Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Задача'
В Послании белорусскому народу и Национальному собранию (далее – Послание) Президент Республики Беларусь четко обозначил следующие стратегические нап...полностью>>
'Документ'
У цій секції можуть бути представлені роботи, в яких головний акцент робиться на розробку програмно-апаратних комплексів або систем, а також програм ...полностью>>
'Документ'
Круглый стол «Теория и практика новой драмы» собрал специалистов, изучающих современную драматургию в вузах, и театральных практиков. Организаторы кру...полностью>>
'Лекція'
2. Перегляд судових рішень із підстав неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону,...полностью>>

М І н І стерствоосв І т и І наукиукра ї н и державний департамент інтелектуальної власності (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

М І Н І С Т Е Р С Т В О О С В І Т И І Н А У К И У К Р А Ї Н И

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Україна, МСП 04655, Київ, Львівська площа, 8

Тел.: (044) 212-50-82 Факс: (044) 212-34-49

ЗАЯВА

про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір

Службові відмітки: Підпис начальника відділу ►

Номер заявки ▼

Дата подання

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲

Номер рішення

Дата реєстрації

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲

Прошу зареєструвати авторський договір про передачу виключного / невиключного права на використання твору

1. Вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є) ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Попередня чи альтернативна назва твору ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Галузь творчої діяльності ________________________________________________________

Наука, література чи мистецтво

3. До якого об’єкту авторського права належить твір ______________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Анотація або реферат твору _____________________________________________________________

Рекомендований розмір - до 500 друкованих знаків

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Відомості про використані твори:

5.1. Відомості про твір(и), відносно якого(их) цей твір є похідним _____________________________

____________________________________________________________________________________

Вказати, на основі якого твору зроблено переклад, адаптацію, аранжування тощо, їх правомірність

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Відомості про твір(и), або частину твору(ів), що включено до твору, права на який реєструються

____________________________________________________________________________________

Вказати твори інших авторів та правомірність їх включення

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

6. Відомості про попередню реєстрацію твору, стосовно якого укладено договір* Ні – ڤ; Так – ڤ, ____________________________________________________________________________________

Вказати державу, дату, номер попередньої реєстрації та назву реєстру

7. Відомості про автора(ів) твору(ів), зазначеного(их) у п.1 заяви **

7.1. Прізвище, ім'я, по батькові першого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________

Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суть авторства, авторський вклад у створення твору ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цей твір (частину твору) створено: у порядку виконання службових обов’язків ڤ

за договором ڤ у порядку індивідуальної розробки ڤ

8. Відомості стосовно договору:

 • Назва, номер, дата підписання авторського договору _________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 • Сторони договору:

Особа(и), яка(і) передає(ють) права на використання твору

____________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, повна поштова адреса, телефон

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Особа(и), якій(им) передаються права на використання твору

____________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, повна поштова адреса, телефон

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 • Вказівка про передані права: виключні – ڤ; невиключні – ڤ.

 • Обсяг переданих прав (форми та способи використання твору) __________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

* Необхідне позначити “X”

** Якщо авторів декілька, використайте лист подовження бланку заяви

 • Строк дії договору ___________________________________________________________________

 • Територія дії договору ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

9. Особа, яка подає заявку на державну реєстрацію (заявник):

9.1. Одна з сторін договору

____________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

____________________________________________________________________________________

9.2. Довірена особа сторони договору ▼ ____________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

____________________________________________________________________________________

10. Видача рішення:

Надіслати за вказаною адресою __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Видати заявнику _____________________________________________________________________

Прізвище, ініціали

11. Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви

Кількість аркушів

Кількість примірників

ڤ Примірник твору (форма, в якій представлено твір)

ڤ Примірник договору

ڤ Документ(и), який(і) підтверджує(ють) наявність виключних майнових прав

(за необхідності)

ڤ Платіжний документ про сплату реєстраційного збору

ڤ Документ, який

підтверджує:

ڤ Звільнення від сплати збору

ڤ Наявність пільг по сплаті збору

ڤ Документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність)

ڤ Інші документи, що додаються до заяви


12. Я, який нижче підписався, підтверджую достовірність відомостей, вказаних у матеріалах заявки

Заявник ____________________________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи та її підпис, що складається

___________________________________________________________________________________

з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

Дата ► Число ______ Місяць ______________ Рік __________

Примітки:_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Висновки відділу державної реєстрації:

договір підлягає реєстрації – ڤ  відмова у реєстрації – ڤ

Заявку опрацював: ______________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис працівника відділу державної реєстрації

Лист подовження до бланку заяви про

реєстрацію договору, який стосується

права автора на твір

7.2. Прізвище, ім'я, по батькові другого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________

Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суть авторства, авторський вклад у створення твору ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цей твір (частину твору) створено: у порядку виконання службових обов’язків ڤ

за договором ڤ у порядку індивідуальної розробки ڤ

7.3. Прізвище, ім'я, по батькові третього автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________

Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суть авторства, авторський вклад у створення твору ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цей твір (частину твору) створено: у порядку виконання службових обов’язків ڤ

за договором ڤ у порядку індивідуальної розробки ڤ

7.4 Прізвище, ім'я, по батькові четвертого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата народження Число ____ Місяць ________ Рік ________

Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суть авторства, авторський вклад у створення твору ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цей твір (частину твору) створено: у порядку виконання службових обов’язків ڤ

за договором ڤ у порядку індивідуальної розробки ڤ

* Необхідне позначити “X”Скачать документ

Похожие документы:

 1. М І н І стерствоосв І т и І наукиукра ї н и зразок державний департамент інтелектуальної власності (1)

  Документ
  магнітоелектричного збудження типу ДБ130-60-ІМ4920-Д16-УХЛ4, що конструктивно об’єднаний з об’ємною двоступеневою вакуумною помпою мембранного типу. Область застосування:
 2. М І н І стерствоосв І т и І наукиукра ї н и зразок державний департамент інтелектуальної власності (2)

  Документ
  магнітоелектричного збудження типу ДБ130-60-ІМ4920-Д16-УХЛ4, що конструктивно об’єднаний з об’ємною двоступеневою вакуумною помпою мембранного типу. Область застосування:
 3. М І н І стерствоосв І т и І наукиукра ї н и державний департамент інтелектуальної власності (2)

  Документ
  Анотація або реферат твору (Публікується в офіційному бюлетені) Рекомендований розмір - до 500 друкованих знаків 5.
 4. М І н І стерствоосв І т и І наукиукра ї н и державний департамент інтелектуальної власності (3)

  Документ
  До якого об’єкту авторського права належить твір 4. Анотація або реферат твору Рекомендований розмір - до 500 друкованих знаків 5.
 5. М І н І стерствоосв І т и І наукиукра ї н и державний департамент інтелектуальної власності (4)

  Документ
  Анотація або реферат твору (Публікується в офіційному бюлетені) Рекомендований розмір - до 500 друкованих знаків 5.

Другие похожие документы..