Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
С 24 по 28 августа 2008 года состоялась международная конференция на тему: «Совершенствование сельскохозяйственной статистики с учетом опыта проведен...полностью>>
'Документ'
«Мир Уолта Диснея» (Walt Disney World Resort, часто называемый Disney World или WDW) – это настоящее королевство чудес. Приехать сюда будет интересно ...полностью>>
'Курс лекций'
Краткий курс лекций (часть 1-3) для специальности ИАБ (Архитектура) размещен в «Дополнительных учебных материалах» дисциплины №1 страницы преподавател...полностью>>
'Доклад'
В докладе рассматриваются перспективы реформирования Концерна «Росэнергоатом» - главной генерирующей компании в атомной энергетике, - из формы ФГУП (...полностью>>

Практикум з економічної теорії для студентів інженерних спеціальностей київ 2008

Главная > Практикум
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економічної теорії

Побережець Т.І.

кандидат економічних наук, доцент

ПРАКТИКУМ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Для студентів інженерних спеціальностей

КИЇВ – 2008

Передмова

Підготовлений посібник є спробою викладу загальної економічної теорії у формі структурних, структурно-логічних схем, категоріальних таб­лиць (блоків, моделей) з розкриттям змісту головних категорій, рис, функцій, законів, вузлових питань. Така форма викладу матеріалу дає можливість показати студентам взаємозв'язок головних категорій, елементів, факторів у певному явищі, процесі, моделі, зрозуміти механізм, логіку їхньої взаємодії за певних умов. Вона забезпечує наочність певних абстрактних категорій, дозволяє ефективніше, повніше сприйняти матеріал.

Посібник може стати опорним науково-методичним забезпеченням як під час підготовки та проведення лекцій, так і самостійного вивчення економічної теорії студентами всіх форм на­вчання. Спрощується сприйняття теоретичних положень як для слухачів, так і читачів. Дана методична розробка стане логічно-тезовим конспек­том для викладання і вивчення економічної теорії.

Структура посібника відповідає навчальній програмі, яка була рекомендована для студентів вищих навчальних аграрних закладів. Під час написання і підготовки даної методичної розробки було використано як традиційні, так і сучасні нові схеми, розроблені вітчизняними і зарубіжними вченими.

Сучасна концепція освіти вимагає підготовки спеціалістів глибоко і всебічно освічених, компетентних, здатних оперативно адаптуватися до нових умов, творчо приймати участь у соціально-економічних перетвореннях нашого суспільства.

Разом з тим відбувається ускладнення навчальних програм, підвищується значення самостійної роботи, зростає абстрактність понять і термінів, що вивчаються. Усе це призводить до того, що засвоєння матеріалу лише за допомогою усних пояснень викладача та опрацювання теоретичних посібників стає для студентів все складніше.

За цих умов виникає необхідність наочної інтерпретації теорій, понять і термінів , законів і законів , що вивчаються в курсі «Економічної теорії» за допомогою знакових моделей, поданих у вигляді логічних схем, таблиць, рисунків, графіків, практичних задач, тестового контролю знань. У даному посібнику зроблена спроба обґрунтувати теоретичні основи економічної теорії методом поєднання теоретичного і практичного матеріалу , використовуючи значний арсенал методичних прийомів і засобів, які істотно полегшують самостійне вивчення та засвоєння курсу. Такий спосіб подачі матеріалу і пояснення економічних явищ і процесів дозволяє забезпечити дохідливість, а отже, підвищити ступінь сприйняття і засвоєння теоретичного матеріалу.

Головною метою даного посібника - практикуму є надання студентам практичної допомоги у вивченні механізмів функціонування національної економіки на основі економічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою і апробованих економічною практикою. Теми, які включені в посібник, охоплюють загальні актуальні питання розвитку економіки, а саме, проблеми становлення , формування та розвитку ринкової економіки, суспільного відтворення і економічного зростання, розподілу доходів, рівності і добробуту населення, фінансово-кредитної системи і механізмів державного регулювання економіки, сучасного світового господарства і т.д.

