Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
1. Утвердить прилагаемое Положение о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Р...полностью>>
'Реферат'
Методологический анализ структуры и содержания классической механики как пример фундаментальной теории. Предмет классической механики. Границы примени...полностью>>
'Рассказ'
1.И.А.Бунин. «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», «Сны Чанга», «Солнечный удар», «Митина любовь», цикл рассказов «Темн...полностью>>
'Документ'
1.1. Засновником VIII Міжнародної олімпіади з основ наук є АНО «Будинок учителя Уральського федерального округу» (м. Єкатеринбург, Російська федераці...полностью>>

«сучасна українська літературна мова та риторика»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З КУРСУ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА

ТА РИТОРИКА»

ДЛЯ АСПІРАНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

2011/2012 н.р.

Підготували: доц. Явтушенко В.М.,

ст. викладач Кузьміна Л.В.

ХАРКІВ – 2011

Контрольна робота №1

з курсу «Сучасна українська літературна мова та риторика»

Ключові поняття: усне мовлення, орфоепія, дикція, артикуляція, засоби виразності усного мовлення, інтонація, темп, тембр.

Мета виконання роботи: повторити правила орфоепії української мови, відпрацювати їх на практиці, з’ясувати фонетичні засоби виразності мовлення, виявити свої інтонаційні можливості.

Вимоги до виконання: контрольну роботу здати викладачеві усно на занятті.

Завдання 1. Знайдіть сім скоромовок на різні правила української вимови, прокоментуйте їх. Промовляйте скоромовки правильно з різною інтонацією, темпом та емоціями (наприклад, з інтонацією читання новин/ казки; повільно/ звичайним темпом/ швидко; передайте радість/ захоплення/ розчарування/ печаль/ щастя/ закоханість тощо).

Завдання 2. Прочитайте фрази із зазначеною інтонацією.

1. Молодець! (вдячність, захоплення, іронія, засмученість, гнів) 2. Добрий день! (офіційність, радість, погроза, дорікання, доброзичливість, байдужість, гнів, захоплення) 3. Дякую, як це ви здогадалися! (щирість, захоплення, гнів) 4. Ви зрозуміли мене? (доброзичливість, увічливість, офіційність, погроза) 5. До зустрічі! (теплота, ніжність, холодність, рішучість, різкість, байдужість) 6. Я не можу тут залишатися! (жаль, образа, невпевненість, рішучість) 7. Це я! (радість, винуватість, погроза, задумливість, таємничість)

Завдання 3. Вимовте фразу, надаючи їй протилежного змісту за допомогою інтонації.

1. Радий вас бачити. 2. Дякую за роботу. 3. Я в захопленні. 4. Дякую, мені приємною була ваша увага. 5. Приємно було з вами поговорити. 6. Дякую за комплімент. 7. Дуже вам вдячний. 8. Із задоволенням. 9. Мені це дуже подобається. 10. Знову вона телефонувала.

Завдання 4. Виконайте вправу на дихання:

Спочатку промовте фразу (російською мовою): «Как на горке, на пригорке сидят 33 Егорки». Зробіть повний вдих і на одному видиху промовляйте: «Раз Егорка, два Егорка, три Егорка… 33 Егорка».

Контрольна робота №2

з курсу «Сучасна українська літературна мова та риторика»

Ключові поняття: літературна мова, функціональний стиль мови, науковий стиль: сфера застосування, ознаки, мовні засоби, жанри.

Мета виконання роботи: з’ясувати особливості наукового стилю, усвідомити поняття «термін», його характеристики, правопис.

Вимоги до виконання:

  • власноручно,

  • самостійно,

  • розбірливим почерком,

  • в учнівському зошиті.

Завдання 1. Доберіть текст наукового стилю за Вашою спеціальністю та перепишіть його (обсяг – 3 сторінки).

Завдання 2. Доведіть приналежність тексту до наукового стилю за планом:

 1. підстиль,

 2. сфера використання,

 3. ознаки тексту,

 4. мовні засоби (можна підкреслити у тексті та надписати),

 5. жанр.

Завдання 3. Проаналізуйте терміни (не менше 15-ти), використані в тексті, вписавши дані в таблицю:

Термін українською мовою

Термін російською мовою

Походження терміна

Тлумачення терміна

Правописний коментар

комп’ютер

компьютер

англ. computer < лат.computare – рахувати, обчислювати

пристрій для автоматичного процесу обробки інформації

пишеться з апострофом після губного П перед йотованим, що позначає два звуки

Примітка. При виконанні завдання варто скористатися словниками – перекладним, іншомовних слів, орфографічним тощо, а також правописом української мови.

Завдання 4. Випишіть з тексту (або доберіть) 10 стійких словосполучень, характерних для текстів наукового стилю, перекладіть їх російською мовою, наприклад: доцільне рішення – целесообразное решение.

Контрольна робота №3

з курсу «Сучасна українська літературна мова та риторика»

Ключові поняття: морфологія, частини мови, граматичні категорії.

Мета виконання роботи: з’ясувати труднощі використання різних частин мови у професійних текстах.

Вимоги до виконання:

  • власноручно,

  • самостійно,

  • розбірливим почерком,

  • в учнівському зошиті.

Завдання 1. Запишіть слова у родовому відмінку однини, коротко поясніть вибір закінчення: університет, деканат, декан, аспірант, диплом, науковий ступінь, вакуум, Харків, диплом, проект, кандидат.

