Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
Одной из характерных черт современных научных исследований стала математизация физического познания, интенсивное применение методов математического м...полностью>>
'Библиографический указатель'
Таблица 1. Архимед. Портретное изображение на медали. Из книги: «La Sicilia di Filippo Paruta descritta e ristampata con aggiunta da L. Agostini». Li...полностью>>
'Документ'
Саратовская губернская торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей российские организации и пред...полностью>>
'Курсовая'
В современной рыночной экономике одним из основных эмитентов ценных бумаг, как известно , становится государство (чаще всего в лице казначейства). Во...полностью>>

Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року // За заг ред. О. М. Лозинського, І. В. Карівця, І. М. Назаркевича. У 3-х частинах (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Щоб охопити систему Драгоманова як органічну єдність, потрібно знайти центр тяжіння цього цілого. У його політичному мисленні таким центральним пунктом і визначальним чинником є, безсумнівно, ліберальна ідея.

Лібералізм Драгоманова полягав у тому, що вищими цінностями є свобода і гідність людини. У політичному плані це пов'язано в першу чергу з розширенням і зміцненням прав особистості. Драгоманов, як пізніше президент Вільсон, вірив, що історія свободи - це історія обмеження урядової влади, а не її зростання. Безпека особи важливіша, за участь у творенні загальної політичної волі.

«Годі й доводити, що для кожної особи недоторканність його індивідуальних прав набагато істотніша за його право впливати навіть прямо, а вже тим більше побічно, на хід державних справ» [5].

«B державних справах йому [лібералові] буде байдуже, як організована вища державна влада, він скоріше буде прагнути до того, щоб збільшити свободу кожної особистості в слові й праці, свободу кожного людського роду, спілки, громади, країни - щоб, наскільки можна, зменшити силу державного примусу» [6].

Для Драгоманова логічним наслідком його думки був ідеал анархії - звичайно, не в примітивному значенні цього слова, як безладдя та боротьба всіх проти всіх, а як умови, при якому зовнішня влада і тиск не будуть необхідні, тому що люди навчаться керувати собою і жити в злагоді зі своїми ближніми.

«Прийти до того, щоб спілки людські, великі й малі, складалися з таких вільних людей, які з власної волі сходилися б для спільної праці та взаємної допомоги у свої товариства, - це і є та мета, якої добиваються люди і яка зовсім не схожа на теперішні держави, свої або чужі, які обирають або не обирають свою владу. Мета ця називається безначальство: свобода для всіх і вільне громадянство й товариство людей і їх співтовариств» [6].

Тут помітний вплив на Драгоманова Прудона, як Драгоманов сам це визнавав [7].

«Вчення про анархію, тобто безвладдя, як протилежність всім більш-менш централістичним монархічним, конституційним і республіканським вченням Франції 40-х і 50-х років, було проголошено Прудоном як вчення про повну {стр.249} незалежність особистості і невідчужуваності її прав ні для якої влади, навіть виборчо-представницької» [8, c. 124].

Анархічні ідеали привели Драгоманова, як і Прудона, до федералізму. Це найбільш відома частина його політичної філософії. Кожен, хто чув про Драгоманова, знає, що він був федералістом. Вважається, що його метою була федералізація Росії, але насправді федералізм для нього був універсальним принципом. Для політичного мислителя, який за свою вихідну точку бере незалежність особистості і відкидає будь-яку форму авторитаризму, федерація, як схильність рівноправних особистостей створювати групи і громади і співпраця цих громад у великих спілках - єдиний шлях до подолання атомізації суспільства.

«Федералізм, до якого на практиці Прудон зводив свою анархію, не виключає дисципліну, а є найбільш зручна для людей форма організації, з обов'язковою дисципліною» [9].

«Прудон використовує як синонім до слова «анархія» англійське слово self-government. У практичному її використанні теорія анархії вела до федералізму» [10].

«Істинно вільними можуть бути тільки невеликі держави, або, краще сказати, громади, товариства. Дійсно вільним союзом може бути тільки союз товариств» [6, c. 115]. Федералізм Драгоманова передбачав децентралізацію та самоуправу громад і областей. Звідси неґативне ставлення Драгоманова до централістичного республіканства «якобінського» типу та його яскраві симпатії до устрою Швайцарії, Англії, США.

У ХІХ ст. теорія народного суверенітету, необмеженої влади народної волі залишилася незаплямованою в демократичних колах. Драгоманов ставився до цієї теорії, м'яко кажучи, вельми скептично. Він вірив у непорушні права особистостей і природних груп (громад, економічних груп, національностей). Для нього свобода зводилася до політичного і соціального плюралізму, тоді як доктрина народної волі очевидно вела до процесу нівелювання і до створення великих, централізованих, колективних органів.

