Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Военно-учётная специальность (ВУС) — указание военной специальности действующего или находящегося в запасе военнослужащего ВС России и других войск и ...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
История русской философия. Учебно-методический комплекс. / Сост. доктор философских наук, ординарный профессор Кантор В.К — М.: Государственный Унив...полностью>>
'Документ'
Ставицька Олена Григорівна. Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя: дис. канд. наук: 19.00.07 - ...полностью>>
'Методические указания'
Одним из важнейших условий успешного овладения знаниями является развитие самостоятельности, инициативы студентов, их активности. Правильно организов...полностью>>

Кабінету Міністрів України, іншими актами закон (3)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 383/2011

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України

1. Затвердити Положення про Міністерство внутрішніх справ

України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Президента України згідно з переліком (додається).

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

6 квітня 2011 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Міністерство внутрішніх справ України

1. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МВС України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також з питань формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

2. МВС України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основним завданням МВС України є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

4. Міністерство відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінетові Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади;

3) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його удосконалення та в установленому порядку подає їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

4) розробляє проекти державних програм з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, безпеки дорожнього руху та міграції;

5) організовує діяльність головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) (далі – органи внутрішніх справ) і внутрішніх військ МВС України та здійснює управління ними, зокрема під час забезпечення охорони громадського порядку;

6) у межах компетенції, визначеної законодавством, надає соціальну та правову допомогу громадянам, сприяє державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків;

7) приймає заяви, повідомлення про правопорушення, що скоєні або готуються, а також про інші події від фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

8) організовує здійснення органами внутрішніх справ заходів із виявлення, розкриття та припинення злочинів;

9) у межах компетенції, визначеної законодавством, організовує та здійснює оперативно-розшукову діяльність;

10) у межах компетенції, визначеної законодавством, бере участь у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, корупцією та у запобіганні легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

11) у межах повноважень бере участь у заходах із протидії злочинності на транспорті;

12) забезпечує в межах компетенції, визначеної законодавством, протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

13) організовує і проводить розшук громадян у випадках, передбачених законодавством України та міжнародними договорами;

14) здійснює провадження досудового слідства і дізнання в кримінальних справах та провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів у межах визначеної підслідності;

15) уживає заходів з організації конвоювання, а також у випадках, визначених законодавством, утримання затриманих, узятих під варту осіб під час досудового слідства, підсудних (засуджених) осіб на вимогу судових органів;

16) забезпечує безпеку осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві;

17) організовує проведення судової експертизи в кримінальних, адміністративних, цивільних та господарських справах, а також досліджень у позасудовому провадженні за матеріалами оперативно-розшукової діяльності та інших процесуальних дій;

18) здійснює відповідно до законодавства оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

19) забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів Експертної служби МВС України в оперативно-розшукових заходах, слідчих та інших процесуальних діях;

20) веде базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС України, у встановленому порядку передає інформацію до державного Реєстру атестованих судових експертів;

21) організовує роботу Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України із присвоєння, позбавлення та підтвердження особам кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи, присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта, а також роботу з надання та позбавлення права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, надання, позбавлення та підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та видає відповідні свідоцтва;

22) забезпечує підготовку, перепідготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації судових експертів, спеціалістів-криміналістів і спеціалістів-вибухотехніків за напрямками діяльності;

23) організовує інформаційно-аналітичну діяльність органів внутрішніх справ, формує довідково-інформаційні фонди, веде оперативно-пошукові та криміналістичні обліки, здійснює обробку персональних даних, у межах своїх повноважень складає статистичну інформацію, забезпечує режим доступу до інформації, надає інформаційні послуги;

24) здійснює профілактичні заходи з дітьми, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, а також щодо запобігання злочинам та іншим правопорушенням, уносить відповідному державному органу, громадській організації або посадовій особі подання про вжиття заходів для усунення причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень;

25) вживає заходів щодо виявлення та припинення адміністративних правопорушень, забезпечує здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ;

26) у випадках, передбачених законодавством, приймає рішення про накладення адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання;

27) у межах компетенції бере участь у здійсненні державної охорони органів державної влади України та посадових осіб;

28) у межах компетенції вживає заходів щодо запобігання та припинення насильства в сім’ї;

29) у межах компетенції вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також здійснення розшуку дітей, які зникли безвісти;

30) здійснює в межах, визначених законодавством, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, здійснює в межах компетенції заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі;

