Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
8 кл) Апрель 010 года Конкурс «Проект урока с применением ПК» («ЭГИДА»). Сертификат участника Апрель 010 года Обласной конкурс «ПедИнициатива 010» Се...полностью>>
'Инструкция'
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯУТВЕРЖДАЮ(орган юридического лица (учредители);00.00.00 № 00лицо, уполномоченное утверждатьЭкономиста по материально-техническом...полностью>>
'Сценарий'
1 ведущий: Вот уже более 200 лет прошло со дня рождения поэта. А мы и сегодня с трепетом шепчем любимые строки его произведений, с волнением перелисты...полностью>>
'Документ'
Пакет програм "1З-Бухгалтерія" складається із двох незалежних програм: "Облік бухгалтерських операцій" (bmp.exe) і "Платіжні...полностью>>

Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Поняття і сутність криміналістичної габітології. Природно-наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності. Зовнішній облік людини, його елементи і ознаки, їх ідентифікаційне значення та класифікація.

Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її одержання. Поняття слідів пам’яті людини та їх властивості. Загальна характеристика криміналістичних засобів, методів і прийомів фіксації ознак зовнішності людини. Опис ознак зовнішності за методом “Словесного портрета”. Застосування з цією метою комп'ютерної програми “Фоторобот”.

Використання методів, засобів і прийомів криміналістичної габітології в розшуку та ідентифікації осіб, розкритті і розслідуванні злочинів.

Криміналістична портретна експертиза: питання, що вирішуються нею; матеріали, які надсилаються на експертне дослідження; вимоги щодо фотознімків та відеофрагментів. Особливості методики ототожнення людини.

Тема 9. Криміналістичне дослідження речовин і матеріалів. Криміналістичне дослідження звукових слідів (фоноскопія) і запахових слідів (одорологія)

Поняття речовин і матеріалів як джерела інформації про злочинця и обставини події, характеристика об’єктів. Мікрооб’єкти і мікросліди: поняття, значення і класифікація. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми виявлення, фіксації, вилучення та дослідження мікрослідів.

Трасологічні дослідження. Питання, що вирішуються вивченням слідів у перебігу слідчих дій, перевіркою за криміналістичними обліками, попереднім (доекспертним) дослідженням, експертизами (трасологічною, дактилоскопічною, криміналістичною експертизою матеріалів, речовин та виробів). Матеріали, що подаються на експертно-трасологічне дослідження.

Поняття та властивості звукових слідів (криміналістичної відео-фоноскопії, акустики). Звук як джерело криміналістичної інформації. Сучасні технічні засоби і прийоми фіксації звукових слідів. Особливості огляду відео-фономатеріалів.

Наукові засади і сучасні можливості дослідження звукових слідів (відео-фоноскопічної, акустичної експертизи) і використання їх для розшуку і ототожнення джерела звуку.

Запахові сліди. Поняття криміналістичної одорології (науки про запахи). Інформаційна сутність і властивості слідів запаху. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми роботи зі слідами запаху на місці події. Технічний, процесуально-тактичний та етичний аспекти одорологічного методу.

Сучасні можливості дослідження і використання слідів запаху у практиці розслідування окремих видів злочинів. Методика здійснення ідентифікації за запахом шляхом застосування оперативно-розшукового собаки.

Тема 10. Інформаційно-довідкове забезпечення криміналістичної діяльності (криміналістична реєстрація)

Поняття, науково-правові засади та завдання кримінальної реєстрації як галузі криміналістичної техніки і практичної діяльності. Об’єкти, форми і способи формування криміналістичних обліків.

Система, принципи організації та підрозділи правоохоронних органів, що здійснюють криміналістичні обліки. Поділ обліків в залежності від ступеня централізації: місцевий, регіональний, державний і міждержавний (Інтерпол). Характеристика окремих видів криміналістичних обліків та інформаційно-довідкових систем (колекцій), здійснюваних науково-дослідними і експертно-криміналістичними центрами МВС України.

Способи реалізації даних обліків у розкритті злочинів, розшуку осіб та предметів. Документи для поставлення об’єкта на облік і перевірки його за обліком.

Тенденції та перспективи розвитку кримінальної реєстрації, проблеми її автоматизації і комп’ютеризації в системі МВС України.

Криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації. Поняття комп’ютерної інформації як об’єкта криміналістичного дослідження. Предмет, наукові засади та завдання криміналістичного дослідження комп’ютерної інформації.

