Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Защита состоится « » декабря 2009 года в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 002.052.01 при Институте истории материальной культуры РАН по...полностью>>
'Доклад'
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», иными нормативными ...полностью>>
'Диплом'
В сучасних умовах вивченню ринків придається особливе значення. Ці дослідження є основою розроблюваної стратегії і тактики всупу і становлення на рин...полностью>>
'Документ'
Положение разработано в соответствии с Кодексом о труде Российской Федерации, Законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фед...полностью>>

Актуальність теми (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Для сучасного етапу розвитку ринку страхових послуг в Україні властиве стрімке зростання їх пропонування, що, природно, зумовлює посилення конкуренції між страховими компаніями. Водночас спостерігається відставання попиту населення на страхові послуги та його перебування у стані латентності, що пов’язано з існуванням значної частки псевдострахування на ринку, нерозвиненістю інституту страхового посередництва, низьким рівнем захисту прав споживачів, низькою купівельною спроможністю населення, відсутністю повної та достовірної інформації про страхування, необізнаністю більшості споживачів про необхідність і переваги таких послуг, формуванням негативних страхових стереотипів у споживачів тощо. Звідси випливає актуальність дослідження ринку страхових послуг, поведінки на ньому як діючих, так і потенційних страхувальників, та використання цих матеріалів у маркетинговій діяльності компаній з метою формування та управління поведінкою споживачів.

Діяльність страховиків, згідно з концепцією маркетингу, окрім отримання прибутку, повинна бути спрямована на задоволення потреб споживачів. У практичній діяльності багатьох вітчизняних страхових компаній маркетинг завершується після досягнення власних інтересів. Це викликає небажану зворотну реакцію страхувальників, формує таку поведінку споживачів, яка виражається у стримуванні від повторного страхування, страхування інших видів або, що гірше, взагалі відмови від страхування. Необхідність вивчення та розробки моделей поведінки споживачів на українському ринку страхових послуг та їх доведення до широкого кола і зумовило вибір теми дисертаційної роботи.

Питанню дослідження факторів впливу на поведінку споживачів та моделей її формування присвячені праці таких зарубіжних і вітчизняних науковців як І.В. Альошина, Р.Д. Блекуелл, В.Л. Вілке, Д. Джоббер, Д.Ф. Енджел, Л.Л. Канук, Ф.Котлер, П.У. Мініард, Д.С. Мовен, Л.М. Орел, С.В. Скибінський, Д.Статт, Дж.В. Террел, Р.Л. Хортон, Л.Дж. Шиффман та ін. Ними висвітлено загальні теоретично-прикладні засади розробки моделей поведінки споживачів незалежно від сфери застосування та без відсутності розмежування між ринками товарів і послуг.

Вагомий внесок у розроблення теоретичних і практичних засад страхової діяльності та маркетингу страхових послуг зробили російські й українські науковці: В.Д. Базилевич, Н.М. Внукова, О.Д. Вовчак, В.Б. Гомелля, О.В. Данніков, О.М. Залєтов, О.М. Зубець, Г.Г. Козоріз, С.С. Осадець, М.М. Сухоруков, В.В. Тринчук, Д.С. Туленти, В.М. Фурман, Я.П. Шумелда та ін. Ними частково висвітлені питання щодо факторів впливу на поведінку споживачів страхових послуг та розробки моделей її формування, зокрема й у вітчизняних умовах. Разом з тим низка проблем, пов’язаних з особливостями поведінки страхувальників на українському ринку, не знайшла належного відображення в літературі та потребує ґрунтовних досліджень. Зокрема, немає достатньої наукової класифікації факторів впливу на поведінку споживачів страхових послуг; у розроблених моделях поведінки не враховано усієї низки чинників впливу; малодослідженим є такі фактори як страхова культура, страховий менталітет; недостатньо вивчено значення та рівень впливу стереотипів на поведінку дійсних та потенційних страхувальників. Актуальність і недостатнє дослідження охарактеризованої проблематики зумовили вибір теми роботи, окреслили мету і завдання дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у контексті "Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року" (розпорядження КМУ від 23 серпня 2005 р. №369-р), зокрема автором розроблено методичні підходи до визначення рівня страхової культури споживачів та моделі формування поведінки страхувальників. Матеріали дисертації використані під час виконання науково–дослідної теми "Розроблення нормативів забезпечення населення торговельною площею магазинів" Львівської комерційної академії (реєстраційний номер № 0106U013023), де автором сформовані рекомендації щодо впливу окремих маркетингових комунікаційних засобів на поведінку страхувальників у т.зв. страхових магазинах – місцях продажу страхових полісів та застосування відповідної моделі процесу прийняття рішення про страхування (довідка №83/22 від 08.05.2008 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних та практичних засад розробки моделей формування поведінки споживачів на ринку страхових послуг. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:

