Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
О введении в действие частей первой, второй, третьей и четвертой настоящего Кодекса см. Федеральные законы от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ, от 26 января...полностью>>
'Внеклассное мероприятие'
- Здравствуйте, уважаемые журналисты! Мы собрались сегодня, чтобы продолжить работу над созданием очередного номера нашего ежемесячного журнала «Гром...полностью>>
'Лекция'
В западной культуре господствует общее пренебрежение к телу и отрицание телесно-инстинктивного функционирования. Западный человек чувствует свое тело...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования/основной образовательной пр...полностью>>

Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни в. М. Баришніков інститут державної служби проходження державної служби

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

В.М. БАРИШНІКОВ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Навчально-методичний посібник

для державних службовців, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

Київ 2010

УДК 351

ББК 67.9

Б 24

Рецензенти:

Федоренко В.Г. доктор економічних наук, професор

Ковбаско О.М. кандидат технічних наук, доцент

Рекомендовано до друку Вченою радою

Інституту підготовки кадрівдержавної служби зайнятості України

31 березня 2010 року, протокол № 2

Баришніков В.М.

Б 24 Інститут державної служби. Проходження державної служби : навч.-метод. посіб. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 140 с.

ISBN 978-966-8640-74-2

Навчально-методичний посібник містить навчально-методичні та інформаційні матеріали – програму теми, контрольні питання та тестові завдання для перевірки рівня знань слухачів, список рекомендованої літератури, законодавчі матеріали.

Призначений для слухачів центру підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ – державних службовців, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості, для використання під час самостійного вивчення теми ЗН-4 «Державне управління і державна служба» професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців.

ISBN 978-966-8640-74-2

© В.М. Баришніков, 2010

© Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2010

ЗМІСТ

Навчально-методичні матеріали

1. Програма теми…………………………………………………...

5

2. Мета та завдання вивчення теми……………………………….

5

3. Список використаної літератури……………………………….

6

4. Перелік контрольних питань……………………………………

10

5. Тестові завдання для контролю знань………………………….

11

Інформаційні матеріали

Інститут державної служби. Проходження державної служби. Конспект лекції………………………………………………………

20

Частина 1. Інститут державної служби

Інститут державної служби: поняття і зміст……………………….

20

Утворення інституту державної служби в Україні…………………

25

Закон про державну службу, його зміст і основні положення…….

29

Управління державною службою……………………………………

31

Адаптація законодавства про державну службу до

європейських стандартів……………………………………………..

33

Розбудова інституційної спроможності державної служби……….

36

Розвиток персоналу державної служби……………………………..

42

Основоположні принципи сучасної державної служби……………

45

Впровадження європейських стандартів……………………………

49

Майбутнє публічної служби…………………………………………

52

Частина 2. Проходження державної служби

Вступ на державну службу. Поняття службової кар'єри……………...

54

Способи заміщення посад у системі державної служби………………

59

Стажування державного службовця у державному органі…………...

67

Особливості оплати праці, гарантії та заохочення державних службовців…………………………………………………........................

68

Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним

службовцям……………………………………………………………….

71

Порядок обчислення стажу роботи в органах державної служби……..

72

Особливості роботи працівників державних підприємств,

установ та організацій за сумісництвом………………………………...

74

Механізм припинення державно-службових відносин………………...

75

Додатки:

 • Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року №3723-ХІІ (в редакції 22.05.2008)………………………………

77

 • Постанова Кабінету Міністрів України № 250 від 27/04/1994

«Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток»……………....................................................

97

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України №410-р від 4/06/1994………………………………………………………………

98

 • Положення про порядок стажування у державних органах: Затв.

Постановою Кабінету Міністрів України № 804 від 01/12/1994 ….

99

 • Положення про ранги державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України № 658 від 19/06/1996…………………………….

101

 • Порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 851 від 19/05/1999 ………………………...

104

 • Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України, № 950 від 13/06/2000 ……………………………………

107

 • Положення про формування кадрового резерву для державної Служби: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 199 від 28/02/2001 …………………………………………………………….

