Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Ця книга розміщена на сайті – ласкаво просимо відвідати наш сайт, щоб скачати іншу християнську літературу безкоштовно, а також задати питання на нашо...полностью>>
'Планы семинарских занятий'
Издержки производства, индивидуальные и общественные издержки производства, издержки производства и издержки обращения, безвозвратные издержки, посто...полностью>>
'Пояснительная записка'
Рабочая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и прог...полностью>>
'Документ'
Русские мыслители о положении Русской православной церкви в конце XIX в. (на примере материалов дискуссии между В. С. Соловьевым и Л. А. Тихомировым ...полностью>>

Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Миколаївський комплекс

Національного університету

«одеська юридична академія»

Кафедра кримінально-правових дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор_______П.М.Шапірко

“­­__”­­­___________2011 р.

Робоча навчальна програма

на 2011-2012 навчальний рік


для спеціальності 6.030401 “Правознавство”

Денна форма навчання

Цивільно-правова спеціалізація

Розробила ст. викладач Кіян Т.М.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № від вересня 2011

Миколаїв - 2011

 1. Навчальний план курсу

Форма навчання

Спеціалізація

Курс

Семестр

Кількість кредитів ЕСТS

Кількість модульних контролів

Форми контролю

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Денна форма навчання

Цивільно-правова спеціалізація

3

6

4

2

1-МК

2-МК

30

26

56

-

+

80

136

-

Денна форма навчання

Цивільно-правова спеціалізація

4

7

4

2

1-МК

2-МК

24

20

44

-

+

72

116

+

Всього

8

4

54

46

100

152

252

2. Загальні положення

Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю. Вона виникла та розвивається у відповідь на потреби правоохоронних органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю кримінально-правовими засобами з додержанням вимог кримінально-процесуального законодавства.

Криміналістика найменш серед інших юридичних наук залежить від змін політичних режимів, економічних курсів, соціальних катаклізмів та кон’юктурних впливів. Вона об'єктивна та реальна, як реальна злочинність та необхідність боротьби з нею в будь- яких умовах.

Криміналістичні знання – необхідна умова для професіоналів, які вирішили присвятити своє життя боротьбі за справедливість на ниві кримінально-правового захисту прав та свобод громадян, суспільства та держави.

Складна кримінологічна ситуація в державі в період перехідної економіки зумовлює необхідність вивчення криміналістики не лише майбутніми працівниками правоохоронних органів, а й працівниками юридичних служб установ, організацій та підприємств різних форм власності. Адже ці знання мають відіграти значну роль у захисті законних інтересів як фізичних так і юридичних осіб від протиправних посягань зі сторони представників злочинного світу.

На семінарських заняттях студенти під керівництвом викладача засвоюють теоретичний матеріал та набувають навичок з використання криміналістичних знань у своїй майбутній практичній діяльності. Під час практичних занять студенти здобувають практичні навички із застосування криміналістичної техніки, тактичних заходів при проведенні слідчих дій та методів при розслідуванні окремих видів злочинів.

Метою вивчення дисципліни “Криміналістика” в юридичному навчальному закладі є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з таким рівнем знань, вмінь і навичок в сфері кримінально-процесуальної діяльності, які б забезпечували досягнення таких цілей:

а) науково-юридична:

 • поглиблене вивчення теоретичних положень дисципліни “Криміналістика”, набуття спеціальних практичних навичок і вмінь ефективного застосування криміналістичних знань, техніко-криміналістичних засобів і методів у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню і попередженню злочинів;

 • опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує їм бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самоудосконалення свого професійного рівня;

 • формування навичок прийняття рішень у складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування при встановленні об’єктивної істини у кримінальних справах, а також складання процесуальних документів і ділових паперів слідчого;

б) загальноосвітня:

 • підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння позитивним досвідом інших держав щодо застосування криміналістичних знань;

в) виховна:

 • формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою та людиною.

Вивчення дисципліни “Криміналістика” має на меті здобуття криміналістичних теоретичних знань і практичних умов. Вивчення криміналістики передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки, при якому вони повинні:

Знати:

 • основні концептуальні положення загальної теорії (методології) криміналістики, систему окремих криміналістичних теорій і вчень, криміналістичні поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки;

 • положення та рекомендації науки щодо застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів під час роботи зі слідами злочину та іншою доказовою інформацією щодо обставин його вчинення;

 • положення та рекомендації криміналістики щодо тактики побудови і перевірки версій, планування розслідування злочинів, тактичних прийомів провадження слідчих дій, тактичних операцій, використання спеціальних знань і взаємодії слідчого з органами дізнання, державними установами, підприємствами, громадськістю та засобами масової інформації;

 • криміналістичні характеристики перелічених в програмі груп і видів злочинів, наукові рекомендації щодо методики їх розкриття, розслідування та попередження.

Володіти уміннями і практичними навичками:

 • застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів задля виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину і злочинця, а також їх попереднього дослідження;

 • використання одержаної під час дослідження джерел матеріальних та ідеальних відображень інформації в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів;

 • аналізу первісної інформації про злочин, правильної оцінки слідчих ситуацій та визначення напрямів (планування) розслідування конкретного злочину шляхом висування і перевірки версій;

 • організації розкриття, розслідування та попередження окремих видів злочинів, тактики проведення окремих слідчих і організаційних дій, їхнього поєднання з оперативно-розшуковими заходами (у межах тактичних операцій);

 • вирішення розумових завдань щодо використання спеціальних знань, здійснення взаємодії слідчого (дізнавача) з правоохоронними органами України і зарубіжних держав, а також із засобами масової інформації та громадськістю з метою розкриття, розслідування та попередження конкретних злочинів.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

№ теми

Модуль, змістовий модуль та тема

Аудиторні заняття (в год.)

