Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Нормативно-методическая база, регламентирующая работу с кадровой документацией. Комментарии к новым нормативным актам. Основные тенденции и перспе...полностью>>
'Документ'
Общественная организация – Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей и Общероссийское отраслевое объединение работ...полностью>>
'Документ'
31. Проведение выставки книг по истории Древней Руси и славянского мира в эпоху раннего средневековья на Международной конференции «Русь в IX - X век...полностью>>
'Доклад'
Ежегодный публичный доклад заведующего муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 91 общеразвивающего вида с приоритетным осу...полностью>>

1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі навчальний заклад) проводиться в установленому законодавством порядку (2)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
та Міністерства освіти
і науки України
20.07.2009 № 518/674

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2009 р.
за № 773/16789

ІНСТРУКЦІЯ
про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - навчальний заклад) проводиться в установленому законодавством порядку.

2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров'я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою (додаток 1).

3. Учні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження), до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути поінформовані їх батьки.

4. Наказом директора навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, затверджуються на поточний рік і доводяться до відома вчителів (викладачів) фізичної культури, класних керівників.

5. На підставі наказу класний керівник за участю медичного працівника навчального закладу оформлює Листок здоров'я, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять (додаток 2).

6. У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров'я класу з обов'язковим підписом класного керівника або медичного працівника навчального закладу.

7. Визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку учнів проводиться з використанням стандартів фізичного розвитку.

8. Функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи дітей визначаються в амбулаторно-поліклінічних закладах медичним працівником, результати проби вносяться до амбулаторної карти та довідки про дозвіл відвідування навчального закладу з визначенням групи для занять на уроках фізичної культури.

9. Визначення функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи проводиться за пробою Руфьє (додаток 3).

10. Показання для проведення проби Руфьє після перенесеного гострого захворювання визначає лікар-педіатр або сімейний лікар залежно від особливостей індивідуального розвитку та перебігу хвороби.

11. У разі визначення зниження рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи за відсутності клінічних проявів хвороби проводиться додаткове обстеження відповідного спеціаліста зі зміною групи для занять на уроках фізичної культури.

12. До спеціальної групи також відносять учнів, які мають дефекти опорно-рухового апарату і не можуть займатися за загальною програмою.

13. Після перенесення гострих захворювань, оперативного втручання чи травмування на період реабілітації учні тимчасово зараховуються за призначенням лікаря до підготовчої групи, оскільки повне звільнення від фізкультури призводить до явищ гіпокінезії з несприятливими для організму наслідками.

Оцінювання у цей період проводиться згідно з навчальними програмами груп.

14. За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній або підготовчій групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність проходження повторного медичного огляду з метою визначення групи для занять фізичною культурою. Перші визначення групи для занять на уроках фізичної культури проводяться при поглибленому обстеженні дитини перед вступом до навчального закладу. Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм зазначені у додатку 4.

Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного
забезпечення МОЗ України Р.О. Моісеєнко

Директор Департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти МОН України О.В.Єресько

Додаток 1
до Інструкції про розподіл
учнів на групи для занять
на уроках фізичної культури


ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУП
для занять на уроках фізичної культури
та особливості організації занять
з учнями в навчальних закладах


-----------------------------------------------------------------------

| Назва | Критерії віднесення |Характеристика| Примітка |

| медичної | учнів до груп | фізичного | |

| групи | | навантаження | |

|----------+-----------------------+--------------+-------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|----------+-----------------------+--------------+-------------------|

