Київ. Часопис академії адвокатури України. – 2011. - №1(10). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11gopndr.pdf

2. Герасимчук О. П. Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами // м. Київ. Вісник Академії прокуратури України. – 2011. - №1.

3. Герасимчук О. П. Участь потерпілого в апеляційному провадженні у кримінальній справі // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ., 2011.

4. Герасимчук О. П. Свобода потерпілого та її забезпечення відповідно до правової політики держави // м. Івано-Франківськ. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення»], (Івано-Франкіськ, 25-26 лютого 2011 року).

5. Герасимчук О. П. Теоретичні та практичні аспекти професійного захисту потерпілого / О. П. Герасимчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 1(3) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11hoppzp.pdf

6. Колос М. І. Вплив рішень Конституційного Суду України на розвиток українського кримінального права // м. Острог. Видавництво НаУОА. Матеріали круглого столу «Акти Конституційного Суду України як джерело права» (до 15-річчя Конституційного Суду України) , (м. Острог, 17 червня 2011 року).

7. Лопанчук Ю. Л. Скорочена процедура судового слідства за чинним КПК України: суть, мета та умови застосування // м. Івано-Франківськ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення»], (м. Івано-Франківськ, 25-26 лютого 2011 року) – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 143-145.

8. Лук’янчиков Є.Д. Освідування і право особи на недоторканність // м. Острог. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011 . - № 1 (3): [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11lydonn.pdf.

9. Нор В.Т. Презумпція невинуватості як конституційна засада кримінального судочинства та її застосування в практиці Європейського Суду з прав людини // м. Острог. Часопис Національного університету «Острозька академія. Серія «Право». – 2011. - № 1 (3): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11nvtzpl.pdf.

10. Попелюшко В.О. Політика розбалансування функції захисту в кримінальному судочинстві України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення» - Івано-Франківськ, 2011. – С. 44-46.

11. Попелюшко В. О. Діяльність захисника в апеляційному провадженні. Рецензія на навчальний посібник // Підприємництво, господарство і право. – №1 (181). – 2011.

12. Попелюшко В. О. Напрями гуманізації арешту в кримінальному процесі // Одеса : Інститут національного та міжнародного права МГУ. Матеріали круглого столу [«Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку»] (м. Одеса, 18 лютого 2011 року) –, 2011. – С. 78-82.

13. Попелюшко В. О. Щодо призначення Верховного Суду України в системі кримінальної юстиції // м. Київ. Видавець: Ліпкан О.С. Матеріали круглого столу [«Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі»], (м. Київ, 20 травня 2011 року). –2011. – С. 47-49.

14. Попелюшко В. О. Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві // м.Київ. Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 1. – С. 93-104.

15. Попелюшко В. О. Виникнення та інституційне становлення адвокатури Франції // м. Київ. Адвокат.– №1(124). – 2011. – С. 9-13.

16. Попелюшко В.О. Мирові суди: міжнародний та вітчизняний досвід // м. Острог. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – №1(3). – 2011. – С. 1-14. : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pvotvd.pdf. 17.Попелюшко В.О. Академік Іонікій Олексійович Малиновський (1868-1932 рр.) – видатний науковий, просвітницький, політичний та громадський діяч / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011 /n2/11pvothd.pdf.

18. Стрельбіцька Л. Я. Проблеми реалізації засудженим права на захист // м. Запоріжжя. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 31 березня 2011 р.). – 2011. – С. 105-106.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, круглі столи): 25 листопада 2011 р. завідувач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін д.ю.н., проф. Попелюшко В.О. взяв участь у науково-практичній конференції «Адміністративне судочинство. Окремі проблеми та напрямки їх вирішення», що проходила з ініціативи Вищого адміністративного суду України та Інституту права ім. І. Малиновського в Національному університеті «Острозька академія». Питання, що обговорювалися на конференції стосувалися строків звернення до адміністративного суду, процесуальних строків в адміністративному судочинстві, оскарження в адміністративних судах рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

17 червня 2011 р. відбувся Круглий стіл за участю суддів Конституційного Суду України на тему «Акти Конституційного Суду України як джерело права». Головна мета заходу – організація широкого обговорення серед науковців та юристів-практиків актуальних проблем конституційного судочинства в Україні. В обговоренні доповідей прийняли участь також представники професорсько-викладацького складу Інституту права ім.. І. Малиновського, серед яких були присутні завідувач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін д.ю.н., проф. Попелюшко Василь Олександрович, к.ю.н., доц. Герасимчук Олег Павлович, суддя Конституційного Суду України, к.ю.н. доц. Колос Михайло Іванович. На даній конференції обговорювались питання аксіологічних властивостей актів Конституційного Суду України, правових актів як джерела конституційного права України, впливу рішень Конституційного Суду України на розвиток українського кримінального права

Кафедра теорії та історії держави і права

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Монографії

1. Ковальчук В. Б. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці. Монографія. – К. – 2011. – 390 с.