Виконання запропонованих у навчальному посібнику тестів, структурно-логічних схем і вправ дозволить підвищити ефективність навчального процесу, забезпечить системність поглибленого вивчення курсу, запровадити комп”ютерні методи навчання, здійснювати ефективний контроль і самоконтроль знань за кожною темою. Тести і вправи можуть бути використані як для поточної роботи на семінарських заняттях, рубіжного контрою, так і для підсумкової перевірки знань студентів за модульно-рейтинговою системою вивчення курсу.

Автор намагався підготувати практикум з економічної теорії, який був би корисний , в першу чергу, студентам інженерних спеціальностей Національного аграрного університету.

Тема 1. Економічна теорія як наука

Програмна анотація

Зародження економічних знань. Основні етапи і напрями розвитку економічної теорії. Сучасні економічні теорії. Економічна думка в Україні.

Суспільне виробництво – основа життя і розвитку людини. Процес праці та його прості елементи. Продуктивні сили суспільства та виробничі відносини.

Економічні категорії та економічні закони. Класифікація економічних законів. Предмет економічної теорії. Методи дослідження економічних процесів і явищ.

Функції економічної теорії. Економічна теорія і економічна політика.

Теми рефератів

 1. Механізм дії та використання економічних законів.

 2. Взаємозв'язок економічної теорії та політики.

 3. Розвиток економічної думки в Україні.

Основні економічні категорії і поняття

Економічна теорія. Політекономія. Суспільне виробництво. Праця. Засоби праці. Робоча сила. Предмети праці. Продуктивні сили. Виробничі відносини. Економічні категорії. Економічні закони. Економічна політика. Рідкісність (обмеженість) ресурсів. Меркантилізм. Фізіократи. Класична політична економія. Марксизм-ленінізм. Неокласична школа. Кейнсіанство. Інституціоналізм. Неокласичний синтез.

Економічна теорія — наука, що вивчає економічні системи та принципи її функціонування.

Економічна система — сукупність ринків у взаємозв’язку та взаємодії. Складовими економічної системи є продуктивні сили, виробничі відносини, господарський механізм, економічна конституція, система відносин власності, принцип — основа певної теорії, вчення, науки, світогляду.

Політична економія — наука про виробничі відносини у взаємозв’язку та взаємодії з продуктивними силами та надбудовою, економічні категорії та економічні закони різних способів виробництва, що регулюють процес суспільного виробництва.

Економічні категорії — наукові узагальнення, абстракції, логічне поняття, теоретичне вираження пануючих у суспільстві виробничих відносин.

Економічні закони — внутрішньо-необхідні, сталі й істотні причинно-наслідкові зв’язки в економічних процесах і явищах.

Економічні суперечності — суспільні форми зв’язків, відносин між протилежними сторонами суб’єктів господарювання, рушійна сила економічної системи, джерело її саморуху.

Економіка — перший етап розвитку політичної економії, створений древніми мислителями. Аристотель вважав головним дослідження законів ведення домогосподарства, збільшення благ для людей, які називав багатством.

Меркантилізм — економічна школа, заснована в XVII ст. французькими вченими (А. Монкретьєн). Вони доповнили предмет політекономії мистецтвом державного управління господарства, а основне багатство бачили в грошах(золоті), головним джерелом отримання яких переважно зовнішня торгівля.

Фізіократи — економічна школа французьких вчених XVIIІ ст. (Ф. Кене), які наголосили на тому, що багатство суспільства створюється у матеріальному виробництві – сільському господарстві. Вони вперше дали характеристику суспільному відтворенню.

Класична економічна теорія (В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо) показали, що багатство суспільства створюється в усіх галузях національної економіки. Вони розкрили закони капіталістичної економіки, її внутрішні суперечності, розробили трудову теорію вартості(в основі блага лежить людська праця).

