Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
В стоимость любой однодневной экскурсионной поездки включено: переезд на автобусе в сопровождении экскурсовода, путевая информация по ходу экскурсии,...полностью>>
'Документ'
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загал...полностью>>
'Документ'
Тестирование при приеме на работу постепенно становится общепризнанной практикой. Все больше компаний стремятся формализовать и оптимизировать процед...полностью>>
'Доклад'
На церемонии открытия присутствовал губернатор Московской области Б.В.Громов, министр образования правительства Московской области Л.Н.Антонова, адми...полностью>>

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 2 липня 2008 року N 737

Про схвалення Типового положення про корпоративне управління відкритого акціонерного товариства

З метою виконання Указу Президента від 24 листопада 2005 року N 1648/2005 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та п. 13 Плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку України на 2006 - 2010 роки, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року N 131-р, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Схвалити Типове положення про корпоративне управління відкритого акціонерного товариства (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку оприлюднити Типове положення про корпоративне управління відкритого акціонерного товариства у офіційних виданнях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Бурмаку.

Голова Комісії

А. Балюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радого відкритого акціонерного товариства
"_______________________________________"
Протокол N ____ від "___" __________ ____ р.
Голова Наглядової ради ___________________
Типове положення про корпоративне управління
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"___________________________________"

м. Київ ____ рік

Зміст

Преамбула

1. Мета діяльності Товариства

2. Права акціонерів та їх дотримання

3. Наглядова рада, Правління, Корпоративний секретар Товариства

4. Система моніторингу та контролю за діяльністю Товариства

5. Посадові особи органів Товариства

6. Розкриття інформації про Товариство

7. Товариство і суспільство

8. Заключні положення

Преамбула

Відкрите акціонерне товариство "__________________" є (стисло вказуються позиції підприємства у відповідній галузі, сфері діяльності, на ринку товарів, робот, послуг).

Кількість працюючих в компанії складає близько ______ осіб.

Акціонерами компанії є більш як __________ фізичних та юридичних осіб.

Цінні папери ВАТ "________________" торгуються на (вказується вид фондового ринку - організований або неорганізований, або конкретна фондова (і) біржа (и)).

У перспективних планах компанії (вказуються плани щодо виходу цінних паперів компанії на міжнародні фондові ринки).

У ВАТ "________________" добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища і прагнуть перетворити товариство на дійсно публічну компанію.

Програма дій, спрямованих на виконання цього завдання, передбачає, зокрема, формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів великих та дрібних акціонерів, менеджерів, ділових партнерів Товариства та суспільства в цілому.

За таких умов ВАТ "______________" вважає за необхідне ухвалити власні Принципи (Кодекс) корпоративного управління - документ, у якому викладається ставлення власників та керівництва компанії до сучасних тенденцій у сфері корпоративного управління, до основних проблем корпоративного управління і методів їхнього розв'язання у компанії.

Компанія проголошує добровільне запровадження у власну діяльність більш високих стандартів корпоративної поведінки, аніж ті, що вимагаються законодавством України.

Під час розробки Принципів (Кодексу) корпоративного управління ВАТ "________________" враховувалися положення Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11 грудня 2003 року N 571, Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

Принципи (Кодекс) корпоративного управління ВАТ "_______________" не суперечать вимогам законодавства України.

Принципи (Кодекс) корпоративного управління ВАТ "______________" є обов'язковими для усіх його акціонерів та працівників і запроваджуватимуться у практику шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства, розробки та прийняття відповідних внутрішніх документів Товариства.

Ухваленню Принципів (Кодексу) корпоративного управління ВАТ "________________" передували детальні консультації з вітчизняними та закордонними експертами, акціонерами та керівництвом Товариства.

Передбачається, що Принципи (Кодекс) корпоративного управління ВАТ "_______________" переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін інвестиційного середовища, у якому існує компанія, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.