«Поняття «народної волі» майже протилежне поняттю про «політичну свободу»! «Народна воля» на практиці не може бути нічим іншим, як волею більшості, а в державах великих, настільки відмінних від древніх, громадських або кантональних держав, нічим іншим, як волею більшості представників більшості народонаселення. Очевидно, що самодержавство такої «народної волі» тим більше часто може йти зовсім врозріз з інтересами значної частини населення і суттєвими правами особи, груп, областей і навіть націй» [8, c. 318-319]. Розвиваючи цю думку, Драгоманов додає, що доктрина абсолютизації «народної волі» може стати причиною створення диктаторських режимів.

Драгоманов завжди обстоював перевагу політичної свободи над класовими й економічними інтересами і перевагу універсальних культурних цінностей (що їх він, згідно з духом позитивістичної філософії, бачив втіленими передусім у досягненнях модерної наукової думки) над національною виключністю. «Зараз справжню політичну свободу в Західній Європі мають тільки федеративна Швейцарія, Англія з її системою станових, корпоративних, земських і міських привілеїв, муніципальна Бельгія, колишня федеративна республіка Голландія та Скандинавські держави, в яких система централізації ніколи не мала великої сили» [8, c. 194-195.}. Національне не відкидав і вважав його обов’язковим елементом уселюдського синтезу. та поєднував його з універсальним у формулі: «Космополітизм в ідеях та цілях, національність у ґрунті та формах… Я 30 років полемізував і з російськими псевдокосмополітами, які не визнавали української національності, і з українськими націоналістами, які, виступаючи проти космополітизму, розривали єдину нитку неухильного людського прогресу і саму основу новітнього відродження національностей і відкривали дорогу для всякого шовінізму, винятковості і реакції» [10].

На думку Драгоманова, українці багато втратили, не зберігши своєї історичної державності. Не заперечуючи права українського народу на самостійність, але не вірячи в практичну здійснимість сепаратизму для України в ті часи, він радив боротися за демократизацію й федералізацію існуючих держав, Росії та Австро-Угоршини, так щоб українство могло в них вільно розвиватися

Програма Драгоманова яскраво всеукраїнська, вона охоплювала всі українські землі від Кубані до Закарпаття. Як учений, Драгоманов показував етнічну гомогенність українського народу на всіх землях його поселення. «Будь-яка цивільна робота в Україні повинна мати українську одежу - українство. Очевидно, що це «українство» не може бути метою роботи. У всьому світі мета роботи людської однакова, як однакова осмислена наука» [6, c. 122].

Як політик, він ставив собі за ціль не так об'єднання всіх українців в одній державі, як радше поділ ролей і систематичну взаємодопомогу між «російською» й «австрійською» Україною. У національному питанні Драгоманов відстоював ідею національно-культурної автономії національних меншин. Основні зацікавлення Драгоманова лежали в царинах міжнародної, конституційної та культурної політики.

Драгоманов, науковець за освітою і фахом, ніколи не надавав своїм політичним працям форми наукового трактату. Але незважаючи на зовнішню публіцистичність, Драгоманов виступав як активний і оригінальний політичний мислитель. І як завжди буває з оригінальними мислителями, його ідеї становлять інтерес для наступних поколінь не тільки з історичної точки зору, вони все ще досить життєздатні, щоб збагатити сучасну думку і чинити на неї вплив.

Джерела:

1. Енциклопедія українознавства. Словникова частина (Париж-Нью-Йорк: Наукове Товариство їм. Шевченка. 1955), т. II, стор. 589-591

2. Лисяк-Рудницький І. Між історією й політикою. Статті до історії та критики української суспільно-політичної думки ”. – Нью-Йорк: Сучасність, 1973.

3. Ivan L. Rudnytsky, Essays in Modern Ukrainian History, ed. Peter L. Rudnytsky (1987).

4. Pierre-Joseph Proudhon. «Du principe federati».

5. Драгоманов М.П. Вільний союз - Вільна спілка. Опыт украинской политико-соціальной программы // Собраніе политическихъ сочиненій М.П. Драгоманова / Під. ред. Б. Кістяківського: У 2-х т. – Париж, 1905. – Т. 1. – С. 329.

6. Драгоманов М.П. «Переднє слово» до «Громади» // Вибрані твори. – Т. 1 (єдиний виданий). – Прага, 1937. – С. 120.

7. Феденко П.М. Драгоманов і П’єр Жозеф Прудон / / Драгоманівський збірник / Вид. В. Сімович. – Прага, 1932. – C. 271-280.

8. Драгоманов М.П. Історична Польща і великоросійська демократія / / Собраніе политическихъ сочиненій. T. 1. стр. 124.

9. Драгоманов М. П. До біографіі А. І. Желябова // Собраніе политическихъ сочиненій. – Т. 2. – С. 435.

10. Драгоманов М.П. Листи на Наддніпрянську Україну. – Відень, 1915. – С. 38.

