Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Цель дисциплины – изучение системы современного бизнеса, развития предпринимательства в России, организационно-правовых форм предпринимательства, изу...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «03» марта 2008 г. в 14 час. на заседании диссертационного совета ДМ 212.162.05 при ГОУ ВП О «Нижегородский государственный архитект...полностью>>
'Документ'
ГОУ «Сургутское музыкальное училище» было открыто в 1972 году. Профессиональные образовательные программы по трем специальностям базового уровня: 050...полностью>>
'Документ'
Господин Журден, герои комедии Мольера «Ме­щанин во дворянстве», с удивлением узнал (уже в доста­точно зрелом возрасте), что, оказывается, всю жизнь ...полностью>>

Робоча навчальна програма дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН

З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМОМ

6.010203 “ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ”

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0102 «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ , СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ

БАКАЛАВР”, „СПЕЦІАЛІСТ”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ

(назва кафедри)

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) __ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ__

форма навчання_денна_____

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол №__1__від ___31. 08. 2010 р.__

Завідувач кафедри___________(підпис)

Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2010


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату”

 1. Назва курсу.

„Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): здоров’я людини.

 1. Код курсу.

[Стар_ф]. [Здор_Люд_ 07].[3_1_39]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

 1. Кількість кредитів ECTS.

3,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Глазков Едуард Олександрович – доцент кафедри фізичної реабілітації та валеології, кандидат медичних наук (3 корпус, ауд. 3-26)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок для оцінки та корекції порушень ОРА.

В результаті прослухування курсу ознайомити студентів з теоретичними питаннями предмету. На лабораторних та практичних заняттях студенти повинні засвоїти основні реабілітаційні програми при захворюваннях ОРА.

Захворювання ОРА посідають значне місце у загальній структурі патології, тому потребують значних зусиль від медиків та реабілітологів на шляху відновлення порушених функцій. Комплекс реабілітаційних заходів, у тому чи іншому вигляді, починають проводити з 1-го дня перебування хворого у лікарні. Його проводять за індивідуальною програмою протягом лікування у стаціонарі і продовжують після виписки у реабілітаційному центрі, спеціалізованому санаторії, поліклініці тощо.

Лікар ортопед-травматолог залежно від індивідуального стану хворого, особливостей перебігу захворювання або травматичного ушкодження та їх наслідків, статі, віку, професії, функціональних можливостей і фізичної здатності організму визначає показання до засобів реабілітації, призначає руховий режим, час, обсяг, період та етап реабілітації, послідовність застосування її засобів.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс біології, хімії, фізики середньої школи. Курс анатоміі та фізіології людини.

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.

Теми лекцій

1.1.

Лікувальна фізкультура і методики при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату.

11

2

2

7

1.2.

Переломи хребта та кісток таза. Класифікація переломів. Фізична реабілітація при переломах хребта. Фізична реабілітація при травматичних пошкодженнях тазових кісток.

11

2

2

7

1.3.

Основні конституційні типи осанки. Види порушень осанки. Фізична реабілітація при порушеннях осанки.

11

2

2

7

1.4.

Поняття про сколіоз. Клінічні прояви. Перебіг хвороби, реабілітаційна програма. Фізична реабілітація при сколіозі.

11

2

2

7

1.5.

Переломи верхніх кінцівок: клінічні прояви, лікування. Завдання, методи реабілітації. Переломи плечової кістки. Переломи кісток передпліччя. Переломи кісток кисті. Фізична реабілітація у І, ІІ, ІІІ періодах.

11

2

2

7

1.6.

Переломи нижніх кінцівок. Переломи стегнової кістки. Переломи кісток гомілки. Переломи кісток стопи. Фізична реабілітація у І, ІІ, ІІІ періодах.

12

2

2

8

1.7.

Функціональна анатомія та фізіологія ОРА. Будова і функції кісток, м’язів, суглобів. М’язовий тонус, атрофія, гіпертрофія.

14

2

2

10

загальна кількість годин

81

14

14

53

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Краснов А. Ф. Травматология : [Справочник] / А. Ф. Краснов, В. М. Аршин, В. В. Аршин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 602 с.

 2. Попов С. Н. Физическая реабилитация : [Учебник для вузов] / С. Н. Попов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 605 с.

 3. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія : [Підручник для вузів] / А. П. Олекса. – Київ: Вища школа, 1993. – 511 с.

 4. Юмашев Г.С. Травматология и ортопедия : [Справочник] / Г. С. Юмашев. – Москва: Медицина, 1990. – 570 с.

Додаткова навчальна література

1. Антропова М. М. Электростимуляция мышц и её лечебные применения : [Учебное пособие] / М. М. Антропова. – М : 1969. – 38 с.

2. Карепов Г. В. ЛФК и физиотерапия в системе реабилитации больных травматической болезнью спинного мозга : [Учебное пособие] / Г. В. Карепов – К.: Здоровье, 1991. – 184 с.

4. Попов С. Н. Физическая реабилитация : [Учебник для вузов] / С. Н. Попов. Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 608 с.

5. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура : [Учебник для студентов вузов] / В. И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 1998. – 608 с.

6. Дубровский В. И. Спортивная медицина : [Учебник для студентов вузов] / В. И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2002. – 512 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

письмова робота.

Форма семестрового контролю:

екзамен.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (15%)

 • участь у семінарах, дискусіях 30%

 • письмові кейси 10%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Переломи нижніх кінцівок. Переломи стегнової кістки. Переломи кісток гомілки. Переломи кісток стопи. Фізична реабілітація у І, ІІ, ІІІ періодах (конспектування).

5%

2.

Функціональна анатомія та фізіологія ОРА. Будова і функції кісток, м’язів, суглобів. М’язовий тонус, атрофія, гіпертрофія (конспектування).

5%

3.

Лікувальна фізкультура і методики при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату (конспектування).

5%

 1. Мови викладання.

Українська

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (відповідність шкали оцінювання ECTS з національного оцінювання в Україні) в балах та шкала оцінювання

Оцінка ЕСТS

За національною системою

Визначення

Розподіл балів

А

5

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 – 100

В

4

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

83 – 89

С

4

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 82

D

3

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значеною кількістю недоліків

63 – 74

E

3

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

50 – 62

FX

2

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перекласти

21 – 49

F

2

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс

0 – 20Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату (1)

  Документ
  В результаті прослухування курсу ознайомити студентів з теоретичними питаннями предмету. На лабораторних та практичних заняттях студенти повинні засвоїти основні реабілітаційні програми при захворюваннях ОРА.
 2. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на
 3. Програма структурована на модуль, змістовні модулі, теми у відповідності до вимог "Рекомендації щодо розроблення програм навчальних дисциплін" (Наказ моз україни від 12. 10. 2004 р., №492). Фізична реабілітація та спортивна медицина як навчальна дисципліна

  Документ
  Навчальна програма з фізичної реабілітації та спортивної медицини для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для напрямку підготовки «Медицина» 1101, для спеціальностей 7.
 4. Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія" (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент") харків хнамг 2007

  Документ
  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502 - «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій»).
 5. Международная электронная научная конференция (26 апреля 2005 года)

  Документ
  Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: интеграция в европейское образовательное пространство сборник статей под ред. Ермакова С.С.

Другие похожие документы..