Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Монография'
В останні десятиліття відзначається зростання захворюваності серцево-судинної системи у дітей. При цьому змінюється їх структура: на другий план відх...полностью>>
'Реферат'
Инженер-конструктор является творцом новой техники, и уровнем его творческой работы в большей степени определяются темпы научно-технического прогресс...полностью>>
'Урок'
-Развивать научно-познавательную деятельность при работе со статистическим материалом, дополнительными источниками информации; предметные умения и нав...полностью>>
'Документ'
Основная цель проводимой инфузионной терапии в критических ситуациях - поддержание адекватного сердечного выброса для обеспечения перфузии тканей при ...полностью>>

Тема 1: Цивільне право в системі галузей права України

Главная > Задача
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 1: Цивільне право в системі галузей права України.

 1. Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно – правового регулювання.

 2. Система цивільного права.

 3. Принципи цивільного права

 4. Функції цивільного права

 5. Розмежування цивільного права з іншими суміжними галузями права.

Завдання 1. Проаналізуйте співвідношення понять “приватне право” і “цивільне право”. Порівняйте визначення цивільних відносин у ст. 1 ЦКУ та цивільно-правових відносин у законі МПП.

Задача 1. С. придбав в магазині техніки телевізор, сплативши за нього 1250 грн. Коли С. спробував вдома ввімкнути телевізор, він почав диміти і загорівся.

С. звернувся до магазину про повернення йому сплачених за телевізор коштів та відшкодування завданої шкоди.

Дайте обгрунтовану відповідь стосовно того, чи будуть зазначені відносини регулювання нормами цивільного права.

Задача 2. ВАТ “Іскра” уклало трудовий контракт з бухгалтером К. на 1 рік. За умовами контракту К. зобовязувався вести бухгалтерський облік на підприємстві. Йому було встановлено посадовий оклад –510 грн. щомісячно, відпустка за 1-ий рік роботи – 24 календ. Дн. За умови успішної роботи – продовження контракту на 5 років.

Якими ознаками характеризується становище субєктів? Норми якої галузі права слід застосовувати для регулювання цих відносин?

Задача 3. О. керуючи належним йому на праві власності автомобілем, допустив порушення Правил дорожнього руху – рухався в населеному пункті зі швидкістю 95 км/год. За вказане правопорушення він сплатив штраф у розмірі 1 неоп. Мінімуму доходів громадян.

Проаналізуйте вказані відносин з точки зору їх належності до предмета цивільного права.

Задача 4. ТзОВ “Астра” за період з січня по березень 2004 року сплатило податків і зборів (обовязкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів 500 тис. грн. Водночас за цей період сума податкового боргу (недоїмки) з податку на прибуток за цей період склала 20 тис. грн. Державна податкова інспекція у м. Золочеві звернулася з позовом про стягнення вказаної недоїмки, пені і штрафу.

Чи поширюватиметься на вказані відносини дія норм цивільного права?

Задача 5. К. працює програмістом в ТзОВ “Інтелект” у звязку із виконанням трудових обов”язків К. створив компютерну програму. Посилаючись на ЦК України та Закон України “Про авторське право та суміжні права” К. звернувся до керівництва ТзОВ “Інтелект” і вимогою про виплату йому авторської винагороди за використання створеного ним компютерної програми. Директор ТзОВ відмовив у задоволені вимоги К. мотивуючи це тим, що К. є працівником ТзОВ “Інтелект” і за свою працю одержує заробітну плату, відповідно до трудового законодавства.

Чи поширюватимуться на дані відносини норми цивільного права?.

НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Цивільний кодекс України.

 2. Кодекс законів про право України.

 3. Закон України “Про міжнародне приватне право”.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права.-М.,1963.

 2. Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе “право публичное –право частное” Проблемы современного гражданского права.-М. 2000.

 3. Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Проведение –1992.-№ 2.

 4. Егоров Н.Д. Гражданско-правове регулирование общественных отношений. –Л., 1986.

 5. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.-Свердловск, 1972.

 6. Азімов Ч.Н. Про предмет і метод цивільного права //Вісник АпрН України.-1999.--№1.

 7. Кодифікація приватного (цивільного) права України ./ За ред. А.С.Довгерта.-К.,2000.