Яговка М.
Професійна правосвідомість юриста в контексті правового ідеалізму

Проблема побудови правової держави та розвиненого громадянського суспільства безпосередньо пов’язана з розвитком правової свідомості та правової культури. Глибокі демократичні перетворення, формування засад ринкової економіки, утвердження й забезпечення прав і свобод людини, які визнаються найвищою соціальною цінністю, неможливі без належного рівня правового розвитку країни, який визначається рівнем дієвості права. Право діє настільки, наскільки його здійснюють, у зв’язку з чим великого значення набуває ефективна діяльність правових інститутів, важливою передумовою якої виступає розвинена професійна правосвідомість. На думку Мухіна В.В., професійна правосвідомість – це цілісний, системний, практично спрямований, нормативно детермінований спосіб пізнання правової дійсності й активного впливу на неї, що забезпечує функціонування й розвиток правопорядку, суб’єктом якого виступають особи, які мають спеціальну юридичну освіту і професійно займаються юридичною практикою [1, с. 3].

Аналізуючи поняття «професійної правосвідомості» в контексті правового ідеалізму, треба враховувати мо­раль як основу права, адже вона більш якісно, ніж право, впливає на формування правосвідомості юриста. Цей вплив самостійний, незалежний від права. Оскільки, право і мораль - важливі елементи людської культури, то вони завжди виступають у тісному взаємозв'язку, характер якого визначається конкретними історичними умовами та соціальною структурою суспільства. Така взаємодія зумовлена об'єктивно, ос­кільки походження і реальне буття права та моралі визначаються суспільними відносинами, їх складністю та суперечливістю. Правове життя суспільства не може розвиватися поза моральними ка­тегоріями гуманізму й соціальної справедливості, сумління й чес­ті, добра й людської гідності.

Право існує для того, щоб встановлювати відповідні межі по­ведінки для членів суспільства. Дія права забезпечується відповід­ними інститутами, покликаними реалізувати його норми на практиці. У випадку відсутності таких інститутів право втрачає цінність, але не перестає діяти. Це стосується і ліквідації відповід­них інститутів. Адже дія права забезпечується його ідеєю, духом. Проте в деяких випадках, якщо раніше прийняті закони ліквідо­вані, їхній дух продовжує діяти. При цьому людьми керує як по­чуття страху, так і глибока повага до права. Все залежить від того, схвалило суспільство ці норми чи ні, відображають вони інтереси більшості чи меншості. У будь-якому випадку раніше прийняті закони впливають на національний дух права [2, с. 207-208].

Мораль і моральна основа права безпосередньо позначається на правосвідомості юриста. Об’єктом діяльності працівників юридичної професії є людські стосунки, люди, з їх найважливішими інтересами, потребами, проблемами, правами і обов’язками. Нерідко така діяльність пов’язана з вторгнення у особисте життя людей, а то й з обмеженням їх прав, прийняттям рішень, які впливають на подальшу долю людини. Працівники, які виконують державні обов’язки як представники влади, вирішуючи долі інших людей, повинні мати підвищене почуття обов’язку, розвинене почуття відповідальності за свої рішення, дії, вчинки. Без високого почуття відповідальності за доручену справу, без глибокого усвідомлення обов’язку правоохоронець не може розраховувати на ефективність своєї праці. Моральні якості працівника юридичної професії є важливою частиною його професійної культури.

Усі вимоги моралі певного історичного суспільства повністю поширюються на юристів без будь-яких винятків. Ці вимоги визначають їх поведінку як у сфері службової діяльності, так і в позаслужбовому повсякден­ному житті. Будь-які їх дії мають відповідати закону, його суті, а тому й моральним цінностям, на яких базується закон. Перекручення закону, відхід від нього, неадекват­не його тлумачення й застосування є аморальним за своєю суттю. Аморальним є не лише свідоме порушення закону, а й неправильні, протизаконні дії і рішення, обумовлені поверховими знаннями, некомпетентністю, неорганізо­ваністю, відсутністю поваги до права, внутрішньою не­дисциплінованістю чи неохайністю.

Для професії юриста вимоги моралі ма­ють особливий сенс, оскільки істинні законність і право­порядок у суспільстві встановлюються там, де правоохо­ронці спираються на принципи гуманізму, справедли­вості, чесності. Кожен юрист повинен усвідомити, що чим швидше піде у минуле широко поширений на побутовому рівні, перекручений погляд, що корисний і хороший той юрист, який вміє «грамотно» обходити за­кон, а не той, хто допомагає правильно його дотримува­тись і тлумачити, тим краще буде і для кожної окремої людини, і для суспільства в цілому [3, с. 19; 21; 27].

Результати правознавчої, юридичної діяльності у будь-якій сфері залежать не лише від інтелектуальних якостей і професійних вмінь юриста, але і від його «етич­ного потенціалу», від усвідомлення обов'язку і відпові­дальності, від соціально значущих почуттів і потреб. Розвинуте етичне мислення, багатство і відрефлектованість почуттів, самоповага і повага до інших, доброзич­ливість, відповідальність та інші складові внутрішньої культури, знання і дотримання етикету в загальному виг­ляді характеризують моральну зрілість юриста, свідчать про високий рівень особистісного прояву моральної культури.

