Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Б.М. - сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів, методів, направлених на управління рухом бюджетних потоків і відносин , які виникають в процесі рух...полностью>>
'Закон'
Во II Международной конференции «Санкт-Петербург — морская столица РОССИИ. Морской туризм» приняли участие 350 человек из 30 регионов России и 13 стр...полностью>>
'Литература'
Литература: «Инвестиционное право» Гущина, Вениаминов «Международное экономическое право и процесс», Лапин «Международное право по защите иностранных...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Перед сучасною системою освіти України стоїть завдання запровадження системи загальнодержавного рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за резу...полностью>>

Ват “Укрнафта” О.Є. Кущ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджую”

Голова правління

ВАТ “Укрнафта”

_______________ О.Є.Кущ

___”____________20__ р.

Договір № _____________

купівлі – продажу

м. Долина “_____” _______________ 20__ р.

__________________________________________________ , надалі "Продавець", в особі _________ ___________________________________________________, що діє на підставі Статуту , з однієї сторони, і

Структурна одиниця Нафтогазовидобувне управління „Долинанафтогаз”, яка діє від імені Відкритого акціонерного товариства „Укрнафта”, надалі “Покупець”, в особі начальника Гоя Михайла Дмитровича, діючого на підставі „Положення”, з іншої сторони, разом іменовані надалі "Сторони", уклали цей Договір купівлі-продажу, тут і далі "Договір", про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець передає, а Покупець приймає і оплачує наступну продукцію, іменовану надалі "Товар":

п/п

Код згідно ДК-016-97

Найменування Товару, тип, марка, техн.хар.

Од. вим.

К-сть

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

ПДВ

(грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

(грн.)

Завод

виробник

ВСЬОГО:

1.2. Якість Товару підтверджується наявністю сертифіката якості виробника і повинна відповідати Держстандартам, технічним або іншим умовам.

1.3. Гарантія на Товар визначається нормативними документами.

1.4. Рік випуску товару: не пізніше, ніж 12 місяців від дати поставки.

2. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

2.1. Умови поставки Товару: _____________________________.

Термін поставки Товару: _____________________________

Реквізити Вантажовідправника: __________________________________________________________

Реквізити Вантажоотримувача: ___________________________________

Особливі умови: по факту поставки.

2.2. Датою поставки Товару вважається дата підписання акту прийому-передачі Товару, якщо виникла необхідність його складання (за вимогою однієї з Сторін), в інших випадках – відмітка про отримання на товаросупровідних документах.

2.3. Продавець повідомляє Покупця і вантажоотримувача про готовність до відвантаження.

2.3.1. Відвантаження Товару проводиться лише після отримання письмової згоди Покупця про готовність до прийняття Товару.

2.3.2. За вимогою Покупця або вантажоотримувача Продавець зобов'язаний відвантажувати Товар в присутності повноважних представників Покупця.

2.4. Протягом 24 годин після закінчення відвантаження Продавець повідомляє про це Покупця і вантажоотримувача.

2.4.1. Продавець надає на адресу Покупця такі товаросупроводжувальні документи:

 • рахунок-фактуру;

 • сертифікат якості виробника;

 • відвантажувальну специфікацію (акт завантаження) або пакувальний аркуш;

 • сертифікат походження (за вимогою Покупця);

2.4.2. Після відвантаження Продавець направляє Покупцю оригінали рахунку-фактури, накладної, податкової накладної, дублікат залізничної накладної. Відправлення вказаних документів здійснюється факсимільним звязком у день відвантаження Товару, а на протязі двох днів оригінали цих документів направляються рекомендованим листом поштою.

2.5. По прибуттю Товару в кінцевий пункт призначення його прийом проводиться безпосередньо вантажоотримувачем з обов’язковим оформленням акту приймання.

2.5.1. За вимогою однієї із Сторін або вантажоотримувача приймання Товару проводиться у присутності повноважних представників Постачальника (вантажовідправника).