1. Мета діяльності Товариства

1.1. Головною метою Товариства є: сприяння економічному та соціальному розвитку України шляхом задоволення потреб підприємств, громадян та суспільства у цілому у сучасних товарах (роботах, послугах) у сфері ___________________________________.

1.2. Метою діяльності Товариства є забезпечення особистого збагачення акціонерів за умови дотримання інтересів його кредиторів, працівників, ділових партнерів, держави та інших заінтересованих осіб.

1.3. Збалансування інтересів акціонерів та інших заінтересованих осіб у довгостроковій перспективі відбуватиметься шляхом зростання ринкової вартості Товариства.

1.4. Джерелами доходів акціонерів є дивіденди та зростання ринкової вартості акцій Товариства.

1.5. Товариство дотримується стандартів ділової поведінки акціонерів та менеджерів, а також забезпечує функціонування системи моніторингу цих стандартів, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходів за рахунок використання інсайдерської інформації, порушення обмежень щодо уникнення конфлікту інтересів, та здійснення інших протиправних і неетичних дій.

2. Права акціонерів та їх дотримання

2.1. Товариство забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разі порушення цих прав.

2.2. Товариство надає акціонерам ряд додаткових, порівняно із законодавством України, прав, перелік яких викладається у Статуті.

2.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

2.3.1) акціонери, що є власниками однакової кількості акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;

2.3.2) заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;

2.3.3) заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.

2.4. Усі акціонери Товариства мають право на отримання письмового підтвердження права власності на акції (сертифікату акцій), на надійну реєстрацію прав власності шляхом ведення та зберігання реєстру акціонерів незалежним реєстратором, який має досвід співпраці з Товариством та бездоганну репутацію на ринку цінних паперів, володіє належними технічними можливостями, сучасними засобами контролю та безпеки.

2.5. Товариство гарантує усім акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать закону та не порушують права та інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати власні акції іншим особам. Товариство постійно здійснює заходи, спрямовані на підвищення ліквідності власних акцій на українському та міжнародному фондових ринках.

2.6. Товариство гарантує акціонерам право на оперативне отримання повної та достовірної інформації про його фінансово-господарський стан, результати діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на вартість цінних паперів, шляхом встановлення у Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства переліку документів, з якими можуть знайомитися акціонери, та порядку ознайомлення з цими документами. Зазначений порядок не може передбачати стягнення з акціонерів будь-якої оплати за надання такої інформації та ознайомлення з такими документами Товариства.

2.7. Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах акціонерів - вищого органу управління Товариства, а також інших органах Товариства (у разі обрання).

2.8. У Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства встановлюються механізми реалізації прав акціонерів на управління Товариством згідно із законодавством України, а також додаткові права акціонерів щодо участі в управлінні Товариством та механізми реалізації цих додаткових прав.

2.9. Товариство добровільно приймає на себе наступні додаткові зобов'язання дотримання прав акціонерів на участь у Загальних зборах:

2.9.1) зміст повідомлення акціонерів про Загальні збори, їхній порядок денний та перелік документів, що стосуються порядку денного, буде затверджуватися Наглядовою радою;

2.9.2) повідомлення акціонерів про Загальні збори буде надсилатися кожному акціонерові персонально, буде публікуватися в одному центральному та одному місцевому друкованих ЗМІ, а також буде розміщуватися українською та англійською мовами на web-сайті Товариства;

2.9.3) не пізніше 30 днів до Загальних зборів акціонерам буде надаватися можливість ознайомитись з документами, що стосуються порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням Товариства у порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства про порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

2.9.4) Товариство запроваджує посаду Корпоративного секретаря, до повноважень якого належить, зокрема, організація усієї роботи щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів та дотримання прав акціонерів під час зборів;

2.9.5) Товариство надає акціонерам можливість передавати свої повноваження щодо участі у Загальних зборах іншим особам, зокрема, затверджує та реалізує зручний для акціонерів порядок безкоштовного посвідчення Правлінням довіреностей на участь у Загальних зборах;