Практика показує, що юристи, характерними рисами яких є ввічливість, вміння вислуховувати, повага до лю­дей, увага до їх індивідуальних особливостей, користують­ся великим авторитетом. Недбале ставлення до справи, до долі людей неприпустимі і засуджуються громадською думкою. Юристу, як і будь-якій посадовій особі, необхідно вміти приховувати власні переживання, гасити дратівливість і керуватись у стосунках з людьми не тимчасовим настроєм, а почуттями доброзичливості, такту, взаєморозуміння, обов'язку. Слід бути уважним до людини, підходити до неї з оптимістичною гіпотезою, навіть з деяким ризиком по­милитися, тобто бачити у будь-якій людині позитивне.

Характеристикою високої моральної культури юрис­та є єдність слова і діла, що передбачає єдність мислення і вчинку, знання і почуття, особисту чесність і високу принциповість. Чим вище моральна культура юриста, тим ефективніше він виконує службові обов’язки, тим відповідальніше ставиться до процесу і результатів своєї професійної діяльності. Притаманність свідомості юриста правового ідеалізму є показником високого рівня правової культури та професійної правосвідомості, що безпосередньо впливає на юридичну практику, оскільки на юристів покладається головна робота у законотворчості та застосуванні права. В цілому правовий ідеалізм відображає форми юридичної діяльності, змушує юриста оцінити своє призначення в суспільстві.

Джерела:

1. Мухін В.В. Професійна правосвідомість: поняття, особливості, функції: Автореф. дис. …к.ю.н.: 12.00.01 / Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2007. – 20 с.

2. Сливка С.С. Професійна культура юриста (теоретико-методологічний аспект). – Львів: Світ, 2000. – 336 с.

3. Лозовой В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста. - Х.: Право, 2004. – 176 с.

Довідка про учасників конференції

 1. Андрушко Ярина Степанівна, магістрант факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0973285884.

«Вплив корпоративної культури на функціонування підприємства»

 1. Апанчук Наталія Вікторівна, курсант Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0968190135. E-mail: Apanchuk­_n@

«Основні передумови виникнення та розвитку рейдерства в Україні»

 1. Балаш Л.Я., канд. екон. наук, Львівський національний аграрний університет.

«Формування обслуговуючої інфраструктури приватних підприємств»

 1. Баран Ігор Володимирович, ст. викладач кафедри українознавства Львівського Національного Аграрного Університету. Тел: 0974814848. E-mail: sheff1981@

«Українські землі в контексті міжнародної геополітики напередодні Першої Світової війни»

 1. Баран Лілія Олександрівна, аспірантка кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка. Тел.: 0677880084. E-mail: Lilbar@

«Чинники становлення національно-мовної свідомості Івана Франка»

 1. Баранюк Назарій Ігорович, магістрант факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Попередження та профілактика виникнення емоційного вигорання у працівників різних професій»

 1. Бегень О.Р. інженер Інституту регіональних досліджень НАН України.

«Історичні та етнокультурні аспекти освоєння гірських територій Львівської області»

 1. Борисенко Оксана, науковий кореспондент інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. Тел.: 0974618384. Email: syanyab@meta.ua

«Поява дитини з особливими потребами у звичайній сім’ї»

 1. Босіока В. П., студент економічного факультету Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0961337790.

«Аграрний сектор України : проблеми реформування і фінансування»

 1. Буник Микола Зиновійович, доц. кафедри політ. наук і філософії ЛРІДУ НАДУ при Президентові України; канд. політ. наук, м.т. 0979472195.

«З повідомленням»

 1. Вермінська Олена Мирославівна, асистент кафедри фінансів Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». Тел.: 0980847361. E-mail: akavasi@

«Інноваційний розвиток Львівської області та шляхи його підтримки»

 1. Вознюк А. О., асистент кафедри фінансів та кредиту Львівського національного аграрного університету. Тел.: 09786404. E-mail: voznjuk-andriy@ukr.ne

«Перспективи розвитку суб’єктів малого підприємництва на Львівщині»

 1. Войтович П.М., студент економічного факультету Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0975254649.

«Економіка України під впливом світової фінансової кризи»

 1. Гаврилюк В.В. курсант факультету з підготовки слідчих Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0967412830. E-mail: Vasyl_havrylyuk@

«Застосування приводу до неповнолітніх у кримінальному процесі»

 1. Гапій Ірина Богданівна, викладач кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0972487405. E-mail: ldumvc@

«Вдосконалення системи регулювання розвитку і функціонування

неорганізованого сектору торгівлі»

 1. Гетманчук Надія Святославівна, студентка спеціальності «Менеджмент організацій» Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Управління заснуванням індивідуального підприємства»

 1. Гикава Тетяна Анатоліївна, студентка Львівського національного аграрного університету.

