Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Правовыми основами развития и функционирования дошкольного и начального образования в России явля­ются документы, принятые международными организа­ци...полностью>>
'Документ'
Развитие средневековой интеллектуальной мысли протекало неравномерно. Стоит отметить XII век, как начало активного подъема в этой сфере жизни среднев...полностью>>
'Программа'
План работы на учебный год по реализации программы «Психокоррекционное взаимодействие педагога – психолога в семье, воспитывающей ребенка с отклонени...полностью>>
'Документ'
О происхождении христианства написано огромное, по существу необъятное количество книг, статей и других публикаций. На этом поприще трудились и христ...полностью>>

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління звіт про роботу за 2010 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

національна АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Звіт

про роботу за 2010 рік

м. Дніпропетровськ

2011 р.

Зміст

1. Вступ

3

2. Реформування інституту

4

3. Структурні підрозділи інституту

5

4. Підготовка фахівців за освітньо-професійними про-грамами

6

4.1. Підготовка магістрів у галузі державного управління

6

4.1.1. Організація навчання

6

4.1.1.1. Факультет державного управління

6

4.1.2. Випуск та працевлаштування магістрів державного управління

8

4.2. Підготовка фахівців інших спеціальностей

9

4.2.1. Факультет менеджменту

9

5. Підвищення кваліфікації державних службовців, по-садових осіб місцевого самоврядування, їх резерву, інших управлінських кадрів

10

6. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів

13

6.1. Аспірантура, здобувачі

13

6.2. Докторантура

15

6.3. Спеціалізована вчена рада

16

7. Науково-дослідницька робота

23

8. Інформаційне, методичне, технічне забезпечення

32

8.1. Бібліотечна мережа

32

8.2. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій

33

8.3. Дидактична і технічна підтримка навчання

33

8.4. Видавнича справа

34

9. Консультаційно-дорадчі, експертні органи

39

9.1. Вчена рада

39

9.2. Науково-методична рада

39

9.3. Експертна рада

40

10. Кадри

41

10.1. Науково-педагогічні працівники

41

10.2. Наукові працівники

42

10.3. Державні службовці

42

10.4. Працівники наскрізних робочих професій

42

11. Взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

43

12. Міжнародне співробітництво, європейська та євро-атлантична інтеграція

44

12.1. Міжнародні програми і проекти

44

12.2. Стажування і навчання за кордоном

46

13. Матеріально-технічна база

47

14. Фінансове забезпечення

48

15. Методична, інформаційна, консультаційна допо-мога закладам навчання кадрів у галузі державного управління

50

16. Актуальні завдання подальшого розвитку

51

Основні звітні дані

53

1. Вступ

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут, академія) є вищим навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування України, що входить до складу академії як один з її самостійних структурних підрозділів. Як юридична особа, інститут має власний баланс, рахунки в Головному управлінні державного казначейства України в Дніпропетровській області, гербову печатку, штампи, бланки, юридичну адресу і включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (свідоцтво про державну реєстрацію від 23 травня 2008 р., серія АОО, №771150; довідка Головного управління статистики у Дніпропетровській області від 30 травня 2008 р., серія АА, №044818).

У своїй діяльності інститут керується Конституцією й законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Типовим положенням про регіональний інститут академії і затвердженим наказом президента академії від 12 травня 2008 р. №110-а, власним статутом. Інститут спрямовує свою діяльність на забезпечення кадрових потреб органів влади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Черкаської та Кіровоградської областей.

Інститут за ІV рівнем акредитації (сертифікат Міністерства освіти і науки України від 02 червня 2008 р., серія РД-IV, №045950, ліцензія Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2010 р., серія АВ, №506166; довідка Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2009 р., №04-Д-525) надає освітні послуги, що пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до магістра, спеціаліста, бакалавра, а також пов’язані з підвищенням кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ, організацій (додаток до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2010 р., серія АВ, №506166), спеціалістів у сфері державних закупівель (Міністерством економіки України інститут включено до переліку закладів, які мають право надавати освітні послуги щодо підготовки і підвищення кваліфікації з питань державних закупівель).