2.9.6) місце проведення Загальних зборів акціонерів буде обиратися таким чином, щоб забезпечити можливість присутності на зборах для усіх акціонерів, що виявили відповідне бажання;

2.9.7) Товариство буде докладати зусиль для забезпечення участі у Загальних зборах акціонерів керівників усіх органів управління, Ревізійної комісії, представників аудитора Товариства, а також осіб, що є кандидатами для обрання на посади в органах Товариства;

2.9.8) голосування на Загальних зборах акціонерів буде відбуватися виключно за допомогою бюлетенів;

2.9.9) Товариство забезпечує контроль за процесом підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах акціонерів спостерігачами від різних груп акціонерів;

2.9.10) підведення підсумків та оголошення результатів голосування буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів.

2.10. З метою реалізації права акціонерів на отримання у вигляді дивідендів частини прибутку Товариства буде розроблена Дивідендна політика Товариства, у якій буде встановлюватися прозорий та зрозумілий порядок визначення розміру дивідендів та їх виплати. Товариство гарантує повну та своєчасну виплату акціонерам оголошених дивідендів у зручний для них спосіб.

2.11. Товариство очікує від усіх власників акцій та їхніх довірених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, менеджментом та іншими заінтересованими особами.

2.12. Товариство буде послідовно застосовувати адекватні заходи, спрямовані на запобігання зловживанням акціонерами своїми правами, використанню ними інсайдерської інформації та інших протиправних дій, що загрожують стабільності, прибутковості та зростанню ринкової вартості Товариства.

3. Наглядова рада, Правління, Корпоративний секретар Товариства

3.1. Відповідно до обов'язкових вимог законодавства України у Товаристві діє дворівнева система управління, яка складається з Наглядової ради, членами якої можуть обиратися тільки акціонери, та Правління, до складу якого входять менеджери, у власності яких немає акцій Товариства або у власності яких перебувають незначні пакети таких акцій.

3.2. Члени Наглядової ради не можуть одночасно входити до складу Правління, а члени Правління - до складу Наглядової ради.

3.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність на основі принципу максимального слугування інтересам акціонерів.

3.4. Наглядова рада та Правління тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Правлінням, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам Товариства.

3.5. Наглядова рада виконує у Товаристві наступні основні функції:

3.5.1) затвердження стратегії Товариства та здійснення контролю за її реалізацією;

3.5.2) підбір кандидатур на посади голови та членів Правління, затвердження умов оплати їхньої праці;

3.5.3) визначення форм контролю за діяльністю Правління;

3.5.4) забезпечення діалогу з інвестиційним співтовариством, у тому числі через підготовку та оприлюднення повної та достовірної інформації про Товариство;

3.5.5) розробка системи управління ризиками, пов'язаними з господарською діяльністю Товариства;

3.5.6) створення системи запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів посадових осіб Товариства;

3.5.7) запобігання виникненню та врегулювання корпоративних конфліктів;

3.5.8) забезпечення прозорості своєї діяльності перед акціонерами;

3.5.9) контроль за укладенням угод з пов'язаними особами, розробка та формулювання критеріїв визначення таких осіб та угод;

3.5.10) забезпечення механізмів реалізації та захисту прав акціонерів Товариства.

3.6. Кількісний склад Наглядової ради має забезпечувати її ефективну роботу, а також наявність у складі Наглядової ради представників різних груп акціонерів, що дозволить враховувати їхні інтереси під час ухвалення рішень. Кількість членів Наглядової ради Товариства визначається у Статуті та не може бути меншою за ____ осіб.

3.7. Юридична особа - акціонер Товариства може бути обрана до складу Наглядової ради. У такому випадку юридична особа повинна призначити для роботи у Раді представника, на якого поширюватимуться усі права та обов'язки члена Наглядової ради Товариства. Якщо юридична особа відкликає свого представника, вона повинна одночасно призначити нового представника.

