Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
1.Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины «Социология девиантности» являются изучение и критический анализ теорий социологов, освоение м...полностью>>
'Документ'
Неуклонный рост употребления населением алкогольных напитков, стойкая тенденция к снижению возрастного порога приобщения к спиртному, отмеченная в по...полностью>>
'Документ'
- повышение социальной роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, влияние на формирование общественного сознания и общественной сис...полностью>>
'Документ'
Механикалық көлік құралдарының ресми бекітілген оптикалық элементтерінде пайдалануға арналған газразрядтық жарық көздерін ресми түрде бекітуге қатысты...полностью>>

Історія Конституції України. Конституція України як основний закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВОЗНАВСТВО”

Тема 1. Основи теорії держави

Основні теорії походження держави. Поняття держави. Основні ознаки держави. Функції держави, їх класифікація та зміст. Механізм держави. Ознаки механізму держави та їх зміст. Державний апарат, державні підприємства та установи. Ознаки апарату держави. Форми держави. Форми державного правління та їх характеристика. Форми державного устрою. Основні ознаки унітарної держави та федерації. Державний режим. Правова держава. Соціальна держава. Соціальна правова держава та її ознаки.

Тема 2. Основи теорії права

Поняття права, його ознаки та функції. Структура та види правових норм. Джерела права. Поняття і структура правовідносин. Реалізація норм права. Поняття законодавства. Нормативні та індивідуальні акти. Система законодавства та система права. Правова поведінка. Правопорушення: поняття та види. Юридична відповідальність: поняття, підстави та види

Тема 3. Конституційне право України: поняття та джерела. Конституційний лад України

Поняття і загальна характеристика конституційного права. Джерела та норми конституційного права. Історія Конституції України. Конституція України як основний закон держави. Конституційний лад України: поняття та принципи. Конституційна форма правління, державного устрою і державного режиму в Україні. Конституційний статус Автономної Республіки Крим. Державна символіка України. Законодавство про мови. Конституційний статус національних меншин і корінних народів України. Міжнародні відносини України.

Тема 4. Конституційний статус особи

Характеристика та зміст понять ”людина”, ”особа”, ” громадянин”, ”права людини, права громадянина”. Інститут громадянства України, порядок набуття та припинення громадянства. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина та їх загальна характеристика. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Тема 5. Народовладдя в Україні. Основи виборчого права

поняття народного суверенітету, безпосередньої і представницької демократії. Поняття виборчого права. Виборча система. Принципи виборчого права. Види виборчих систем. Виборча система України. Порядок проведення виборів народних депутатів України. Вимоги до кандидата на посаду Президента України. Порядок проведення виборів Президента України. Порядок проведення виборів органів місцевого самоврядування. Референдум: поняття, види, предмет, порядок призначення і проведення.

Тема 6. Органи державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

Система органів державної влади. Законодавчі, виконавчі та судові органи. Прокуратура як орган контрольної влади. Центральні та місцеві органи державної влади. Правовий статус та повноваження Верховної Ради України. Склад та функції Верховної ради України. Законодавчий процес та його стадії. Правовий статус Президента України. Правовий статус Кабінету Міністрів України. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. Міністерства та державні комітети. Місцеві державні адміністрації. Органи місцевого самоврядування в Україні. Форми місцевого самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування.

Тема 7. Судова система України

Поняття судової системи України. Основні завдання суду. Правова основа діяльності судової системи. Принципи правосуддя та їх класифікація. Конституційні принципи правосуддя. Конституційні гарантії незалежності і недоторканості суддів. Підстави для звільнення судді з посади. Система судів загальної юрисдикції. Судова ланка та судова інстанція. Місцеві та апеляційні суди, їх структура, система та повноваження. Вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України.

Тема 8. Конституційний Суд України

Завдання Конституційного Суду України. Принципи діяльності Конституційного Суду України. Склад Конституційного Суду України та порядок призначення його суддів. Повноваження Конституційного Суду України. Порядок обрання Голови Конституційного Суду України, його заступників та їх повноваження. Порядок здійснення провадження в Конституційному Суді України. Конституційне подання і конституційне звернення. Суб’єкти права на конституційне подання і конституційне звернення. Підстави для відмови у відкритті конституційного провадження. Порядок прийняття рішень та надання висновків Конституційним Судом України. Підстави для прийняття рішень щодо неконституційності правових актів. Оприлюднення рішень та висновків Конституційного Суду України.