 8. Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами.-М., 2002.

 9. Азімов Ч.Н. Поняття і зміст приватного права// Вісник АпрН України.-1998.-№3.

 10. Сібільов М.Загальна характеристика сфери приватного права //Вісник АпрН України.-2001.-№2.

Тема 2. Джерела цивільного права.

1. Цивільне законодавство України: поняття та система.

2. Дія актів цивільного законодавства в часі, в просторі, по колу осіб.

3. Міжнародні договори як джерело цивільного права.

4. Поняття та види цивільно-правових норм, їх тлумачення. Оціночні поняття.

5. Договір та його значення в регулюванні цивільних відносин.

6. Звичай як джерело цивільного права.

7. Застосування аналогії в цивільному праві.

8. Судова практика та її значення для удосконалення та правильного застосування цивільного законодавства України.

Нормативно-правові акти, судова практика:

 1. Конституція України.

 2. Цивільний кодекс України 2003 року.

 3. Цивільний кодекс Української РСР 1963 р.

 4. Закон України від 29.06.2004 року “Про міжнародні договори України” // Урядовий кур”єр, 18.08.2004 року.

 5. Закон України від 07.02.2002 року “Про судоустрій України” //ВВР України.- 2002.- №27-28.- ст.180.

 6. Закон України від 16.10.1996 року “Про Конституційний Суд України” // ВВР України.-1996.- №49.- ст. 272.

 7. Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 року “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” // ВВР України. – 1991. - №46. – ст.621.

 8. Указ Президента України від 10.06.1997 року № 503/97 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання гими чинності” // Урядовий кур”єр 14.06.1997 року

 9. Указ Президента України від 03.10.1992 року №493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” // Урядовий кур”єр 09.10.1992 року.

 10. Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004.

 11. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 7 квітня 2008 р. № 01-8/211 „Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України”.

Література:

 1. Брагинский М.И.., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., 1999.

 2. Гражданское право: В 2 т.: Учебник / Отв.ред. Е.А.Суханов. – М.: БЕК, 2002. - Т.І.

 3. Гражданское право: Учебник: В 2 ч. / Под.ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. – М.: Проспект, 1996. - Ч.1.

 4. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А.С.Довгерта. - К., 2000.

 5. Ромовська З.В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005.

 6. Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права. Навч.посібн. – К.: Істина, 2006.

 7. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006. - Т.1. Загальна частина.

 8. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2006. - Кн.1.

 9. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком-Інтер, 2004. - Т.1.

Завдання 1.

Проаналізуйте співвідношення між поняттями „цивільне право”, „форми цивільного права”, „джерела цивільного права”, „цивільне законодавство”. Прореферуйте абзац 2 підпункту 4.1 пункту 4 Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004.

Завдання 2.

Відшукайте у Цивільному кодексі України і випишіть приклади оціночних понять.

Завдання 3.

Відшукайте у Цивільному кодексі України і випишіть положення, в яких міститься відсилання до відповідних звичаїв. Що таке звичаї ділового обороту? Прореферуйте п.2 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 7 квітня 2008 р. № 01-8/211 „Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України”.

Задача 1.

У Шевченківському районному суді м.Львова розглядалася цивільна справа за позовом гр.А. до гр.Б. про визнання права власності на житловий будинок. У судовому засіданні представник позивача заявив, що позов підлягає задоволенню, оскільки в Єдиному державному реєстрі судових рішень є таке, що вступило в законну силу, рішення Тернопільського міськрайонного суду по аналогічній справі, яким відповідний позов задоволено. Крім того, позивач в обґрунтування своїх позовних вимог зіслався на позицію, викладену доктором юридичних наук, професором В. у науково-практичному коментарі Цивільного кодексу України.

Проаналізуйте ситуацію. Чи повинен суд при поставленні рішення брати до уваги наведені вище доводи позивача?

Задача 2.

Між товариством з обмеженою відповідальністю „Омега-Сервіс” і приватним підприємством „Сігма-Плюс” 15 квітня 2002 року був укладений договір оренди нежитлового приміщення для використання його під офіс строком на 5 років.

Чи поширюватимуться на відносини сторін за вказаним договором положення чинного Цивільного кодексу України? Проаналізуйте п.4 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України.

Задача 3.