3.8. До складу Наглядової ради Товариства обираються (призначаються) особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань. У внутрішньому документі про Наглядову раду формулюються вимоги до кандидатів на посади членів Наглядової ради, зокрема, вимоги щодо рівня освіти, досвіду роботи, наявності достатньої кількості часу для виконання обов'язків члена Ради, вікові обмеження тощо.

3.9. Принаймні 25 відсотків членів Наглядової ради є незалежними, тобто не мають будь-яких ділових, родинних або інших зв'язків з Товариством, членами Правління або крупними акціонерами Товариства. Визначення незалежного члена Наглядової ради формулюються у Статуті Товариства.

3.10. Процедура обрання членів Наглядової ради є прозорою та зрозумілою для акціонерів. Порядок обрання членів Наглядової ради забезпечує поінформовану участь усіх акціонерів.

3.11. Періодичність засідань Наглядової ради мають забезпечити виконання Радою усіх її повноважень. З метою забезпечення ефективної участі кожного члена Ради в усіх її засіданнях внутрішнім документом про Наглядову раду Товариства передбачаються процедури складання розкладу засідань Наглядової ради протягом року, проведення заочних (із застосуванням сучасних засобів зв'язку) засідань Ради, підготовки матеріалів до засідань та завчасного ознайомлення з ними кожного члена Ради.

3.12. Розподіл обов'язків між членами Наглядової ради відбувається шляхом створення комітетів Наглядової ради відповідно до основних напрямів її діяльності. Головним завданням комітетів Наглядової ради є підготовка питання до розгляду на засіданні Наглядової ради, вивчення відповідних пропозицій Правління, альтернативних пропозицій, отримання консультацій фахівців.

3.13. До складу комітетів входять члени Наглядової ради, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи. Кожний член Ради може входити до кількох комітетів.

3.14. У Товаристві створюються Комітет з призначень та винагороди, Комітет з розробки стратегії, аудиторський та інші комітети Ради. Повний перелік комітетів Наглядової ради визначається у внутрішньому документі про Наглядову раду Товариства.

3.15. Наглядова рада Товариства регулярно оцінює результати власної діяльності в цілому, а також результати роботи кожного члена Ради, Оцінювання діяльності Наглядової ради здійснюється не рідше, як один раз на два роки, оцінювання діяльності кожного члена Ради відбувається щорічно. Критерії та порядок здійснення оцінювання визначається у внутрішньому документі про Наглядову раду Товариства.

3.16. Розмір винагороди членів Наглядової ради визначається у внутрішньому документі про Наглядову раду із врахуванням кола обов'язків та результатів річного оцінювання роботи кожного з членів Ради, а також результатів діяльності Товариства, Члени Наглядової ради отримують як фіксовану винагороду, так і винагороду, що залежить від результатів діяльності Товариства. Додаткова фіксована винагорода призначається для Голови та заступника Голови, а також для голів комітетів Наглядової ради, інформація про систему визначення та сукупний розмір винагород членів Наглядової ради за рік оприлюднюється у річному звіті Товариства.

3.17. Фінансування діяльності Наглядової ради здійснюється Товариством на підставі річного кошторису.

3.18. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю та є підзвітним Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів.

3.19. Правління розробляє стратегію компанії, подає її на затвердження Наглядовій раді (Загальним зборам акціонерів) та забезпечує її реалізацію.

3.20. До основних завдань Правління також належать:

3.20.1) аналіз бізнесу Товариства та розробка пропозицій для Наглядової ради щодо його зміни та подальшого розвитку;

3.20.2) формування єдиних принципів ведення маркетингової, виробничо-технологічної, інвестиційно-фінансової та соціальної політики Товариства;

3.20.3) розробка планів розвитку організаційної структури Товариства та використання стандартизованих методів керівництва у компаніях, що входять до складу Товариства;

3.20.4) розробка продуктово-маркетингової стратегії, пов'язаної зі стратегією науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт;

3.20.5) визначення єдиних принципів ціноутворення на продукцію та послуги Товариства;

3.20.6) забезпечення розвитку корпоративної культури Товариства.

