Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Д исертацією є монографія „Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного сере...полностью>>
'Литература'
Древнееврейское слово «машал», по традиции передаваемое по-русски как притча, означает всякое сочетание слов, для создания и восприятия которого треб...полностью>>
'Методические указания'
В работе изложены основные требования, предъявляемые к практическим курсовым работам по дисциплине «Бухгалтерский учет», указана рекомендуемая литерат...полностью>>
'Документ'
Контролінг — це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включа...полностью>>

Методичні вказівки (18)

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Методичні вказівки

до виконання дипломної роботи

зі спеціальності

7.050107 - «Економіка підприємства»

(для студентів денної і заочної форм навчання)

Харків – ХНАМГ- 2008

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи зі спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання). Укл. Бубенко П.Т., Димченко О.В., Юр’єва Т.П., Княжеченко В.В., Дворкін С.В., Телятник С.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 47 с.

Укладачі: Павло Трохимович Бубенко,

Олена Володимирівна Димченко,

Тамара Петрівна Юр’єва,

Валерій Вікторович Княжеченко,

Сергій Володимирович Дворкін,

Сергій Вікторович Телятник.

Рецензенти: проф. Клєбанова Т.С.,

доц. Таукешева Т.Д.

Схвалено кафедрою міської і регіональної економіки, протокол № 9 від 11.01.2008 р.


Зміст

Вступ…………………………………………………………………………

4

1. Цілі та завдання дипломної роботи………………………………..

5

2. Організація виконання дипломної роботи………………………...

7

3. Вимоги до змісту й структури дипломної роботи………………...

13

4. Вимоги до оформлення дипломної роботи………………………..

19

5. Рецензування і захист дипломної роботи………………………….

25

6. Критерії оцінювання дипломної роботи…………………………..

26

Додаток А. Орієнтовна тематика дипломних робіт спеціальності 7.050107- «Економіка підприємства»……………………………………...

29

Додаток Б. Бланк завдання на дипломну роботу………………………….

35

Додаток В. Орієнтовний план дипломної роботи………………………...

37

Додаток Д. Титульна сторінка дипломної роботи………………………...

38

Додаток Е. Приклад оформлення таблиці та ілюстрації…………………

39

Додаток Ж. Приклади оформлення списку використаної літератури…..

40

Додаток З. Титульна сторінка графічного матеріалу до захисту дипломної роботи…………………………………………………………...

41

Додаток И. Зразок оформлення зовнішньої рецензії на дипломну роботу………………………………………………………………………...

42

Додаток К. Зразок акту впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства……………………………..

43

Додаток Л Зразок оформлення штампу до аркушів роздавального матеріалу……………………………………………………………………..

45

Додаток М. Зразок оформлення реферату…………………………………

46

Вступ

Підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.050107 - «Економіка підприємства» у Харківській національній академії міського господарства базується на Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту" (№2984-ІІІ від 17 січня 2002 р.), Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.98 № 65, Галузевих стандартах вищої освіти з підготовки фахівців рівня "спеціаліст" напряму підготовки 0501 - "Економіка підприємства", варіативних компонент стандартів вищої освіти ХНАМГ.

Методичні вказівки розроблені відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики фахівців спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» та призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломних робіт згідно з чинними стандартами України.

Завданням методичних вказівок є викладення основних положень та вимог щодо змісту дипломної роботи, її оформлення, організаційних сторін виконання, підготовки до захисту, порядку захисту й оцінювання.

І. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання і захист дипломної роботи, поряд із складанням комплексного іспиту зі спеціальності, є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою державної атестації випускників.

Дипломна робота є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки за спеціальністю "Економіка підприємства", а також проходження усіх видів практик.

Студент-дипломник повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Дипломна робота є випусковою кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації "спеціаліста з економіки підприємства" і видачу диплома спеціаліста.

Метою виконання дипломної роботи є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, а також систематизація, розширення і закріплення теоретичних і практичних знань за фахом і їх використання при вирішенні конкретних організаційних, виробничих і наукових завдань.