31) у межах компетенції бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

32) забезпечує в передбачених законодавством випадках виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання;

33) забезпечує відповідно до законодавства функціонування дозвільної системи;

34) затверджує порядок придбання, видачі громадським формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону спеціальних засобів індивідуального захисту і самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої і подразнюючої дії, та їх зберігання;

35) у межах повноважень, визначених законодавством, здійснює державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами;

36) у межах наданих повноважень забезпечує безпеку дорожнього руху;

37) здійснює державну реєстрацію та облік транспортних засобів і видає відповідні реєстраційні документи;

38) у межах, визначених законодавством, здійснює державний контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів, які регламентують питання перевезення пасажирів чи вантажів, технічного стану транспортних засобів, будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць і об'єктів дорожнього сервісу, торгівлі транспортними засобами та підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

39) у порядку, визначеному законодавством, створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері;

40) приймає іспити на право керування транспортними засобами і видає посвідчення водія;

41) дає дозволи на дорожнє перевезення небезпечних вантажів, рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими вантажами, а також інші документи у сфері безпеки дорожнього руху;

42) веде облік торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них;

43) взаємодіє з органами державної влади з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України та членів їх сімей;

44) організовує систему психологічного забезпечення працівників органів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України і забезпечує її функціонування, здійснює психологічний відбір кандидатів на службу в органах внутрішніх справ і навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України;

45) веде військовий реєстр працівників, пенсіонерів органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, членів їх сімей, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

46) забезпечує в системі МВС України внутрішню безпеку;

47) визначає основні напрями розвитку науки і освіти з питань діяльності МВС України, бере участь у проведенні відповідних наукових, науково-дослідних, кримінологічних і соціологічних досліджень, а також у розробленні за їх результатами науково-практичних пропозицій, методичних рекомендацій;

48) у межах компетенції здійснює управління навчальними закладами, що перебувають у сфері управління МВС України;

49) організовує і координує роботу з упровадження в практику досягнень науки і передового досвіду, забезпечує розроблення нових видів озброєння, спеціальних, технічних і криміналістичних засобів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України;

50) організовує в межах компетенції науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності;

51) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності;

52) організовує на договірних засадах охорону власності, фізичних осіб, а також забезпечує

охорону громадського порядку під час проведення масових заходів комерційного характеру

за кошти осіб, які їх проводять;

53) забезпечує охорону особливо важливих і режимних об'єктів, важливих державних об'єктів і спеціальних вантажів, об'єктів на комунікаціях, об'єктів, які підлягають обов'язковій охороні органами внутрішніх справ, забезпечує відповідно до наданої компетенції охорону дипломатичних представництв і консульських установ на території України;

54) бере участь у формуванні науково-технічної політики держави у сфері діяльності органів внутрішніх справ;

55) забезпечує міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань боротьби зі злочинністю та інших питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України;

56) здійснює представництво України в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі, забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в зазначеній міжнародній організації;

57) забезпечує участь миротворчого персоналу з числа працівників органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях, здійснює оперативне управління та контроль за його діяльністю;

58) організовує та здійснює відбір, підготовку і навчання кандидатів для направлення до складу миротворчого персоналу з числа працівників органів внутрішніх справ;

59) надає практичну допомогу державним органам ветеринарної медицини в організації та здійсненні контролю і нагляду за виконанням вимог ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин;

60) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, захист державних і власних інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

61) у порядку та у способи, передбачені законодавством, інформує щодо здійснення державної політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, захисту економіки та об’єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху;

62) здійснює контроль у межах компетенції за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення;

63) бере участь в межах компетенції, визначеної законодавством, у стандартизації, метрологічному забезпеченні, підтвердженні відповідності встановленим вимогам продукції спеціального призначення (робіт, послуг), яка надходить до органів внутрішніх справ;

64) організовує та забезпечує високу бойову і мобілізаційну готовність та мобілізацію органів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України;

65) організовує спеціальні та військові перевезення в межах України в інтересах органів внутрішніх справ або внутрішніх військ МВС України, а також на підставі рішень Кабінету Міністрів України та міжвідомчих угод – в інтересах відповідних органів державної влади;

66) у межах своїх повноважень організовує та здійснює заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф, а також щодо ліквідації їх наслідків;

67) уживає відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового і соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС України, пенсіонерів із числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, членів їхніх сімей, розробляє пропозиції з цих питань і вносить їх на розгляд відповідних органів;