2.6. У випадку неправильного або неповного оформлення товаросупроводжувальних документів і пов'язаних із цим затримок при відвантаженні Товару або можливого його відправлення не по оговореній адресі, усі виниклі в зв'язку з цим додаткові витрати, у тому числі і по доставці Товару в кінцевий пункт призначення, приймає на себе Продавець.

3. ЦІНА ТОВАРУ І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Товару зазначена в п. 1.1. даного Договору. Ціна Товару включає ПДВ, порядок нарахування якого встановлений чинним законодавством України. Ціна Товару ________________________(включає або не включає транспортні витрати, які оплачуються по окремому рахунку).

3.2. Загальна вартість Договору визначається загальною вартістю поставленого Товару відповідно до п. 1.1. даного Договору і складає _________________ грн ( ____________________________________________________________________________ грн. ______ коп.), в т.ч. ПДВ - __________________ грн.

4. УМОВИ ПЛАТЕЖІВ.

4.1. Засобом платежів є національна валюта України - гривня.

4.2. Покупець проводить оплату поставленого Товару шляхом перерахування коштів на рахунок Продавця, включаючи ПДВ до ціни Товару, згідно з реквізитами, вказаними в розділі 10 даного Договору: ___________________________________________________________________________________________

5. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ ТОВАРУ.

5.1. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам. Упаковка повинна забезпечувати повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевалювання і перевантаження, а також мати пристосування для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) кар).

6. САНКЦІЇ І РЕКЛАМАЦІЇ.

6.1. У разі поставки Товару, що не відповідає по кількості та якості з вини Продавця, Покупець має право відмовитися від прийнятого Товару, повідомивши про це Продавця.

Товар, від прийняття якого Покупець відмовився, приймається на відповідальне зберігання за рахунок Продавця до вирішення розбіжностей. Продавець зобов'язаний розпорядитися Товаром, прийнятим на відповідальне зберігання, протягом 10 днів, після чого Покупець має право самостійно розпорядитися Товаром і відшкодувати понесені таким постачанням збитки.

6.2. Якщо протягом гарантійного періоду виявляться дефекти або невідповідність якості Товару, обговореної Договором, Продавець зобов'язаний за свій рахунок усунути дефект або замінити Товар протягом 30 календарних днів із моменту повідомлення вантажоотримувачем чи Покупцем про дефекти або невідповідність якості Товару, обговореної Договором. За постачання Товару неналежної якості або некомплектного Товару Продавець виплачує Покупцю штраф у розмірі 15% від вартості Товару неналежної якості або некомплектного Товару.

6.3. У випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про дату відвантаження Товару і порушення термінів надання відвантажувальних документів, Продавець виплачує Покупцю штраф у розмірі 1,5% від вартості Товару, про відвантаження якого не було своєчасно повідомлено.

6.4. У випадку невиконання Продавцем п. 2.6. Договору, Продавець компенсує Покупцю повну суму збитків, у тому числі за простій транспорту, що виник через відсутність необхідних для приймання Товару документів, крім того Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховувалася пеня, за кожен день простою від загальної вартості Товару, що поставляється. Також Продавець компенсує витрати Покупця за простій транспорту, коли простій буде викликаний необхідністю приймання Товару у присутності повноважних представників Продавця у разі поставки Товару, що не відповідає вказаній у товаросупроводжувальних документах кількості та якості.

6.5. За порушення терміну поставки або недопоставки товару Продавець виплачує Покупцю неустойку в розмірі 15% від вартості простроченого або недопоставленого товару.

6.6. Оплата неустойки не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором.

7. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це явилося наслідком дії обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії урядів). Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини.

Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена органами ТПП України або організацією, на яку Урядом покладені обов’язки по ліквідації таких обставин.

7.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, (але не пізніше трьох днів після настання дії обставин, обговорених у п. 8.1.) сповістити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І РОЗБІЖНОСТЕЙ.

8.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України і умовами даного Договору.