 • уточнити сутність основних понять дослідження, зокрема, поняття "маркетинг страхових послуг", "страхова культура";

 • класифікувати фактори, які впливають на поведінку споживачів страхових послуг;

 • систематизувати маркетингові моделі поведінки споживачів;

 • визначити ключові характеристики соціального портрета страхувальника;

 • оцінити вплив засобів маркетингової комунікаційної політики на поведінку споживачів страхових послуг;

 • визначити та згрупувати основні стереотипи споживачів страхових послуг;

 • розробити методичні підходи до розрахунку розміру страхової премії та розміру страхового відшкодування у залежності від розміру франшизи;

 • сформувати систему показників страхової культури споживачів;

 • запропонувати вибір моделей поведінки споживачів страхових послуг за концепцією маркетингу.

Об’єктом дослідження є процес формування поведінки споживачів страхових послуг.

Предмет дослідження теоретико-концептуальні, методичні та прикладні засади розробки моделей формування поведінки споживачів на ринку страхових послуг за концепцією маркетингу.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використано сукупність методів і прийомів: метод наукової абстракції (для визначення сутності понять "маркетинг страхових послуг", "страхова культура", "страховий продукт", "страхова послуга", "страховий товар"); метод узагальнення та синтезу (для удосконалення класифікації факторів впливу на поведінку споживачів страхових послуг; для систематизації маркетингових моделей поведінки споживачів); економіко–математичне моделювання (для розрахунку розміру страхової премії та розміру страхового відшкодування у залежності від розміру франшизи; для обчислення коефіцієнта стереотипності поведінки споживачів та моделювання показників страхової культури); метод статистичного аналізу, групування, порівняння та графічного представлення результатів дослідження (для характеристики стану кон’юнктури національного і регіонального ринків страхових послуг); кореляційний аналіз (для визначення щільності зв’язку та залежності обсягу страхових премій, сплачених фізичними особами, від обсягу доходів населення); метод експертних оцінок (для оцінювання впливу засобів маркетингової комунікаційної політики страхових компаній на поведінку споживачів страхових послуг за окремими критеріями; для групування основних позитивних та негативних стереотипів страхувальників); метод соціологічного дослідження у формі анкетного опитування (для визначення основних характеристик соціального портрета страхувальника); моделювання (для розробки моделі поведінки споживачів страхових послуг за концепцією маркетингу).

Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є сучасні теорії ринкової економіки, страхування та маркетингу. Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вчених з маркетингу, страхування, маркетингу страхових послуг, поведінки споживачів, законодавчі та нормативні акти України, статистичні дані Державного комітету статистики України, матеріали Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Ліги страхових організацій України, Асоціації страхувальників України, друкованих засобів масової інформації, веб-сайтів вітчизняних страховиків, мережі Інтернет та власні дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:

вперше:

 • запропоновано коефіцієнт стереотипності поведінки споживачів страхових послуг та алгоритм його визначення шляхом моделювання типових ситуацій, на основі якого розраховано інтегральний показник страхової культури;

удосконалено:

 • модель поведінки споживачів страхових послуг, яка, на відміну від існуючих, більш повно враховує специфіку послуг, вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на поведінку страхувальників, рівень страхової культури на усіх етапах процесу прийняття рішення про страхування. дана модель дає можливість розділяти страхувальників на тих, хто отримав і тих, хто не отримав страхове відшкодування, й, відповідно до цього, розробляти маркетингові заходи;

дістали подальшого розвитку:

 • термінологія, пов’язана зі страховою діяльністю, зокрема, запропоновано використовувати поняття "маркетинг страхових послуг" та уточнено сутність поняття "страхова культура" з позицій виділення притаманних йому функцій - трансляційно-комунікативної, виховної, пізнавальної, селективної, регулятивної, прогностичної, соціалізації й адаптації;