«Лізинг як форма інвестування підприємництва»

 1. Гнатишин Ірина, аспірант, викладач Львівського науково-практичного центру ПТО НАПН України. Тел.: 0677733175. E-mail: hnatyshyn-p@

«Гуманізація і культурологічна спрямованість шкільної освіти як необхідний чинник формування національних цінностей держави»

 1. Гнатюк Олена Миколаївна, курсант Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Насильство в сім’ї: стан проблеми та пошук шляхів її вирішення»

 1. Гривул Тарас Теодорович, асистент Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. C. З. Гжицького, кандидат історичних наук. Тел.: 0979954460. E-mail: gryvul@.

«Історія Другої світової війни як предмет суспільної дискусії»

 1. Грубінка І.І., асистент кафедри фінансів і кредиту Львівського національного аграрного університету, здобувач. Тел.: 0956967477. E-mail: igor_grubinko@

«Окремі аспекти ролі кредиту в економіці держави і регіону»

 1. Гутюк Тарас Сергійович, курсант Львівського державного університету внутрішніх. Тел.: 0961357996. E-mail: Taras2401@

«Окремі проблемні аспекти затримання підозрюваного у кримінальному процесі України»

 1. Данилевич Наталія Михайлівна, асистент кафедри соціології економічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Тел.: 0638083699. Е-mail: ndanylevych@

«Взаємовплив на управління соціоекологічними процесами державних та громадських секторів»

 1. Дзюбіна Катерина Олегівна, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва НУ «Львівська політехніка». Тел.: 0637862412. E-mail: katedzyubina@

«Управління зворотними матеріальними потоками підприємства: екологічний аспект»

 1. Дубневич Юрій Володимирович, асистент кафедри менеджменту організації ім. проф. Є. Храпливого. Тел.: 0636044344. E-mail: Dybar2007@

«Державна підтримка підприємницької діяльності»

 1. Дубняк Максиміліан Олександрович, викладач кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ, здобувач кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка. Тел.: (032)2975662; 0679900307.

«Толерантність як засадничий принцип діяльності національно-культурних товариств»;

«Інформаційно-маркетингові складові економічного інвестування»

 1. Єзгор Людмила Олександрівна, аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка. Тел.: 380673604408.

«Стан розвитку та особливості підтримки малого підприємництва у Львівській області»

 1. Жаловага Інна Юріївна, студент Львівського національного аграрного Університету. Тел.: 0976643630. E-mail: finance_ldau@; maorel@

«Вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні»

 1. Жигайло Наталія Ігорівна, доктор психол. наук, доцент кафедри менеджменту економічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.

«Психологія духовного становлення молодих вчених»

 1. Жовтанецька Ярина Всеволодівна, студентка НУ «Львівська політехніка», E-mail: kopylyuk@.

«Інноваційна діяльність в регіоні: управлінський аспект»

 1. Жук Ірина Зеновіївна, асистент кафедри туризму географічного факультету, аспірант економічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка. Тел.: 0688425087. E-mail: kaftour.Iryna@

«Формування та реалізація туристичної політики держави»

 1. Захарчук Євгеній Володимирович, науковий співробітник Західного наукового центру НАН України і МОНМС України (м. Львів). E-mail: yevgeniy.zakhar@

«Інноваційна діяльність в регіоні: управлінський аспект»

 1. Захарчук Ярина Євгеніївна, студентка Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» (м. Харків). E-mail: yaryna.lvivua@

«Інноваційна діяльність в регіоні: управлінський аспект»

 1. Іванців Святослав Михайлович, курсант Факультету кримінальної міліції Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0967404801; 0973443448. E-mail: shid_galja@

«Визначення поняття розбещення неповнолітніх»

 1. Івашків Вікторія Олександрівна, ст. викладач кафедри міжнародної економіки Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». Тел.: 0502989905. Е-mail mekafedra@

«Концептуальні засади сучасного соціального розвитку: сутність, макроекономічні передумови, цілі та завдання»

 1. Карівець Ігор Володимирович, доц. кафедри філософії НУ «Львівська політехніка», к. філос. н., м.т. 0685015192. E-mail: sacre@

«З повідомленням»

 1. Качанівська Юлія Ігорівна, студентка економічного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0939954390. E-mail: kachanivskajulia@

«Вдосконалення системи регулювання розвитку і функціонування

неорганізованого сектору торгівлі»

 1. Кіт Вілена, HR-менеджер (Україна-Швеція). E-mai: vilenak@

«Застосуваня досвіду інноваційного підходу у кадровій політиці по підбору персоналу в українських компаніях»

 1. Кічурчак Маріанна Василівна, доцент кафедри економіки України економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат економічних наук. Тел.: 0677873704. E-mai: Marianna_Kichurchak@

«Роль культури в реалізації моделі гуманітарного розвитку в економіці України»

 1. Криворучко Юрій Зеновійович, народний депутат України ІІІ та IV скликань, канд. філософських наук.