3.21. Рішення з усіх питань, віднесених до компетенції Правління, ухвалюються шляхом голосування. Кожний член Правління має один голос. З питань, що є найбільш важливими для Товариства, перелік яких визначений у Статуті, рішення ухвалюються кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів.

3.22. З метою забезпечення належного рівня оперативності, ухвалення рішень з деяких питань управління поточною діяльністю Товариства делеговано відповідно до Статуту на одноосібне вирішення Голові Правління та/або його заступникам. У Товаристві реалізується принцип передачі щонайбільшої кількості питань, що становлять компетенцію Правління, на колегіальне вирішення.

3.23. Члени Правління повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій. У Товаристві запроваджена система висунення кандидатур на посади Голови та членів Правління, відповідно до якої обранню передує:

3.23.1) вивчення Наглядовою радою документів що підтверджують кваліфікацію, досвід кандидата, відсутність потенційних конфліктів інтересів тощо;

3.23.2) співбесіда кандидата з членами Комітету з призначень Наглядової ради щодо умов його роботи у разі обрання на посаду;

3.23.3) ухвалення Наглядовою радою рішення щодо висунення кандидата.

3.24. Наглядова рада щоквартально, а Загальні збори акціонерів - один раз на рік розглядають звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та про діяльність Правління. У разі необхідності Наглядова рада може вимагати звіту Правління у будь-який час та за будь-який період. Склад, форма та строки подання звітності передбачені Статутом та внутрішніми документами про Правління та Наглядову раду Товариства.

3.25. Винагорода Голови та членів Правління встановлюється у контрактах, текст яких затверджується Наглядовою радою, та складається з фіксованої частини та змінних складових, зокрема одноразової виплати, сплачуваної щороку за результатами діяльності Товариства, а також з довгострокових засобів заохочення. Основні складові системи винагород Голови та членів Правління розкриваються у зрозумілій формі у звітності та на web-сайті Товариства.

3.26. Корпоративний секретар - одноосібний незалежний орган Товариства, що здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи органів Товариства, а також обмін інформацією між ними та акціонерами. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою Товариства і є підзвітним Наглядовій раді.

3.27. До основних функцій Корпоративного секретаря, зокрема, належать:

3.27.1) виконання обов'язків секретаря Загальних зборів акціонерів;

3.27.2) забезпечення організаційно-технічних та юридичних дій щодо скликання та проведення засідань Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії, організації голосування на них (у тому числі, шляхом опитування членів цих органів Товариства), ведення та зберігання протоколів засідань цих органів;

3.27.3) участь у провадженні процедур щодо уникнення конфлікту інтересів посадових осіб Товариства;

3.27.4) забезпечення обміну інформацією про діяльність Товариства між членами Наглядової ради, Правління, акціонерами та іншими заінтересованими особами, робота зі скаргами та зверненнями акціонерів;

3.27.5) забезпечення розробки проектів Статуту, внутрішніх документів Товариства, змін та доповнень до них, зберігання оригіналів цих документів, забезпечення їх узгодженості та взаємодоповнюваності. Ознайомлення посадових осіб, акціонерів Товариства та інших заінтересованих осіб зі змістом цих документів;

3.27.6) контроль за виконанням рішень Наглядової ради, аналіз їх дієвості та ефективності;

3.27.7) координація процесу підготовки Загальних зборів акціонерів та інших корпоративних подій Товариства;

3.27.8) вирішення інших організаційних та правових питань, пов'язаних з корпоративним управлінням у Товаристві.

3.28. Правовий статус Корпоративного секретаря визначається Статутом та внутрішнім документом про Корпоративного секретаря Товариства.