 • класифікація факторів впливу на поведінку споживачів страхових послуг шляхом введення до культурних чинників страхового менталітету, страхової культури і стереотипів в страхуванні, врахування впливу яких необхідне при визначенні напрямів роботи з клієнтами та розробці маркетингової стратегії страховиків;

 • методичні підходи до розрахунку розміру страхової премії та розміру страхового відшкодування з урахуванням розміру франшизи за договорами страхування, що дозволять знизити вартість страхового полісу для споживачів та зменшити кількість незадоволених страхувальників стосовно обсягу виплат.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що реалізація розроблених теоретичних та методичних рекомендацій щодо визначення рівня страхової культури страхувальників, розрахунку розміру страхової премії та розміру страхового відшкодування з урахуванням розміру франшизи, використання моделі формування поведінки споживачів страхових послуг дозволить страховим компаніям вдосконалити їхню маркетингову та страхову діяльність.

Практична значущість дисертаційної роботи підтверджена результатами впровадження основних практичних рекомендацій та пропозицій у діяльність ЗАТ "СК "Еталон" (довідка №147 від 03.03.2008 р.), ЗАТ "СК "Галактика" (довідка №101 від 24.04.2008 р.), ЗАТ УІСК "Інвестсервіс" (довідка №135 від 12.05.2008 р.).

Основні положення дисертації використовуються у навчальному процесі Львівської комерційної академії при викладанні дисциплін "Маркетинг", "Маркетинг послуг", "Маркетинг страхових послуг", "Поведінка споживачів", в курсовому й дипломному проектуванні (довідка №484/01-1.08 від 07.05.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що викладені в дисертаційній роботі, отримані автором особисто. З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті положення, які становлять індивідуальний внесок автора, що відображено у списку опублікованих праць.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження доповідались на 11 конференціях, зокрема: на Другій міжвузівській науковій конференції студентів та аспірантів “Маркетинг та підприємництво в перехідній економіці” (м. Харків, ХДЕУ, 25-27.10.2001 р.), науковій конференції молодих вчених та студентів “Наукова діяльність молоді на переломі тисячоліть” (м. Київ, Київський національний університет технологій і дизайну, 24-26.04.2002 р.), науковій конференції “Стратегія соціально–економічного розвитку України і формування механізмів зростання” (м. Львів, ЛКА, 15-16.04.2003 р.), науковій конференції "Актуальні проблеми економічного зростання, духовного відродження і стратегічного розвитку України в умовах глобалізації" (м. Львів, ЛКА, травень 2005 р.), Третій міжнародній науково–практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Сучасні задачі прикладної статистики, промислової, актуарної та фінансової математики" (м. Донецьк, ДонНУ, 18-20.04.2006 р.), Всеукраїнській науково–практичній конференції "Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг" (м. Харків, ХДУХТ, 17.05.2006 р.), науковій конференції "Актуальні проблеми соціально–економічного розвитку національної економіки" (м. Львів, ЛКА, 17-19.05.2006 р.), V науково-практичній конференції "Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки" (м. Рівне, НУВГП, 19-20.04.2007 р.), науковій конференції "Стратегія соціально-економічного розвитку і формування інвестиційно-інноваційних механізмів в Україні" (м. Львів, ЛКА, 25-27.04.2007 р.), Міжнародній науковій конференції „Українська економічна наука: Досягнення. Проблеми. Перспективи." (м. Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 11-12.05.2007 р.), науковій конференції "Проблеми соціально-економічного розвитку та інтеграції України у міжнародні зв’язки" (м. Львів, ЛКА, 25-28.03.2008 р.).

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 14 наукових праць, з них 9 статей у фахових виданнях. Загальний обсяг опублікованих праць становить 5,41 д.а. (особисто автору належить 4,67 д.а.).

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний текст роботи викладений на 210 сторінках друкованого тексту та містить 28 таблиць, 18 рисунків, 19 формул. список використаних джерел включає 222 найменування. 23 додатки представлені на 53 сторінках.

Основний зміст дисертаційної роботи

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульовано мету, завдання, предмет та об’єкт, теоретичну та методологічну базу дослідження, визначено наукову новизну та практичну значущість результатів дисертації.

