Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Материалы подготовлены на основе обобщения и анализа результатов общественно-профессионального обсуждения и апробации методики в условиях реальной атт...полностью>>
'Курс лекций'
Памяти Кэтрин, герцогини Атолской, британской аристократки, пожертвовавшей постом депутата от партии консерваторов во имя справедливого дела республи...полностью>>
'Закон'
Когут, Зенон. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760— 1830.— К.: Основи, 1996.— 317 с. (Зах. історіографія Україн...полностью>>
'Документ'
Максимилиан Александрович Волошин родился в Киеве в 1877 г. в Духов день—16 мая. Отец—А. М. Кириенко-Волошин, по происхождению из запорожских казаков...полностью>>

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від №

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

Постановою Кабінету Міністрів України

від №

П О Р Я Д О К

реєстрації, оцінки та визначення умов розміщення на ринку України

і використання хімічних речовин

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Для створення умов безпечного обігу хімічних речовин на ринку України в умовах вступу України до СОТ та дії зони вільної торгівлі Україна-Євросоюз розроблено Порядок реєстрації, оцінки та визначення умов розміщення на ринку України і використання хімічних речовин (далі Порядок). Порядок встановлює правила оцінки небезпеки хімічних речовин, реєстрації, підготовки документів для розміщення і використання хімічних речовин, що були вироблені або імпортовані в Україну, та встановлює контроль за виконанням Порядку.

  2. Порядок базується на принципі, за яким виробники та імпортери відповідають за оцінку небезпеки хімічних речовин, своєчасну підготовку документів для реєстрації та розміщення хімічних речовин на ринку України, створення умов щодо безпечного поводження з хімічними речовинами (препаратами, виробами), користувачі – за виконання умов щодо безпечного використання хімічних речовини (препаратів), узгоджених з постачальником, державні органи – за своєчасну реєстрацію хімічних речовин на підставі реєстраційних матеріалів, наданих виробником або імпортером, створення умов для вільного доступу до інформації щодо оцінок небезпеки хімічних речовин, які зареєстровані в Україні, та контроль за виконанням суб’єктами господарської діяльності України вимог цього Порядку.

  3. Для розміщення хімічних речовин на ринку України, як таких чи у складі препаратів, кожний виробник або імпортер повинен мати:

Сертифікат щодо державної реєстрації хімічної речовини або Довідку Комітету з питань гігієнічної регламентації Міністерства охорони здоров’я України (далі – Комітет) про реєстрацію ідентичної хімічної речовини певним виробником чи імпортером

Паспорт безпеки хімічної речовини (препарату) (Додаток 6).

  1. Для розміщення виробів, що містять хімічні речовини, на ринку України кожний виробник або імпортер повинен мати:

Сертифікати щодо державної реєстрації хімічних речовин, призначених для виділення з виробу для виконання певних функцій виробу або Довідки Комітету про реєстрацію ідентичних хімічних речовин певним виробником чи імпортером

Повідомлення щодо складу особливо небезпечних речовин у виробі незалежно від їх призначення (Додаток 12)

  1. Для використання хімічних речовин (препаратів) кожний користувач повинен мати:

Паспорт безпеки хімічної речовини (препарату);

Висновок санітарно-гігієнічної експертизи (отримується користувачем відповідно до чинного законодавства) щодо відповідності заходів захисту від впливу особливо небезпечних хімічних речовин (препаратів), зазначених у Додатку 4, здійснених користувачем, Паспорту безпеки хімічної речовини (препарату). Висновок також повинен містити заходи, які мають бути здійснені для заміни цієї речовини (препарату) на більш безпечну протягом визначеного строку.

  1. У разі розміщення на ринку України та використання хімічних речовин (препаратів) тільки для виконання науково-дослідних робіт кожний виробник, імпортер чи користувач повинен до місцевого закладу Санітарно-епідеміологічної служби України (далі – СЕС) Декларацію (Додаток 7).

  2. Для хімічних речовин, що були розміщені на ринку України до набуття чинності Порядку, виробники, імпортери та користувачі повинні забезпечити отримання зазначених документів протягом одного року після набуття чинності Порядку.

  3. Порядок не застосовується до:

відходів хімічних речовин;

хімічних речовин, що перебувають під прикордонним наглядом, за умови, що вони не є об’єктом жодного виду обробки або переробки, і якщо вони тимчасово зберігаються у вільних зонах чи складах з метою реекспорту або транзиту, щодо яких діє «Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць», затверджене Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 8 вересня 1999 року № 204, зареєстрованого у Мінюсті 19 листопада 1991 року № 787/4030;

речовин, які використовуються в якості харчових продуктів, харчових добавок та добавок до кормів, щодо яких діє Закон України “Про якість і безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини” ;

лікарських та ветеринарних засобів, щодо яких діють Закони України “Про лікарські засоби” та “Про ветеринарну медицину”;

хімічної зброї;

речовин, зазначених у Додатку 1 та Додатку 2

транзитних небезпечних речовин, як таких чи у складі препаратів, які транспортуються через територію України залізницею, наземними шляхами або внутрішніми водними, морськими і повітряними сполученнями, щодо яких діє Закон України від 6 квітня 2000 року «Про перевезення небезпечних вантажів».

  1. У Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Використання - будь-яке перетворення, формулювання, споживання, зберігання, обробка, наповнення місткостей, переміщення з однієї судини в іншу, змішування, виробництво будь-якого виробу

Виріб - об’єкт, якому у процесі виробництва придається спеціальна форма, поверхня або конструкція, які визначають його призначення кращим чином, ніж це робить його хімічний склад

Користувач - будь-яка фізична чи юридична особа, що знаходиться на території України, є відмінною від виробника речовини або імпортера, і яка використовує речовину, як таку, чи у складі препарату, під час своєї промислової або професійної діяльності

Нова хімічна речовина - речовина, що не була зареєстрована ні в Україні ні в Євросоюзі ні до ні після набуття чинності Порядку

Особливо небезпечна речовина - речовина, класифікаційні характеристики якої визначаються як канцерогенні 1 та 2 категорії, мутагенні 1 та 2 категорії, токсичні для репродуктивної системи 1 та 2 категорії, хронічно токсичні, стійки, біоакумулятивні, дуже стійки, дуже біоакумулятивні, яка відповідає критеріям, зазначеним у Додатку 3.

Оцінка небезпеки хімічної речовини - класифікація та маркування хімічної речовини, визначення фраз ризику та фраз безпеки, гранично безпечного рівня перебування під впливом хімічної речовини (DNEL)

Постачальник - будь-який виробник речовини, імпортер, розповсюджувач, що розміщує на ринку речовину, препарат, хімічний напівфабрикат, виріб

Препарат - суміш (або розчин) на основі двох або більше речовин, які не вступають між собою в реакцію в нормальних умовах

Реєстрант - виробник чи імпортер (або уповноважений представник) певної речовини або певного препарату або виробу, що подає заяву про реєстрацію певної речовини або має Сертифікат реєстрації речовини

Речовина - хімічний елемент та його натуральні компоненти або компоненти, набуті в результаті промислового процесу, включаючи добавки, необхідні для збереження його стабільності, та домішки, утворені внаслідок технологічного процесу, але за виключенням будь-яких розчинників, які можуть бути відокремлені, не пошкоджуючи стабільності речовини або не змінюючи її склад

Розповсюджувач - будь-яка фізична або юридична особа, що знаходиться на території України, включаючи осіб роздрібної торгівлі, яка зберігає і розміщує на ринку для третіх осіб певну речовину, як таку, або у складі препарату

Товаровиробник або виробник - будь-яка фізична або юридична особа, що виробляє хімічну речовину або складає виріб в Україні

 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

  1. Для визначення ідентичності хімічних речовин, належності певної хімічної речовини до вищезазначених Додатків, наявності реєстрації певної хімічної речовини в України або в Євросоюзі та підготовки відповідних документів, необхідно ідентифікувати хімічну речовину.

  2. Ідентифікація хімічних речовин, як таких чи у складі препаратів або виробів, залежить від належності до:

однокомпонентних речовин;

багатокомпонентних речовин з визначеним хімічним складом ;

багатокомпонентних речовин з невизначеним або перемінним складом.

  1. Однокомпонентні хімічні речовини (як органічні, так і неорганічні, в яких один компонент присутній, принаймні, в кількості не менше 80 % (вага/вага) і містить до 20 % домішок) ідентифікуються:

молекулярною формулою основного компонента або найменуванням основного компонента українською та англійською мовами відповідно до правил номенклатури IUPAC;

складом речовини (відсоткова частка основного компонента, добавок та домішок);

агрегатним станом речовини

  1. Багатокомпонентні хімічні речовини (реакційна маса, де є два або декілька основних компонентів, які є продуктами реакції і присутні в кількості >10% але <80%) з визначеним хімічним складом ідентифікуються:

молекулярною формулою кожного компонента або найменуванням кожного компонента українською та англійською мовами відповідно до правил номенклатури IUPAC;

складом речовини (відсоткова частка кожного компонента, добавок та домішок);

агрегатним станом речовини.

  1. Багатокомпонентні хімічні речовини з невизначеним або перемінним хімічним складом ідентифікуються:

найменуванням основної сировини українською та англійською мовами відповідно до правил номенклатури IUPAC;

процесом

найменуванням іншої сировини українською та англійською мовами відповідно до правил номенклатури IUPAC

агрегатним станом речовини.

 1. РЕЄСТРАЦІЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

  1. Реєстрація є неодмінною умовою для надання ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин відповідно до чинного законодавства, надання Комітетом Сертифікату щодо державної реєстрації або Довідки щодо реєстрації хімічної речовини певним виробником чи імпортером, складання виробником чи імпортером Паспорту безпеки хімічної речовини.

  2. Не підлягають реєстрації відповідно до Порядку:

агрохімікати, реєстрація яких здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 року № 295, якою затверджений «Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»

речовини, відновлені з речовин, що були зареєстровані

реімпортовані речовини, що були зареєстровані при експорті

речовини, ідентичні речовинам зареєстрованим в Україні до введення у дію Порядку.

речовини у складі виробів, ідентичні речовинам зареєстрованим в Україні відповідно до Порядку для певного використання у певному виробі

полімери

речовини, що використовуються тільки для виконання науково-дослідних робіт.

  1. Реєстрація здійснюється одноразово на необмежений термін за принципом одна реєстрація хімічної речовини, як такої чи у складі препарату, або одна реєстрація хімічної речовини для певного використання у певному виробі одним виробником або імпортером.

  2. Реєстрація хімічних речовин здійснюється Комітетом протягом одного місяця після отримання від будь-якого виробника або імпортера:

заяви щодо реєстрації речовини;

Технічного досьє на хімічну речовину, що була зареєстрована у Євросоюзі відповідно до вимог REACH, складеного виробником або імпортером, чи їхнім уповноваженим представником відповідно до вимог Додатку 11 (на підставі інформації в європейському реєстрі зареєстрованих речовин або у Додатку 3), або Звіту про хімічну безпеку нових хімічних речовин (на підставі проведених досліджень і оцінки небезпеки хімічної речовини відповідно до Додатку 10).

  1. На зареєстровану хімічну речовину Комітетом надається Сертифікат державної реєстрації хімічної речовини одному виробнику або імпортеру, який першим подав Заяву (Додаток 13) щодо реєстрації, або Довідка щодо державної реєстрації ідентичної хімічної речовини іншим виробникам чи імпортерам. Довідка надається у разі встановлення ідентичності хімічної речовини заявника вже зареєстрованим хімічним речовинам.

  2. З моменту набуття чинності Порядку розміщення на ринку України нових хімічних речовин без реєстрації забороняється.

  3. Реєстрація хімічних речовин, що були розміщені на ринку України до набуття чинності Порядку без відповідної реєстрації, здійснюється Комітетом протягом 1 року після набуття чинності Порядку.

  4. Якщо виробник чи імпортер не отримав протягом одного року після набуття чинності Порядку Сертифікат державної реєстрації хімічної речовини, яка була розміщена на ринку України до набуття чинності Порядку без відповідної реєстрації, він зобов’язаний зупинити поставку речовини на внутрішній ринок України до отримання Сертифіката.

  5. Зареєстрована речовина включається Комітетом до єдиного Державного реєстру небезпечних факторів хімічного, біологічного та фізичного походження.

  6. Реєстрація з наданням виробнику чи імпортеру Сертифікату державної реєстрації хімічної речовини або перевірка ідентичності хімічної речовини з наданням будь-якому виробнику чи імпортеру Довідки щодо реєстрації ідентичної речовини іншим виробником чи імпортером здійснюється на платній основі.

  7. Обов'язкова реєстрація хімічної речовини, що міститься у виробі, здійснюється:

якщо щорічній обсяг поставок реєстрантом на ринок України речовини у складі виробу перевищує 1 тонну;

якщо речовина призначена для виділення з виробу в нормальних або у заздалегідь передбачених умовах для виконання певних функцій виробу.

  1. Комітет, у разі наявності інформації про те, що має місце виділення з виробу будь-якої іншої речовини, яка не була передбачена для виділення відповідно до частини 2 п.3.11 і кількість її у цих виробах перевищує 1 тонну в рік на виробника або імпортера, відповідно до чинного законодавства подає матеріали для проведення санітарно-гігієнічної експертизи виробу. За результатами приймається рішення щодо віднесення цієї речовини до певного Переліку речовин і, у разі необхідності, заборони її використання у цьому виробі.

  2. Комітет, у разі одержання нових даних про невідомі раніше небезпечні фактори хімічної речовини чи препарату, має право зупинити дію Сертифікату про реєстрацію хімічної речовини, про що повідомляє виробника чи імпортера, які реєстрували хімічну речовину, в 10-денний термін після прийняття рішення та друкує інформацію про це у відповідному виданні.

  3. Замовнику може бути відмовлено в реєстрації та видачі реєстраційного Сертифіката у разі неповноти даних про властивості та оцінку небезпеки хімічної речовини в Звіті про хімічну безпеку чи у Технічному досьє, або належності хімічної речовини до Переліку речовин, які забороняються для певного використання (Додаток 5).

  4. Рішення Комітету щодо відмови від реєстрації і видачі Сертифіката може бути оскаржено не пізніше 30 днів з моменту його прийняття до Головного державного санітарного лікаря України. Скарга розглядається протягом 30 днів. Рішення Головного державного санітарного лікаря України може бути оскаржено у суді.

  5. Комітет має гарантувати додержання конфіденційності інформації про хімічну речовину, яка була надана йому виробником чи імпортером для реєстрації, якщо це не ставить загрози здоров’ю людини та безпеці навколишнього середовища.

 1. ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

  1. Оцінка небезпеки хімічних речовин є підставою для реєстрації нових хімічних речовин та складання Паспорта безпеки хімічної речовини.

  2. Оцінка небезпеки хімічних речовин не проводиться у випадку якщо:

речовини використовуються тільки для виконання науково-дослідних робіт

речовини, відновлені з речовин, що були зареєстровані;

речовини, зареєстровані в Україні до введення у дію Порядку

речовини, зареєстровані в Євросоюзі відповідно до REACH

полімери

реімпортовані речовини, що були зареєстровані при експорті.

  1. Оцінка небезпеки нової хімічної речовини (оцінка небезпечних властивостей, класифікація та маркування небезпеки, фраз ризику та фраз безпеки, гранично допустимих рівнів дії на людину і навколишнє середовище) здійснюється шляхом альтернативних досліджень і підготовки відповідно до вимог Додатку 10 Звіту про безпеку хімічних речовин науково-дослідними інститутами МОЗ України, або тестувань і підготовки відповідно до вимог Додатку 10 Звіту про безпеку хімічної речовини лабораторіями, сертифікованими відповідно до ISO 17025 з дотриманням принципів GLP (Додаток 8).

  2. Оцінка небезпеки нової хімічної речовини здійснюється один раз виробником або імпортером.

  3. Визначення небезпеки хімічної речовини, що була зареєстрована в Євросоюзі відповідно до вимог REACH, необхідна для скдання Технічного досьє і здійснюється за допомогою ідентифікатора хімічної речовини (англійською мовою відповідно до вимог IUPAC ) та класифікатора небезпеки хімічних речовин (Додаток 9) на підставі Переліку небезпечних речовин та Паспортів безпеки ідентичних хімічних речовин, складених будь-якими виробниками або імпортерами Євросоюзу.

  4. Оцінка небезпечних властивостей хімічної речовини для певного використання у певному виробі також здійснюється один раз певним виробником або імпортером виробу.

  5. Оцінка небезпеки хімічної речовини відповідно до Додатку 10 є підставою також для надання Висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи для державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів відповідно до вимог Закону України «Про пестициди та агрохімікати».

  6. Оцінка небезпеки хімічної речовини є підставою для висновку про необхідність внесення Комітетом пропозицій та затвердження постановою Головного санітарного лікаря України змін до Переліків речовин, наведених у Додатках 1, 2, 3, 5.

 1. СКЛАДАННЯ ПАСПОРТА БЕЗПЕКИ ХІМІЧНОЇ РЕЧОВИНИ

  1. Для розміщення на ринку України і забезпечення інформування користувачів відносно видів впливу хімічної речовини (препарату) на людину та навколишнє середовище, оцінок небезпеки хімічних речовин та препаратів, та застосування заходів захисту, які необхідно здійснити, щоб зменшити ризик нанесення шкоди людині та навколишньому середовищу, кожний виробник або імпортер небезпечної хімічної речовини чи небезпечного препарату повинен скласти для кожного користувача (розповсюджувателя) Паспорт безпеки хімічної речовини (Додаток 16), який узгоджується з користувачами (розповсюджувателями, які узгодують з користувачами) при укладанні Контракту (Договору) на поставку речовини або препарату.

  2. Паспорт безпеки хімічної продукції передається користувачу разом з товарно-транспортною накладною на поставку хімічної речовини.

  3. Використання небезпечної хімічної речовини можливе лише за дотриманням умов, зазначених у Паспорті безпеки хімічної речовини.

  4. Паспорт безпеки може складатися, за дорученням виробників або імпортерів, галузевими науково-дослідними інститутами і затверджуватися замовниками.

  5. Паспорт безпеки хімічної речовини не складається:

на речовини, що не підлягають реєстрації відповідно до п. 4.5 Порядку

на речовини та препарати, призначені для роздрібної торгівлі.

  1. Паспорт безпеки хімічної речовини складається виробником або імпортером на підставі Звіту з альтернативних досліджень щодо властивостей хімічних речовин, або Звіту з тестувань на хребетних тваринах, або відповідних Паспортів безпеки ідентичних хімічних речовин, складених будь-якими виробниками чи експортерами Євросоюзу, або Паспорту безпеки ідентичної хімічної речовини, складеного певним реєстрантом цієї речовини в Україні, або Карти даних небезпечного фактору, яка була отримана певним реєстрантом від Комітету за підсумками реєстрації речовини в Україні до введення у дію Порядку.

  2. Будь-який виробник або імпортер, який зареєстрував хімічну речовину до введення у дію Порядку, зобов’язаний протягом одного року після набуття чинності Порядку скласти Паспорт безпеки хімічної речовини.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОРЯДКУ

  1. Контроль за відповідністю вимогам Порядку хімічної речовини (препарату), що виробляється чи імпортується в Україну здійснюється місцевими закладами СЕС на підставі:

Сертифіката (тів) про реєстрацію хімічної речовини, або Довідки Комітету щодо реєстрації ідентичної речовини іншим виробником або імпортером

Паспорта безпеки хімічної речовини (препарату);

  1. Контроль за відповідністю вимогам Порядку хімічної речовини (препарату), що використовується будь-яким користувачем, здійснюється місцевими закладами СЕС на підставі:

Паспорта безпеки хімічної речовини (препарату);

Висновку санітарно-гігієнічної експертизи щодо використання хімічної речовини (препарату)

  1. Контроль за відповідністю речовин та препаратів, які містяться у виробі, що виробляється або імпортується, здійснюється на підставі:

Сертифікатів щодо реєстрації хімічних речовин, що містяться у виробі і призначені заздалегідь для виділення з виробу для виконання певних функцій виробу;

Повідомлення про склад усіх речовин у виробі

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ПОРЯДКУ

  1. При виявленні фактів розміщення виробниками на ринку України хімічної речовини без реєстрації чи без Паспорта безпеки хімічної речовини, або невідповідності речовини Сертифікату державної реєстрації (Довідці Комітету про реєстрацію речовини іншим виробником або імпортером), Паспорту безпеки небезпечної хімічної речовини відповідні заклади СЕС, де розташований виробник, повинні припинити виробництво та повідомити центральний орган виконавчої влади, який видав ліцензію на виробництво, для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства.

  2. При виявленні фактів розміщення імпортерами на ринку України хімічної речовини без реєстрації чи без Паспорта безпеки небезпечної хімічної речовини або невідповідності речовини Сертифікату державної реєстрації (Довідці Комітету про реєстрацію речовини іншим виробником або імпортером) або Паспорту безпеки небезпечної хімічної речовини заклади СЕС України при митницях повинні повідомити митні органи про заборону імпорту цієї речовини певним імпортером та повідомити центральній орган виконавчої влади, який видав ліцензію на здійснення зовнішньоекономічної діяльності цими імпортерами, для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства.

  3. При виявленні невідповідності хімічної речовини, що використовується, Паспорту безпеки небезпечної хімічної речовини, наданому користувачу постачальником, відповідні заклади СЕС повинні вжити заходи відповідно до чинного законодавства.

