Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Основные источники доходов фитнес центров США. (членские взносы; оплата дополнительных услуг; поступления от спонсоров, лицензионной и другой коммерч...полностью>>
'Тесты'
В последовательности событий XVII века: избрание Михаила Романова царем – утверждение Соборного Уложения - ? – восстание под предводительством С.Рази...полностью>>
'Документ'
Был на речке на ЧернильнойГород маленький, непыльный,С незапамятных временБукваринском звался он.Там, не ведая невзгод,Очень славный жил народ:Хлебос...полностью>>
'Документ'
Настоящая методика поверки распространяется на генераторы спирто-воздушных смесей ГСВС-МЕТА-02 (далее – генераторы), предназначенные для приготовлени...полностью>>

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни «інститут інноваційних технологій І змісту освіти» наказ (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ»

Н А К А З

              «13» лютого 2012 р. м. Київ № 10

Про завершення ІІ (констатувально - моделювального)

етапу дослідно-експериментальної роботи

на базі обласної спеціалізованої

школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість»

м. Харкова

З метою реалізації завдань констатувально-моделювального етапу дослідно-експериментальної роботи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 26.10.2010 року № 1004 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі обласної спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» м. Харкова» за темою «Проектування розвивального освітнього середовища навчального закладу» педагогічним колективом створено оптимальні умови для становлення творчої, самодостатньої особистості, здатної ефективно навчатися і працювати протягом усього життя; розроблено проект моделі розвивального освітнього середовища.

Враховуючи вищезазначене

НАКАЗУЮ:
1. Схвалити діяльність педагогічного колективу обласної спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» м. Харкова щодо виконання Програми ІІ (констатувально-моделювального) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування розвивального освітнього середовища навчального закладу».

2. Відповідно до висновків комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту затвердити Звіт про завершення ІІ (констатувально-моделювального) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі обласної спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» м. Харкова та Програму ІІІ (формувально-впроваджувального) етапу дослідно-експериментальної роботи, що додаються.

3. Відділенню змісту позашкільної освіти та виховної роботи (Поступальська Н.Ф.):

продовжувати надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічному колективу обласної спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість»;

заслухати звіт про роботу експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня у листопаді 2012 року.

4. Комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія неперервної освіти – Центр громадянського виховання» (Покроєва Л. Д.) надавати допомогу педагогічному колективу обласної спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість»у забезпеченні необхідних умов в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи.

5. Розмістити наказ на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Завалевського Ю. І.

Директор

О. А. Удод

Затверджено

Наказ Інституту інноваційних технологій

і змісту освіти

13.02. 2012 № 10

Звіт

про завершення ІІ  (констатувально - моделювального) етапу 

дослідно - експериментальної роботи за темою: «Проектування розвивального освітнього середовища навчального закладу»

на базі комунального закладу «Обласна спеціалізована

школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість»

м. Харкова

(2010-2011 рр. )

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2010 року № 1004 педагогічний колектив обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» м. Харкова  проводить дослідно-експериментальну роботу за темою: «Проектування розвивального освітнього середовища навчального закладу».

Протягом ІІ (констатувально-моделювального) етапу дослідно-експериментальної роботи педагогічний колектив школи-інтернату працював над :

- теоретичним вивченням поняття «розвивальне середовище»;

- вивченням та аналізом форм та методів проектування;

- систематизацією та структуруванням внутрішніх та зовнішніх умов функціонування навчального закладу;

- проведенням комплексної діагностики професійного та особистісних якостей учителів школи-інтернату;

- розробкою положення про лабораторію нових інформаційних технологій;

- забезпеченням необхідних соціально-педагогічних та психологічних умов, спрямованих на розв’язання проблем соціалізації обдарованих дітей, проектування розвитку та діагностика обдарованості;

- розробкою проекту моделі розвивального освітнього середовища.

