Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестицион...полностью>>
'Документ'
073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,043 0,07 Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/мхК, не более 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,048 0,0 5 0,0 8 0,03 Паропрони...полностью>>
'Урок'
Учебный предмет ”Математика” уникален в деле формирования личности. Образовательный, развивающий потенциал математики огромен. Не случайно ведущей це...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Еврипид и кризис трагедии. 1 . Комедия как жанр. Проблематика комедий Аристофана. 13. Классическая греческая проза V-IV вв. до н. э. 14. Эволюция ком...полностью>>

Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

4. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативні акти до всіх розділів і тем:

Конституція України: Затв.Законом від 28 червня 1996 р. — К.: Українська правнича фундація, 1996.

Гражданский процессуальный кодекс Украины: в редакции от 18.03.2004 г. – Х.: Одиссей, 2004.

Кримінальний кодекс України, прийнятий 5 квітня 2001 р.: за станом на 15.08.2005 р. — Х.: Одісей, 2005.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. (зі змінами та доповненнями) — К., 2006.

Цивільний кодекс України. – Офіційний вісник Україини. – 2003. - №11. – Ст.461.

Про міліцію. Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565.

Про прокуратуру. Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1789-12.

Про оперативно-розшукову діяльність. Закон України від 18 лютого 1992. № 2135.

Про службу безпеки України. Закон України від 25 березня 1992 р. №2229-12.

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3783-12.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781-12.

Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду № 8 від 30 травня 1997 р.

Про судову експертизу. Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-12.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затверджена Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 8 жовтня 1998 року.

Підручники:

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2000.

Аленин Ю.П., Тищенко В.В. Особенности расследования тяжких преступлений против личности: Учеб.пособие. – Одесса: АО БАХВА, 1996.

Баев О.Я. Основы криминалистики. – М., 2001.

Бахін В.П. та ін. Криминалистика. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.

Бахин В.П., Карпов Н.С., Цымбал П.В. Преступная деятельность: понятие, ха­рактеристика, принципы, изучение. — К., 2001.

Бахін В.П., Садченко 0.0., Кузьмічов В.С. Потреби слідчої практики. — К., 1993.

Белкин Р.С. Курс криминалистики. — М., 2001.

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: Злободневные вопросы российской криминалистики. — М.: НОРМА, 2001.

Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтевський М.В., Тимошенко П.Ю. Криміналістика / За ред. П.Д. Біленчука. — К., 1998.

Біленчук П.Д., Гель А.П., Салтевський М.В., Семаков Г.С. Криміналістика. — К., 2001.

Гора І.В. Криминалистика: Пос.для підготовки до іспитів. К., 2005.

Датий А.В.. Субботин С.М. Криминалыстика. – М.: Ось, 2003.

Дідик М.М., Горбатенко І.Ю. Основи наукових досліджень у криміналістиці. – Херсон, 2003.

Дідківська С.П.. Сагайдак П.Г. Використання судово-медичних і криміналістичних даних при розслідуванні злочинів проти людини. Навч.посібник. – К.: Атіка, 2004.

Дубовий О.П. та ін. Криміналістичне дослідження слідів рук: Науково-практичний посібник. \ За ред.Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Атіка, 2000.

Зорин Г.А. Криминалистическая методология. – Мн.: Амалфея, 2000.

Зорин Г.А. Теоретические основи криминалистики. – Мн.: Амалфея, 2000.

Іерусалімов 1.0., Алексеев 0.0. Інформаційне забезпечення використання науково-технічних досягнень в слідчій діяльності: Навчальний посібник. — К., 2001.

Ищенко А.В., Карпов Н.С. Научное обеспечение практики борьбы с преступ­ностью. - К.,1997.

Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістики. — К., 1997.

Карпов Н.С., Євдокименко С.В. Злочинна діяльність. — К., 2001.

Клименко Н.И. Криминалистика как наука. — К., 1997.

Когутич І.І. Криміналістика. – К., 2008. – 888 с.

Комаха В.О Тактичні особливості попереднього дослідження криміналістичних обєктів та призначення судових експертиз: Монографія \ ОНЮА. – Вінниця : ДП ДКФ, 2006.

Криминалистика. Том 1 / Под ред. проф. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. – М.: ВЮЗШ., 1987.