  4. При виявленні невідповідності заходів управління ризиками, здійснених користувачем, Паспорту безпеки небезпечної хімічної речовини, наданому користувачу постачальником, відповідні заклади СЕС мають повідомити постачальника речовини, який повинен припинити поставку речовини, та вжити заходи відповідно до чинного законодавства.

  5. При виявленні невідповідності речовин, що містяться у препараті, який виробляється або імпортується, складу речовин у Паспорті безпеки хімічного препарату, відповідні заклади СЕС повинні вжити заходи щодо припинення виробництва або імпорту препарату та інші, передбачені чинним законодавством .

  6. При виявленні невідповідності речовин, що містяться у виробі, Сертифікатам державної реєстрації, Повідомленню про склад речовин у виробі відповідні СЕС повинні вжити заходи щодо припинення виробництва або імпорту виробу та інші, передбачені чинним законодавством.

ДОДАТОК 1

ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

1. Речовини, які виникають в результаті непередбаченої хімічної реакції внаслідок впливу іншої речовини або виробу на навколишні фактори, такі як повітря, вологість, мікроорганізми або сонячне світло.

2. Речовини, які виникають в результаті непередбаченої хімічної реакції під час зберігання іншої речовини, препарату або виробу.

3. Речовини, які виникають в результаті хімічної реакції під час кінцевого використання інших речовин, препаратів або виробів, та які не були вироблені, імпортовані ані розміщені на ринку.

4. Речовини, які не виробляються, імпортуються ані продаються та які виникають в результаті хімічної реакції, що відбувається, якщо:

а) певний стабілізатор, барвник, ароматизатор, антиокислювач, наповнювач, розчинник, носій, поверхнево-активна речовина, пластифікатор, роз’їдаючий інгібітор, піногасник або антипінна добавка, диспергатор, осадовий інгібітор, вологопоглинач, стягуюча речовина, емульгатор, анти-емульгатор, зневоднююча речовина, сполучна речовина, активатор склеювання, модулятор потоку, нейтралізатор рН, ізолююча речовина, коагулятор, флокулятор, сповільнювач вогню, змащувальна речовина, реактив для контролю якості застосовується передбаченим чином, або

b) речовина, що призначена виключно для забезпечення визначеної спеціальної фізико-хімічної характеристики, застосовується передбаченим чином.

5. Побічні продукти, за виключенням випадків, коли вони самі по собі були імпортовані або вироблені.

6. Гідрати або гідровані іони певної речовини, сформовані внаслідок сполучення певної речовини із водою, тільки якщо виробник або імпортер зробив посилання на цей виняток для реєстрації вказаної речовини.

7. Такі існуючі у природі речовини, якщо вони не були хімічно модифіковані:

мінерали, руди, концентровані руди, цементний клінкер, природній газ, зріджений нафтовий газ, конденсат природного газу, технологічні гази та їх компоненти, сира нафта, вугілля, кокс.

8. Інші від перелічених у пункту 7 існуючі у природі речовини, якщо вони не бути хімічно модифіковані, за виключенням тих випадків, коли вони відповідають критеріям для класифікації їх в якості небезпечних відповідно до Додатку 4.

9. Базові елементарні речовини, про які вже відома інформація щодо їх небезпеки та ризиків, такі як:

водень, кисень, інертні (благородні) гази (аргон, гелій, неон, ксенон), азот.

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК БЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН (ЯКІ МАЮТЬ МІНІМАЛЬНУ ВІРОГІДНІСТЬ НАНЕСЕННЯ ШКОДИ ЛЮДИНІ ТА НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ)

Перелік відповідає Додатку IV REACH і зміни до нього вносяться Комітетом та затверджується у встановленому порядку Головним санітарним лікарем України.

№ EINECS

Назва/Група

№ CAS

200-061-5

Д-глюцитол С6Н14О6

(D-glucitol)

50-70-4

200-066-2

Аскорбінова кислота С6Н8О6

(Ascorbic acid)

50-81-7

200-075-1

Глюкоза С6Н12О6

(Glucose)

50-99-7

200-294-2

L-лізин С6Н14N2О2

(L-lysine)

56-87-1

200-312-9

Пальмітинова (гексадеканова) кислота, в чистому вигляді С16Н32О2 (Palmitic acid)

57-10-3

200-313-4

Стеаринова (октадеканова) кислота, в чистому вигляді С18Н36О2(Stearic acid)

57-11-4

200-334-9

Цукроза, в чистому вигляді С12Н22О11

(Sucrose)

57-50-1

200-405-4

Альфа-токоферіл ацетат С31Н52О3

(α-tocopheryl acetate)

58-95-7

200-432-1

DL-метіонін С5Н11NO2S

(DL-methionine)

59-51-8

200-711-8

D-манітол С6Н14О6

(D-mannitol)

69-65-8

201-771-8

l-сорбоза С6Н12О6

(1-sorbose)

87-79-6

204-007-1

Олеїнова кислота, у чистому вигляді С18Н34О2

(Oleic acid)

112-80-1

204-664-4

Гліцерин стеарат, у чистому вигляді С21Н42О4

(Glycerol stearate)

123-94-4

204-696-9

Вуглекислий газ СО2

(Carbon dioxide)

124-38-9

205-278-9

Пантотенат кальцію, форма-D С9Н17NO5.1/2Ca

(Calcium pantothenate)

137-08-6

205-582-1

Лауринова кислота, у чистому вигляді С12Н24О2

(Lauric acid)

143-07-7

205-590-5

Олеат калію С18Н34О2К

(Potassium oleate)

143-18-0

205-756-7

DL-фенілаланін С9Н11NO2

(DL-phenylalanine)

150-30-1

208-407-7

Глюконат натрію С6Н12О7.Na

(Sodium gluconate)

527-07-1

212-490-5

Стеарат натрію, в чистому вигляді С18Н36О2.Na

(Sodium stearate)

822-16-2

215-279-6

Вапняк (Тверда і негорюча осадова порода, що складається переважно із карбонату кальцію)

(Limestone)

1317-65-3

215-665-4

Сорбітан олеат С24Н44О6

(Sorbitan oleate)

1338-43-8

216-472-8

Дистеарат кальцію, в чистому вигляді С18Н36О2.1/2Са

(Calcium distearate)

1592-23-0

№ EINECS

Назва/Група

№ CAS

231-147-0

Аргон Ar

(Argon Ar)

7440-37-1

231-153-3

Карбон С

(Carbon C)

7440-44-0

231-783-9

Азот N2

(Nitrogen)

7727-37-9

231-791-2

Дистильована вода, що має провідність або такий же ступінь чистоти Н2О

(Water, distilled)

7732-18-5

231-955-3

Графіт С

(Graphite C)

7782-42-5

232-273-9

Соняшникова олія

(Sunflower oil)

Екстракти та їх фізично модифіковані похідні речовини. Складається в основному із гліцеридів жирних лінолевих кислот та олеїнів. (Helianthus annuus, Compositae).

8001-21-6

232-274-4

Соєва олія (Soybean oil)

Екстракти та їх фізично модифіковані похідні речовини. Складається в основному із гліцеридів жирних лінолевих, олеїнових, пальмітинових та стеаринових кислот, (Soja hispida, Leguminosae).

8001-22-7

232-276-5

Сафлорова олія

(Safflower oil)

Екстракти та їх фізично модифіковані похідні речовини. Складається в основному із гліцеридів жирних лінолевих кислот (Carthamus tinctorius,Compositae).

8001-23-8

232-278-6

Льняна олія

(Linseed oil)

Екстракти та їх фізично модифіковані похідні речовини. Складається в основному із гліцеридів жирних лінолевих, ліноленових та олеїнових кислот, та олеїнів (Linum usitatissimum, Linaceae).

8001-26-1

232-281-2

Кукурудзяна олія

(Corn oil)

Екстракти та їх фізично модифіковані похідні речовини. Складається в основному із гліцеридів жирних лінолевих, олеїнових, пальмітинових та стеаринових кислот, (Zea mays, Gramineae).

8001-30-7

232-293-8

Касторова (рицинова) олія

(Castor Oil)

Екстракти та їх фізично модифіковані похідні речовини. Складається в основному із гліцеридів жирних рицинолевих кислот

(Ricinus communis, Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0

Рапсова олія

(Rape oil)

Екстракти та їх фізично модифіковані похідні речовини. Складається в основному із гліцеридів жирних ерукових, лінолевих та олеїнових кислот, (Brassica napus, Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2

Лецитини

(Lecithins)

Складна сполука дигліцеридів жирних кислот та складних холінових ефірів фосфорної кислоти.

8002-43-5

232-436-4

Сиропи та гідролізовані крохмалі

(Syrups, hydrolyzed starch)

Складна сполука, отримана шляхом гідролізу кукурудзяного крохмалю внаслідок реакції кислот чи ферментів. Вона складається в основному із цукрози, мальтози та мальтодекстринів.

8029-43-4

232-442-7

Гідрований жир

(Tallow, hydrogenated)

8030-12-4

232-675-4

Декстрин

(Dextrin)

9004-53-9

232-679-6

Крохмаль

(Starch)

Високомолекулярний гідрат водню, що зазвичай знаходиться у зернах зернових культур, таких як кукурудза, пшениця і сорго (хлібний злак), а також у коріннях та бульбах, таких як картопля і тапіока. Сюди включається крохмаль, що пептизований з допомогою нагрівання у воді.

9005-25-8

232-940-4

Мальтодекстрин

(Maltodextrin)

9050-36-6

234-328-2

Вітамін А

(Vitamin A)

11103-57-4

№ EINECS

Назва/Група

№ CAS

238-976-7

D-глюконат натрію С6Н12О7.хNa

(Sodium D-gluconate)

14906-97-9

248-027-9

Моностеарат D-глюцитолу С24Н48О7

(D-glucitol monostearate)

26836-47-5

262-988-1

Жирні кислоти, кокос, метилові ефіри

(Fatty acids, coco, Me esters)

61788-59-8

262-989-7

Жирні кислоти, жир, метилові ефіри

(Fatty acids, tallow, Me esters)

61788-61-2

263-060-9

Жирні кислоти, Касторова олія

(Fatty acids, castor-oil)

61789-44-4

263-129-3

Жирні кислоти, жир

(Fatty acids, tallow)

61790-37-2

265-995-8

Целюлозна маса

(Cellulose Pulp)

65996-61-4

266-925-9

Жирні кислоти, С12-18

(Fatty acids, С12-18 )

(Асоціація виробників детергентів та поверхнево активних речовин (SDA) визначає цю речовину за назвою: С12-С18 alkyl carboxylic acid, відповідний номер посилання SDA: 16-005-00

67701-01-3

266-928-5

Жирні кислоти, С16-18

(Fatty acids, С16-18)

Асоціація виробників детергентів та поверхнево активних речовин (SDA) визначає цю речовину за назвою: С16-С18 alkyl carboxylic acid, відповідний номер посилання SDA: 19-005-00

67701-03-5

266-929-0

Жирні кислоти, С8-18 і С18-ненасичені

(Fatty acids, С8-18 і С18- unsaturated)

Асоціація виробників детергентів та поверхнево активних речовин (SDA) визначає цю речовину за назвою: С8-С18 і С18 ненасичена аlkyl carboxylic acid, відповідний номер посилання SDA: 01-005-00

67701-05-7

266-930-6

Жирні кислоти, С14-18 і С16-18-ненасичені

(Fatty acids, С14-18 і С16-18-unsaturated)

SDA визначає цю речовину за назвою: С14-С18 і С16-С18 ненасичена аlkyl carboxylic acid, відповідний номер посилання SDA: 04-005-00

67701-06-8

266-932-7

Жирні кислоти, С14-18 і С16-18-ненасичені

(Fatty acids, С14-18 і С16-18- unsaturated)

SDA визначає цю речовину за назвою: С1618 і С18 ненасичена аlkyl carboxylic acid, відповідний номер посилання SDA: 11-005-00

67701-08-0

266-948-4

Гліцериди, С16 18 і С18-ненасичені

(Glycerides, C16-18 and C18-unsaturated)

SDA визначає цю речовину за назвою: С1618 і С18 ненасичена trialkyl glyceride, відповідний номер посилання SDA: 11-001-00

67701-30-8

267-007-0

Жирні кислоти, С14-18 і С16-18-ненасичені, метилові ефіри

(Fatty acids, С14-18 і С16--18 unsaturated, Me esters)

SDA визначає цю речовину за назвою: С14 18 і С16 18 ненасичена аlkyl carboxylic acid methyl ester, відповідний номер посилання SDA: 04-010-00

67762-26-9

267-013-3

Жирні кислоти, С6-12 (Fatty acids, С6-12)

SDA визначає цю речовину за назвою: С612 alkyl carboxylic acid, відповідний номер посилання SDA: 13-005-00

67762-36-1

№ EINECS

Назва/Група

№ CAS

268-099-5

Жирні кислоти, С14-22 і С16-22-ненасичені

(Fatty acids, С14-22 і С16-22-unsaturated)

Асоціація виробників детергентів та поверхнево активних речовин (SDA) визначає цю речовину за назвою: С1422 і С1622 ненасичена аlkyl carboxylic acid, відповідний номер посилання SDA: 07-005-00

68002-85-7

268-616-4

Зневоднені сиропи, кукурудза

(Syrups, corn, dehydrated)

68131-37-3

269-657-0

Жирні кислоти, соя

(Fatty acids, soya)

68308-53-2

269-658-6

Гліцериди, моно-, ди-, та тригідрогенізований жир

(Glycerides, tallow mono-, di- and tri-, hydrogenated)

68308-54-3

270-298-7

Жирні кислоти, С14-22

(Fatty acids, С14-22)

68424-37-3

270-304-8

Жирні кислоти, льняна олія

(Fatty acids, linseed-oil)

68424-45-3

270-312-1

Гліцериди, С16-18 і С18-ненасичені. моно- та ди-

(Glycerides, C16-18 and C18-unsaturated. mono- and di-)

Асоціація виробників детергентів та поверхнево активних речовин (SDA) визначає цю речовину за назвою: С16 18 і С18 unsaturated alkyl and C16-C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride, відповідний номер посилання SDA: 11-002-00

68424-61-3

288-123-8

Гліцериди, С10-18

(Glycerides)

85665-33-4

292-771-7

Жирні кислоти, С12-14

(Fatty acids, С12-14)

90990-10-6

292-776-4

Жирні кислоти, С12-18 і С18-ненасичені

(Fatty acids, С14-22 і С16-22-unsaturated)

90990-15-1

296-916-5

Жирні кислоти, рапсова олія, з низьким вмістом ерукової кислоти

(Fatty acids, rape-oil, erucic acid-low)

93165-31-2

ДОДАТОК 3

ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН ТА ПРЕПАРАТІВ

Перелік зроблений на підставі Додатку І до Директиви Євросоюзу 67/548/ЄЕС, в якому найменування хімічної речовини надані англійською мовою відповідно до вимог IUPAC, як загальновизнаних.

Найменування речовини

EINECS

CAS

Класифікація небезпеки

Маркування небезпеки

Обмеження концентрацій речовини

hydrogen

215-605-7

1333-74-0

F+; R12

F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

aluminium lithium hydride

240-877-9

16853-85-3

F; R15

F

R: 15

S: (2-)7/8-24/25-43

sodium hydride

231-587-3

7646-69-7

F; R15

F

R: 15

S: (2-)7/8-24/25-43

calcium hydride

232-189-2

7789-78-8

F; R15

F

R: 15

S: (2-)7/8-24/25-43

lithium

231-102-5

7439-93-2

F; R14/15

C; R34

F; C

R: 14/15-34

S: (1/2-)8-43-45

n-hexyllithium

404-950-0

21369-64-2

F; R14/15-17

C; R35

F; C

R: 14/15-17-35

S: (1/2-)6-16-26-30-36/37/39-43-45

beryllium

231-150-7

7440-41-7

Carc. Cat. 2; R49

T+; R26

T; R25-48/23

Xi; R36/37/38

R43

T+

R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23

S: 53-45

beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates, and with those specified elsewhere in this Annex

-

-

Carc. Cat. 2; R49

T+; R26

T; R25-48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R51-53

T+; N

R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53

S: 53-45-61

beryllium oxide

215-133-1

1304-56-9

Carc. Cat. 2; R49

T+; R26

T; R25-48/23

Xi; R36/37/38

R43

T+

R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23

S: 53-45

boron trifluoride

231-569-5

7637-07-2

R 14

T+; R26

C; R35

T+; C

R: 14-26-35

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

boron trichloride

233-658-4

10294-34-5

R14

T+; R26/28

C; R34

T+

R: 14-26/28-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

boron tribromide

233-657-9

10294-33-4

R14

T+; R26/28

C; R35

T+; C

R: 14-26/28-35

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

trialkylboranes

-

-

F; R17

C; R34

F; C

R: 17-34

S: (1/2-)7-23-26-36/37/39-43-45

trimethyl borate

204-468-9

121-43-7

R10

Xn; R21

Xn

R: 10-21

S: (2-)23-25

dibutyltin hydrogen borate

401-040-5

75113-37-0

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 21/22-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37-45-60-61

tetrabutylammonium butyltriphenylborate

418-080-4

120307-06-4

R 43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-56-61

N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate

422-050-6

118612-00-3

Carc.Cat.3; R40

Xn; R22

Xi; R38-41

Xn

R: 22-38-40-41

S: (2-)22-26-36/37/39

diethyl{4-[1,5,5-tris(4-diethylaminophenyl)penta-2,4-dienylidene]cyclohexa-2,5-dienylidene}ammonium butyltriphenylborate

418-070-1

141714-54-7

R 43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

carbon monoxide

211-128-3

630-08-0

F+; R12

Repr. Cat. 1; R61

T; R23-48/23

F+; T

R: 61-12-23-48/23

S: 53-45

phosgene;

carbonyl chloride

200-870-3

75-44-5

T+; R26

C; R34

T+

R: 26-34

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45

C ≥ 5 %: T+; R26-34

1 % ≤ C < 5 %: T+; R26-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R23-36/37/38

0,2 % ≤ C < 0,5 %: T; R23

0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn; R20

carbon disulphide

200-843-6

75-15-0

F; R11

Repr. Cat. 3; R62-63

T; R48/23

Xi; R36/38

F; T

R: 11-36/38-48/23-62-63

S: (1/2-)16-33-36/37-45

C ≥ 20 %: T; R36/38-48/23-62-63

1 % ≤ C < 20 %: T; R48/23-62-63

0,2 % ≤ C < 1 %: Xn; R48/20

calcium carbide

200-848-3

75-20-7

F; R15

F

R: 15

S: (2-)8-43

thiram;

tetramethylthiuram disulphide

205-286-2

137-26-8

Xn; R20/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-36/38-43-48/22-50/53

S: (2-)26-36/37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-36/38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36/38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

hydrogen cyanide;

hydrocyanic acid

200-821-6

74-90-8

F+; R12

T+; R26

N; R50-53

F+; T+; N

R: 12-26-50/53

S: (1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61

hydrogen cyanide ...%;

hydrocyanic acid ...%

200-821-6

74-90-8

T+; R26/27/28

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R26/27/28-50-53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R26/27/28-51-53

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23/24/25-51-53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23/24/25-52-53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22-52-53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20/21/22

hydrogen cyanide (Salts of ...) with the exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricyanides and mercuric oxycyanide

-

-

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

antu (ISO);

1-(1-naphthyl)-2-thiourea

201-706-3

86-88-4

T+; R28

Carc. Cat. 3; R40

T+

R: 28-40

S: (1/2-)25-36/37-45

1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate;

isolan

204-318-2

119-38-0

T+; R27/28

T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37/39-45

5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate;

dimetan

204-525-8

122-15-6

T; R25

T

R: 25

S: (1/2-)36/37-45

carbaryl (ISO);

1-naphthyl methylcarbamate

200-555-0

63-25-2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R50

Xn; N

R: 22-40-50

S: (2-)22-24-36/37-46-61

ziram (ISO);

zinc bis dimethyldithiocarbamate

205-288-3

137-30-4

T+; R26

Xn; R22-48/22

Xi; R37-41

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37-41-43-48/22-50/53

S: (1/2-)22-26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R22-26-37-41-43-48/22-50-53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R26-37-41-43-48/22-50-53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-41-43-48/22-50-53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-36-43-50-53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-36-43-50-53

1 % ≤ C < 5 %: T, N; R23-43-50-53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50-53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20-51-53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

metam-sodium (ISO);

sodium methyldithiocarbamate

205-293-0

137-42-8

Xn; R22

R31

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 22-31-34-43-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

nabam (ISO);

disodium ethylenebis(N,N'-dithiocarbamate)

205-547-0

142-59-6

Xn; R22

Xi; R37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-37-43-50/53

S: (2-)8-24/25-46-60-61

diuron (ISO);

3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-22-23-37-46-60-61

propoxur (ISO);

2-isopropyloxyphenyl N-methylcarbamate;

2-isopropoxyphenyl methylcarbamate

204-043-8

114-26-1

T; R25

N; R50-53

T; N

R: 25-50/53

S: (1/2-)37-45-60-61

aldicarb (ISO);

2-methyl-2-(methylthio)propanal-O-(N-methylcarbamoyl)oxime

204-123-2

116-06-3

T+; R26/28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-26/28-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

aminocarb (ISO);

4-dimethylamino-3-tolyl methylcarbamate

217-990-7

2032-59-9

T; R24/25

N; R50-53

T; N

R: 24/25-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

di-allate (ISO);