Завданнями дипломної роботи є:

 • підтвердження уміння систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження, працювати з офіційною звітністю підприємств і установ, статистичними довідниками, нормативними й законодавчими актами, інструктивно-методичними матеріалами;

- придбання навичок самостійної роботи з узагальнення теоретичного матеріалу при роботі з літературою;

- застосування на практиці методів фінансово-економічного аналізу, уміння узагальнювати результати, робити чіткі обґрунтовані висновки, розробляти рекомендації і пропозиції щодо удосконалення роботи суб'єктів господарювання;

- придбання навичок здійснення економічних прогнозів в умовах невизначеності й ризику;

- закріплення студентом знань про системні й комплексні підходи сучасної методології і методики здійснення наукових досліджень, інструментарій і прийоми обґрунтування фінансово-управлінських рішень;

 • формування вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі;

- придбання навичок роботи на персональному комп'ютері при обробці даних за допомогою прикладних програм у фінансово-економічній сфері.

Дипломна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати наступним вимогам:

 • містити всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

 • бути виконаною на матеріалах реального підприємства;

 • містити самостійні дослідження, програми, розрахунки, виконані за допомогою ПЕОМ;

 • містити обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;

 • мати практичну значущість, що підтверджується можливістю впровадження розроблених пропозицій та рекомендацій в діяльність об'єктів дослідження;

 • бути оформленою відповідно до вимог державних та галузевих стандартів:

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення;

ДСТУ 3582-97. Інформація та документація, скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;

 • бути виконаною і поданою на кафедру міської і регіональної економіки Академії в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Кожний студент повинен добре володіти матеріалом дипломної роботи, вміти лаконічно й чітко викласти основні її положення членам державної екзаменаційної комісії з використанням графічного матеріалу, що відображає основні результати роботи.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми на реальному підприємстві і обґрунтованих пропозицій, до захисту не допускається.

2. Організація виконання дипломної роботи

Дипломну роботу виконують на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності підприємств житлово-комунального господарства, статистичних даних державного, регіонального та інших рівнів, спеціальної вітчизняної і зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, що вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкта.

Основні етапи виконання дипломної роботи:

1. Вибір теми (додаток А) та об'єкта дослідження; затвердження теми дипломної роботи.

2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану її виконання (додаток Б).

3. Затвердження завдання завідувачем кафедри.

 1. Опрацювання літературних джерел і складання плану дипломної
  роботи (додаток В).

 2. Збирання фактичних матеріалів під час переддипломної практики на
  підприємстві - об'єкті дослідження.

 3. Обробка фактичних матеріалів із застосуванням ПЕОМ.

 4. Розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності та керування
  підприємством - об'єктом дослідження дипломної роботи.

 5. Написання першого варіанта тексту роботи, подання його на ознайомлення науковому керівникові.

 6. Усунення недоліків; написання остаточного варіанта тексту; оформлення дипломної роботи (згідно з вимогами даних методичних вказівок; додатки Д-З).

10. Подання завершеної дипломної роботи на рецензування науковому керівникові, отримання відзиву.

11. Подання роботи на кафедру для внутрішнього рецензування, отримання висновку кафедри.

 1. Подання роботи на ознайомлення керівництву підприємства - об'єкта дослідження і оформлення акту впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства (додаток К).

 2. Зовнішнє рецензування дипломної роботи, отримання зовнішньої рецензії (додаток И).

 3. Допуск дипломної роботи до захисту завідувачем кафедри.

 4. Захист дипломної роботи в ДЕК.

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно виконали теоретичну програму навчального плану, склали комплексний іспит зі спеціальності, завершили переддипломну практику й захистили звіт з неї.

Керівництво дипломною роботою здійснює науковий керівник. Консультування окремих підрозділів (параграфів) дипломної роботи виконують викладачі кафедри безпеки життєдіяльності. З урахуванням теми та спрямування дипломної роботи можливе додаткове залучення консультантів з кафедри прикладної математики і обчислювальної техніки тощо.