4. Система моніторингу та контролю за діяльністю Товариства

4.1. Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист інвестицій акціонерів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою, Ревізійною комісією, Підрозділом внутрішнього аудиту Товариства, а також незалежною аудиторською компанією.

4.2. Наглядова рада створює Комітет з аудиту, основними функціями якого є забезпечення належного рівня контролю за підбором незалежної аудиторської компанії, співробітників Підрозділу внутрішнього аудиту Товариства, а також за процедурами складання бухгалтерської та фінансової звітності Товариства, її достовірністю, відповідністю вимогам законодавства України, національним та міжнародним стандартам. Комітет здійснює свою діяльність відповідно до внутрішнього документу про Наглядову раду Товариства.

4.3. Комітет з аудиту складається, не менше, ніж з трьох членів Наглядової ради, при цьому більшість членів Комітету мають складати незалежні члени Наглядової ради. Кожний член Наглядової ради, що входить до складу Комітету з аудиту, має бути обізнаним у сфері фінансів та фінансової звітності, не може отримувати від Товариства жодних винагород, окрім винагороди члена Наглядової ради, а також не може бути афілійованою особою Товариства згідно з визначеннями афілійованості, що застосовуються у країнах, де на організованих ринках торгуються цінні папери Товариства.

4.4. Ревізійна комісія, що складається з акціонерів Товариства, здійснює оперативний контроль фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом:

4.4.1) участі у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;

4.4.2) проведення планових та позапланових перевірок за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, акціонерів, що володіють більш, як 10 % акцій Товариства, а також з власної ініціативи;

4.4.3) складання висновку по Річному звіту та балансу Товариства.

4.5. Діяльність Ревізійної комісії врегульована Статутом та внутрішнім документом про Ревізійну комісію Товариства.

4.6. Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядкований Правлінню і здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Функціями Підрозділу є забезпечення та гарантування:

4.6.1) адекватності та належної деталізації відображення в бухгалтерському обліку Товариства його діяльності;

4.6.2) відповідності усіх фінансових операцій та бухгалтерських проводок Товариства вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших стандартів з метою використання для формирування достовірної фінансової звітності;

4.6.3) впевненості у тому, що всі операції Товариства дозволені Правлінням (а у випадках, передбачених Статутом - також Наглядовою радою);

4.6.4) впевненості у тому, що будь-яке недозволене або протиправне використання активів Товариства буде своєчасно попереджено або, принаймні, виявлено;

4.6.5) виявлення недоліків у діяльності структурних підрозділів Товариства, аналіз причин їх виникнення та розробка механізмів їх запобігання у майбутньому.

4.7. Незалежна аудиторська компанія (Аудитор) залучається для проведення щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.8. Функція підбору Аудитора з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію, покладається на Наглядову раду Товариства. Товариство здійснює періодичну зміну Аудитора.

4.9. Комітет з аудиту Наглядової ради Товариства проводить усі необхідні попередні переговори щодо проведення аудиту та умов договору з Аудитором, остаточний текст якого затверджується Наглядовою радою.

4.10. Договором з Аудитором буде передбачати участь його представників у розгляді питань щодо Річної фінансової звітності та Консолідованої фінансової звітності Загальними зборами акціонерів (Наглядовою радою) та надання Аудитором Звіту про основні результати проведеного ним аудиту.

5. Посадові особи органів Товариства

5.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі за текстом - "Посадові особи"), є голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, голова Ревізійної комісії, Корпоративний секретар Товариства.

5.2. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них завдань та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

5.3. Посадова особа діє на підставі укладеної з Товариством угоди (контракту, трудової угоди, цивільно-правової угоди), в якій визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати її діяльності, підстави припинення та наслідки дострокового розірвання угоди тощо.

5.4. Посадова особа може провадити підприємницьку діяльність, яка конкурує з діяльністю Товариства, а також займати посади в органах інших суб'єктів підприємницької діяльності тільки у випадках, які не суперечать вимогам законодавства України та дозволяються органом, що обрав або призначив цю посадову особу.