S-(2,3-dichloroallyl)-N,N-diisopropylthiocarbamate

218-961-1

2303-16-4

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-50/53

S: (2-)25-36/37-60-61

barban (ISO);

4-chlorbut-2-ynyl N-(3-chlorophenyl)carbamate

202-930-4

101-27-9

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-36/37-60-61

linuron (ISO);

3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

206-356-5

330-55-2

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

T; N

R: 61-22-40-48/22-62-50/53

S: 53-45-60-61

decarbofuran;

2,3-dihydro-2-methylbenzofuran-7-yl methylcarbamate

-

1563-67-3

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-36/37-45

mercaptodimethur (ISO);

methiocarb;

3,5-dimethyl-4-methylthiophenyl N-methylcarbamate

217-991-2

2032-65-7

T; R25

N; R50-53

T; N

R: 25-50/53

S: (1/2-)22-37-45-60-61

proxan-sodium (ISO);

sodium O-isopropyldithiocarbonate

205-443-5

140-93-2

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)13-61

allethrin;

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate;

bioallethrin;

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate; [1]

S-bioallethrin;

(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate; [2]

esbiothrin;

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate [3]

209-542-4 [1]

249-013-5 [2]

- [3]

584-79-2 [1]

28434-00-6 [2]

84030-86-4 [3]

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)36-60-61

carbofuran (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl N-methylcarbamate

216-353-0

1563-66-2

T+; R26/28

N; R50-53

T+; N

R: 26/28-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

dinobuton (ISO);

2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophenyl isopropyl carbonate

213-546-1

973-21-7

T; R25

N; R50-53

T; N

R: 25-50/53

S: (1/2-)37-45-60-61

dioxacarb;

2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl N-methylcarbamate

230-253-4

6988-21-2

T; R25

N; R51-53

T; N

R: 25-51/53

S: (1/2-)37-45-61

EPTC (ISO);

S-ethyl dipropylthiocarbamate

212-073-8

759-94-4

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)23

formetanate

244-879-0

22259-30-9

T+; R26/28

R43

N; R50-53

T+; N

R: 26/28-43-50/53

S: (1/2-)24-28-37/39-45-60-61

monolinuron (ISO);

3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

217-129-5

1746-81-2

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-60-61

metoxuron;

3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea

243-433-2

19937-59-8

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

pebulate (ISO);

N-butyl-N-ethyl-S-propylthiocarbamate

214-215-4

1114-71-2

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)23-61

pirimicarb;

5,6-dimethyl-2-dimethylamino-pyrimidin-4-yl N,N-dimethylcarbamate

245-430-1

23103-98-2

T; R25

N; R50-53

T; N

R: 25-50/53

S: (1/2-)22-37-45-60-61

benzthiazuron (ISO);

1-benzothiazol-2-yl-3-methylurea

217-685-9

1929-88-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)24/25

promecarb (ISO);

3-isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate

220-113-0

2631-37-0

T; R25

N; R50-53

T; N

R: 25-50/53

S: (1/2-)24-37-45-60-61

sulfallate (ISO);

2-chloroallyl N,N-dimethyldithiocarbamate

202-388-9

95-06-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 45-22-50/53

S: 53-45-60-61

tri-allate (ISO);

S-2,3,3-trichloroallyl diisopropylthiocarbamate

218-962-7

2303-17-5

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-60-61

3-methylpyrazol-5-yl-dimethylcarbamate;

monometilan

-

2532-43-6

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-45

dimethylcarbamoyl chloride

201-208-6

79-44-7

Carc. Cat. 2; R45

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/37/38

T

R: 45-22-23-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 25%: T; R45-22-23-36/37/38

20% ≤ C < 25%: T; R45-20-36/37/38

3% ≤ C < 20%: T; R45-20

0.001% ≤ C < 3%: T; R45

monuron (ISO);

3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethylurea

205-766-1

150-68-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate;

monuron-TCA

-

140-41-0

Xi; R36/38

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 36/38-40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

isoproturon;

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea

251-835-4

34123-59-6

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xn, N; R40-50-53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51-53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

methomyl;

1-(methylthio)ethylideneamino N-methylcarbamate

240-815-0

16752-77-5

T+; R28

N; R50-53

T+; N

R: 28-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

bendiocarb (ISO);

2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate

245-216-8

22781-23-3

T; R23/25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-23/25-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

bufencarb (ISO);

A mixture of 3-(1-methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate and 3-(1-ethylpropyl)phenyl N-methylcarbamate

-

8065-36-9

T; R24/25

N; R50-53

T; N

R: 24/25-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

ethiofencarb (ISO);

2-(ethylthiomethyl)phenyl N-methylcarbamate

249-981-9

29973-13-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

dixanthogen;

O,O-diethyl dithiobis(thioformate)

207-944-4

502-55-6

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)24

1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate;

fenuron-TCA

-

4482-55-7

Xi; R38

N; R50-53

Xi; N

R: 38-50/53

S: (2-)60-61

ferbam (ISO);

iron tris(dimethyldithiocarbamate)

238-484-2

14484-64-1

Xi; R36/37/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/37/38-50/53

S: (2-)60-61

formetanate hydrochloride;

3-(N,N-dimethylaminomethyleneamino)phenyl N-methylcarbamate

245-656-0

23422-53-9

T+; R26/28

R43

N; R50-53

T+; N

R: 26/28-43-50/53

S: (1/2-)24-28-37/39-45-60-61

isoprocarb (ISO);

2-isopropylphenyl N-methylcarbamate

220-114-6

2631-40-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

mexacarbate (ISO);

3,5-dimethyl-4-dimethylaminophenyl N-methylcarbamate

206-249-3

315-18-4

T+;R28

Xn;R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-28-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

xylylcarb (ISO);

3,4-dimethylphenyl N-methylcarbamate;

3,4-xylyl methylcarbamate;

MPMC

219-364-9

2425-10-7

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

metolcarb (ISO);

m-tolyl methylcarbamate;

MTMC

214-446-0

1129-41-5

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

nitrapyrin (ISO);

2-chloro-6-trichloromethylpyridine

217-682-2

1929-82-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)24-61

noruron (ISO);

1,1-dimethyl-3-(perhydro-4,7-methanoinden-5-yl)urea

-

2163-79-3

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

N',N'-dimethylcarbamoyl(methylthio)methylenamine N-methylcarbamate;

oxamyl

245-445-3

23135-22-0

T+; R26/28

Xn; R21

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-51/53

S: (1/2-)36/37-45-61

oxycarboxin (ISO);

2,3-dihydro-6-methyl-5-(N-phenylcarbamoyl)-1,4-oxothiine 4,4-dioxide

226-066-2

5259-88-1

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

S-ethyl N-(dimethylaminopropyl)thiocarbamatehydrochloride;

prothiocarb hydrochloride

243-193-9

19622-19-6

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

methyl 3,4-dichlorophenylcarbanilate;

SWEP.

-

1918-18-9

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

S-4-chlorobenzyl diethylthiocarbamate;

thiobencarb

248-924-5

28249-77-6

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

3,3-dimethyl-1-(methylthio)butanone-O-(N-methylcarbamoyl)oxime;

thiofanox

254-346-4

39196-18-4

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)27-36/37-45-60-61

3-chloro-6-cyano-bicyclo(2,2,1)heptan-2-one-O-(N-methylcarbamoyl)oxime;

3-chloro-6-cyano-bicyclo(2,2,1)heptan-2-one-O(N-methylcarbamoyl)oxime;

triamid

-

15271-41-7

T+; R28

T; R24

N; R51-53

T+; N

R: 24-28-51/53

S: (1/2-)28-36/37-45-61

S-propyl dipropylthiocarbamate;

vernolate

217-681-7

1929-77-7

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

XMC;

3,5-xylyl methylcarbamate

-

2655-14-3

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

diazomethane

206-382-7

334-88-3

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

thiophanate-methyl (ISO);

1,2-di-(3-methoxycarbonyl-2-thioureido)benzene

245-740-7

23564-05-8

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-43-50/53-68

S: (2-)36/37-46-60-61

N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide;

furmecyclox

262-302-0

60568-05-0

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

cyclooct-4-en-1-yl methyl carbonate

401-620-8

87731-18-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

S-benzyl N,N-dipropylthiocarbamate;

prosulfocarb

401-730-6

52888-80-9

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

3-(dimethylamino)propylurea

401-950-2

31506-43-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate

402-440-2

2094-99-7

T+; R26

C; R34

Xn; R48/20

R42/43

N; R50-53

T+; N

R: 26-34-42/43-48/20-50/53

S: (1/2-)7-15-28-36/37/39-38-45-60-61

mancozeb

-

8018-01-7

Xi; R37

R43

Xi

R: 37-43

S: (2-)8-24/25-46

maneb

235-654-8

12427-38-2

Xi; R37

R43

Xi

R: 37-43

S: (2-)8-24/25-46

zineb

235-180-1

12122-67-7

Xi; R37

R43

Xi

R: 37-43

S: (2-)8-24/25-46

disulfiram;

tetraethylthiuramdisulfide

202-607-8

97-77-8

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-60-61

tetramethylthiuram monosulphide

202-605-7

97-74-5

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

zinc bis(dibutyldithiocarbamate)

205-232-8

136-23-2

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 36/37/38-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

zinc bis(diethyldithiocarbamate)

238-270-9

14324-55-1

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36/37/38-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

butocarboxim; 3-(methylthio)-2-butanone O-[(methylamino)carbonyl]oxime

252-139-3

34681-10-2

R10

T; R23/24/25

Xi; R36

N; R50-53

T; N

R: 10-23/24/25-36-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate; carbosulfan

259-565-9

55285-14-8

T; R23/25

R43

N; R50-53

T; N

R: 23/25-43-50/53

S: (1/2-)24-37-38-45-60-61

2-butylphenyl methylcarbamate;

fenobucarb

223-188-8

3766-81-2

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate; fenoxycarb

276-696-7

72490-01-8

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl 2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4-diazadecanoate;

furathiocarb

265-974-3

65907-30-4

T+; R26

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-36/38-43-48/22-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61

benfuracarb;

ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninate

-

82560-54-1

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

chlorine dioxide

233-162-8

10049-04-4

O; R8

R6

T+; R26

C; R34

N; R50

O; T+; N

R: 6-8-26-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61

C ≥ 5 %: T+; N; R26-34-50

1 % ≤ C < 5 %: T+; N; R26-36/37/38-50

0,5 % ≤ C < 1 %: T; N; R23-36/37/38-50

0,2 % ≤ C < 0,5 %: T; N; R23-50

0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn; N; R20-50

chlorine dioxide . . . %

233-162-8

10049-04-4

T; R25

C; R34

N; R50

T; N

R: 25-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T; N; R25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N; R22-34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xn; N; R22-36/37/38-50

0,3 % ≤ C < 3 %: Xi; R36

2-(3-iodoprop-2-yn-1-yloxy)ethyl phenylcarbamate

408-010-0

88558-41-2

Xn; R20

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 20-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

ammonia, anhydrous

231-635-3

7664-41-7

R10

T; R23

C; R34

N; R50

T; N

R: 10-23-34-50

S: (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-34-50

5 % ≤ C < 25 %: T; R23-34

0,5 % ≤ C < 5 %: Xn; R20-36/37/38

ammonia ....%

215-647-6

1336-21-6

C; R34

N; R50

C; N

R: 34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: C; N; R34-50

10 % ≤ C < 25 %: C; R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38

nitrogen dioxide; [1]

dinitrogen tetraoxide [2]

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

T+; R26

C; R34

T+

R: 26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

chlormequat chloride (ISO);

2-chloroethyltrimethylammonium chloride

213-666-4

999-81-5

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

nitric acid ... %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)23-26-36-45

C ≥ 20 %: C; R35

5 % ≤ C < 20 %: C; R34

Footnote: :

C ≥ 70 %: O; R8

ethyl nitrite

203-722-6

109-95-5

E; R2

Xn; R20/21/22

E; Xn

R: 2-20/21/22

S: (2-)

ethyl nitrate

210-903-3

625-58-1

E; R2

E

R: 2

S: (2-)23-24/25

hydrazine

206-114-9

302-01-2

R10

Carc. Cat. 2; R45

T; R23/24/25

C; R34

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-10-23/24/25-34-43-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-23/24/25-34-43-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R45-20/21/22-34-43-51/53

3 % ≤ C < 10 %: T, N; R45-20/21/22-36/38-43-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-43-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-43-52/53

0,25 % ≤ C < 1 %: T; R45-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R45

dicyclohexylammonium nitrite

221-515-9

3129-91-7

Xn; R20/22

Xn

R: 20/22

S: (2-)15-41

C ≥ 10 %: Xn; R20/22

sodium nitrite

231-555-9

7632-00-0

O; R8

T; R25

N; R50

O; T; N

R: 8-25-50

S: (1/2-)45-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-50

5 % ≤ C < 25 %: T; R25

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R22

potassium nitrite

231-832-4

7758-09-0

O; R8

T; R25

N; R50

O; T; N

R: 8-25-50

S: (1/2-)45-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-50

5 % ≤ C < 25 %: T; R25

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R22

N,N-dimethylhydrazine

200-316-0

57-14-7

F; R11

Carc. Cat. 2; R45

T; R23/25

C; R34

N; R51-53

F; T; N

R: 45-11-23/25-34-51/53

S: 53-45-61

1,2-dimethylhydrazine

-

540-73-8

Carc. Cat. 2; R45

T; R23/24/25

N; R51-53

T; N

R: 45-23/24/25-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-23/24/25-51/53

3 % ≤ C < 25 %: T; R45-20/21/22-52/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T; R45-52/53

0,01 % ≤ C < 2,5 %: T; R45

salts of hydrazine

-

-

Carc. Cat. 2; R45

T; R23/24/25

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-43-50/53

S: 53-45-60-61

O-ethylhydroxylamine

402-030-3

624-86-2

F; R11

T; R23/24/25-48/23

Xi; R36

R43

N; R50

F; T; N

R: 11-23/24/25-36-43-48/23-50

S: (1/2-)16-26-36/37/39-45-60-61

butyl nitrite

208-862-1

544-16-1

F; R11

T; R23/25

F; T

R: 11-23/25

S: (1/2-)16-24-45

isobutyl nitrite

208-819-7

542-56-3

F; R11

Xn; R20/22

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

F; T

R: 11-20/22-45-68

S: 53-45

sec-butyl nitrite

213-104-8

924-43-6

F; R11

Xn; R20/22

F; Xn

R: 11-20/22

S: (2-)16-24-46

tert-butyl nitrite

208-757-0

540-80-7

F; R11

Xn; R20/22

F; Xn

R: 11-20/22

S: (2-)16-24-46

pentyl nitrite; [1]

'amyl nitrite', mixed isomers [2]

207-332-7 [1]

203-770-8 [2]

463-04-7 [1]

110-46-3 [2]

F; R11

Xn; R20/22

F; Xn

R: 11-20/22

S: (2-)16-24-46

hydrazobenzene;

1,2-diphenylhydrazine

204-563-5

122-66-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 45-22-50/53

S: 53-45-60-61

hydrazine bis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonate)

405-030-1

-

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

T

R: 45-22-34-43-52/53

S: 53-45-61

sodium 3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)propylcarbamoyl)benzenesulfonate

405-510-0

-

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

2-(decylthio)ethylammonium chloride

405-640-8

36362-09-1

Xn; R48/22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 38-41-48/22-50/53

S: (2-)26-36/37/39-60-61

(4-hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochloride

406-090-1

81880-96-8

Muta. Cat. 3; R68

T; R25-48/25

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-43-48/25-68-50/53

S: (1/2-)22-36/37/39-45-60-61

oxo-((2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)carbonylacetohydrazide

413-230-5

122035-71-6

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)8-22-24-26-30-37/39

1,6-bis(3,3-bis((1-methylpentylidenimino)propyl)ureido)hexane

420-190-2

-

Xn; R21/22-48/21

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 21/22-34-43-48/21-50/53

S: (1/2-)7-26-36/37/39-45-60-61

oxygen

231-956-9

7782-44-7

O; R8

O

R: 8

S: (2-)17

hydrogen peroxide solution ... %

231-765-0

7722-84-1

R5

O; R8

C; R35

Xn; R20/22

O; C

R: 5-8-20/22-35

S: (1/2-)17-26-28-36/37/39-45

C ≥ 70 %: C; R20/22-35

50 % ≤ C < 70 %: C; R20/22-34

35 % ≤ C < 50 %: Xn; R22-37/38-41

8 % ≤ C < 35 %: Xn; R22-41

5 % ≤ C < 8 %: Xi; R36

Footnote: *

C ≥ 70 %: R5, O;R8

50 % ≤ C < 70 %: O; R8

fluorine

231-954-8

7782-41-4

R7

T+; R26

C; R35

T+; C

R: 7-26-35

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45

hydrogen fluoride

231-634-8

7664-39-3

T+; R26/27/28

C; R35

T+; C

R: 26/27/28-35

S: (1/2-)7/9-26-36/37/39-45

hydrofluoric acid ... %

231-634-8

7664-39-3

T+; R26/27/28

C; R35

T+; C

R: 26/27/28-35

S: (1/2-)7/9-26-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; C; R26/27/28-35

1 % ≤ C < 7%: T; C; R23/24/25-34

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22-36

sodium fluoride

231-667-8

7681-49-4

T; R25

Xi; R36/38

R32

T

R: 25-32-36/38

S: (1/2-)22-36-45

potassium fluoride

232-151-5

7789-23-3

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25

S: (1/2-)26-45

ammonium fluoride

235-185-9

12125-01-8

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25

S: (1/2-)26-45

sodium bifluoride;

sodium hydrogen difluoride

215-608-3

1333-83-1

T; R25

C; R34

T; C

R: 25-34

S: (1/2-)22-26-37-45

C ≥ 10 %: T; C; R25-34

1 % ≤ C < 10 %: C; R22-34

0,1 % ≤ C < 1 %: Xi; R36/38

potassium bifluoride;

potassium hydrogen difluoride

232-156-2

7789-29-9

T; R25

C; R34

T; C

R: 25-34

S: (1/2-)22-26-37-45

C ≥ 10 %: T; C; R25-34

1 % ≤ C < 10 %: C; R22-34

0,1 % ≤ C < 1 %: Xi; R36/38

ammonium bifluoride;

ammonium hydrogen difluoride

215-676-4

1341-49-7

T; R25

C; R34

T; C

R: 25-34

S: (1/2-)22-26-37-45

C ≥ 10 %: T; C; R25-34

1 % ≤ C < 10 %: C; R22-34

0,1 % ≤ C < 1 %: Xi; R36/38

fluoroboric acid ... %

240-898-3

16872-11-0

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)26-27-45

C ≥ 25 %: C; R34

10 % ≤ C < 25 %: Xi; R36/38

fluorosilicic acid ... %

241-034-8

16961-83-4

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)26-27-45

C ≥ 10 %: C; R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/38

alkali fluorosilicates(Na); [1]

alkali fluorosilicates(K); [2]

alkali fluorosilicates(NH5) [3]

240-934-8 [1]

240-896-2 [2]

240-968-3 [3]

16893-85-9 [1]

16871-90-2 [2]

16919-19-0 [3]

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25

S: (1/2-)26-45

C ≥ 10 %: T; R23/24/25

1 % ≤ C < 10 %: Xn; R20/21/22

fluorosilicates, with the exception of those specified elsewhere in this annex

-

-

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)13-24/25

C ≥ 10 %: Xn; R22

lead hexafluorosilicate

247-278-1

25808-74-6

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20/22

R33

N; R50-53

T; N

R: 61-62-20/22-33-50/53

S: 53-45-60-61

sulphuryl difluoride

220-281-5

2699-79-8

T; R23

Xn; R48/20

N; R50

T; N

R: 23-48/20-50

S: (1/2-)45-63-60-61

trisodium hexafluoroaluminate;

cryolite [1]

237-410-6 [1]

239-148-8 [2]

13775-53-6 [1]

15096-52-3 [2]

T; R48/23/25

Xn; R20/22

N; R51-53

T; N

R: 20/22-48/23/25-51/53

S: (1/2-)22-37-45-61

potassium mu-fluoro-bis(triethylaluminium)

400-040-2

12091-08-6

F; R11-14/15

C; R35

Xn; R20

F; C

R: 11-14/15-20-35

S: (1/2-)16-30-36/39-43-45

magnesium hexafluorosilicate

241-022-2

16949-65-8

T; R25

T

R: 25

S: (1/2-)24/25-45

C ≥ 10 %: T; R25

1 % ≤ C < 10 %: Xn; R22

sodium

231-132-9

7440-23-5

F; R14/15

C; R34

F; C

R: 14/15-34

S: (1/2-)5*-8-43-45

sodium hydroxide;

caustic soda

215-185-5

1310-73-2

C; R35

C

R: 35

S: (1/2-)26-37/39-45

C ≥ 5 %: C; R35

2 % ≤ C < 5 %: C; R34

0,5 % ≤ C < 2 %: Xi; R36/38

sodium peroxide

215-209-4

1313-60-6

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)8-27-39-45

sodium azide

247-852-1

26628-22-8

T+; R28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 28-32-50/53

S: (1/2-)28-45-60-61

sodium carbonate

207-838-8

497-19-8

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)22-26

sodium cyanate

213-030-6

917-61-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)24/25-61

propoxycarbazone-sodium

-

-

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 ≤ C < 0,25 %: R52/53

magnesium powder (pyrophoric)

