Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку основних засобів та нематеріальних активів дозволяють визначити коло проблем, ...полностью>>
'Книга'
Ниже приводится серия из четырех статей, опубликованных в журнале «Время рекламы» №8-11 за 2006 год (четыре подачи). Статьи написаны на материалах пер...полностью>>
'Программа дисциплины'
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский универси...полностью>>
'Документ'
Як відомо, рух грошей здійснюється у двох формах: готівковій і безготівковій. Готівковий обіг – це одна із складових грошового обороту, в якій рухают...полностью>>

І Балтії є вільними І рівними у своїй гідності та правах незалежно від мови, релігії, політичних або інших переконань, національної або культурної приналежності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Декларація прав російськомовного населення країн СНД і Балтії

15 листопада 2010

Керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного та національного права, Загальною декларацією прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Європейською конвенцією про захист національних меншин, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, та іншими документами у сфері прав людини, виходячи з гарантованості в національному та міжнародному законодавстві права людини і громадянина на рідну мову, розвиток національної культури та збереження історичної традиції,

констатуючи прояви нетолерантності, ксенофобії, штучного пригнічення і витіснення російської мови з найважливіших сфер суспільного життя деяких країн СНД і Балтії,

визначаючи неприпустимість дискримінації людини за мовною чи іншим принципом,

сприяючи побудові громадянського суспільства і правової держави з урахуванням історично зумовленої полікультурності і багатомовності,

Учасники Міжнародного форуму «Захист російської мови, культури і російськомовного населення в країнах СНД і Балтії» проголошують цю Декларацію прав російськомовного населення країн СНД і Балтії в якості завдання, до виконання якого повинні прагнути держава і суспільство, кожна людина і посадова особа:

Стаття 1

Всі громадяни в країнах СНД і Балтії є вільними і рівними у своїй гідності та правах незалежно від мови, релігії, політичних або інших переконань, національної або культурної приналежності; і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі взаємоповаги і братерства.

Стаття 2

Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії має право на рідну російську мову і культуру, віру, збереження своїх історичних традицій, соціальної та інформаційного середовища.

Стаття 3

Ніхто і ні за яких умов не може бути примушений до відмови від рідної російської мови, культури, віри, що не суперечать закону поглядів і переконань.

Стаття 4

Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії, де б він не знаходився, має право на визнання своєї правосуб'єктності.

Стаття 5

Усі громадяни рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний законодавчий захист. Всі громадяни мають право на рівний захист від будь-якої дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації.

Стаття 6

Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними та міжнародними судами в разі порушення його основних прав.

Стаття 7

Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Стаття 8

Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії має рівні права на свободу мирних зборів і асоціацій, на відстоювання своїх прав на рідну мову і культуру законному встановленими методами і способами.

Стаття 9

1. Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або за допомогою вільно обраних представників.

2. Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії має право рівного доступу до державної служби.

3. Воля народів країн СНД і Балтії та їх російськомовних громадян, мають бути основою державного управління.

Стаття 10

1. Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

2. Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю.

Стаття 11

1. Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії має право на освіту рідною російською мовою. Освіта повинна бути безплатною в системі початкової та загальної освіти. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного.

2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особистості та підвищення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами і повинна сприяти побудові в країнах СНД і Балтії громадянського суспільства.

3. Батьки мають невід'ємне право вибору виду і мови освіти для своїх дітей.

Стаття 12

1. Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами.

2. Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії має право на захист її моральних і матеріальних інтересів.

Стаття 13

Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії має право на соціальний і правовий порядок, при якому права і свободи, викладені у цій Декларації, можуть бути повністю здійснені.

Стаття 14

1. Кожен російськомовний громадянин країн СНД і Балтії має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особистості.

2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна російськомовний громадянин країн СНД і Балтії може піддаватися тільки встановленим законом обмеженням і виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги відповідних прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.

Стаття 15

Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як надання будь-яких людині або групі осіб незаконних привілеїв, або права вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у цій Декларації.

Стаття 16

Будь-які дії спрямовані на насильницьку асиміляцію російськомовних громадян країн СНД і Балтії, застосування по відношенню до них політики етноциду (знищення етнічної чи національної ідентичності, самосвідомості народу), тягнуть за собою відповідальність згідно з національним і міжнародним законодавством.

Злочини етноциду не мають терміну давності.

13 листопада 2010 р. КиївСкачать документ

Похожие документы:

 1. Політологія: підручник / Ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. К. Вц "Академія", 2003. 528 с. (Альма-матер)

  Документ
  Підручник, перше і друге видання якого були схвально сприйняті науково-педагогічною громадськістю і студентами, у новому варіанті охоплює широкий спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентує на пізнанні сутності й особливостей
 2. Національна економіка

  Документ
  Ю.В. Ніколенко,доктор економічних наук, професор;А.В. Шегда,доктор економічних наук, професор;Л.В. Левковська,к.е.н., ст. науковий співробітник, член-кореспондентАкадемії економічних наук України.
 3. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 4. Пакти й конституції законів та вольностей війська запорозького. 27

  Закон
  Тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 100
 5. Політологія / Кремень

  Документ
  Політика є особлива сфера життєдіяльності людини. І так як не всі люди сіють хліб, виготовляють машини або співають на сцені, не всі займаються і політикою.

Другие похожие документы..