Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
ТСО: Для интерактивной доски нужны слайды икебана, бонсаи, боевых искусств и т. д., мультимедийный учебник по географии для 7 класса (курс «География...полностью>>
'Документ'
Свое непосредственное использование теория ценности денег во времени находит при построении дисконтированных критериев ценности проекта. Совокупность ...полностью>>
'Лекция'
4. Температура. Адаптация растений к тепловому режиму местообитаний. Холодостойкость, зимостойкость, морозостойкость. Температурный градиент. Зонально...полностью>>
'Темы рефератов'
Отечественный вклад в создание лазеров и их применение в физике, технике, медицине (работы A.M. Прохорова, Н.Г. Басова, Р.В. Хохлова, Б.М. Вула, Ж.И....полностью>>

Правила оформлення та подання статей до журналу "Наукові праці Вінницького національного технічного університету" Обсяг публікації

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

до журналу “Наукові праці Вінницького національного технічного університету”

Обсяг публікації — не менше 5 і не більше 10 сторінок тексту (до 20 000 знаків).

Відповідно до постанови Президії ВАКу України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року в кожній статті повинні бути такі обов'язкові елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших робіт у даному напрямку.

Стандарти набору:

Розмір шрифту — 12;

Міжрядковий інтервал — мінімум 14;

Шрифт — Time New Roman;

Формат сторінки — А4;

Параметри сторінки — усі поля по 2 см.

Тексти, таблиці — набираються у Microsoft Word.

Мови публікацій — українська, російська і англійська (трьома мовами).

При створенні статті вимагається використовувати шаблон, що знаходиться на сайті www.vstu.edu.ua в розділі Наука, Наукові журнали.

Стаття повинна бути надрукована на одній стороні аркушів. На звороті кожної сторінки по центру олівцем вказується прізвища авторів.

Формули — написані в програмі Equation Editor 3.0/3.1 (цей редактор є внутрішнім редак­тором формул у Microsoft Word). Стилі “грецькі” та “символ” набирати шрифтом Symbol, всі інші – Time New Roman, стиль “змінна” зробити курсивом, “матриця-вектор” – напівжирним.

Параметри форматування формул

Елемент

Розмір

Обычный

12 pt

Крупный индекс

8 pt

Мелкий индекс

6 pt

Крупный символ

16 pt

Мелкий символ

10 pt

Перелік літературних джерел оформлюється згідно з ГОСТ 7.1-84 і подається загальним списком у кінці статті. Список складається за чергою посилань у тексті (а не за абеткою).

У тексті статті посилання на літературу вказуються у квадратних дужках (наприклад, [1, 2] ). Посилання на ще не опубліковані праці не допускаються.

Приклади бібліографічних посилань:

 1. Александров Г. Н. Коронний разряд на линиях электропередач. – М.: Энергия, 1964. – 171с.

 2. Стабилизатор постоянного тока: А. с. 513351. Украина, МКИ НОЗК7/02 / С.Г. Перминов. – №4653258/21; Заявлено 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 17. – 4с. ил.

 3. Корморіз М. Г. До питання про ефективність сучасного господарювання // Економіка України. – 1993. – №9. – С. 20-27.

 4. Wainright, M. (n.d./1995). Citation style for internet sources [WWW document]. URL http://www.cl.cam.ac.uk/users/maw13/citation.html (5 вересня 2000).

 5. Scribe, S. (1997, August 13). Scribe ARA Style reference builder [Computer program/Windows]. URL /apastyle.htm (27 квітня 2001)

Після переліку літературних джерел, пропустивши один рядок, наводиться довідка про авторів, яка містить окремо для кожного з авторів:

прізвище, ім'я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву підрозділу (кафедри) та організації, поштову адресу, особисту контактну інформацію (телефони, факс, e-mail, адресу www сайту).

До статті додаються:

 • вихідні електронні матеріали — один роздрукований примірник на українській мові (після рецензування ще на російській та англійській мовах), електронні тексти статті всіма мовами в окремих файлах у форматі doc;

 • експертний висновок в одному примірнику (з українською назвою статті, не вказувати кількість сторінок);

 • текстовий файл з наступною структурою:

10 Мова тексту статті (укр., рос., англ.)