114

 • Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 169 від 15/02/2002 ………………………………………

120

 • Порядок видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 212 від 24/02/2003 …………………………..

125

 • Порядок погодження продовження терміну перебування на державній службі: Затв. Кабінетом Міністрів України № 2020 від 26/12/2003……………………………………………………………...

127

 • Порядок надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 182 від 18/02/2004…..

129

 • Наказ Міністерства праці та соціальної політики Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості №86 від 24.03.2006………………………………………………………………

132

Навчально-методичні матеріали

 1. Програма теми

Інститут державної служби: поняття і зміст. Принципи державної служби. Конституційні засади соціального характеру державної служби. Правовий інститут державної служби. Правове регулювання державно-службових відносин. Особливий публічно-правовий статус державних службовців.

Утворення інституту державної служби в Україні. Закон України «Про державну службу», його зміст та основні положення. Управління державною службою. Адаптація законодавства про державну службу до європейських стандартів. Розбудова інституційної спроможності державної служби. Розвиток персоналу державної служби. Розвиток державної служби під впливом процесів глобалізації та побудови єдиного європейського простору.

Поняття службової кар’єри. Право на державну службу. Прийняття на державну службу. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу. Конкурсний відбір при прийнятті на державну службу. Особи, які приймаються на посади державних службовців без конкурсу. Випробування при прийнятті на державну службу. Категорії посад і ранги державних службовців служби зайнятості. Просування по службі. Кадровий резерв. Стажування. Оцінка кадрів. Атестація державних службовців. Особливості оплати праці, гарантії та заохочення державних службовців. Припинення державної служби.

 1. Мета та завдання вивчення теми

Мета вивчення теми:

 • сформувати цілісне уявлення державних службовців служби зайнятості про інститут державної служби через комплексний розгляд питань утворення сучасної державної служби в Україні, формування принципів державної служби в Законі України «Про державну службу» та їх закріплення в Конституції України та інших законодавчих і нормативно-правових актах України, реалізації на практиці організаційно-правового механізму проходження державної служби;

 • ознайомити слухачів системи підвищення кваліфікації з сучасними підходами до реформування та розвитку інституту державної служби шляхом дослідження основних завдань державної служби, формування принципів і цінностей сучасної публічної служби, адаптації законодавства про державну службу до європейських стандартів;

 • удосконалити та оновити знання та вміння застосовувати на практиці державними службовцями основних положень комплексу правових норм, які становлять правовий інститут державної служби і регламентують: відносини, що складаються в процесі організації самої державної служби, статус державних службовців, гарантії і процедури його реалізації, механізм проходження державної служби.

За результатами вивчення теми слухачі повинні:

 • чітко розуміти сутність юридичного статусу державного службовця щодо виконання функцій держави, його роль у розбудові сучасної демократичної держави;

 • виконувати свої посадові обов’язки з дотриманням основних прав і свобод громадян України, неухильно дотримуватись основних завдань державної служби як інституції, через яку реалізується демократична сутність держави;

 • дотримуватись Конституції і законів України, чинних в Україні міжнародно-правових норм;

 • виконувати функції держави тільки в межах компетенції органу, де вони працюють, і в межах прав, закріплених за посадою;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, впроваджувати нові досягнення науки, прогресивні методи виконання управлінських завдань;

 • активно впроваджувати в професійну діяльність систему якості за міжнародними стандартами ISO 9001:2000;

 • брати активну участь у реформуванні державних інституцій, вміти використовувати для цього інструменти інституційної розбудови: Twinning, TAIEX, SIGMA;

 • дотримуватись цінностей сучасної публічної служби: політичної нейтральності, чесності і непідкупності, суворо дотримуватись законності і управлінського професіоналізму;

 • вміти дотримуватись норм законодавства України про державну службу, користуватись законодавчою та нормативно-правовою базою з питань організаційно-правового забезпечення державної служби;

 • будувати свою професійну кар’єру державного службовця у відповідності до нормативно-правових документів щодо проходження державної служби.

