Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Полезная модель относится к электротехнике, в частности к электрическим катушкам и может быть использована в трансформаторах, дросселях и т.д. Катушка...полностью>>
'Задача'
В течение последних десятилетий развитие АСУДТП шло по пути создания систем числового программного управления станками и станочными линиями, а также ...полностью>>
'Курс лекций'
. Государственное регулирование рынка (экономики) 0 ТЕМА 3 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 3.1. Субъекты и виды предпринимательской деятельности 3 3. ....полностью>>
'Документ'
В радиотехнических устройствах применяются ампли­тудная, частотная, фазовая, импульсная и комбинирован­ные виды модуляции. В первых трех видах модуля...полностью>>

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ХІІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

Наукова бібліотека є провідним структурним підрозділом університету в напрямку задоволення інформаційних потреб студентів та професорсько-викладацького складу, удосконалення навчального процесу, забезпечення наукових досліджень, сприяння підготовці висококваліфікованих спеціалістів, підвищення культурного рівня викладачів, студентів та бібліотечних працівників. Все це досягалося завдяки ефективному формуванню інформаційно-документного потенціалу, накопиченню фондів, впровадженню комп’ютерних технологій, розширенню інформаційного сервісу. Нові завдання бібліотеки обумовлювали новий набір функцій, нові вимоги до спеціалістів, збільшення інтелектуальної і творчої складової в роботі.

Основні завдання діяльності ґрунтуються на принципах:

 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, культури;

 • забезпечення реалізації положень Болонського процесу як чинника підвищення якості вищої освіти;

 • допомога у впровадженні кредитно-модульної системи навчання;

 • впровадження інноваційних підходів до формування інформаційних ресурсів; їх зберігання, використання і створення системи доступу;

 • забезпечення широкого спектру послуг;

 • вивчення та використання нових форм і методів роботи;

 • впровадження електронних технологій у бібліотечні процеси;

У своїй діяльності бібліотека спирається на законодавчі та нормативні документи в галузі вищої освіти, бібліотечної справи: Конституцію України; Закони України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації»; «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», рекомендації Науково-методичної бібліотечної комісії та зонального методичного центру; регламентуючі документи НаУОА, «Положення про бібліотеку НаУОА».

Структура бібліотеки. Кадри.

Відповідно до сучасних потреб в Науковій бібліотеці функціонують загально бібліотечні відділи, які забезпечують інформаційні та дослідницькі потреби студентів, викладачів, співробітників Університету:

- відділ обслуговування (абонемент, читальна зала) – здійснює бібліотечне обслуговування виданнями студентів та викладачів, співробітників університету, які є читачами бібліотеки, а також сторонніх читачів, згідно Правил користування науковою бібліотекою НаУОА.

- відділ періодики - колекція сучасних періодичних видань;

- інформаційно-бібліографічний відділ – здійснює довідково-бібліографічне обслуговування: довідкова служба, віртуальні довідки, виставки; редагування каталогів та картотек; управління повнотекстовими та бібліографічними ресурсами.

- ідділ іноземної літератури – колекція наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури іноземними мовами, відкритий доступ до книжкових колекцій;

- зал електронної інформації – доступ до електронної колекції бібліотеки, ресурсів, електронного каталогу;

- відділ комплектування та обробки літератури – здійснює замовлення, отримання, реєстрацію та облік, каталогування, класифікацію та предметизацію, обробку всіх типів видань, що надходять в бібліотеку і т.д.);

- відділ збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів – організація обмінно-резервного фонду, архіву наукових робіт студентів університету, фонд –депозитарій.

Кадри

На 01.01.2012 р. в науковій бібліотеці працює 14 співробітників, із загальної кількості працюють повний робочий день 12 співробітників (100% працівників володіють комп’ютером). Діє система матеріального заохочення.

Освіта працівників:

- повна вища освіта –11 осіб

- у т.ч. вища спец. – 2 особи

- середня – 1 особа.