Підручники

1. Зінчук Д. О. Теорія держави та права: інтерактивний курс. Підручник, ч. 1. Острог. – 2011. – 106 с.

2. Зінчук Д. О. Теорія держави та права: інтерактивний курс. Підручник, ч. 2. Острог. – 2011. – 136 с.

Статті:

1. Ковальчук В. Б. Демократія як джерело легітимності державної влади // Вибори та демократія. – 2011. – №2 (28). – С. 25-33.

2. Ковальчук В. Б. Проблема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека // Юридична Україна. – 2011. – № 8 (104). –  С. 32-38.

3. Ковальчук В. Б. Вчення Роберта фон Моля про легітимність влади у правовій державі / В. Б. Ковальчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 1(3) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11kvbupd.pdf

4. Мартинюк Р. С. «Реанімація» первинної редакції Конституції України: оцінка конституційності // Вибори та демократія. – 2011. – № 1 (27). – С. 38-45.

5. Мартинюк Р. С. Форма нормативно-правового акта про регламент Верховної Ради України // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – № 1 (3).

6. Мартинюк Р. С. Нормативне визначення порядку розробки і прийняття нової Конституції України // Право України. – 2011. – № 6. – С. 113-121.

7. Мартинюк Р. С. Взаємодія Конституційного Суду України з Верховною Радою України в контексті принципу поділу влади // Вісник Львівського університету. – 2011. – Вип. 54. − С. 146-152.

Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Навчальні посібники:

1. Костюк В. Л. Науково-практичний коментар до Закону України «Про Службу безпеки України». – К. : Видавець Карпенко В.М., 2011. – 352 с.

2. Костюк В. Л. Правове становище осіб з інвалідністю: проблеми правового регулювання // Матеріали всеукраїнського (національного) круглого столу ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій». – ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. – 71с.

3. Костюк В.Л. Права осіб з інвалідністю в Україні: [Науково-практичний посібник]. – Випуск 1 // Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій». – Київ, ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. – 312с.

4. Костюк В. Л. Трудова правосуб’єктність професійної спілки: поняття та особливості / В. Л. Костюк // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11kvlpto.pdf.

Статті:

1.Іщук С. І. Правові проблеми взаємодії влади та громадянського суспільства в Україні // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – Острог:  Вип. №1 (3), 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11isisvu.pdf

2. Костюк В.Л. Діяльність Служби безпеки України та соціальні права: науково-теоретичний аспект // Віче. – 2011. – №14. – С. 11-14

3. Костюк В.Л. Трудовий колектив: окремі проблеми законодавчого закріплення трудової правосуб’єктності // Наукові записки., Том 116. – Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», К., 2011. – С.84-87.

4.Костюк В. Л. Правове становище осіб з інвалідністю: проблеми правового регулювання // Матеріали всеукраїнського (національного) круглого столу ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій». – ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. – 71с.

5. Костюк В.Л. Права осіб з інвалідністю в Україні: [Науково-практичний посібник]. – Випуск 1 // Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій». – Київ, ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. – 312с.

6. Костюк В. Л. Трудова правосуб’єктність професійної спілки: поняття та особливості / В. Л. Костюк // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11kvlpto.pdf.

7. Сенчак І.І. Психологічний механізм правової рефлексії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Психологія», 2011.

Викладачі та студенти Інституту забезпечують функціонування юридичної клініки “Pro Bono”.

Юридична клініка “Pro Bono” (далі “юридична клініка”) функціонує з 2000 року. Сьогодні юридична клініка є одним зі структурних підрозділів університету, що здійснює практинчу підготовку фахівців за напрямом “Право”, і створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів.

