Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
Мировой океан на службе потребности человечества. Проблема освоения пространства и ресурсов Мирового океана – глобальная проблема современности. Пред...полностью>>
'Закон'
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг соответственно федер...полностью>>
'Документ'
«Для высшей духовной работы всегда следует выбирать жертву, обладающую величайшей и чистейшей силой. Наиболее подходящим объектом в этом случае являе...полностью>>
'Документ'
Ф 54 Филологические этюды: лингвистика, методика, страноведение (труды 5-ой студенческой научно-практической конференции) (19 апреля 2006 г.)/ отв. р...полностью>>

Навчально-методичний комплекс з дисципліни стратегічний маркетинг для студентів окр "Магістр" спеціальності 050108 «Маркетинг» Київ 2010

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кабінет Міністрів України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Затверджую

Декан факультету аграрного менеджменту

К.е.н., доцент_______________О.А. Ковтун

_____________________________2010 р.

Навчально-методичний комплекс

з дисципліни

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

для студентів ОКР “Магістр” спеціальності 8.050108 «Маркетинг»

Київ – 2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра маркетингу та

міжнародної торгівлі

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри Декан факультету аграрного

________________ С.І.Чеботар менеджменту

“____”_______________ 2010 р. ______________ О.А. Ковтун

“____”______________ 2010 р.

Р о б о ч а п р о г р а м а

з дисципліни “Стратегічний маркетинг”

для студентів ОКР “Магістр”

спеціальності 8.050108 “Маркетинг”

Київ-2010

Навчально-методичний комплекс укладено к.е.н., доцентом Ларіною Я.С. з використанням типової робочої програми з дисципліни «Стратегічний маркетинг», робочих програм аналогічних курсів університетів, а також враховуючи рекомендації науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту.

Робоча навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, протокол №10

«___» ____________ 2010 р.

Завідувач кафедри _______________________ проф. С.І. Чеботар

Ухвалено навчально-методичною вченою радою факультету аграрного менеджменту, протокол №8

«___» ____________ 2010 р.

Голова навчально-методичної вченої ради

факультету аграрного менеджменту _______________

 1. Анотація

 2. Робоча програма з дисципліни

 3. Зміст тематичного плану

 4. Календарний план вивчення дисципліни

 5. План лекцій для студентів денної форми навчання

 6. План практичних занять

 7. Перелік питань для самостійного вивчення

 8. Завдання для самостійної роботи

 9. Тести модульного контролю для перевірки знань студентів

 10. Перелік тем курсових робіт

 11. Питання для іспиту

 12. Література до курсу “Стратегічний маркетинг”

Анотація

Стратегічний маркетинг – важливий інструмент прогнозування майбутніх параметрів функціонування і розвитку підприємств, ринків чи цілих країн. Результатом прогнозування мають бути нормативи конкурентноздатності: майбутніх товарів, які буде випускати підприємство; технологій, методів організації виробництва та менеджменту. Це прогнозування має здійснюватися з використанням наукових підходів, методів системного аналізу, стратегічної сегментації ринку.

Тому в умовах жорсткої конкурентної боротьби за покупця, за місце на ринку важливим є підвищення якості стратегічного маркетингу і формування в майбутніх спеціалістів з маркетингу системи знань саме з цього предмету. Економія на стадії стратегічного маркетингу за рахунок застосування спрощених методів аналізу, прогнозування згодом призводить до втрат, які у багато разів перевищують зекономлену суму. Тому розуміння студентами важливості цього курсу та його ретельне вивчення сприятимуть підвищенню кваліфікації спеціалістів з маркетингу.

Написання курсової роботи із стратегічного маркетингу є необхідною умовою поглиблення отриманих знань та вироблення практичних навичок щодо стратегічного аналізу, сегментації ринку, розробки окремих складових В зв'язку з цим метою навчальної дисципліни "Стратегічний маркетинг" є розкриття основних методологічних принципів та наукових підходів, згідно яких маркетинг є незамінним при формуванні стратегії підприємства.

