Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
1 -134, 15 -1 5, 31- 39, 44. Галкин Р.А, Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии.-М.,1 ,С.14 -174. Грицук И.Р., Ванькович И....полностью>>
'Книга'
Перечни наиболее значительных произведений мировой литературы (научной и художественной) всех времен и народов составлялись и издавались неоднократно...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится 28 апреля 2008 г. в 1200 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 311.011.01 при ФГОУ...полностью>>
'Документ'
естественнонаучная и гуманитарная культура; научный метод; история есте­ствознания; панорама современного естествознания; тенденции развития; корпуск...полностью>>

За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна "Історія України" має код гп-02 І викладається в обсязі 3 кредитів ects. ІІ. Розподіл навчального часу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Опис кредитного модуля (дисципліни)

ГП-02 „Історія України”

Статус кредитного модуля (дисципліни) обов’язковий

Лектор Ліхолат О.В., професор

Факультет соціології та права

Кафедра історії

І. Загальні відомості

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки „Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Історія України” відноситься до нормативної частини програми, циклу гуманітарної підготовки.

Дисципліна “Історія України” спрямована на вивчення історії виникнення та розвитку українського етносу, основних закономірностей його державотворення, розуміння і усвідомлення соціально-політичної активності різних прошарків суспільства, історії формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних організацій в Україні, значення геополітичних факторів в історичному розвитку, суспільно-політичних трансформацій на шляху суверенного розвитку нашої держави.

За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна “Історія України” має код ГП-02 і викладається в обсязі 3 кредитів ECTS.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр

Код кредитного модуля

Всього

(кред./годин)

Розподіл годин за видами занять

Семестрова

атестація

Лекції

Практичні

СРС

Модульні контрольні роб.

1

ГП-02

3/108

26

10

72

1

екзамен

ІІІ. Мета і завдання дисципліни (кредитного модуля)

Мета: надання знань про сутність соціально – політичних процесів, що відбувались у минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх обумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності.

Завдання курсу: прищеплення культури історичного мислення, вироблення вмінь аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства у контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, робити аргументовані висновки.

ІV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)

1. Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі і державності.

2. Українські землі у складі іноземних держав (ХІV-ХVІ ст.). Україна у ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

3. Національно – визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького, її політичні результати.

4. Україна в другій половині ХVІІ ст. «Руїна»: її соціально-політична суть і наслідки.

5. Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності.

6. Капіталістична еволюція України у складі Російської імперії, її особливості (друга половина ХІХ ст.).

7. Україна на початку ХХ ст. Українська національно – демократична революція 1917-1920 рр.

8. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920 – 1939 рр.).

9. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.).

10. Становище в Україні у повоєнний період (1946 – 1953 рр.).

11. Соціально – економічний розвиток України в умовах «відлиги» та в період загострення кризи радянської системи (1954-1985 рр.).

12. Відродження незалежності України. Суспільно-політичний розвиток України в умовах незалежності.

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Основний метод навчання – лекції, практичні, самостійна робота студентів, модульна контрольна робота, індивідуальні консультації – за графіком. Дають можливість студентам:

 • вміти об’єктивно оцінювати історичні події, засвоїти історичний досвід та уроки історії;

 • придбати навички самостійної роботи з джерелами, науково-історичною та історико-публіцистичною літературою;

 • оволодіти культурою виступів на суспільно-політичні теми та навчитися проводити наукові диспути і дискусії;

 • на основі аналізу історичного матеріалу визначати особливості сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективи.

Кафедра історії видала навчальний посібник з курсу “Історія України ” (загальна редакція проф. Б.П. Ковальського) К., 2003-2004рр. частина І, ІІ, а також текст посібника І, ІІ, ІІІ, ІV частини в електронному вигляді. Видані методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів усіх факультетів денної форми навчання, К., “Політехніка” 2007р. (укладачі Білявська О.С., Лабур О.В.)

Основна література в читальних залах бібліотеки і в методичному кабінеті кафедри історії. В бібліотеці є також періодична преса, зокрема тематичні журнали, які входять до списків рекомендованої літератури.

Всі викладачі проводять індивідуальні консультації. Кафедра забезпечує неухильне виконання затверджених графіків індивідуальних консультацій.

VІ. Мова

Мова викладання – українська. Для іноземних громадян за вибором – російська, англійська.

VІІ. Методика оцінювання.

Бально-рейтингова система оцінювання якості навчально – пізнавальної діяльності студентів розроблена у відповідності з загально університетськими методичними рекомендаціями щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів». Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання.

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

 1. відповіді на практичних заняттях;

 2. контрольну роботу;

 3. відповідь на екзамені.

Розмір шкали рейтингу R=100 балів

Розмір стартової шкали RC=60 балів

Розмір екзаменаційної шкали RЕ =40 балів

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

Rc=60 балів.

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 40% від R. Максимальна кількість балів дорівнює 40 балів.

RE=40 балів.

Таким чином, рейтингова шкала складає:

R=RC+RE=60+40=100 балів

Необхідною умовою допуску до екзамену є : стартовий рейтинг (rc) не менше 50 % від RC тобто 30 балів.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних)

його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:

RD = rC+ rE

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95...100

A

Відмінно

85…94

B

Добре

75…84

C

65…74

D

Задовільно

60…64

E

RD<60

FX

Не задовільно

rC<30 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

Не допущений

ІХ. Організація

Реєстрація на вивчення дисципліни не потрібна, оскільки курс є нормативним. Заняття проводяться за розкладом, іспит у кінці семестру за графіком сесії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Лізаційних процесів у світовій економіці матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2010 р м. Ужгород Ужгород, УжНУ, 2010

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород,  26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.

Другие похожие документы..