На цей час в інституті акредитовано такі спеціальності:

за ІV рівнем акредитації:

– 8.150000 „Державне управління“ (сертифікат Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2008 р., серія НД-ІV, №046246, термін дії – до 01 липня 2013 р.) з напряму 1501 „Державне управління“;

– 8.000003 „Управління проектами“ (сертифікат Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2004 р., серія НД-ІV, №047420, термін дії – до 01 липня 2011 р.) з напряму „Специфічні категорії“;

за ІІ-ІІІ рівнями акредитації:

– 6.050.200 „Менеджмент“ (сертифікат Міністерства освіти і науки України від 09 липня 2004 р., серія НД-ІІІ, №040384, термін дії – до 01 липня 2009 р.) з напряму 0502 „Менеджмент“;

– 7.050201 „Менеджмент організацій“ (сертифікат Міністерства освіти і науки України від 09 липня 2004 р., серія НД-ІІІ, №040384, термін дії – до 01 липня 2009 р.) з напряму 0502 „Менеджмент“.

2. Реформування діяльності інституту

Ідеологічно озброївшись тезою Президента України Януковича В.Ф. – „Будуємо нову Україну“, колектив інституту у 2010 р. активно долучився до розв’язання загальнонаціональної проблеми реформування життєдіяльності суспільства, зокрема до пошуку й обґрунтування шляхів, способів та засобів удосконалення функціонування таких вітчизняних систем, як система державного управління, система державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

У цьому контексті, науково-педагогічний і адміністративний склад працівників інституту обговорив цілу низку проектів державних нормативно-правових актів, та сформував і направив на розгляд вищестоящих органів пакет змістовних пропозицій щодо положень таких документів, як: Указ Президента України від 23 липня 2010 р. №783/2010 „Про розроблення проекту Концепції реформування Національної академії державного управління при Президентові України“, Указ Президента України №1154/2010 „Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава“ та розроблений Головним управлінням державної служби України проект „Стратегії державної кадрової політики України“.

Водночас не залишилися поза увагою пріоритети академії з модернізації власної статутної діяльності в напрямі покращення освітніх послуг, наближення їх до потреб замовників. Відтак, модернізуючись у руслі вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 №614 „Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади”, інститут протягом звітного року успішно завершив впровадження системи управління якістю і, пройшовши сертифікаційний аудит, 27 грудня отримав сертифікат за №UA2.037.05634-10.

Цей документ, виданий Дніпропетровським регіональним державним науково-технічним центром стандартизації, метрології та сертифікації, свідчить, що Система управління якістю освітніх послуг, які надає інститут, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 „Система управління якістю. Вимоги“. Чинна на даний момент система управління якістю в інституті налічує 25 процесів, які поділяються на 4 групи:

    • управлінські процеси (стратегічне планування, контроль документів системи управління якістю та її протоколів, а також невідповідної послуги, внутрішній аудит, коригувальні та запобіжні дії, критичне аналізування цієї системи з боку керівництва);

    • процеси надання послуг (підготовка магістрів за спеціальністю „Державне управління“, підготовка магістрів за спеціальністю „Управління проектами“, підготовка спеціалістів за спеціальністю „Менеджмент організацій“, підготовка бакалаврів за напрямом „Менеджмент“, підготовка науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації, проведення науково-дослідних робіт, випуск збірників наукових праць, рецензування авторефератів, дисертацій та науково-методичної літератури);

    • процеси забезпечення надання послуг (планування навчального процесу, навчально-методичне забезпечення, вивчення задоволеності, очікувань та інформування замовників, супроводження веб-сайтів, організація роботи Вченої ради, діловодства та архівної справи);

    • процеси управління ресурсами (управління персоналом, інфраструк-турою, інформаційними ресурсами, засобами їх зберігання і передачі).

Для виведення освітніх послуг інституту на рівень сучасних європейських стандартів у минулому році потенціал вже запровадженої системи управління якістю використано для поліпшення навчального процесу, у результаті чого розроблено та схвалено такі методики, як: „Організація навчально-виховного процесу за програмою підготовки магістрів державного управління“, „Управління інформаційними ресурсами, засобами їх зберігання та передачі“, „Супроводження роботи веб-сайтів“.