Криминалистика: Том 2 / Под ред. проф. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. – М.: Акад. МВД СССР, 1989.

Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во БЕК, 2001.

Криміналістика: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 2001.

Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М., 2000.

Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И.Бастрыкина. – М., 2001.

Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрид. лит., 1997.

Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрист, 2003.

Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н. И. Порубова – Минск: Высш. шк., 1997. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2001.

Криминалистика. / Под ред. Б.П. Смагоринского, А.А. Закатова. – Волгоград, 1995.

Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 1998. Криминалистика. / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2000.

Криміналістика: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2001. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова – М.: Юрист, 2005.

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина.– М.: Юрид. лит., 1997.

Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів. — К. 2000.

Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика. — К. Юрінком Інтер, 2001.

Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. — М., 1996.

Маликов С.В. Криминалистика. – М.: Инфра-М. 2003.

Мальцев О.А. Криміналістика: конспект лекцій. – К., 2006.

Медико-криминалистическая идентификация. Настольная книга судебно-медицинского эксперта \ Под ред. В.В.Томилина. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.

Настільна книга слідчого / В.Ю.Шепітько та ін. – К.: Ін Юре, 2003.

Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. – М.: Инфра-М, 2000.

Постика И.В. Раскрытие и расследование преступлений в европейских странах: криминалистические и организационные проблемы. Одесса, 1988.

Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста. — К., 1995.

Руководство для следователей / Под редакцией Н.А. Селиванова и В.А.Снеткова. — М., 1977.

Руководство по расследованию преступлений. Научно-практическое пособие \ Под ред. А.В.Гриненко. - Х.: Консум, 2001.

Салтевский М.В. Криминалистика в современном изложении юристов. Х., 1997.

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 1999.

Салтевський М.В. Криміналістика. – Х.: Кондор, 2005.

Скригонюк М.І. Криміналістика. – К.: Атіка, 2007.

Тактика попереднього дослідження криміналістичних обєктів при проведенні слідчого огляду: Монографія \ За ред.Комахи В.О.: ОНЮА. – Чернівці : Золоті литаври, 2003.

Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. Х. Арсис. 1998.

Тівщенко В.В., Аркуша Л.І., Плахотіна В.М. Криміналістика: Навч.-метод.посібник \ ОНЮА. –О.: Фенікс, 2007.

Шепітько В.Ю. Криміналістика. Курс лекцій.— X..: Одиссей, 2003.

Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник / За ред. В.Я. Тація. — X.: Право, 2001.

Шурухнов Н.Г. Криминалистика. – М.: Юристъ, 2002.

Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник. – М.: Эксмо, 2008.

Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование:Учебно-практ.пособие. – Харьков: Эспада, 2005.

Эксархопуло А.А Предмет и система криминалистики: проблемы развития на рубеже ХХ-ХХ1 веков. – СПб.: СПбГУ, 2004.

Энциклопедия судебной экспертизы \ Под ред.Т.В.Аверьяновой, Е.Р.Россинской. – М.: Юристъ, 1999.

Яблоков Н.П. Криминалистика. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.

Яблоков Н.П. Расследование организации преступной деятельности. – М.: Юристъ, 2002.

5. ЗМІСТ ПРОГРАМИ за темами лекцій

Розділ 1. методологія КРИМІНАЛІСТИки

Тема 1 Методологічні й наукознавчі засади криміналістики

Поняття, предмет криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею.

Система науки криміналістики та однойменної навчальної дисципліни. Основні криміналістичні поняття, категорії та класифікації: загальна теорія криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів, криміналістичний засіб, прийом, рекомендація, слідча ситуація, тактичний ризик, тактичне рішення. Вивчен­ня криміналістикою закономірностей, що характеризують процес роз­криття злочинів.

Місце криміналістики в системі наукового знання і юридичних наук. Її взаємозв’язок із суспільними, природно-технічними, юридичними галузевими та спеціальними науками. Співвідношення криміналістики і теорії оперативно-розшукової діяльності.

Загальні і спеціальні завдання науки криміналістики на сучасному етапі. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів. Основні принципи і закони розвитку криміналістики.