Елементи бібліографічного опису українською мовою:

11 1-й автор (прізвище та ініціали)

12 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали) . . .

13 Назва статті

14 Кількість бібліографічних посилань

15 Реферат (анотація) (без абзаців)

16 Ключові слова (до 200 символів з пробілами)

Елементи бібліографічного опису російською мовою:

21 1-й автор (прізвище та ініціали)

22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали) . . .

23 Назва статті

25 Реферат (анотація) (без абзаців)

26 Ключові слова (до 200 символів з пробілами)

Елементи бібліографічного опису англійською мовою:

31 1-й автор (прізвище та ініціали)

32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали) . . .

33 Назва статті

35 Реферат (анотація) (без абзаців)

36 Ключові слова (до 200 символів з пробілами)

Приклад

10 рус

11 Антонов В.О.

12 Железняк О.О., Завізіон О.В.

13 Опис гравітаційного потенціалу тіл обертання

14 5

15 Проаналізовано можливість задання зовнішнього гравітаційного потенціалу вісесиметричного тіла потенціалом неоднорідного стрижня...

16 гравітаційний потенціал, вісесиметричне тіло

21 Антонов В.А.

22 Железняк О.А., Завизион О.В.

23 Описание гравитационного потенциала тел вращения

25 Проанализирована возможность представления внешнего гравитационного потенциала осесимметричного тела потенциалом неоднородного стержня...

26 гравитационный потенциал, осесимметричное тело

31 Antonov V.A.

32 Zheleznyak O.A., Zavizion O.V.

33 Description of the gravitational potential of bodies of revolution

35 Possibility of description of external gravitational potential of axially symmetric body ...

36 gravitational potential, axially symmetric body


Структура статті та відповідні стилі (у дужках назва стилю)

УДК 631.514 (УДК)

В. А. Антонов, д. т. н., проф.; О. В. Петров, к. т. н., доц.; О. В. Гушок (Ім’я )

Опис гравітаційного потенціалу тіл обертання (Загол. статті)

Проаналізовано можливість задання зовнішнього гравітаційного потенціалу вісесиметричного тіла потенціалом неоднорідного стрижня... (Анотація)

Ключові слова: . . .

Актуальність (Пiдзагол.1)

Математична модель (Пiдзагол2)

Як математичну модель на рівні морфологічного опису пропонується використовувати орієнтований зважений граф , вершини якого V відповідають вузлам мережі, а ребра E – лініям зв’язку… (Body text)

Таблиця 1 (№ таблиці)

Заголовок таблиці (Загол. таблиці)

(табл. текст)

(табл. текст)

(табл. текст)

(табл. текст)

Рис. 1 (Підпис рис.)(табуляція) (табуляція) (форм. з номером) (1)

(формула)

де а – ... (Після формули)

Висновки

1. В результаті ...

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ)

1. Міроненко В. П. Определение цвета ... — М: ....(Літ. текст)

Антонов Віктор Артемович — завідувач кафедри опору матеріалів та прикладної механіки. (Довідка про авторів)

Вінницький національний технічний університет; (Вінницький нац. тех. ун.)

Петров Олег Вікторович — доцент кафедри фізики.

Вінницький національний педагогічний університет ім Коцюбинського;

Гушок Олег Володимирович аспірант кафедри машинобудування.

Вінницький державний сільськогосподарський інститутСкачать документ

Похожие документы:

 1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису cпірін олег Михайлович

  Документ
  2.1. Концептуальні положення методики реалізації профільної та рівневої диференціації у вивченні основ штучного інтелекту на фізико-математичному факультеті вищого навчального педагогічного закладу 51
 2. К. Г. Городенська, доктор філологічних наук, професор

  Документ
  Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від „ ” 2007 р.
 3. Зведений національний звіт 2007 року щодо впровадження орхуської конвенції в україні

  Документ
  Орхуський інформаційно-тренінговий центр Державного екологічного інституту Мінприроди України – Aarhus Information-and-training centre of Government Ecological Institute of MEPU
 4. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 5. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання

Другие похожие документы..