Основними напрямками нашої діяльності за вказаний період є:

 1. Навчання, підготовка, творчий та професійний розвиток студентів-консультантів під час практичної роботи в клініці;

 2. Провадження правопросвітницької діяльності серед населення шляхом:

 • проведення уроків з “Практичного права” (“Street Law”) в загальнооствініх закладах міста Острога та Острозького району та поза його межами;

 • здійснення виїзних семінарів для секретарів сільських рад району, представників інших органів влади та професій.

 • інформування населення щодо можливості реалізації та захисту своїх прав шляхом публікацій в місцевих ЗМІ;

 1. Надання правової допомоги малозабезпеченому населенню шляхом безпосереднього консультування з приводу юридичних питань;

 2. Налагодження співпраці Юридичної клініки з Асоціацією юридичних клінік України, іншими юридичними клініками, органами місцевої влади, іншими громадськими правозахисними організаціями.

 1. Навчання та підготовка студентів

А) За звітний період консультанти ЮК мали змогу прослухати наступні тренінги:

Обов’зковий цикл:

 • “Основи діяльності юридичних клінік в Україні. Організація юридичної клініки” (24.09.2011 р.);

 • “Інтерактивні методики. Програма Практичного права “Street Law” (15-16.10.2011 р.); “Основи ефективного інтерв’ювання та консультування клієнтів” (12-13.11.2011 р.).

Додаткові тренінги:

 • “Ефективне управління часом” (24.09.2011 р.);

 • “Робота в команді. Ефективне цілепокладання” (3.06.2011 р.).

Б) Проведено цикл освітніх днів з практикуючими юристами на різні правові тематики. З початку поточного навчального року, наприклад, освітні дні організовано на такі теми:

 • 22.09.2001 р. “Тактика та методика ведення цивільних справ у суді”. Доповідач – к.ю.н., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, юрист ЗАТ “Консюмерс-Скло-Зоря”, Артем Філіп’єв;

 • 12.10.2011 р. “Порядок вирішення трудових спорів у суді”. Доповідач – суддя Острозького районного суду, Тамара Поліщук;

 • 3.11.2011 р. “Особистісно-мотиваційні аспекти юридичної діяльності”. Доповідач - юрист ЮФ “Астерс”, Іван Михальчук.

В) Участь трьох консультантів ЮК “Pro Bono” в семінарі "Попередження та захист прав від ксенофобного поводження у діяльності недержавних організацій в Україні" (18-19 листопада, м. Кив; 7-8 грудня, с. Кострино, Закарпатська обл.).

Г) Впродовж роботи в клініці усі учасники клініки проходять програму сліпого десятипальцевого набору на клавіатурі “Solo 8”.

 1. Правопросвітницька діяльність

А) Програма “Street Law”

 • Протягом 2011 р. (до 12 грудня 2011 року) консультантами клініки було проведено 39 уроків в школах Рівненської, Хмельницької та Волинської областей (Додаток 1);

 • Розроблено цикл із 10 уроків оснований на “Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод” 1950 року на запит Міністерства юстиції України;

 • Впроваджено цикл уроків “Практичне право: на попередження ксенофобії” в рамках реалізації проекту “Попередження та захист прав від ксенофобного поводження” у співпраці з ЮК Національної академії внутрішніх справ (НАВС) за підтримки Американської асоціації юристів Ініціатива з верховенства права (ABA ROLI);

 • Впорядковано та оновлено тематичну базу програми “Практичне право” (Додаток 2);

 • 25.11.2011 р. консультантами ЮК “Pro Bono” проведено ексклюзивне заняття для дітей з вадами слуху, які навчаються у відповідному загальноосвітньому закладі м. Острога на тему “Права та обов’язки людини”;

 • 21.11.2011 р. консультантами ЮК “Pro Bono” проведено ексклюзивне заняття для студентів гуманітарного факультету НаУОА групи У-11 на тему: “Медіація (третій не зайвий) у конфліктах на ґрунті ксенофобії”.

Б) Виїзні семінари

 • В рамках кущового семінару-навчання для секретарів сільських рад, організованого працівниками Острозької районної ради, керівником ЮК “Pro Bono” було проведено два семінари на тему: “Надання безоплатної правової допомоги” на базі Межиріцької сільської ради (15.1.2011 р.) та Мощаницької сільської ради (18.11.2011 р.)

