Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
В австрийских законах нет точного определения малого и среднего бизнеса (МСБ). Австрия пользуется рекомендациями ЕвроСоюза, в соответствии с которыми ...полностью>>
'Закон'
по внесенному депутатами Государственной Думы Российскойдля рассмотрения на «Круглом столе» Комитета по строительству и земельным отношениям Государс...полностью>>
'Монография'
Шаврук, С.В. Международные стратегические альянсы – важный инструмент экономического развития белорусских предприятий / Устойчивое развитие экономики...полностью>>
'Программа'
Цель курса: целью данного курса является ознакомление студентов – гуманитариев с основными этапами истории музейного дела, с основными положениями му...полностью>>

Питання до державного іспиту з теорії, історії та методології соціальних комунікацій теорія соціальних комунікацій

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

З ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Теорія соціальних комунікацій

 1. Умови виникнення магістерського курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій» і передумови виникнення поняття «соціальні комуніка­ції» в Україні.

 2. Структура поняття «соціальні комунікації».

 3. Наукові засади розвитку соціальних комунікацій.

 4. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія соціальних комунікацій».

 5. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.

 6. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: документознавство, архівознавство.

 7. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія журналістики.

 8. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія видавничої справи та редагування.

 9. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: прикладні соціальнокомунікаційні технології.

 10. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: соціальна інформатика.

 11. Соціальнокомунікаційний метод досліджень.

 12. Ознаки та рівні соціальних комунікацій як публічного спілкування.

 13. Поняття про соціальнокомунікаційні інститути та їх види.

 14. Поняття про суспільну комунікаційну систему.

 15. Соціальнокомунікаційна діяльність: структура, предмет, організація.

 16. Професіоналізація кадрів у системі соціальних комунікацій.

 17. Соціальні комунікації в системі соціальної інженерії.

 18. Поняття про соціальну пам’ять в системі соціальних комунікацій.

 19. Соціальнокомунікаційна культура суспільства.

 20. Соціальнокомунікаційні потреби, мотиви, цілі та завдання.

 21. Соціальноінформаційний підхід у методології соціальнокомунікацій­них досліджень.

 22. Соціальнокомунікаційне поняття про документ.

 23. Масова комунікація в системі соціальних комунікацій.

 24. Журналістика в системі соціальних комунікацій.

Історія соціальних комунікацій

 1. Інституціалізація в соціальнокомунікаційній сфері України.

 2. Інституціалізація наукової діяльності у галузі соціальних комунікацій.

 3. Становлення і розвиток журналістикознавчої думки в системі наук про соціальні комунікації.

 4. Роль українських медіа у розвитку соціальних комунікацій.

 5. Соціальні комунікації в умовах ідейного протистояння у світі.

 6. Церква і соціальні комунікації: історія питання.

Методологія соціальних комунікацій

 1. Структура і логіка наукового дослідження. Достовірність даних і доказовість висновків.

 2. Класифікації методів наукових досліджень.

 3. Описовий і природничонауковий підходи.

 4. Вимоги до наукових методів.

 5. Етапи наукового дослідження.

 6. Описові методи

 7. Історичний і біографічний методи.

 8. Типологічний аналіз.

 9. Класифікації документів.

 10. Контент-аналіз.

 11. Спостереження як науковий метод. Класифікація спостережень.

 12. Інтерв’ю як науковий метод. Класифікація інтерв’ю.

 13. Опитування як науковий метод. Кількісні і якісні різновиди опитувань.

 14. Проективні методики.

 15. Підготовка опитувань. Принципи добору респондентів.

 16. Структура анкети, вимоги до запитань.

 17. Експертне опитування як науковий метод. Вимоги до добору експертів.

 18. Експертні оцінки. Метод Дельфі.

 19. Експеримент у гуманітарних науках.

 20. Методологія прикладних соціальних досліджень Д.Кемпбела.

 21. Генеральна сукупність і вибірка. Визначення обсягу вибірки.

Cтатистичні методи досліджень

 1. Статистичні таблиці. Види таблиць, правила побудови та аналіз.

 2. Статистичний графік. Його елементи. Класифікація видів.

 3. Абсолютні та відносні величини. Суть, види, одиниці виміру.

 4. Середні величини. Види середніх, властивості.

 5. Характеристики та міри варіації.

 6. Вибірковий метод: етапи вибіркового спостереження. Умови застосування.

 7. Різновиди вибірок: методи та схеми відбору. Поняття малої вибірки.

 8. Кореляційний аналіз: мета, завдання, етапи проведення.

 9. Методи вивчення зв’язку соціальних явищ (непараметричні методи та рангова кореляція).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Перелік питань на державний іспит зі спеціальності “Державне управління”

  Документ
  Особливості організації системи соціального страхування залежить від обсягу охоплення членів суспільства (міжнародна, загальнодержавне, регіональне, місцеве,
 2. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 3. Соціологія як наука

  Документ
  У час, коли соціологія в нашій країні нарешті отримала статус окремої, самостійної науки і курс соціології почали викладати в навчальних закладах різних рівнів акредитації, нагальним постало питання забезпечення студентів під­ручниками з цієї дисципліни.
 4. Програма державного іспиту з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри бухгалтерського обліку (протокол № 23 від 15.09.2010 р.
 5. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.

Другие похожие документы..