Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референдум...полностью>>
'Анализ'
Важнейшими показателями, характеризующими состояние здоровья населения, являются медико-демографические показатели: смертность, рождаемость, численно...полностью>>
'Конкурс'
Именно с этого замечательного стихотворения Расула Гамзатова мы решили начать наш праздник, потому что сегодня мы отмечаем Международный День Матери....полностью>>
'Документ'
Только лёгкое постукивание по асфальту отмеряет чьи-то шаги. Да слышно, как дует ветер. Здесь он почти бессилен....полностью>>

Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

риминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2001.

 • Криминалистика. / Под ред. Б.П. Смагоринского, А.А. Закатова. – Волгоград, 1995.

 • Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 1998. Криминалистика. / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2000.

 • Криміналістика: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.

 • Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова – М.: Юрист, 2005.

 • Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. – Л, 1978.

 • Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Експертиза на досудовому слідстві. – Дніпропетровськ, 2001.

 • Найдис И.Д. Использование следов орудий взлома и инструментов для расследования преступлений – Харьков, 1980.

 • Найдис И.Д. Следы орудий взлома и инструментов: Уч. пособие. – Х., 1979.

 • Новиков С.И. Криминалистические и иные специальные знания при исследовании места дорожно-транспортного происшествия. – Одесса, 1973.

 • Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов. – Волгоград, 1980.

 • Руководство для следователей. – М.: Инфра-М, 1997.

 • Руководство по криминалистической технике – М., Юр. лит. 1975.

 • Русаков М.Н. Следы преступления. – Омск, 1988.

 • Салтевский М.В. Следы человека и приемы использования их для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления. – К., 1983.

 • Салтевский М.В., Кириченко А.А. Краткий курс криминалистики в вопросах и ответах. – Симферополь, 1998.

 • Словарь основных терминов трасологических экспертиз. – М., 1987

 • Справочник следователя “Осмотр места происшествия”, М. Юрид.лит., 1979.

 • Справочное пособие для следователя “Фиксация результатов осмотра места происшествия”. - К., 1981.

  Заняття 6 - 2 години

  Тема 6. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і речовин та слідів їх застосування (зброєзнавство). Криміналістичне дослідження холодної зброї

  1. Поняття зброї та її види.

  2. Поняття холодної зброї та її класифікація.

  3. Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї.

  4. Поняття, об’єкти та значення криміналістичного дослідження вогнепальної зброї та слідів її застосування.

  5. Правила обережності при огляді зброї на місці події.

  6. Механізм пострілу. Механізм утворення слідів зброї на патронах, гільзах, кулях.

  7. Сліди застосування вогнепальної зброї і їх класифікація.

  8. Питання, які вирішує судово-балістична експертиза. Методика проведення судово-балістичної експертизи.

  9. Дослідження вибухових пристроїв і вибухових речовин.

  Хід практичного заняття

  Студенти знайомляться з висновками експертиз холодної зброї, судово-балістичних експертиз, вибухотехнічних експертиз, а також проводять наступні дії:

  1. Оглядають об’єкт: ніж, кастет, кулю, гильзу, дриб, пробоїну, частину вибухового пристрою і складають фрагмент протоколу огляду місця події.

  2. Відносно розглянутого предмета формулюють питання для постанови про призначення експертизи холодної зброї, судово-балістичної або вибухотехнічної експертизи.

  ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

  м. " ___" ____________ 2003 р.

  Слідчий слідчого відділення ВВС Малиновського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області лейтенант міліції Миро-нов О. О. на підставі повідомлення, яке було одержане о 10.00 від чергового РВВС лейтенанта міліції Олексієва М.В., прибув за вказаною адресою, де у присутності понятих (прі­звища, ім'я, по батькові, адреса) і за участю фахівців (судо­вого медика, криміналіста, інженера, автотехніка та інших учасників огляду), керуючись ст. 190, 191 КПК України (якщо проводиться огляд трупа, необхідно посилання і на ст. 192 КПК України), здійснив огляд місця події (вказати наступне: приміщення, відкрита місцевість, адреса), про ре­зультати якого відповідно до ст. 85, 195 КПК України склав протокол.

  Понятим ...... і ........ роз'яснено їх права і обов'язки від­повідно до ст. 127 КПК України, а фахівцю — згідно зі ст. 128-1.

  Огляд розпочато (вказати час), проведено (при якій погоді і освітленні — природному, денному, в ясну погоду).