Виробничі площі, технічні ресурси

Бібліотека має окреме приміщення загальною площею 1947 кв.м.

У тому числі для зберігання фондів 681 кв.м., для обслуговування читачів 205 кв.м.

Кількість посадочних місць для читачів 492

Кількість комп’ютерів 150

З них для користувачів 130

Термопринтери 1

Лазерні принтери 3

Сканери 3

Мультимедійні проектори 1

Музичний центр 1

Сервери 2

Автоматизація

З 2002 року наукова бібліотека розпочала впровадження проекту автоматизації всіх бібліотечно-інформаційних процесів. Станом на 01.01.2012р. автоматизовано всі технологічні цикли: комплектування, каталогізація, облік, штрих кодування, маркування фонду, створення та управління електронними ресурсами.

Введені в дію модулі інтегрованої бібліотечної системи «УФД.Бібліотека»:

- комплектування та технічної обробки документів

- інвентаризація

- друк інвентарної та сумарної книг

- друк штрих-кодів

- каталогізація та наукова обробка

- визначення авторського знаку на видання

- редагування електронного каталогу

- база користувачів

- переоблік

- списання

- статистика та звіти

- розроблено технологічну схему роботи з придбаннями ( надходження за певний період за постачальником, за типом видання, за джерелом).

Розроблено модулі для здійснення аналізу фонду за мовами, за шифрами УДК, типом видання, змістом, дарувальником.

Розроблено інструкцію, технологічну схему та карту для проведення переобліку.

3. Формування та організація бібліотечних фондів

Основні показники

Загальний фонд Наукової бібліотеки - 494973прим.

У тому числі:

Загальний друкований фонд бібліотеки (в т.ч. періодика) - 346473 прим.

Загальний електронний фонд -148 500 назв

Фонд колекцій

Станом на 01.01.2012 бібліотека має 23 бібліотечних колекції: приватні книгозбірні українських вчених (І.Д.Пасічника, М.П.Ковальського, П.М.Кралюка, М.Г.Жулинського, В.І.Крекотня, Д.В.Степовика, Ю.В.Бауліна, М.В.Томенка та ін.), та діячів української діаспори (П.Скорупського, Олександра та Ірени Михалюків, Оксани та Ярослава Соколиків, В.Полковського та ін.).

На даний час проведено опрацювання цих колекцій та складено довідково-бібліографічний апарат.

4. Електронна бібліотека

На протязі 2005 – 2011 років, університетом налагоджено співпрацю з Асоціацією „Інформатіо-консорціум” щодо впровадження проекту „Електронна інформація для бібліотек”. А саме, наукова бібліотека має постійний доступ до повнотекстових і реферативних науково-технічних, економічних та довідкових баз даних фірми EBSCO, яка містить понад 12 тисяч назв електронних журналів провідних європейських видавництв.

Крім того, в Науковій бібліотеці відкрито постійний онлайновий доступ до широкого спектру наукових журналів, книг, дисертацій, енциклопедій, матеріалів конференцій в електронному форматі, що є у вільному доступі:

 1. Cogprints (відкритий архів з когнітивних наук);

 2. CiteSeer (відкритий архів з комп’ютерних наук);

 3. Journals of Hindawi Publishing Corporation (рецензовані журнали);

 4. Plos Journals (наукові журнали);

 5. Infocity (тексти з комп’ютерних технологій);

 6. Sciencedirect (наукові журнали в-ва Elsevier);

 7. National Academies Press (3 тисячі книг);

 8. United States Patent and Trademark Office (американські патенти);

 9. Theses Canada Portal (загальнодоступні канадські дисертації);

 10. Highwire Press (доступ до репозитарію Стенфордського університету);

 11. (публікації з фізики, математики, комп’ютерних наук);

 12. Directory of Open Access Journals (наукові та академічні журнали);

 13. Elsevier (праці нобелевських лауреатів 2006р);

 14. Електронні мережеві наукові журнали;

 15. Журнальний зал (літературно-художні та гуманітарні журнали);

 16. Загально-академічний портал наукової періодики.