 1. Список використаної літератури

 1. Закон України «Про державну службу» зі змінами і доповненнями // Держ. служба в Україні: Бюл. законодавства і юрид. практ. України. – Вип. 1. – К., 2002. – С.19 (Додаток 2).

 2. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в україні до стандартів Європейського Союзу. Указ Президента України від 5 березня 2005 р. №278/2004.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. №2020 «Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі» .

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 року № 250 «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток».

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283. «Про Порядок обчислення стажу державної служби».

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. № 804 «Про порядок стажування у державних органах».

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 782 «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державних службовців».

 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212 «Про порядок видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну, безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків».

 9. Положення про порядок стажування у державних органах: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 груд. 1994 р. №804 //Зібр. постанов уряду України. – 1995. – №2. – С. 36–37.

 10. Положення про формування кадрового резерву для державної служби: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. №199 // Офіц. вісн. України. – 2001 – С. 259–263.

 11. Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. №528.

 12. Наказ Головного управління державної служби України «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань» від 31 жовтня 2003 р. №122 //www.guds.gov.ua.

 13. Щодо практичного застосування постанов Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758 «Про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби» і від 8 червня 1995 р. № 397 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758». Роз'яснення Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України від 14 січня 2000 р.

 14. Про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів державної виконавчої влади: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049.

 15. Про порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби членів уряду України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 року № 377.

 16. Щодо стажу державної служби. Лист Головного управління державної служби України від 22 листопада 1999 р. № 31/5760.

 17. Про порядок надання державним службовцям додаткової оплачуваної відпустки. Лист Міністерства праці та соціальної політики України, Головного управління державної служби при Кабінеті Мі­ністрів України від 27 січня 1999 року № 13-294.

 18. Баришніков В.М., Маршавін Ю.М., Туленков М.В., Храмов В.О. Державне управління та державна служба: Навч. посіб. / За заг. ред.. М.В. Туленкова, В.О.Храмова. – К.: ІПК ДСЗУ, 2003.

 19. Державне управління та державна служба. Словник-довідник / Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана; Уклад. О. Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2005. – 480 с.

 20. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні. — К.: «Видавничий дім», 1999. – С. 65–75.

 21. Желюк Т.Л. Державна служба: Навч. посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005.

 22. Збірник основних законодавчих та нормативно-правових документів для вивчення законодавства з питань державної служби та про боротьбу з корупцією / Упор. та ред. В.М. Баришніков. – К.: ІПК ДСЗУ, 2001. – 159 с.

 23. Історія державної служби в Україні: у 5 т. / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; Голов. дир. держ. служби України; Ін-т історії НАН України. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т.2. – 512с.

 24. Іщенко М. П., Гаман П. І., Шарий В. І. Державна служба: Навч.-метод. посібник. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ ім. Б.Хмельницького], 2009. – 144 с.

 25. Кадрові технології як засіб професіоналізації державної служби: Навч. посібник / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, О. В. Антонова, І. В. Шпекторенко, Н. К. Рашитова, І. В. Письменний; Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. Кафедра держ. управління та місцевого самоврядування / С.М. Серьогін (заг. ред.). – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 243 с.

 26. Кадрова політика і державна служба: Навч. посібник / С.М. Серьогін, А. П. Рачинський., О. В. Антонова, І. І. Хожило, С. І. Соколовський; Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління; С.М. Серьогін (заг. ред.). – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 138 с.

 27. Ківалов С. В., Біла-Тіунова Л. Р. Закон України "Про державну службу": науково-практ. коментар — Вид. 2-ге, змінене і доп. – О.: Фенікс, 2009. – 690 с.

 28. Кутова І.Е. Принципи державної служби в сучасному законодавстві України: Навч. посіб./ Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 144с.

 29. Лазор О. Д., Лазор О. Я. Державна служба в Україні: Навч. посіб. / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Вид. 3-тє, доп. і переробл. – К. : Дакор, 2009. – 560 с.

 30. Нариси історії державної служби в Україні / Аркуша О. Г., Бородін Є. І., Віднянський С. В., Гай-Нижник П. П., Горобець В. М.; Головне управління держ. служби України; Інститут історії України НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 536с.