Виявлення, фіксація та вилучення комп’ютерної інформації. Огляд і дослідження друкованих текстів, виготовлених за допомогою сучасних цифрових і знакодрукуючих пристроїв – принтерів і плотерів електронно-обчислювальних машин, персональних комп'ютерів, та ознаки, які використовуються для їх розшуку та ідентифікації.

Попереднє криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації. Виготовлення розшукової таблиці.

Експертиза електронних документів, виготовлених за допомогою комп’ютерної техніки. Значення результатів криміналістичного дослідження комп'ютерної інформації для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів.

Розділ 3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

Тема 11. Концептуальні положення криміналістичної тактики

Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв’язок з іншими розділами криміналістики. Правові, логічні, психологічні та етичні засади криміналістичної тактики. Джерела розвитку криміналістичної тактики.

Основні поняття і категорії криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична рекомендація, тактична операція (комбінація), тактичне рішення.

Тактичний прийом як центральний елемент криміналістичної тактики. Джерела виникнення тактичних прийомів, їх класифікація та критерії допустимості.

Тактична рекомендація та її види. Роль криміналістичної тактики і використання її категорій (основних понять, вчень) у розслідуванні злочинів.

Тактична операція. Мета і види тактичних операцій. Складання плану підготовки і проведення тактичної операції. Реалізація тактичної операції та закріплення її результатів. Використання і значення тактичних операцій на початковому і подальшому етапах розслідування злочинів. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику.

Поняття і сутність тактичного рішення. Прийняття тактичного рішення в умовах тактичного ризику.

Слідча дія: поняття, класифікація та загальна характеристика. Тактика слідчої дії та її співвідношення з іншими процесуальними й організаційними діями слідчого.

Тенденції і перспективи подальшого розвитку криміналістичної тактики.

Тема 12. Криміналістична версія і організація та планування розслідування злочину

Поняття криміналістичної версії та її логічна природа. Класифікація криміналістичних версій. Типові версії та їх значення для слідчої, оперативно-розшукової, експертної та судової діяльності.

Підстави, умови і тактичні прийоми побудови слідчих версій. Залежність версій від аналізу та оцінки слідчої ситуації під час розслідування.

Перевірка й оцінка версій.

Поняття і значення планування, як умови і методу наукової організації розслідування. Принципи, види і підстави планування. Співвідношення версій і плану розслідування. Особливості планування на різних етапах розслідування.

Особливості планування розслідування багатоепізодних злочинів; під час розслідування злочинів слідчою бригадою; роботи з декількома справами, що одночасно знаходяться у провадженні слідчого. Прийоми координації спільної роботи слідчого, оперативних працівників, інших учасників процесу та способи контролю за виконанням плану розслідування. Використання ЕОМ в діяльності по плануванню і організації розслідування.

Планування окремої слідчої дії, тактичної операції.

Технологія планування розслідування. Види і форми планів. Допоміжна документація в перебігу планування.

Тема 13. Тактика слідчого огляду і освідування

Поняття слідчого огляду як методу дослідження матеріальних джерел доказової та орієнтовної інформації. Огляд – слідча дія, його види, етапи проведення і завдання. Принципи слідчого огляду, техніко-криміналістичні засоби і методи, використовувані під час його провадження. Учасники слідчого огляду. Участь спеціаліста в слідчому огляді.

Огляд предметів і документів, що можуть бути речовими доказами. Техніко-криміналістичні засоби і тактичні прийоми огляду валіз, особистих речей, в т. ч. документів (паспортів, цінних паперів, вітчизняної та іноземної валюти), виробів мистецтва і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, та порнографічних предметів. Огляд комп’ютерної техніки. Питання, вирішуванні шляхом огляду цих об’єктів – носіїв доказової інформації.

Огляд приміщень і ділянок місцевості, що не є місцем події. Організаційні і тактичні прийоми огляду службових і житлових приміщень, присадибних та інших ділянок відкритої місцевості. Питання, вирішуванні оглядом.

Огляд транспортних засобів. Тактичні прийоми і технічні засоби огляду, обумовлені видом транспортного засобу (автомобільний, залізничний, морський, повітряний). Питання, вирішуванні оглядом окремих транспортних засобів.

Огляд тварин і їхніх трупів. Питання, вирішуванні оглядом тварин та їхніх решток. Тактичні прийоми огляду цих об’єктів.

Освідування. Поняття і сутність освідування як особливого різновиду слідчого огляду і методу дослідження анатомічної будови тіла людини та його зовнішніх ознак. Підстави огляду у світлі конституційних гарантій недоторканості особи. Питання, вирішуванні освідуванням, та його значення в розслідуванні злочинів. Тактичні прийоми і етичні основи освідування. Фіксація процесу і результатів освідування.