Тема 9. Основи трудового права України

Трудове право України: поняття та предмет правового регулювання. Трудові правовідносини та їх елементи. Джерела трудового права. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Види трудового договору за законодавством України та їх характеристика. Колективний договір (угода). Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Порядок прийняття на роботу. Форми укладення трудового договору. Випробувальний строк. Переведення та переміщення на іншу роботу. Припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Додаткові підстав розірвання трудового договору. Робочий час: види та їх характеристика. Час відпочинку: поняття та види. Види відпусток. Дисциплінарна відповідальність. Поняття трудової дисципліни. Дисциплінарна відповідальність. Індивідуальні та колективні трудові спори: поняття та порядок їх вирішення.

Тема 10. Основи цивільного права України

Загальна характеристика цивільного права України. Цивільно-правові відносини та підстави їх виникнення. Фізична особа як суб'єкт цивільного права. Юридична особа як суб'єкт цивільного права. Види юридичних осіб. Об'єкти цивільних прав. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, види та форми правочину. Недійсність право чину. Види майнових прав. Право власності, його зміст та форми. Підстави набуття та припинення права власності. Захист права власності. Право інтелектуальної власності. Поняття та види зобов'язань, підстави їхнього виникнення і припинення. Забезпечення виконання зобов’язань. Поняття й види цивільно-правових договорів. Укладення, зміна і розірвання договору. Поняття цивільно-правової відповідальності. Поняття спадкування. Спадкування за заповітом та за законом.

Тема 11. Основи сімейного права України

Поняття та предмет сімейного права. Шлюб і умови його укладання. Державна реєстрація шлюбу. Недійсність шлюбу. Особисті немайнові права і обов'язки подружжя. Майнові права і обов’язки подружжя. Права і обов'язки подружжя зі взаємного утримання. Шлюбний договір. Припинення шлюбу. Особисті немайнові та майнові права і обов'язки батьків та дітей . Позбавлення батьківських прав

Тема 12. Основи адміністративного права України

Відносини, що регулюються адміністративним правом. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення. Державна служба. Адміністративне провадження. Поняття, сфери та методи державного управління. Поняття та види адміністративного примусу. Адміністративна відповідальність. Адміністративний проступок: ознаки та склад. Види адміністративних стягнень. Основні види адміністративних правопорушень.

Тема 13. Основи кримінального права України.

Поняття, предмет, метод та завдання кримінального права. Джерела кримінального права та його система. Чинність кримінального закону в просторі та часі. Поняття та ознаки злочину. Малозначність діяння. Класифікація злочинів. Поняття, підстави, зміст та форми кримінальної відповідальності. Поняття складу злочину та його елементів. Види складів злочину.. Поняття та види стадій вчинення злочину. Закінчений злочин. Незакінчений злочин та його види. Добровільна відмова від вчинення злочину. Поняття співучасті у злочині . Види співучасників. Форми співучасті у злочині. Відповідальність за вчинення злочинів у співучасті . Ексцес виконавця. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона та крайня необхідність. Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття покарання тай його мета. Система та види покарань. Характеристика окремих видів покарань. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Тема 14. Система правоохоронних органів України

Поняття і система правоохоронних органів України. Система органів прокуратури України, її структура та основні повноваження. Органи внутрішніх справ України, їх основні функції та структурна побудова. Міліція та її завдання. Правова основа діяльності міліції. Структура та функції міліції. Служба безпеки України, її структура та повноваження. Адвокатура України. Вимоги до кандидата на посаду адвоката. Основні напрями адвокатської діяльності. Основні права та обов’язки адвоката. Нотаріат в Україні. Вимоги до кандидатів на посаду нотаріуса. Основні повноваження нотаріусів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Історія Конституції України. Поняття І призначення Конституції. Характеристика Конституції України як Основного закон

  Закон
  3. Сформувати у слухачів відчуття гордості за належність до української держави, службу у внутрішніх військах, громадянську відповідальність за захист Батьківщини;
 2. Гриф «Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів» надано 15. 09. 2003року

  Документ
  Гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів» надано 15.09.2003року
 3. В. С. Журавського Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів у Київ 2002

  Документ
  Байрачна Л. К., кандидат філософських наук — розділ 10; розділ 19 (у співавт. з Колісником В. П.); Журавський В. С., доктор юридичних і політичних наук — розділ 14; вступ, розділи 15, 17 (у співавт.
 4. Конституційне право України”

  Документ
  У системі національного права України провідною галуззю є конституційне право України. Цій галузі притаманні риси характерні для всієї системи права: нормативність, формальна визначеність, спрямованість на досягнення певного правового
 5. План І. Вступ. ІІ. Правова регламентація організації та діяльності судових органів України. Деякі відомості з історії судочинства на території України

  Регламент
  Конституція України, прийнята 28 червня 1996р., закріпила визнаний світом демократичний принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову.

Другие похожие документы..