68) здійснює в межах компетенції державний нагляд за охороною праці в органах внутрішніх справ;

69) забезпечує експлуатацію та функціонування системи зв'язку МВС України;

70) забезпечує в межах компетенції криптографічний захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

71) розробляє та закріплює у відповідних відомчих нормативно-правових актах та технічній документації (конструкторській, технологічній, програмній документації, технічних умовах, документах зі стандартизації, інструкціях) обов’язкові умови в галузі технічного регулювання щодо продукції, яка необхідна для потреб органів внутрішніх справ, а також щодо процесів проектування, виробництва, будівництва, монтажу, наладки, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації зазначеної продукції;

72) здійснює заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки в апараті МВС України, в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС України, а також на територіях, на яких вони розташовані;

73) веде і формує автоматизовану електронну базу даних Єдиного реєстру об’єктів державної власності, що належать до сфери управління МВС України;

74) затверджує у випадках, передбачених законодавством, правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку;

75) організовує і здійснює в установленому порядку матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, установ і організацій, що належать до сфери його управління, внутрішніх військ МВС України, у тому числі приміщеннями, полігонами, засобами зв’язку, транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, пально-мастильними матеріалами, обмундируванням, іншими видами матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання покладених на них завдань;

76) здійснює:

ремонт, обслуговування озброєння, транспорту, засобів зв’язку, приміщень, що надані МВС України для виконання покладених на нього завдань, контролює правильність використання матеріально-технічних ресурсів і коштів органами внутрішніх справ, внутрішніми військами МВС України, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери його управління;

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів, що належать до сфери управління МВС України;

77) розробляє, організовує і здійснює профілактичні, лікувальні, оздоровчі та реабілітаційні заходи, спрямовані на охорону і зміцнення здоров'я працівників та військовослужбовців, членів їхніх сімей, державних службовців і пенсіонерів системи МВС України; здійснює управління закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС України;

78) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю МВС України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

79) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України;

80) виконує у межах повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

81) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов’язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.

5. МВС України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Міністерства та на керівні посади в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату МВС України та інших органів внутрішніх справ;

3) контролює діяльність органів внутрішніх справ, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті МВС України, інших органах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням в апараті МВС України;

7) організовує в апараті Міністерства роботу з комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. МВС України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції МВС України;

2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

3) скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

4) перевіряти дотримання державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, їх посадовими особами, а також громадянами правил безпеки дорожнього руху, дозвільної системи та інших норм і правил, контроль за виконанням та додержанням яких покладено на МВС України;

5) засновувати відповідно до законодавства відомчі нагороди, нагрудні знаки та почесні грамоти МВС України.

7. МВС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районні, районні в містах, міські управління (відділи), лінійні управління (відділи).

8. МВС України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

9. МВС України у межах повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти МВС України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення МВС України, прийняті в межах його повноважень, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

10. МВС України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Міністр має першого заступника та заступника Міністра – керівника апарату, які призначаються на посади за поданням Прем’єр-міністра України і звільняються з посад Президентом України.

У разі необхідності для забезпечення здійснення МВС України окремих завдань за рішенням Президента України у Міністерстві вводиться посада заступника Міністра.

11. Міністр:

1) очолює МВС України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МВС України;

3) спрямовує та координує діяльність Державної міграційної служби України (далі – ДМС України), в тому числі:

формує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів та контролює реалізацію їх ДМС України;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені ДМС проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи ДМС України та шляхи виконання покладених на неї завдань, погоджує плани її роботи;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності ДМС України та її територіальних органів;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів ДМС України повністю чи в окремій частині;

заслуховує звіти про виконання покладених на ДМС України завдань та планів її роботи;

вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатури на посаду Голови ДМС України і за пропозицією Голови служби – кандидатур на посади його заступників;

погоджує призначення на посади керівників та заступників керівників територіальних органів ДМС України;

погоджує структуру апарату ДМС України;

погоджує пропозиції Голови ДМС України щодо утворення, реорганізації, ліквідації її територіальних органів та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

визначає структурний підрозділ апарату МВС України, що відповідає за взаємодію з ДМС України;

визначає посадових осіб МВС України, які включаються до складу колегії ДМС України;

визначає порядок обміну інформацією між МВС України та ДМС України, періодичність її подання;

порушує перед Президентом України питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Голови ДМС України та його заступників;