Марксизм (К. Маркс, Ф. Енгельс) — довели трудову теорію вартості, показали експлуататорський характер капіталізму, наголосили на необхідності заміни капіталізму соціалізмом.

Сучасні економічні теорії — (Дж. Кейнс) наголошують на широкому втручанні держави в економіку, інші (М. Фрідмен) виступають за обмеженість втручання держави в економічні процеси, визначення людини в суспільному виробництві, вивчення ефективності виробництва в умовах обмежених ресурсів.

Предмети праці — всі речі, виготовлені людиною, з яких виробляються матеріальні блага.

Засоби праці — все, при допомозі чого люди виготовляють блага (машини, механізми, шляхи сполучення, прилади, технології тощо).

Продуктивні сили — всі сили, з допомогою яких відбувається процес виробництва (засоби виробництва і робоча сила у взаємозв’язку і взаємодії).

Науковий метод – шлях входження в науку, хід пізнання дисципліни.

Метод матеріалістичної діалектики — вивчення суспільного виробництва на всіх його рівнях у русі, змінах, формах перетворення, з урахуванням інновацій, постійного зростання потреб.

Метод наукової абстракції передбачає очищення від несуттєвих, другорядних явищ, дослідження найбільш суттєвого, конкретного: від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики та навпаки.

Метод аналізу та синтезу — розчленування цілого на частини, окремого їх вивчення, поєднання елементів у цілісність з урахуванням взаємозв’язків, дослідження від цілого до частини, від конкретного до абстрактного і навпаки.

Метод поєднання історичного і логічного — вивчення економічних явищ у процесі їх розвитку, спочатку розвиваються прості економічні форми, на зміну яким приходять більш складні, поки прості економічні форми не сформувались, більш складні не отримають свого розвитку. Історичний розвиток виробництва передбачає його очищення від випадковостей, несуттєвого.

Метод індукції та дедукції передбачає пошук фактів, виведення з них принципів, використання принципів у практиці господарювання і навпаки.

Економіко-математичні методи — дослідження економічних процесів і явищ при допомозі математичного моделювання, сприяють збалансованості, пропорційності в економіці, покращення розміщення продуктивних сил.

Метод системного аналізу — основні критерії правильності економічної теорії, виступає інструментом поєднання теорії і практики господарювання.

Економічний експеримент — це перевірка ефективності функціонування нового господарського механізму, всього нового в економічній системі.

Рекомендована література

 1. Аникин А.В. Юность науки. - М.: Политиздат, 1975. - С. 14-258.

 2. Воробйова Л., Шевчук В. Українська наукова школа фізичної економії як новітня економічна школа світового виміру. // Економіст. – 2004. – №2. – С.58-62.

 3. Економічна теорія: Навч. посібник / За ред. В.О. Білика, П.Т.Саблука. - К.:ІАЕ, 2004.- 560 с.

 4. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.І./ Ред. кол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр „Академія", 2001.-С. 444-451; С. 472-480.

 5. Історія економічних вчень: Підручник / В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай та ін.– К.: Знання, 2004. – 1300 с.

 6. Історія економічної думки: Навч. посіб./ Л.Я. Корнійчук, А.М.Поручник, Н.О. Татаренко та ін. - К.: Фенікс, 1999. - 415 с.

 7. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. - М.: Республика, 1992. - Т.1. - Гл.1.-С. 6-30.

 8. Маркс К. Капітал Т 1. - Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Вид. 2-е. - Т.23.- С. 908.

 9. Мочерний С., Устенко О. Предмет економічної теорії // Економіка України. - 2003. - № 9.- С. 4-7.

 10. Новицький В. Інституціоналізм у діалектиці сучасного економічного розвитку.// Економіка України. – 2005. - №7. – С.49-58.

 11. Політекономія: Підручник / За загальною редакцією Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – С.9-40.