У першому розділі „теоретичні засади формування поведінки споживачів страхових послуг за концепцією маркетингу” уточнено сутність основних понять дослідження, удосконалено класифікацію культурних факторів впливу на поведінку споживачів страхових послуг, систематизовано маркетингові моделі поведінки споживачів.

В результаті проведеного дослідження понятійного апарату страхової діяльності було виявлено, що у наукових працях більшості вчених для означення маркетингу в страхуванні вжито термін "страховий маркетинг". На думку автора, визначення сутності маркетингу в страхуванні потребує акцентування на його прив’язці до страхової послуги, тому пропонується використовувати термін "маркетинг страхових послуг", під яким розуміється комплексна діяльність страховика, спрямована на всебічне задоволення потреб страхувальника у якісному і повному страховому захисті при взаємовигідному обміні з врахуванням справедливої норми прибутку всіх операцій страховика з управління ресурсами страхового фонду, інтересів кожного споживача і суспільства загалом.

Вивчення теоретичних засад маркетингу страхових послуг свідчить про відсутність єдиних підходів до визначення таких понять як "страховий продукт", "страховий товар" і "страхова послуга". У дисертації поняття “страховий продукт" пропонується визначати первинним та трактувати як суму всіх благ, які страхова компанія, з метою отримання прибутку, може надати споживачам для задоволення їхніх потреб, першочерговою з яких є страховий захист. Страховий продукт, в якості об’єкту продажу на ринку, набуває всіх властивостей страхового товару (споживчої та мінової вартості), продається та надається споживачеві у вигляді послуги, що свідчить про тотожність понять „страховий товар” і „страхова послуга”. згруповані на підставі джерел інформації концепції страхового продукту та трактування науковців про страховий продукт дозволили виокремити структуру та кількість рівнів формування його споживчої вартості для оптимізації маркетингової стратегії страховика на усіх етапах існування страхового продукту – від задуму до його споживання. Страхову послугу пропонується визначати як вид економічної діяльності, в процесі якої створюється цінність (корисний ефект) для споживача у вигляді страхового захисту та певні переваги (страхове відшкодування, додаткові послуги) в результаті дій страховика (або його посередників) матеріального і нематеріального характеру, спрямованих на повне та якісне задоволення потреб страхувальника.

Рис. 1. Фактори впливу на поведінку споживачів страхових послуг

Поведінка споживача на ринку страхових послуг визначена в роботі як страхова, якщо вона зумовлена особливостями цього ринку, наявністю грошових ресурсів та страхового інтересу у споживача. На основі аналітичного огляду вітчизняних і зарубіжних джерел виділено основні чотири групи факторів впливу на поведінку споживачів страхових послуг: соціально-культурні, особисті, мотиваційно-психологічні та ситуативні (рис. 1). Класифікацію культурних чинників удосконалено шляхом включення до неї страхового менталітету, страхової культури і страхових стереотипів. Національна модель страхової поведінки і характер страхової культури споживачів визначається рівнем страхового менталітету, при цьому стереотипи в страхуванні можуть виступати вирішальним фактором впливу на поведінку споживача страхових послуг, формуючи його самосвідомість та ставлення до страхування.

На підставі аналізу джерел інформації виокремлено основні функції страхової культури: трансляційно-комунікативну, виховну, пізнавальну, регулятивну, прогностичну, функцію соціалізації та адаптації. Виділення цих функцій дає змогу глибше зрозуміти сутність поняття "страхова культура" та її значення як фактору впливу на поведінку споживачів страхових послуг.

Вивчення поглядів науковців і практиків дозволило виявити низку проблем, пов’язаних з відсутністю у літературі з маркетингу повного та деталізованого огляду моделей поведінки споживачів загалом, в тому числі й на українському ринку; наявністю фрагментарної класифікації моделей поведінки споживачів за різними критеріями та ознаками; необхідністю розробки моделей поведінки споживачів на ринках різних товарів і послуг з метою вдосконалення маркетингової діяльності суб’єктів господарювання; відсутністю моделі поведінки споживачів страхових послуг на українському ринку з врахуванням специфіки послуг, ринку та характеристик вітчизняних страхувальників.

