Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
"Проблема заключается не в том, что у вас на огороде расплодилось слишком много улиток, а в том, что вы не обзавелись достаточным количеством ут...полностью>>
'Документ'
Несомненно, в каждом доме ребенку купят новенькую одежду, бережно уложат в ранец письменные принадлежности, приготовят и запасут впрок множество нужн...полностью>>
'Программа'
Решить задачу обеспечения современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потр...полностью>>
'Документ'
/под - 0-35 /-/ Утолщенный белый пустотелый М 00 Поддон 80 шт./ п. 39 0-4 480 шт....полностью>>

I. Загальні положення (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

49

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25.12.2009 р. № 886

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.01.2010 р. за № 60/17355
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про пожежну безпеку".

1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.

1.3. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.

1.4. Органом ліцензування господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів є Державний департамент пожежної безпеки.

1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

адміністративне приміщення (офіс) - нежитлове приміщення, що належить суб'єкту господарювання на правах власності або оренди, в якому розташовується його виконавчий орган (директор, правління тощо), та яке має певну адресу, через яку може здійснюватися поштовий зв'язок;

виконавець робіт - штатний працівник суб'єкта господарювання, який має відповідну кваліфікацію, підпорядкований керівнику робіт і безпосередньо виконує конкретні види робіт протипожежного призначення;

діяльність протипожежного призначення - господарська діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів;

засоби протипожежного захисту - технічні засоби, призначені для запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі.

До засобів протипожежного захисту належать системи пожежної сигналізації, пожежогасіння, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, пожежного спостерігання, первинні засоби пожежогасіння, пристрої для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки, вогнезахист конструкцій (матеріалів, виробів), вогнеперешкоджальні пристрої (двері, вікна, люки, завіси (екрани), клапани з нормованими межами вогнестійкості);

керівник робіт - штатний працівник суб'єкта господарювання, який має відповідну кваліфікацію та досвід робіт і за функціональними обов'язками відповідає за провадження окремих видів робіт протипожежного призначення;

концепція протипожежного захисту - документ, у якому визначаються конкретні заходи протипожежного захисту щодо проектування об'єкта
(з урахуванням його архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерних рішень), у тому числі специфіка протипожежного захисту, а також організаційні заходи щодо безпечної експлуатації об'єкта;

монтаж - комплекс операцій зі встановлення, з'єднання окремих складових, вузлів та агрегатів, налагодження та перевірки на працездатність;

оцінка протипожежного стану об'єкта - визначення відповідності приміщень, будівель, споруд та їх територій, технологічних процесів виробництв тощо вимогам чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту - комплекс робіт, який проводиться з певною періодичністю і спрямований на забезпечення проектних параметрів пристроїв блискавкозахисту (перевірка надійності електричних з'єднань між струмопровідними частинами, відсутності механічних ушкоджень, корозійного руйнування, вимір опору струму розтікання заземлювачів та вжиття заходів щодо відновлення нормованих параметрів);

роботи протипожежного призначення - окремі види робіт та послуг, які виконуються в межах господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів (визначені у розділі II Ліцензійних умов);

система протидимного захисту - комплекс технічних засобів, призначений для примусового видалення летких продуктів згоряння (зокрема диму) з приміщень та шляхів евакуації будинків і споруд у разі пожежі, спонукальною системою якого є пожежна сигналізація;

спеціальне навчання - підвищення кваліфікації на базі вищих навчальних закладів та інших навчальних підрозділів МНС за навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому порядку, з метою набуття спеціальних знань у галузі відповідної господарської діяльності;

спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів - сукупність організаційних та технічних заходів, призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом пожежної автоматики об'єктів, що здійснюється шляхом приймання, обробляння та передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, протидимного захисту) об'єктів, що спостерігаються, та реагування на них;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, а також фізична особа - підприємець;

технічне обслуговування - комплекс організаційних та технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану виробів, систем (установок) шляхом виконання робіт з тестування, ремонту та заміни складових, вузлів і агрегатів відповідно до нормативних документів з технічного обслуговування.

1.6. Для отримання ліцензії суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії (додаток 1).

Якщо суб'єкт господарювання планує провадити господарську діяльність протипожежного призначення не в повному обсязі, а частково (з окремих видів робіт, крім випадків, визначених у пункті 1.15), то в заяві про видачу ліцензії також указуються ці роботи згідно з вимогами розділу II Ліцензійних умов. У цьому разі в ліцензії після виду господарської діяльності зазначаються види робіт, на які вона поширюється.

У разі наявності у заявника філій або інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть роботи та послуги протипожежного призначення на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються їх перелік та місцезнаходження.