За передплатою відкритий доступ до понад 600 книг видавництва „Центр учбової літератури”.

Завдяки реалізації зазначених проектів, користувачі Наукової бібліотеки мають щоденний доступ до спектру (понад 130 000) електронних наукових видань. Крім того, Наукова бібліотека безпосередньо володіє електронними версіями підручників, електронним версіями праць викладачів (навчально-методичними матеріалами).

Участь у проекті „Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в Університетах України”.

З метою якісного інформаційного забезпечення розвитку науки та освіти в Україні, організації доступу до світових інформаційних ресурсів та створення власних академічних ресурсів, започатковано проект «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України».

Проектом передбачено: створення та розповсюдження власних ресурсів університетської громади (інституційний репозитарій). Для створення електронного архіву використовуємо програмне забезпечення EPRINTS.

Реалізація проекту дасть можливість забезпечувати, підтримувати та вдосконалювати інформаційну базу, необхідну для навчальної та науково-дослідницької роботи українських учених і фахівців та відповідні механізми обміну інформацією з метою інтеграції українських науковців до міжнародної світової академічної спільноти.

Організація доступу до електронної колекції:

 1. Сайт бібліотеки

Сторінка „Електронні журнали”. На сторінці викладено перелік всіх баз даних, що є в доступі з короткою інформацією про ресурс та гіпертекстовим посиланням на нього.

5. Довідково-бібліографічна та інформаційна робота

Електронний каталог (ведеться із 2002 року)

 1. здійснюється поточне редагування системи каталогів і картотек;

 2. здійснюється складання бібліографічних списків на замовлення кафедр викладачів,

з них:

 1. для акредитації спеціальностей;

 2. для рознесення на кафедри (щомісяця);

 3. для підготовки матеріалів для випуску бібліографічного покажчика „Праці викладачів університету”

Довідки:

на запити користувачів бібліотеки надаються тематичні, уточнюючі, фактографічні довідки як усно, так і в письмовій формі.

Коди УДК до наукових статей:

Для видань та наукових статей викладачів, студентів, співробітників здійснюється визначення кодів УДК (Універсальної десяткової класифікації).

Заняття, семінари, тренінги

 1. забезпечено тематичне інформування кафедр матеріалами щодо ново отриманих видань (щомісячно), тематичними планами, каталогами, що надсилаються видавництвами;

 2. забезпечено розширена мережа доступу до довідкових видань;

 3. організовано заходи щодо ознайомлення студентів перших курсів з роботою довідково-бібліографічного апарату;

 4. проведено для студентів університету Дні інформації щодо доступу до електронних інформаційних ресурсів з метою ознайомлення та навчання використання колекцій;

 5. організована та проведена зустрічі із завідувачами кафедр з метою презентації електронних ресурсів Наукової бібліотеки;

 6. проведена робота по створенню і поповненню електронної бази даних бібліотечних фондів (електронного каталогу);

 7. проведено анкетування читачів Наукової бібліотеки щодо перспектив та напрямків роботи бібліотеки;

 8. розроблено для користувачів відділу бібліографії алгоритм пошуку по довідково-бібліографічному апараті Наукової бібліотеки;

 9. розроблено Пам’ятки користування алфавітним, систематичним, електронним каталогами;

 10. проведено ознайомлення користувачів з новинками довідково-бібліографічної роботи бібліотеки.