 • 8.12.2011 р. консультанти-випускники юридичної клініки виступили з доповіддю на тему: “Протидія насильству в сім’ї: проблема загальнодержавного та міжнародного масштабу” в рамках проведення круглого столу в м. Нетішин (Хмельницька обл.) для представників правоохоронних органів, служби соціального захисту населення, дитячих психологів та представників громадськості.

В) Публікація юридичних консультацій:

 • З вересня 2011 року ЮК “Pro Bono” налагодила співпрацю з місцевою газетою “Високий замок” щодо безкоштовної публікації юридичних консультацій. (перелік та періодичність публікацій наведено у Додатку 3);

 • Досягнуто домовленості з газетою НУ “Острозька академія” щодо можливості публікацій інформації на юридичну тематику;

 • Досягнуто домовленості з місцевою газетою “Давай” щодо можливості розміщення безкоштовних оголошень про надання безоплатної правової допомоги юридичною клінікою “Pro Bono”;

 • Тривають переговори з радіо НУОА щодо співпраці.

 1. Співпраця

А) Співпраця та розвиток мережі юридичних клінік:

 • 28 травня 2011 року (м. Острог), 3 червня 2011 року (м. Івано-Франківськ) – проведення спільно з юридичною клінікою Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника двох круглих столів на тему: “Захист прав дітей та неповнолітніх”;

 • Вересень 2011 року - Участь у Всеукраїнському з’їзді Асоціації юридичних клінік України, м. Київ. (доповідач - керівник ЮК “Pro Bono”, Цип’ящук М.Б.);

 • 15-16 жовтня 2011 року – Залучення тренера - Мосюк Мирославу, випускницю ЮК НАВС – для проведення тренінгу “Інтерактивні методики. Програма Практичного права “Street Law”;

 • З вересня 2011 року - співпраця у проекті “Попередження та захист прав від ксенофобного поводження” організованому ЮК Національної академії внутрішніх справ (НАВС) за підтримки Американської асоціації юристів Ініціатива з верховенства права (ABA ROLI);

Б) Співпраця юридичної клініки із органами державної влади, іншими громадськими правозахисними організаціями:

 • 13 травня 2011 року - Участь в IV Всеукраїнській ярмарці вакансій, організовуваній ГО “ELSA-Україна” в якості доповідача з майстер-класом на тему: “Основи ефективного цілепокладання” (Марія Цип’ящук);

 • Травень-червень 2011 року - Налагодження співпраці з Українською Гельсінською спілкою з пав людини, зокрема залучення двох представників цієї організації Сергія Бурова (Голова Координаційної Ради громадської організації М'АРТ (Молодіжна АльтеРнаТива)) та Костянтина Рєуцького (голова правління Правозахисного центруПоступ, прес-координатор Всеукраїнської освітньої програми Розуміємо права людини”) в якості експертів для доповідей на вказаних круглих столах;

 • Жовтень 2011 року – співпраця із органами місцевого самоврядування та виконавчої влади шляхом здійснення спільних правопросвітницьких заходів (детальніше про них зазначено вище); планування подальших правозахисних ініціатив.

 1. Надання безоплатної правової допомоги

 • Кількість звернень громадян за юридичної допомогою – 60

 • Кількість справ, в яких клієнт не з’явився або відмовився від консультації - 6

 • Кількість наданих консультацій 49

 • Кількість справ, що перебувають в провадженні - 5

Основні галузі права, в яких здійснювалося консультування: цивільне, житлове, сімейне, соціальний захист населення, земельне, спадкове, податкове, трудове право.

 1. Інше

  1. 6.04-9.04.2011 року – участь (вдруге) консультантів ЮК “Pro Bono” в Міжнародному раунді змагань з консультування клієнтів в м. Маастрихт, Голандія (Louis M. Brown Forest S. Mosten International Client Consultation Competition 2011);

  2. Проведення в червні 2011 року локального раунду Міжнародних змагань з консультування клієнтів;

  3. Відвідування коснультантами судових засідань в Острозькому районному суді Рівненської області;

  4. 12.09-19.09.2011 року - Проведено триетапний набір студентів 2го курсу Інституту права ім. І. Малиновського до ЮК “Pro Bono” – відібрано 10 консультантів з числа студентів другого курсу;

  5. Спільно з ГО “Братство спудеїв Острозької академії” розроблено та подано до МБФ “Відродження” соціально-правовий “проект Правозахисний інформаційно-аналітичний Центр громади” (відповідь негативна);

  6. Сформовано адміністративний апарат юридичної клініки з числа її консультантів, розпланована робота на рік; розроблені та відредаговані положення щодо діяльності кожного зі студентських адміністраторів та роботи їхніх секторів: студентський адміністратор, адміністратор з напрямку “Практичне право”, адміністратор з діловодства та зв’язків з громадськістю;

Теми публікацій ЮК “Pro Bono” на 2011-2012 н.р.