 31. Оболенський О. Ю. Державна служба: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 344 с.

 32. Підготовка державних службовців у контексті адаптації до європейських стандартів: Зб. матеріалів наук.-практ. семінару, м. Черкаси, 14 травня 2009 р. / Головне управління держ. служби України; Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького / М.П. Іщенко (голова ред.кол.) – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2009. – 108 с.

 33. Правове регулювання діяльності державних службовців України: У 2т. / Головне управління державної служби України; Національна академія державного управління при Президентові України; А. В. Толстоухов (голова ред. кол.) Т. В. Мотренко (упоряд). – К.: НАДУ, 2004.

 34. Практичний порадник державного службовця з питань європейської інтеграції / Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління / Л.Л. Прокопенко (заг.ред.). – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 44 с.

     Вип. 1: Європейське врядування. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 44 с.

 1. Професійна державна служба: що зроблено і що далі?: Публіч. доп. про основні результати діяльності у 2008 р. / Головне управління держ. служби України / Т. М. (заг. ред.), А. В. (упоряд. та відп. ред.). – К., 2009. – 47 с.

 2. Проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: практичні аспекти: Навч.-метод. посіб. / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. підприємств, установ і організацій; Управління держ. служби Головдержслужби України в Чернігівській області / В. М. Бойко (уклад.). – Чернігів, 2008. – 220 с.

 3. Сучасні аспекти професіоналізації державної служби в Україні: монографія / Іжа М. М., Попов С. А., Пахомова Т. І., Хаджирадєва С. К., Воронов О. І.; заг. ред. М. М. Їжа; Національна академія держ. управління при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління /. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 220 с.

 4. Теорія та практика державної служби: матеріали наук.-практ. конф. м. Дніпропетровськ, 18–19 вересня 2009 р., / Головне управління держ. служби України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України; Академія митної служби України / С.М. Серьогін (голова ред.кол.) – Д.: ДРІДУ НАДУ; АМСУ, 2009. – 265 с.

 5. Теорія та практика державної служби: матеріали наук.-практ. конф. м. Дніпропетровськ, 19–20 вересня 2008р., / Головне управління держ. служби України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України / С.М. Серьогін (голова ред. кол.) – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 255 c.

 6. Черноног Є. С. Державна служба: історія, теорія і практика: навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 458 с.

 7. Шпекторенко І. В. Професійна мобільність державного службовця: монографія / Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Д.: Монолит, 2009. – 243 с.

 8. Шпекторенко І. В. Безперервна освіта та самоосвіта державних службовців в Україні: актуальні питання розвитку: Практ. посібник / Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління; Кафедра філософії, соціології держ. управління. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 56 c.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни в. М. Баришніков Тестовий контроль рівня знань керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

  Навчально-методичний посібник
  для державних службовців, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
 2. Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни в. М. Баришніков Запобігання та протидія корупції у підрозділах державної служби зайнятості

  Навчально-методичний посібник
  для державних службовців, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
 3. В. М. Галицький (переднє слово), Л. Г. Авдєєв 4), А. В. Алєксєєва 10), О. В. Астахова 3), С.І. Бандур 1), О.Є. Баришнікова 6), Л. В. Бондарчук 4), О. Ю. Вілкова 6), М.І. Десненко 5), О. М. Діденко (

  Документ
  В.М. Галицький (переднє слово), Л.Г. Авдєєв (4.4), А.В. Алєксєєва (2.10), О.В. Астахова (3.3), С.І. Бандур (3.1), О.Є. Баришнікова (3.6), Л.В. Бондарчук (2.
 4. Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників І спеціалістів державної служби зайнятості за загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора

  Курс лекцій
  В. М. Баришніков, канд. техн. наук, доц. (2.4, 2.5); О.М. Букраба, канд. соц. наук (3.3); Голишкіна Л.І. (3.4); О.Д.Гудзинський, д-р. екон. наук, проф.
 5. Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

  Документ
  . Система територіальної організації державного управління. 3. Місцеве самоврядування в системі територіальної організації влади.

Другие похожие документы..