Науковий керівник дипломної роботи затверджується наказом ректора Академії за поданням кафедри. Консультантів визначають рішенням відповідних кафедр академії. Науковими керівниками дипломних робіт призначаються провідні викладачі й науковці кафедри.

Науковий керівник надає студенту науково-методичну допомогу в його
самостійній роботі над дипломом:

 • індивідуально консультує студента;

- розробляє завдання на дипломну роботу (додаток Б);

- допомагає скласти план дипломної роботи (додаток В) та індивідуальне завдання до переддипломної практики;

- контролює дотримання графіка виконання роботи;

- рецензує частини роботи, перший варіант тексту і завершений рукопис;

- надає відгук на дипломну роботу;

- консультує щодо оформлення акту впровадження пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства (додаток К);

- готує студента до захисту.

Дипломна робота за спеціальністю 7.050107 - «Економіка підприємства» має комплексний характер. Виконуючи дипломну роботу, кожен студент досліджує поряд з економічними проблемами також проблеми інформаційного забезпечення процесу керування підприємством.

Тематика дипломних робіт розроблена кафедрою міської і регіональної економіки згідно з вимогами нормативної та варіативної компонент освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства», відповідно до програм вивчених нормативних і вибіркових дисциплін, враховуючи наукові дослідження кафедри, актуальні галузеві проблеми підприємств, що потребують аналізу та вирішення. Тематика дипломних робіт постійно переглядається і поновлюється (додаток А).

Студент має право самостійного вибору теми дипломної роботи (згідно з попередньою власною науково-дослідницькою роботою, майбутнім місцем роботи, можливостями отримання необхідної інформації на об'єкті дослідження тощо). Велике значення має обґрунтований та правильний вибір теми. Підготовку до написання дипломної роботи слід починати на молодших курсах. Завчасний вибір теми дипломної роботи дозволяє студенту використовувати виконані ним раніше курсові, науково-дослідні роботи, звіти з виробничої та переддипломної практик при написанні дипломної роботи. Відповідно, нагромадження теоретичного і практичного матеріалу, поступове його розширення і поглиблення дає змогу забезпечити високу якість і своєчасність виконання роботи. Тематика дипломних робіт має орієнтовний характер, може уточнюватися з урахуванням змін економічної теорії і практики, наукових інтересів студента-дипломника.

Бажаним є виконання дипломних робіт за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, організації, підприємства та підприємницькі структури; які уклали з Академією контракти на навчання студентів або договори про співпрацю та співробітництво.

При виборі теми роботи важливо враховувати:

- актуальність теми на сучасному етапі в макроекономічному аспекті і для об'єкта дослідження;

- напрямок науково-дослідної роботи студента і його професійні інтереси;

- пропозиції і запити підприємств і відомств;

- наукову проблематику кафедри МіРЕ;

- наявність інформації про об'єкт дослідження і можливість її ефективного використання в роботі;

- можливість застосування розроблених рекомендацій у практиці діяльності об'єкта дослідження.

Після затвердження теми науковий керівник разом з консультантами розробляє студенту завдання на виконання дипломної роботи, в якому вказуються мета роботи, її зміст, послідовність виконання і конкретні терміни подання розділів роботи науковому керівникові (додаток Б).

У ході виконання дипломної роботи студент одержує від наукового керівника консультації в затверджені кафедрою для цього дні. Науковий керівник здійснює контроль за виконанням календарного плану підготовки дипломної роботи і щотижня інформує про це завідувача кафедри.

Темою дипломної роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного підприємства, що відповідає завданням та умінням, передбаченим освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста спеціальності «Економіка підприємства». Разом з вибором теми визначається об'єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це повинно бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою і має самостійну звітність (бажано підприємства житлово-комунального господарства). Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об'єкта, то кафедра призначає підприємство, з яким академія має відповідну угоду.

Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування обрані теми дипломних робіт із зазначенням об'єктів, на яких вони будуть виконуватися, розглядаються і обговорюються на засіданні кафедри. Викладач, який відповідає за організацію дипломного проектування на кафедрі, готує проект наказу академії, в якому фіксується список студентів-дипломників, перелік тем дипломних робіт і наукові керівники.

Усі подальші зміни (теми роботи, об'єкта дослідження, керівництва тощо) можливі у виключних випадках і у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни в наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг з протоколу засідання).

Об'єкт дипломного дослідження є базою переддипломної практики. Відповідно до спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства" це мають бути:

 • житлово-експлуатаційні підприємства;

 • комунальні підприємства (санітарно-технічні, енергетичні й транспортні);

 • підприємства зовнішнього міського благоустрою (зелене господарство, зовнішнє освітлення і шляхове господарство);

 • житлово-комунальні комплекси (які поєднують декілька сфер діяльності);

 • інші підприємства (за погодженням з керівником роботи).

Завдання на дипломну роботу студентові оформляє науковий керівник (додаток Б) перед початком переддипломної практики. Порушення студентом календарного плану виконання окремих підрозділів, розділів або роботи в цілому фіксується науковим керівником, який інформує про це завідувача кафедри. У разі невиконання графіка дипломного проектування за рішенням кафедри студент-дипломник може бути недопущений до захисту дипломної роботи.

Термін виконання дипломної роботи встановлюється у відповідності з навчальним планом Академії. Дипломна робота має виконуватися відповідно до затверджених календарного плану і завдання. На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається загальний графік консультацій наукових керівників та консультантів, згідно з яким забезпечується систематичне консультування і робота студента над дипломом. Відповідно до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд керівникові й консультантам. Про завершення виконання окремих підрозділів роботи свідчать підписи консультантів у графі "Завдання прийняв" на бланку завдання (додаток Б) і на титульній сторінці дипломної роботи (додаток Д).

У встановлений графіком кінцевий термін завершена дипломна робота
подається на рецензування послідовно:

 1. науковому керівникові;

 2. на кафедру для надання внутрішньої рецензії. Після проходження внутрішнього рецензування та виправлення визначених зауважень, дипломну роботу зброшуровують обов'язково у тверду палітурку;

 3. керівництву підприємства – об’єкта дослідження (якщо підприємство виступає замовником теми);

 4. завідувачу кафедри для прийняття остаточного рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК, про що свідчить підпис завідувача кафедри на титульній сторінці дипломної роботи;

 5. зовнішньому рецензенту.

.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні вказівки (13)

  Документ
  Ці небезпеки при взаємодії між собою посилюють наслідки. Кількість аварій, катастроф, пожеж збільшується. У них гине незмірно більша кількість людей ніж в умовах виробництва.
 2. Методичні вказівки (3)

  Документ
  Метою та завданням самостійної роботи є досконале вивчення дисципліни "Соціальна екологія" з окремих питань, які можуть бути засвоєні студентом за допомогою додаткової літератури, консультацій, відвідувань бібліотек університету та міста.
 3. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей

  Диплом
  Дипломне проектування – це творча, самостійна робота, під час якої студенту необхідно показати вміння вирішувати інженерні задачі, користуватись науково-технічною літературою, математичними методами, обчислювальною технікою.
 4. Методичні вказівки та контрольні завдання з біологічної хімії для студентів факультету заочного навчання

  Документ
  Біохімія в системі фармацевтичної освіти є базовою медико-біологічною дисципліною при підготовці сучасного спеціаліста-провізора. Під час вивчення біохімії студенти знайомляться з хімічними процесами, які протікають в організмі людини,
 5. Методичні вказівки до самостійної роботи студента самостійна робота студентів

  Документ
  Відомо, що для засвоєння матеріалу будь-якої дисципліни самостійна робота студента є визначальною, тому питання про досконалість її організації не є абсолютно новим.
 6. Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня

  Документ
  Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення

Другие похожие документы..