  Оглядом встановлено.

  1. Загальна характеристика місця пвдії, зазначення місця його знаходження, опис його оточення.

  2. Опис входів, шляхів (суміжних приміщень, драбин, две­рей, доріг та ін.), які ведуть до місця події, стан вікон та ін.

  3. Послідовний опис окремих об'єктів (предметів, слідів) із зазначенням місця їх розташування, властивостей і ознак, застосованих способів їх виявлення, фіксації та вилучення.

  4. Опис негативних обставин.

  5. Вказівка про здійснення фотозйомки в ході огляду місця події (які об'єкти, якою камерою, з яких точок) і складення планів, схем та ін.

  Огляд закінчено (вказати час).

  З місця події вилучено (вказати що вилучено, як упакова­но, опечатано, куди направлено).

  До протоколу додаються: план, схема, негативи, знімки та ін. Протокол прочитано, записано вірно, зауважень від учас­ників огляду не надійшло.

  Поняті (підписи) (розшифровка підписів)

  Учасники огляду (підпис) (розшифровка підписів)

  Слідчий (підпис) (розшифровка підписів)

  ПРИБЛИЗНИЙ ОПИС КУЛІ Й ГІЛЬЗИ У ПРОТОКОЛІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

  (фрагмент)

  ... На підлозі, на відстані 2 м від північної і 0,8 від східної стіни, під столом, виявлено гільзу, яка виготовлена з металу жовтого кольору. Довжина гільзи 16 мм, діаметр денця 9 мм, діаметр дульця 7,6 мм; на денці гільзи є маркі-ровка "Д-43-А". Капсуль має вм'ятину у вигляді краплі. На дульці є дрібні вм'ятини. На підлозі, на відстані 0,6 м від західної і 0,8 м від південної стіни, виявлено отвір. Після випилювання частини дошки підлоги з останньої була витя­гнута куля. Куля напівсферична (один кінець кулі за фор­мою), покрита оболонкою металу червоного кольору. На ци­ліндричній поверхні кулі чітко відображені чотири сліди у вигляді рисок, які мають правий нахил. Висота кулі 14 мм, діаметр основи 7,7 мм.

  Поняті (підписи) (розшифровка підписів)

  Слідчий (підпис) (розшифровка підписів)

  Заняття 7 - 2 години

  Тема 7. Криміналістичне дослідження документів та їх реквізитів (документознавство). Судове почеркознавство і авторознавство

  План заняття:

  1. Поняття та предмет техніко-криміналістичного дослідження доку­ментів і його об'єкти.

  2. Правила поводження з документами - речовими доказами.

  3. Слідчий огляд документів, його завдання, методи, фіксація ре­зультатів.

  4. Основні способи зміни змісту документу і методи їх встановлення.

  5. Питання, які вирішуються техніко - криміналістичною експертизою документів.

  6. Поняття та наукове обґрунтування судового почеркознавства і авторознавства.

  7.Ознаки письмової мови та почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення.

  8. Підготовка матеріалів до судово-почеркознавчої експертизи. Види зразків, вимоги, що пред’являються до них.

  9. Питання, які вирішуються авторознавчою експертизою.

  Хід практичного заняття 1

  На занятті за допомогою зразків документів з технічними підробками вивчаються такі основні ознаки:

   • механічних підробок текстів (підчисток, дописок або додруковувань, витравлень, змиву записів);

   • технічної підробки підписів;

   • переклеювання фотокарток у документах;

   • підробки відбитків печаток і штампів, текстів, виконаних на сучасних технічних засобах (комп’ютерах, ксероксах і т.ін.).

  При проведенні даного практичного заняття слід ознайомити студентів з мето­дами виявлення ознак неповної підробки документів при огляді неозброєним оком, з допомогою оптичних приборів та з допомогою джерел УФ- та ІЧ- освітлення. Студенти повинні засвоїти найбільш поширені методи зміни початкового змісту документів, навчитися розпізнавати ознаки підчистки, травлення, змиву, дописки, заміни частини документа, переклейки фотознімків.

  Проведення даного практичного заняття виконується в кабінеті криміналістики з використанням техніки і колекції підроблених документів.

  На занятті за допомогою наочних матеріалів (зразків документів з технічними підробками) і технічних засобів вивчаються основні ознаки:

  а) механічної підробки текстів (підчисток, дописок або допечаток, виправлень, травлення і змиву записів);

  б) технічної підробки підписів;

  в) переклеювання фотокарток у документах;

  г) підробки відбитків печаток і штампів, машинопис­них текстів.