231-104-6

7439-95-4

F; R15-17

F

R: 15-17

S: (2-)7/8-43

magnesium, powder or turnings

231-104-6

-

F; R11-15

F

R: 11-15

S: (2-)7/8-43

magnesium alkyls

-

-

R14

F; R17

C; R34

F; C

R: 14-17-34

S: (1/2-)16-43-45

aluminium powder (pyrophoric)

231-072-3

7429-90-5

F; R15-17

F

R: 15-17

S: (2-)7/8-43

aluminium powder (stabilised)

231-072-3

-

F; R15

R10

F

R: 10-15

S: (2-)7/8-43

aluminium chloride, anhydrous

231-208-1

7446-70-0

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)7/8-28-45

aluminium alkyls

-

-

R14

F; R17

C; R34

F; C

R: 14-17-34

S: (1/2-)16-43-45

diethyl(ethyldimethylsilanolato)aluminium

401-160-8

55426-95-4

F; R14/15-17

C; R35

F; C

R: 14/15-17-35

S: (1/2-)6-16-30-36/39-43-45

(ethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)(2-dimethylaminoethanolato)(1-methoxypropan-2-olato)aluminium(III), dimerised

402-370-2

-

R10

Xi; R41

Xi

R: 10-41

S: (2-)26-39

poly(oxo(2-butoxyethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)aluminium)

403-430-0

-

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

di-n-octylaluminium iodide

408-190-0

7585-14-0

R14

F; R17

C; R34

N; R50-53

F; C; N

R: 14-17-34-50/53

S: (1/2-)6-16-26-36/37/39-43-45-60-61

sodium((n-butyl)x(ethyl)y-1,5-dihydro)aluminate) x = 0.5 y = 1.5

418-720-2

-

F; R11

R14/15

R 17

Xn; R20

C; R35

F; C

R: 11-14/15-17-20-35

S: (1/2-)6-16-26-30-36/37/39-43-45

trichlorosilane

233-042-5

10025-78-2

F+; R12

R14

F; R17

Xn; R20/22

R29

C; R35

F+; C

R: 12-14-17-20/22-29-35

S: (2-)7/9-16-26-36/37/39-43-45

C ≥ 10 % C: R20/22-35

5 % ≤ C < 10 %: C; R34

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37/38

silicon tetrachloride

233-054-0

10026-04-7

R14

Xi; R36/37/38

Xi

R: 14-36/37/38

S: (2-)7/8-26

dimethyldichlorosilane

200-901-0

75-78-5

F; R11

Xi; R36/37/38

F; Xi

R: 11-36/37/38

S: (2-)

trichloro(methyl)silane;

methyltrichlorosilane

200-902-6

75-79-6

R14

F; R11

Xi; R36/37/38

F; Xi

R: 11-14-36/37/38

S: (2-)26-39

C ≥ 1 %: Xi; R36/37/38

tetraethyl silicate;

ethyl silicate

201-083-8

78-10-4

R10

Xn; R20

Xi; R36/37

Xn

R: 10-20-36/37

S: (2-)

bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)silane hydrochloride

401-380-4

-

Xi; R36

N; R51-53

Xi; N

R: 36-51/53

S: (2-)26-61

triethoxyisobutylsilane

402-810-3

17980-47-1

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)24

(chloromethyl)bis(4-fluorophenyl)methylsilane

401-200-4

85491-26-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

isobutylisopropyldimethoxysilane

402-580-4

111439-76-0

R10

Xn; R20

Xi; R38

Xn

R: 10-20-38

S: (2-)25-26-36/37

disodium metasilicate

229-912-9

6834-92-0

C; R34

Xi; R37

C

R: 34-37

S: (1/2-)13-24/25-36/37/39-45

cyclohexyldimethoxymethylsilane

402-140-1

17865-32-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)24-61

bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine

403-480-3

-

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)24-26-39-61

alpha-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxane)

404-920-7

-

Xn; R21/22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

6-(2-chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane;

etacelasil

253-704-7

37894-46-5

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22-48/22

T

R: 61-22-48/22

S: 53-45

α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]- co-oxy(dimethylsilane))

406-420-4

69430-40-6

R53

R: 53

S: 61

A mixture of: 1,3-dihex-5-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane;

1,3-dihex-n-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane

406-490-6

-

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

flusilazole (ISO);

bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane

-

85509-19-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 61-22-40-51/53

S: 53-45-61

octamethylcyclotetrasiloxane

209-136-7

556-67-2

Repr. Cat. 3; R62

R53

Xn

R: 53-62

S: (2-)36/37-46-51-61

A mixture of: 4-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole; 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole

403-250-2

-

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 61-22-40-51/53

S: 53-45-61

bis(1,1-dimethyl-2-propynyloxy)dimethylsilane

414-960-7

53863-99-3

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2)

tris(isopropenyloxy)phenyl silane

411-340-8

52301-18-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

Reaction product of: (2-hydroxy-4-(3-propenoxy)benzophenone and triethoxysilane with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)

401-530-9

-

F; R11

T; R39/23/24/25

Xn; R20/21/22

F; T

R: 11-20/21/22-39/23/24/25

S: (1/2-)16-29-36/37-45

α,ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxane)hoxysilane with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)iazole

408-160-7

125613-45-8

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

1-((3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)dimethylsilanyl)-4-ethoxybenzene

412-620-2

121626-74-2

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

4-[3-(diethoxymethylsilylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl]piperidine

411-400-3

102089-33-8

Xn; R22-48/21

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 22-38-41-48/21-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

dichloro-(3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)methylsilane

407-180-3

-

C; R35

C

R: 35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

chloro(3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)dimethylsilane

410-270-5

-

C; R35

C

R: 35

S: (1/2-)8-26-28-36/37/39-45

α-[3-(1-oxoprop-2-eny)l-1-oxypropyl]dimethoxysilyloxy-ω-[3(1-oxoprop-2-enyl)-1-oxypropyl]dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxane)

415-290-8

-

R 43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

O,O'-(ethenylmethylsilylene)di[(4-methylpentan-2-one)oxime]

421-870-1

-

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22-48/22

Xn

R: 22-48/22-62

S: (2-)36/37

[(dimethylsilylene)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-ylidene)dimethyl]hafnium

422-060-0

137390-08-0

T+; R28

T+

R: 28

S: (1/2-)6-22-28-36/37-45

bis(1-methylethyl)-dimethoxysilane

421-540-7

18230-61-0

R10

Xi; R38

R43

R 52-53

Xi

R: 10-38-43-52/53

S: (2-)24-37-61

dicyclopentyldimethoxysilane

404-370-8

126990-35-0

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

white phosphorus

231-768-7

12185-10-3

F; R17

T+; R26/28

C; R35

N; R50

F; T+; C; N

R: 17-26/28-35-50

S: (1/2-)5-26-38-45-61

red phosphorus

231-768-7

7723-14-0

F; R11

R16

R52-53

F

R: 11-16-52/53

S: (2-)7-43-61

calcium phosphide;

tricalcium diphosphide

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-43-45-61

aluminium phosphide

244-088-0

20859-73-8

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50

S: (1/2-)3/9/14-30-36/37-45-61

magnesium phosphide;

trimagnesium diphosphide

235-023-7

12057-74-8

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-43-45-61

trizinc diphosphide;

zinc phosphide

215-244-5

1314-84-7

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50-53

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50/53

S: (1/2-)3/9/14-30-36/37-45-60-61

phosphorus trichloride

231-749-3

7719-12-2

R14

R29

T+; R26/28

Xn; R48/20

C; R35

T+; C

R: 14-26/28-35-48/20

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

phosphorus pentachloride

233-060-3

10026-13-8

R14

R29

T+; R26

Xn; R22-48/20

C; R34

T+

R: 14-22-26-34-48/20

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

phosphoryl trichloride

233-046-7

10025-87-3

R14

R29

T+; R26

T; R48/23

Xn; R22

C; R35

T+; C

R: 14-22-26-35-48/23

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

phosphorus pentoxide

215-236-1

1314-56-3

C; R35

C

R: 35

S: (1/2-)22-26-45

phosphoric acid ... %, orthophosphoric acid ... %

231-633-2

7664-38-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)26-45

C ≥ 25 %: C; R34

10 % ≤ C < 25 %: Xi; R36/38

tetraphosphorus trisulphide;

phosphorus sesquisulphid

215-245-0

1314-85-8

F; R11

Xn; R22

N; R50

F; Xn; N

R: 11-22-50

S: (2-)7-16-24/25-61

triethyl phosphate

201-114-5

78-40-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

tributyl phosphate

204-800-2

126-73-8

Carc.Cat.3; R40

Xn; R22

Xi; R38

Xn

R: 22-38-40

S: (2-)36/37-46

tricresyl phosphate;

tritolyl phosphate;

o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p

201-103-5

78-30-8

T; R39/23/24/25

N; R51-53

T; N

R: 39/23/24/25-51/53

S: (1/2-)20/21-28-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R39/23/24/25-51/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T; R39/23/24/25-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R39/23/24/25

0,2 % ≤ C < 1 %: Xn; R68/20/21/22

tricresyl phosphate;

tritolyl phosphate;

m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p

201-105-6

78-32-0

Xn; R21/22

N; R51-53

Xn; N

R: 21/22-51/53

S: (2-)28-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-51/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R21/22-52/53

2,5 % ≤ C < 5 %: R52/53

dichlorvos (ISO);

2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate

200-547-7

62-73-7

T+; R26

T; R24/25

R43

N; R50

T+; N

R: 24/25-26-43-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

mevinphos (ISO);

2-methoxycarbonyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate

232-095-1

7786-34-7

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50-53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50-53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-50-53

0,0025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51-53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52-53

trichlorfon (ISO);

dimethyl 2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate

200-149-3

52-68-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50-53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50-53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52-53

phosphamidon;

2-chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate

236-116-5

13171-21-6

T+; R28

T; R24

Muta. Cat. 3; R68

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53-68

S: (1/2-)23-36/37-45-60-61

pyrazoxon;

diethyl 3-methylpyrazol-5-yl phosphate

-

108-34-9

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28

S: (1/2-)13-28-45

triamiphos (ISO);

5-amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide

-

1031-47-6

T+; R27/28

T+

R: 27/28

S: (1/2-)22-28-36/37-45

TEPP (ISO);

tetraethyl pyrophosphate

203-495-3

107-49-3

T+; R27/28

N; R50

T+; N

R: 27/28-50

S: (1/2-)36/37/39-38-45-61

schradan (ISO);

octamethylpyrophosphoramide

205-801-0

152-16-9

T+; R27/28

T+

R: 27/28

S: (1/2-)36/37-38-45

sulfotep (ISO);

O,O,O,O-tetraethyl dithiopyrophosphate

222-995-2

3689-24-5

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50-53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50-53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-50-53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52-53

demeton-O (ISO);

O,O-diethyl-O-2-ethylthioethyl phosphorothioate

206-053-8

298-03-3

T+; R27/28

N; R50

T+; N

R: 27/28-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

demeton-S (ISO);

diethyl-S-2-ethylthioethyl phosphorothioate

204-801-8

126-75-0

T+; R27/28

T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-45

demeton-O-methyl (ISO);

O-2-ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorothioate

212-758-1

867-27-6

T; R25

T

R: 25

S: (1/2-)24-36/37-45

demeton-S-methyl (ISO);

S-2-ethylthioethyl dimethyl phosphorothioate

213-052-6

919-86-8

T; R24/25

N; R51-53

T; N

R: 24/25-51/53

S: (1/2-)28-36/37-45-61

prothoate (ISO);

O,O-diethyl isopropylcarbamoylmethyl phosphorodithioate

218-893-2

2275-18-5

T+; R27/28

R52-53

T+

R: 27/28-52/53

S: (1/2-)28-36/37-45-61

phorate (ISO);

O,O-diethyl ethylthiomethyl phosphorodithioate

206-052-2

298-02-2

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50-53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50-53

0,1 % ≤ C < 1%: Xn, N; R21/22-50-53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52-53

parathion (ISO);

O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate

200-271-7

56-38-2

T+; R26/28

T; 24-48/25

N; R50-53

T+; N

R: 24-26/28-48/25-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-26/28-48/25-50-53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-26/28-48/25-50-53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21-26/28-48/22-50-53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-23/25-48/22-50-53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23/25-48/22-50-53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/22-50-53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20/22-51-53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

parathion - methyl (ISO);

O,O-dimethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate

206-050-1

298-00-0

R5

R10

T+; R26/28

T; R24

Xn; R48/22

N; R50-53

T+; N

R: 5-10-24-26/28-48/22-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-26/28-48/22-50-53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-26/28-48/22-50-53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21-26/28-50-53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-23/25-50-53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23/25-50-53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/22-50-53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20/22-51-53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate;

EPN

218-276-8

2104-64-5

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

phenkapton;

S-(2,5-dichlorophenylthiomethyl) OO-diethyl phosphorodithioate

218-892-7

2275-14-1

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)13-45-60-61

coumaphos (ISO);

O-3-chloro-4-methylcoumarin-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate

200-285-3

56-72-4

T+; R28

Xn; R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

azinphos-methyl (ISO);

O,O-dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate

201-676-1

86-50-0

T+; R26/28

T; R24

R43

N; R50-53

T+; N

R: 24-26/28-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

diazinon (ISO);

O,O-diethyl O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate

206-373-8

333-41-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)24/25-60-61

malathion (ISO);

1,2-bis (ethoxycarbonyl) ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)24-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50-53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

chlorthion (common name not adopted by ISO);

O-(3-chloro-4-nitrophenyl) O,O-dimethyl phosphorothioate

207-902-5

500-28-7

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50-53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50-53

0,025 % ≤ C < 0,25: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

phosnichlor;

O-4-chloro-3-nitrophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate

-

5826-76-6

Xn; R20/21/22

Xn

R: 20/21/22

S: (2-)13

carbophenothion (ISO);

4-chlorophenylthiomethyl O,O-diethyl phosphorodithioate

212-324-1

786-19-6

T; R24/25

N; R50-53

T; N

R: 24/25-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

mecarbam (ISO);

N-ethoxycarbonyl-N-methylcarbamoylmethyl O,O-diethyl phosphorodithioate

219-993-9

2595-54-2

T; R24/25

N; R50-53

T; N

R: 24/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

oxydemeton-methyl;

S-2-(ethylsulphinyl)ethyl OO-dimethyl phosphorothioate

206-110-7

301-12-2

T; R24/25

N; R50

T; N

R: 24/25-50

S: (1/2-)23-36/37-45-61

ethion (ISO);

O,O,O',O'-tetraethyl S,S'-methylenedi (phosphorodithioate);

diethion

209-242-3

563-12-2

T; R25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-25-50/53

S: (1/2-)25-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-25-50-53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50-53

0,0025 % ≤ C < 3 %: N; R50-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51-53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52-53

fenthion (ISO);

O,O-dimethyl-O-(4-methylthion-m-tolyl) phosphorothioate

200-231-9

55-38-9

Muta. Cat. 3; R68

T; R23-48/25

Xn; R21/22

N; R50-53

T; N

R: 21/22-23-48/25-50/53-68

S: (1/2-)36/37-45-60-61

endothion (ISO);

S-5-methoxy-4-oxopyran-2-ylmethyl dimethyl phosphorothioate

220-472-3

2778-04-3

T; R24/25

T

R: 24/25

S: (1/2-)36/37-45

thiometon (ISO);

S-2-ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

211-362-6

640-15-3

T; R25

Xn; R21

T

R: 21-25

S: (1/2-)36/37-45

dimethoate (ISO);

O,O-dimethyl methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate

200-480-3

60-51-5

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

fenchlorphos (ISO);

O,O-dimethyl O-2,4,5-trichlorophenyl phosphorothioate

206-082-6

299-84-3

Xn; R21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-50/53

S: (2-)25-36/37-60-61

menazon

201-123-4

78-57-9

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

fenitrothion (ISO);

O,O-dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate

204-524-2

122-14-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

naled (ISO);

1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl phosphate

206-098-3

300-76-5

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R50

Xn; N

R: 21/22-36/38-50

S: (2-)36/37-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-36/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R36/38-50

0,025 % ≤ C < 20 %: N; R50

azinphos-ethyl (ISO);

O,O-diethyl 4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate

220-147-6

2642-71-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

formothion (ISO);

N-formyl-N-methylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

219-818-6

2540-82-1

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

morphothion;

O,O-dimethyl-S-(morpholinocarbonylmethyl) phosphorodithioate

205-628-0

144-41-2

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)13-45-60-61

vamidothion (ISO);

O,O-dimethyl S-2-(1-methylcarbamoylethylthio) ethyl phosphorothioate

218-894-8

2275-23-2

T; R25

Xn; R21

N; R50

T; N

R: 21-25-50

S: (1/2-)36/37-45-61

disulfoton (ISO);

O,O-diethyl 2-ethylthioethyl phosphorodithioate

206-054-3

298-04-4

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

dimefox (ISO);

tetramethylphosphorodiamidic fluoride

204-076-8

115-26-4

T+; R27/28

T+

R: 27/28

S: (1/2-)23-28-36/37-38-45

mipafox;

NN'- di-isopropylphosphorodiamidic fluoride

206-742-3

371-86-8

T+; R39/26/27/28

T+

R: 39/26/27/28

S: (1/2-)13-45

dioxathion (ISO);

1,4-dioxan-2,3-diyl-O,O,O',O'-tetraethyl di(phosphorodithioate)

201-107-7

78-34-2

T+; R26/28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-26/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-26/28-50-53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-26/28-50-53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-23/25-50-53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23/25-50-53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/22-50-53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52-53

bromophos-ethyl (ISO);

O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-diethyl phosphorothioate

225-399-0

4824-78-6

T; R25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-25-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

S-[2-(ethylsulphinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate

-

2703-37-9

T+; R26/27/28

N; R51-53

T+; N

R: 26/27/28-51/53

S: (1/2-)13-28-45-61

omethoate (ISO);

O,O-dimethyl S-methylcarbamoylmethyl phosphorothioate

214-197-8

1113-02-6

T; R25

Xn; R21

N; R50

T; N

R: 21-25-50

S: (1/2-)23-36/37-45-61

phosalone;

S-(6-chloro-2-oxobenzoxazolin-3-ylmethyl) OO-diethyl phosphorodithioate

218-996-2

2310-17-0

T; R25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

dichlofenthion (ISO);

O-2,4-dichlorophenyl O,O-diethyl phosphorothioate

202-564-5

97-17-6

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

methidathion (ISO);

2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl-O,O-dimethylphosphorodithioate

213-449-4

950-37-8

T+; R28

Xn; R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-28-50/53

S: (1/2-)22-28-36/37-45-60-61

cyanthoate (ISO);

S-(N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamoylmethyl) O,O-diethyl phosphorothioate

223-099-4

3734-95-0

T+; R28

T; R24

T+

R: 24-28

S: (1/2-)36/37-45

chlorfenvinphos (ISO);

2-chloro-1-(2,4 dichlorophenyl) vinyl diethyl phosphate

207-432-0

470-90-6

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

monocrotophos (ISO);

dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate

230-042-7

6923-22-4

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26/28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-26/28-50/53-68

S: (1/2-)36/37-45-60-61

dicrotophos (ISO);

(Z)-2-dimethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate

205-494-3

141-66-2

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

crufomat (ISO);

4-tert-butyl-2-chlorophenyl methyl methylphosphoramidate

206-083-1

299-86-5

Xn; R21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-50/53

S: (2-)36/37-60-61

S-[2-(isopropylsulphinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate

-

2635-50-9

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-45

potasan;

O,O-diethyl O-(4-methylcoumarin-7-yl) phosphorothioate

-

299-45-6

T+; R26/27/28

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)13-28-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R26/27/28-50-53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R23/24/25-50-53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50-53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52-53

2,2-dichlorovinyl 2-ethylsulphinylethyl methyl phosphate

-

7076-53-1

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-45

demeton-S-methylsulphon;

S-2-ethylsulphonylethyl dimethyl phosphorothioate

241-109-5

17040-19-6

T; R25

Xn; R21

N; R51-53

T; N

R: 21-25-51/53

S: (1/2-)22-28-36/37-45-61

acephate (ISO);

O S-dimethyl acetylphosphoramidothioate

250-241-2

30560-19-1

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)36

amidithion (ISO);

2-methoxyethylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

-

919-76-6

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)24-36

O,O,O',O'-tetrapropyl dithiopyrophosphate

221-817-0

3244-90-4

Xn; R21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-50/53

S: (2-)36/37-60-61

azothoate;

O-4-(4-chlorophenylazo)phenyl O,O-dimethyl phosphorothioate

227-419-3

5834-96-8

Xn; R20/22

Xn

R: 20/22

S: (2-)13

bensulide (ISO);

O,O-diisopropyl 2-phenylsulphonylaminoethyl phosphorodithioate

212-010-4

741-58-2

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)24-36-60-61

chlorpyrifos (ISO);

O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

220-864-4

2921-88-2

T; R25

N; R50-53

T; N

R: 25-50/53

S: (1/2-)45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-50-53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50-53

0,0025 % ≤ C < 3 %: N; R50-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51-53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52-53

chlorphonium chloride (ISO);

tributyl (2,4-dichlorobenzyl) phosphonium chloride

204-105-4

115-78-6

T; R25

Xn; R21

Xi; R36/38

T

R: 21-25-36/38

S: (1/2-)36/37/39-45

coumithoate (ISO);

