Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.1. В умовах стрімкого зростання впливу науки й техніки на світові процеси, глобалізації економіки перед Україною гостро постала проблема відтворенн...полностью>>
'Кодекс'
Законодательство об административной ответственности состоит из настоящего Кодекса, законов Республики Узбекистан, постановлений Олий Мажлиса Республ...полностью>>
'Программа'
Вопросы нравственного воспитания всегда занимали центральное место среди проблем дошкольной и школьной педагогики и психологии. Одним из основных нап...полностью>>
'Документ'
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена. Зачет /экзамен дают возможность студентам подготовить логически стройный, обоснова...полностью>>

Національна академія наук україни (10)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЕЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

ім. М. С. ГРУШЕВСЬКОГО

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

27 грудня 2010 року

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

проводить наукову конференцію на тему

«Українське сходознавство: проблеми методології, джерела, дослідження, міжцивілізаційний діалог».

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН УкраїниСпівголова Оргкомітету

Ейнулла Медетлі – Надзвичайний і Повноважений Посол Азербайджанської Республіки в України, доктор філософських наук – Співголова Оргкомітету.

Бурім Дмитро Васильович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН УкраїниСекретар Оргкомітету.

Власенко Ольга Іванівна – Начальник Головного управління у справах національностей та релігії КМДА.

Гайсан Машфедж – Повноважний міністр, Голова місії Посольства Сирійської Арабської Республіки в Україні.

Гулієв Аріф Джаміль Оглу – доктор філософії, професор кафедри міжнародних відносини Національного авіаційного університету.

Дяченко Людмила Іванівна – віце-президент Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Іванущак Іван Миколайович – Головний консультант управління гуманітарної політики секретаріату Кабінету Міністрів України.

Кочубей Юрій Миколайович – Завідувач кафедри ЮНЕСКО Дипломатичної академії України, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського НАН України, Почесний доктор Дипломатичної академії України при МЗС України.

Крапівін Олег Андрійович – Голова Конгресу Азербайджанців у м. Києві.

Лучик Віктор Васильович доктор філологічних наук, професор завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Маврін Олександр Олександрович – кандидат історичних наук, заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України;

Меріч Агмет Бюлент – Надзвичайний і Повноважений Посол Турецької Республіки в України.

Резаненко Володимир Федорович – Директор Центру сходознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Сергійчук Володимир Івановичдоктор історичних наук, професор кафедри давньої та нової історії історичного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка.

Ткаченко Всеволод Іванович – перекладач, Голова літературної премії імені Миколи Зерова, Національна Спілка Письменників України, Радник 1-го класу МЗС України.

Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу – кандидат історичних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Удовенко Геннадій Йосипович Міністр закордонних справ України (1994-1998 рр.), Почесний доктор Дипломатичної академії України при МЗС України, Надзвичайний і Повноважний Посол, Народний депутат України (III, IV, V скликань).

Халимоненко Григорій Іванович – доктор філологічних наук, професор кафедри тюркології Інституту філології Національного університету імені Тараса Шевченка.

Христина Стебельська – Головний редактор телеканалу «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ», Народна артистка України.

Проблематика конференції:

Арабістика

Індологія

Іраністика

Іудаїка

Ісламознавство

Картвелістика

Сінологія

Славістика

Тюркологія

Українознавство

Робочі мови конференції: українська, англійська.

У рамках конференції відбудеться презентація книги «Тюркські джерела до історії України» з нагоди 50-ліття автора – Туранли Ф.Ґ.

Для участі в конференції просимо до 15 грудня 2010 року надіслати в Оргкомітет конференції заявку, в якій вказати тему доповіді та надати її коротку анотацію, а також зазначити відомості про доповідача: прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь; учене звання; посада; місце роботи; поштова адреса; e-mail; контактний телефон.

Заявку на участь в конференції просимо надсилати до Редакційної колегії Оргкомітету за адресою:

Дмитро Бурім – cекретар Оргкомітету

вул. Трьохсвятительська, 4, Київ-1, 01001, Україна

тел.: (044) 279-0863, 278-2203; тел. /факс: (044) 279-4509

тел. моб.: 099-288-7439

iuad@; dburim@; atro_paten@

Примітки:

– роботу конференції буде присвячено обговоренню проблем методології сходознавчих, зокрема тюркологічних досліджень у контексті міжцивілізаційного діалогу;

– матеріали конференції будуть опубліковані у тематичному збірнику.

ЗАЯВКА

на участь у роботі конференції на тему «Українське сходознавство: проблеми методології, джерела, дослідження, міжцивілізаційний діалог», яку проводить Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Прізвище, ім'я, по-батькові: _____________________________________________________

Науковий ступінь: _____________________________________________________________

Вчене звання: _________________________________________________________________

Посада, установа (організація): __________________________________________________

Країна: _______________________________________________________________________

Поштова адреса: ______________________________________________________________

e-mаіl: _______________________________________________________________________

Телефони: ____________________________________________________________________

Тема доповіді: ________________________________________________________________

Анотація: _____________________________________________________________________

Ключові слова: ________________________________________________________________

Примітка: Повний текст статті в друкованому та електронному вигляді просимо надіслати за вказаною адресою до 30 січня 2011 року. Вимоги до оформлення статті: шрифт – Time New Roman, розмір шрифту основного тексту – 14, списку літератури – 12, обсяг тексту 10 000 – 20 000 знаків. Оформлення тексту: праворуч – ініціали, прізвище автора, далі – назва, анотація і ключові слова українською та англійською мовами (5–7 рядків), бібліографія.

