Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Хворий К, 58 років. Скарги на наростаючий головний біль, осиплість голосу, запаморочення. Об’єктивно: загальний стан важкий, свідомість спутана, н...полностью>>
'Статья'
В «Строительной газете» (№ 27 от 4.07.08 г.) была опубликована статья «Законодатели хотели как лучше, а получилось ослабление контроля за пожарной бе...полностью>>
'Книга'
Л 8б 'Я' в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/55). Пер с фр./ Перевод А. Черноглазова. М.: Издательство «Гнозис», Издательство "Логос&q...полностью>>
'Документ'
В целях реализации Заявочной кампании по выдвижению Российской Федерации на право проведения чемпионата мира по футболу 2018/2022 гг. и организации в...полностью>>

Дисципліни "Організація І методика аудиту" для студентів спеціальності 6

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять і самостійного вивчення

дисципліни “Організація і методика аудиту” (для студентів спеціальності 6.050100 – “Облік і аудит”)

Харків -ХДАМГ- 2003

Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни “Організація і методика аудиту” (для студентів спеціальності 6.050100).Укл.Н.І.Гордієнко .- Харків: ХДАМГ, 2003.- 56 с.

Укладач: доц., к.е.н. Н.І.Гордієнко

Рецензент: доц., к.е.н. Н.Ф. Чечетова

Рекомендовано кафедрою ОА, протокол № 4 від 30.10.2002р.


ЗМІСТ

Стор.

 1. Мета і завдання дисципліни…………………………………………………..4

 2. Зміст дисципліни………………………………………………………………4

 3. Перелік тем, нормативних матеріалів для самостійної роботи і задачі з прикладами розв’язання………………………………………………………7

  1. Аудит організації обліково-аналітичного процесу…………………………7

  2. Аудит грошових коштів, розрахунків з дебіторами та кредиторами…….11

3.2.1 Аудит грошових коштів……………………………………………………11

3.2.2 Аудит розрахунків з дебіторами і кредиторами…………………………..14

  1. Аудит стану та ефективного використання основних засобів……………17

  2. Аудит збереження та ефективного використання товарно-матеріальних цінностей……………………………………………………………………....23

  3. Аудит нарахування внесків до фондів на заробітну плату, прибуткового податку…………………………………………………………………….…. 28

   1. Аудит нарахування на заробітну плату внесків до фондів……….….…28

   2. Аудит прибуткового податку…………………………………………...…33

  4. Аудит реалізації продукції, витрат виробництва та валових витрат…….39

   1. Аудит реалізації………………………………………………………….....39

   2. Аудит витрат виробництва (обігу) і валових витрат……………………..42

   3. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку),

розрахунку податку на прибуток………………………………………..47

   1. Аудит будівельно-монтажних робіт…………………………………...….51

Список літератури…………………………………………………………….…..55

1. Мета і завдання дисципліни

1.1 Організація і методика аудиту - одна з спеціальних дисциплін, що забезпечує рівень підготовки із спеціальності “Облік та аудит”.

Мета дисципліни - формування у студента теоретичних знань і практичних навичок з організації аудиторської діяльності і проведення операційного аудиту на підприємствах міського господарства та інших галузей, виховання відповідальності за достовірність і об’єктивність аудиторських висновків, необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень.

1.2. Основними завданнями дисципліни є:

 • розкриття змісту і оволодіння методами та прийомами роботи з первісними документами і бухгалтерською звітністю;

 • вивчення передових методів перевірки бухгалтерської та фінансової документації на базі обчислювальної техніки;

 • оволодіння навичками перевірки законності фінансово-господарських операцій та достовірності бухгалтерської і фінансової звітності.

 1. Дисципліну “Організація та методика аудиту” вивчають на базі засвоєння студентами таких дисципліни навчального плану:

 • у теоретико-методичному відношенні - мікроекономіка;

 • у методичному відношенні - економіка, бухгалтерський облік, фінансовий обліку -1, оподаткування підприємств;

 • у відображенні результатів діяльності підприємства - загальна теорія статистики, фінанси підприємства, економічна діагностика, фінансовий облік 2 .

Предмет дисципліни - методи і прийоми аудиторської перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємства.

2. Зміст дисципліни.

2.1 Перелік тем, їх зміст, обсяг у годинах лекційних занять.

Номер

Теми

Найменування теми та її зміст

Обсяг в годинах

1

2

3

1

Об’єкт аудиторської діяльності

1

2.

Організація аудиторської фірми

1

3

Організація аудиту фінансової звітності.

1

4

Організація аудиторських послуг

1

5

Організація комп’ютерного середовища

6.

Інформаційне забезпечення аудиту

2

6.1

Нормативна база, предметний обсяг проведення перевірок. Методика аудиторської перевірки.