|Основна |Здорові діти та діти, |Фізична |Дозвіл лікаря щодо |

|група |які мають гармонічний, |підготовка |занять, які |

| |високий або середній |проводиться в |супроводжуються |

| |рівень фізичного |повному обсязі|підвищеними |

| |розвитку з високим або |згідно з |фізичними |

| |вище середнього рівнем |навчальними |навантаженнями |

| |функціонально-резервних|програмами з |(заняття в |

| |можливостей |урахуванням |спортивних секціях,|

| |серцево-судинної |індивідуальних|танці, хореографія |

| |системи |особливостей |тощо), надається |

| | |розвитку |тільки після |

| | |дитини |поглибленого |

| | | |обстеження |

|----------+-----------------------+--------------+-------------------|

|Підготовча|Діти в реабілітаційному|Поступове |Заборонено заняття |

|група |періоді після випадку |збільшення |в спортивних |

| |гострої захворюваності,|навантаження |секціях, але |

| |що не потребує курсу |без здачі |рекомендовано |

| |лікувальної фізкультури|нормативів |додаткові заняття у|

| |з середнім рівнем | |групах |

| |функціонально-резервних| |загально-фізичної |

| |можливостей | |підготовки або в |

| |серцево-судинної | |домашніх умовах з |

| |системи | |метою ліквідації |

| | | |недоліків у |

| | | |фізичній підготовці|

| | | |(за індивідуальними|

| | | |комплекс-завданнями|

| | | |вправ, спрямованими|

| | | |на підвищення рівня|

| | | |функціональних |

| | | |можливостей |

| | | |серцево-судинної |

| | | |системи та системи |

| | | |дихання, на |

| | | |зміцнення певної |

| | | |групи м'язів, на |

| | | |оволодіння певними |

| | | |руховими навичками |

| | | |або підвищення |

| | | |рівня їх виконання)|

|----------+-----------------------+--------------+-------------------|

|Спеціальна|Значні відхилення |Фізична |Заняття проводяться|

|група |постійного чи |підготовка |вчителем фізичної |

| |тимчасового характеру в|проводиться за|культури з наданням|

| |стані здоров'я, що не |спеціальними |індивідуальних |

| |перешкоджають навчанню |програмами з |завдань |

| |в школі, але |урахуванням |безпосередньо на |

| |протипоказані для |характеру та |уроках |

| |занять фізичною |ступеня | |

| |культурою за навчальною|відхилень | |

| |програмою. | | |

| |Рівень | | |

| |функціонально-резервних| | |

| |можливостей: низький | | |

| |або нижче середнього | | |

-----------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного
забезпечення МОЗ Р.О.Моісеєнко

Директор Департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти МОН О.В.Єресько


Додаток 2
до Інструкції про розподіл
учнів на групи для занять
на уроках фізичної культури


ЛИСТОК ЗДОРОВ'Я


---------------------------------------------------------------------

|Прізвище,| Дата | Група з |Термін| Зміна |Термін|Примітка|

|ім'я, по |народження|фізкультури| дії | групи з | дії | |

|батькові | | | |фізкультури| | |

|---------+----------+-----------+------+-----------+------+--------|

| | | | | | | |

|---------+----------+-----------+------+-----------+------+--------|

| | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного
забезпечення МОЗ Р.О.Моісеєнко

Директор Департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти МОН О.В.Єресько


Додаток 3
до Інструкції про розподіл
учнів на групи для занять
на уроках фізичної культури


МЕТОДИ
діагностики функціонального стану
серцево-судинної системи
дітей шкільного віку


Методика проведення функціональної проби Руфьє:

Учень повинен виконати 30 присідань з витягнутими вперед
руками протягом 45 с. Учневі пропонують самостійно і голосно
проводити рахунок ("один", "два" і т.ін.), що дозволяє уникнути
затримки дихання.

Після 3-5 хв. відпочинку, у положенні сидячи, в обстежуваного
підраховують пульс кожні 15 с., доки не буде отримано 2-3 однакові
цифри. Отримані дані записують до протоколу, і пропонується
виконати навантаження.

Під час виконання проби необхідно стежити за збереженням
стандартних умов виконання навантаження, за зовнішніми ознаками
втоми дитини.

Після закінчення присідань учень сідає і проводиться
підрахунок пульсу за перші 15 с. першої хвилини відновлення та за
останні 15 с. першої хвилини відновлення.

Оцінку функціональних можливостей серцево-судинної системи
проводять за індексом Руфьє (ІР), що розраховується за формулою

4 х (ЧСС + ЧСС + ЧСС ) - 200
1 2 3
ІР = --------------------------------,

10

де: ЧСС - пульс за 15 с. у стані спокою; ЧСС - пульс за
1 2

перші 15 с. першої хвилини відновлення; ЧСС - пульс за останні
3

15 с. першої хвилини відновлення.
Рівні функціонального резерву серця визначаються з
урахуванням п'яти градацій:

менше 3 - високий рівень;

4-6 - вище середнього (добрий);

7-9 - середній;

10-14 - нижче середнього (задовільний);

більше 15 - низький;

ЧСС - частота серцевих скорочень.

Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного
забезпечення МОЗ Р.О.Моісеєнко

Директор Департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти МОН О.В.Єресько


Додаток 4
до Інструкції про розподіл
учнів на групи для занять
на уроках фізичної культури


ТЕРМІНИ
відновлення допуску учнів до фізичних навантажень
після перенесених захворювань і травм


1. Терміни відновлення занять фізичною культурою після
перенесених захворювань і травм визначаються лікарем індивідуально
для кожного учня (учениці) з урахуванням всіх клінічних даних
(тяжкості й характеру захворювання або травми, ступеня
функціональних порушень, які були викликані захворюванням або
травмою). Беруться до уваги також стать, вік, компенсаторні
здатності організму й інші індивідуальні особливості.

2. Повне припинення занять фізичними вправами може мати
тільки тимчасовий характер.

3. Терміни відновлення занять фізичною культурою після
перенесених захворювань і травм зазначено в таблиці:

---------------------------------------------------------------------

| N | Класи хвороб | Код | Допуск до | Примітки |

|з/п| та окремі | | фізичних | |

| | захворювання | | навантажень | |

| | | |після одужання| |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|-------------------------------------------------------------------|

| Деякі інфекційні та паразитарні хвороби |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 |Кишкові |А02 - А09 | | |

| |інфекційні | | | |

| |хвороби; | |не обмежується| |

| |паразитарні | | | |

| |хвороби: | | | |

| |гельмінтоз, | | | |

| |ентеробіоз, | | | |

| |аскаридоз, | | | |

| |трихоцефаліоз, | | | |

| |гемінококоз, | | | |

| |лямбліоз | | | |

| |------------------+--------------+--------------+--------------|

| |токсокороз, | |підготовча | |

| |опісторхоз, | |група 6 міс. | |

| |ехінококоз та | | | |

| |інші: | | | |

| |вісцеральні | | | |

| |гельмінтози, | | | |

| |малярія | | | |

| |лейшманіоз | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 2 |Інші |А36 - А39 |не обмежується|дотримуватися |

| |бактеріальні | | |поступовості |

| |хвороби без | | |навантажень |

| |ускладнень: | | | |

| | | | | |

| |кашлюк, | |підготовча | |

| |дифтерія, | |група 6 міс. | |

| |скарлатина | | | |

| | | | | |

| |менінгококова | |підготовча | |

| |інфекція | |група до | |

| | | |2 років | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 3 |Вірусні |В00 - В02, |не обмежується| |

| |інфекційні |В05 - В09 | | |

| |хвороби, які | | | |

| |характеризуються | | | |

| |ураженням шкіри | | | |

| |та слизових | | | |

| |оболонок | | | |

| |(вітряна віспа, | | | |

| |кір, краснуха | | | |

| |тощо) | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 4 |Гострий гепатит |В15, В16 |підготовча |виключаються |

| |А, В | |група 6 міс. |фізичні вправи|

| | | | |на |

| | | | |витривалість |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 5 |Інші вірусні |В25 - В34 |не обмежується| |

| |хвороби: | | | |

| |епідемічний | | | |

| |паротит, | | | |

| | | | | |

| |інфекційний | |спеціальна | |

| |мононуклеоз | |група 6 міс. | |

| |------------------+--------------+--------------+--------------|

| |вірусний |В30 |підготовча | |

| |кон'юнктивіт | |група до | |

| |тощо | |повної | |

| | | |реабілітації | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 6 |Мікози, |В35 - В49 |не обмежується| |

| |дерматофітія | | | |

| |шкіри | | | |

| |при глибоких | |підготовча | |

| |мікозах | |група до | |

| | | |повної | |

| | | |реабілітації | |

|-------------------------------------------------------------------|

| Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із |

| залученням імунного механізму |

|-------------------------------------------------------------------|

| |Анемії |D50 - D53 |з гемоглобіном| |

| | | |90-100 г/л - | |

| | | |підготовча | |

| | | |група | |

| | | |3 місяці, | |

| | | |з гемоглобіном| |

| | | |100 г/л і | |

| | | |більше - не | |

| | | |обмежується | |

|-------------------------------------------------------------------|

| Хвороби нервової системи |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 |Запальні хвороби |G00 - G09 |підготовча | |

| |центральної | |група 12 міс. | |

| |нервової системи | | | |

| |(бактеріальний | | | |

| |менінгіт, | | | |

| |менінгоенцефаліти)| | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 2 |Ураження нервів, |G50 - G59 |підготовча | |

| |нервових корінців | |група 6-8 міс.| |

| |та сплетіння | | | |

|-------------------------------------------------------------------|

| Хвороби ока та придаткового апарату |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 |Хвороби повік, |Н00 - Н06 |не обмежується| |

| |сльозових шляхів | | | |

| |та орбіти (ячмінь | | | |

| |тощо) | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 2 |Хвороби |Н10 - Н13 |не обмежується| |