8.3. Спори, що виникають між Сторонами щодо оплати Товару, можуть бути передані на вирішення

господарського суду за умови додержання Сторонами порядку їх досудового врегулювання.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

9.1. Договір набуває чинності з дати затвердження його Головою правління ВАТ „Укрнафта” і діє до до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

9.2. Всі доповнення і додатки до Договору є його невід'ємною частиною, мають переважну силу перед раніше укладеними доповненнями і додатками (або відміняють їх), і вступають у дію, якщо зроблені в письмовій формі, мають порядковий номер, дату прийняття і підписи повноважних представників Сторін, завірені печатками.

9.3. Кредитор, який уступає вимогу по даному договору іншій особі в порядку ст. 516 Цивільного кодексу, зобов‘язаний узгодити таку уступку з ВАТ “Укрнафта”. Договір уступки вимоги, укладений без узгодження ВАТ “Укрнафта”, вважається недійсним.

9.4. Сторони домовились, що позовна давність за даним договором стосовно оплати, кількості та якості Товару встановлюється тривалістю в три роки.

9.5. При тлумаченні Договору застосовуються Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС (редакція 2000 року), якщо інше не оговорено в Договорі, додатках або доповненнях до нього.

9.6. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони.

9.7. Сторони підтверджують, що Продавець є платником податку на прибуток на загальних умовах Покупець є платником консолідованого податку на прибуток .

9.8. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.9. Договір заміняє будь-яку угоду по даному предмету, укладену раніше Сторонами в усній або письмовій формі.

9.10. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони повідомляють одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів.

9.11. Договір, а також усі додатки до нього, підписані по факсимільному зв'язку, мають юридичну силу і повинні бути підтверджені оригіналом протягом 30 (тридцяти) днів.

9.12. Договір складений українською мовою в трьох примірниках (по примірнику для кожної зі Сторін та один у ВАТ”Укрнафта”), які мають однакову юридичну силу.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ПОКУПЕЦЬ

ПРОДАВЕЦЬ

Структурна одиниця ВАТ «Укрнафта»

НГВУ”Долинанафтогаз”

Поштова адреса: 77503 Івано–Франківська обл.,

м.Долина, вул.Промислова,7

Юридична адреса: м.Долина, вул.Промислова,7

рах. № 26004052500232 в ІФФ„Приватбанк” м.Долина, МФО 336677

Код ЄДРПОУ 00136490

Тел/факс (03477) 2-60-20

Адреса платника ПДВ:

04053 м.Київ, пров.Нестерівський, 3/5

Св. пл. ПДВ № 35480276,

Ін. под. № 001353926654.

Пошт. адреса: ______________________________

рах. № ____________________________________

МФО _____________________________________

код за ЄДРПОУ ____________________________

Св. пл. ПДВ № _____________________________

Ін. под. № _________________________________

Тел/факс: __________________________________

За Покупця:

За Продавця:

______________________ Гой М.Д.

_______________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Згідно ст. 50 Конституції України та Закону України від 25. 06

  Закон
  Згідно ст. 50 Конституції України та Закону України від 25.06.1991 №1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища" Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області щорічно готує
 2. 1. екологічна ситуація в області

  Документ
  Полтавщина розташована в центральній частині України в лісостеповій зоні з помірно-континентальним кліматом. З загальної площі 28,75 тис. км2 (4,6% площі України) 9,5% вкриті лісами, 5,2% займають поверхневі водойми, 77,9% території
 3. Нено експлуатацію 87 державних автомобілів І 383 автомобілів індивідуальних власників, складено протоколів про адміністративні правопорушення: всього 472, в т

  Документ
  За результатами перевірок і виявлених в ході операції порушень природоохоронних вимог, до керівників підприємств та індивідуальних власників були прийняті міри впливу: видано 236 приписів, призупинено експлуатацію 87 державних автомобілів
 4. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

  Документ
  У своєму розвитку людство досягло того рівня, коли оволоділо величезним науково-технічним потенціалом, але ще не навчилося достатньою мірою ощадливо та раціонально ним користуватися.
 5. Перелік професійних спілок Білопільський район

  Документ
  Первинна профспілкова організація працівників управління місцевого господарства Ворожбянської міської ради Професійної спілки працівників житлово-комунального господарсва,

Другие похожие документы..