Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Данная работа посвещена изучению масонства 18-19 веков. Я выбрала эту тему, потому что именно масонство является тем явлением, которое еще не достато...полностью>>
'Доклад'
- «Опыт Siemens по разработке и постановке продукции на производство (APQP процесс) на примере высокоскоростного поезда «Сапсан», доклад главного кон...полностью>>
'Документ'
- Формирование единого информационного пространства колледжа, обеспечивающего интеграцию информационных технологий в подготовку специалиста в соответс...полностью>>
'Документ'
Защита диссертации состоится 15 января 2009 года в 11 часов на заседании диссертационного совета Д 212.216.03 по защите диссертаций на соискание учен...полностью>>

Затверджено на засіданні кафедри (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено на засіданні кафедри

філософії та економічної теорії

_______________Стопчак М.В.

Протокол № 12 від 30.08.2010р.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ) З

КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

 1. Предмет, методологічні основи курсу “Історія України”. Джерела історії України, її історіографія.

 2. Первіснообщинний лад на території України: зародження, формування, розклад.

 3. Найдавніші народи на території України: кіммерійці, скіфи, сармати.

 4. Трипільська культура та її місце в історії України.

 5. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

 6. Проблема походження східних слов’ян в історіографії. Держава антів.

 7. Проблема утворення і розвитку Київської Русі в історіографії.

 8. Соціально-економічний розвиток Київської Русі. Суспільні відносини.

 9. Запровадження християнства на Русі та його історичне значення.

 10. Розвиток руських земель в умовах децентралізації Київської Русі. Причини її занепаду.

 11. Місце Київської Русі у системі міжнародних відносин Середньовіччя.

 12. Боротьба Київської Русі з монголо-татарською навалою та її світове значення.

 13. Галицько – Волинське князівство як спадкоємець державних і соціокультурних традицій Київської Русі. Роман Мстиславович. Данило Галицький.

 14. Литовська доба української історії. Кревська унія 1385 року.

 15. Литовсько-Руська держава. Її політично-адміністративний устрій і соціально-класова структура.

 16. Україна в часи польської експансії. Люблінська унія 1569 р.

 17. Берестейська церковна унія 1596 р. Релігійна полеміка. Боротьба українського народу проти експансії католицизму.

 18. Основні причини, умови, джерела та етапи формування і розвитку українського козацтва.

 19. Запорізька Січ як центр консолідації національно-патріотичних сил, перехрестя багатьох культур та релігій.

 20. Періодизація історії Запорізького козацтва та її характеристика в книзі Д.Яворницького “Історія Запорозьких козаків” (т.2.).

 21. Причини, характер, мета, рушійні сили та завдання Визвольної війни українського народу середини ХУІІ ст. під проводом Б.Хмельницького.

 22. Початковий період Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (1648-1649 рр.). Зборівський договір.

 23. Воєнні дії Б.Хмельницького в 1650-1651 рр. Білоцерківський договір.

 24. Події 1652-1653 рр. Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького. Кам’янецька угода.

 25. Переяславсько-Московська угода 1654 р. Березневі статті. Приєднання українських земель до Російської держави та його оцінка в історичній літературі.

 26. Формування української козацько-гетьманської держави, її устрій та внутрішня і зовнішня політика.

 27. Україна після смерті Б.Хмельницького. Боротьба за збереження незалежності. Велика Руїна.

 28. Гетьманщина. Структура то соціально-економічний розвиток.

 29. Участь українського народу у Північній війні. Гетьман І.Мазепа – видатний український діяч.

 30. Українська політика Катерини ІІ. Указ 1783 року. Остаточна ліквідація правових інститутів української державності у другій половині ХУІІІ ст.

 31. Економічна політика Росії щодо України (кінець ХУІІІ- початок ХХ ст.)

 32. Останні гетьмани України: Д.Апостол ( 1727-1734 рр.) та К.Розумовський (1750-1764 рр.).

 33. Народні рухи на Правобережній та Лівобережній Україні в ХУІІ – ХУІІІ ст. та їх соціальна спрямованість (гайдамаччина, коліївщина).

 34. Три поділи Польщі та їх вплив на історичну долю Правобережної та Лівобережної України.

 35. Декабристський рух та його вплив на розвиток громадсько-політичного руху в Україні.

 36. Соціально-політичні та економічні наслідки буржуазних реформ 60- 80-х рр. ХІХ століття. Промисловий переворот в Україні.

 37. Стан українських земель у складі Австро-Угорщини. Початок українського визвольного руху (кінець ХУІІІ – початок ХХ ст.)

 38. Суспільно-політичний рух в Україні в першій половині ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське товариство.

 39. Основні тенденції розвитку суспільно-політичного руху в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Громади. Створення політичних партій, їх програми.

