Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
'Семинар'
В сборник вошла стенограмма очередного мемориального семинара "Реалистическое моделирование". В ходе обсуждения участниками семинара отмечал...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 9 июня 2010 г. в 10-00 на заседании диссертационного совета Д 212.287.03 при ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический универ...полностью>>
'Программа'
(Выступления экспертов, представителей производителей, поставщиков и розничных продавцов крепкой алкогольной продукции, вин, слабоалкогольных напитко...полностью>>

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інститут права ім. І. Малиновського

Використання інновацій

Спеціальність «Правознавство» була впроваджена в Національному університеті «Острозька академія» у 1996 році при гуманітарному факультеті й мала денну форму навчання. З 1 січня 1999 року дана спеціальність була виділена в окремий правничий факультет. З 9 червня 2011 року наказом ректора № 38 з метою вшанування пам’яті Іоникія Малиновського, академіка Всеукраїнської академії наук, уродженця м. Острога, було утворено Інститут права ім. І. Малиновського.

Студенти Інституту права ім. І. Малиновського мають можливість реалізувати набуті теоретичні знання при проведенні практичних занять, ділових ігор в тому числі на базі судових та правоохоронних закладів, а також приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. Для набуття практичних навиків проходять ознайомчу, виробничу, переддипломну (для магістрів - педагогічну) практики на підприємствах, в організаціях, в  судових та правоохоронних органах, у вищих навчальних закладах, інших установах.

Інститут права ім. І. Малиновського постійно вивчає та запроваджує новітні навчальні технології, сучасні форми та методи навчально-виховного процесу, що забезпечується завдяки розширенню сфери міжнародного співробітництва, пошуку нових ділових партнерів, розробці проектів та участі у грантах, міжнародних програмах із взаємообміну викладачами та студентами, стажування у кращих навчальних закладах Європи, США та Канади. Студенти Інституту права ім. І. Малиновського постійно приймають участь у міжнародних обмінних програмах: «Україна-Канада-Польща», «Нет-корп», Канадсько-Українська Парламентська програма та ін. Передбачаються можливості одержання студентами та викладачами іноземних грошових грантів та стипендій.

Напрями наукових досліджень:

 дослідження і наукове забезпечення теоретико-прикладних основ державотворення та захисту прав людини в України;

 дослідження і наукове забезпечення вирішення проблем здійснення в Україні судово-правової реформи;

 дослідження теоретичних та практичних проблем правового забезпечення захисту прав і законних інтересів особи цивільно-правовими засобами;

 загальні закономірності виникнення та тенденції розвитку держави і права, їх структурно-функціональні характеристики, становлення конкретно-історичних державно-правових форм, еволюцію теоретичних уявлень людства про політику, право та державу;

 дослідження суспільних відносин, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

 дослідження суспільних відносин, що формуються у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку;

 дослідження суспільних відносин, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів;

 дослідження суспільних відносин, що складаються у сфері обігу інформації, створення, формування, зберігання, поширення, використання, охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки;

 забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві.

Кафедра державно-правових дисциплін

Тема наукового дослідження кафедри: «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (номер державної реєстрації: 0110U000890), керівник – Скрипнюк Олександр Васильович.

У 1999 р. в результаті реорганізації кафедри правничих та психолого-педагогічних дисциплін була створена кафедра загальнотеоретичних юридичних дисциплін. 14 жовтня 1999 р. вона була перейменована в кафедру історії та теорії держави і права, а в березні 2005 р. її було перейменовано в кафедру державно-правових дисциплін.

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Монографії:

 1. Скрипнюк О. В. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення. – К. : ПАДУ, 2011. – 344 с.

Навчальні посібники:

1. Скрипнюк О. В. Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасність та перспективи розвитку.- К. : НДІ ППіП НАПрН України, 2011. – 216 с.