ініціює питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату ДМС України та її територіальних органів і їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДМС України;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно Голови ДМС України, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату ДМС України та її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДМС України;

видає обов’язкові до виконання ДМС України накази та доручення з питань, що належать до сфери її діяльності;

доручає Голові ДМС України скасувати акти її територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови – скасовує акти територіальних органів ДМС України повністю чи в окремій частині;

вирішує інші питання, пов’язані зі спрямуванням і координацією діяльності ДМС України;

4) визначає стратегічні напрями роботи МВС України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МВС України, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України в органах внутрішніх справ, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МВС України;

6) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є МВС України;

8) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є МВС України та ДМС України, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МВС України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

9) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

10) представляє МВС України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

11) вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах загальної чисельності Міністерства і коштів, передбачених на його утримання, ліквідацію і реорганізацію органів внутрішніх справ як юридичних осіб, затверджує положення про них, їх структуру та штатний розпис;

12) утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України органи внутрішніх справ як структурні підрозділи апарату Міністерства, що не мають статусу юридичної особи;

13) призначає на посади та звільняє з посад начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, їх перших заступників і заступників; призначає на посади та звільняє з посад начальників районних, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів);

14) призначає на посади та звільняє з посад ректорів, перших проректорів та проректорів вищих навчальних закладів МВС України;

15) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства, призначає на посади та звільняє з посад керівників та заступників керівників структурних підрозділів апарату Міністерства та працівників патронатної служби Міністра;

16) відповідно до законодавства України присвоює ранги та спеціальні звання працівникам органів внутрішніх справ, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України; у випадках, передбачених законодавством, звертається з поданнями про присвоєння працівникам органів внутрішніх справ, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України, рангів та спеціальних звань;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників органів внутрішніх справ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами України;

18) застосовує відповідно до законодавства заходи дисциплінарного впливу до працівників органів внутрішніх справ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України;

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

20) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МВС України;

21) підписує накази МВС України;

22) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів МВС України, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України та актам Міністерства;

23) організовує роботу колегії МВС України і головує на її засіданнях;

24) дає обов’язкові для виконання працівниками апарату Міністерства доручення;

25) здійснює інші передбачені законом повноваження.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МВС України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у МВС України утворюється колегія у складі Міністра внутрішніх справ України (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра за посадою. У разі потреби до складу колегії Міністерства можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату МВС України, а також інші особи в установленому порядку.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу МВС України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МВС України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Міністр внутрішніх справ України.

13. Граничну чисельність працівників апарату МВС України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату МВС України та положення про його структурні підрозділи затверджує Міністр.

Штатний розпис і кошторис МВС України затверджує заступник Міністра – керівник апарату за погодженням з Міністерством фінансів України.

14. МВС України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України С. ЛЬОВОЧКІН

ПЕРЕЛІК актів Президента України, що втратили чинність

1. Указ Президента України від 17 жовтня 2000 року № 1138 "Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України".

2. Указ Президента України від 24 грудня 2001 року № 1248 "Про внесення змін до Положення про Міністерство внутрішніх справ України".

3. Пункт 7 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 березня 2002 року № 304.

4. Указ Президента України від 3 лютого 2003 року № 62 "Про внесення зміни до Положення про Міністерство внутрішніх справ України".

5. Указ Президента України від 11 липня 2003 року № 593 "Про внесення змін до Положення про Міністерство внутрішніх справ України".

6. Пункт 32 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280.

7. Стаття 2 Указу Президента України від 5 березня 2004 року № 283 "Питання Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”.

8. Розпорядження Президента України від 30 травня 1995 року № 92.

Глава Адміністрації Президента України С. ЛЬОВОЧКІНСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України, іншими актами закон (2)

  Закон
  1. Затвердити Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України (додається).2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 10 жовтня 2005 року № 1430 "Про Положення про Міністерство України з питань
 2. Кабінету Міністрів України, іншими актами закон (5)

  Закон
  1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
 3. Кабінету Міністрів України, іншими актами закон (1)

  Закон
  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та регламентується Положенням про Міністерство
 4. Кабінету Міністрів України, іншими актами закон (4)

  Закон
  1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - Товариство) утворено відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського ( 436-15 ) кодексів України, Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) та діє на
 5. Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими актами закон

  Закон
  1.1. Управління державного екологічного моніторингу Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Управління) є структурним підрозділом Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Міністерство), який

Другие похожие документы..