Тема 14. Тактика огляду місця події

Огляд місця події: поняття, суть, ціл,і зміст та завдання Підготовка до огляду місця події. Тактичні прийоми огляду місця події. Типові матеріальні джерела інформації під час огляду місця події на відкритій місцевості, у помешканні. Прийоми аналізу обстановки місця події для одержання інформації щодо події (місця, часу і механізму вчинення) злочину і злочинця

Поєднання огляду місця події з організаційними та оперативно-розшуковими заходами. Організація слідчо-оперативної групи та її завдання. Дії учасників слідчо-оперативної групи, керівна роль слідчого. Взаємодія учасників огляду як чинник, що визначає його ефективність.

Фіксація процесу і результатів огляду місця події. Оцінка результатів огляду місця події. Використання результатів огляду місця події для подальшого розслідування.

Первинний зовнішній огляд трупа на місці його виявлення. Тактика огляду трупа в залежності від встановлення або невстановлення особистості загиблого. Питання, що вирішуються шляхом огляду трупа. Роль спеціаліста – судового медика під час огляду трупа. Ексгумація трупа.

Основні і допоможні способи фіксації результатів огляду. Оцінка і використання одержаних в ході огляду даних для розкриття і розслідування злочинів.

Процесуальні особливості огляду місця події як слідчої дії. Основні стадії і етапи огляду місця події. Підготовчий (до виїзду та прибуття на місце). Робочий (оглядовий, статичний та динамічний методи). Заключний етап. Методи огляду і дослідження обстановки місця події. Додатковий та повторний огляд місця події. Коло учасників огляду місця події. Діяльність на місці події слідчо-оперативної групи. Взаємодія в її складі слідчого з оперативними працівниками, спеціалістами, співробітниками різних служб органів внутрішніх справ. Поєднання огляду місця події з оперативно-розшуковими заходами і іншими слідчими діями.

Вивчення і попереднє дослідження слідів і інших речових доказів безпосередньо на місці події, перевірка за криміналістичними обліками. Використання отриманих результатів для розшуку злочинців по гарячих слідах.

Поняття негативних обставин і їх значення для викриття інсценування злочинів.

Зовнішній огляд трупа на місці його виявлення. Питання, що вирішуються оглядом. Роль спеціаліста - судово-медичного експерта (лікаря) під час огляду трупа. Тактика огляду в залежності від того, встановлена чи не встановлена особа покійного. Ексгумація трупа.

Огляд приміщень та ділянок місцевості, які не є місцем події, але пов’язані зі злочином. Фіксація ходу і результатів огляду місця події.

Загальні тактичні положення огляду. Залучення спеціалістів до участі в огляді. Використання сучасних техніко-криміналістичних засобів.

Тема 15. Тактика затримання і взяття під варту. Тактика зняття інформації з каналів зв’язку і накладання арешту на кореспонденцію

Поняття і сутність затримання особи, підозрюваної (обвинуваченої, засудженої) у вчиненні злочину, його процесуальні підстави у світлі конституційних гарантій недоторканості особи. Різновиди і значення затримання для встановлення фактичних обставин злочину.

Тактика затримання підозрюваного (обвинуваченого). Підготовка до затримання. Питання організаційно-тактичного забезпечення затримання та безпеки його учасників: вивчення особи, що підлягає затриманню, та місця затримання; складання плану затримання, комплектування слідчо-оперативної групи, інструктаж, керівництво нею. Підготовка технічних засобів. Допоміжна документація під час планування.

Тактичні прийоми затримання з попередньою підготовкою в приміщенні (житловому, службовому), громадських місцях, на відкритій місцевості, в лісі, в горах, у транспортних засобах. Особливості тактики затримання озброєного злочинця, групи осіб одночасно (озброєних та без зброї). Оперативно-тактичні операції по затриманню небезпечних злочинців. Поєднання затримання з іншими слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами. Використання допомоги громадськості і засобів масової інформації при підготовці та здійсненні затримання. Правила застосування зброї та спеціальних технічних засобів щодо особи, яку затримують. Особливості конвоювання затриманих. Тактичні прийоми затримання без попередньої підготовки. Фіксація процесу та результатів затримання.

Поняття, види і завдання зняття інформації з каналів зв’язку. Правові засади і умови зняття інформації з каналів зв’язку у світлі конституційних гарантій недоторканності особистого життя громадян. Етичні і психологічні основи зняття інформації з каналів зв’язку.