Статті:

 1. Боржецька Н. Л. Форми закінчення попереднього слідства за Кримінально-процесуальним кодексом УСРР 1922 року // Зб. Матеріалів ІІ Всеукраїнських наукових читань з кримінальної юстиції, присвячені пам’яті В. П. Колмакова, (Одеса, 18-19 березня 2011 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін. – О. : Фенікс, 2011. – С. 334-337.

 2. Боржецька Н. Л. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового слідства / Н. Л. Боржецька // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11bnlzds.pdf.

 3. Грищук М. В. Вдосконалення ідеологічних і політичних основ місцевого самоврядування – шлях до громадянського суспільства / М. В. Грищук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11hmvdhs.pdf.

 4. Скрипнюк О.В. Правотворчість Президента України та її нормативно-правове забезпечення: питання теорії і практики (початок) // Право України. – 2011. – №2. – С.168-177.

 5. Скрипнюк О.В. Правотворчість Президента України та її нормативно-правове забезпечення: питання теорії і практики (продовження) // Право України. – 2011. – №3. – С.175-185.

 6. Скрипнюк О.В. Актуальне дослідження проблематики захисту прав людини у вітчизняній конституціоналісти ці // Право України. – 2011. – №4. – С.326-329.

 7. Скрипнюк О.В. Правова держава в Україні: досвід, проблеми, пошуки парадигми вдосконалення // Держава і права суверенної України: проблеми теорії і практики. – К.: Юридична Україна, 2011. - С. 37-44 .

 8. Скрипнюк О.В. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина України // Публічне право. – 2011. – № 3 – С.5-1

 9. Скрипнюк О.В. Право незалежної України і право Європейського Союзу: проблеми зближення і взаємодії // Правова держава. – К.: Вид-во Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, 2011– Вип. 22. - С. 30-37.

 10. Скрипнюк О.В. Функції та повноваження Президента України – основи конституційно-правового статусу глави держави в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. . – К.: НАВС, 2011 - №3 – С. 7-17.

 11. Цип’ящук М. Б. Професійне мислення юристів: теоретичні основи дослідження / М. Б. Цип’ящук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.pdf.

 12. Боржецька Н. Л. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового слідства / Н. Л. Боржецька // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11bnlzds.pdf.

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Тема наукового дослідження кафедри: «Проблеми здійснення особистих немайнових та майнових прав» (номер державної реєстрації: 0110U000891), керівник – Лідовець Руслан Анатолійович.

На базі кафедри функціонує Сектор історії приватного права Інституту приватного права та підприємництва Академії правових наук України. Сектор активно досліджує проблеми становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні, працює над створенням і видавництвом серії підручників-практикумів із цивільно-правових дисциплін. 

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Статті:

 1. Блащук Т. В. Поняття якості в праві України // Підприємництво, господарство і право. 2011. - № 3.- ст.11-13.

 2. Блащук Т. В. (у співавторстві) Якість медичної допомоги (послуги) та право на якість медичної допомоги (послуги): співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 4.- ст.33-36.

 3. Блащук Т. В. Роль стандартів у визначенні якості медичної допомоги // Підприємництво, господарство і право. 2011. - № 5.- ст.44-47.

 4. Блащук Т. В. Порядок визначення якості продукції (товару, роботи, послуги) у договорі // Підприємництво, господарство і право. 2011. - № 6.- ст.38-40.

 5. Блащук Т. В. Можливість визначення держави як сторони цивільно-правового договору // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – № 1(3) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11btvtpd.pdf

 6. Блащук Т. В. Співвідношення предмета та об’єкта цивільно-правового договору // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – 548с. – с. 220-225.

 7. Блащук Т. В. Умови договору, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди // Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса: у 3-х частинах.- Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2011. – ч. 2. – 124с. / С. 43-45.

 8. Блащук Т. В. Держава як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2011р. – Запоріжжя : у 3-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2011. – Ч. 2. -112с. – С. 17-19.

 9. Блащук Т. В. Територіальна громада як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення // Проблеми сучасної правової системи України: Всеукраїнські науково-практичні читання, м. Львів, 25-26 лютого 2011 р. – Львів: у 2-х томах. – Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2011. – Т. ІІ. – 116с. – с. 9-11.