Опубліковані:

 1. Оформлення права власності на нерухомість: порядок звернень та процедурні питання (жовтень 2011 року, газета “Замкова гора”);

 2. Соціальний супровід малозабезпечених сімей з боку держави (листопад 2011 року, газета “Замкова гора”);

 3. Поділ майна при розірванні шлюбу: практичні поради (грудень 2011 року, газета “Замкова гора”);

 4. Пластикові картки: проблемні ситуації використання (грудень 2011 року, газета “Острозька академія”);

Готуються до публікацій

 1. Порядок реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку трудових договорів (січень 2012 року, газета “Замкова гора”);

 2. Обчислення трудового стажу. Порядок нарахування та розміри оплати відпусток, матеріальних виплат на оздоровлення різним категоріям працівників (лютий 2012 року, газета “Замкова гора”);

 3. Накопичувальна система пенсійного страхування (березень 2012 року, газета “Замкова гора ”);

 4. Право на соціальний захист у зв’язку з безробіттям (квітень 2012 року, газета “Замкова гора ”);

 5. Право на соціальний захист у зв’язку з професійним захворюванням (травень 2012 року, газета “Замкова гора ”);

 6. Обов’язки роботодавця (червень 2012 року, газета “Замкова гора ”)

ХV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Навести дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:

п/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження

Обгрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ / науковою установою

Вартість,

дол. США або євро

1

2

3

4

1

Електроенцефалограф Нейроком Professional (ХАІ-медика, Україна)

і

програмне забезпечення для аналізу та інтерпретації отриманих даних

BASA (Нідерланди)

BrainVoyager (Нідерланди)

Обладнання надасть змогу дослідити функціональну активність мозку та визначити нейрокореляти мозкової активності під час моніторингу метапам’яті респондентами; провести контрольні зрізи відносно функціональної активності мозку в умовах запам’ятовування та відтворення інформації, що в свою чергу, надасть можливість проінтерпретувати та провести паралелі відносно функціонування даних процесів і визначити особливості діяльності та активності мозку в умовах тренування метапам’ятєвих навиків як однієї з умов розвитку функціональної асиметрії та продуктивності головного мозку людини. Це необхідно для здійснення прикладного дослідження «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ»

8 тис дол.США.

8 тис

дол. США

15 тис.

дол. США

Всього:

31 тис дол.США

XVI. Заключна частина

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.

1.Відсутність бюджетного фінансування Лабораторії перекладів сакральних текстів. Проект досліджень, запропонований Лабораторією, було схвалено Міністерством Освіти і Науки України наказом № 686 від 22. 07. 2009 р. і передбачено його фінансування з державного бюджету, однак він не був профінансований. На даний час дослідження Лабораторії частково фінансуються НаУОА, але в більшості випадків здійснюються на волонтерських засадах. Пропонується здійснювати фінансування цього важливого проекту.

2.Неможливість повноцінного залучення іноземних спеціалістів для здійснення наукових досліджень, оскільки дипломи, отримані за кордоном, вимагають складної процедури нострифікації.

3.Розробити систему стимулів, які б сприяли створенню українських наукових фахових видань, котрі б індексувалися на зарубіжних науковометричних ресурсах. Зокрема, пропонується прирівняти статті в таких виданнях до фахових видань, зареєстрованих ВАК (ДАК).

4.Зобов’язати УкрІНТІ створити на всеукраїнському рівні електронну систему фахових видань з гуманітарних наук, яка б індексувалася на зарубіжних науковометричних ресурсах.

5.Реформувати УкрІНТІ, запровадивши з ним електронну систему обміну документації, зокрема звітної.

Проректор з навчально-наукової роботи П. М. Кралюк

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет прикладної математики Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

  Документ
  Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні
 2. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» На правах рукопису стецюк тетяна іванівна

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Реформування економіки України в умовах становлення ринкових відносин потребує відповідних змін у системі соціального захисту населення.
 5. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.

Другие похожие документы..