1.7. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

за підписом керівника та печаткою заявника - суб'єкта господарської діяльності відомості про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для провадження заявленого виду господарської діяльності (додаток 2);

засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти та кваліфікації спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами;

засвідчені в установленому порядку копії технічних умов, технологічних процесів, регламентів (якщо цього вимагають ліцензійні умови на заявлені роботи та послуги протипожежного призначення).

1.8. Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів (додаток 3). Другий примірник (копія) опису видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

1.9. Заява залишається без розгляду, якщо:

вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.10. Орган ліцензування діяльності протипожежного призначення у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі.

Повідомлення про прийняття рішення надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Рішення про видачу ліцензії приймається за умови відповідності суб'єкта господарювання ліцензійним умовам згідно з поданими документами та достовірності зазначених у них даних.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

1.11. За видачу ліцензії заявник вносить плату у розмірі та порядку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

1.12. Після отримання документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію, орган ліцензування протягом трьох робочих днів оформлює ліцензію, яка видається заявнику за його зверненням.

1.13. Для провадження робіт, визначених у пунктах 2.1 - 2.3, 2.5, 2.11 розділу II Ліцензійних умов, у ліцензії зазначаються ступені ризику об'єктів щодо пожежної безпеки (високий, середній, незначний), на яких такі роботи можуть виконуватися. Ступені ризику об'єктів визначаються згідно з Порядком розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 № 1324.

1.14. Для виконання робіт на об'єктах з високим ступенем ризику (згідно з пунктом 3.9 Ліцензійних умов) суб'єкт господарювання повинен мати:

досвід виконання таких видів робіт (незалежно від ступеня ризиків об'єктів, на яких вони проводилися) не менше п'яти років;

загальну кількість виконавців робіт, що втричі більша за мінімальну, визначену Ліцензійними умовами (для робіт з проектування та вогнезахисного обробляння та робіт з технічного обслуговування - удвічі), та які мають досвід з провадження відповідних робіт (для мінімальної кількості виконавців, визначених Ліцензійними умовами для відповідного виду робіт) не менше трьох років;

сертифікат на систему управління якістю, яка відповідає вимогам нормативних документів у галузі пожежної безпеки, що регламентують порядок проектування, монтажу та технічного обслуговування систем протипожежного захисту, і загальним вимогам ISO 9001-2008 "Системи управління якістю. Вимоги", зареєстрований у національній системі підтвердження відповідності згідно з чинним законодавством України.

1.15. Ліцензія на провадження робіт з монтажу систем пожежогасіння або систем протидимного захисту видається тільки у комплексі з монтажем систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень.

У цих випадках заявник повинен мати відповідних фахівців, матеріально-технічну базу, нормативно-правові акти та нормативно-технічну документацію, визначені Ліцензійними умовами для монтажу цих систем.

1.16. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Підставами для переоформлення ліцензії є:

зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця;

зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом господарської діяльності протипожежного призначення (розширення або зменшення переліку видів робіт або зміни щодо ступенів ризику об'єктів, на яких такі роботи виконуються).

1.17. Переоформлення ліцензії, видача копії або дубліката ліцензії проводяться у порядку, визначеному статтями 14, 16 та 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Оформлення заяв на переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії або копії ліцензії здійснюється суб’єктами господарювання за встановленими формами (додатки 4-6).

II. Роботи, які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення

2.1. Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння.

2.2. Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні).

2.3. Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень.

2.4. Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей.

2.5. Монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту.

2.6. Спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів.

2.7. Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти).

2.8. Монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту.

2.9. Монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованими межами вогнестійкості.

2.10. Вогнезахисне просочування (глибоке, поверхневе).

2.11. Поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання).

2.12. Вогнезахисне заповнення.

2.13. Мурування, ремонт, очищення і обстеження (перевірка) печей, камінів, димоходів (димарів, димових каналів).

2.14. Оцінка протипожежного стану об'єктів.

2.15. Розробка концепції протипожежного захисту об'єктів будівництва.

III. Загальні вимоги щодо провадження діяльності протипожежного призначення

3.1. Діяльність протипожежного призначення здійснює суб'єкт господарювання, який безпосередньо спеціалізується в цьому напрямі діяльності або має у своєму складі спеціалізовані підрозділи.

Суб'єкти господарювання повинні мати відповідні приміщення, матеріально-технічну базу, штатну чисельність кваліфікованих фахівців, нормативно-правові акти та нормативно-технічну документацію, визначені Ліцензійними умовами.

3.2. Приміщення повинні відповідати вимогам чинних нормативних актів з питань пожежної безпеки та санітарії.

3.3. Технологічне обладнання, пристрої, інструмент та засоби вимірювання мають проходити (за потреби) своєчасне технічне обстеження (повірку) у відповідних органах та утримуватися у справному технічному стані.