 10. Блащук Т. В. Вплив глобалізації на розвиток інститутів громадянського суспільства // Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 квітня 2011р., м. Донецьк, Україна) Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк Сучасний друк, 2011. – 287с. / С. 42-43.

 11. Лідовець Р. А. Припинення права членів сім’ї власника житла на користування цим житлом // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. - 2011. - №1.

 12. Лідовець Р. А. Способи впливу приватного права на становлення громадянського суспільства // Громадянське суспільство України: ретроспекція, сучасність та перспективи розвитку. Збірник науковиз праць / За ред. академіка Скрипнюка О.В.– К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011.

 13. Лідовець Р. А. Поняття «вантаж» у договорі перевезення вантажу // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. - 2011. - № 2.

 14. Лідовець Р. А. Способи впливу приватного права на становлення громадянського суспільства // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. Х, 2011р. / Редкол. : Крупчан О.Д. (Гол. ред.) та ін.– К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін

Науково-дослідна тема кафедри: «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві»державний реєстраційний номер – 0110U003999), керівник – Попелюшко Василь Олександрович.

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін була створена в результаті реорганізації кафедри спеціальних юридичних дисциплін

При кафедрі правосуддя та кримінально-правових дисциплін діє Сектор криміналістики, на засіданнях якого обговорюються криміналістичні особливості дослідження документів, проблеми криміналістичного забезпечення процесу розслідування злочинів та особливості експертно-криміналістичного дослідження окремих об’єктів.

Партнерами кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін є Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Одеська юридична академія», Академія адвокатури України та ін. 

Список праць, опублікованих викладачами кафедри в 2011 році:

Монографія:

Колос М. І. Кримінальне право в Україні (Х – ХХІ століття): У 2-х томах – Острог, 2011 р. – Т. 1. – 532 с. Т. 2 : Бібліографія. 640 с.

Підручник:

Попелюшко В. О. (у співавторстві). Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В. І. Боров [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 с. (Гриф МОНМС: Лист 1/11-9594 від 15 жовтня 2010 р.).

Статті:

1. Герасимчук О. П. Диспозитивні засади участі потерпілого у слідчих діях на досудовому розслідуванні [Електронний ресурс] // м. Київ. Часопис академії адвокатури України. – 2011. - №1(10). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11gopndr.pdf

2. Герасимчук О. П. Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами // м. Київ. Вісник Академії прокуратури України. – 2011. - №1.

3. Герасимчук О. П. Участь потерпілого в апеляційному провадженні у кримінальній справі // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ., 2011.

4. Герасимчук О. П. Свобода потерпілого та її забезпечення відповідно до правової політики держави // м. Івано-Франківськ. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення»], (Івано-Франкіськ, 25-26 лютого 2011 року).

5. Герасимчук О. П. Теоретичні та практичні аспекти професійного захисту потерпілого / О. П. Герасимчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 1(3) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11hoppzp.pdf

6. Колос М. І. Вплив рішень Конституційного Суду України на розвиток українського кримінального права // м. Острог. Видавництво НаУОА. Матеріали круглого столу «Акти Конституційного Суду України як джерело права» (до 15-річчя Конституційного Суду України) , (м. Острог, 17 червня 2011 року).

7. Лопанчук Ю. Л. Скорочена процедура судового слідства за чинним КПК України: суть, мета та умови застосування // м. Івано-Франківськ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення»], (м. Івано-Франківськ, 25-26 лютого 2011 року) – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 143-145.

8. Лук’янчиков Є.Д. Освідування і право особи на недоторканність // м. Острог. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011 . - № 1 (3): [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11lydonn.pdf.

9. Нор В.Т. Презумпція невинуватості як конституційна засада кримінального судочинства та її застосування в практиці Європейського Суду з прав людини // м. Острог. Часопис Національного університету «Острозька академія. Серія «Право». – 2011. - № 1 (3): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11nvtzpl.pdf.