7.

Методика аудиту статутних документів

1

8.

Методика аудиту грошових коштів та дебіторської заборгованості.

3

1

2

3

8.1

Джерела документальної перевірки каси, умови забезпечення збереження грошових коштів, перевірка касових операцій.

8.2.

Перевірка операцій по рахунках грошових коштів у банку, розрахунків акредитивами, чеками, перевірка інших грошових коштів

8.3

Аудит розрахунків і кредитних операцій

9.

Методика аудиту зобов'язань

4

9.1

Перевірка розрахунків з бюджетом, розрахунків з підзвітними особами, інших розрахункових операцій.

9.2

Аудит розрахунків по претензіях, по відшкодуванню матеріального збитку

9.3

Аудит розрахунків із замовниками і постачальниками

10.

Методика аудиту необоротних активів

4

10.1.

Джерела документальної перевірки. Інвентаризація необоротних активів. Перевірка нарахування амортизації, зносу. Використання амортизаційних відрахувань.

10.2

Аудит операцій по надходженню та використанню необоротних активів

10.3

Аудит ремонту необоротних активів

11.

Методика аудиту запасів

4

11.1.

Джерела документальної перевірки, вимоги до документів. Перевірка забезпечення збереження матеріальних цінностей і стану складського господарства

11.2

Аудит руху матеріальних цінностей

11.3

Методи перевірки використання матеріальних цінностей у виробництві, операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами, тарою. Інвентаризація матеріальних цінностей

11.4

Аудит операцій по обліку готової продукції

12.

Методика аудиту зобов'язань

4

12.1.

Джерела документальної перевірки, вимоги до документів. Методика перевірки використання робочого часу, фонду оплати праці, розрахунків по заробітній платі

12.2

Аудит розрахунків по соціальному, пенсійному страхуванню та інших зборів до позабюджетних фондів.

13.

Аудит витрат виробництва

2

13.1.

Перевірка обсягів робіт, перевірка витрат на виробництво робіт, витрат на некапітальні роботи, витрат на експлуатацію машин і механізмів

1

2

3

13.2

Перевірка правильності обліку витрат підсобного та допоміжного виробництва, незавершеного виробництва, браку у виробництві

14.

Методики аудиту капіталу

2

14.1

Аудит статутного фонду, фондів спеціального призначення, коштів фінансування та цільових надходжень

15.

Методика аудиту доходів та фінансового результату

3

15.1

Аудит доходів підприємства

15.2

Аудит витрат підприємства

15.3

Аудит фінансових результатів, розрахунків податку на прибуток

16.

Методика аудиту фінансової звітності

2

16.1

Перевірка достовірності бухгалтерської звітності

17

Проблеми розвитку аудиту в Україні

1

Разом:

36

  1. Практичні заняття, їх зміст та обсяг у годинах

№ заняття

Тема заняття

Кількість годин

Семестр

1

2

3

4

1

Аудит організації обліково-аналітичного процесу

2

8

2

Аудит грошових коштів, розрахунків з дебіторами та кредиторами

8

3

Аудит стану та ефективності використання основних засобів

6

4

Аудит збереженні і ефективності

Використання матеріальтоварно-

Матеріальних цінностей

(Атестація)

4

5.

Аудит нарахування внесків до фондів на заробітну плату, прибуткового податку

4

6.

Аудит реалізації, витрат виробництва та валових витрат

8

7

Аудит розрахунків з бюджетом з ПДВ

2

8.

Розробка аудиторських висновків.(курсова робота)

2

Разом

36

3. Перелік тем, нормативних матеріалів для самостійної роботи і задач з прикладами розв’язання.

Тема 3.1. Аудит організації обліково-аналітичного процесу

Нормативні документи

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІУ.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України (41)

  Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація і методика аудиту” (для студентів спеціальності 6.050100 - “Облік і аудит”) Укл.
 2. Організація І методика аудиту

  Документ
  Навчально–методичний посібник з організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Організація і методика аудиту» призначено для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки і підприємництва спец.
 3. Методика проведення аудиту господарсько-фінансової діяльності підприємств І організацій > Нормативна база Предметний обсяг проведення перевірок

  Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація і методика аудиту” (для студентів спеціальності 6.050100 - “Облік і аудит”).
 4. Конспект лекцій побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кмсонп). Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей

  Конспект
  Пан М.П., Торкатюк В.І., Вороніна О.С. Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій для студентів магістерської підготовки за спеціальностями 8.050107 - “Економіка підприємства”і 8.
 5. Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство київ 2009

  Закон
  Робоча програма із спецкурсу „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” : Частина І „Екологічний контроль за законодавством України”,

Другие похожие документы..