Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сочинение'
Она может быть суровой, колючей, со студеными ветрами и сильным морозом. В такие дни хочется побыстрее спрятаться в теплом доме и смотреть как за окош...полностью>>
'Биография'
Лнглийского мастера пейзажной графики Александра Козенса (1717-1786) без преувеличения можно назвать одним из самых оригинальных художников в истории ...полностью>>
'Документ'
Организация взаимодействия и согласование совместно проводимых мероприятий с администрациями органов местного самоуправления по подготовке и проведен...полностью>>
'Закон'
3. Государственные закупки товаров проведены способом из одного источника на основании п.4 ст. 32 главы 5 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007...полностью>>

Питання до державного іспиту з теорії, історії та методології соціальних комунікацій теорія соціальних комунікацій

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

З ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Теорія соціальних комунікацій

 1. Умови виникнення магістерського курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій» і передумови виникнення поняття «соціальні комуніка­ції» в Україні.

 2. Структура поняття «соціальні комунікації».

 3. Наукові засади розвитку соціальних комунікацій.

 4. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія соціальних комунікацій».

 5. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.

 6. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: документознавство, архівознавство.

 7. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія журналістики.

 8. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія видавничої справи та редагування.

 9. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: прикладні соціальнокомунікаційні технології.

 10. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: соціальна інформатика.

 11. Соціальнокомунікаційний метод досліджень.

 12. Ознаки та рівні соціальних комунікацій як публічного спілкування.

 13. Поняття про соціальнокомунікаційні інститути та їх види.

 14. Поняття про суспільну комунікаційну систему.

 15. Соціальнокомунікаційна діяльність: структура, предмет, організація.

 16. Професіоналізація кадрів у системі соціальних комунікацій.

 17. Соціальні комунікації в системі соціальної інженерії.

 18. Поняття про соціальну пам’ять в системі соціальних комунікацій.

 19. Соціальнокомунікаційна культура суспільства.

 20. Соціальнокомунікаційні потреби, мотиви, цілі та завдання.

 21. Соціальноінформаційний підхід у методології соціальнокомунікацій­них досліджень.

 22. Соціальнокомунікаційне поняття про документ.

 23. Масова комунікація в системі соціальних комунікацій.

 24. Журналістика в системі соціальних комунікацій.

Історія соціальних комунікацій

 1. Інституціалізація в соціальнокомунікаційній сфері України.

 2. Інституціалізація наукової діяльності у галузі соціальних комунікацій.

 3. Становлення і розвиток журналістикознавчої думки в системі наук про соціальні комунікації.

 4. Роль українських медіа у розвитку соціальних комунікацій.

 5. Соціальні комунікації в умовах ідейного протистояння у світі.

 6. Церква і соціальні комунікації: історія питання.

Методологія соціальних комунікацій

 1. Структура і логіка наукового дослідження. Достовірність даних і доказовість висновків.

 2. Класифікації методів наукових досліджень.

 3. Описовий і природничонауковий підходи.

 4. Вимоги до наукових методів.

 5. Етапи наукового дослідження.

 6. Описові методи

 7. Історичний і біографічний методи.

 8. Типологічний аналіз.

 9. Класифікації документів.

 10. Контент-аналіз.

 11. Спостереження як науковий метод. Класифікація спостережень.

 12. Інтерв’ю як науковий метод. Класифікація інтерв’ю.

 13. Опитування як науковий метод. Кількісні і якісні різновиди опитувань.

 14. Проективні методики.

 15. Підготовка опитувань. Принципи добору респондентів.

 16. Структура анкети, вимоги до запитань.

 17. Експертне опитування як науковий метод. Вимоги до добору експертів.

 18. Експертні оцінки. Метод Дельфі.

 19. Експеримент у гуманітарних науках.

 20. Методологія прикладних соціальних досліджень Д.Кемпбела.

 21. Генеральна сукупність і вибірка. Визначення обсягу вибірки.

Cтатистичні методи досліджень

 1. Статистичні таблиці. Види таблиць, правила побудови та аналіз.

 2. Статистичний графік. Його елементи. Класифікація видів.

 3. Абсолютні та відносні величини. Суть, види, одиниці виміру.

 4. Середні величини. Види середніх, властивості.

 5. Характеристики та міри варіації.

 6. Вибірковий метод: етапи вибіркового спостереження. Умови застосування.

 7. Різновиди вибірок: методи та схеми відбору. Поняття малої вибірки.

 8. Кореляційний аналіз: мета, завдання, етапи проведення.

 9. Методи вивчення зв’язку соціальних явищ (непараметричні методи та рангова кореляція).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Перелік питань на державний іспит зі спеціальності “Державне управління”

  Документ
  Особливості організації системи соціального страхування залежить від обсягу охоплення членів суспільства (міжнародна, загальнодержавне, регіональне, місцеве,
 2. Програма державного іспит з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансового контролю і аналізу (протокол №15 від 30.08.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 4. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 5. Соціологія як наука

  Документ
  У час, коли соціологія в нашій країні нарешті отримала статус окремої, самостійної науки і курс соціології почали викладати в навчальних закладах різних рівнів акредитації, нагальним постало питання забезпечення студентів під­ручниками з цієї дисципліни.

Другие похожие документы..