O,O-diethyl O-7,8,9,10-tetrahydro-6-oxo-benzo(c)chromen-3-yl phosphorothioate

-

572-48-5

T; R25

T

R: 25

S: (1/2-)28-36/37-45

cyanophos (ISO);

O-4-cyanophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate

220-130-3

2636-26-2

Xn; R21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-50/53

S: (2-)36/37-60-61

dialifos (ISO);

2-chloro-1-phthalimidoethyl O,O-diethyl phosphorodithioate

233-689-3

10311-84-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

ethoate-methyl (ISO);

ethylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

204-121-1

116-01-8

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

fensulfothion (ISO);

O,O-diethyl O-4-methylsulfinylphenyl phosphorothioate

204-114-3

115-90-2

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61

fonofos (ISO);

O-ethyl phenyl ethylphosphonodithioate

213-408-0

944-22-9

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

phosacetim (ISO);

O,O-bis(4-chlorophenyl) N-acetimidoylphosphoramidothioate

223-874-7

4104-14-7

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

leptophos (ISO);

O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O-methyl phenylphosphorothioate

244-472-8

21609-90-5

T; R25-39/25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-25-39/25-50/53

S: (1/2-)25-36/37/39-45-60-61

mephosfolan (ISO);

diethyl 4-methyl-1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate

213-447-3

950-10-7

T+; R27/28

N; R51-53

T+; N

R: 27/28-51/53

S: (1/2-)36/37/39-45-61

methamidophos (ISO);

O,S-dimethyl phosphoramidothioate

233-606-0

10265-92-6

T+; R26/28

T; R24

N; R50

T+; N

R: 24-26/28-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

oxydisulfoton; O O-diethyl S-[2-(ethylsulphinyl)ethyl] phosphorodithioate

219-679-1

2497-07-6

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50-53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50-53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50-53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50-53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50-53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51-53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52-53

phenthoate (ISO);

ethyl 2-(dimethoxyphosphinothioylthio)-2-phenylacetate

219-997-0

2597-03-7

Xn; R21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-50-53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

trichloronate (ISO);

O-ethyl O-2,4,5-trichlorophenyl ethylphosphonothioate

206-326-1

327-98-0

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61

pirimiphos-ethyl (ISO);

O,O-diethyl O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate

245-704-0

23505-41-1

T; R25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-25-50/53

S: (1/2-)23-36/37-45-60-61

phoxim (ISO);

α-(diethoxyphosphinothioylimino) phenylacetonitrile

238-887-3

14816-18-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)36-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50-53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52-53

phosmet (ISO);

O,O-dimethyl phthalimidomethyl S-phosphorodithioate

211-987-4

732-11-6

Xn; R21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-50-53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

tris(2-chloroethyl) phosphate

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-61

phosphorus tribromide

232-178-2

7789-60-8

R14

C; R34

Xi; R37

C

R: 14-34-37

S: (1/2-)26-45

diphosphorus pentasulphide;

phosphorus pentasulphide

215-242-4

1314-80-3

F; R11

R29

Xn; R20/22

N; R50

F; Xn; N

R: 11-20/22-29-50

S: (2-)61

triphenyl phosphite

202-908-4

101-02-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)28-60-61

C ≥ 25 %: Xi, N; R36/38-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R36/38-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: R52/53

hexamethylphosphoric triamide;

hexamethylphosphoramide

211-653-8

680-31-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

C ≥ 0.1%: T; R45-46

0.01% ≤ C < 0.1%: T; R45

ethoprophos (ISO);

ethyl-S,S-dipropyl phosphorodithioate

236-152-1

13194-48-4

T+; R26/27

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26/27-43-50/53

S: (1/2-)27/28-36/37/39-45-60-61

bromophos (ISO);

O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate

218-277-3

2104-96-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)36-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50-53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50-53

0,025 % ≤ C < 0,25: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

crotoxyphos (ISO);

1-phenylethyl 3-(dimethoxyphosphinyloxy) isocrotonate

231-720-5

7700-17-6

T; R24/25

N; R50-53

T; N

R: 24/25-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R24/25-50-53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R21/22-50-53

2,5 % ≤ C < 3 %: N; R50-53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

cyanofenphos (ISO);

O-4-cyanophenyl O-ethyl phenylphosphonothioate

-

13067-93-1

T; R25-39/25

Xn; R21

Xi; R36

N; R51-53

T; N

R: 21-25-36-39/25-51/53

S: (1/2-)36/37-45-61

phosfolan (ISO);

diethyl 1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate

213-423-2

947-02-4

T+; R27/28

T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-45

O,O-diethyl O-pyrazin-2-yl phosphorothioate;

thionazin

206-049-6

297-97-2

T+; R27/28

T+

R: 27/28

S: (1/2-)36/37/39-38-45

chlormephos (ISO);

S-chloromethyl O,O-diethyl phosphorodithioate

246-538-1

24934-91-6

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

chlorthiophos (ISO)

244-663-6

21923-23-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

demephion-O (ISO);

O,O-dimethyl O-2-methylthioethyl phosphorothioate

211-666-9

682-80-4

T+; R28

T; R24

T+

R: 24-28

S: (1/2-)28-36/37-45

demephion-S (ISO);

O,O-dimethyl S-2-methylthioethyl phosphorothioate

219-971-9

2587-90-8

T+; R28

T; R24

T+

R: 24-28

S: (1/2-)28-36/37-45

demeton

-

8065-48-3

T+; R27/28

N; R50

T+; N

R: 27/28-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

dimethyl 4-(methylthio)phenyl phosphate

-

3254-63-5

T+; R27/28

T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-45

O,O-diethyl phthalimidophosphonothioate;

ditalimfos

225-875-8

5131-24-8

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)36/37

edifenphos (ISO);

O-ethyl S,S-diphenyl phosphorodithioate

241-178-1

17109-49-8

T; R23/25

Xn; R21

R43

N; R50-53

T; N

R: 21-23/25-43-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

O-6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl O,O-dimethylphosphorothioate;

etrimfos

253-855-9

38260-54-7

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50-53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50-53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

fenamiphos (ISO);

ethyl-4-methylthio-m-tolyl isopropyl phosphoramidate

244-848-1

22224-92-6

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50-53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50-53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50-53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50-53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50-53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

diethyl 1,3-dithietan-2-ylidenephosphoramidate;

fosthietan

244-437-7

21548-32-3

T+; R27/28

T+

R: 27/28

S: (1/2-)36/37-45

glyphosine (ISO);

N,N-bis(phosphonomethyl)glycine

219-468-4

2439-99-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26

heptenophos (ISO);

7-chlorobicyclo(3.2.0)hepta-2,6-dien-6-yl dimethyl phosphate

245-737-0

23560-59-0

T; R25

N; R50-53

T; N

R: 25-50/53

S: (1/2-)23-28-37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-50-53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50-53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

iprobenfos;

S-benzyl diisopropyl phosphorothioate

247-449-0

26087-47-8

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

IPSP;

S-ethylsulphinylmethyl O,O-diisopropylphosphorodithioate

-

5827-05-4

T+; R27

T; R25

N; R50-53

T+; N

R: 25-27-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R25-27-50-53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-27-50-53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-24-50-53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R24-50-53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21-50-53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R21-51-53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

isofenphos (ISO);

O-ethyl O-2-isopropoxycarbonylphenyl-isopropylphosphoramidothioate

246-814-1

25311-71-1

T; R24/25

N; R50-53

T; N

R: 24/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R24/25-50-53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R21/22-50-53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50-53

0,025 % ≤ C < 0,25: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

S-2-isopropylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate;

isothioate (ISO)

-

36614-38-7

T; R24/25

T

R: 24/25

S: (1/2-)28-36/37-45

isoxathion (ISO);

O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-ylphosphorothioate

242-624-8

18854-01-8

T; R24/25

N; R50-53

T; N

R: 24/25-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

S-(chlorophenylthiomethyl) O,O-dimethylphosphorodithioate;

methylcarbophenothione

-

953-17-3

T; R24/25

N; R50-53

T; N

R: 24/25-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R24/25-50-53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R21/22-50-53

0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52-53

piperophos (ISO);

S-2-methylpiperidinocarbonylmethyl-O,O-dipropyl phosphorodithioate

-

24151-93-7

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50-53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50-53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

pirimiphos-methyl (ISO);

O-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl) O,O-dimethyl phosphorothioate

249-528-5

29232-93-7

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

O-(4-bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-propyl phosphorothioate;

profenofos (ISO)

255-255-2

41198-08-7

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)36/37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50-53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52-53

trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyfosfinothioyl]oxy]crotonate; isopropyl 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]isocrotonate;

propetamphos (ISO)

250-517-2

31218-83-4

T; R25

N; R50-53

T; N

R: 25-50/53

S: (1/2-)37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-50-53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50-53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-53

pyrazophos (ISO);

O,O-diethyl O-(6-ethoxycarbonyl-5-methylpyrazolo[2,3-a]pyrimidin-2-yl) phosphorothioate

236-656-1

13457-18-6

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

quinalphos (ISO);

O,O-diethyl-O-quinoxalin-2-yl phosphorothioate

237-031-6

13593-03-8

T; R25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-25-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-25-50-53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50-53

0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52-53

S-tert-butylthiomethyl O,O-diethylphosphorodithioate;

terbufos (ISO)

235-963-8

13071-79-9

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50-53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50-53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-50-53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50-53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51-53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52-53

triazophos (ISO);

O,O-diethyl-O-1-phenyl-1H,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate

245-986-5

24017-47-8

T; R23/25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

ethylenediammonium O,O-bis(octyl) phosphorodithioate, mixed isomers

400-520-1

-

C; R34

Xn; R22

N; R50-53

C; N

R: 22-34-50/53

S: (1/2-)24/25-26-28-39-45-60-61

butyl (dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy))titanium (trialkyloxy)titanium phosphate

401-100-0

-

F; R11

Xi; R36

N; R51-53

F; Xi; N

R: 11-36-51/53

S: (2-)7/9-16-26-43-61

Mixture of 2-chloroethyl chloropropyl 2-chloroethylphosphonate, mixture of isomers and 2-chloroethyl chloropropyl 2-chloropropylphosphonate, mixture of isomers

401-740-0

-

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

Mixture of pentyl methylphosphinate and 2-methylbutyl methylphosphinate

402-090-0

87025-52-3

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)26-36/37/39-45

Mixture of copper(I) O,O-diisopropyl phosphorodithioate and copper(I) O-isopropyl O-(4-methylpent-2-yl) phosphorodithioate and copper(I) O,O-bis(4-methylpent-2-yl) phosphorodithioate

401-520-4

-

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate

401-850-9

-

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

Mixture of C12-14-tert-alkylammonium diphenyl phosphorothioate and dinonyl sulphide (or disulphide)

400-930-0

-

Xi; R38-41

N; R51-53

R43

Xi; N

R: 38-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

2-(diphosphonomethyl)succinic acid

403-070-4

51395-42-7

C; R34

R43

C

R: 34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

A mixture of: hexyldioctylphosphineoxide;

dihexyloctylphosphineoxide;

trioctylphosphineoxide

403-470-9

-

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

(2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide

404-940-6

86608-70-0

Xn; R22/R33

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-33-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

tris(isopropyl/tert-butylphenyl) phosphate

405-010-2

-

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

2-methoxy-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin 2-sulphide;

dioxabenzofos

223-292-3

3811-49-2

T; R24/25-39/25

N; R51-53

T; N

R: 24/25-39/25-51/53

S: (1/2-)36/37-38-45-61

O-(5-chloro-1-isopropyl-1,2,4-triazol-3-yl) O,O-diethyl phosphorothioate;

isazofos

255-863-8

42509-80-8

T+; R26

T; R24/25

Xn; R48/20

R43

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-43-48/20-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-59-61

2-chloroethylphosphonic acid;

ethephon

240-718-3

16672-87-0

Xn; R20/21

C; R34

R52-53

C

R: 20/21-34-52/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: C; R20/21-34-52/53

10 % ≤ C < 25 %: C; R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38

ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate;

glufosinate ammonium

278-636-5

77182-82-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

methyl 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate; [1]

methacrifos (ISO);

methyl (E)-3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate [2]

250-366-2 [1]

- [2]

30864-28-9 [1]

62610-77-9 [2]

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)36/37-60-61

phosphonic acid; [1]

phosphorous acid [2]

233-663-1 [1]

237-066-7 [2]

10294-56-1 [1]

13598-36-2 [2]

Xn; R22

C; R35

C

R: 22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

(η-cyclopentadienyl)(η-cumenyl)iron(1+)hexafluorophosphate(1-)

402-340-9

32760-80-8

R52-53

R: 52/53

S: 61

hydroxyphosphonoacetic acid

405-710-8

23783-26-8

Xn; R22-48/22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43-48/22

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

vanadyl pyrophosphate

406-260-5

58834-75-6

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

divanadyl pyrophosphate

407-130-0

65232-89-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

vanadium(IV) oxide hydrogen phosphate hemihydrate, lithium, zinc, molybdenum, iron and chlorine-doped

407-350-7

-

Xn; R20-48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20-41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

bis(2,6-dimethoxybenzoyl)-2,4,4-trimethylpentylphosphinoxide

412-010-6

145052-34-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

calcium P,P'-(1-hydroxyethylene)bis(hydrogen phosphonate)dihydrate

400-480-5

36669-85-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

A mixture of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate;diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate

404-986-7

-

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)15-26-39-60-61

3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane

410-290-4

80693-00-1

R53

R: 53

S: 61

3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid

411-200-6

14657-64-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

fosthiazate (ISO);

(RS)-S-sec-butyl-O-ethyl-2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate

-

98886-44-3

T; R23/25-39

Xn; R21

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 21-23/25-39-41-43-50/53

S: (1/2-)53-45-25-26-39-60-61

tributyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate

413-520-1

-

Xn; R22-48/22

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 22-34-43-48/22-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

A mixture of: di-(1-octane-N,N,N-trimethylammonium) octylphosphate; 1-octane-N,N,N-trimethylammonium di-octylphosphate; 1-octane-N,N,N-trimethylammonium octylphosphate

407-490-9

-

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 21/22-34

S: (1/2-)26-36/37/39-45

O,O,O-tris(2(or 4)-C9-10-isoalkylphenyl) phosphorothioate

406-940-1

-

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

A mixture of: bis(isotridecylammonium)mono(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate;isotridecylammonium bis(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate

406-240-6

-

R10

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 10-34-51/53

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

methyl [2-(1,1-dimethylethyl)-6-methoxypyrimidin-4-yl]ethylphosphonothioate

414-080-3

117291-73-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

1-chloro-N,N-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)phosphoramine

411-370-1

82857-68-9

T; R25

Xi; R41

N; R51-53

T; N

R: 25-41-51/53

S: (1/2-)26-37/39-41-45-61

tert-butyl (triphenylphosphoranylidene) acetate

412-880-7

35000-38-5

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 25-36-43-48/22-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

P,P,P',P'-tetrakis-(o-methoxyphenyl)propane-1,3-diphosphine

413-430-2

116163-96-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid

412-170-7

83623-61-4

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

(R)-α-phenylethylammonium (-)-(1R, 2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrate

418-570-8

25383-07-7

Repr. Cat. 3; R62

N; R51-53

Xn; N

R: 62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamine

422-720-8

166242-53-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 22-34-40-43-48/22-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

[R-(R*,S*)]-[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy]-(4-phenylbutyl)phosphinyl] acetic acid, (-)-cinchonidine (1:1) salt

415-820-8

137590-32-0

Xi; R41

R 43

R 52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

phosphine

232-260-8

7803-51-2

F+; R12

R17

T+; R26

C; R34

N; R50

F+; T+; N

R: 12-17-26-34-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61-63

Salts of glyphosate, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

chlorpyrifos-methyl

227-011-5

5598-13-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)36/37-60-61

C ≥ 1 %: N; R43-50-53

0,0025 % ≤C < 1 %: N; R50-53

0,00025 % ≤C < 0,0025 %: N; R51-53

0,000025 % ≤C < 0,00025 %: R52-53

A mixture of: tetrasodium(((2-hydroxyethyl)imino)bis(methylene))bisphosphonate, N-oxide;

trisodium ((tetrahydro-2-hydroxy-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)-methyl)phosphonate, N-oxide, P-oxide

417-540-1

-

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

423-340-5

162881-26-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

hydrogen sulphide

231-977-3

7783-06-4

F+; R12

T+; R26

N; R50

F+; T+; N

R: 12-26-50

S: (1/2-)9-16-36-38-45-61

barium sulphide

244-214-4

21109-95-5

R31

Xn; R20/22

N; R50

Xn; N

R: 20/22-31-50

S: (2-)28-61

barium polysulphides

256-814-3

50864-67-0

R31

Xi; R36/37/38

N; R50

Xi; N

R: 31-36/37/38-50

S: (2-)28-61

calcium sulphide

243-873-5

20548-54-3

R31

Xi; R36/37/38

N; R50

Xi; N

R: 31-36/37/38-50

S: (2-)28-61

calcium polysulphides

215-709-2

1344-81-6

R31

Xi; R36/37/38

N; R50

Xi; N

R: 31-36/37/38-50

S: (2-)28-61

dipotassium sulphide;

potassium sulphide

215-197-0

1312-73-8

R31

C; R34

N; R50

C; N

R: 31-34-50

S: (1/2-)26-45-61

potassium polysulphides

253-390-1

37199-66-9

R31

C; R34

N; R50

C; N

R: 31-34-50

S: (1/2-)26-45-61

ammonium polysulphides

232-989-1

9080-17-5

R31

C; R34

N; R50

C; N

R: 31-34-50

S: (1/2-)26-45-61

C ≥ 25 %: C, N ; R31-34-50

5 % ≤ C < 25 %: C; R31-34

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R31-36/38

disodium sulphide;

sodium sulphide

215-211-5

1313-82-2

R31

C; R34

N; R50

C; N

R: 31-34-50

S: (1/2-)26-45-61

sodium polysulphides

215-686-9

1344-08-7

T; R25

R31

C; R34

N; R50

T; N

R: 25-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

sulphur dioxide

231-195-2

7446-09-5

T; R23

C; R34

T

R: 23-34

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45

C ≥ 20%: T; R23-34

5% ≤ C < 20%: C; R20-34

0,5% ≤ C < 5%: Xi; R36/37/38

disulphur dichloride;

sulfur monochloride

233-036-2

10025-67-9

R14

T; R25

Xn; R20

R29

C; R35

N; R50

T; C; N

R: 14-20-25-29-35-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R20-25-35-50

10 % ≤ C < 25 %: C; R22-35

5 % ≤ C < 10 %: C; R22-34

3 % ≤ C < 5 %: Xn; R22-36/37/38

1 % ≤ C < 3 %: Xi; R36/37/38

sulphur dichloride

234-129-0

10545-99-0

R14

C; R34

Xi; R37

N; R50

C; N

R: 14-34-37-50

S: (1/2-)26-45-61

C ≥ 25 %: C, N ; R34-50

10 % ≤ C < 25 %: C; R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38

sulphur tetrachloride

-

13451-08-6

R14

C; R34

N; R50

C; N

R: 14-34-50

S: (1/2-)26-45-61

C ≥ 25 %: C, N; R34-50

10 ≤ C < 25 %: C; R34

5 ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38

thionyl dichloride;

thionyl chloride

231-748-8

7719-09-7

R14

Xn; R20/22

R29

C; R35

C

R: 14-20/22-29-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R20/22-35

10 % ≤ C < 25 %: C; R35

5 % ≤ C < 10 %: C; R34

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37/38

sulphuryl chloride

232-245-6

7791-25-5

R14

C; R34

Xi; R37

C

R: 14-34-37

S: (1/2-)26-45

chlorosulphonic acid

232-234-6

7790-94-5

R14

C; R35

Xi; R37

C

R: 14-35-37

S: (1/2-)26-45

fluorosulphonic acid

232-149-4

7789-21-1

Xn; R20

C; R35

C

R: 20-35

S: (1/2-)26-45

oleum ... % SO3

-

-

R14

C; R35

Xi; R37

C

R: 14-35-37

S: (1/2-)26-30-45

sulphuric acid ... %

231-639-5

7664-93-9

C; R35

C

R: 35

S: (1/2-)26-30-45

C ≥ 15 %: C; R35

5 % ≤ C < 15 %: Xi; R36/38

methanethiol;

methyl mercaptan

200-822-1

74-93-1

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (2-)16-25-60-61

ethanethiol;

ethyl mercaptan

200-837-3

75-08-1

F; R11

Xn; R20

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-20-50/53

S: (2-)16-25-60-61

dimethyl sulphate

201-058-1

77-78-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

T; R25

C; R34

R43

T+

R: 45-25-26-34-43-68

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-R25-R26-R34-R43-R68

10 % ≤ C < 25 %: T+; R45-R22-R26-R34-R43-R68

7 % ≤ C < 10 %: T+; R45-R22-R26-R36/37/38-R43-R68

5 % ≤ C < 7 %: T; R45-R22-R23-R36/37/38-R43-R68

3 % ≤ C < 5 %: T; R45-R22-R23-R43-R68

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-R23-R43-R68

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-R20-R68

0,01 % ≤ C < 0,1 %: T; R45-R68

dimexano;

bis(methoxythiocarbonyl) disulphide

215-993-8

1468-37-7

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

disul;