«З повідомленням»

 1. Коваль Ігор Мирославович, студент юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0984083926.

«Демократія як передумова правової держави»

 1. Ковтик Олеся Михайлівна, студентка економічного факультету Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0976468229. E-mail: kovtykolesia@

Експансія російського капіталу у банківську систему України

 1. Кожушко-Лозинська Ірина Іванівна, бібліограф загальної бібліотеки Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0974924621.

«З повідомленням»

 1. Колодій А.В., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту Львівського національного аграрного університету, канд. екон. наук. Тел.: 0507893410. E-mail: a_kolodij@

«Перспективи запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування»

 1. Копитко А.Д., канд. істор. наук, доценти кафедри філософії і політології Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0972228314.

«Цивілізаційні виклики і проблеми хліборобства в Україні»

 1. Корній Наталія Сергіївна, студентка ІІ курсу біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка ім. І. Франка. Тел.: 0978910114. E-mail: aliakorniy@

«Особливості корекційно-розвивального навчання дошкільнят з порушеннями розумових здібностей в інклюзивному середовищі»

 1. Корпало Р.Я., студент економічного факультету Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0965606102. E-mail: ronik89@e-mail.ua

«Реформування пенсійної системи України: досвід Польщі»

 1. Костевко Віталій, аспірант кафедри менеджменту організацій НУ «Львівська політехніка». Тел.: 0677231223. E-mail: kostevko@

«Технологічний розвиток виробничого підприємства як визначальний напрям інноваційної діяльності»

 1. Кошулинська Христина, студентка Українського католицького університету (Історія) та Львівського національного університету ім. Івана Франка (українська філологія). Тел.: 0978429452. E-mail: eretja@

«Соціальні мережі як джерело політичної агітації»

 1. Кукарцев Олег Вікторович, асистент кафедри політології Національного університету «Львівська політехніка», канд. політ. наук. Тел.: 0675877725. E-mail: kuka-oleg@

makbobchyk82@

«Концепт «імперія» у суспільних науках»

 1. Кучма Леся Олексіївна, доцент кафедри політології НУ «Львівська політехніка», кандидат політичних наук. Тел.: 0972253145. Е-mail – lesua3@

«Особливості застосування знання у процесі політичного маніпулювання»

 1. Лазарович Надія Василівна, доцент кафедри теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат філософських наук. Тел.: 0970444387. E-mail: nadiunia@

«Антропологічні виміри розвитку техногенної цивілізації: західноєвропейський та український контекст»

 1. Лащівський Володимир Ігорович, студент юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0984155753. E-mail: lashivskuy@

«Напрямки удосконалення правового регулювання адміністративної діяльності органів внутрішніх справ»

 1. Лозинська Ярослава Михайлівна, завідувач відділом Львівської обласної медичної бібліотеки. Тел.: 0972602144. E-mail: yaroslava0@meta.ua

«Михайло Драгоманов – великий український теоретик: до 170-річчя з дня народження»

 1. Лозинський Олег Михайлович, ст. викл. кафедри психології управління Львівського державного університету внутрішніх справ, керівник ГО «Львівський аналітичний дім». Тел.: 0979472013. E-mail: olg-ar@

«Світоглядно-психологічні аспекти корупційних тенденцій у суспільстві»

 1. Лосик Ореста, доцент кафедри філософії Львівського національного університету ім. Івана Франка. Тел.: 0636828778.

«Діалог пам'ятей як етично-філософська проблема»

 1. Магура Богдан Олексійович, старший викладач кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг Національного лісотехнічного Університету України, заступник голови Ради молодих вчених НЛТУ України, кандидат технічних наук. Тел.: 0676641918. E-mail: magbogdan@

«Освіта – запорука незалежності держави»

 1. Магура Неоніла Леонтіївна, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування, ВСП “Бережанський агротехнічний інститут”, кандидат педагогічних наук.

«Освіта – запорука незалежності держави»

 1. Майба Ольга Григорівна, студентка економічного факультету (спеціальність «Фінанси і кредит») Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0968421150. E-mail: Maibaolja30@

«Єдиний соціальний внесок та шляхи його покращення»

 1. Максимів Богдан Мар’янович, доцент кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат економічних наук, доцент. Тел.: 0979217177. E-mail: makbobchyk82@

«Роль стратегічних ризиків у процесі впровадження інноваційних стратегій на підприємствах»

 1. Мандзяк Віктор Петрович, доцент кафедри гуманітарної підготовки Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка», кандидат історичних наук. Тел.: 0679918894. E-mail: vitman2006@

«Споживча кооперація як механізм соціальної згуртованості українців»