11 листопада 2003 року помер гр.К. Після його смерті відкрилася спадщина, яку прийняв його син – гр.М., подавши до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини 5 лютого 2004 року відповідну заяву. Крім цього, про свої права на спадщину після смерті гр.К. заявив гр.О., який протягом останніх п’яти років перебував на утриманні гр.К. При цьому гр.О. мотивував свої вимоги посиланням на ст.531 Цивільного кодексу Української РСР 1963 р., згідно з якою утриманці померлого успадковують нарівні зі спадкоємцями тієї черги, яка закликається до спадкування. В свою чергу, гр.М. з цим не погоджувався, вважаючи, що після смерті гр.К. уся спадщина повинна перейти до нього як до єдиного спадкоємця першої черги за законом оскільки згідно із ст.1265 Цивільного кодексу України, утриманці віднесені до спадкоємців 5 черги.

Проаналізуйте ситуацію. Положення якого з кодексів будуть поширюватися на зазначені правовідносини? Чи змінилось би вирішення задачі, якби гр.М. подав заяву про прийняття спадщини до 1 січня 2004 р.?

Тема: Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин.

1. Поняття “фізична особа” і його співвідношення із поняттями ”особа”, ”громадянин”.

2. Цивільна правоздатність фізичних осіб: поняття та обсяг.

3. Цивільна дієздатність фізичних осіб:

а) поняття;

б) часткова дієздатність;

в) неповна дієздатність;

г) повна дієздатність. Підстави надання повної дієздатності неповнолітній особі;

д) обмеження дієздатності;

е) визнання особи недієздатною.

4. Ім’я та місце проживання фізичної особи.

5. Підстави, порядок та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.

Нормативні акти:

1. Цивільний кодекс України 2003 р.

2. Сімейний кодекс України 2002 р.

3. Цивільний процесуальний кодекс України 1963 р.

4. Закон України від 22.02.2000 року ”Про психіатричну допомогу”// ВВР України. – 2000. - № 19. – ст. 143.

5. Закон України від 11.12.03 року ”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”// ВВР України. – 2004. - № 15. – ст. 232.

6. Тимчасовий порядок реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.03 року// Офіційний вісник України. – 2003. - № 3. – ст. 82.

7. Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.93 року// Урядовий кур’єр, 10.06.1993 року.

8. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.03 року// Офіційний вісник України. – 2003. - № 48. – ст. 2538.

Судова практика:

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.72 року ”Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним”

Література:

 1. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1984.

 2. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига, 1976.

 3. Иванова Л.Я. Гражданская правосубъектность лиц, страдающих психическими расстройствами. Автореф. канд. дис. Ек-г, 1993.

 4. Попова Ю.А. Признание граждан безвестно отсутствующими. – М., 1985.

 5. Ромовська З.В. Цивільна правоздатність громадян// Право України. – 1994. - № 10.

 6. Ромовська З.В. Цивільна дієздатність громадянина (фізичної особи)// Право України. – 1995. - № 2.

Задача 1. Томін видав своїй дружині Томіній розписку про те, що при вчиненні заповіту не згадає в ньому своїх повнолітніх сина та доньку від першого шлюбу. Через рік Томін помер. За заповітом усе своє майно він заповів в рівних частках сину (20 р.) та доньці (25 р.) від першого шлюбу. Томіна звернулась до суду з позовом про визнання заповіту недійсним, посилаючись на те, що при його вчиненні Томін порушив домовленість, підтверджену розпискою.

Зробіть правовий аналіз ситуації.

Задача 2. О. у віці 13 років народила дитину. Через непорозуміння з батьками О. вирішила продати будинок, успадкований від бабці, і за ці кошти утримувати свою дитину. Однак, батьки категорично заперечували.

О. звернулась до органу опіки та піклування про надання їй повної дієздатності.

Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 3. К. проживав з дружиною та двома малолітніми дітьми. Час від часу він виконував замовлення щодо написання сценаріїв для різних святкових подій. Кожного разу з отриманням гонорару К. витрачав більшу половину цього єдиного заробітку на алкогольні напої. Мати К., яка проживала окремо і перебувала на утриманні сина, звернулась до суду із заявою про обмеження дієздатності К.

Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 4. Н. проживав один у власному будинку в селі. Сусіди часто бачили його вечорами на місцевому кладовищі біля могили дружини. Н. не бажав ні з ким спілкуватись. Його донька М., дізнавшись, що Н. склав заповіт щодо будинку на користь релігійної громади, звернулась до суду із заявою про визнання батька недієздатним. Чи достатніми для задоволення такої заяви будуть показання свідків – сусідів Н.?

Задача 5. Л. 01.04.2004 року звернулась до нотаріуса з проханням посвідчити договір житлового будинку, який належав її чоловікові С. Рішенням суду С. з 20.03.1996 року був визнаний безвісно відсутнім. Враховуючи те, що з часу зникнення С. минуло більше 3 років, нотаріус посвідчив правочин.

Зробіть правовий аналіз ситуації.

Задача 6. П. (14 років), С. (12 років), В. (18 років) спільно завдали шкоди дачному будинку Р. Р. звернувся до них з позовом про відшкодування заподіяної шкоди. В судовому засіданні було встановлено, що батьки П. зловживають алкогольними напоями і фактично його вихованням займається бабуся, а В. за рішенням суду обмежений в дієздатності і його дружина призначена щодо нього піклувальником.

Тема: Юридичні особи: загальні положення

 1. Поняття та ознаки юридичної особи.

 2. Теорії юридичної особи.

 3. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб.

 4. Створення юридичної особи. Установчі документи.

 5. Засоби індивідуалізації юридичних осіб.

 6. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичних осіб.

 7. Філії та представництва юридичної особи.

 8. Припинення юридичних осіб.

Нормативні акти, судова практика :

  1.Цивільний кодекс України.

  2. Господарський кодекс України.

  3. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р. // ВВР України. – 2003. - №31-32. – Ст.263.

  4. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.99 р. // ВВР України. – 1999. - №42-43. – Ст.378.

  5. ЗУ “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст.682.

  6. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.97 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 46. - Ст. 292.

7. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 р. №65 // Офіційний вісник України. – 2004. - №26. – Ст.1725.

8. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 7 квітня 2008 р. № 01-8/211 „Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України” (п.п.5-15).

Література.

 1. Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического лица // Государство и право. – 1997. - № 10.

 2. Борисова В.І. Теорії юридичної особи: історія та сучасність // Вісник АПрН України. – 2001. - № 4.

 3. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1984.

 4. Гражданское право: Учебник / Под ред.Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. – СПб, 1996.

 5. Грибанов В.П. Юридические лица. М., 1961.

 6. Кравчук В.М. Правові ознаки юридичної особи // Предпринимательство, хазяйство и право. – 1999. - № 8.

 7. Кравчук В.М. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання // Право України. – 1999. - №12.

 8. Красавчиков О.А. Сущность юридического лица. // Сов. гос. и право. -1976. -№2.

 9. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К., 2004.

 10. Хохлов Е.Б., Бородин В.В. Понятие юридического лица : история и современная трактовка // Государство и право. – 1993. - №9.

 11. Гражданское право: В 2 т.: Учебник / Отв.ред. Е.А.Суханов. – М.: БЕК, 2002 (Т.І).

 12. Гражданское право: Учебник: В 2 ч. / Под.ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. – М.: Проспект, 1996 (Ч.1).

 13. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А.С.Довгерта. - К., 2000.

 14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008.

 15. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006 (Т.1. Загальна частина).

 16. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2006 (Кн.1).

 17. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком-Інтер, 2004 (Т.1).

 18. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників Проекту ЦКУ. – К.: Істина, 2004.

 19. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 кн. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004. (Кн.1).

Завдання 1.

Проаналізуйте поняття «установа», закріплене у ст.83 Цивільного кодексу України. Чим установа відрізняється від товариства? Висловіть свої міркування стосовно можливості віднесення до установ благодійних організацій (для цього проаналізуйте ст.ст.1, 5-17 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»).

Задача 1.

Подружжя К.Л. та К.М. вирішило зайнятися сімейним бізнесом і створити для цього сімейне підприємство. Державний реєстратор відмовив у проведенні державної реєстрації вказаного сімейного підприємства, зіславшись на те, що така організаційно-правова форма юридичної особи, як сімейне підприємство, не передбачена Цивільним кодексом України. К.Л. та К.М., вважаючи таку відмову безпідставною, оскільки законодавство не забороняє створення і діяльність сімейних підприємств і представлений ними статут не суперечить законодавству, оскаржили її до суду.