  Визначаються матеріали, які необхідно підготувати до техніко-криміналістичної експертизи документів, а також вивчаються основні методики техніко-криміналістичної екс­пертизи документів.

  Наочне приладдя та обладнання: документи (об'єкти огляду); мікроскоп МБС-1; лупа; світлофільтри; масштабна лінійка; фотоапарат "Зеніт"; штатив; подовжуваль­ні кільця; тросик.

  Порядок виконання:

  1. За допомогою технічних засобів оглянути документ і виявити в ньому підробки.

  2. Скласти протокол огляду документа.

  3. Сфотографувати загальний вигляд документа і виго­товити знімок розміром 9 х 12 см.

  4. Сфотографувати крупномасштабним способом сліди підчистки, виправлення та ін.; виготовити знімок 9х12 см.

  5. Виготовити фототаблицю до протоколу огляду до­кумента (на фототаблицю наклеїти два знімки за наданим зразком)

  Примітка:

  1. Документ для огляду видається студентам на почат­ку заняття, його повертають викладачеві разом з роботою після її закінчення.

  Протокол огляду документа

  11 квітня 200_ р. м. Миколаїв

  Слідчий прокуратури _____ району м. Миколаєва, юрист 3-го класу Петров А.В. за участю фахівця Сидорен­ка Н.Г., у присутності понятих: Шишкіна Олександра Романо­вича, який мешкає за адресою: м. Миколаїв, вул. Сумська, 5, кв. 3, і Мішукова Сергія Леонідовича, який мешкає за адре­сою: м. м. Миколаїв, вул. Римарська, 5/1, кв. 34, у приміщенні про­куратури з додержанням вимог ст. 190, 191 КПК України про­вів огляд документа - перепустки № 102 м. Миколаївського цегель­ного заводу № 15 від 6 січня 1999 р., вилученої під час особис­того обшуку у гр. Клімова в приміщенні прохідної м. Миколаївсь­кого цегельного заводу № 15, про що відповідно до ст. 85, 195 КПК України складено цей протокол.

  Понятим згідно зі ст. 127, а фахівцю згідно зі ст. 128 КПК України роз'яснені їх права і обов'язки.

  Огляд почато о 10 год., закінчено об 1 1 год.; проводив­ся при денному освітленні.

  Оглядом встановлено: документ являє собою друкар­ський бланк перепустки № 102, виданої 6 січня 1998 р. на ім'я Клімова — експедитора заводу "Металлобытремонт".

  Документ виконано на папері сірого кольору середньої товщини, його довжина 12 см, ширина 9 см. У рядку "Підпис" при огляді за допомогою лупи на навскісному освітленні виявлено пошкодження волокон.

  Заяв з боку понятих щодо огляду не надійшло.

  Протокол прочитано. Записано правильно.

  Поняті (підписи) (розшифровка підписів)

  Слідчий (підпис) - (розшифровка підпису)

  Хід практичного заняття 2

  У процесі проведення практичного заняття студенти складають розробку особистого почерку з виділенням загальних та індивідуальних ознак.

  Література до теми:

  1. Аксенов В. В. Технико-криминалистическое исследование документов, подвергшихся естественному изменению. – К.: МВД Украины, 1972.

  2. Бергер В.Е. Собирание и подготовка материалов для экспертизы огнестрельного оружия, боеприпасов и следов выстрела. – К., 1967.

  3. Вогнепальна травма: Перелік питань, що можуть бути поставлені судовому експерту з приводу заподіяння вогнепальної рани \\ Юрид.вісн. України. – 1999. - № 17.

  4. Винберг А.И., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. – Волгоград, 1977.

  5. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. – М.: Госюриздат, 1961.

  6. Глотов О.М. Осмотр огнестрельного оружия следователем. – Л.: Ин-т усоверш. следств. работн. 1984.

  7. Горбачев И. Любое оружие оставляет следы (экспертиза оружия и следов выстрела) \\ Закон. – 1998. - №1.

  8. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. – М.: УМЦ ГУК МВД РФ, 1992.

  9. Зуев-Инсаров Д. М. Почерк и личность. – К., 1992.

  10. Ермоленко В.Н. Теоретические и методические проблемы судебной баллистики. – К., 1976.