10. Попелюшко В.О. Політика розбалансування функції захисту в кримінальному судочинстві України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення» - Івано-Франківськ, 2011. – С. 44-46.

11. Попелюшко В. О. Діяльність захисника в апеляційному провадженні. Рецензія на навчальний посібник // Підприємництво, господарство і право. – №1 (181). – 2011.

12. Попелюшко В. О. Напрями гуманізації арешту в кримінальному процесі // Одеса : Інститут національного та міжнародного права МГУ. Матеріали круглого столу [«Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку»] (м. Одеса, 18 лютого 2011 року) –, 2011. – С. 78-82.

13. Попелюшко В. О. Щодо призначення Верховного Суду України в системі кримінальної юстиції // м. Київ. Видавець: Ліпкан О.С. Матеріали круглого столу [«Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі»], (м. Київ, 20 травня 2011 року). –2011. – С. 47-49.

14. Попелюшко В. О. Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві // м.Київ. Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 1. – С. 93-104.

15. Попелюшко В. О. Виникнення та інституційне становлення адвокатури Франції // м. Київ. Адвокат.– №1(124). – 2011. – С. 9-13.

16. Попелюшко В.О. Мирові суди: міжнародний та вітчизняний досвід // м. Острог. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – №1(3). – 2011. – С. 1-14. : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pvotvd.pdf. 17.Попелюшко В.О. Академік Іонікій Олексійович Малиновський (1868-1932 рр.) – видатний науковий, просвітницький, політичний та громадський діяч / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011 /n2/11pvothd.pdf.

18. Стрельбіцька Л. Я. Проблеми реалізації засудженим права на захист // м. Запоріжжя. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 31 березня 2011 р.). – 2011. – С. 105-106.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, круглі столи): 25 листопада 2011 р. завідувач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін д.ю.н., проф. Попелюшко В.О. взяв участь у науково-практичній конференції «Адміністративне судочинство. Окремі проблеми та напрямки їх вирішення», що проходила з ініціативи Вищого адміністративного суду України та Інституту права ім. І. Малиновського в Національному університеті «Острозька академія». Питання, що обговорювалися на конференції стосувалися строків звернення до адміністративного суду, процесуальних строків в адміністративному судочинстві, оскарження в адміністративних судах рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

17 червня 2011 р. відбувся Круглий стіл за участю суддів Конституційного Суду України на тему «Акти Конституційного Суду України як джерело права». Головна мета заходу – організація широкого обговорення серед науковців та юристів-практиків актуальних проблем конституційного судочинства в Україні. В обговоренні доповідей прийняли участь також представники професорсько-викладацького складу Інституту права ім.. І. Малиновського, серед яких були присутні завідувач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін д.ю.н., проф. Попелюшко Василь Олександрович, к.ю.н., доц. Герасимчук Олег Павлович, суддя Конституційного Суду України, к.ю.н. доц. Колос Михайло Іванович. На даній конференції обговорювались питання аксіологічних властивостей актів Конституційного Суду України, правових актів як джерела конституційного права України, впливу рішень Конституційного Суду України на розвиток українського кримінального права

Кафедра теорії та історії держави і права

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Монографії

1. Ковальчук В. Б. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці. Монографія. – К. – 2011. – 390 с.

Підручники

1. Зінчук Д. О. Теорія держави та права: інтерактивний курс. Підручник, ч. 1. Острог. – 2011. – 106 с.

2. Зінчук Д. О. Теорія держави та права: інтерактивний курс. Підручник, ч. 2. Острог. – 2011. – 136 с.

Статті:

1. Ковальчук В. Б. Демократія як джерело легітимності державної влади // Вибори та демократія. – 2011. – №2 (28). – С. 25-33.

2. Ковальчук В. Б. Проблема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека // Юридична Україна. – 2011. – № 8 (104). –  С. 32-38.

3. Ковальчук В. Б. Вчення Роберта фон Моля про легітимність влади у правовій державі / В. Б. Ковальчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 1(3) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11kvbupd.pdf

4. Мартинюк Р. С. «Реанімація» первинної редакції Конституції України: оцінка конституційності // Вибори та демократія. – 2011. – № 1 (27). – С. 38-45.