 1. Марчук Марта Олегівна, Львівський державний університет внутрішніх справ. Тел.: 0977114860. E-mail:

«Правове виховання молоді як учасників субкультурних об’єднань»

 1. Мельник Юрій Вікторович, студент Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0968603017. E-mail: Lilianaolia@

«Зовнішньоекономічна діяльність Львівської області»

 1. Михалюк Ліліана Миколаївна, аспірант, Львівський національний аграрний університет. Тел.: 0968603017. E-mail: Lilianaolia@

«Особливості державного регулювання у формуванні пропозиції зерна»

 1. Михалюк Н.І. канд.. екон. наук, Львівський національний аграрний університет. Тел.: 0968603017. E-mail: Lilianaolia@

«Формування обслуговуючої інфраструктури приватних підприємств»

 1. Музика Т.П.,асистент кафедри маркетингу, здобувач Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Тел.: 0977829305. E-mаil: MyzukaTaras@

«Інтеграційні процеси агропідприємницької діяльності України в контексті економічної безпеки»

 1. Назаркевич Ігор Богданович, доцент економічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка, канд. екон. наук. Тел.: 0676095039. E-mail: nazarkevich@

«Аксіологічні засади процесів модернізації промисловості регіонів»

 1. Надич Марія Мирославівна, курсант Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Право як соціальна система вирішення проблеми евтаназії»

 1. Наконечний Р.А., канд. філософ. наук, завідувач кафедри філософії і політології Львівського національного аграрного університету.

«Цивілізаційні виклики і проблеми хліборобства в Україні»

 1. Неурова Алла, магістрант факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Об’єднання підприємців як шлях підтримки підприємницької діяльності»

 1. Остапенко Юлія Володимирівна, магістр психології, викладач Педагогічного коледжу ЛНУ ім. І.Франка. Тел.: 0676726877. E-mail: ostapenko25@

«Маскулінізація жінки в сучасному світі: до постановки питання»

 1. Отупор Іван Васильович, курсант факультету підготовки слідчих Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0966853965. E-mail: IvanPlinre@

«Роль кримінально-процесуального доказування»

 1. Охримович Мар’яна Михайлівна, курсант факультету економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, молодший сержант міліції. Тел.: 0989459577; 0637797948. E-mail:

«Способи боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, здобутих злочинним шляхом»

 1. Пашуля Галина Ярославівна, науковий співробітник ВОНР, ад’юнкт кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел:. 0675839830. E-mail: gala@

«Вплив глобалізації на державну політику»

 1. Петрович Зоряна Зенонівна, науковий співробітник ВОНР ЛьвДУВС, здобувач кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0973802208. E-mail: anyaroz@

«Правовий звичай як форма вираження права в сучасному суспільстві»

 1. Побігушка Уляна Володимирівна, студентка економічного факультету Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0673206007.

«Проблеми та перспективи розвитку галузі страхування в Україні»

 1. Порва Ольга Анатоліївна, студентка Львівського національного аграрного університету.

«Розвиток факторингу в Україні»

 1. Проценко Ю.С. Студент Львівського національного аграрного університету. E-mail: branch.14@ck.oranta.ua

«Створення мережі інвестиційних фондів для реалізації інноваційних розробок»

 1. Процович Г.М., магістр факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Дослідження мотивації досягнення успіху студентів-правників у навчальній діяльності»

 1. Радчук Лілія Василівна, курсант факультету з підготовки слідчих Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Значення постанов пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах»

 1. Рубай Оксана Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Львівського національного аграрного університету. Е-mail: o_rubaj@

«Факторинг – ефективний інструмент управління дебіторською заборгованістю»

 1. Руденко Олег Васильович, доц. кафедри графіки та дизайну друкованої продукції Львівської Академії Друкарства, канд. мистецтвознавства, т.д. 0322384526; т.м. 0685017032. E-mail:

«З повідомленням»

 1. Русина Наталія Степанівна, асистент кафедри міжнародної економіки Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». Тел.: 0678582345. E-mail: rusyna.nata@

«Проблеми та перспективи розвитку малих підприємств туристичної індустрії Львова»

 1. Садура О.Б. к.е.н., в.о. доцента кафедри фінансів і кредиту Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0662028818.

«Реформування пенсійної системи України із врахуванням досвіду зарубіжних країн»

 1. Саніна О.Р., доцент НУ «Львівська політехніка».

«Аксіологічні засади процесів модернізації промисловості регіонів»

 1. Сватюк Оксана Робертівна, к.е.н. доцент кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: (032)2760759; 0974492330.

«Управління заснуванням індивідуального підприємства»

 1. Сікорська Леся Борисівна, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук. Тел.: 0672701389. E-mail: lesya-sb@

«Тривожність працівника міліції, як внутрішній бар’єр конструктивних міжособистісних взаємин»

 1. Сірко Роксолана Іванівна, доцент кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, кандидат психологічних наук. Тел.: (032)2331280. E-mail: kppip_bgd@meta.ua

«До питання агресивної поведінки курсантів вищих навчальних закладів системи МНС»

 1. Скорик О.В., НУ «Львівська політехніка».