Методологічні основи криміналістики. Поняття, сутність методів криміналістики як науки та їх співвідношення з методами практичної діяльності органів дізнання, слідства, судової експертизи та судових установ.

Система (класифікація) загально-наукових і спеціальних методів (власне криміналістичних та методів інших наук), використовуваних криміналістикою, та критерії їх допустимості у розслідуванні злочинів.

Нетрадиційні засоби і методи одержання інформації, значимої для розслідування злочинів. Нетрадиційні криміналістичні знання і методи як такі, що не дістали достатнього визнання в теорії криміналістики та впровадження в практику, але є перспективними для застосування та використання в практиці розслідування злочинів.

Проблема допустимості в кримінальному судочинстві поліграфа як методу інструментальної діагностики емоційної напруги людини з метою з’ясування її причетності до розслідуваного злочину. Технічний, процесуально-тактичний і етичний аспекти детекції емоційного стану людини за її психофізіологічними реакціями на дію словесного подразника; кінесики (Body Language – мова жестів, яка вивчає міміку, пози, жести, рукостискання, погляди, вибір відстані під час спілкування людей) як методу “детекції брехні”, що дозволяє контролювати передачу підсвідомих сигналів за допомогою жестів про власні емоції, думки та наміри.

Проблема використання в процесі розслідування злочинів голографії як методу отримання інформації полів світла або не видимих коливань та перетворення інформації про об’єкти на хвильові поля; телепатії як методу передачі та прийому думок на відстані за допомогою псі-енергії; біолокації як методу визначення місця знаходження чого-небудь за допомогою біологічних індикаторів; яснобачення, як методу сприйняття фактів, яке виникає поза аналізу певної інформації; гіпнозу як засобу посилення спогадів очевидців про події кримінального характеру; та ін.

Історія криміналістики і криміналістичних установ України. Виникнення, історія, основні етапи розвитку і сучасний стан науки криміналістики в Україні. Етапи розвитку вітчизняної криміналістики як науки.

Видатні українські вчені-криміналісти. Криміналістичні установи, кафедри криміналістики в юридичних навчальних закладах.

Криміналістика в зарубіжних країнах. Поняття і предмет зарубіжної криміналістики.

Сучасний стан криміналістичної науки в зарубіжних країнах: Австрії, Англії, Німеччині, США та ін.

Видатні вчені-криміналісти зарубіжжя. Криміналістичні установи, кафедри криміналістики у провідних юридичних навчальних закладах зарубіжжя. Підготовка кадрів за межами України.

Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної (доказової) інформації. Злочин як процес взаємодії і відображення (слідоутворення). Елементи механізму злочинної діяльності. Поняття та різновиди способу вчинення і приховування злочинів. Об'єктивні й суб’єктивні чинники, що визначають спосіб учинення злочину.

Поняття криміналістичної інформації, її різновиди та відмінність від інформації, одержаної шляхом проведення оперативно-розшукових заходів.

Поняття, види і загальна характеристика джерел криміналістичної (процесуальної, доказової) інформації.

Використання даних щодо способу вчинення і приховування злочину у розв’язанні конкретних завдань міліцією та іншими правоохоронними органами України.

Тема 2. Криміналістична ідентифікація і діагностика

Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації для практики боротьби зі злочинністю. Дискусія навколо суті та форм криміналістичної ідентифікації.

Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації, її основні види та форми. Поняття ідентифікаційних ознак та властивостей об’єкта. Ідентифікаційна сукупність ознак, ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період.

Види та форми встановлення групової приналежності (групофікації). Взаємозв’язок і відмінності ідентифікації та встановлення групової приналежності. Методика індивідуальної та групової ідентифікації.

Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від ідентифікації. Діагностичні завдання, розв’язуванні слідчою та експертною практикою.

Значення теорії криміналістичної ідентифікації, встановлення групової приналежності і криміналістичної діагностики у розкритті злочинів, розшуку і встановленні злочинців, збиранні, дослідження, оцінці і використанні доказів у кримінальних справах.

Розділ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

Тема 3. Концептуальні положення криміналістичної техніки та її галузей

Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу криміналістики. Галузі криміналістичної техніки та їх значення для збирання і дослідження інформації про злочин та його учасників.

Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів збирання та дослідження криміналістичної інформації. Правова та етична регламентація їх застосування у слідчій, оперативно-розшуковій, експертній діяльності по розкриттю і розслідуванню злочинів та під час судового розгляду кримінальних справ. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у кримінальному судочинстві.

Комплекти техніко-криміналістичних засобів, які застосовуються у “польовій криміналістиці” – при проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розкриття і розслідування злочинів.

Загальна характеристика сутності і можливостей техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів, що застосовуються для лабораторних досліджень речових доказів.

Перспективи розвитку криміналістичної техніки. Сучасні можливості та перспективи зберігання і дослідження інформації з метою розкриття і розслідування злочинів. Проблеми автоматизації експертних досліджень.

Основи криміналістичного вчення про фіксацію криміналістичної (доказової) інформації. Поняття і значення фіксації криміналістичної (доказової) інформації як методу повного і точного відображення змісту слідчої дії та її результатів. Фіксація як спосіб, що надає виявленій інформації доказової сили, та забезпечує зберігання доказів для їхнього подальшого дослідження і використання.

Складання протоколу слідчої дії – основний спосіб закріплення у встановленому законом порядку факту і результатів використання техніко-криміналістичних засобів і методів.

Загальна характеристика допоміжних способів фіксації інформації, яка має криміналістичне значення. Різновиди техніко-криміналістичних засобів, прийомів та методів фіксації і збереження доказової інформації.

Тема 4. Криміналістична фотографія, кінозйомка, аудіо- відеозапис

Поняття, сучасні можливості фіксації і дослідження візуальної інформації у практиці розслідування злочинів.

Криміналістична фотографія: сфера її застосування, значення для фіксації ознак злочину та осіб, які його вчинили, розшуку злочинців, викраденого майна, встановлення і доказування суттєвих обставин події.

Загальна характеристика технічних засобів, методів, прийомів та видів криміналістичної фотографії. Особливості фотозйомки місця події, живої особи, невпізнаного трупа, предметів і документів, слідів рук, ніг, транспортних засобів, знарядь злому, зброї та слідів їх застосування за допомогою звичайної та електронної (цифрової) фотографічної апаратури.

Криміналістичний відеозапис: засоби, методи і прийоми його застосування під час проведення окремих слідчих дій. Технологія складання і зміст плану-сценарію слідчої дії з використанням криміналістичного відеозапису.

Процесуальні й технічні правила оформлення фототаблиць, відеоплівок як додатків до відповідних протоколів слідчих дій.

Фототехнічна і електроакустична експертизи: питання, які вони вирішують; матеріали, що надсилаються на експертні дослідження.

Особливості застосування криміналістичної фотографії і відеозапису у слідчій та оперативно-розшуковій діяльності. Специфіка оформлення результатів застосування засобів і методів фіксації візуальної інформації.

Тема 5. Криміналістична трасологія: сліди людини, сліди засобів учинення злочину

Предмет, система і завдання криміналістичної трасології (слідознавства). Поняття сліду в широкому розумінні та класифікація слідів злочину в криміналістиці.

Сліди людини: сліди рук, ніг, зубів та інших частин тіла.

Сліди рук (дактилоскопія). Будова шкірного покриву долонних поверхонь рук і підошов ніг. Властивості папілярного узору. Типи і види, деталі папілярних візерунків пальців рук. Методи і технічні засоби виявлення, фіксації та вилучення слідів рук.

Сліди локомоційних навичок людини (сліди ходи). Технічні засоби і прийоми фіксації та вилучення слідів ніг і взуття.

Сліди інших частин тіла: шкірного покриву тіла (дермоскопія), зубів (дентоскопія), губів (лябіоскопія), нігтів, одягу та ін.

Сліди засобів учинення злочину: сліди знарядь злому та інструментів. Характеристика поширених пристроїв і приладів, що застосовуються для замикання приміщень та контейнерів. Предмети (замки, пломби) як сліди злочину.

Сліди джерел підвищеної небезпеки: механізмів виробничого і побутового призначення; транспортних засобів; сильнодіючих, отруйних та легкозаймистих речовин; фізичних явищ – електроструму, високої і низької температури, радіації.