У минулому році інститут подав заяву до Міністерства освіти і науки України на ліцензування нових спеціальностей: „Державна служба” і „Державне управління у сфері охорони здоров’я“ та розпочав підготовку до акредитації магістерських програм зі спеціальностей „Публічне адміністрування” й „Управління проектами”. Також інститут здійснив системний перехід на нове програмне забезпечення підготовки дипломів про вищу освіту, зокрема отримав доступ до Вузла збору даних і систематизації інформації щодо документів та їх власників (свідоцтво про реєстрацію Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2010 р. № Н3 256/12-10).

3. Структурні підрозділи інституту

Як і раніше, у звітному році за загальною структурою інститут очолював його директор – Серьогін Сергій Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Безпосереднє керівництво навчально-науковою, фінансово-економічною діяльністю, міжнародним співробітництвом та підвищенням кваліфікації кадрів здійснювали перший заступник і заступники директора за напрямами роботи.

Розгляд і погодження профільних питань здійснювали консультативно-дорадчі колегіальні органи, як-от: Вчена, Науково-методична, Наглядова, Експертна та спеціалізована вчена (К 08.866.01) ради й директорат інституту.

Основним підрозділом інституту, що забезпечував навчально-методичний процес, у тому числі підвищення кваліфікації, а також наукові дослідження та підготовку наукових й науково-педагогічних кадрів у минулому році залишалась кафедра. Усього в інституті діяло 7 кафедр, а саме кафедри:

– державного управління та місцевого самоврядування;

– інформаційних технологій та інформаційних систем;

– економіки та регіональної економічної політики;

– філософії, соціології державного управління;

– менеджменту та управління проектами;

– права та європейської інтеграції;

– української та іноземних мов.

Інші види діяльності інституту (адміністративно-управлінські, фінансово-економічні, організаційно-господарські, обліково-статистичні тощо) у 2010 р. забезпечували 14 самостійних структурних підрозділів.

4. Підготовка фахівців за освітньо-професійними програмами

4.1. Підготовка магістрів у галузі державного управління

4.1.1. Організація навчання

4.1.1.1. Факультет державного управління

За підсумками 2010 р. можна констатувати, що основні завдання і функції, визначені у положенні про факультет державного управління та у посадових інструкціях працівників деканату, вирішувались і виконувались у повному обсязі та на задовільному рівні.

У лютому 2010 р. відбулися державний іспит та захист магістерських робіт слухачами 2008 (денна форма навчання) та 2007 р. (заочна, вечірньо-заочна та заочно-дистанційна форми навчання) набору. Робота комісій пройшла на належному організаційному рівні за участі співробітників деканату. На іспиті випускники виявили достатній рівень теоретичної підготовки за програмою підготовки магістрів державного управління. За всіма формами навчання дипломи магістрів державного управління отримали 305 осіб. У тому ж місяці проведено конкурс магістерських робіт слухачів та визначені переможці.

Протягом року деканат координував питання, пов’язані з визначенням спеціалізацій, тем магістерських робіт слухачів та закріпленням керівників цих робіт з числа викладачів кафедр інституту, а також (на підставі опитування слухачів) визначав рейтинги викладачів кафедр. Отримані таким чином рейтингові показники своєчасно доводилися до відома завідувачів кафедр та керівництва інституту. Двічі на рік (перед державною атестацією та в кінці навчального року) здійснювався розрахунок середнього балу та рейтингового місця серед слухачів факультету, а відтак, 11 кращих слухачів було направлено на стажування в центральні органи державної виконавчої влади та Адміністрацію Президента України. У жовтні в інституті проведено щорічну конференцію за результатами стажування слухачів, під час якої вони звітували та обмінювалися досвідом роботи в органах публічної влади.

Протягом звітного періоду деканат постійно контролював відвідування занять слухачами денної та вечірньо-заочної форм навчання і явки слухачів на сесії заочної й заочно-дистанційної форм навчання. При цьому, незважаючи на збільшення контингенту слухачів, виклики на сесію готувалися та відправлялися своєчасно. У визначені терміни до слухачів застосовувалися відповідні заходи щодо ліквідації ними академічних заборгованостей та дотримання дисципліни навчально-виховного процесу.