5. Мартинюк Р. С. Форма нормативно-правового акта про регламент Верховної Ради України // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – № 1 (3).

6. Мартинюк Р. С. Нормативне визначення порядку розробки і прийняття нової Конституції України // Право України. – 2011. – № 6. – С. 113-121.

7. Мартинюк Р. С. Взаємодія Конституційного Суду України з Верховною Радою України в контексті принципу поділу влади // Вісник Львівського університету. – 2011. – Вип. 54. − С. 146-152.

Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін

Список праць, опублікованих викладачами в 2011 році:

Навчальні посібники:

1. Костюк В. Л. Науково-практичний коментар до Закону України «Про Службу безпеки України». – К. : Видавець Карпенко В.М., 2011. – 352 с.

2. Костюк В. Л. Правове становище осіб з інвалідністю: проблеми правового регулювання // Матеріали всеукраїнського (національного) круглого столу ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій». – ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. – 71с.

3. Костюк В.Л. Права осіб з інвалідністю в Україні: [Науково-практичний посібник]. – Випуск 1 // Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій». – Київ, ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. – 312с.

4. Костюк В. Л. Трудова правосуб’єктність професійної спілки: поняття та особливості / В. Л. Костюк // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11kvlpto.pdf.

Статті:

1.Іщук С. І. Правові проблеми взаємодії влади та громадянського суспільства в Україні // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – Острог:  Вип. №1 (3), 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11isisvu.pdf

2. Костюк В.Л. Діяльність Служби безпеки України та соціальні права: науково-теоретичний аспект // Віче. – 2011. – №14. – С. 11-14

3. Костюк В.Л. Трудовий колектив: окремі проблеми законодавчого закріплення трудової правосуб’єктності // Наукові записки., Том 116. – Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», К., 2011. – С.84-87.

4.Костюк В. Л. Правове становище осіб з інвалідністю: проблеми правового регулювання // Матеріали всеукраїнського (національного) круглого столу ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій». – ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. – 71с.

5. Костюк В.Л. Права осіб з інвалідністю в Україні: [Науково-практичний посібник]. – Випуск 1 // Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій». – Київ, ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. – 312с.

6. Костюк В. Л. Трудова правосуб’єктність професійної спілки: поняття та особливості / В. Л. Костюк // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11kvlpto.pdf.

7. Сенчак І.І. Психологічний механізм правової рефлексії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Психологія», 2011.

Викладачі та студенти Інституту забезпечують функціонування юридичної клініки “Pro Bono”.

Юридична клініка “Pro Bono” (далі “юридична клініка”) функціонує з 2000 року. Сьогодні юридична клініка є одним зі структурних підрозділів університету, що здійснює практинчу підготовку фахівців за напрямом “Право”, і створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів.

Основними напрямками нашої діяльності за вказаний період є:

 1. Навчання, підготовка, творчий та професійний розвиток студентів-консультантів під час практичної роботи в клініці;

 2. Провадження правопросвітницької діяльності серед населення шляхом:

 • проведення уроків з “Практичного права” (“Street Law”) в загальнооствініх закладах міста Острога та Острозького району та поза його межами;

 • здійснення виїзних семінарів для секретарів сільських рад району, представників інших органів влади та професій.

 • інформування населення щодо можливості реалізації та захисту своїх прав шляхом публікацій в місцевих ЗМІ;

 1. Надання правової допомоги малозабезпеченому населенню шляхом безпосереднього консультування з приводу юридичних питань;

 2. Налагодження співпраці Юридичної клініки з Асоціацією юридичних клінік України, іншими юридичними клініками, органами місцевої влади, іншими громадськими правозахисними організаціями.

 1. Навчання та підготовка студентів

А) За звітний період консультанти ЮК мали змогу прослухати наступні тренінги:

Обов’зковий цикл:

 • “Основи діяльності юридичних клінік в Україні. Організація юридичної клініки” (24.09.2011 р.);

 • “Інтерактивні методики. Програма Практичного права “Street Law” (15-16.10.2011 р.); “Основи ефективного інтерв’ювання та консультування клієнтів” (12-13.11.2011 р.).