2-(2,4-dichlorophenoxy)ethyl hydrogensulphate;

2,4-DES

205-259-5

149-26-8

Xn; R22

Xi; R38-41

Xn

R: 22-38-41

S: (2-)26

sulphamidic acid;

sulphamic acid;

sulfamic acid

226-218-8

5329-14-6

Xi; R36/38

R52-53

Xi

R: 36/38-52/53

S: (2-)26-28-61

diethyl sulphate

200-589-6

64-67-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R20/21/22

C; R34

T

R: 45-46-20/21/22-34

S: 53-45

sodium dithionite;

sodium hydrosulphite

231-890-0

7775-14-6

R7

R31

Xn; R22

Xn

R: 7-22-31

S: (2-)7/8-26-28-43

p-toluenesulphonic acid, containing more than 5 % H2SO4

-

-

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)26-37/39-45

C ≥ 25 %: C; R34

10 % ≤ C < 25 %: Xi; R36/38

p-toluenesulphonic acid (containing a maximum of 5 % H2SO4)

203-180-0

104-15-4

Xi; R36/37/38

Xi

R: 36/37/38

S: (2-)26-37

C ≥ 20 %: Xi; R36/37/38

tetrahydrothiophene-1,1-dioxide;

sulpholane

204-783-1

126-33-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

C ≥ 25 %: Xn; R22

1,3-propanesultone;

1,2-oxathiolane 2,2-dioxide

214-317-9

1120-71-4

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R21/22

T

R: 45-21/22

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R45-21/22

0,01 % ≤ C < 25 %: T; R45

dimethylsulfamoylchloride

236-412-4

13360-57-1

Carc. Cat. 2; R45

T+; R26

Xn; R21/22

C; R34

T+

R: 45-21/22-26-34

S: 53-45

tetrasodium 3,3'-(piperazine-1,4-diylbis((6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(2-acetamido)-4,1-phenyleneazo))bis(naphthalene-1,5-disulphonate)

400-010-9

81898-60-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

pentasodium 5-anilino-3-(4-(4-(6-chloro-4-(3-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2,5-dimethylphenylazo)-2,5-disulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate

400-120-7

-

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)22-26

tetrasodium 5-(4,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,3-azodinaphthalene-1,2,5,7-disulphonate

400-130-1

-

R42

N; R51-53

Xn; N

R: 42-51/53

S: (2-)22-61

disodium 1-amino-4-(4-benzenesulphonamido-3-sulphonatoanilino)anthraquinone-2-sulphonate

400-350-8

85153-93-1

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

disodium 6-((4-chloro-6-(N-methyl)-2-toluidino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-methoxy-2-sulphonatophenylazo)naphthalene-3- sulphonate

400-380-1

86393-35-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

tetrasodium 2-(6-chloro-4-(4-(2,5-dimethyl-4-(2,5-disulphonatophenylazo)phenylazo)-3-ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzene-1,4-disulphonate

400-430-2

-

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

Mixture of disodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(2,4-dihydroxyphenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate and disodium 6-(2,4-diaminophenylazo)-3-(4-(4-(2,4-diaminophenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate and trisodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(7-(2,4-dihydroxyphenylazo)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate

400-570-4

-

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

calcium 2,5-dichloro-4-(4-((5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo)-5-hydroxy-3-methylpyrazol-1-yl)benzenesulphonate

400-710-4

-

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)

tetrasodium 5-benzamido-3-(5-(4-fluoro-6-(1-sulphonato-2-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7- disulphonate

400-790-0

85665-97-0

Xi; R36/38

R43

Xi

R: 36/38-43

S: (2-)22-24/25-37

dilithium 6-acetamido-4-hydroxy-3-(4-((2-sulphonatooxy)ethylsulphonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulphonate

401-010-1

-

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

disodium S,S-hexane-1,6-diyldi(thiosulphate) dihydrate

401-320-7

-

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)22-24-37-61

lithium sodium hydrogen 4-amino-6-(5-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-(sulphonatooxy)ethylsulphonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate

401-560-2

108624-00-6

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

sodium hydrogensulphate

231-665-7

7681-38-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)24-26

hexasodium 7-(4-(4-(4-(2,5-disulphonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-methylphenylazo)-7-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-1,3,5- trisulphonate

401-650-1

85665-96-9

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

sodium 3,5-dichloro-2-(5-cyano-2,6-bis(3-hydroxypropylamino)-4-methylpyridin-3-ylazo)benzenesulphonate

401-870-8

-

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-61

calcium octadecylxylenesulphonate

402-040-8

-

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

potassium sodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulphonato-6-(2-sulphonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino) phenyl-N-methyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulphonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulphonat

402-150-6

-

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-24-26-37

trisodium 7-(4-(6-fluoro-4-(2-(2-vinylsulphonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6- trisulphonate

402-170-5

106359-91-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

benzyltributylammonium 4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate

402-240-5

102561-46-6

Xn; R20

N; R51-53

Xn; N

R: 20-51/53

S: (2-)22-61

(C16 or C18-n-alkyl)(C16 or C18-n-alkyl)ammonium 2-((C16 or C18-n-alkyl)(C16 or C18-n-alkyl)carbamoyl)benzenesulphonate

402-460-1

-

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

sodium 4-(2,4,4-trimethylpentylcarbonyloxy)benzenesulfonate

400-030-8

-

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R36/37

R43

T

R: 22-23-36/37-43-48/23

S: (1/2-)22-24-36-45

tetrasodium 4-amino-3,6-bis(5-(6-chloro-4-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-sulfonate (containing > 35 % sodium chloride and sodium acetate)

400-510-7

-

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

potassium hydrogensulphate

231-594-1

7646-93-7

C; R34

Xi; R37

C

R: 34-37

S: (1/2-)26-36/37/39-45

styrene-4-sulfonyl chloride

404-770-2

2633-67-2

Xi; R38-41

R43

Xi

R: 38-41-43

S: (2-)24-26-37/39

thionyl chloride, reaction products with 1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol, tert-nonanethiol and C12-14-tert-alkylamine

404-820-3

-

Xi; R38

R43

R52-53

Xi

R: 38-43-52/53

S: (2-)36/37-61

N,N,N',N'-tetramethyldithiobis(ethylene)diamine dihydrochloride

405-300-9

17339-60-5

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-50/53

S: (2-)26-36/37-60-61

diammonium peroxodisulphate;

ammonium persulphate

231-786-5

7727-54-0

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R42/43

O; Xn

R: 8-22-36/37/38-42/43

S: (2-)22-24-26-37

dipotassium peroxodisulphate;

potassium persulphate

231-781-8

7727-21-1

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R42/43

O; Xn

R: 8-22-36/37/38-42/43

S: (2-)22-24-26-37

bensultap;

1,3-bis(phenylsulfonylthio)-2-(N,N-dimethylamino)propane

-

17606-31-4

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

sodium metabisulphite

231-673-0

7681-57-4

Xn; R22

Xi; R41

R31

Xn

R: 22-31-41

S: (2-)26-39-46

sodium hydrogensulphite . . . %;

sodium bisulphite . . . %

231-548-0

7631-90-5

Xn; R22

R31

Xn

R: 22-31

S: (2-)25-46

sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate

400-100-8

84057-97-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

tetrasodium [5-((4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatophenylazo)-2- sulfonatobenzylidenehydrazino)benzoate]copper(II)

404-070-7

116912-62-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

(4-methylphenyl)mesitylene sulfonate

407-530-5

67811-06-7

R53

R: 53

S: 61

sodium 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinate

407-720-8

155160-86-4

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

3,5-bis-(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinic acid

407-990-9

141915-64-2

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

4-benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1-yloxy)diphenylsulfone

408-220-2

-

R53

R: 53

S: 61

trisodium 3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl) amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate

410-130-3

136248-03-8

R43

Xi

R: -43

S: (2-)22-24-37

3-amino-4-hydroxy-N-(2-methoxyethyl)-benzenesulfonamide

411-520-6

112195-27-4

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)

404-310-0

10591-85-2

R53

R: 53

S: 61

6-fluoro-2-methyl-3-(4-methylthiobenzyl)indene

405-410-7

-

Xi; R38-41

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 38-41-43-51/53

S: (2-)26-36/37/39-61

2,2'-diallyl-4,4'-sulfonyldiphenol

411-570-9

41481-66-7

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol

411-290-7

131538-00-6

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)23-24/25-36-60-61

2-chloro-p-toluenesulfochloride

412-890-1

42413-03-6

C; R34

R43

R52-53

C

R: 34-43-52/53

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61

4-methyl-N,N-bis(2-(((4-methylphenyl)sulfonyl)amino)ethyl)benzenesulfonamide

413-300-5

56187-04-3

R53

R: 53

S: 61

N,N-bis(2-(p-toluenesulfonyloxy)ethyl)-p-toluenesulfonamide

412-920-3

16695-22-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

sodium 2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-phenylsulfamoyl))anilinobenzenesulfonate

412-320-1

31361-99-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonium N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide

418-350-1

-

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36-43-68-51/53

S: (2-)26-36/37-61

ethoxysulfuron;

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphenoxysulfonyl)urea

-

126801-58-9

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

acibenzolar-S-methyl;

benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioic acid S-methyl ester

420-050-0

135158-54-2

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 36/37/38-43-50/53

S: (2-)24/25-37-46-59-60-61

prosulfuron;

1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea

-

94125-34-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

flazasulfuron;

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea

-

104040-78-0

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

tetrasodium 10-amino-6,13-dichloro-3-(3-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)prop-3-ylamino)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-4,11-disulfonate

402-590-9

109125-56-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

A mixture of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate;

diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate;

propylene carbonate

403-490-8

74227-35-3

Xi; R36

R 43

N; R50-53

Xi; N

R: 36-43-50/53

S: (2-)24-26-37-60-61

4-(bis(4-(diethylamino)phenyl)methyl)benzene-1,2-dimethanesulfonic acid

407-280-7

71297-11-5

R 52-53

R: 52/53

S: 61

A mixture of esters of 5,5',6,6',7,7'-hexahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan and 2-diazo-1,2-dihydro-1-oxo-5-sulfonaphthalene

413-840-1

-

E; R2

F; R11

R 53

E

R: 2-11-53

S: (2-)33-35-40-61

4-methyl-N-(methylsulfonyl)benzenesulfonamide

415-040-8

14653-91-9

Xn; R22

Xi; R37-41

Xn

R: 22-37-41

S: (2-)26-39

C12-14-tert-alkyl ammonium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimethylanilino)-anthracen-2-sulfonate

414-110-5

-

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

A 2:1 mixture of: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate);

4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)

414-770-4

140698-96-0

F; R11

Carc.Cat.3; R40

F; Xn

R: 11-40

S: (2-)7-36/37

A mixture of: reaction product of 4,4'-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2);

Reaction product of 4,4'-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:3)

417-980-4

-

F; R11

Carc.Cat.3; R40

F; Xn

R: 11-40

S: (2-)7-36/37

thifensulfuron-methyl

-

79277-27-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

chlorine

231-959-5

7782-50-5

T; R23

Xi; R36/37/38

N; R50

T; N

R: 23-36/37/38-50

S: (1/2-)9-45-61

hydrogen chloride

231-595-7

7647-01-0

T; R23

C; R35

T; C

R: 23-35

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45

C ≥5 %: T; C; R23-35

1 % ≤ C < 5 %: C; R20-35

0,5 % ≤ C < 1 %: C; R20-34

0,2 % ≤ C < 0,5 %: C; R34

0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xi; R36/37/38

hydrochloric acid ... %

231-595-7

-

C; R34

Xi; R37

C

R: 34-37

S: (1/2-)26-45

C ≥ 25 %: C; R34-37

10 % ≤ C < 25 %: Xi; R36/37/38

barium chlorate

236-760-7

13477-00-4

O; R9

Xn; R20/22

N; R51-53

O; Xn; N

R: 9-20/22-51/53

S: (2-)13-27-61

potassium chlorate

223-289-7

3811-04-9

O; R9

Xn; R20/22

N; R51-53

O; Xn; N

R: 9-20/22-51/53

S: (2-)13-16-27-61

sodium chlorate

231-887-4

7775-09-9

O; R9

Xn; R22

N; R51-53

O; Xn; N

R: 9-22-51/53

S: (2-)13-17-46-61

perchloric acid ... %

231-512-4

7601-90-3

R5

O; R8

C; R35

O; C

R: 5-8-35

S: (1/2-)23-26-36-45

C ≥ 50 %: C; R35

10 % ≤ C < 50 %: C; R34

1 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/38

.: Footnote: C> 50% C; R5-8

barium perchlorate

236-710-4

13465-95-7

O; R9

Xn; R20/22

O; Xn

R: 9-20/22

S: (2-)27

potassium perchlorate

231-912-9

7778-74-7

O; R9

Xn; R22

O; Xn

R: 9-22

S: (2-)13-22-27

ammonium perchlorate

232-235-1

7790-98-9

O; R9

R44

O

R: 9-44

S: (2-)14-16-27-36/37

sodium perchlorate

231-511-9

7601-89-0

O; R9

Xn; R22

O; Xn

R: 9-22

S: (2-)13-22-27

sodium hypochlorite, solution ... % Cl active

231-668-3

7681-52-9

C; R34

R31

N; R50

C; N

R: 31-34-50

S: (1/2-)28-45-50-61

C ≥ 25 %: C, N; R31-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C; R31-34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R31-36/38

calcium hypochlorite

231-908-7

7778-54-3

O; R8

Xn; R22

R31

C; R34

N; R50

O; C; N

R: 8-22-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: C, N; R22-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C; R34

3 % ≤ C < 10 %: Xi; R37/38-41

0,5 % ≤ C < 3 %: Xi; R36

calcium chloride

233-140-8

10043-52-4

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)22-24

ammonium chloride

235-186-4

12125-02-9

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22

(2-(aminomethyl)phenyl)acetylchloride hydrochloride

417-410-4

61807-67-8

Xn; R22

C; R35

R43

C

R: 22-35-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

methyltriphenylphosphonium chloride

418-400-2

1031-15-8

Xn; R21/22

Xi; R38-41

N; R51-53

Xn; N

R: 21/22-38-41-51/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

(Z)-13-docosenyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-ammonium-chloride

426-210-6

120086-58-0

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (2-)26-36/37/39-45-60-61

N,N,N-trimethyl-2,3-bis(stearoyloxy)propylammonium chloride

405-660-7

-

N;R51-53

N

R: 51/53

S: 61

(R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride

415-110-8

54417-53-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-61

ethyl propoxy aluminium chloride

421-790-7

-

C; R35

F; R14/15

C; F

R: 14/15-35

S: (1/2-)16-23-26-30-36/37/39-43-45

behenamidopropyl-dimethyl-(dihydroxypropyl) ammonium chloride

423-420-1

136920-10-0

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)26-36/37/39-60-61

potassium

231-119-8

7440-09-7

R14

F; R15

C; R34

F; C

R: 14/15-34

S: (1/2-)5*-8-45

potassium hydroxide;

caustic potash

215-181-3

1310-58-3

Xn; R22

C; R35

C

R: 22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R22-35

5 % ≤ C < 25 %: C; R35

2 % ≤ C < 5 %: C; R34

0,5 % ≤ C < 2 %: Xi; R36/38

calcium

231-179-5

7440-70-2

F; R15

F

R: 15

S: (2-)8-24/25-43

calcium cyanide

209-740-0

592-01-8

T+; R28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 28-32-50/53

S: (1/2-)7/8-23-36/37-45-60-61

A mixture of: dicalcium (bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)dihydroxide;

tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)tri-hydroxide;

poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenyl-phenylmethyl)methylamine)hydroxide]

420-470-4

-

Xi; R36/38

R43

Xi

R: 36/38-43

S: (2-)24-26-37

titanium tetrachloride

231-441-9

7550-45-0

R14

C; R34

C

R: 14-34

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

titanium(4+) oxalate

403-260-7

-

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

bis(η⁵-cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-[pyrrol-1-yl]-phenyl)titanium

412-000-1

125051-32-3

F; R11

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-48/22-62-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

divanadium pentaoxide;

vanadium pentoxide

215-239-8

1314-62-1

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R37

N; R51-53

T; N

R: 20/22-37-48/23-51/53-63-68

S: (1/2-)36/37-38-45-61

chromium (VI) trioxide

215-607-8

1333-82-0

O; R9

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 3; R62

T+; R26

T; R24/25-48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-9-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-35-42/43-45-46-48/23-50/53-62

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-35-42/43-45-46-48/23-51/53-62

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-34-42/43-45-46-48/20-51/53-62

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-34-42/43-45-46-48/20-51/53-62

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-36/37/38-42/43-45-46-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-36/37/38-42/43-45-46-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-36/37/38-42/43-45-46-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 1 %: T; R20-45-46-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R20-45-46

potassium dichromate

231-906-6

7778-50-9

O; R8

Carc. Cat. 2: R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; 50-53

T+; N; O

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

ammonium dichromate

232-143-1

7789-09-5

E; R2

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

E; T+; N

R: 45-46-60-61-2-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

sodium dichromate anhydrate

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; 50-53

T+; N; O

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T ; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

sodium dichromate, dihydrate

234-190-3

7789-12-0

O; R8

Carc. Cat.2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

T+; N; O

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

chromyl dichloride;

chromic oxychloride

239-056-8

14977-61-8

O; R8

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 2; R46

C; R35

R43

N; R50-53

O; T; C; N

R: 49-46-8-35-43-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 10 %: T; C; R49-46-35-43

5 % ≤ C < 10 %: T; R49-46-34-43

0,5 % ≤ C < 5 %: T; R49-46-36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-46

potassium chromate

232-140-5

7789-00-6

Carc.Cat. 2; R49

Muta.Cat.2;R46

Xi;R36/37/38

R43

N;R50-53

T; N

R: 49-46-36/37/38-43-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 20 %: T; R49-46-36/37/38-43

0,5 % ≤ C < 20 %: T; R49-46-43

0,1 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-46

zinc chromates including zinc potassium chromate

-

-

Carc. Cat. 1; R45

Xn; R22

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-22-43-50/53

S: 53-45-60-61

calcium chromate

237-366-8

13765-19-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 45-22-50/53

S: 53-45-60-61

strontium chromate

232-142-6

7789-06-2

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 45-22-50/53

S: 53-45-60-61

dichromium tris(chromate);

chromium III chromate;

chromic chromate

246-356-2

24613-89-6

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

C; R35

R43

N; R50-53

O; T; C; N

R: 45-8-35-43-50/53

S: 53-45-60-61

ammonium bis(1-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-3-(N-phenylcarbamoyl)-2-naphtholato)chromate(1-)

400-110-2

-

F; R11

N; R50-53

F; N

R: 11-50/53

S: (2-)33-60-61

trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulphonato-1-naphtholato)chromate(1-)

400-810-8

-

Muta. Cat. 3; R68

Xn

R: 68

S: (2-)22-36/37

trisodium (6-anilino-2-(5-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulphonato-1-naphtholato)(4-sulphonato-1,1'-azodi-2,2'naphtholato)chromate(1-)

402-500-8

-

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulphonato-1-naphtholato)chromate(1-)

402-870-0

93952-24-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

disodium (3-methyl-4-(5-nitro-2-oxidophenylazo)-1-phenylpyrazololato)(1-(3-nitro-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-)

404-930-1

-

Xn; R20

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20-41-51/53

S: (2-)26-39-61

tetradecylammonium bis(1-(5-chloro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-)

405-110-6

88377-66-6

Xn; R48/22

R53

Xn

R: 48/22-53

S: (2-)22-36-61

Chromium (VI) compounds, with the exception of barium chromate and of compounds specified elsewhere in this Annex

-

-

Carc. Cat. 2; R49

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-50/53

S: 53-45-60-61

sodium chromate

231-889-5

7775-11-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat.2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

T+; N

R: 45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

Main component: acetoacetic acid anilide / 3-amino-1-hydroxybenzene (ATAN-MAP): trisodium {6-[(2 or 3 or 4)-amino-(4 or 5 or 6)-hydroxyphenylazo]-5'-(phenylsulfamoyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}-{6''-[1-(phenylcarbamoyl)ethylazo]-5'''-(phenylsulfamoyl)-3''-sulfonatonaphthalene-2''-azobenzene-1'',2'''-diolato}chromate (III);

by-product 1: acetoacetic acid anilide / acetoacetic acid anilide (ATAN-ATAN): trisodium bis{6-[1-(phenylcarbamoyl)ethylazo]-5'-(phenylsulfonyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}chromate (III);

by-product 2: 3-amino-1-hydroxybenzene / 3-amino-1-hydroxybenzene (MAP-MAP): trisodium bis{6-[(2 or 3 or 4)-amino-(4 or 5 or 6)-hydroxyphenylazo]-5'-(phenylsulfamoyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato} chromate (III)

419-230-1

-

R 43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)22-24-37-61

trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III)

418-220-4

-

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)22-24-37-61

manganese dioxide

215-202-6

1313-13-9

Xn; R20/22

Xn

R: 20/22

S: (2-)25

potassium permanganate

231-760-3

7722-64-7

O; R8

Xn; R22

N; R50-53

O; Xn; N

R: 8-22-50/53

S: (2-)60-61

manganese sulphate

232-089-9

7785-87-7

Xn; R48/20/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/20/22-51/53

S: (2-)22-61

bis(N,N',N''-trimethyl-1,4,7-triazacyclononane)-trioxo-dimanganese (IV) di(hexafluorophosphate) monohydrate