Здійсніть правовий аналіз ситуації. Чи можливе створення юридичних осіб в організаційно-правових формах, не передбачених Цивільним кодексом України? Яке рішення мав би прийняти суд?

Задача 2.

Зборами акціонерів акціонерного товариства “Схід” було прийняло рішення про зміну найменування на “Акціонерна компанія “Захід&Corporated”.

Чи вправі юридична особа змінювати своє найменування, якщо так, то охарактеризуйте порядок проведення такої зміни. Чи можна вважати, що у змодельованій ситуації мало місце перетворення АТ “Схід”? Чи дотримано вимоги, які пред’являються до найменування юридичної особи?

Задача 3.

В АТ “Оберіг” 80% акцій належать гр. С. Перебуваючи на виставці “Світ дизайну -2004” С. одержав вигідну пропозицію від генерального директора ТзОВ “Гроліс” щодо укладення договору купівлі-продажу обладнання. С. виходячи з того, що йому належить контрольний пакет акцій АТ “Оберіг” та маючи із собою печатку, уклав вказаний договір купівлі-продажу. Повернувшись з виставки, С. повідомив голову правління АТ “Оберіг” – К. про укладений договір і передав йому другий примірник цього договору.

Проведіть правовий аналіз ситуації. Хто вправі укладати договір від імені АТ?

Задача 4.

Л. є засновником і одночасно директором ПП “Імпульс”. З метою подолання тимчасових фінансових труднощів, які виникли у ПП “Імпульс”, Л. надав йому на умовах позики поворотню фінансову допомогу, уклавши для відповідний договір. При здійсненні перевірки податковий інспектор заявив, що вказаний договір є незаконним, оскільки зі сторони позичальника і зі сторони позикодавця підписаний однією і тією ж особою – Л. Крім того, - додав податковий інспектор: відповідно до ст. 238 ЦК представник не вправі вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах.

Проаналізуйте ситуацію. Хто виступав у спірному договорі на стороні позичальника і на стороні позикодавця? Чи можна ототожнювати поняття “орган юридичної особи” і “представник юридичної особи”?

Задача 5.

Загальними зборами учасників ТзОВ “Надія” прийнято рішення про ліквідацію товариства через збитковість. Вартість майна товариства на момент прийняття цього рішення – 150 000 грн. Кредиторська заборгованість товариства: 50 000 грн. перед банком – сума одержаного кредиту та процентів, забезпечені заставою; 25 000 грн. перед АТ “Львівхолод” – заборгованість оплати за поставлену продукцію; 1000 грн. – перед працівником С. – заборгованість по заробітній платі; 3000 грн. – перед гр. К. – як відшкодування шкоди завданої майну цього громадянина; 2000 грн. – перед гр. О. – сума авторської винагороди за використання створеної ним комп’ютерної програми; 30 000 грн. – перед бюджетом – недоїмка по податку на прибуток.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат на тему: " Основи цивільного права України "

  Реферат
  Цивільне право — одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну гру­пу правових відносин за участю фізичних і юридич­них осіб та держави в цілому.
 2. Ю. О. Заіка Українське цивільне право

  Документ
  Посібник адресований студентам, які працюють і відвідують "не всі лекції", в кого неділя не завжди вихідний, кому не вистачає однієї ночі перед іспитом, але хто встигає дивитися телевізор, ходити на футбол і на побачення,
 3. План: Поняття та місце в системі права України. Функції цивільного права

  Лекція
  Нормативні акти: Конституція України, Німецьке цивільне уложення, Цивільний кодекс Франції. Цивільний кодекс Нідерландів, Цивільний кодекс провінції Квебек, Цивільний кодекс України: Коментар.
 4. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.
 5. Л. К. Воронова фінансове право україни підручник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України                                     Київ Прецедент Моя книга

  Книга
  Підручник дає необхідні знання фінансового права як навчальної дисципліни. Послідовно розкриті сутність і функції фінансів, поняття фінансового права, особливості фінансово-правових норм і правовідносин, поняття, зміст, методи І форми

Другие похожие документы..