Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина и с целью решения задачи по удвоению валового внутреннего продукта к 2010 году в о...полностью>>
'Сказка'
Областная выставка «Зимняя сказка» - 2011 проводилась областным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования дет...полностью>>
'Исследование'
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) - исследование организма человека с помощью ультразвука. УЗИ позволяет увидеть контуры исследуемых органов, оценить ...полностью>>
'Контрольные вопросы'
проектами Методика освоенного объема Механизмы управления договорными отношениями Механизмы оперативного управления проектами Корпоративные проекты и ...полностью>>

Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів

Програма

вступних випробувань з англійської мови

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр»

на факультет електроніки

Львівського національного університету імені Івана Франка

Львів 2010

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного

університету імені Івана Франка

10.03.2010. Протокол №8

Уклали:

Галина Тимофіївна Ісаєва,

Тетяна Вадимівна Яхонтова

Одним із найважливіших стратегічних завдань модернізації сучасної освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського освітнього простору згідно із положеннями Болонської конвенції передбачає навчання в магістратурі.

Програма з англійської мови для вступу у магістратуру університету (природничі факультети) базується на програмі підсумкового курсу вивчення англійської мови природничих факультетів ( біологічного, географічного, геологічного, економічного, механіко – математичного, прикладної математики, фізичного, електроніки, хімічного).

Метою вивчення чужоземних мов є практичне володіння цими мовами, тобто досягнення такого рівня знань, який повинен забезпечити спеціалісту можливість спілкуватися в обсязі тематики, передбаченою програмою, оволодіти мовою на побутовому, культурологічному та професійному рівнях.

На професійному рівні необхідно набути навиків іноземномовної усної та письмової комунікації ( читання літератури за фахом, усні та письмові повідомлення, захист курсових та дипломних робіт іноземними мовами, участь у наукових конференціях тощо). Іноземна мова повинна слугувати знаряддям у професійній підготовці спеціалістів.

Після закінчення вивчення курсу англійської мови студент повинен володіти:

 • розмовляти іноземною мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою

 • читати оригінальну літературу зі спеціальності для отримання наукової інформації і передачі її рідною мовою

 • написати реферат, анотацію до прочитаного тексту зі спеціальності чи газети, передати його зміст.

Випускники факультетів повинні користуватися іноземними мовами в своїй професійній діяльності: брати участь у міжнародних симпозіумах та конференціях, підвищувати свій фаховий рівень, читаючи оригінальну фахову літературу, спілкуватись зі своїми іноземними колегами на неофіційному рівні.

Структура університетського курсу іноземної мови ґрунтується на чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності:

 • усне мовлення, аудіювання і читання ( види мовленнєвої діяльності, які є метою і засобом вивчення іноземної мови )

 • письмо і переклад ( засоби вивчення, які входять в систему вправ під час пояснення, закріплення і контролю засвоєння лексичного і граматичного матеріалу, засіб контролю прочитаного тексту).

Програма передбачає інтегрування комп’ютерної техніки у навчальний процес, а також використання Інтернету та засобів масової інформації як на практичних заняттях, так і в позаурочний час.

Зміст курсу

Лексика

Активна лексика становить 1200 – 1500 загольнолітературних одиниць та 250 – 300 наукових термінів і термінологічних словосполучень. Лексичний матеріал підбирається викладачем за тематичним принципом та включає кліше, штампи і засоби міжфразового зв’язку, необхідні для спілкування у межах побутової та країнознавчої тематики.

Граматика

На підсумковому курсі закріплюється знання граматичних явищ, вивчених на попередніх семестрах.

Морфологія:

 • базові знання таких частин мови, як іменник, прикметник, займенник, прислівник, сполучник.

 • дієслово: система часових форм англійського дієслова в активному та пасивному станах; модальні дієслова з простою та перфектною формами інфінітива; умовний спосіб (три типи умовних речень); неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник, їх форми, функції в реченні, комплекси з безособовими формами дієслова).

Синтаксис:

 • поняття про речення, типи речень, члени речення, порядок слів у реченні.

Зміст іспиту з курсу англійської мови для вступу в магістратуру

Іспит з англійської мови проводиться у вигляді письмового тесту, який повинен продемонструвати мовну компетенцію студента:

 • розуміння фахового тексту

 • лексичні знання

 • граматична компетенція

Рекомендована література

Ісаєва Г.Т. Англійська мова для фізиків. – К., 1997.

Ісаєва Г.Т., Комар Р. І., Веселівська С. М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. Basic English. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.

Ісаєва Г.Т., Сологуб Л. В., Цурковський О.Я. English for Students of Electronics. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.

Корнес П. Гайдук Н. Спілкуймося англійською мовою. – Львів, 1998.

Evans V. Round- Up 4, 5, 6. – New York: English Grammar Practice, 2003

Swan M. The Cambridge English Course (1-4). – Cambridge University Press, 1998.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахових вступних випробувань з англійської мови для вступників Українського католицькогго університету на програму підготовки фахівців

  Документ
  Сучасні тенденції глобалізації і геополітична ситуація в Україні диктують особливо високі вимоги до освіти сучасного студента як майбутнього фахівця. Ці вимоги, незалежно від професійної галузі, передбачають високий рівень володіння
 2. Програма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності

  Документ
  Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". – НДУ імені Миколи Гоголя, 2010 р.
 3. Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік

  Документ
  1. До Ужгородського національного університету (далі Університет) приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний)
 4. Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава, Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 106 с

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”).
 5. Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт.-укл. В. І. Березан, Г. О. Котломанітова, Н.

Другие похожие документы..