В основу оптимізації процесу побудови структури методичної роботи школи-інтернату покладено методичні принципи: комплексності, взаємозв’язку, системності, конкретності, мобільності та принципи андрологічного навчання (самостійності, індивідуалізації, елективності, інтерактивності, мотивації та розвитку творчого потенціалу особистості). Якісне використання вищезазначених принципів забезпечло інноваційну спрямованість внутрішньошкільної методичної роботи, особистісно - орієнтовану підготовку педагога до творчої діяльності, фахове зростання учителя як дослідника, результативність освітньої діяльності. Пріоритетними були: реалізація профільного навчання, робота з обдарованими учнями, впровадження інноваційних технологій навчання та виховання, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Вся робота проводилась на діагностичній основі. Особливу увагу в методичній роботі приділялась фаховому росту педагогічних кадрів.

Проектуючи оптимальну структуру внутрішкільної методичної роботи школи-інтернату враховувалося:

- завдання, які стоять перед загальноосвітнім закладом на державному та регіональному рівнях;

- основні напрями методичної роботи;

- кількісний та якісний склад педагогічного колективу;

- результати діагностування педагогічних працівників;

- аналіз результатів роботи закладу над науково-методичною темою, врахування стану та очікуваних результатів її реалізації;

- ефективність та результативність роботи шкільних методичних формувань;

- запити і потреби вчителів щодо їхньої участі у методичних формуваннях;

- перспективний педагогічний досвід з питань організації методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України;

- результати атестації закладу та вивчення стану внутрішкільної методичної роботи.

Методичним інструментарієм моніторингу науково-методичної роботи слугувала кваліметрична модель, яка дозволила вимірювати якість ефективності науково-методичної роботи, оперативно отримувати наочний матеріал щодо його змін. Діагностування стану науково-методичної роботи у закладі показало поступове зростання її якості, стабільну прогнозовану ситуацію щодо зростання фахового рівня педагогічних кадрів.

Протягом 2010-2011 навчального року педагогічним колективом школи продовжено теоретичне, практичне вивчення та дослідження поняття «розвивальне освітнє середовище»: проведено ряд науково-теоретичних навчальних семінарів та визначено компоненти розвивального освітнього середовища (мікросередовища):

 • сфера інтелектуально-пізнавального й духовного розвитку;

 • сфера творчого та інтелектуального самовиявлення, соціальної активності;

 • сфера вираження дитиною своєї індивідуальної самоцінності;

 • сфера духовно-творчої комунікації;

 • інформаційно-організаційна сфера;

 • сфера функціональної і просторової організації.

Усі компоненти освітнього середовища актуалізуються в найголовнішій сфері – саморозвитку і самореалізації особистості.

З метою вибору найбільш ефективних моделей проектування розвивального середовища педагогічним колективом опрацьовано форми та методи педагогічного проектування. Проведено ділову гру-тренінг з педагогами (за основу роботи обрано тип практико-орієнтованого проекту).

Вивчено методику проведення експертизи освітнього середовища (за В. А. Ясвіним), адаптовано окремі елементи методики до специфіки спеціалізованого закладу інтернатного типу, розроблено протокол самоекспертизи, створено експертну групу, якою здійснено аналіз освітнього середовища школи-інтернату «Обдарованість».

На основі методики В. А. Ясвіна визначено «базові» параметри освітнього середовища: широта, інтенсивність, узагальненість, емоційність, домінантність, когерентність, активність та мобільність.

Результати самоекспертизи дали змогу визначити тип освітнього середовища школи-інтернату як системи впливів та умов для формування особистості.

Таким чином, завданням наступних етапів експериментальної роботи є - створення умов для підтримки та поширення елементів творчого освітнього середовища, яке за своїми параметрами найбільш відповідає меті експерименту – проектування розвивального освітнього середовища навчального закладу.

Відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи систематизовано та структуровано внутрішні та зовнішні умови, в яких функціонує заклад, визначено протиріччя у взаємодії зовнішніх та внутрішніх умов які полягають, зокрема, між закритим типом закладу та необхідністю соціалізації учнів, між необхідністю повноцінної участі батьків у навчально-виховному процесі та дистанціюванням батьків у зв’язку з віддаленістю місць проживання.

З метою підвищення професійної компетентності педагогів як однієї з умов упровадження інноваційних, особистісно-зорієнтованих технологій навчання і виховання методичною та психологічною службою розроблено програму діагностики професійного рівня та особистісних якостей вчителів, здійснено самодіагностику, узагальнено результати.