Додаткові тренінги:

 • “Ефективне управління часом” (24.09.2011 р.);

 • “Робота в команді. Ефективне цілепокладання” (3.06.2011 р.).

Б) Проведено цикл освітніх днів з практикуючими юристами на різні правові тематики. З початку поточного навчального року, наприклад, освітні дні організовано на такі теми:

 • 22.09.2001 р. “Тактика та методика ведення цивільних справ у суді”. Доповідач – к.ю.н., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, юрист ЗАТ “Консюмерс-Скло-Зоря”, Артем Філіп’єв;

 • 12.10.2011 р. “Порядок вирішення трудових спорів у суді”. Доповідач – суддя Острозького районного суду, Тамара Поліщук;

 • 3.11.2011 р. “Особистісно-мотиваційні аспекти юридичної діяльності”. Доповідач - юрист ЮФ “Астерс”, Іван Михальчук.

В) Участь трьох консультантів ЮК “Pro Bono” в семінарі "Попередження та захист прав від ксенофобного поводження у діяльності недержавних організацій в Україні" (18-19 листопада, м. Кив; 7-8 грудня, с. Кострино, Закарпатська обл.).

Г) Впродовж роботи в клініці усі учасники клініки проходять програму сліпого десятипальцевого набору на клавіатурі “Solo 8”.

 1. Правопросвітницька діяльність

А) Програма “Street Law”

 • Протягом 2011 р. (до 12 грудня 2011 року) консультантами клініки було проведено 39 уроків в школах Рівненської, Хмельницької та Волинської областей (Додаток 1);

 • Розроблено цикл із 10 уроків оснований на “Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод” 1950 року на запит Міністерства юстиції України;

 • Впроваджено цикл уроків “Практичне право: на попередження ксенофобії” в рамках реалізації проекту “Попередження та захист прав від ксенофобного поводження” у співпраці з ЮК Національної академії внутрішніх справ (НАВС) за підтримки Американської асоціації юристів Ініціатива з верховенства права (ABA ROLI);

 • Впорядковано та оновлено тематичну базу програми “Практичне право” (Додаток 2);

 • 25.11.2011 р. консультантами ЮК “Pro Bono” проведено ексклюзивне заняття для дітей з вадами слуху, які навчаються у відповідному загальноосвітньому закладі м. Острога на тему “Права та обов’язки людини”;

 • 21.11.2011 р. консультантами ЮК “Pro Bono” проведено ексклюзивне заняття для студентів гуманітарного факультету НаУОА групи У-11 на тему: “Медіація (третій не зайвий) у конфліктах на ґрунті ксенофобії”.

Б) Виїзні семінари

 • В рамках кущового семінару-навчання для секретарів сільських рад, організованого працівниками Острозької районної ради, керівником ЮК “Pro Bono” було проведено два семінари на тему: “Надання безоплатної правової допомоги” на базі Межиріцької сільської ради (15.1.2011 р.) та Мощаницької сільської ради (18.11.2011 р.)

 • 8.12.2011 р. консультанти-випускники юридичної клініки виступили з доповіддю на тему: “Протидія насильству в сім’ї: проблема загальнодержавного та міжнародного масштабу” в рамках проведення круглого столу в м. Нетішин (Хмельницька обл.) для представників правоохоронних органів, служби соціального захисту населення, дитячих психологів та представників громадськості.

В) Публікація юридичних консультацій:

 • З вересня 2011 року ЮК “Pro Bono” налагодила співпрацю з місцевою газетою “Високий замок” щодо безкоштовної публікації юридичних консультацій. (перелік та періодичність публікацій наведено у Додатку 3);

 • Досягнуто домовленості з газетою НУ “Острозька академія” щодо можливості публікацій інформації на юридичну тематику;

 • Досягнуто домовленості з місцевою газетою “Давай” щодо можливості розміщення безкоштовних оголошень про надання безоплатної правової допомоги юридичною клінікою “Pro Bono”;

 • Тривають переговори з радіо НУОА щодо співпраці.