3.4. Керівники та виконавці робіт залежно від видів робіт, що ними виконуються, повинні мати освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та професійного напряму підготовки, що підтверджується дипломом (свідоцтвом) державного зразка, працювати у суб'єкта господарювання (ліцензіата), своєчасно проходити спеціальне навчання (один раз на три роки), навчання та перевірку знань з питань охорони праці в порядку, визначеному Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Мін'юсті України 15.02.2005 за
№ 231/10511.

Керівники та виконавці робіт можуть проваджувати свою діяльність за декільками видами робіт протипожежного призначення за умови їх відповідності вимогам Ліцензійних умов для цих робіт.

3.5. Суб'єкти господарювання повинні мати нормативно-правові акти та нормативно-технічну документацію з усіма змінами та доповненнями, що до них вносилися.

3.6. При провадженні діяльності протипожежного призначення суб'єкти господарювання зобов'язані:

дотримуватись вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", цих Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів, що регулюють даний вид діяльності;

дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки та екології;

використовувати засоби протипожежного захисту, які мають сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО або інші сертифікати, визнані в Україні в установленому порядку;

вести журнали обліку виконаних робіт протипожежного призначення (додаток 7).

3.7. Суб'єкти господарювання повинні забезпечити збереженість у паперовому або електронному вигляді документів, які використовувались (складались) при виконанні робіт протипожежного призначення, відповідно до чинного законодавства України.

3.8. Журнали обліку виконаних робіт протипожежного призначення мають бути пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою ліцензіата. Журнали заповнюються не пізніше наступного дня після закінчення робіт.

Суб'єкти господарювання до 5-го числа місяця, наступного після закінчення півріччя та року, повинні надавати до територіальних органів державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (за територіальністю) інформацію про виконані ними роботи протягом останнього півріччя за формою журналів обліку виконаних робіт у паперовому та електронному (у форматі Exсel) вигляді.

3.9. Суб'єкти господарювання, що отримали ліцензію на провадження робіт протипожежного призначення, визначених у пунктах 2.1 - 2.3, 2.5, 2.11 розділу II Ліцензійних умов, на об'єктах з високим ступенем ризику щодо пожежної безпеки, можуть виконувати такі роботи на (в):

потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки;

промислових та складських будівлях (спорудах), які належать до категорій "А" або "Б" за вибухопожежною небезпекою, незалежно від площі, та промислових і складських будівлях, які належать до категорії "В" за пожежною небезпекою, площею 500 кв. метрів та більше;

підприємствах, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1734;

об'єктах з масовим перебуванням людей, зокрема аеропортах, морських, річкових, залізничних та автомобільних вокзалах республіканського та обласного значення, станціях метрополітенів;

висотних будинках (з умовною висотою понад 47 метрів);

підземних спорудах різного призначення;

пам'ятках архітектури та історії, музеях, картинних галереях, бібліотеках, архівах, підприємствах зв'язку, телерадіоцентрах, банківських установах державного та обласного значення;

тваринницьких або птахівницьких комплексах з утриманням більш як
1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці;

об'єктах нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного переоснащення площею 5000 кв. метрів та більше.

3.10. Суб'єкти господарювання, що отримали ліцензію на провадження робіт протипожежного призначення, визначених у пунктах 2.1 - 2.3, 2.5, 2.11 розділу II Ліцензійних умов, на об'єктах із середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки, можуть виконувати такі роботи на об'єктах, які не увійшли до переліку об'єктів з високим ступенем ризику, визначених пунктом 3.9 Ліцензійних умов.

3.11. Суб'єкти господарювання зобов'язані письмово повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом десяти робочих днів після виникнення таких змін разом з документами або їх засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни.

IV. Вимоги щодо провадження робіт з проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного оброблянняСкачать документ

Похожие документы:

 1. Загальні положення (5)

  Документ
  Метою надання документів до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України є отримання листа підтримки щодо виконання акціонерним товариством «Концерн Стирол» проекту спільного впровадження (СВ) :Зниження емісії
 2. Загальні положення (1)

  Закон
  1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань,
 3. Загальні положення альтернативної лінгвістики

  Документ
  Графоаналітичний метод дозволяє досліджувати походження і розвиток мов в доісторичні часи, з допомогою наявного лексичного матеріалу, зібраного в словниках різного типу.
 4. Загальні положення та терміни

  Закон
  Страхування фінансових ризиків здійснюється відповідно до чинного законодавства України, на підставі цих Правил добровільного страхування фінансових ризиків (далі - Правила) та Договору страхування фінансових ризиків (далі - Договір страхування).
 5. Положення про методичну раду освітньої установи Загальні положення

  Документ
  Методична рада в своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями уряду України, органів управління всіх рівнів з питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і проектно-дослідницької
 6. Загальні положення (14)

  Документ
  Відділ державного пожежного нагляду, дізнання та ліцензування (далі – відділ) є структурним підрозділом у складі Управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (далі УДІТБ у Миколаївській області) безпосередньо підпорядкований

Другие похожие документы..