| |кон'юнктиви | | | |

|-------------------------------------------------------------------|

| Хвороби вуха та соскоподібного апарату |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 |Хвороби |Н60 - Н62 |не обмежується| |

| |зовнішнього вуха | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 2 |Хвороби |Н65 - Н75 |підготовча |необхідна |

| |середнього вуха та| |група 1 міс. |обережність |

| |соскоподібного | | |при заняттях |

| |відростка (отити | | |плаванням |

| |мастоїдит тощо) | | | |

|-------------------------------------------------------------------|

| Хвороби системи кровообігу |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 |Гострий |I00 |не обмежується| |

| |ревматизм без | | | |

| |залучення серця | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 2 |Кардіоміопатія |I43 |не обмежується| |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 3 |Міокардит гострий |I40, I41 |підготовча | |

| | | |група 3 міс. | |

|-------------------------------------------------------------------|

| Хвороби дихальної системи |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 |Гострі |J00 - J06, |не обмежується| |

| |респіраторні |J22, J99 | | |

| |інфекції | | | |

| |дихальних шляхів | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 2 |Грип та пневмонія |J10 - J18 |не обмежується|остерігатися |

| | | | |різких і |

| | | | |особливо |

| | | | |раптових |

| | | | |охолоджень |

| | | | |дихальних |

| | | | |шляхів при |

| | | | |виконанні |

| | | | |фізичних вправ|

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 3 |Бронхіт, |J20, J21 |не обмежується|-//- |

| |бронхіоліт | | | |

| |гострий | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 4 |Плеврит |J90 |підготовча |-//- |

| |ексудативний | |група 3 міс. | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 5 |Плеврит без |J94 |підготовча |-//- |

| |випоту | |група 1 міс. | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 6 |Стан після |J35 |не обмежується| |

| |тонзилектомії, | | | |

| |аденотомії | | | |

|-------------------------------------------------------------------|

| Хвороби органів травлення |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 |Гастрит, |К29, К52 |не обмежується| |

| |дуоденіт, | | | |

| |гастродуоденіт | | | |

| |гострий | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 2 |Холецистит |К81 |не обмежується| |

| |гострий | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 3 |Панкреатит |К85 |не обмежується| |

| |гострий | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 4 |Стан після |К35 - К38 |підготовча |перший час |

| |апендектомії | |група 1 міс. |варто уникати |

| | | | |напруження, |

| | | | |стрибків і |

| | | | |вправ, що |

| | | | |дають |

| | | | |навантаження |

| | | | |на м'язи |

| | | | |живота |

|-------------------------------------------------------------------|

| Хвороби шкіри та підшкірної клітковини |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 |Інфекційні хвороби|L00 - L09 |не обмежується| |

| |шкіри й підшкірної| | | |

| |клітковини: | | | |

| |імпетиго, фурункул| | | |

| |і карбункул, | | | |

| |піодермія тощо | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 2 |Дерматити: |L20, L21, |не обмежується| |

| |атопічний, |L23 - L27 | | |

| |себорейний | | | |

| |алергічний, інші | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 3 |Псоріаз, пара- |L40 - L45 |не обмежується| |

| |псоріаз, червоний| | | |

| |плескатий лишай | | | |

| |тощо | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 4 |Кропив'янка, |L50, L51 |не обмежується| |

| |еритема | | | |

|-------------------------------------------------------------------|

| Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 |Інфекційні та |М00 - М14 |підготовча | |

| |запальні | |група | |

| |артропатії | |3 міс. | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 2 |Ураження м'язів |М60 - М63, |підготовча | |

| | |М70 - М79 |група | |

| | | |3 міс. | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 3 |Синовіїти, |М65 - М68 |підготовча | |

| |тендосиновіїти, | |група | |

| |розриви | |3 міс. | |

| |синовіальної | | | |

| |оболонки та | | | |

| |сухожилля | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 4 |Порушення |М80 - М94 |підготовча | |

| |щільності та | |група | |

| |структури кісток | |3 міс. | |

|-------------------------------------------------------------------|

| Хвороби сечостатевої системи |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 |Гострий |N10 |підготовча | |

| |пієлонефрит | |група | |

| | | |3 міс. | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 2 |Гострий цистит |N30 |не обмежується| |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 3 |Гострі запальні |N70 - N77 |не обмежується| |