411-760-1

116633-53-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

A mixture of: tri-sodium [29H, 31H-phthalocyanine-C,C,C-trisulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32] manganate (3-);

tetrasodium [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C-tetrasulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32], manganate (3-);

pentasodium [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C,C-pentasulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32] manganate (3-)

417-660-4

-

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

(η-cumene)-(η-cyclopentadienyl)iron(II) hexafluoroantimonate

407-840-0

100011-37-8

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

(ї-cumene)-(ї-cyclopentadienyl)iron(II) trifluoromethane-sulfonate

407-880-9

117549-13-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)26-61

cobalt

231-158-0

7440-48-4

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)22-24-37-61

cobalt oxide

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

cobalt sulphide

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

cobalt dichloride

231-589-4

7646-79-9

Carc. Cat. 2; R49

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-22-42/43-50/53

S: (2-)22-53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-22-42/43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-22-42/43-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 1 %: T; R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,25 %: T; R49

cobalt sulphate

233-334-2

10124-43-3

Carc. Cat. 2; R49

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-22-42/43-50/53

S: (2-)22-53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-22-42/43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-42/43-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 1 %: T; R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,25 %: T; R49

tetracarbonylnickel;

nickel tetracarbonyl

236-669-2

13463-39-3

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

N; R50-53

F; T+; N

R: 61-11-26-40-50/53

S: 53-45-60-61

nickel

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

R43

Xn

R: 40-43

S: (2-)22-36

nickel monoxide

215-215-7

1313-99-1

Carc. Cat. 1; R49

R43

R53

T

R: 49-43-53

S: 53-45-61

nickel dioxide

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

R43

R53

T

R: 49-43-53

S: 53-45-61

dinickel trioxide

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

R43

R53

T

R: 49-43-53

S: 53-45-61

nickel sulphide

240-841-2

16812-54-7

Carc. Cat. 1; R49

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-50/53

S: 53-45-60-61

nickel subsulphide;

trinickel disulphide

234-829-6

12035-72-2

Carc. Cat. 1; R49

R43

N; R51-53

T; N

R: 49-43-51/53

S: 53-45-61

nickel dihydroxide

235-008-5

12054-48-7

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-40-43-50/53

S: (2-)22-36-60-61

nickel sulphate

232-104-9

7786-81-4

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-42/43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

nickel carbonate

222-068-2

3333-67-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

copper chloride;

copper (I) chloride;

cuprous chloride

231-842-9

7758-89-6

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-60-61

dicopper oxide;

copper (I) oxide

215-270-7

1317-39-1

Xn; R22

N; 50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-60-61

Naphthenic acids, copper salts;

copper naphthenate

215-657-0

1338-02-9

R10

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-50/53

S: (2-)60-61

copper sulphate

231-847-6

7758-98-7

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36/38-50/53

S: (2-)22-60-61

(tris(chloromethyl)phthalocyaninato)copper(II), reaction products with N-methylpiperazine and methoxyacetic acid

401-260-1

-

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

tris(octadec-9-enylammonium) (trisulfonatophthalocyaninato)copper(II)

403-210-4

-

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

(trisodium (2-((3-(6-(2-chloro-5-sulfonato)anilino)-4-(3-carboxypyridinio)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)phenylmethylazo)-4-sulfonatobenzoato)copper(3-)) hydroxide

404-670-9

89797-01-3

E; R2

R43

E; Xi

R: 2-43

S: (2-)22-24-35-37

copper(II) methanesulfonate

405-400-2

54253-62-2

Xn; R22

Xi; R41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-41-50/53

S: (2-)26-36/37/39-60-61

phthalocyanine-N-[3-(diethylamino)propyl]sulfonamide copper complex

413-650-9

93971-95-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

A mixture of compounds from (dodecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II) to (hexadecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II)

407-700-9

101408-30-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

sodium [29H,31H-phthalocyaninato-(2-)-N29,N30,N31,N32]-((3-(N-methyl-N-(2-hydroxyethyl)amino)propyl)amino)sulfonyl-sulfonato, copper complex

412-730-0

150522-10-4

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

sodium ((N-(3-trimethylammoniopropyl)sulfamoyl)methylsulfonatophthalocyaninato)copper(II)

407-340-2

124719-24-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)24-37-61

zinc powder - zinc dust (pyrophoric)

231-175-3

7440-66-6

F; R15-17

N; R50-53

F; N

R: 15-17-50/53

S: (2-)43-46-60-61

zinc powder - zinc dust (stabilized)

231-175-3

7440-66-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

zinc chloride

231-592-0

7646-85-7

Xn; R22

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 22-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: C, N; R22-34-50/53

10 % ≤ C < 25 %: C, N; R34-51/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36/37/38-51/53

2.5 % ≤ C < 5 %: N; R51/53

0.25 % ≤ C < 2.5 %: R52/53

dimethylzinc; [1]

diethylzinc [2]

208-884-1 [1]

209-161-3 [2]

544-97-8 [1]

557-20-0 [2]

R14

F; R17

C; R34

N; R50-53

F; C; N

R: 14-17-34-50/53

S: (1/2-)16-43-45-60-61

diamminediisocyanatozinc

401-610-3

-

Xn; R22

Xi; R41

R42/43

N; R50

Xn; N

R: 22-41-42/43-50

S: (2-)22-26-36/37/39-41-61

zinc sulphate (hydrous) (mono-, hexa- and hepta hydrate); [1]

zinc sulphate (anhydrous) [2]

231-793-3 [1]

231-793-3 [2]

7446-19-7 [1]

7733-02-0 [2]

Xn; R22

R41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-41-50/53

S: (2-)22-26-39-46-60-61

bis(3,5-di-tert-butylsalicylato-O1,O2)zinc

403-360-0

42405-40-3

F; R11

Xn; R22

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-22-50/53

S: (2-)7-22-60-61

hydroxo(2-(benzenesulfonamido)benzoato)zinc(II)

403-750-0

113036-91-2

Xn; R20

N; R51-53

Xn; N

R: 20-51/53

S: (2-)22-57-61

trizinc bis(orthophosphate)

231-944-3

7779-90-0

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

zinc oxide

215-222-5

1314-13-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

arsenic

231-148-6

7440-38-2

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

arsenic compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: T; R23/25-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R23/25

0,1 % ≤ C < 0,2 %: Xn; R20/22

diarsenic trioxide;

arsenic trioxide

215-481-4

1327-53-3

Carc. Cat. 1; R45

T+; R28

C; 34

N; R50-53

T+; N

R: 45-28-34-50/53

S: 53-45-60-61

diarsenic pentaoxide;

arsenic pentoxide;

arsenic oxide

215-116-9

1303-28-2

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

arsenic acid and its salts

-

-

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

arsine

232-066-3

7784-42-1

F+; R12

T+; R26

Xn; R48/20

N; R50-53

F+; T+; N

R: 12-26-48/20-50/53

S: (1/2-)9-16-28-33-36/37-45-60-61

tert-butylarsine

423-320-6

4262-43-5

F; R17

T+; R26

F; T+

R: 17-26

S: (1/2-)9-28-36/37-43-45

selenium

231-957-4

7782-49-2

T; R23/25

R33

R53

T

R: 23/25-33-53

S: (1/2-)20/21-28-45-61

selenium compounds except cadmium sulphoselenide

-

-

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

sodium selenite

233-267-9

10102-18-8

T+; R28

T; R23

R31

R43

N; R51-53

T+; N

R: 23-28-31-43-51/53

S: (1/2-)28-36/37-45-61

bromine

231-778-1

7726-95-6

T+; R26

C; R35

N; R50

T+; C; N

R: 26-35-50

S: (1/2-)7/9-26-45-61

hydrogen bromide

233-113-0

10035-10-6

C; R35

Xi; R37

C

R: 35-37

S: (1/2-)7/9-26-45

hydrobromic acid ... %

-

-

C; R34

Xi; R37

C

R: 34-37

S: (1/2-)7/9-26-45

C ≥ 40 %: C; R34-37

10 % ≤ C < 40 %: Xi; R36/37/38

potassium bromate

231-829-8

7758-01-2

O; R9

Carc. Cat. 2; R45

T; R25

T; O

R: 45-9-25

S: 53-45

2-hydroxyethylammonium perbromide

407-440-6

-

O; R8

Xn; R22

C; R35

R43

N; R50

O; C; N

R: 8-22-35-43-50

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-60-61

zirconium powder (pyrophoric)

231-176-9

7440-67-7

F; R15-17

F

R: 15-17

S: (2-)7/8-43

zirconium powder (non pyrophoric)

-

-

F; R15

R: 15

S: (2-)7/8-43

molybdenum trioxide

215-204-7

1313-27-5

Xn; R48/20/22

Xi; R36/37

Xn

R: 36/37-48/20/22

S: (2-)22-25

tetrakis(dimethylditetradecylammonium) hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)

404-760-8

117342-25-3

T; R23

Xi; R41

R53

T

R: 23-41-53

S: (1/2-)26-37/39-45-61

tetrakis(trimethylhexadecylammonium) hexa-mu-oxotetra-mu3-oxodi-mu5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)

404-860-1

116810-46-9

F; R11

Xi; R41

N; R50-53

F; Xi; N

R: 11-41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

Reaction product of ammonium molybdate and C12-C24-diethoxylated alkylamine (1:5-1:3)

412-780-3

-

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 38-43-51/53

S: 24/25-37-61

silver nitrate

231-853-9

7761-88-8

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-45-60-61

cadmium compounds, with the exception of cadmium sulphoselenide (xCdS.yCdSe), mixture of cadmium sulphide with zinc sulphide (xCdS.yZnS), mixture of cadmium sulphide with mercury sulphide (xCdS.yHgS), and those specified elsewhere in this Annex

-

-

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/21/22-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R20/21/22-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20/21/22

cadmium (non-pyrophoric); [1]

cadmium oxide (non-pyrophoric) [2]

231-152-8 [1]

215-146-2 [2]

7440-43-9 [1]

1306-19-0 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62-63

T; R48/23/25

T+; R26

N; R50-53

T+; N

R: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53

S: 53-45-60-61

cadmium diformate;

cadmiumformate

224-729-0

4464-23-7

T; R23/25

R33

Xn; R68

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-68-50/53

S: (1/2-)22-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-33-50/53-68

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R23/25-33-51/53-68

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20/22-33-51/53-68

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R20/22-33-52/53-68

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/22-33-52/53

0,25 % ≤ C < 0,1 %: Xn; R20/22-33-52/53

cadmium cyanide

208-829-1

542-83-6

T+; R26/27/28

R32

R33

Xn; R68

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-33-68-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R26/27/28-32-33-50/53-68

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R26/27/28-32-33-51/53-68

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23/24/25-32-33-51/53-68

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23/24/25-32-33-52/53-68

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22-33-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20/21/22-33

cadmiumhexafluorosilicate(2-);

cadmium fluorosilica

241-084-0

17010-21-8

T; R23/25

R33

Xn; R68

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-68-50/53

S: (1/2-)22-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-33-50/53-68

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R23/25-33-51/53-68

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20/22-33-51/53-68

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R20/22-33-52/53-68

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/22-33-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20/22-33

cadmium fluoride

232-222-0

7790-79-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23/25

N; R50-53

T+; N

R: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %:: T+, N; R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-25-26-48/23/25-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-48/23/25-51/53

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-48/20/22-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-22-23-48/20/22-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20/22-48/20/22-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20/22-48/20/22-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20/22-48/20/22

0,01 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

cadmium iodide

232-223-6

7790-80-9

T; R23/25

R33

Xn; R68

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-68-50/53

S: (1/2-)22-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-33-50/53-68

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R23/25-33-51/53-68

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20/22-33-51/53-68

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R20/22-33-52/53-68

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/22-33-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20/22-33

cadmium chloride

233-296-7

10108-64-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23/25

N; R50-53

T+; N

R: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-25-26-48/23/25-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-48/23/25-51/53

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-48/20/22-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-22-23-48/20/22-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20/22-48/20/22-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20/22-48/20/22-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20/22-48/20/22

0,01 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

cadmium sulphate

233-331-6

10124-36-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/23/25

T+; R26

T; R25

N; R50-53

T+; N

R: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-25-26-48/23/25-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-48/23/25-51/53

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-48/20/22-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-22-23-48/20/22-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20/22-48/20/22-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20/22-48/20/22-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20/22-48/20/22

0,01 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

cadmium sulphide

215-147-8

1306-23-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62-63

T; R48/23/25

Xn; R22

R53

T; N

R: 45-22-48/23/25-62-63-68-53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T; R45-22-48/23/25-62-63-68-53

10 % ≤ C < 25 %: T; R45-22-48/23/25-62-63-68

5 % ≤ C < 10 %: T; R45-48/20/22-62-63-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-48/20/22-68

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-48/20/22

cadmium (pyrophoric)

231-152-8

7440-43-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62-63

T; R48/23/25

T+; R26

F; R17

N; R50-53

F; T+; N

R: 45-17-26-48/23/25-62-63-68-50/53

S: 53-45-7/8-43-60-61

tin tetrachloride;

stannic chloride

231-588-9

7646-78-8

C; R34

R52-53

C

R: 34-52/53

S: (1/2-)7/8-26-45-61

C ≥ 25 %: C; R34-52/53

10 % ≤ C < 25 %: C; R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38

cyhexatin (ISO);

hydroxytricyclohexylstannane;

tri(cyclohexyl)tin hydroxide

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

fentin acetate (ISO);

triphenyltin acetate

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

fentin hydroxide (ISO);

triphenyltin hydroxide

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

trimethyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

T+; R26/27/28

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R26/27/28-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T+, N; R26/27/28-51/53

0,5 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26/27/28-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R23/24/25-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R23/24/25

0,05 % ≤ C < 0,1 %: Xn; R20/21/22

triethyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

T+; R26/27/28

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R26/27/28-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T+, N; R26/27/28-51/53

0,5 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26/27/28-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R23/24/25-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R23/24/25

0,05 % ≤ C < 0,1 %: Xn; R20/21/22

tripropyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/24/25-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R23/24/25-51/53

0,5 % ≤ C < 2,5 %: T; R23/24/25-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20/21/22-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20/21/22

tributyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)35-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R21-25-36/38-48/23/25-52/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn; R22-48/20/22-52/53

fluorotripentylstannane; [1]

hexapentyldistannoxane [2]

243-546-7 [1]

247-143-7 [2]

20153-49-5 [1]

25637-27-8 [2]

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)26-28-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/21/22-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R20/21/22-52/53

0,25 % ≤ C < 1 %: R52/53

fluorotrihexylstannane

243-547-2

20153-50-8

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)26-28-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/21/22-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R20/21/22-52/53

0,25 % ≤ C < 1 %: R52/53

triphenyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/24/25-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R23/24/25-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23/24/25-52/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22-52/53

tetracyclohexylstannane; [1]

chlorotricyclohexylstannane; [2]

butyltricyclohexylstannane [3]

215-910-5 [1]

221-437-5 [2]

230-358-5 [3]

1449-55-4 [1]

3091-32-5 [2]

7067-44-9 [3]

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)26-28-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/21/22-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R20/21/22-52/53

0,25 % ≤ C < 1 %: R52/53

trioctyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

Xi; R36/37/38

R53

Xi

R: 36/37/38-53

S: (2-)61

C ≥ 25 %: Xi; R36/37/38-53

1 % ≤ C < 25 %: Xi; R36/37/38

fenbutatin oxide (ISO);

bis(tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin)oxide

236-407-7

13356-08-6

T+; R26

Xi; R36/38

N; R50-53

T+; N

R: 26-36/38-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

tin(II) methanesulphonate

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

1-(tricyclohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazole;

azocyclotin

255-209-1

41083-11-8

T+; R26

T; R25

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-37/38-41-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-38-45-60-61

trioctylstannane

413-320-4

869-59-0

T; R48/25

Xi; R38

R53

T

R: 38-48/25-53

S: (1/2-)23-36/37-45-61

antimony trichloride

233-047-2

10025-91-9

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-45-61

C ≥ 10 % C: C; R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38

antimony pentachloride

231-601-8

7647-18-9

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-45-61

C ≥ 25 %: C, N; R34-51/53

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-52/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38-52/53

2,5 % ≤ C < 5 %: R52/53

antimony compounds, with the exception of the tetroxide (Sb2O4), pentoxide (Sb2O5), trisulphide (Sb2S3), pentasulphide (Sb2S5) and those specified elsewhere in this Annex

-

-

Xn; R20/22

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-51/53

S: (2-)61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-51/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xn; R20/22-52/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R20/22

antimony trifluoride

232-009-2

7783-56-4

T; R23/24/25

N; R51-53

T; N

R: 23/24/25-51/53

S: (1/2-)7-26-45-61

antimony trioxide

215-175-0

1309-64-4

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluoroantimonate

403-500-0

-

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

bis(4-dodecylphenyl)iodonium hexafluoroantimonate

404-420-9

71786-70-4

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

iodine

231-442-4

7553-56-2

Xn; R20/21

N; R50

Xn; N

R: 20/21-50

S: (2-)23-25-61

hydrogen iodide

233-109-9

10034-85-2

C; R35

C

R: 35

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45

C ≥ 10 %: C; R35

0,2 % ≤ C < 10 %: C; R34

0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xi; R36/37/38

hydriodic acid ... %

-

-

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)26-45

C ≥ 25 %: C; R34

10 % ≤ C < 25 %: Xi; R36/38

iodoxybenzene

-

696-33-3

E; R1

E

R: 1

S: (2-)35

calcium iodoxybenzoate

-

-

E; R1

E

R: 1

S: (2-)35

(4-(1-methylethyl)phenyl)-(4-methylphenyl)iodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate (1-)

422-960-3

178233-72-2

Xn; R21/22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-48/22-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

barium peroxide

215-128-4

1304-29-6

O; R8

Xn; R20/22

O; Xn

R: 8-20/22

S: (2-)13-27

barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex

-

-

Xn; R20/22

Xn

R: 20/22

S: (2-)28

C ≥ 1 %: Xn; R20/22

barium carbonate

208-167-3

513-77-9

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)24/25

barium chloride

233-788-1

10361-37-2

T; R25

Xn; R20

T

R: 20-25

S: (1/2-)45

hafnium tetra-n-butoxide

411-740-2

22411-22-9

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24/25-26-37/39

hexasodium dihydrogen-dodecawolframate

412-770-9

12141-67-2

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

Reaction products of tungsten hexachloride with 2-methylpropan-2-ol, nonylphenol and pentane-2,4-dione

408-250-6

-

F; R11

Xn; R20

C; R34

R43

N; R50-53

F; C; N

R: 11-20-34-43-50/53

S: (1/2-)16-26-29-33-36/37/39-45-60-61

osmium tetraoxide;

osmic acid

244-058-7

20816-12-0

T+; R26/27/28

C; R34

T+

R: 26/27/28-34

S: (1/2-)7/9-26-45

tetrachloroplatinates with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

T; R25

Xi; R41

R42/43

T

R: 25-41-42/43

S: (2-)22-26-36/37/39-45

diammonium tetrachloroplatinate

237-499-1

13820-41-2

T; R25

Xi; R38-41

R42/43

T

R: 25-38-41-42/43

S: (2-)22-26-36/37/39-45

disodium tetrachloroplatinate

233-051-4

10026-00-3

T; R25

Xi; R38-41

R42/43

T

R: 25-38-41-42/43

S: (2-)22-26-36/37/39-45

dipotassium tetrachloroplatinate

233-050-9

10025-99-7

T; R25

Xi; R38-41

R42/43

T

R: 25-38-41-42/43

S: (2-)22-26-36/37/39-45

hexachloroplatinates with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

T; R25

Xi; R41

R42/43

T

R: 25-41-42/43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

disodium hexachloroplatinate

240-983-5

16923-58-3

T; R25

Xi; R41

R42/43

T

R: 25-41-42/43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

dipotassium hexachloroplatinate

240-979-3

16921-30-5

T; R25

Xi; R41

R42/43

T

R: 25-41-42/43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

diammonium hexachloroplatinate

240-973-0

16919-58-7

T; R25

Xi; R41

R42/43

T

R: 25-41-42/43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

hexachloroplatinic acid

241-010-7

16941-12-1

T; R25

C; R34

R42/43

T

R: 25-34-42/43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

mercury

231-106-7

7439-97-6

T; R23

R33

N; R50-53

T; N

R: 23-33-50/53

S: (1/2-)7-45-60-61

inorganic compounds of mercury with the exception of mercuric sulphide and those specified elsewhere in this Annex

-

-

T+; R26/27/28

R33

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)13-28-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R26/27/28-33-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T+, N; R26/27/28-33-51/53

2 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26/27/28-33-52/53

0,5 % ≤ C < 2 %: T; R23/24/25-33-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20/21/22-33-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20/21/22-33

dimercury dichloride;

mercurous chloride;

calomel

233-307-5

10112-91-1

Xn; R22

Xi; R36/37/38

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36/37/38-50/53

S: (2-)13-24/25-46-60-61

organic compounds of mercury with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

T+; R26/27/28

R33

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)13-28-36-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R26/27/28-33-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T+, N; R26/27/28-33-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26/27/28-33-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R23/24/25-33-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20/21/22-33-52/53