Психологічною службою школи розроблено, апробовано та впроваджено методичний інструментарій щодо використання у практиці технології вивчення учня як особистості.

У звітний період для необхідного забезпечення роботи у режимі експерименту розроблено положення про психологічну лабораторію школи-інтернату спільно з психологічним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Адміністрацією закладу укладено угоду про співробітництво з Інститутом обдарованої дитини Національної Академії педагогічних наук України .

Для необхідного забезпечення роботи школи-інтернату у режимі експерименту розроблено положення про лабораторію нових інформаційних технологій.

За звітний період методичною службою закладу проведено 18 семінарів, 1 конференція та «круглий стіл».

Педагоги закладу взяли участь у роботі літньої багатопрофільної школи у м. Кірові (РФ, липень 2011), у конференції з проблем реформування математичної освіти у м. Ялта ( липень 2011).

Педагоги закладу взяли участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Моделювання особистісно-розвивального середовища обдарованої дитини» (11-12.10.11 м. Київ), «Створення регіональної організаційно методичної моделі педагогічного супроводу обдарованої учнівської молоді » (16-17.11.11 м. Харків), у регіональній науковій конференції «Сучасна освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика» (22.11.11 м. Харків) та підготували відповідні публікації.

Одним із шляхів підвищення якості освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах сучасного суспільства є впровадження профільного навчання.

Результат моніторингового дослідження впровадження у навчально-виховний процес профільного навчання свідчить, що протягом року ефективність профільного навчання зростає від достатнього (на початок навчального року) до конструктивного (на кінець навчального року). Таким чином, профільне навчання в закладі спрямоване на розвиток у старшокласників навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей.

З метою реалізації завдань програми ІІ етапу експерименту для учнів школи-інтернату організовано та проведено практичні та лабораторні заняття, спецкурси з інформатики, хімії, фізики та біології на базі лабораторій вищих навчальних закладів м. Харкова.

Проведено значну роботу щодо модернізації навчально-виховного процесу у закладі. Широко використовуються метод проектів, тренінгові та ігрові технології, проблемне навчання, елементи продуктивного навчання, розвиток критичного мислення, елементи технології рівневої диференціації, інтерактивні комп’ютерні технології.

У навчально-виховному процесі школи застосовується проектування навчальної діяльності найбільш здібних і талановитих учнів за власною освітньою траєкторією. З цією метою розроблено практико-орієнтований проект «ІОТ учня». В експериментальному режимі впродовж І семестру поточного навчального року група учнів (18 осіб) навчалась за гнучким розкладом та індивідуальними навчальними планами з математики, фізики, біології, хімії, інформатики. Науково-дослідною роботою у відділеннях Малої академії наук України займається 40% учнів школи-інтернату.

У закладі практикується проведення інтегрованих та бінарних уроків, лекцій, семінарів й інших нестандартних форм навчальних занять.

Важливим завданням роботи педагогічного колективу на ІІ етапі дослідно-експериментальної роботи стало забезпечення необхідних соціально-педагогічних та психологічних умов, спрямованих на розв’язання проблем соціалізації обдарованих дітей, усунення негативних факторів соціалізації та підсилення факторів позитивних, проектування розвитку та діагностика обдарованості, регулювання та корекція поведінки. З цією метою систематично проводяться тренінги з учнями, педагогами, психолого-педагогічні консиліуми за участю батьків, де обговорюються проблеми соціалізації обдарованих дітей.

У 2010-2011 навчальному році учнями школи здобуто 79 призових місць на ІІ етапі (у попередньому році - 27) та 13 призових місць на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, (у минулому році - 10), 13 призових місць на ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у минулому - 3).

Команда школи-інтернату здобула ІІ місце на Всеукраїнському турнірі юних хіміків у м. Вінниці, ІІІ місце на Всеукраїнському турнірі юних фізиків у м. Ужгороді. Учні Чернов Роман та Плигун Дмитро стали переможцями математичної олімпіади на Всеукраїнському турнірі юних математиків у м. Миколаєві. Успішно виступила команда школи на турнірі юних інформатиків у м. Суми. Учень 11-А класу Дикань Богдан став переможцем фінального етапу І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка. Учні Осетрова Юлія, Струк Владислав, Вакал Діана перемогли у Міжнародній науково-практичній конференції довузівської молоді «Гагарінські читання».