| |хвороби органів | | | |

| |малого таза у | | | |

| |жінок | | | |

| |(сальпінгіти, | | | |

| |оофорити, | | | |

| |запалення піхви | | | |

| |та вульви тощо) | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 4 |Незапальні хвороби|N80 - N90 |не обмежується| |

| |жіночих органів | | | |

| |(ендометрити, | | | |

| |дисплазії, ерозії,| | | |

| |ектопіони шийки | | | |

| |матки тощо) | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 5 |Надмірна, часта та|N92 |підготовча | |

| |нерегулярна | |група | |

| |менструація | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 6 |Варикоцеле (стан |I86 |підготовча | |

| |після операції) | |група 2 міс. | |

|-------------------------------------------------------------------|

| Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 |Внутрішньо-черепна|S06.0 |підготовча |необхідна |

| |травма, в тому | |група 3 міс. |особлива |

| |числі струс | | |обережність і |

| |головного мозку | |підготовча |поступовість |

| | | |група 1-3 міс.|навантаження |

| | | | |на заняттях |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 2 |Перелом кісток |S02 |підготовча | |

| |черепа та обличчя | |група 6 міс. | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 3 |Компресійні |S12 |спеціальна | |

| |переломи шийного | |група 12 міс. | |

| |відділу хребта без| | | |

| |неврологічних | | | |

| |порушень | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 4 |Ушкодження |S73 |спеціальна | |

| |передньої | |група 6 міс. | |

| |хрестовидної | | | |

| |зв'язки, задньої | | | |

| |хрестовидної | | | |

| |зв'язки, | | | |

| |колатеральних | | | |

| |зв'язок колінного | | | |

| |суглоба | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 5 |Компресійні |S22, |спеціальна | |

| |переломи в |S30, |група 12 міс. | |

| |грудному і |S34 | | |

| |поперековому | | | |

| |відділах хребта | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 6 |Перелом кісток |S32.8 |спеціальна | |

| |таза без порушення| |група 6 міс. | |

| |функцій тазових | | | |

| |органів | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 7 |Перелом ключиці |S42.0 |підготовча | |

| | | |група 3 міс. | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 8 |Перелом дрібних |S50 - S69 |спеціальна |варто |

| |кісток: | |група 3 міс. |виключити |

| |передпліччя, | | |вправи, що |

| |стопи, кисті, | | |дають активне |

| |ключиці | | |навантаження |

| | | | |на ушкоджену |

| | | | |кінцівку |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

| 9 |Звичний вивих |S40 |підготовча | |

| |плечового суглоба,| |група 3 міс. | |

| |ушкодження | | | |

| |ротаторної манжети| | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

|10 |Ушкодження |S40 - S49 |спеціальна | |

| |сухожиль м'язів | |група 3 міс. | |

| |плеча і | | | |

| |передпліччя, кисті| | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

|11 |Вивих ліктьового і|S53 |спеціальна | |

| |плечового | |група 3 міс. | |

| |суглобів | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

|12 |Ушкодження |S86.0 |спеціальна | |

| |ахілового | |група 3 міс. | |

| |сухожилля | | | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

|13 |Травми коліна, |S80 - S99 |спеціальна | |

| |гомілки та ступні | |група 3 міс. | |

|---+------------------+--------------+--------------+--------------|

|14 |Травми численних |Т00 - Т07 |спеціальна | |

| |ділянок тіла | |група 12 міс. | |

---------------------------------------------------------------------

Тривалість відсторонення від фізичних навантажень на уроках
фізичної культури при захворюваннях, що не наведені в таблиці,
зарахування до підготовчої або спеціальної груп вирішуються
лікарем, який лікував (лікує) дитину.

Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного
забезпечення МОЗ Р.О.Моісеєнко

Директор Департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти МОН О.В.ЄреськоСкачать документ

Похожие документы:

 1. 1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі навчальний заклад) проводиться в установленому законодавством порядку (1)

  Закон
  2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров'я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою (додаток 1).
 2. 1 Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається)

  Документ
  Відповідно до частини десятої статті 19 Закону України "Про охорону дитинства", на виконання рішення колегій Міністерства охорони здоров'я України,
 3. Законодавством порядку

  Закон
  2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров'я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою (додаток 1).
 4. Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році (1)

  Методичні рекомендації
  Одним із важливих компонентів усебічного гармонійного розвитку особистості є фізичне виховання. Збереження здоров’я дитини – найважливіша вимога до діяльності всіх інституцій і закладів, що займаються підростаючим поколінням.
 5. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

  Урок
  2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров'я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою (додаток 1).

Другие похожие документы..