Для диференціації моделей у залежності від характеристик споживача, середовища, в якому він перебуває в даний момент, місця здійснення купівлі тощо, пропонується доповнити систематизацію маркетингових моделей поведінки споживачів за періодом їх створення, країною (континентом) походження, рівнем розвитку країн, сферою діяльності, типом продукту та національними відмінностями споживача (менталітетом).

Визначено, що у моделі формування поведінки споживачів страхових послуг на українському ринку необхідно враховувати рівень страхової культури, її складових на усіх етапах прийняття рішення про страхування, зокрема, страхових стереотипів як детермінованої змінної такої моделі.

У другому розділі "Визначення й аналіз чинників формування поведінки споживачів страхових послуг" досліджено стан кон’юнктури ринку страхових послуг; виявлено основні характеристики соціального портрета страхувальника; оцінено вплив засобів маркетингової комунікаційної політики на поведінку споживачів страхових послуг за окремими критеріями методом експертних оцінок.

На основі систематизації статистичної інформації здійснено аналіз стану кон’юнктури національного і регіонального ринків страхових послуг за економічними та соціальними критеріями в розрізі основних елементів ринку. Дослідження показали, що вітчизняний ринок інтенсивно розвивається: його обсяг у 2007 р. збільшився на 30,2% порівняно з 2006 р., в тому числі обсяг страхових премій від населення за цей період зріс на 75,5% і становив 5170,4 млн. грн. Відповідно до здійсненого автором прогнозу, тенденція до зростання збережеться і до 2012 р. та досягне рівня 38 млрд. грн. надходжень від населення. Таке зростання залежатиме від збільшення купівельної спроможності населення; збільшення частки особистого та майнового страхування в сегменті фізичних осіб; зростання кількості ризиків, пов’язаних з екологічними небезпеками; обов’язковості певних видів страхування; введення нового страхового законодавства; підвищення рівня захисту прав споживачів та рівня їх страхової культури.

Згідно з результатами проведеного дослідження поведінки потенційних і дійсних страхувальників, низький рівень усвідомленої потреби в страхуванні серед опитаних тісно пов'язаний з недостатнім рівнем їх поінформованості про ринок страхових послуг, суб’єкти, об’єкти, умови страхування, необізнаністю з термінологією, необхідною для укладення договору страхування. зокрема, незрозумілою для більшості респондентів (79,3%) виявилася сутність терміну "франшиза" (табл. 1). Подібна необізнаність страхувальників провокує виникнення негативних стереотипів.

Таблиця 1

Обізнаність респондентів з термінологією договору страхування, %

Основні терміни

Ступінь розуміння респондентом сутності терміну, %

повністю зрозумілий

частково зрозумілий

незрозумілий

Об’єкт страхування

83,7

11,7

4,6

Система страхування

22,8

34,0

43,2

Ризики

86,8

9,7

3,5

Страхова сума

61,0

29,3

9,7

Вартість об’єкта страхування

74,6

22,8

2,6

Страховий тариф

62,7

26,1

11,2

Страховий внесок (премія)

92,1

5,5

2,4

Франшиза

3,9

16,8

79,3

Страховий випадок

93,4

4,9

1,7

Страхове відшкодування

94,7

5,2

0,1

Термін дії договору страхування

98,6

1,3

0,1

Перестрахування

55,3

15,1

29,6

Ліміт відповідальності

59,1

23,8

17,1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Актуальність теми (1)

  Документ
  відіграють АПК що єдиною цілісною виробничо-економічною системою , яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства .
 2. Актуальність теми (3)

  Документ
  відіграють АПК що єдиною цілісною виробничо-економічною системою , яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства .
 3. Актуальність теми (2)

  Документ
  Актуальність теми. Соціально-економічні реалії ринку праці характеризуються суттєвими змінами факторів та умов управління трудовим капіталом. Пов'язано це з низкою об'єктивних причин: скороченням чисельності людського капіталу у зв'язку
 4. Актуальність теми дослідження (2)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки в умовах подолання кризового стану в економіці України на основі її структурної перебудови можливо здійснити у стислі строки лише спираючись на ресурси держави.
 5. Актуальність теми дослідження (3)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Найвизначніші мислителі всіх часів і народів з давніх-давен замислювались над явищем, яке у сучасній політології прийнято позначати терміном «політичне лідерство» (від англ.

Другие похожие документы..