Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья уделяется значительное внимание это обусловлено ...полностью>>
'Учебник'
Менеджмент туризма;[Текст] учебник для студ., обучающихся по направлению 521500 "Менеджмент" 2-е изд., перераб. и доп. М. РМАТ 1998 226 с.№...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Методична розробка містить пояснювальну записку, зміст дисципліни “Безпека життєдіяльності”, методичні вказівки для самостійного вивчення кожної теми...полностью>>
'Документ'
Данный урок является частью большого и очень сложного блока «Сталинская модернизация России в 1928-1938 г.г.», а именно темы «Политическая система ста...полностью>>

Навчально-науковий інститут права та психології

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра гуманітарних дисциплін

Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Політолоогія»

(за вимогами кредитно-модульної системи навчання)

КИЇВ – 2011

Політологія// Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Навчально-науковий інсититут права та психології Київського національного університету внутрішніх справ, 2011 ________ с.

Укладачі: Клименко О. З., завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент кафедри

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Протокол № 1 від 26.08.2011 року

Завідувач кафедри О.М. Цапко

Схвалено методичною радою університету

Начальник НМЦ

полковник міліції О.А. Андреєв

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Навчальний рік

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

1. Структура робочої програми навчального курсу

«ПОЛІТОЛОГІЯ»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

ПЕРЕДМОВА

Реалізація в сфері вищої освіти України цілей Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, що враховує засади Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS) і ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання, залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) та модульно-рейтингової системи контролю.

Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Політологія» розраховані на студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і складаються з робочої навчальної програми, планів семінарських занять, завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Робоча навчальна програма спрямована на реалізацію вимог освітньо-професійної програми і характеристики, складається з опису предмета, мети та основних завдань навчальної дисципліни, модульного тематичного плану (структури залікового кредиту), змісту програми, методики здійснення модульного контролю та визначення підсумкового рейтингу, переліку літератури.

Курс: підготовка спеціалістів

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

1

2

3

Кількість кредитів ECTS: 3

Змістових модулів:3

Загальна кількість годин:108

Тижневих годин: 6

6.0601

6.060102

Юридична освіта,

Бакалавр

6.0301

6.030102

Психологія

Бакалавр

Обов’язкова:

Студенти:

2курс – 4семестр – Правознавство

2курс – 3семестр – Психологія

Лекції (теоретична підготовка): 20 годин

Семінари: 28 години

Самостійна робота: 54 годин

Індивідуальна робота-6 годин

Вид контролю: іспит


Мета:

- знання про становлення і розвиток політології як науки, процеси суспільного життя, закони функціонування і розвитку суспільства та його складових компонентів;

- вміння оперувати термінологією політологічної науки, аналізувати на емпіричному та науковому рівні процеси, що відбуваються в політичному житті, використовувати в професійній діяльності основні теоретичні і практичні положення політології.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

словесні, наочні, практичні; евристичний, частково-пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладання; метод проекту; методи колективної розумової діяльності; методи самостійної роботи.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

вхідний контроль, оперативний контроль, поточний контроль, підсумковий контроль.

2. Опис предмета та мета навчального курсу.

Події, що відбуваються в Україні із здобуттям незалежності, які пов'язані зі зміною суспільного ладу розбудовою державотворчих процесів, привернули увагу вчених, які працюють в різних галузях знань. Особливо значний інтерес викликали зміни в політичному житті. Необхідність осмислення цих процесів призвела до інтенсивного розвитку наукового політичного знання, інституціоналізації в Україні відносно нової наукової дисципліни – політології (науки про політику).

Розвиток політології в Україні має свої особливості, адже процес переходу до нових державних відносин в країні надзвичайно складний. Нині надзвичайної ваги набуває пошук форм і засобів стимулювання політичної активності українського народу, передусім молоді, сприяння духовному оновленню суспільства, здійснення глибинних державотворчих процесів, зокрема, шляхів формування політично визначеної верстви – духовної та політичної еліти. Для цього необхідно розробити систему ціннісних орієнтацій суспільства. І концептуальним ядром її повинна стати державна національна ідея, яка була б сформована на таких ціннісних орієнтаціях, як мова, культура, що відбивають традиційне світосприйняття народу, його національний менталітет.