  11. Кафанов А.В. Вплив перешкод на характер вогнепальних ушкоджень \\ Вісник Луганського ін-ту внутр.справ МВС України. – Луганськ, 1998. – Вип.4.

  12. Кашкова Т.В., Кожевников Г.К., сборник вопросов “Судебные экспертизы” – Харьков, 1994.

  13. Комаринец Б.М. Судебно-баллистическая экспертиза. – М., 1974.

  14. Корухов Ю.Г. Криминалистическое исследование документов. – М., 1975.

  15. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во БЕК, 2001.

  16. Криміналістика / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 2001.

  17. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М., 2000.

  18. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И.Бастрыкина. – М., 2001.

  19. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрид. лит., 1997.

  20. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрист, 2003.

  21. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н. И. Порубова – Минск: Высш. шк., 1997. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2001.

  22. Криминалистика. / Под ред. Б.П. Смагоринского, А.А. Закатова. – Волгоград, 1995.

  23. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 1998. Криминалистика. / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2000.

  24. Криміналістика: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.

  25. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова – М.: Юрист, 2005.

  26. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. – М., 1987.

  27. Кустанович С.Д. Судебная баллистика. – М., 1958.

  28. Кулагин П. Г., Колонутова А. И. Экспертная методика дифференциации рукописей на мужские и женские. – М., 1970.

  29. Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование документов. – К., 1971.

  30. Лисиченко В.К., Липовский В.В. Исправленному не верить. – К., 1990.

  31. Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Експертиза на досудовому слідстві. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський юрид. ін-т МВС України. 2001.

  32. Морозов Б. Н. Особенности криминалистического исследования признаков письменной речи. Ташкент, 1985.

  33. Михайлов М.А. Основи методики розслідування кримінальних вибухів. Автореф. канд. дис. – К., 2000.

  34. Наумец А. Криминальные взрывы. Признаки обнаружения взрывчатых веществ // Частный сыск, охрана. 1995. №8. С. 31-33.

  35. Охотничье огнестрельное оружие отечественного производства / Ред. А.И Устинов. – М., 1969.

  36. Плескачевский В.Н., Юхин С.Н. Криминалистическое оружиеведение: справочник. – М.: Юриспруденция, 2002.

  37. Подшибякин А.С. Холодное оружие. Уголовно-правовое и криминалистическое исследование. – Саратов, 1980.

  38. Петряєв С.Ю. Обережно, фальшивка! (довідник для касирів). – К., 1987.

  39. Поленов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование. – М.: Юрид. лит., 1980.

  40. Русаков М.Н. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. – Омск, 1981.

  41. Ручкин В.А. Криминалистическая экспертиза оружия и следов его применения: вопросы теории, практика и дидактика: Учеб.-метод. пособие / Рос. Акад. образования. – М.: ООО Полиграф Профи, 2004.

  42. Салтевский М.В., Кириченко А.А. Краткий курс криминалистики в вопросах и ответах. – Симферополь, 1998.

  43. Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч. 1.– Х. 1999. Гл. 17, 23.

  44. Самсонов Г.А. Судебная баллистика. – М., 1975.

  45. Словарь основных терминов судебно-технической экспертизы документов. – М.,1978.

  46. Технико-криминалистическая экспертиза документов. – Волгоград, 1978.

  47. Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия. – Барнаул, 1987.

  48. Тихонов Е.Н. Судебно-балистическая экспертиза. – Барнаул, 1991.

  49. Черваков В.Д. Судебная балистика. – М., 1997.

  Семінарське заняття 8 - 2 години

  Тема 10. Інформаційно-довідкове забезпечення криміналістичної діяльності (криміналістична реєстрація)

  План заняття:

  1. Поняття, завдання та види криміналістичної реєстарції.

  2. Поняття, мета, види, форми і способи формування криміналістичного обліку.

  Наукові та правові засади криміналістичних обліків.

  3. Система криміналістичних обліків.

  4. Способи реалізації даних обліків при розшуці осіб, предметів, розкритті злочинів.

  5. Інформаційно-довідкові та оперативно-розшукові обліки.

  6. Використання криміналістичних обліків для розшуку злочинців, попередження, розкриття і розслідування злочинів.

  Література до теми:

  1. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р.

  2. Волынский А.Ф., Россинская Е. Р. Криминалистическая регистрация. – М., 1992.

  3. Девикеев Е.И. Криминалистическая регистрация. – М., 1987.