«Кластеризація як інструмент сталого розвитку сільських територій»

 1. Слобода Ольга Михайлівна, курсант факультету з підготовки слідчих Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Ресоціалізація жінок, засуджених до позбавлення волі»

 1. Слободяник Володимир Іванович, заступник начальника кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, кандидат психологічних наук. Тел.: (032)2331280; 0678034703. E-mail: kppip_bgd@meta.ua

«До питання агресивної поведінки курсантів вищих навчальних закладів системи МНС»

 1. Смук Марія Миколаївна, магістрант факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0672512349.

«Тривожність працівника міліції, як внутрішній бар’єр конструктивних міжособистісних взаємин»

 1. Соломонко Дмитро Олександрович, асистент Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Тел.: 0505923622.

«Перспективи інноваційно-інвестиційнго розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу регіону»

 1. Сорба Олександр Михайлович, кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

«Толерантність як засадничий принцип діяльності національно-культурних товариств»

 1. Студент Марія Михайлівна, курсант факультету економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ

«Розвиток та становлення інституту спадкування у заповітому римському праві»

 1. Східницька Галина Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0967404801. E-mail: shid_galja@

«Деякі особливості, які впливають на формування ціни сільськогосподарської продукції»

 1. Твердак Людмила Василівна, студентка Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0975629462. E-mail:

«Підтримка підприємницької діяльності Львівщини»

 1. Тимик Христина, студентка Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Тел.: 0970552747. E-mail:

«Шляхи покращення інноваційної діяльності на Львівщині»

 1. Тишкун Юрій Ярославович, асистент кафедри політології НУ «Львівська політехніка», кандидат політичних наук. Тел.: 0679741037. Е-mail: jurko.tyshkun@

«Реалізація бюрократією внутрішньої державної політики як засіб подолання гуманітарних викликів»

 1. Томашевський Юрій Михайлович, асистент кафедри фінансів і кредиту Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0634372620.

«Проблемні питання подальшого розвитку агрострахування в Україні»

 1. Хруцький Андрій Леонідович, професор філософії. Чикаго, США. Сайт:

«Михайло Драгоманов – великий український теоретик: до 170-річчя з дня народження»

 1. Цюра Ірина Орестівна, аспірант Львівського національного аграрного університету. Тел.: 0968603017. E-mail: Lilianaolia@

«Наукові основи економічної ефективності виробництва картоплі»

 1. Чайковська О.В. магістр факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Дослідження мотивації досягнення успіху студентів-правників у навчальній діяльності»

 1. Чучмарьова Сніжана Юріївна, ст. викладач кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». Тел.: 0674195393. E-mail: chuchmareva@

«Чинники успіху та причини невдач нових товарів на ринку»

 1. Шолудько Ірина Петрівна, студентка економічного факультету Львівського національного аграрного університету, спеціальність «Менеджмент». Тел.: 0677334350. E-mail: o.sholudko@

«Зміцнення фінансового потенціалу АПК з врахуванням механізму кластеризації»

 1. Яговка М.І., здобувач кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ. Тел.: 0965423159. E-mail: pruimalna@zem.lviv.ua

«Професійна правосвідомість юриста в контексті правового ідеалізму»

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ФОРУМ МОЛОДИХ

НАУКОВЦІВ ЛЬВІВЩИНИ

Збірник тез конференції

22 травня 2011 року

Частина 1.

Ідея Форуму, макет, комп’ютерна верстка

ГО «Львівський аналітичний дім».

тел.: 0979472013; E-mail: lviv-forum@

Підписано до друку 15.05.2011 р. Формат 60х84/16.

Папір друк. Друк на ксероксі. Гарнітура Palatino Linotype.

Ум. друк. арк. 8,3. Тираж 100.

Видавець: ТзОВ «Тріада плюс»

79016, м. Львів, вул. Митр. Ангеловича, 28,

тел.: (032)2431749. Е-mail: office@triadaplus.lviv.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції ДК №2712 від 07.12.2006 р.

Віддруковано ПП «Марусич М.М.»

Свідоцтво про державну реєстрацію №1252 від 30.12.1996 р.

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зубра,

вул. Сагайдачного, 17

(м. Львів, пл. Я. Осмомисла, 5, тел.: (032) 261-51-31).

Е-mail: interprint-m@Скачать документ

Похожие документы:

 1. Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року // За заг ред. О. М. Лозинського, І. В. Карівця, І. М. Назаркевича. У 3-х частинах (1)

  Документ
  Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року За заг. ред. О.М. Лозинського, І.В. Карівця, І.М. Назаркевича. У 3-х частинах.

Другие похожие документы..