Завдання 2. Запишіть подані словосполучення у давальному відмінку однини: Бондаренко Михайло Федорович, начальник Сидорчук Іван Тихонович, директор Марчук Олександра Вікторівна, генерал Шевченко Ростислав Дмитрович, проректор Самохвалов Станіслав Миколайович, президент Погрібний Василь Петрович, кореспондент Ярошко Катерина Юріївна.

Завдання 3. Поставте у кличну форму: Михайло Федорович, пан Олександр, Микола Петрович, товариш Франко, Марія Іванівна, любий друг, колега Петро, вельмишановне панство, Семен Миколайович, Ірина Петрівна.

Завдання 4. Провідміняйте власне прізвище, ім’я, ім’я по батькові та прізвище, ім’я, ім’я по батькові особи протилежної статі, наприклад: Іванов Іван Іванович, Іванова Олена Степанівна.

Завдання 5. Від поданих слів за допомогою суфікса -ськ- утворіть прикметники: Харків, Україна, університет, Ладога, Запоріжжя, Ірпінь, Полісся, Бахмач, Прилуки, Переяслав, Іртиш, Чукотка, Карабах, Кавказ, Буг, Нова Водолага.

Завдання 6. Доберіть 5 якісних прикметників, утворіть від них ступені порівняння (дві форми вищого, дві форми найвищого). Доберіть 5 відносних прикметників, поясніть, чому від них не можна утворити ступені порівняння.

Завдання 7. Провідміняйте шестизначний числівник на вибір (цифри не повинні повторюватися), наприклад: сімсот шістдесят п’ять тисяч чотириста тридцять два.

Контрольна робота №4

з курсу «Сучасна українська літературна мова та риторика»

Ключові поняття: технічні вимоги до оформлення наукових текстів, бібліографія, шрифт, інтервал, відступ, безперервний пробіл.

Мета виконання роботи: з’ясувати та відпрацювати технічні вимоги до оформлення наукових текстів.

Вимоги до виконання:

  • самостійно,

  • в електронному вигляді (дискета, диск).

Завдання 1. Оформіть текст наукового стилю (бажано авторський, наприклад, стаття, реферат тощо – до 10-ти сторінок) з дотриманням вимог до оформлення наукових текстів:

 1. шрифт

 2. кегль

 3. інтервал

 4. абзац

 5. параметри сторінок

 6. нумерація сторінок

 7. вирівнювання тексту

 8. оформлення титульної сторінки

 9. оформлення бібліографії

 10. доречне використання безперервного пробілу

 11. лексична, стилістична та орфографічна правильність

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – – К.: ВЦ “Академія”, 2004. – 344 с.

 2. Ботвина Н.В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі): Навчальний посібник. – К.: АртЕк, 2001.

 3. Гуцько М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні: Навч. посібник. – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2004.

 4. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник. – К.: Професіонал, 2005.

 5. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 360 с.

 6. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 7. Потелло Н.Я., Скиртач Г.Є. Українське ділове мовлення і спілкування: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003.

Додаткова література

 1. Белазеров Е. Письменные работы для технических вузов и колледжов. – Ростов, 2002.

 2. Бибик с,п,, Сюта Г.М. Ділові документи та правові папери. – Харків: Фоліо, 2006.

 3. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. – К. Академія, 2005.

 4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1998.

 5. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001.

 6. Українська ділова мова: практичний посібник на щодень/ За ред. М.Д. Гінзбург. – Харків: Торсінг, 2003.

Словники, довідкова література

 1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики/ Відп.ред. В.Т. Бусел. – К., 2003.

 2. Зінченко О.П., Сухомлін К.Б. Українсько-російсько-латинський ентомологічний словник. Термінологія і номенклатура: У 2-х т. – Луцьк, 2002.

 3. Мамрака А.В., Шаров О.І. Українська ділова мова: комп’ютерна версія: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 4. Новий російсько-український політехнічний словник/ Уклад. М. Зубков. – Харків: Гриф, 2005.

 5. Орфографічний словник наукових і технічних термінів. Правопис. Граматика/ Карачун В. – К., 1999.

 6. Російсько-український словник словосполучень. Труднощі перекладу / Л.Г. Савченко. – К. : Національний книжковий проект, 2010.

 7. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос)/ В.В.Гейченко, В.М.Завірюхіна. – К.: Наук.думка, 1998.

 8. Словник іншомовних слів/ Л.О.Пустовіт. – К., 2000.

 9. Тлумачний російсько-англійсько-український словник з електро- та радіозв’язку: Навч. посібник для ВНЗ/ За ред. М.Д.Гінзбурга. – Харків: Регіон-інформ, 2002.

 10. Українсько-російський словник наукової термінології/ За заг. ред. Л.О. Симоненко. – К., 2004.

 11. Український правопис. – К., 1994-2003.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма дисципліни Сучасна українська література для студентів 2 курсу денної (заочної) форм навчання

  Документ
  Мета курсу полягає у науковому вивченні основних явищ і тенденцій сучасного українського літературного процесу в їх органічному взаємозв’язку з попередніми етапами розвитку національного красного письменства.
 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (філологічний напрям, профіль українська філологія)

  Документ
  Мова є одним із найважливіших засобів профілізації старшокласників, оскільки вона вербалізує картину світу і цим самим є основою світогляду кожної особистості.
 3. 1. нормативні дані з дисципліни

  Документ
  Явтушенко В.М. “ ” 010 р. Затверджено на засіданні кафедри українознавства Протокол № 15 від «30» червня 010 р. «Узгоджено» Зав.
 4. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 5. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (2)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.

Другие похожие документы..