5.5. Укладенню угоди, зазначеної у п. 5.3, передує заповнення особою, з якою укладається угода, декларації про перелік суб'єктів підприємництва, у яких ця особа або її близькі родичі, коло яких визначається Статутом Товариства, є засновником (акціонером, учасником). Після укладення угоди посадова особа повинна щоквартально заповнювати зазначену декларацію та подавати її Корпоративному секретареві Товариства.

5.6. Посадові особи, окрім персональних, мають загальні зобов'язання та обмеження щодо здійснення своїх повноважень в органах Товариства, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства. Зокрема, посадові особи Товариства зобов'язані:

5.6.1) виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;

5.6.2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчиненню правопорушень Товариством та іншими посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідного виду відповідальності;

5.6.3) діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції;

5.6.4) негайно письмово повідомляти Голову Наглядової ради про наявність конфлікту інтересів щодо конкретної справи (угоди, проекту) Товариства;

5.6.5) у межах своєї компетенції забезпечувати зберігання інформації з обмеженим доступом, вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівниками та іншими посадовими особами Товариства;

5.6.6) під час виконання посадових обов'язків та протягом двох років після припинення повноважень не розголошувати та не використовувати у власних інтересах конфіденційну чи комерційну інформацію, яка стала відома під час виконання посадових обов'язків;

5.6.7) здійснюючи представництво Товариства перед третіми особами, не розкривати інформацію, яка може мати негативний вплив на ставлення до Товариства, поводитися таким чином, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.

5.7. Конфлікт інтересів - це ситуація, в якій посадова особа має особисту заінтересованість (пряму, опосередковану чи потенційну), що перевищує просту заінтересованість у результатах виконуваної роботи незалежно від того, чи суперечить вона інтересам Товариства або діяльності, яку провадить Товариство. Конфлікт інтересів може виражатися в тому, що посадова особа матиме зиск від ситуації, що склалася або може скластися (укладення угоди, затвердження проекту тощо), або в тому, що внаслідок дій посадової особи у цій ситуації Товариство не зможе досягнути результату, який найбільшою мірою відповідає інтересам Товариства.

5.8. Посадові особи вважаються такими, що мають особисту заінтересованість, якщо вони або їхні близькі родичі перебувають у трудових відносинах, представляють чи володіють правами власника щодо юридичних осіб, які:

5.8.1) є постачальниками або споживачами товарів чи послуг Товариства;

5.8.2) можуть отримати вигоду від розпорядження майном Товариства;

5.8.3) мають на балансі майно Товариства.

5.9. У разі конфлікту інтересів посадової особи та Товариства щодо наявної чи майбутньої справи (угоди, проекту), посадова особа зобов'язана повідомити про це Голову Наглядової ради Товариства.

5.10. Посадова особа, яка належним чином повідомила про наявність конфлікту інтересів, не може брати участь в голосуванні з питання укладення такої угоди (затвердження проекту). Угода (проект), в якій посадова особа має заінтересованість, повинна бути схвалена більшістю членів відповідного органу управління, які не мають такої заінтересованості.

6. Розкриття інформації про Товариство

6.1. Товариство обирає стратегію забезпечення інформаційної відкритості та прозорості, яка є запорукою сталого росту інвестиційної привабливості та ринкової вартості акцій. Саме ці фактори сприяють підвищенню ліквідності акцій та зниженню інвестиційних ризиків, пов'язаних з відсутністю інформації та невпевненістю інвесторів у перспективах розвитку Товариства.