Відтак, протягом 2010 р. було відраховано 14 слухачів, з яких:

за власним бажанням - 5 слухачів:

– на заочно-дистанційній формі навчання - 1 слухач першого курсу;

– вечірньо-заочній формі навчання - 3 слухачі (з них 2 слухачі першого курсу та 1 слухач другого курсу);

– денній формі навчання - 1 слухач першого курсу;

як таких, що не виконали усіх видів робіт, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки магістрів - 7 слухачів:

– на заочно-дистанційній формі навчання - 4 слухачі (з них 3 слухачі другого курсу та 1 слухач третього курсу);

– денній формі навчання – 1 слухач першого курсу;

– заочній формі навчання – 2 слухачі (з них ­1 слухач першого курсу та 1 слухач другого курсу);

як таких, що звільнилися з роботи за власним бажанням:

– 1 слухач першого курсу заочної форми навчання;

у зв’язку зі смертю:

– 1 слухач другого курсу заочної форми навчання.

Протягом року були також переведені 4 слухачі, а саме:

– 1 слухач другого курсу денної форми навчання на третій курс заочної форми на навчання за договором;

– 1 слухач другого курсу вечірньо-заочної форми навчання за договором на навчання за бюджетом;

– 1 слухач другого курсу заочної форми навчання ОРІДУ НАДУ на другий курс заочної форми інституту за договором;

– 1 слухач третього курсу заочно-дистанційної форми з навчання за бюджетом на третій курс заочно-дистанційної форми навчання за договором.

Крім вищевказаного, поновлено на третій курс 1 слухача заочно-дистанційної форми навчання для складання державного екзамену та захисту магістерської роботи.

Подання до академії щодо відрахувань, поновлень, переведень слухачів факультету готувалися своєчасно. Завдяки наполегливій роботі за місяць до початку державної атестації жоден слухач факультету останніх курсів не мав академічних та фінансових заборгованостей.

Для підвищення ефективності організації навчального процесу з 18.10.2010 по 05.11.2010 на факультеті проводилось внутрішнє опитування слухачів усіх форм навчання щодо якості освітніх послуг. Результати опитування проаналізовані та враховані під час організації навчального процесу.

Протягом 2010 р. слухачі взяли активну участь у проведенні понад 20 науково-практичних конференцій, „круглих столів“, відкритих лекцій, робочих зустрічей за актуальною проблематикою державного управління, а також різноманітних суспільно-політичних, наукових та культурно-масових заходах. Серед них, зокрема:

 • 29.01.2010 - зустріч з народним депутатом України Жебрівським П.І. „Економічна ситуація в країні: що далі“:

 • 02.04.2010 - відеоконференція „Антикорупційне законодавство в Україні та США як засіб забезпечення прозорості у публічному секторі“

 • 28.04.2010 - ознайомлення з кращими практиками впровадження електронного урядування в умовах реформування;

 • 26.05.2010 - щорічна науково-практична конференція „Актуальні проблеми державного управління в Україні та міжнародний досвід державного управління та місцевого самоврядування“ (іноземними мовами – англійською, німецькою та французькою);

 • 17.11.2010 - відеоконференція „Презентація з нагоди Міжнародного дня мігранта“;

 • відеоконференція - тематична зустріч з послом Великої Британії в Україні Лі Тернером;

 • відеоконференція - тематична зустріч з послом Королівства Нідерланди в Україні Пітером Волтерсом.

В межах Програми „Підтримка демократії в Україні“ Німецької служби академічних обмінів Інституту співпраці зі Східноєвропейськими країнами у сфері публічного реформування Берлінської школи економіки та права було відкрите фінансування слухачам першого курсу денної форми навчання Андріяновій Ю.В. і Гоз І.Б. для участі в Берлінській літній школі 04-16 липня 2010 р. Почесною грамотою за вагомі досягнення у навчанні, активну участь у громадському житті області та з нагоди дня Конституції України нагороджено слухачку першого курсу денної форми навчання Батюк Д.В.

Протягом року деканат факультету проводив заходи щодо дотримання слухачами Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку інституту, а також забезпечив вирішення питання про прикріплення 25 слухачів другого року навчання і 25 осіб першого року навчання для медичного обслуговування в 10 міській клінічній лікарні.