 1. Співпраця

А) Співпраця та розвиток мережі юридичних клінік:

 • 28 травня 2011 року (м. Острог), 3 червня 2011 року (м. Івано-Франківськ) – проведення спільно з юридичною клінікою Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника двох круглих столів на тему: “Захист прав дітей та неповнолітніх”;

 • Вересень 2011 року - Участь у Всеукраїнському з’їзді Асоціації юридичних клінік України, м. Київ. (доповідач - керівник ЮК “Pro Bono”, Цип’ящук М.Б.);

 • 15-16 жовтня 2011 року – Залучення тренера - Мосюк Мирославу, випускницю ЮК НАВС – для проведення тренінгу “Інтерактивні методики. Програма Практичного права “Street Law”;

 • З вересня 2011 року - співпраця у проекті “Попередження та захист прав від ксенофобного поводження” організованому ЮК Національної академії внутрішніх справ (НАВС) за підтримки Американської асоціації юристів Ініціатива з верховенства права (ABA ROLI);

Б) Співпраця юридичної клініки із органами державної влади, іншими громадськими правозахисними організаціями:

 • 13 травня 2011 року - Участь в IV Всеукраїнській ярмарці вакансій, організовуваній ГО “ELSA-Україна” в якості доповідача з майстер-класом на тему: “Основи ефективного цілепокладання” (Марія Цип’ящук);

 • Травень-червень 2011 року - Налагодження співпраці з Українською Гельсінською спілкою з пав людини, зокрема залучення двох представників цієї організації Сергія Бурова (Голова Координаційної Ради громадської організації М'АРТ (Молодіжна АльтеРнаТива)) та Костянтина Рєуцького (голова правління Правозахисного центруПоступ, прес-координатор Всеукраїнської освітньої програми Розуміємо права людини”) в якості експертів для доповідей на вказаних круглих столах;

 • Жовтень 2011 року – співпраця із органами місцевого самоврядування та виконавчої влади шляхом здійснення спільних правопросвітницьких заходів (детальніше про них зазначено вище); планування подальших правозахисних ініціатив.

 1. Надання безоплатної правової допомоги

 • Кількість звернень громадян за юридичної допомогою – 60

 • Кількість справ, в яких клієнт не з’явився або відмовився від консультації - 6

 • Кількість наданих консультацій 49

 • Кількість справ, що перебувають в провадженні - 5

Основні галузі права, в яких здійснювалося консультування: цивільне, житлове, сімейне, соціальний захист населення, земельне, спадкове, податкове, трудове право.

 1. Інше

  1. 6.04-9.04.2011 року – участь (вдруге) консультантів ЮК “Pro Bono” в Міжнародному раунді змагань з консультування клієнтів в м. Маастрихт, Голандія (Louis M. Brown Forest S. Mosten International Client Consultation Competition 2011);

  2. Проведення в червні 2011 року локального раунду Міжнародних змагань з консультування клієнтів;

  3. Відвідування коснультантами судових засідань в Острозькому районному суді Рівненської області;

  4. 12.09-19.09.2011 року - Проведено триетапний набір студентів 2го курсу Інституту права ім. І. Малиновського до ЮК “Pro Bono” – відібрано 10 консультантів з числа студентів другого курсу;

  5. Спільно з ГО “Братство спудеїв Острозької академії” розроблено та подано до МБФ “Відродження” соціально-правовий “проект Правозахисний інформаційно-аналітичний Центр громади” (відповідь негативна);

  6. Сформовано адміністративний апарат юридичної клініки з числа її консультантів, розпланована робота на рік; розроблені та відредаговані положення щодо діяльності кожного зі студентських адміністраторів та роботи їхніх секторів: студентський адміністратор, адміністратор з напрямку “Практичне право”, адміністратор з діловодства та зв’язків з громадськістю;

Теми публікацій ЮК “Pro Bono” на 2011-2012 н.р.