Одним з кращих в Україні є результат участі в інтерактивних учнівських конкурсах і турнірах: «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Соняшник», «Геліантус».

У 2011-2012 навчальному році здобуто 60 призових місць на ІІ етапі (за підсумками п’яти предметних олімпіад).

Головною метою виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які включають у себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, екологічну, правову, трудову й фізичну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Враховуючи сучасні вимоги до організації виховного процесу в навчальному закладі, у школі-інтернаті створено програму творчого розвитку й саморозвитку учнів на базі особистісного підходу, яка дозволяє реалізувати завдання виховання. Її успішне впровадження забезпечується цілеспрямованим функціонуванням всіх підрозділів, в яких створюються умови для організованої роботи педагогічного та учнівського колективів, для раціонального використання часу й інших можливостей і резервів, дало змогу спрогнозувати розвиток виховного процесу.

Важливим аспектом формування предметно-просторової складової освітнього середовища школи є розвиток матеріально-технічної бази школи-інтернату та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховну та управлінську діяльність. З цією метою до початку 2011-2012 навчального року проведено капітальні ремонтні роботи спального корпусу школи-інтернату, навчальних кабінетів, встановлено в приміщеннях закладу зони безпровідного Інтернету.

Моральне та матеріальне стимулювання вчителів, вихователів, учнів за підсумками професійної та навчальної діяльності у школі-інтернаті проводиться на основі розроблених Положень про преміювання педагогічних працівників та про конкурс «Кращий учень року».

У школі-інтернаті обладнано читальну залу на 40 місць де встановлено 3 комп’ютери з підключенням до мережі «Інтернет».

Учні школи-інтернату можуть працювати у бібліотеках вищих навчальних закладів, обласній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка.

Підсумком роботи констатувально-моделювального етапу стало розроблення проекту експериментальної моделі розвивального освітнього середовища школи-інтернату «Обдарованість».

На засіданні педагогічної ради (23.11.2011 р.) підведено підсумки ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу школи-інтернату «Обдарованість» щодо проведення заходів з метою проектування розвивального освітнього середовища закладу та визначено головні завдання наступного ІІІ (формувально-впроваджувального) етапу дослідно-експериментальної роботи:

- підготовка педагогічного колективу до впровадження експериментальної моделі розвивального освітнього середовища інноваційного закладу нового типу для здібних та обдарованих дітей;

- впровадження експериментальної моделі розвивального освітнього середовища інноваційного закладу нового типу для здібних та обдарованих дітей;

- експериментальна перевірка ефективності інноваційної моделі розвивального освітнього середовища інноваційного закладу нового типу для здібних та обдарованих дітей;

- підведення підсумків третього етапу науково-експериментального дослідження.

Директор Л. Г. Карпова

Координатор І. Д.  КондратюкСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни „інститут інноваційних технологій І змісту освіти нака з

  Документ
  Відповідно до Конституції України та законів України „Про освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Положення про професійно-технічний навчальний заклад тощо держава
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти наказ (2)

  Документ
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.02.2010 № 61 на базі Дитячого оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м.Києва проводиться дослідно-екпериментальна робота за темою «Виховний простір позашкільного
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-14

  Документ
  На виконання ухвали колегії Міністерства освіти і науки України від 29.06.06 протоко №8 /1-2 “Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовного-морального спрямування”, наказу Міністерства
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти нака з

  Документ
  Відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Указів Президента України від 31 липня 2 року № 928/2 "Про заходи щодо розвитку національної
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни «інститут інноваційних технологій І змісту освіти» наказ (4)

  Документ
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 18.08.2010 № 826 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 28 м.
 6. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни «інститут інноваційних технологій І змісту освіти» наказ (3)

  Документ
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 19.08.2009 № 761 «Про завершення концептуально-організаційного етапу дослідно-експериментальної роботи на базі експериментального навчально-виховного комплексу «Школа майбутнього» м.

Другие похожие документы..