6. Культурно-просвітницька робота

Культурно-просвітницька робота в Науковій бібліотеці здійснюється згідно затвердженого на початку навчального року плану роботи. В бібліотеці проводяться:

 1. тематичні виставки

 2. книжково-ілюстративних виставки

 3. бібліографічні огляди

- відкриті перегляди літератури

7. Бібліотечне обслуговування

Бібліотека Університету, виконуючи функції навчально-допоміжного, наукового, інформаційного та культурно-освітнього підрозділу Національного університету „Острозька академія” зосереджує увагу на диференційованому обслуговуванні студентів і професорсько-викладацького складу. Бібліотечне обслуговування проводиться у відділах Наукової бібліотеки (читальна зала, абонемент, відділ періодики, відділ іноземної літератури, відділ бібліографії, через систему Електронної бібліотеки). За єдиним обліком Науковою бібліотекою користується п’ять тисяч читачів. Кількість відвідувань за навчальний рік складає сто п’ятдесят тисяч. Книговидача за даний період складає дев’ятсот тисяч примірників.

8. Організація та збереження фонду

Наукова бібліотека регулярно проводить роботу по збереженню книжкового фонду. А саме:

- спільними зусиллями працівників бібліотеки та редакційно-видавничого відділу здійснено поточний ремонт книг;

- в книгосховищах Наукової бібліотеки регулярно проводиться вимірювання температурно - вологісного режиму з метою запобігання захворювання книг;

- проводяться бесіди з читачами бібліотеки, щодо бережного відношення до книг;

- проводиться робота по очищенню фонду від застарілої та зношеної літератури;

- подаються звіти в бухгалтерію про прибуття та вилучення літератури з різних причин.

Нормативна регламентуюча документація

Оновлено та затверджено:

 • Посадові інструкції наукової бібліотеки;

 • Положення про Наукову бібліотеку НаУОА;

 • Положення про відділ обслуговування Наукової бібліотеки;

 • Положення про інформаційно - бібліографічний відділ Наукової бібліотеки;

 • Правила користування Науковою бібліотекою НаУОА;

 • Положення про матеріальну відповідальність працівників Наукової бібліотеки НаУОА;

 • Положення про економічні санкції за порушення правил користування науковою бібліотекою НаУОА.

Розроблені та затверджені:

 • Концепція розвитку електронної бібліотеки НаУОА;

 • Інструкція користування електронними ресурсами НаУОА;

 • Положення про електронну колекцію НаУОА;

 • Технологічна карта придбання та передплати електронних ресурсів віддаленого доступу Науковою бібліотекою НаУОА;

 • Алгоритм пошуку інформації в каталогах бібліотеки;

 • Пам’ятки про каталоги Наукової бібліотеки НаУОА;

 • Посібник –листівка.

Участь у професійних організаціях

- Українська Асоціація „Консорціум Інформатіо”;

- Членство Наукової бібліотеки НаУОА у Львівському зональному методичному об’єднанні бібліотек вищих навчальних закладів.

Таблиця статистичних показників бібліотеки НаУОА, 2011

1.

Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія»

2.

Група з оплати праці ІІІ гр.

3.

Бібліотечні ресурси, усього примірників

494973

за видами:

3.1

книги

315991

3.2

періодичні видання (газети і журнали)

30482

3.3

електронні видання

148500

за мовами:

3.4

державною мовою

251600

3.5

російською

62350

3.6

іноземними мовами

181023

за цільовим призначенням:

3.7

наукові видання

205036

3.8

навчальні видання

249070

3.9

літературно-художні видання

39267

3.10

рідкісні та цінні документи

1600

4.

Надійшло документів

4.1

усього примірників

19973

4.2

у т.ч.державною мовою

6500

4.3

російською

1000

4.4

іноземними мовами

12473

4.5

усього назв

14473

4.6

у т.ч.державною мовою

1923

4.7

російською

850

4.8

іноземними мовами

11700

за видами:

4.9

книги

5991

4.10

період.вид. журнали/газети

154/28

4.11

електронні видання

13800

за цільовим призначенням:

4.12

наукових видань

13973

4.13

навчальних видань

4500

4.14

літературно-художніх видань

1500

4.15

рідкісних та цінних документів

5.

Обмінний фонд

4700

6.

Вибуло примірників

382

7.

Користувачі

7.1

всього за єдиним обліком

5250

7.2

у т. ч. студентів

3700

7.3

обслуговано усіма підрозділами

25500

7.4

у т. ч. сторонніх

1550

8.

