Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Анкета'
, дом ,корп., кв. .Телефоны (контактные) домашний мобильный e-mail Базовое образование (полное название учебного заведения) факультет специальность по...полностью>>
'Документ'
Эффективность занятий по иностранному языку обусловлена в первую очередь способностью учителя организовать ситуации, в которых ученики овладевают язы...полностью>>
'Учебное пособие'
Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетичес...полностью>>
'Сочинение'
6. Аргументы, подтверждающие или опровергающие авторскую позицию (ученик приводит не менее двух аргументов, опираясь на свой жизненный и (или) читател...полностью>>

Програма спецкурсу “Морфологія нервової системи”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА

спецкурсу “Морфологія нервової системи”

Основні етапи розвитку уявлень про будову нервової системи. Головні напрямки еволюції нервової системи. Загальна характеристика гістогенезу та субмікроскопічної будови тканинних елементів нервової системи. Морфогенез спинного та головного мозку в онтогенезі.

СПИНИЙ МОЗОК

Будова сірої речовини, поділ її на платівки Рекседа. Характеристика мотонейронів, вегетативних нейронів, вставних нейронів. Провідні шляхи спинного мозку (низхідні та висхідні). Оболонки спинного мозку. Морфологія спинномозкових гангліїв.

ГОЛОВНИЙ МОЗОК

Розвиток головного мозку в філо- та онтогенезі. Будова оболонок, шлунків головного мозку, характеристика цереброспинальної рідини. Анатомія та біохімія головного мозку.

СТОВБУРОВА ЧАСТИНА МОЗКУ

Довгастий мозок. Анатомія. Характеристика рухових та чутливих ядер. Ядра черепних нервів та ретикулярної формації. Блакитна пляма. Гістологія олив та пірамід. Зв’язки довгастого мозку з іншими відділами головного мозку.

Міст. Анатомія. Відмінності гістологічної будови даха та основи. Ядра черепних нервів та ретикулярної формації. Аферентні та еферентні волокна моста.

Середній мозок. Анатомія. Гістологічна характеристика даха, покрівлі, основи. Будова та функції чотиригорбикового тіла, червоного ядра, чорної субстанції, ретикулярної формації.

Проміжний мозок. Поділ на таламус та гіпоталамус. Морфологія основних ядер таламуса: релейні, асоціативні, модулюючі. Поняття про латеральне та медіальне колінчасте тіло (зоровий та слуховий аналізатори). Загальна характеристика гіпоталамічних нейросекреторних центрів. Вегетативні функції ядер гіпоталамуса.

Мозочок. Анатомія. Будова листочків мозочка. Характеристика кори та мозкового тіла мозочка. Ядра мозкового тіла. Клітинний склад кори. Аференти (ліаноподібні та мохоподібні волокна) та еференти мозочка.

Кора великих півкуль. Цитоархітектоніка. Поняття про колонки. Особливості клітинного складу кори в залежності від полей.

Передній мозок. Характеристика базальних гангліїв. Поняття про лімбічну систему.

ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА

Характеристика симпатичного та парасимпатичного відділів. Будова вегетативних гангліїв. Класифікація мультиполярних нейронів за Догелем. Морфологія автономної нервової системи кишечника.

ПЕРИФЕРИЧНІ НЕРВИ ТА НЕРВОВІ ЗАКІНЧЕННЯ

Будова нервових стовбурів. Оболонки нерва. Поняття про черепні та спинномозкові нерви. Кровообіг та іннервація нервів. Регенерація нервів. Класифікація нервових закінчень за Лаврентьєвим. Будова аферентних (чутливих) нервових закінчень (вільні, інкапсульовані рецептори). Морфологія еферентних нервових закінчень. Сучасні уявлення про синапси: електричні та хімічні.

Вікові зміни цитоархітектоніки головного та спинного мозку. Будова елементів периферичної нервової системи в онтогенезі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основний
 1. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология. – М.: Медицина, 1999. – 744с.

 2. Гистология. Введение в патологию / под ред. проф. Э.Г. Улумбекова, проф. Ю.А. Челышева. – М.: Медицина, 1998. – 960с.

 3. Кураев Т.А., Алейникова Т.В. и др. Физиология центральной нервной системы. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 383с.

 4. Хем. А., Кормак Д. Гистология . М.: Медицина.,1983 . – Т. 3.-293 с.

Додатковий
 1. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 736с.

 2. Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И. и др. Гистология. – М.: Медицина, 1983. – 592с.

 3. Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. – Минск: Вышейшая школа, 2000. – 416с.

 4. Физиология человека / под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 544с.

Упорядник Пазюк Л.М., канд. біол. наук, доц.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма спецкурсу «спеціальна гістологія» серцево-судинна система

  Документ
  Загальна морфофункціональна характеристика. Жовточна та плацентарна системи кровообігу. Гістогенез стінки судин і фактори, що його визначають. Закладка і розвиток серця.
 2. Робоча навчальна програма дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату (1)

  Документ
  В результаті прослухування курсу ознайомити студентів з теоретичними питаннями предмету. На лабораторних та практичних заняттях студенти повинні засвоїти основні реабілітаційні програми при захворюваннях ОРА.
 3. Робоча навчальна програма дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату (2)

  Документ
  В результаті прослухування курсу ознайомити студентів з теоретичними питаннями предмету. На лабораторних та практичних заняттях студенти повинні засвоїти основні реабілітаційні програми при захворюваннях ОРА.
 4. Експериментальні програми спецкурсів та факультативів з біології

  Диплом
  Шановні колеги! Пропонуємо Вашій увазі експериментальні програми основних спецкурсів з біології для класів з поглибленим вивченням біології та профільних природничо-математичних класів.
 5. Типова програма стажування кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Романенко О. В.: кандидат психологічних наук, доцент

  Методичні рекомендації
  для студентів 5 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 0401 «Психологія» за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..