СРС

Форма

СРС

Лекції

Семін.

(практ.)

6 семестр

Модуль 1.

14

16

38

Змістовий модуль 1. МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

6

10

20

1.

Методологічні й наукознавчі засади криміналістики

2

2

4

Завдання

для самостійної роботи, реферат*

2.

Криміналістична ідентифікація і діагностика

2

2

4

3.

Концептуальні положення криміналістичної техніки та її галузей

-

2

4

Завдання

для самостійної роботи, реферат*

4.

Криміналістична фотографія, кінозйомка, аудіо- відеозапис

-

2

4

5.

Криміналістична трасологія: сліди людини, сліди засобів учинення злочину

2

2

4

Змістовий модуль 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

8

6

18

6.

Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і речовин та слідів їх застосування (зброєзнавство). Криміналістичне дослідження холодної зброї

2

2

4

Завдання

для самостійної роботи, реферат*

7.

Криміналістичне дослідження документів та їх реквізитів (документознавство). Судове почеркознавство і авторознавство

2

2

4

8.

Техніко-криміналістичні засоби пошуку і ідентифікації особи за ознаками зовнішності (габітоскопія)

2

-

4

Завдання

для самостійної роботи, реферат*

9.

Криміналістичне дослідження речовин і матеріалів

Криміналістичне дослідження звукових слідів (фоноскопія) і запахових слідів (одорологія)

-

-

4

10.

Інформаційно-довідкове забезпечення криміналістичної діяльності (криміналістична реєстрація)

2

2

2

МК-1

тестування

Модуль 2.

16

10

44

Змістовий модуль 3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

6

4

24

11.

Концептуальні положення криміналістичної тактики

6

-

4

Завдання для самостійної роботи, реферат*

12.

Криміналістична версія і організація та планування розслідування злочину

1

2

4

13.

Тактика слідчого огляду і освідування

1

1

4

Завдання для самостійної роботи, реферат*

14.

Тактика огляду місця події

1

1

4

15.

Тактика затримання і взяття під варту

Тактика зняття інформації з каналів зв’язку і накладання арешту на кореспонденцію

-

-

4

16.

Тактика обшуку і виїмки

2

-

4

Змістовий модуль 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

10

6

20

17.

Тактика допиту і очної ставки

2

2

4

Завдання для самостійної роботи, реферат*

18.

Тактика пред’явлення для впізнання

2

2

19.

Тактика відтворення обстановки і обставин події

2

2

4

20.

Тактика використання спеціальних знань і призначення та проведення експертизи

2

2

4

Завдання для самостійної роботи, реферат*

21.

Розшукова діяльність слідчого. Профілактична діяльність слідчого

-

-

2

22.

Тактика взаємодії слідчого з органами дізнання, державними установами, громадськістю, засобами масової інформації

2

2

МК-2

Тестування

Разом за 6 семестр

30

26

80

* Протягом року кожен студент має виконати реферат по одній із зазначених тем

7 семестр

Модуль 3

12

12

38

Змістовий модуль 5. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

6

6

18

23.

Криміналістична методика.

Концептуальні положення методики розслідування окремих видів злочинів

1

-

2

Завдання

для самостійної роботи, реферат*

24.

Методика розслідування вбивств і тілесних ушкоджень

1

2

4

25.

Методика розслідування статевих злочинів

2

2

4

26.

Методика розслідування хуліганства

1

1

4

27.

Методика розслідування грабежів і розбоїв

1

1

4

Змістовий модуль 6. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

6

6

20

28.

Методика розслідування крадіжок

2

2

4

Завдання

для самостійної роботи, реферат*

29.

Методика розслідування вимагань

1

1

4

30.

Методика розслідування шахрайства

1

1

4

31.

Методика розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1

1

4

32.

Методика розслідування посадових злочинів, корупції і хабарництва

1

1

4

ДКЗ-1**

МК-3

колоквіум

Модуль 4.

12

8

36

Змістовий модуль 7. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

6

4

20

33.

Методика розслідування заволодіння чужим майном шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем

1

-

4

Завдання

для самостійної роботи, реферат*

34.

Методика розслідування контрабанди

1

-

4

35.

Методика розслідування виготовлення і збуту підроблених грошей і цінних паперів (фальшивомонетництво)

2

2

4

36.

Методика розслідування підпалів та порушень протипожежних правил

1

1

4

37.

Методика розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту

1

1

4

ДКЗ-2

Змістовий модуль 8. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

6

4

16

38.

Методика розслідування злочинів проти довкілля

1

-

2

Завдання

для самостійної роботи, реферат*

39.

Особливості методики розслідування злочинів, учинених неповнолітніми

1

1

4

40.

Особливості методики розслідування злочинів, учинених кримінальним угрупованням

2

1

4

41.

Особливості методики розслідування злочинів за “гарячими слідами”

1

1

2

42.

Особливості методики розслідування нерозкритих злочинів минулих років

1

1

2

МК- 4

тестування

Разом за 2 семестр

24

20

72

Разом за рік

54

46

152

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ – ІСПИТ

80

34

* Протягом року кожен студент має виконати реферат по одній із зазначених тем

** ДКЗ – домашнє контрольне завдання, яке перевіряє викладачСкачать документ

Похожие документы:

 1. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (3)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (6)

  Документ
  Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.

Другие похожие документы..