Підготовка і технологія прослуховування телефонних та інших переговорів. Використання технічних засобів звукозапису під час зняття інформації з каналів зв’язку.

Особливості тактики огляду і відтворення фонограми переговорів, фіксації їхнього ходу і результатів. Фіксація результатів звукозапису та відтворення фонограми телефонних та інших переговорів.

Оцінка і використання результатів зняття інформації з каналів зв’язку у розкритті і розслідуванні злочинів.

Тема 16. Тактика обшуку і виїмки

Поняття, види і завдання обшуку та виїмки. Підстави обшуку і виїмки в світлі конституційного права людини на особисту недоторканність; конституційних гарантій недоторканності житла, таємниці листування та іншої кореспонденції. Психологічні та етичні основи обшуку і виїмки.

Тактичні прийоми підготовки до обшуку і виїмки. Збирання необхідних відомостей щодо об’єкту обшуку. Підбір учасників і залучення спеціалістів до участі в обшуку та виїмці. Підготовка техніко-криміналістичних засобів. Визначення шляхів використання під час обшуку даних, отриманих шляхом оперативно-розшукової діяльності. Складання плану підготовки і проведення обшуку.

Особистий обшук. Тактичні прийоми особистого обшуку затриманих осіб. Особливості обшуку особистих речей затриманих. Схованки, які є типовими для названих об'єктів обшуку, та засоби і методи їхнього виявлення. Заходи обережності під час провадження цих видів обшуку.

Обшук транспортних засобів. Тактичні прийоми обшуку, зумовлені видом транспортного засобу (автомобільний, залізничний, морський, повітряний). Типові види схованок у транспортних засобах, методи і засоби їхнього виявлення.

Обшук у помешканнях. Підготовка і тактичні прийоми обшуку у службових і житлових приміщеннях міського та сільського типу. Схованки, які є типовими для названих об'єктів обшуку, та засоби і методи їхнього виявлення.

Обшук ділянок місцевості. Підготовка і тактичні прийоми його проведення.

Особливості тактики групового і повторного обшуку.

Підготовка і тактичні прийоми провадження окремих видів виїмки, в т. ч. електронної інформації. Накладення арешту на майно.

Фіксація процесу та результатів обшуку і виїмки. Оцінка та використання результатів обшуку і виїмки у розкритті і розслідуванні злочинів.

Тема 17. Тактика допиту та очної ставки

Поняття, завдання і види допиту. Процесуальні, криміналістичні, психологічні і морально-етичні основи допиту. Тактичні прийоми спілкування (розповідь, розпит, демонстрація, жестикуляція, міміка тощо). Використання даних логіки, психології, педагогіки та інших наук під час підготовки і проведення допиту.

Підготовка до допиту, його організаційне і технічне забезпечення: збирання вихідних даних для допиту, визначення черговості допитів і засобу виклику допитуваного, вибір часу, місця допиту і техніко-криміналістичних засобів. Залучення до участі у допиті спеціаліста. Планування тактики допиту в залежності від слідчої ситуації (безконфліктної, конфліктної); необхідності та порядку використання під час допиту інформації, отриманої оперативним шляхом.

Загальні тактичні прийоми допиту на різних його етапах (стадіях). Сутність, значення і тактичні прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним. Тактичне керування процесом допиту. Постановка запитань особі, яка допитується. Види запитань.

Тактичні прийоми подолання відмови від давання показань та викриття допитуваного в неправдивості. Допустимі прийоми емоційного, логічного та психологічного впливу на допитуваного. Проблема детекції емоційно-психологічного стану допитуваної особи у вітчизняній та закордонній криміналістиці. Використання під час підготовки і проведення допиту відомостей, отриманих оперативно-розшуковим шляхом.

Тактичні операції під час допиту. Особливості тактики допиту за участю спеціаліста, перекладача та адвоката.

Засоби фіксації ходу і результатів допиту на попередньому слідстві. Застосування з метою фіксації показань звукозапису і відеозйомки. Ознайомлення допитуваного з матеріалами, в яких зафіксовані хід і результати допиту. Засоби оцінки і перевірки показань допитаних осіб.

Допит потерпілих і свідків. Підготовка і тактичні прийоми допиту потерпілих і свідків. Тактика допиту сумлінних потерпілих і свідків. Специфіка допиту мнимих потерпілих і свідків, котрі неправдиво заявили про злочин. Особливості допиту потерпілих і свідків, що перебувають у лікувальній установі. Поняття і сутність “свідоцького імунітету”.

Основні тактичні прийоми допиту неповнолітніх і осіб, що страждають фізичними хибами.