Метою курсу є: формування у студентів об'єктивного підходу до розуміння ролі, місця та значимості стратегічного маркетингу в економічному розвитку господарського суб’єкта; засвоєнні студентами знань з організаційно-комерційних принципів, форм і методів здійснення управління маркетингом, механізму її регулювання відповідно до загальноприйнятих норм та практики їх застосування; формуванні студентами вміння проводити аналіз зовнішньоторговельних операцій для визначення раціональності використання переваг, які випливають з розвитку виробничих, торгово-економічних і науково-технічних зв'язків з зарубіжними партнерами.

Зміст курсу базується на загальновизнаних теоріях, концепціях, моделях, які висвітлені у світовій та вітчизняній економічній науці та апробовані господарською практикою. Предметом курсу є економічні, організаційно-правові та інформаційні відносини, що виникають між господарюючими суб'єктами України в процесі здійснення господарської діяльності.

Метою дисципліни є надання знань про головні напрямки розширення стратегічних функцій та інструментів маркетингу в плануванні продукції для створення комерційно вигідних товарів.

Завдання вивчення дисципліни:

1) вивчення визначальних положень стратегічного маркетингу, методів ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів;

2) набуття навичок використання сучасних методів і прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам.

3) формування системи стратегій підприємства.

Дисципліну „ Стратегічний Маркетинг” треба вивчати в безпосередньому зв'язку із методологічними та організаційно-економічними положеннями маркетингу, менеджменту, макро- і мікроекономіки.

Навчальний курс складається із 8 змістових модулів, які включають 8 теоретичних тем, 8 семінарсько-практичних тем, самостійну роботу під керівництвом викладача, що дозволяє магістрам вивчити зміст та головні функції маркетингу для створення комерційно вигідної ринкової пропозиції такої продукції на ринку України та за її межами.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ”

Предмет: сутність, класифікація та формування маркетингових стратегій підприємств, аналіз маркетингового середовища, моделі стратегічного маркетингу

Мета: набуття знань та практичних навичок щодо вибору стратегії підприємства, основ стратегічного маркетингового управління, виявленні риннкових сегментів, позиціонуванні, управління конкурентними перевагами

Курс: перший

Семестр: перший

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

- національних – 2

- ЕСТS – 3

Модулів: 3

Змістових модулів: 8

Загальна кількість годин: 124

Напрям “Маркетинг”

8.050108 “Маркетинг”

магістр з маркетингу

Нормативна

Лекції: 16 годин

Семінари: 16 годин

Індивідуальна робота:

32 годин

Самостійна робота:

76 годин

Курсова робота:

Форма підсумкового контролю: іспит

Зміст робочої програми

Тема 1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу.

Предмет стратегічного маркетингу. Значення стратегічного маркетингу для розвитку окремих підприємств, галузей і країн. Сутність стратегічного маркетингу та його місце в системі економічних дициплін. Завдання стратегічного маркетингу. Взаємозв’язок принципів управління економікою і стратегічного маркетингу. Ланцюг: потреби – цінності – товари - ринки. Ієрархія потреб за А. Маслоу. Теорії цінностей. Класифікація цінностей. Поняття “життєвий цикл виробу”. Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу виробу. Стратегічний і тактичний маркетинг. Стратегічний маркетинг як перша функція управління. Класифікація об’єктів стратегічного маркетингу. Сучасний стан та тенденції розвитку стратегічного маркетингу у різних за рівнем розвитку країнах.

Тема 2 Аналіз маркетингового середовища

Основні елементи системи стратегічного маркетингу: “вхід” та “вихід” системи, зовнішнє середовище та зворотний зв’язок. Поняття “стратегічний господарський підрозділ” та “портфель бізнесу”. Сфери і фактори макросередовища підприємства. Поняття “інфраструктура ринку”. Фактори мікросередовища підприємства. SWOT-аналіз. Підсистема наукового супроводу: класифікація методів управління та їх порівняльна характеристика. Цільова підсистема стратегічного маркетингу: місія та цілі підприємства. Забезпечуюча підсистема стратегічного маркетингу: правове, методичне, ресурсне, інформаційне забезпечення. Керована підсистема. Показники якості товару. Показники ресурсомісткості. Керуюча підсистема: управління персоналом в службі стратегічного маркетингу.