6.2. Наглядова рада та Правління забезпечують розробку та впровадження через Статут та внутрішні документи Товариства сучасної інформаційної політики, яка передбачає:

6.2.1) своєчасне та доступними засобами розкриття повної та достовірної інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства, з врахуванням вимог законодавства України та найкращих стандартів розкриття інформації, що застосовуються у країнах, де на організованих ринках торгуються цінні папери Товариства;

6.2.2) проведення активного діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами та аналітиками шляхом:

• прес-конференцій та презентацій, присвячених значним корпоративним подіям;

• загальних та індивідуальних зустрічей цього кола осіб з членами Наглядової ради та Правління;

• тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації;

• оперативного розміщення на власному web-сайті інформації про Товариство, зокрема квартальної, піврічної та річної фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших стандартів українською та англійською мовами;

6.2.3) ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

7. Товариство і суспільство

7.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його власники та керівництво усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав споживачів; збереження навколишнього середовища; неухильного виконання усіх вимог законодавства країн, де працює Товариство; ведення чесної конкурентної боротьби.

7.2. Готовність задовольнити потреби споживачів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою місії Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства буде враховуватися суспільна важливість продукції, робіт, послуг, що виробляються, будуть докладатися зусилля для задоволення потреб усього суспільства, включаючи його різні верстви.

7.3. Товариство буде підтримувати відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування у країнах, де воно здійснює свою діяльність, на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з їхніми економічними цілями та суспільними цінностями.

7.4. Товариство буде надавати підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращання рівня життя громадян.

7.5. ВАТ "________________" є підприємницьким товариством, діяльність якого знаходиться поза політикою. Статутом та внутрішніми документами забороняється будь-яке використання фірмового найменування, іміджу та матеріальних ресурсів Товариства під час передвиборчої агітації, інших політичних заходів. Товариство не підтримує матеріально ні у якій формі політичні партії, об'єднання громадян, профспілки або їхніх представників.

7.6. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві буде спрямовано на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.

8. Заключні положення

8.1. Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є втілення положень, що закріплені у цих Принципах (Кодексі), у власну корпоративну поведінку із забезпеченням там, де це доцільно, та згідно з відповідним законодавством, системи санкцій за порушення.

8.2. Працівники повинні, а споживачі, акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Корпоративного секретаря Товариства за електронною адресою __________________ про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цих Принципів (Кодексу) або внутрішніх документів Товариства, розроблених на їх виконання. Усі зазначені звернення будуть ретельно розглядатися. У разі підтвердження фактів порушень вживатимуться заходи щодо їх усунення та притягнення винних до відповідальності. Особи, що надали інформацію про порушення, не матимуть жодних негативних наслідків, їх конфіденційність буде забезпечена за винятком випадків, передбачених законодавством.

8.3. З метою координування процесу власного корпоративного розвитку у відповідності до очікувань усіх заінтересованих осіб, Товариство добровільно зобов'язується регулярно проходити процедуру рейтингування рівня корпоративного управління відповідно до визнаної у діловому співтоваристві методики. Рейтингова агенція буде обиратися серед компаній, що мають сталу бездоганну ділову репутацію. Звіт рейтингової агенції буде оприлюднюватися.

8.4. Зміни та доповнення до цих Принципів (Кодексу) вносяться відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (2)

  Документ
  На виконання пункту 1.1 Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.
 2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (3)

  Документ
  Про схвалення проекту рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.
 3. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (8)

  Документ
  У департаменті корпоративних відносин центрального апарату Комісії згідно з вимогами нормативних документів зареєстровано випуски цінних паперів таким АТ, відомості за якими раніше не надавались.
 4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (9)

  Документ
  У департаменті корпоративних відносин центрального апарату Комісії згідно з вимогами нормативних документів зареєстровано випуски акцій таким АТ (з 17.
 5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (7)

  Документ
  У департаменті корпоративних відносин центрального апарату Комісії згідно з вимогами нормативних документів зареєстровано випуски акцій таким АТ (з 30.
 6. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (1)

  Документ
  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку доводить до Вашого відома, що 7 серпня 2007 року Київським апеляційним господарським судом винесена постанова по справі N 21/259 за позовом ТОВ "Агенція фондового ринку"

Другие похожие документы..