У курсі “Політологія” відображений розвиток світової та української політичної думки, розкриваються поняття політичної системи, політичної влади, політичного режиму, держави, партії та партійних систем, парламентаризму, політичних процесів та політичної культури. Студенти повинні орієнтуватися в питаннях політичних еліт та лідерства, розуміти проблеми етнополітики, державного управління, міжнародних відносин і зовнішньої політики України та країн світу.

Згідно освітньо-професійної програми «Політологія» є нормативною навчальною дисципліною і вивчається протягом одного семестру. Загальний бюджет часу відповідно до ECTS становить 3 кредити, що дорівнює 108 годинам. Структурно навчальна дисципліна складається з 3 змістовних модулів, рівень засвоєння яких визначається за результатами 3 поточних модульних тестових контролів.

З метою якісного виконання завдань навчального курсу застосовується проблемно-діяльнісна технологія навчання, яка передбачає обов’язкову проблемно-пошукову спрямованість усіх видів занять, а також значне збільшення часу і завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Основними видами занять під керівництвом викладача є лекції, семінари, , самостійних занять під керівництвом викладача та повторних модульних контролів.

З метою оцінки рівня оволодіння студентами навчальним матеріалом і стимулювання самостійної роботи здійснюється поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль проводиться під час семінарських занять та модульних контролів. Підсумковий контроль здійснюється у вигляді іспиту.

3. Модульний тематичний план (структура залікового кредиту курсу)

з/п

Назва змістовних модулів і тем

всього

лекції

семінарські

заняття

практичні

заняття

індивідуальна заняття

Модульний контроль

самостійні

заняття

Порядок вивчення (год)

1

2

3

4

5

6

7

9

10

14

1.

Змістовий модуль І Становлення та розвиток політичних ідей. Політика як соціальне явище

36

8

10

2

16

2.

Тема 1: Політологія як наука і навчальна дисципліна

4

2

2

3.

Тема 2: Історія і розвиток української політичної думки

6

2

4

4.

Тема 3: Природа політики

2

2

5.

Тема 4: Політична влада

6

2

2

2

6.

Тема 5: Політика і мораль

6

2

4

7.

Тема 6: Системний вимір політики

6

2

2

2

8.

Модульний контроль

2

2

9.

Змістовий модуль ІІ

Інституціолізовані форми політики. Персоналізовані аспекти політики

36

6

10

2

18

10.

Тема 7: Політична система суспільства

6

2

4

11.

Тема 8: Політичні режими

4

2

2

12.

Тема 9: Групи інтересів

4

2

2

13.

Тема 10: Політичні еліти

6

2

2

2

14.

Тема 11: Політичне лідерство

4

2

2

15.

Тема 12: Громадянське суспільство

4

2

2

16.

Тема 13: Політична культура

4

2

2

17.

Модульний контроль

2

2

18.

Змістовий модуль ІІІ

Геополітика та політичне прогнозування

36

6

8

2

20

19.

Тема 14: Світові ідейно-політичні доктрини

4

2

2

20.

Тема 15: Геополітика

6

2

4

21.

Тема 16: Глобальні проблеми сучасності

6

2

4

22.

Тема 17: Політичний прогноз і його роль у вирішенні політичних конфліктів

12

4

2

6

23.

Тема 18: Політичні технології

6

2

4

24.

Модульний контроль

2

15

Разом за дисципліну

108

20

28

6

54

4. Розрахунок рейтингової оцінки змістовного модуля (модулів) та умови отримання підсумкової оцінки залікового кредитуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни банківське право для студентів навчально-наукового інституту права та психології

  Документ
  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ващенко Ю.
 2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни актуальні проблеми банківського права для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство»

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Актуальні проблеми банківського права" для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
 3. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «теорія держави І права»

  Документ
  Безклубий І.А. – завідувач кафедри теорії державим та права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;
 4. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «конституційне право україни»

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Конституційне право України” затверджено та ухвалено на засіданні кафедри загальноправових ННІПП НАВС від 30.
 5. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «міжнародне право»

  Документ
  Сучасний розвиток міжнародних відносин характеризується новими підходами до вирішення глобальних проблем у світі, а міжнародне співтовариство стає більш консолідованим у розв'язанні проблем і визначенні співпраці держав.

Другие похожие документы..