Тема 3 Маркетингова стратегічна сегментація. Формування і вибір цільових сегментів

Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації. Етапи процесу сегментації ринку. Сегментація ринку товарів виробничого призначення. Стратегії недиференційованого (масового), диференційованого та концентрованого маркетингу. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків. Маркетингові стратегії вибору цільового ринку: стратегії односегментної спеціалізації, товарної спеціалізації, ринкової спеціалізації, селективної спеціалізації та повного охоплення ринку.

Тема 4 Маркетингові стратегії зростання.

Сутність і класифікація маркетингових стратегій зростання. Маркетингові стратегії інтенсивного росту: види (стратегії глибокого проникнення на ринок, розвитоку товару та розвитку ринку), засоби реалізації, приклади застосування. Маркетингові стратегії інтегративного росту. Пряма та зворотна вертикальна інтеграція. Горизонтальна інтеграція. Приклади застосування. Маркетингові стратегії диверсифікації (горизонтальна, концентрична, конголомеративна). Їх переваги і недоліки.

Тема 5 Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу підприємства

Стратегічна модель М. Портера. Стратегії концентрації, цінового лідердства та диференціації, їх переваги і недоліки. Матриця Бостонської консультативної групи: етапи побудови, переваги і недоліки. Основні види стратегічних господарських підрозділів матриці Бостонської консультативної групи. Можливі стратегії щодо кожного з них. Матриця “Мак-Кінсі – Дженерал Електрик”. Етапи побудови. Основні фактори і показники. Основі види маркетингових стратегій за матрицею “Мак-Кінсі – Дженерал Електрик”.

Тема 6 Стратегії диференціації та позиціювання

Маркетингові стратегії диференціації. Товарна диференціація. Сервісна диференціація. Диференціація персоналу. Іміджева диференціація. Особливості застосування означених стратегій. Сутність позиціювання. Розробка стратегії позиціювання. Побудова позиційної схеми. Різновиди стратегій позиціювання. Оцінка ефективності позиціювання. Помилки при позиціюванні.

Тема 7 Маркетингові конкурентні стратегії.

Види конкурентних стратегій за А. Літлом. Види стратегій за М. Портером. Аналіз конкурентного середовища. Маркетингові стратегії ринкового лідера. Маркетингові стратегії челенджерів. Маркетингові стратегії послідовників. Маркетингові стратегії нішерів. Встановлення ефективних взаємовідносин між підприємствами на ринку. Типи корпоративних взаємовідносин. Відносини між компаніями на глобальному рівні.

Тема 8 Визначення конкуретних переваг підприємства

Визначення понять “конкуренція”, “якість”, конкурентоспроможність”, “конкурентні переваги”. Особливості поняття “конкурентоспроможність” стосовно різних об’єктів. Фактори конкурентоспроможності товарів. Аналіз використання окремих видів виробничих ресурсів та їх вплив на конкурентоспроможність. Фактори ресурсозбереження. Вимірювання конкурентоспроможності товару. Методики оцінки конкурентоспроможності підприємств. Показники конкурентоспроможності країни. Конкурентні переваги: суть, класифікація, управління.

Стратегічна роль ціни. Аналіз ринкової ситуації. Визначення фактичних цін та принципів політики ціноутворення. Основні цінові стратегії за М. Портером. Фактори ціноутворення. Методи прогнозування цін. Етапи визначення цін. Вибір стратегії ціноутворення.

План лекцій для студентів денної форми навчання

Тема 1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу - 2 год

  1. Предмет та значення стратегічного маркетингу Завдання стратегічного маркетингу.

  2. Взаємозв’язок принципів управління економікою і стратегічного маркетингу.

  3. Ланцюг: потреби – цінності – товари - ринки. Ієрархія потреб за А. Маслоу

1.4. Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу виробу та перша функція управління.

Тема 2 Аналіз маркетингового середовища - 2 год

2.1. Основні елементи системи стратегічного маркетингу.

2.2. Поняття “стратегічний господарський підрозділ” та “портфель бізнесу”.

2.3. Фактори макро- та мікросередовища підприємства. SWOT-аналіз.

2.4. Цільова підсистема та забезпечуюча підсистема стратегічного маркетингу.