 40. Аграрна реформа П.Столипіна і Україна.

 41. Україна в роки Першої світової війни: світовий баланс сил та національні інтереси.

 42. Співвідношення політичних сил в Україні після Лютневої революції 1917 р. Утворення та діяльність Центральної Ради, її І та ІІ Універсали.

 43. ІІІ Універсал Центральної Ради. Міждержавні відносини РСФРР та УНР наприкінці 1917 – початку 1918 року.

 44. Берестейський мирний договір (1918 р.) УНР з країнами Четверного союзу. Його наслідки для України.

 45. Гетьманський переворот П.Скоропадського. Внутрішня і зовнішня політика його уряду.

 46. Падіння гетьманщини. Прихід до влади Директорії УНР, її діяльність, причини поразки. С.Петлюра.

 47. Утворення Західно-Української Народної Республіки. Українська Галицька Армія (УГА). Акт злуки ЗУНР і УНР.

 48. Варшавський договір Директорії з Польським урядом (квітень 1920 р.). Наступ на Київ і його невдача. Ризький договір 1921 р. та його наслідки для України.

 49. Уроки української національної революції 1917-1920 р.р.

 50. Державна економічна політика 20-х років ХХ ст. та її наслідки.

 51. Соціально-політичне і культурне життя в Україні в 20-х роках ХХ ст. Українізація, її зміст та наслідки.

 52. Утворення Союзу РСР, наслідки входження УРСР до його складу.

 53. Форсування індустріалізації в Україні в 30-ті роки ХХ ст., його наслідки.

 54. Тоталітаризм в Україні в 30-х р.р. ХХ ст.: його сутність та механізм реалізації.

 55. Сталінська політика насильницької колективізації. Соціально-політичні та демографічні наслідки голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

 56. Західноукраїнські землі в 20-30-х роках ХХ ст. Об’єднання Західної України з УРСР у 1939 році.

 57. Напад фашистської Німеччини на УРСР. Україна в планах фашистського рейху. Оборонні бої на території України в 1941-1942 рр.

 58. Розгортання радянського і націоналістичного партизанських рухів проти окупантів в роки Великої Вітчизняної війни. ОУН у війні та взаємини її провідників з нацистами.

 59. Визволення України від німецько-фашистських окупантів. Вклад народів України в перемогу над фашизмом.

 60. Геополітичні наслідки ІІ світової війни. УРСР в системі міжнародних відносин.

 61. Труднощі відбудови народного господарства України в повоєнний період. Голод у 1946-1947 р.р.: причини та наслідки.

 62. Перші спроби десталінізації в Україні після смерті Й.Сталіна, їх суперечливий і непослідовний характер.

 63. Реформи М.Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер.

 64. Економічні реформи другої половини 60-х років ХХ ст., їх непослідовність.

 65. Неосталінізм. Застійні тенденції в суспільному житті. Розвиток дисидентського руху в 60-80-х р.р. ХХ ст.

 66. “Перебудова” М.Горбачова й Україна: причини, суть, наслідки.

 67. Передумови та основні шляхи розбудови незалежної держави Україна. Прийняття “Декларації про державний суверенітет України”. “Акт проголошення незалежності України”.

 68. Державне будівництво в незалежній Україні.

 69. Багатопартійність та політичний плюралізм в Україні на сучасному етапі. Програми та практична діяльність нових політичних партій і організацій.

 70. Реформування економіки на ринкових засадах в умовах незалежної України.

 71. Конституція України (1996 р.) та її значення в процесі створення Української незалежної держави.

 72. Україна і світове співтовариство: взаємовідносини і глобальні проблеми.

 73. Формування етнічної атрибутики Київської Русі.

 74. Національна символіка України в умовах розбудови Української незалежної держави в сучасних умовах.

Склав: доц. М.В. Стопчак

Вересень 2010 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджено на засіданні кафедри (3)

  Документ
  Роль логіки у підвищенні культури мислення. Логічна культура особистості і шляхи її формування. Значення вивчення логіки для пізнання і практичної діяльності людей у торговельно-економічній сфері.
 2. Затверджено на засіданні кафедри (1)

  Документ
  Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Економічний закон зростання потреб.
 3. Затверджено на засіданні кафедри (2)

  Документ
  Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Економічний закон зростання потреб.
 4. Затверджено на засіданні кафедри психології, соціології та права (1)

  Документ
  Аналіз сучасних проблем міжнародного та міжнародного економічного права та шляхи їхнього вирішення через національне законодавство держав. Ратифікаційний процес як спосіб забезпечення гармонізації міжнародного та національного права.
 5. Затверджено на засіданні кафедри психології, соціології та права (3)

  Документ
  Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання (право господарського відання, право оперативного управління, право користування).

Другие похожие документы..