Опубліковані:

 1. Оформлення права власності на нерухомість: порядок звернень та процедурні питання (жовтень 2011 року, газета “Замкова гора”);

 2. Соціальний супровід малозабезпечених сімей з боку держави (листопад 2011 року, газета “Замкова гора”);

 3. Поділ майна при розірванні шлюбу: практичні поради (грудень 2011 року, газета “Замкова гора”);

 4. Пластикові картки: проблемні ситуації використання (грудень 2011 року, газета “Острозька академія”);

Готуються до публікацій

 1. Порядок реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку трудових договорів (січень 2012 року, газета “Замкова гора”);

 2. Обчислення трудового стажу. Порядок нарахування та розміри оплати відпусток, матеріальних виплат на оздоровлення різним категоріям працівників (лютий 2012 року, газета “Замкова гора”);

 3. Накопичувальна система пенсійного страхування (березень 2012 року, газета “Замкова гора ”);

 4. Право на соціальний захист у зв’язку з безробіттям (квітень 2012 року, газета “Замкова гора ”);

 5. Право на соціальний захист у зв’язку з професійним захворюванням (травень 2012 року, газета “Замкова гора ”);

 6. Обов’язки роботодавця (червень 2012 року, газета “Замкова гора ”)

ХV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Навести дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:

п/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження

Обгрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ / науковою установою

Вартість,

дол. США або євро

1

2

3

4

1

Електроенцефалограф Нейроком Professional (ХАІ-медика, Україна)

і

програмне забезпечення для аналізу та інтерпретації отриманих даних

BASA (Нідерланди)

BrainVoyager (Нідерланди)

Обладнання надасть змогу дослідити функціональну активність мозку та визначити нейрокореляти мозкової активності під час моніторингу метапам’яті респондентами; провести контрольні зрізи відносно функціональної активності мозку в умовах запам’ятовування та відтворення інформації, що в свою чергу, надасть можливість проінтерпретувати та провести паралелі відносно функціонування даних процесів і визначити особливості діяльності та активності мозку в умовах тренування метапам’ятєвих навиків як однієї з умов розвитку функціональної асиметрії та продуктивності головного мозку людини. Це необхідно для здійснення прикладного дослідження «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ»

8 тис дол.США.

8 тис

дол. США

15 тис.

дол. США

Всього:

31 тис дол.США

XVI. Заключна частина

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.

1.Відсутність бюджетного фінансування Лабораторії перекладів сакральних текстів. Проект досліджень, запропонований Лабораторією, було схвалено Міністерством Освіти і Науки України наказом № 686 від 22. 07. 2009 р. і передбачено його фінансування з державного бюджету, однак він не був профінансований. На даний час дослідження Лабораторії частково фінансуються НаУОА, але в більшості випадків здійснюються на волонтерських засадах. Пропонується здійснювати фінансування цього важливого проекту.

2.Неможливість повноцінного залучення іноземних спеціалістів для здійснення наукових досліджень, оскільки дипломи, отримані за кордоном, вимагають складної процедури нострифікації.

3.Розробити систему стимулів, які б сприяли створенню українських наукових фахових видань, котрі б індексувалися на зарубіжних науковометричних ресурсах. Зокрема, пропонується прирівняти статті в таких виданнях до фахових видань, зареєстрованих ВАК (ДАК).

4.Зобов’язати УкрІНТІ створити на всеукраїнському рівні електронну систему фахових видань з гуманітарних наук, яка б індексувалася на зарубіжних науковометричних ресурсах.

5.Реформувати УкрІНТІ, запровадивши з ним електронну систему обміну документації, зокрема звітної.

Проректор з навчально-наукової роботи П. М. КралюкСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет прикладної математики Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

  Документ
  Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні
 2. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» На правах рукопису стецюк тетяна іванівна

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Реформування економіки України в умовах становлення ринкових відносин потребує відповідних змін у системі соціального захисту населення.
 5. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.

Другие похожие документы..