Тема 3 - Стратегічна сегментація ринку - 2 год

3.1. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу. Етапи процесу сегментації ринку.

3.2. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації.

3.3. Стратегії недиференційованого (масового), диференційованого та концентрованого маркетингу.

3.4. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків.

Тема 4 Маркетингові стратегії зростання. – 2 год

4.1. Сутність і класифікація маркетингових стратегій зростання. Маркетингові стратегії інтенсивного росту.

4.2. Маркетингові стратегії інтегративного росту

4.3. Маркетингові стратегії диверсифікації

Тема 5 Математичні методи і моделі у стратегічному маркетингу - 2 год

5.1. Стратегічна модель М. Портера

5.2. Матриця Бостонської консультативної групи.

5.3. Матриця “Мак-Кінсі – Дженерал Електрик”.

Тема 6 Стратегії диференціації та позиціювання товару на ринку - 2 год

6.1. Маркетингові стратегії диференціації.

6.2. Сутність позиціювання. Побудова позиційної схеми.

Тема 7. Сутність і класифікація маркетингових конкурентних стратегій.

7.1. Види конкурентних стратегій за А. Літлом

7.2. Маркетингові стратегії ринкового лідера. Маркетингові стратегії челенджерів. Маркетингові стратегії послідовників. Маркетингові стратегії нішерів.

7.3. Встановлення ефективних взаємовідносин між підприємствами на ринку.

Тема 8 Визначення конкурентних переваг підприємства

8.1. Суть і види конкурентних переваг в системі стратегічного маркетингу

8.2. Аналіз причин та умов виникнення конкурентних переваг

8.3. Порівняльний аналіз окремих аспектів маркетингової діяльності підприємств, оцінювання фінансового стану та систематизація конкуретних переваг

5. План практичних занять

Тема 1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу - 2 год

1.1. Предмет та значення стратегічного маркетингу Завдання стратегічного маркетингу.

  1. Взаємозв’язок принципів управління економікою і стратегічного маркетингу.

  2. Ланцюг: потреби – цінності – товари - ринки. Ієрархія потреб за А. Маслоу

1.4. Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу виробу та перша функція управління.

Тема 2 Структура системи стратегічного маркетингу. Аналіз маркетингового середовища — 2 год.

2.1. Формулювання місії та цілей підприємства.

2.2. SWOT-аналіз.

Задача 2.1. Проведення SWOT-аналізу маркетингового середовища підприємств:

 • ЗАТ “Перший Київський молочний завод”;

 • АТ “Святошино”,

 • ЗАТ “Білосвіт”,

 • ВАТ “Галактон”

Завдання 2.2.Обрати будь-яку конкретну фірму і скласти для неї дві матриці SWOT-аналізу: Першу, у якій лише перераховані можливості та загрози у зовнішньому середовищі, сильні або слабкі сторони фірми і проведене їх ранкування за трьохбальною системою (3 – сильний вплив, 2 – середній, 1 – слабкий); Другу, де виконане комбінування можливостей та загроз з сильними та слабкими сторонами фірми; на основі цієї матриці необхідно запропонувати основні пріоритети стратегічного розвитку.

Тема 3 Стратегічна сегментація ринку – 2 год.

3.1. Визначення факторів та критеріїв сегментації.

3.2. Проведення процесу сегментації ринку. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків.

Завдання

Вибрати специфічні критерії сегментації та просегментувати ринок:

 • ветеринарних препаратів;

 • кави

 • послуг з надання вищої економічної освіти;

 • йогуртів.

Тема 5. Математичні методи і моделі у стратегічному маркетингу. – 4 год.

5.1. Побудова матриці БКГ. Аналіз ринкових позицій підприємств

5.2. Побудова матриці Мак-Кінсі. Визначення подальших стратегій розвитку підприємств

Задача

На наведених нижче схемах відтворені ринкові позиції фірми “Х” та фірми “Y”

5 1 0,1 5 1 0,!

Фірма “Х” Фірма “Y”

А) порівняйте стратегічні позиції конкуруючих підрозділів фірм;

Б) порівняйте стратегічні позиції фірми “Х” та фірми “Y”

В) сформулюйте маркетингові стратегії кожного СГП фірми “Х” та фірми “Y”

Тема 6 Стратегії диференціації та позиціювання товару на ринку

6.1. Основні інструменти стратегій диференціації.