Сліди сил і явищ природи. Характеристика вогню, обвалу, повені як засобів учинення злочину. Особливості їхнього дослідження.

Загальна характеристика механізму утворення слідів людини (гомеоскопія); слідів знарядь злому та інструментів (механоскопія); слідів джерел підвищеної небезпеки; слідів сил і явищ природи. Значення і можливості попереднього дослідження слідів у процесі проведення слідчих дій.

Тема 6. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і речовин та слідів їх застосування (зброєзнавство). Криміналістичне дослідження холодної зброї

Поняття криміналістичного дослідження зброї, його предмет, наукові засади та завдання.

Вогнепальна зброя. Класифікація і загальна характеристика криміналістичного дослідження балістичних об’єктів – вогнепальної зброї, набоїв до неї та слідів пострілу.

Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, фіксації, вилучення і зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, застережні заходи і правила поводження з ними. Встановлення обставин використання зброї: спосіб виготовлення, місця, напрямку та дистанції пострілу.

Дослідження балістичних об’єктів. Питання, які вирішуються вивченням цих об’єктів під час слідчих дій, попереднім (доекспертним) дослідженням; балістичною та криміналістичними експертизами вогнепальної зброї; перевіркою вогнепальної зброї, патронів, куль іі гільз за криміналістичними обліками. Підготовка матеріалів для експертного дослідження.

Вибухові речовини і пристрої. Поняття та наукові засади криміналістичної вибухотехніки. Класифікація вибухотехнічних об’єктів: слідів і продуктів вибуху, вибухових пристроїв (гранат, мін, вибухових пристроїв і речовин, піротехнічних виробів) і речовин, засобів підриву вибухових речовин і пристроїв.

Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, фіксації, вилучення та зберігання вибухових пристроїв і речовин. Застережні заходи і правила поводження з ними.

Підготовка матеріалів для експертного дослідження вибухових пристроїв, речовин і слідів їх застосування. Питання, що вирішуються вибухотехнічною експертизою.

Холодна зброя. Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування. Засоби та методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення холодної зброї. Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї та слідів її застосування.

Використання результатів досліджень об'єктів криміналістичного дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв, холодної зброї для розкриття і розслідування злочинів.

Тема 7. Криміналістичне дослідження документів та їх реквізитів (документознавство). Судове почеркознавство і авторознавство

Предмет і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів. Поняття і класифікація документів, види їх підробки.

Техніко-криміналістичні засоби і прийоми перевірки документів та їх попереднього вивчення. Особливості слідчого огляду з метою встановлення слідів-змін у документах, фіксації результатів огляду, вилучення і зберігання документів – речових доказів.

Характеристика основних способів підроблення бланків документів, відбитків печаток і штампів, внесення змін до змісту документів та ознаки, що вказують на них.

Методика встановлення первісного вигляду і змісту документа. Відновлення слабовидимих і згаслих текстів. Дослідження залитих, закреслених і закритих текстів. Прийоми встановлення прихованої (зашифрованої) інформації.

Дослідження поліграфічної продукції (державних цінних паперів, казначейських білетів, білетів Національного банку України, іноземної валюти, матеріалів порнографічного змісту та ін.). Огляд і дослідження друкованих текстів, виготовлених за допомогою технічних засобів.

Дослідження матеріалів документів (паперу, барвників штрихів тексту), засобів письма та знарядь друку (тиражування).

Техніко-криміналістична експертиза документів. Особливості підготовки матеріалів на експертизу та питання, що вирішуються нею.

Значення результатів криміналістичного дослідження документів для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів.

Предмет і наукові засади криміналістичного дослідження письма (криміналістичного почеркознавства й авторознавства). Поняття письма, письмової мови і почерку. Класифікація ідентифікаційних ознак письма і почерку. Методика криміналістичного дослідження почерку (рукописного тексту). Зміст розшукової таблиці.

Почеркознавча та авторознавча експертизи: питання, що вирішуються ними, підготовка матеріалу для експертного дослідження; види зразків почерку та вимоги, що ставляться до них.

Тема 8. Техніко-криміналістичні засоби пошуку і ідентифікації особи за ознаками зовнішності (габітоскопія)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (3)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (6)

  Документ
  Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.

Другие похожие документы..