Допит підозрюваного і обвинуваченого. Тактичні прийоми допиту підозрюваного, затриманого на гарячому або безпосередньо після вчинення злочину. Підготовка і тактичні прийоми допиту обвинуваченого. Особливості тактики допиту обвинувачуваних, що визнають себе винуватими частково або взагалі не визнають себе винуватими. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених, які заявили про своє алібі.

Специфіка тактики допиту обвинувачуваних – членів злочинної групи та рецидивістів. Поняття психологічного впливу на допитуваного, його сутність, види і межі допустимості. Особливості тактики допиту іноземних громадян за участю перекладача. Особливості тактики повторного допиту. Допит експерта.

Очна ставка, її поняття і завдання. Підготовка до очної ставки. Тактичні прийоми допиту на очній ставці. Особливості фіксації процесу та результатів очної ставки.

Оцінка й використання показань допитаних осіб у подальшому розслідуванні злочинів.

Тема 18. Тактика предявлення для впізнання

Поняття, різновиди і завдання пред’явлення для впізнання. Значення і відмінність впізнання від узнавання під час інших слідчих дій.

Підготовка до пред’явлення для впізнання: особливості допиту особи, яка має впізнавати; підбір об’єктів впізнання; складання плану підготовки і проведення пред’явлення для впізнання.

Тактичні прийоми пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів, тварин, помешкань і ділянок місцевості в натурі. Особливості тактики пред’явлення для впізнання різноманітних об’єктів за їхніми копіями (фотознімком, фонограмою, кіно-відеофільмом). Особливості тактики пред’явлення для впізнання за функціональними ознаками зовнішності (за ходою, голосом, звуковою промовою). Проблема зустрічного і прихованого впізнання в криміналістиці.

Основний і допоміжні способи фіксації процесу та результатів пред’явлення для впізнання. Оцінка і використання в розслідуванні результатів пред’явлення для впізнання.

Тема 19. Тактика відтворення обстановки і обставин події

Поняття, сутність, мета відтворення обстановки і обставин події шляхом перевірки й уточнення показань на місці та її значення для встановлення фактичних обставин злочину.

Учасники перевірки й уточнення показань на місці.

Підготовка до перевірки й уточнення показань на місці. Планування та основні тактичні умови проведення цієї слідчої дії.

Тактичні прийоми перевірки й уточнення показань на місці.

Фіксація ходу і результатів перевірки й уточнення показань на місці. Оцінка та використання отриманих результатів у розкритті і розслідуванні злочини.

Поняття, різновиди і завдання відтворення обстановки і обставин події шляхом слідчого експерименту. Значення слідчого експерименту для встановлення фактичних обставин злочину.

Учасники слідчого експерименту.

Підготовка до слідчого експерименту. Тактичні умови його проведення. Реконструкція обстановки, як умова проведення даної слідчої дії.

Тактичні прийоми проведення окремих видів слідчого експерименту (на можливість сприйняття якогось факту або явища органами почуття, на можливість здійснення якихось дій, встановлення механізму утворення слідів, явищ тощо). Психологічні та етичні засади слідчого експерименту.

Фіксація умов, процесу та результатів слідчого експерименту. Оцінка і використання отриманих результатів у розслідуванні злочину.

Тема 20. Тактика використання спеціальних знань і призначення та проведення експертизи

Поняття, сутність, форми і мета використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві.

Тактика залучення спеціаліста до участі в слідчих діях. Значення цієї форми використання спеціальних знань для розслідування злочинів.

Поняття, види та значення судової експертизи у розслідуванні злочинів. Криміналістична експертиза та її класифікація. Організація, система та функції судово-експертних установ в Україні. Поняття експерта, його права та обов’язки.

Підготовка експертизи та її призначення. Визначення мети і обсягу дослідження, формулювання експертного завдання. Вибір експертної установи (експерта).

Поняття і види зразків для порівняльного дослідження. Вимоги до окремих видів зразків для порівняльного дослідження і технології їх одержання. Дотримання законності та етичних норм. Фіксація процесу одержання зразків.

Зміст постанови про призначення судової експертизи. Особливості призначення комплексної, комісійної, додаткової та повторної експертизи. Проблеми використання в кримінальному судочинстві альтернативної експертизи.

Процес експертного дослідження, його стадії. Взаємодія слідчого з експертом під час проведення експертизи. Види висновків експерта. Наукові критерії оцінки слідчим висновку експерта та його використання у розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів.

Тема 21. Розшукова діяльність. Профілактична діяльність слідчогоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (3)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (6)

  Документ
  Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.

Другие похожие документы..