 12. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С. Шевчука. - 2-е вид., переробл. і доп. - Львів.: „Магнолія плюс", „Новий Світ-2000", 2004. - С. 12-32.

 13. Політична економія: Навчальний посібник. / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академ. видав., 2004. – С.11-52.

 14. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. - М.: Бином-Кно Рус, 1997. - 800 с.

 15. Єщенко П. Економічні теоретичні концепції та їх предмет. // Економіка України. – 2004. - №5. – С.56-60.

Економічний тренінг

1. Проблемні ( дискусійні) питання

 1. Доведіть, чому сьогодні широка економічна освіта – одна з найважливіших загальнолюдських цінностей, без яких неможливий подальший прогрес цивілізації.

 2. Назвіть найбільш відомі сучасні визначення предмету економічної теорії.

 3. Згадайте функції економічної теорії, спробуйте знайти місце економічної теорії в реальному житті.

 4. Які, на вашу думку, особливості має економічне дослідження в порівнянні з іншими видами досліджень?

 5. Визначте основні етапи розвитку світової економічної думки та її еволюції на теренах України.

Завдання для самостійної роботи

1. Предмет економічної теорії різні дослідники у різні часи визначали неоднаково. Спробуйте пояснити, чим це зумовлено. Оберіть із наведених нижче пояснень ті, які, на вашу думку, точніше пояснюють відмінність у поглядах:

а) рівень розвитку країни, де жив дослідник;

б) мета,якій він присвятив своє дослідження;

в) час , у який формувалися погляди економіста;

г) соціальне походження або те, представником якої соціальної верстви був той чи інший дослідник.

2. Обмеженість яких ресурсів стримує можливості економічного розвитку України? Як , на вашу думку, слід вирішувати проблему обмеженості цих ресурсів?

3. Ознайомтесь, з”ясуйте і поясніть схеми:

4. Поясніть твердження: «Метою економіки є досягнення економічної стабільності в країні»

5. Доберіть з економічної літератури вислови відомих вчених-економістів про необхідність вивчення економіки.

6. Поясніть на конкретних прикладах , які економічні проблеми необхідно вирішувати нашій державі сьогодні.

7. Дослідіть основні умови, які сприяють розвиткові економіки. Поясніть їх.

Тести

1.

У якій з відповідей найповніше і найглибше розкрито предмет

економічної теорії:

а)

це наука, що вивчає виробничі відносини у їх взаємодії з

розвитком продуктивних сил;

б)

це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і

розподілом матеріальних благ;

в)

це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем;

г)

це наука, яка вивчає змінні величини, поведінка яких справляє

вплив на стан національної економіки ( ціни, зайнятість тощо).

2.

Економічна політика – це:

а)

здатність керувати економічними процесами;

б)

конкуренція різних ідей;

в)

сукупність правил поведінки економічних суб’єктів;

г)

заходи, спрямовані на розв’язання економічних проблем.

3.

Що вивчає економічна теорія:

а)

економічну політику держави;

б)

механізм функціонування ринкової системи;

в)

закони економічного розвитку;

г)

функціонування галузей народного господарства;

4.

Яка із шкіл економічної теорії була історично першою:

а)

марксизм;

б)

маржиналізм;

в)

кейнсіанство;

г)

меркантилізм;

5.

Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз:

а)

мікроекономічний;

б)

макроекономічний;

в)

позитивний;

г)

нормативний;

6.

Основними елементами виробництва є:

а)

продукт і засоби виробництва;

б)

праця, засоби праці, предмет праці;

в)

машини та автоматизоване виробництво;

г)

спеціалізація, кооперація і управління.

7.

Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що:

а)

вони об’єктивні;

б)

вони суб’єктивні;

в)

вони діють тільки у людському суспільстві;

г)

вони не можуть мати формалізованого вираження.

8.