Дата «___» ___________ 2010 р. Підпис:

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

 ИНСТИТУТ УКРАИНСКИХ АРХЕОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
им. М. С. Грушевского

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО


27 декабря 2010 года

Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины
проводит научную конференцию на тему

«Украинское востоковедение: проблемы методологии, источники, исследования, межцивилизационный диалог».

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Сохань Павел Степанович - Директор Института украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины - Сопредседатель Оргкомитета

Эйнуллу Медетли - Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине, доктор философских наук - Сопредседатель Оргкомитета.

Бурим Дмитрий Васильевич - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, ученый секретарь Института украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины - Секретарь Оргкомитета.

Власенко Ольга Ивановна - Начальник Главного управления по делам национальностей и религии КГГА.

Гайсан Машфедж - Полномочный министр, Председатель миссии Посольства Сирийской Арабской Республики в Украину.

Гулиев Ариф Джамиль Оглу - доктор философии, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета.

Дяченко Людмила Ивановна - вице-президент Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Иванущак Иван Николаевич - Главный консультант управления гуманитарной политики секретариата Кабинета Министров Украины.

Кочубей Юрий Николаевич - Заведующий кафедрой ЮНЕСКО Дипломатической академии Украины, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения имени Агафангела Крымского НАН Украины, Почетный доктор Дипломатической академии Украины при МИД Украины.

Крапивин Олег Андреевич - Председатель Конгресса Азербайджанцев в г. Киеве.

Лучик Виктор Васильевич - доктор филологических наук, профессор заведующий кафедрой общего и славянского языкознания факультета гуманитарных наук Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Маврин Александр Александрович - кандидат исторических наук, заместитель директора Института украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины;

Мерич Агмет Бюлент - Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине.

Резаненко Владимир Федорович - Директор Центра востоковедения Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Сергейчук Владимир Иванович - доктор исторических наук, профессор кафедры древней и новой истории исторического факультета Национального университета имени Тараса Шевченко.

Ткаченко Всеволод Иванович - переводчик, Председатель литературной премии имени Николая Зерова, Национальный Союз писателей Украины, Советник 1-го класса МИД Украины.

Туранлы Ферхад Гардашкан Оглу - кандидат исторических наук, доцент кафедры общего и славянского языкознания факультета гуманитарных наук Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Удовенко Геннадий Иосифович - Министр иностранных дел Украины (1994-1998 гг), Почетный доктор Дипломатической академии Украины при МИД Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Народный депутат Украины (III, IV, V созывов).

Халимоненко Григорий Иванович - доктор филологических наук, профессор кафедры тюркологии Института филологии Национального университета имени Тараса Шевченко.

Кристина Стебельская - Главный редактор телеканала «ПЕРВЫЙ», Народная артистка Украины.

Проблематика конференции:

Арабистика
Индология
Иранистика
Иудаика
Исламоведение
Картвелистика
Синология
Славистика
Тюркология
Украиноведение

Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский

В рамках конференции состоится презентация книги «Тюркские источники в истории Украины» по случаю 50-летия автора - Туранлы Ф.Г.
Для участия в конференции просим до 15 декабря 2010 прислать в Оргкомитет заявку, в которой указать тему доклада и предоставить ее краткую аннотацию, а также указать сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое звание; должность, место работы; почтовый адрес; e-mail; контактный телефон.


Заявку на участие в конференции просим присылать в Редакционную коллегию Оргкомитета по адресу:

Дмитрий Бурим - секретарь Оргкомитета
ул. Трехсвятительская, 4, Киев-1, 01001, Украина
тел: (044) 279-0863, 278-2203, тел. / Факс: (044) 279-4509
тел. моб: 099-288-7439
iuad@; dburim@; atro_paten@

Примечания:
 - Работа конференции будет посвящена обсуждению проблем методологии востоковедческих, в частности Тюркологических исследований в контексте межцивилизационного диалога;
 - Материалы конференции будут опубликованы в тематическом сборнике.

на участие в работе конференции на тему «Украинское востоковедение: проблемы методологии, источники, исследования, межцивилизационный диалог», которую проводит Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины.
 
Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________
Научная степень: _____________________________________________________________
Ученое звание: ________________________________________________________________
Должность, учреждение (организация): ___________________________________________
Страна: ______________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________
e-mаil: _______________________________________________________________________
Телефоны: ____________________________________________________________________
Тема доклада: _________________________________________________________________
Аннотация: ___________________________________________________________________
Ключевые слова:_______________________________________________________________

Примечание: Полный текст статьи в печатном и электронном виде просим выслать по указанному адресу до 30 января 2011. Требования к оформлению статьи: шрифт - Time New Roman, размер шрифта основного текста - 14, список литературы - 12, объем текста 10 000 - 20 000 знаков. Оформление текста: справа - инициалы, фамилия автора, далее - название, аннотация и ключевые слова на украинском и английском языках (5-7 строк), библиография.


Дата «___» ___________ 2010

Подпись:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 4. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 5. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування

Другие похожие документы..