Кількість відвідувань, усього:

175000

8.1

масових заходів організованих бібліотекою

17

8.2

кількість звернень до веб-сайту бібліотеки

188000

9.

Видано документів , всього прим.

970000

за мовами:

9.1

державною мовою

810000

9.2

російською

70000

9.3

іноземними мовами

90000

за видами:

9.4

книги

780000

9.5

період.вид. журнали/газети

80000

9.6

електронні видання

110000

за цільовим призначенням:

9.7

наукові видання

368000

9.8

навчальні видання

515000

9.9

літературно-художні видання

84700

9.10

рідкісні та цінні документи

2300

10.

МБА

10.1

кількість абонентів

100

10.2

отримано документів

50

10.3

надіслано документів

10

11.

Культурно-просвітницька робота

11.1

тематичні виставки, відкриті перегляди: кількість тем/експозицій

53

11.2

бібліографічні огляди

18

11.3

кількість масових заходів

17

12.

Довідково-інформаційне обслуговування:

12.1

заг. к-ть користувачів,усього

3296

12.2

з них індивідуальних

310

12.3

загальна к-ть звернень

3296

12.4

довідки, всього

2583

12.5

в т. ч. тематичні

531

12.6

виконані в автоматизованому режимі

39

12.7

Дні інформації, Дні кафедр, дипломників, фахівців

8

12.8

бібліографічні покажчики (науково-допоміжні, рекомендаційні)

36

12.9

у т. ч. в електронному вигляді

10

13.

Електронні ресурси

13.1

обсяг власних БД (тис. записів)

81540

13.2

з них записів у ЕК

80540

13.3

кількість введених записів за звітний рік

6840

14.

Формування інформаційної культури

14.1

заг. к-ть прочитаних год.

50

14.2

прогр.у год. теорет./практ., у т. ч.

18/32

14.3

для студ. мол. курсів (т./пр.)

12/20

14.4

для студ. старш. курсів (т./пр)

6/12

15.

МТБ бібліотеки:

15.1

заг. площа, м. кв

1947

15.2

у т. ч. для зберігання фондів

681

15.3

для обслуговування читачів

205

15.4

к-ть абонементів

2

15.5

к-ть чит. залів/місць

2/492

16.

Технічна характеристика приміщень

16.1

потребує капітального ремонту, м. кв.

16.2

перебуває в аварійному стані

17.

Кількість технічних засобів

оргтехніка

17.1

к-ть ПК

150

17.2

к-ть копіювально-розмножувальної техніки (в т.ч.сканерів,принтерів)

10

17.3

к-ть АРМ:

150

17.4

для співробітників

11

17.5

для читачів

139

17.6

окремих місць для користувачів ІНТЕРНЕТ

77

засоби зв’язку:

17.7

кількість телефонних номерів

4

17.8

кількість факсів

1

18.

Фінансування, грн.

18.1

витрати на придбання книг

100000

18.2

витрати на передплату

95000

19.

Бібліотечні працівники

19.1

загальна кількість:

14

за освітою

19.2

повна вища освіта

13

19.3

у т.ч.бібліотечна

2

19.4

базова вища освіта

19.5

у т.ч. бібліотечна

19.6

неповна вища

19.7

у т.ч.бібліотечна

19.8

повна середня загальна

1

за стажем:

19.9

до 3-х років

2

19.10

3-9 років

8

19.11

10-20 років

3

19.12

понад 20 років

1

19.13

із загальної кількості працюють повний робочий день

12

20.

Відносні показники:

20.1

обертаність

2

20.2

книгозабезпеченість

95

20.3

читаність

185

20.4

відвідуваність

34

ХІV. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет прикладної математики Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

  Документ
  Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні
 2. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» На правах рукопису стецюк тетяна іванівна

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Реформування економіки України в умовах становлення ринкових відносин потребує відповідних змін у системі соціального захисту населення.
 5. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.

Другие похожие документы..