Яка із економічних шкіл вперше зробила предметом свого

аналізу процес виробництва, а не сферу обігу:

а)

меркантилізм;

б)

фізіократи;

в)

класична політична економія;

г)

маржиналізм.

9.

В чому полягає єдність законів природи і суспільства:

а)

носять об’єктивний характер;

б)

не залежать від діяльності людей;

в)

проявляються через економічну діяльність людей;

г)

носять історичний характер.

10.

Термін “економікс” одержав всезагальне визнання після

того, як його вперше використав в заголовку праці:

а)

Жан Батіст Сей;

б)

Джон Стюарт Мілль;

в)

Альфред Маршалл;

г)

Джон Мейнард Кейнс.

11.

Якщо економічні узагальнення ґрунтуються на фактах, то

такий метод аналізу називають:

а)

аналогією;

б)

гіпотетичним;

в)

дедуктивним;

г)

індуктивним.

12.

Яке з положень комплексно розкриває функції економічної

теорії:

а)

економічна теорія повинна розкривати всі економічні закони;

б)

економічна теорія виконує практичну, пізнавальну,

методологічну функцію та формує економічне мислення;

в)

економічна теорія розробляє наукові основи управління

народним господарством;

г)

економічна теорія виконує ідеологічну і виховну функцію.

13.

Сучасна концепція економічної теорії, яка відстоює

поєднання ринкового механізму господарювання і

державного регулювання, називається:

а)

кейнсіанство;

б)

неокласицизм;

в)

неокласичний синтез;

г)

інституціоналізм.

14.

Що не відносять до визначення предмета економічної теорії:

а)

ефективне використання ресурсів;

б)

необмежені виробничі ресурси;

в)

максимальне задоволення потреб;

г)

рідкісність благ.

15.

Економічна теорія:

а)

застосовується тільки для вивчення ринкової системи

господарювання;

б)

застосовується для вивчення всіх економічних систем;

в)

не може бути корисною при вивченні економічних проблем,

властивих постіндустріальному суспільству;

г)

всі попередні відповіді не правильні.

16.

У якій з відповідей найповніше і найглибше розкрито

предмет економічної теорії:

а)

це наука, що вивчає виробничі відношення у їх взаємодії з

розвитком продуктивних сил;

б)

це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ;

в)

це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем;

г)

це наука, яка вивчає змінні величини, поведінка яких справляє

вплив на стан національної економіки ( ціни, зайнятість тощо).

17.

До яких економічних шкіл та течій належать такі вчені:

а)

А. Сміт, Д. Рікардо;

б)

А. Монкретьєн;

в)

К. Маркс;

г)

Дж.М. Кейнс;

д)

М.І. Туган-Барановський;

е)

М. Фрідмен;

є)

Т.Веблен;

ж)

П. Самуельсон;

з)

Ф. Кене;

і)

Дж. К. Гелбрейт

18.

У чому сутність методу абстракції:

а)

у розчленуванні цілого на окремі елементи і дослідження

кожного з них окремо;

б)

у логічному висновку про ціле на основі окремих фактів

в)

у відмові від поверхневих, несуттєвих сторін явища і

зосередженні на з'ясуванні внутрішніх зв'язків.

г)

немає правильної відповіді.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. К.: Центр навчальної літератури, 2005 396с. Навчальний посібник адресований студентам магістратури, викладачам внз

  Практикум
  Інформація щодо видань та публікацій з питань застосування інноваційних технологій і методів навчання, спрямованих на організацію навчального процесу, управління ним, активізацію пізнавальної діяльності студентів та їх планомірну
 2. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. Список наявності навчальної літератури за напрямом 0305

  Документ
  : ЦУЛ, 005 4 7 Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навчання К.:ВМУРоЛ „Україна”, 004 35 8 Кремень В.Г. Философия: Учебник К.
 5. Практикум з психології кандидат психологічних наук Кущенко І. В. Вступ до спеціальності кандидат психологічних наук

  Практикум
  для студентів 1 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.

Другие похожие документы..