  4. Зуйков Г.В. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1980.

  5. Использование следователем учетов, картотек и иных банков данных. – М., ВНИИ МВД РФ, 1994.

  6. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів: Обліки. Фондова лекція / О.В. Одерій, М.Г. Щербаковський, М.Г.Чернець; Кафедра криміналістики і криміналістичних експертиз ДІВС.– Донецьк, 2001.

  7. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во БЕК, 2001.

  8. Криміналістика / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 2001.

  9. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М., 2000.

  10. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И.Бастрыкина. – М., 2001.

  11. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрид. лит., 1997.

  12. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрист, 2003.

  13. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н. И. Порубова – Минск: Высш. шк., 1997.

  14. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2001.

  15. Криминалистика. / Под ред. Б.П. Смагоринского, А.А. Закатова. – Волгоград, 1995.

  16. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 1998.

  17. Криминалистика. / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2000.

  18. Криміналістика: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.

  19. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова – М.: Юрист, 2005.

  20. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. – М.: ИНФРА-М, 2000.

  21. Разумов Э.А. Криминалистические учеты: Метод.пособие. – К., 1991.

  22. Рассейкин Д.П. Очерк истории уголовной регистрации. – Саратов, 1976.

  23. Рассейкин Д.П. Уголовная регистрация. – Саратов, 1977.

  24. Салтевский М.В., Кириченко А.А. Краткий курс криминалистики в вопросах и ответах. – Симферополь, 1998.

  Розділ ІІІ. Криміналістична тактика

  Семінарське заняття 9 - 2 години

  Тема 12. Криміналістична версія. Організація та планування розслідування злочину

  План заняття:

  1. Поняття, види криміналістичних версій та їх значення в розслідуванні злочинів

  2. Конструювання криміналістичних версій. Основні правила і методи перевірки.

  3. Поняття організації розслідування та планування роз­слідування, його принципи і елементи.

  4. Технологія планування розслідування. Форми плану розслідування. Зміст плану. Особливості планування по складних, багатоепізодних справах.

  5. Планування тактичних операцій та окремих слідчих дій.

  Хід практичного заняття

  У процесі проведення заняття студенти розглядають за­пропоновані викладачем фабули кримінальних справ, висува­ють версії, складають плани проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

  Фабули

  1. Вранці 8 січня 2002 року біля дому № 45 по вул. Олександра Невського було виявлено труп гр. Г., смерть якого наступила в результаті нанесення йому ножового по­ранення в область серця. На підставі одержаних оперативно-розшукових даних було висунуто версію про те, що до ско­єння злочину причетний гр. Т., який підозрював, що потер­пілий був коханцем його дружини.

  Завдання. Сформулювати систему проведення необхідних слідчих дій, які повинні витікати з версії про вбивство гр. Г. гр-м Т. і мотивах скоєння ним цього злочину. Після чого скласти план перевірки цих версій.

  2. 25 січня 2003 року о шостій годині ранку слідчому повідомили про те, що сторожем гр. А. знайдено труп чоло­віка із слідами насильницької смерті у вигляді великих крововиливів в області голови і обличчя.

  Оглядом місця події встановлено, що труп чоловіка по груди знаходився у вікні підвалу вказаного будинку. На думку судового медика, який брав участь в огляді, смерть наступила від численних сильних ударів тупим предметом, можливо кулаком, по обличчю та голові. Крові на місці ви­явлення трупу було не багато. Під час огляду були встанов­лені наступні обставини: у кишені одягу вбитого відсутні які-небудь документи та речі; чоботи взуті неправильно — лівий чобіт взутий на праву ногу, правий - на ліву. Коли були зняті чоботи, виявилося, що на шкарпетках є кров. Та­кож було визначено, що якщо шкарпетки та сорочка потер­пілого були достатньо свіжими і відносно чистими, то весь інший одяг — брудний, старий і місцями порваний.

  Питання. Які типові версії можна висунути при одер­жанні інформації? Які версії за мотивами та обставинами вбивства можна побудувати на підставі інформації, одержа­ної у результаті огляду місця події? Сформулюйте версії і складіть план розслідування стосовно перевірки кожної ви­сунутої версії.

  Література до теми: • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

   Документ
   Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
  2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

   Документ
   Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
  3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

   Документ
   Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
  4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (3)

   Документ
   Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во
  5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (6)

   Документ
   Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.

  Другие похожие документы..