Відповідно до Статуту інституту протягом року активно діяло слухацьке самоврядування, представлене Радою слухачів факультету. Рада проводила свою діяльність за власним планом роботи, який і виконала в повному обсязі. За її безпосередньої участі протягом року для слухачів денної форми навчання були організовані різноманітні спортивно-оздоровчі секції з баскетболу, волейболу, тенісу) та культурно-просвітні заходи (організовано екскурсії містом, відвідування театрів, виставок), святкові вечори з нагоди святкувань Дня захисника вітчизни, Дня працівника освіти та Міжнародного Дня 8 березня.

Команди слухачів усіх форм навчання взяли участь у турнірі на кубок директора інституту з волейболу, а переможці були відзначені цінними подарунками. У грудні 2010 р. в інституті проведено шаховий турнір серед співробітників та слухачів, переможці якого також були нагороджені.

4.1.2. Випуск та працевлаштування магістрів державного управління

У 2010 р. випускниками інституту (за державним замовленням) стали 49 слухачів денної форми навчання за спеціальністю „Державне управління“. 8 з яких отримали дипломи з відзнакою. Також стали випускниками інституту та отримали дипломи 12 слухачів, які навчалися за договорами. З них один отримав диплом з відзнакою. За заочною формою закінчили навчання 164 слухачі, 115 з яких навчалися за державним замовленням (6 отримали дипломи з відзнакою), а 49 – за договорами. За вечірньо-заочною формою закінчили навчання 27 слухачів. З них 24 навчалися за державним замовленням (2 отримали дипломи з відзнакою), а 3 – за договорами. За заочно-дистанційною формою закінчили навчання 53 особи. З них 51 навчалися за державним замовленням (1 отримав диплом з відзнакою), а 2 – за договорами.

Розпочаті у минулому році в Україні політична та адміністративна реформи (головним аспектом останньої є істотне скорочення апарату органів державної виконавчої влади) об’єктивно ускладнили працевлаштування випускників інституту. Однак постійний контроль за цим процесом дав свої позитивні результати, і вже на кінець року стан працевлаштування магістрів державного управління значно поліпшився.

Зокрема, із 49 випускників денної форми навчання, що отримали освіту за державним замовленням, у місцеві державні адміністрації працевлаштовано 17 осіб (35%), в органи місцевого самоврядування – 13 (27%), в інші органи державної влади – 9 (18%). Не на державній службі працює 10 осіб (20%). Зі 115 випускників заочної форми навчання, що отримали освіту за державним замовленням, 44 особи (39%) працевлаштовано в обласні та районні державні адміністрації, 38 осіб (33%) – в органи місцевого самоврядування, 27 осіб (23%) – в інші державні органи й установи, 6 осіб (5%) працюють не на державній службі. Серед 24 випускників вечірньої форми навчання, які отримали освіту за державним замовленням, 13 осіб (54%) було працевлаштовано в державні адміністрації, 4 особи (17%) – в органи місцевого самоврядування, 6 осіб (25%) – в інші органи державної влади, 1 особа (4%) працює не на державній службі. Із 51 випускника, що закінчили навчання за заочно-дистанційною формою навчання, у державних адміністраціях працюють – 12 осіб (24%), в органах місцевого самоврядування – 16 осіб (32%), в інших органах державної влади – 22 особи (43%), не на державній службі – 1 особа (1%).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інструкція з діловодства в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Документ
  1.1. Інструкція з діловодства в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інструкція, інститут, академія) розроблена на підставі Статуту
 2. Президентові України (схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України від 2011 р., протокол № ) Київ 2011

  Документ
  Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України Авт. кол.: С.В.Загороднюк, О.
 3. Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради з правової освіти населення при Дніпропетровській обласній державній адміністрації

  Документ
  «Злочинність серед неповнолітніх та діяльність органів внутрішніх справ щодо її запобігання. Профілактика органами внутрішніх справ насильства в сім`ї» .
 4. Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова

  Документ
  Ви тримаєте в руках черговий „Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2012 рік”, який підготував відділ комплектування Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки.
 5. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека (1)

  Документ
  Методична робота: сучасна стратегія і діапазони діяльності: Дайджест публікацій. — Вип. 5 /Упоряд. А. Вербицька, І. Луньова. — Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.

Другие похожие документы..