6.2. Побудова позиційної схеми.

6.3. Оцінка ефективності позиціювання.

Тема 7. Сутність та класифікаця маркетингових конкурентних стратегій

Задача №1. Розрахунок показників частки ринку та аналіз причин зміни частки ринку конкретної фірми.

Завдання:

1. Для кожної фірми розрахувати:

Частку ринку у натуральному вимірянні;

Частку ринку у вартісному вимірянні;

Частку ринку, який обслуговується;

Відносну частку ринку;

Частку ринку відносно трьох найбільших конкурентів;

Частку ринку відносно лідера.

2. Для фірми-конкурента “Обрій” обчислити за даними минулого та звітного років частку ринку у натуральному та вартісному вимірянні, а також рівні охоплення, ексклюзивності, інтенсивності та індекс ціни. Пояснити причини зміни частки ринку та в разі необхідності запропонувати маркетингові заходи щодо стабілізації позицій фірми на ринку.

Характеристики фірм-конкурентів

Шифр

Назва фірми

Середня ціна, грн.

Продажі, тис. шт.

В т. ч. на сегментах:

Х

Престиж

Y

середній

Z

масовий

О

Обрій

5,5

70

-

20

50

І

Інфотекс

6

20

-

-

20

L

Лінекс

6

50

-

30

20

N

Норд

8,5

30

10

20

-

P

Планета

5

10

-

-

10

U

Уніка

8

20

10

10

-

Фірма «Обрій».

Число покупців марки (тис. чол.):

Мин. рік. – 17,1

Звіт. рік. – 24,8

Число покупців категорії тис. чол.):

Мин. рік. – 33,3

Звіт. рік. – 42,5

Число одиниць марки, що придбані покупцями марки (тис. од.):

Мин. рік. – 60

Звіт. рік. – 70

Число одиниць категорії, що придбані покупцями марки (тис. од.):

Мин. рік. – 85,7

Звіт. рік. – 117

Число одиниць категорії, що придбані покупцями категорії (тис. од.):

Мин. рік. – 150

Звіт. рік. – 200

Ціна марки (грн.):

Мин. рік. – 5

Звіт. рік. – 5,5

Середня ціна товарної категорії (грн.) Мин. рік. – 6,25 Звіт. рік. – 6,35Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Поведінка споживачів" для студентів денної форми навчання окр "Магістр" спеціальності 050108 "Маркетинг"

  Документ
  Метою вивчення дисципліни “Поведінка споживачів” є набуття знань та практичних навичок відносно роботи із споживачами, управлінні їх поведінкою, формуванні і підтримці попиту споживачів на свої товари та послуги, виявленні свого споживача
 2. Комплекс з дисципліни „ Діловий протокол та ведення переговорів для студентів магістратури денної та заочної форм навчання Викладачі: проф. В. П. Галушко

  Документ
  Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності протокол №12 від “ 15 ” травня 2010 р.
 3. Навчально-практичний комплекс дисципліни: " Товарна інноваційна політика " для спеціальності 050108 "Маркетинг"

  Документ
  Навчально-практичний комплекс склали: к.е.н., доцент Луцій О.П. з використанням робочих програм аналогічних курсів університетів, а також враховуючи рекомендації науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту.
 4. Навчально-методичний комплекс дисципліни " новітній маркетинг" для підготовки фахівців напряму/спеціальності 050108 "Маркетинг" окр „Магістр"

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни „Новітній маркетинг” складено к.е.н., доцентом кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Рябчик А.В. на основі навчальної програми (назва програми, коли затверджена, для яких спеціальностей чи
 5. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ маркетингові дослідження зарубіжних ринків" для студентів спеціальності 050108 „Маркетинг"

  Документ
  В економіці як України, так і будь-якої іншої країни світу, яка функціонує на ринкових принципах, інтереси виробників та постачальників продукції, з одного боку, і споживачів, з іншого боку, можуть бути задоволені тільки у випадку

Другие похожие документы..