0,05 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20/21/22-33

mercury difulminate;

mercuric fulminate;

fulminate of mercury

211-057-8

628-86-4

E; R3

T; R23/24/25

R33

N; R50-53

E; T; N

R: 3-23/24/25-33-50/53

S: (1/2-)3-35-45-60-61

dimercury dicyanide oxide;

mercuric oxycyanide

215-629-8

1335-31-5

E; R3

T; R23/24/25

R33

N; R50-53

E; T; N

R: 3-23/24/25-33-50/53

S: (1/2-)28-35-45-60-61

dimethylmercury; [1]

diethylmercury [2]

209-805-3 [1]

211-000-7 [2]

593-74-8 [1]

627-44-1 [2]

T+; R26/27/28

R33

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)13-28-36-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R26/27/28-33-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T+, N; R26/27/28-33-51/53

0,5 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26/27/28-33-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R23/24/25-33-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R23/24/25-33

0,05 % ≤ C < 0,1 %: Xn; R20/21/22-33

phenylmercury nitrate; [1]

phenylmercury hydroxide; [2]

basic phenylmercury nitrate [3]

200-242-9 [1]

202-866-7 [2]

- [3]

55-68-5 [1]

100-57-2 [2]

8003-05-2 [3]

T; R25-48/24/25

C; R34

N; R50-53

T; N

R: 25-34-48/24/25-50/53

S: (1/2-)23-24/25-37-45-60-61

2-methoxyethylmercury chloride

204-659-7

123-88-6

T; R25-48/25

C; R34

N; R50-53

T; N

R: 25-34-48/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

mercury dichloride;

mercuric chloride

231-299-8

7487-94-7

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

phenylmercury acetate

200-532-5

62-38-4

T; R25-48/24/25

C; R34

N; R50-53

T; N

R: 25-34-48/24/25-50/53

S: (1/2-)23-24/25-37-45-60-61

thallium

231-138-1

7440-28-0

T+; R26/28

R33

R53

T+

R: 26/28-33-53

S: (1/2-)13-28-45-61

thallium compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)13-28-45-61

dithallium sulphate;

thallic sulphate

231-201-3

7446-18-6

T+; R28

T; R48/25

Xi; R38

N; R51-53

T+; N

R: 28-38-48/25-51/53

S: (1/2-)13-36/37-45-61

lead compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20/22

R33

N; R50-53

T; N

R: 61-20/22-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R61-20/22-33-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R61-20/22-33-62-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R61-20/22-33-62-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R61-20/22-33-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R61-33-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: R52/53

lead alkyls

-

-

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T+; R26/27/28

R33

N; R50-53

T+; N

R: 61-26/27/28-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R61-26/27/28-33-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T+, N; R61-26/27/28-33-62-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T+, N; R61-26/27/28-33-51/53

0,5 % ≤ C < 2,5 %: T+; R61-26/27/28-33-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R61-26/27/28-33-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R61-23/24/25-33

0,05 % ≤ C < 0,1 %: Xn; R20/21/22-33

lead diazide;

lead azide

236-542-1

13424-46-9

E; R3

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20/22

R33

N; R50-53

E; T; N

R: 61-3-20/22-33-50/53-62

S: 53-45-60-61

lead chromate

231-846-0

7758-97-6

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 61-33-40-50/53-62

S: 53-45-60-61

lead di(acetate)

206-104-4

301-04-2

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

R33

N; R50-53

T; N

R: 61-33-48/22-50/53-62

S: 53-45-60-61

trilead bis(orthophosphate)

231-205-5

7446-27-7

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

R33

N; R50-53

T; N

R: 61-33-48/22-50/53-62

S: 53-45-60-61

lead acetate, basic;

lead acetate

215-630-3

1335-32-6

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

R33

N; R50-53

T; N

R: 61-33-40-48/22-50/53-62

S: 53-45-60-61

lead(II) methanesulphonate

401-750-5

17570-76-2

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20/22-48/20/22

Xi; R38-41

N; R58

R33

T; N

R: 61-62-20/22-33-38-41-48/20/22-58

S: 53-45-57-61

Lead sulfochromate yellow;

C.I. Pigment Yellow 34 [This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

215-693-7

1344-37-2

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 61-33-40-50/53-62

S: 53-45-60-61

Lead chromate molybdate sulfate red;

C.I. Pigment Red 104 [This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

235-759-9

12656-85-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 61-33-40-50/53-62

S: 53-45-60-61

lead hydrogen arsenate

232-064-2

7784-40-9

Carc. Cat. 1; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-23/25-33-50/53-62

S: 53-45-60-61

uranium

231-170-6

7440-61-1

T+; R26/28

R33

R53

T+

R: 26/28-33-53

S: (1/2-)20/21-45-61

uranium compounds

-

-

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

methane

200-812-7

74-82-8

F+; R12

F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

ethane

200-814-8

74-84-0

F+; R12

F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

propane

200-827-9

74-98-6

F+; R12

F+

R: 12

S: (2-)9-16

butane; [1]

and isobutane [2]

203-448-7 [1]

200-857-2 [2]

106-97-8 [1]

75-28-5 [2]

F+; R12

F+

R: 12

S: (2-)9-16

butane (containing ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8)); [1]

isobutane (containing ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8)) [2]

203-448-7 [1]

200-857-2 [2]

106-97-8 [1]

75-28-5 [2]

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

2,2-dimethylpropane;

neopentane

207-343-7

463-82-1

F+; R12

N; R51-53

F+; N

R: 12-51/53

S: (2-)9-16-33-61

pentane; [1]

isopentane;

2-methylbutane [2]

203-692-4 [1]

201-142-8 [2]

109-66-0 [1]

78-78-4 [2]

F+; R12

Xn; R65

R66

R67

N; R51-53

F+; Xn; N

R: 12-51/53-65-66-67

S: (2-)9-16-29-33-61-62

hexane, mixture of isomers (containing < 5 % n-hexane (203-777-6))

-

-

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-51/53-65-67

S: (2-)9-16-29-33-61-62

heptane [and isomers] [1]

205-563-8 [1]

203-548-0 [2]

207-346-3 [3]

209-230-8 [4]

209-280-0 [5]

209-643-3 [6]

209-680-5 [7]

209-730-6 [8]

210-529-0 [9]

250-610-8 [10]

142-82-5 [1]

108-08-7 [2]

464-06-2 [3]

562-49-2 [4]

565-59-3 [5]

589-34-4 [6]

590-35-2 [7]

591-76-4 [8]

617-78-7 [9]

31394-54-4 [10]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-50/53-65-67

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

octane [and isomers] [1]

203-892-1 [1]

208-759-1 [2]

209-207-2 [3]

209-243-9 [4]

209-266-4 [5]

209-292-6 [6]

209-504-7 [7]

209-547-1 [8]

209-649-6 [9]

209-650-1 [10]

209-660-6 [11]

209-689-4 [12]

209-745-8 [13]

209-747-9 [14]

209-855-6 [15]

210-187-2 [16]

210-621-0 [17]

213-923-0 [18]

247-861-0 [19]

111-65-9 [1]

540-84-1 [2]

560-21-4 [3]

563-16-6 [4]

564-02-3 [5]

565-75-3 [6]

583-48-2 [7]

584-94-1 [8]

589-43-5 [9]

589-53-7 [10]

589-81-1 [11]

590-73-8 [12]

592-13-2 [13]

592-27-8 [14]

594-82-1 [15]

609-26-7 [16]

619-99-8 [17]

1067-08-9 [18]

26635-64-3 [19]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-50/53-65-67

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

ethylene

200-815-3

74-85-1

F+; R12

R67

F+

R: 12-67

S: (2-)9-16-33-46

propene;

propylene

204-062-1

115-07-1

F+; R12

F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

but-1-ene; [1]

butene, mixed-1-and-2-isomers; [2]

2-methylpropene; [3]

(Z)-but-2-ene; [4]

(E)-but-2-ene [5]

203-449-2 [1]

203-452-9 [2]

204-066-3 [3]

209-673-7 [4]

210-855-3 [5]

106-98-9 [1]

107-01-7 [2]

115-11-7 [3]

590-18-1 [4]

624-64-6 [5]

F+; R12

F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

1,3-butadiene;

buta-1,3-diene

203-450-8

106-99-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

isoprene (stabilized);

2-methyl-1,3-butadiene

201-143-3

78-79-5

F+; R12

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

F+; T

R: 45-12-68-52/53

S: 53-45-61

acetylene;

ethyne

200-816-9

74-86-2

R5

R6

F+; R12

F+

R: 5-6-12

S: (2-)9-16-33

cyclopropane

200-847-8

75-19-4

F+; R12

F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

cyclohexane

203-806-2

110-82-7

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-25-33-60-61-62

methylcyclohexane

203-624-3

108-87-2

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-51/53-65-67

S: (2-)9-16-33-61-62

1,4-dimethylcyclohexane

209-663-2

589-90-2

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-51/53-65-67

S: (2-)9-16-33-61-62

benzene

200-753-7

71-43-2

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R48/23/24/25

Xn; R65

Xi; R36/38

F; T

R: 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65

S: 53-45

toluene

203-625-9

108-88-3

F; R11

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20-65

Xi; R38

R67

F; Xn

R: 11-38-48/20-63-65-67

S: (2-)36/37-46-62

o-xylene; [1]

p-xylene; [2]

m-xylene; [3]

xylene [4]

202-422-2 [1]

203-396-5 [2]

203-576-3 [3]

215-535-7 [4]

95-47-6 [1]

106-42-3 [2]

108-38-3 [3]

1330-20-7 [4]

R10

Xn; R20/21

Xi; R38

Xn

R: 10-20/21-38

S: (2-)25

C ≥ 20 %: Xn; R20/21-38

12,5 % ≤ C < 20 %: Xn; R20/21

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20

F; Xn

R: 11-20

S: (2-)16-24/25-29

C ≥ 25 %: Xn; R20

cumene; [1]

propylbenzene [2]

202-704-5 [1]

203-132-9 [2]

98-82-8 [1]

103-65-1 [2]

R10

Xn; R65

Xi; R37

N; R51-53

Xn; N

R: 10-37-51/53-65

S: (2-)24-37-61-62

mesitylene;

1,3,5-trimethylbenzene

203-604-4

108-67-8

R10

Xi; R37

N; R51-53

Xi; N

R: 10-37-51/53

S: (2-)61

C ≥ 25 %: Xi, N; R37-51/53

2,5 % ≤ C < 25 %: R52/53

styrene

202-851-5

100-42-5

R10

Xn; R20

Xi; R36/38

Xn

R: 10-20-36/38

S: (2-)23

C ≥ 12,5 %: Xn; R20-36/38

2-phenylpropene;

α-methylstryene

202-705-0

98-83-9

R10

Xi; R36/37

N; R51-53

Xi; N

R: 10-36/37-51/53

S: (2-)61

C ≥ 25 %: Xi, N; R36/37-51/53

2,5 % ≤ C < 25 %: R52/53

2-methylstyrene;

2-vinyltoluene

210-256-7

611-15-4

Xn; R20

N; R51-53

Xn; N

R: 20-51/53

S: (2-)24-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-51/53

2,5 % ≤ C < 25 %: R52/53

dipentene;

limonene; [1]

(R)-p-mentha-1,8-diene;

d-limonene; [2]

(S)-p-mentha-1,8-diene;

l-limonene; [3]

trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene; [4]

(1)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene [5]

205-341-0 [1]

227-813-5 [2]

227-815-6 [3]

229-977-3 [4]

231-732-0 [5]

138-86-3 [1]

5989-27-5 [2]

5989-54-8 [3]

6876-12-6 [4]

7705-14-8 [5]

R10

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 10-38-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

cyclopentane

206-016-6

287-92-3

F; R11

R52-53

F

R: 11-52/53

S: (2-)9-16-29-33-61

2,4,4-trimethylpent-1-ene

203-486-4

107-39-1

F; R11

N; R51-53

F; N

R: 11-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61

benzo[a]pyrene;

benzo[def]chrysene

200-028-5

50-32-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-46-60-61-43-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R43-45-46-50-53-60-61

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R43-45-46-51-53-60-61

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R43-45-46-52-53-60-61

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-52-53-60-61

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-52-53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46

0,01 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

benz[a]anthracene

200-280-6

56-55-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

benz(e)acephenanthrylene

205-911-9

205-99-2

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

benzo[j]fluoranthene

205-910-3

205-82-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

benzo(k)fluoranthene

205-916-6

207-08-9

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

n-hexane

203-777-6

110-54-3

F; R11

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R65-48/20

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-48/20-62-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62

C ≥ 25 %: Xn, N; R38-48/20-62-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn; R38-48/20-62-52/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn; R48/20-62-52/53

2,5 % ≤ C < 5 %: R52/53

dibenz[a,h]anthracene

200-181-8

53-70-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R45-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-52/53

0,01 % ≤ C < 0,25 %: T; R45

biphenyl;

diphenyl

202-163-5

92-52-4

Xi; R36/37/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/37/38-50/53

S: (2-)23-60-61

1,2,4-trimethylbenzene

202-436-9

95-63-6

R10

Xn; R20

Xi; R36/37/38

N; R51-53

Xn; N

R: 10-20-36/37/38-51/53

S: (2-)26-61

3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene

201-052-9

77-73-6

F; R11

Xn; R20/22

Xi; R36/37/38

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/22-36/37/38-51/53

S: (2-)36/37-61

1,2,3,4-tetrahydronaphthalene

204-340-2

119-64-2

R19

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 19-36/38-51/53

S: (2-)26-28-61

7-methylocta-1,6-diene

404-210-7

42152-47-6

R10

N; R50-53

N

R: 10-50/53

S: (2-)60-61

m-mentha-1,3(8)-diene

404-150-1

17092-80-7

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

chrysene

205-923-4

218-01-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

N; R50-53

T; N

R: 45-68-50/53

S: 53-45-60-61

benzo[e]pyrene

205-892-7

192-97-2

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

4-phenylbut-1-ene

405-980-7

768-56-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

naphthalene

202-049-5

91-20-3

Carc. Cat.3; R40

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

nonylphenol; [1]

4-nonylphenol, branched [2]

246-672-0 [1]

284-325-5 [2]

25154-52-3 [1]

84852-15-3 [2]

Repr.Cat.3; R62

Repr.Cat.3; R63

Xn; R22

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 22-34-62-63-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-46-60-61

A mixture of isomers of: dibenzylbenzene; dibenzyl(methyl)benzene; dibenzyl(dimethyl)benzene; dibenzyl(trimethyl)benzene

405-570-8

-

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

A mixture of isomers of: mono-(2-tetradecyl)naphthalenes; di-(2-tetradecyl)naphthalenes; tri-(2-tetradecyl)naphthalenes

410-190-0

132983-41-6

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

A mixture of isomers of: methyldiphenylmethane;

dimethyldiphenylmethane

405-470-4

-

Xi; R38

N; R50-53

Xi; N

R: 38-50/53

S: (2-)37-60-61

N-dodecyl-[3-(4-dimethylamino)benzamido)-propyl]dimethylammonium tosylate

421-130-8

156679-41-3

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

di-L-para-menthene

417-870-6

-

Xi; R38

R 43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-43-50/53

S: (2-)23-24-37-60-61

methyl 2-benzylidene-3-oxobutyrate

420-940-9

15768-07-7

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)26-37/39-61

1,2-bis[4-fluoro-6-{4-sulfo-5-(2-(4-sulfonaphtalene-3-ylazo)-1-hydroxy-3,6-disulfo-8-aminonaphthalene-7-ylazo)phenylamino}-1,3,5-triazin-2ylamino]ethane;x-sodium, y-potassium salts x = 7,755 y = 0,245

417-610-1

155522-09-1

R 43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

(ethyl-1,2-ethanediyl)[-2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]-propyl]ω-(nonylphenoxy)poly]oxy-(methyl-1,2-ethanediyl)

418-960-8

-

C; R34

R 43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

A mixture of: branched triacontane;

branched dotriacontane;

branched tetratriacontane;

branched hexatriacontane

417-030-9

151006-59-6

R 53

R: 53

S: 61

A mixture of isomers of branched tetracosane

417-060-2

151006-61-0

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)61

branched hexatriacontane

417-070-7

151006-62-1

R53

R: 53

S: 61

A mixture of: (1'-α,3'-α,6'-α-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane);

(1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)

416-930-9

-

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-37/39-61

1-(4-(trans-4-heptylcyclohexyl)phenyl)ethane

426-820-2

78531-60-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

triethyl arsenate

427-700-2

15606-95-8

Carc.Cat.1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

1,2-diacetoxybut-3-ene

421-720-5

18085-02-4

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

2-ethyl-1-(2-(1,3-dioxanyl)ethyl)-pyridinium bromide

422-680-1

-

R52-53

R: 52/53

S: 61

1-dimethoxymethyl-2-nitro-benzene

423-830-9

20627-73-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

1-bromo-3,5-difluorobenzene

416-710-2

461-96-1

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-60-61

A mixture of: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane;

1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octane;

spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]furan];

spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furan]

422-040-1

-

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)26-37-61

chloromethane;

methyl chloride

200-817-4

74-87-3

F+; R12

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/20

F+; Xn

R: 12-40-48/20

S: (2-)9-16-33

bromomethane;

methylbromide

200-813-2

74-83-9

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/25

Xn; R48/20

Xi; R36/37/38

N; R50

N; R59

T; N

R: 23/25-36/37/38-48/20-50-59-68

S: (1/2-)15-27-36/39-38-45-59-61

dibromomethane

200-824-2

74-95-3

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)24-61

C ≥ 25 %: Xn; R20-52/53

12,5 % ≤ C < 25 %: Xn; R20

dichloromethane;

methylene chloride

200-838-9

75-09-2

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)23-24/25-36/37

methyl iodide;

iodomethane

200-819-5

74-88-4

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21

T; R23/25

Xi; R37/38

T

R: 21-23/25-37/38-40

S: (1/2-)36/37-38-45

trichloromethane;

chloroform

200-663-8

67-66-3

Xn; R22-48/20/22

Xi; R38

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 22-38-40-48/20/22

S: (2-)36/37

C ≥ 20 %: Xn; R22-38-40-48/20/22

5 % ≤ C < 20 %: Xn; R22-40-48/20/22

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R40

bromoform;

tribromomethane

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-61

carbon tetrachloride;

tetrachloromethane

200-262-8

56-23-5

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25-48/23

R52-53

N; R59

T; N

R: 23/24/25-40-48/23-59-52/53

S: (1/2-)23-36/37-45-59-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/24/25-40-48/23-52/53-59

1 % ≤ C < 25 %: T, N; R23/24/25-40-48/23-59

0,2 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-48/20-59

0,1 % ≤ C < 0,2 %: N; R59

chloroethane

200-830-5

75-00-3

F+; R12

Carc. Cat. 3; R40

R52-53

F+; Xn

R: 12-40-52/53

S: (2-)9-16-33-36/37-61

1,2-dibromoethane

203-444-5

106-93-4

Carc. Cat. 2; R45

T; R23/24/25

Xi; R36/37/38

N; R51-53

T; N

R: 45-23/24/25-36/37/38-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-23/24/25-36/37/38-51/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R45-23/24/25-36/37/38-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R45-23/24/25-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-23/24/25

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20/21/22

1,1-dichloroethane

200-863-5

75-34-3

F; R11

Xn; R22

Xi; R36/37

R52-53

F; Xn

R: 11-22-36/37-52/53

S: (2-)16-23-61

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37-52/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn; R22-36/37

12,5 % ≤ C < 20 %: Xn; R22

1,2-dichloroethane;

ethylene dichloride

203-458-1

107-06-2

F; R11

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

Xi; R36/37/38

F; T

R: 45-11-22-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R45-22-36/37/38

20 % ≤ C < 25 %: T; R45-36/37/38

0,1 % ≤ C < 20 %: T; R45

1,1,1-trichloroethane;

methyl chloroform

200-756-3

71-55-6

Xn; R20

N; R59

Xn; N

R: 20-59

S: (2-)24/25-59-61

1,1,2-trichloroethane

201-166-9

79-00-5

Carc.Cat.3; R40

Xn; R20/21/22

R66

Xn

R: 20/21/22-40-66

S: (2-)9-36/37-46

C ≥ 5 %: Xn; R20/21/22

1,1,2,2-tetrachloroethane

201-197-8

79-34-5

T+; R26/27

N; R51-53

T+; N

R: 26/27-51/53

S: (1/2-)38-45-61

C ≥ 25 %: T+, N; R26/27-51/53

7 % ≤ C < 25 %: T+; R26/27-52/53

2,5 % ≤ C < 7 %: T; R23/24-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23/24

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21

1,1,2,2-tetrabromoethane

201-191-5

79-27-6

T+; R26

Xi; R36

R52-53

T+

R: 26-36-52/53

S: (1/2-)24-27-45-61

C ≥ 25 %: T+; R26-36-52/53

20 % ≤ C < 25 %: T+; R26-36

7 % ≤ C < 20 %: T+; R26

1 % ≤ C < 7 %: T; R23

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

pentachloroethane

200-925-1

76-01-7

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

N; R51-53

T; N

R: 40-48/23-51/53

S: (1/2-)23-36/37-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R40-48/23-51/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T; R40-48/23-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R40-48/23

0,2 % ≤ C < 1 %: Xn; R48/20

1-chloropropane; [1]

2-chloropropane [2]

208-749-7 [1]

200-858-8 [2]

540-54-5 [1]

75-29-6 [2]

F; R11

Xn; R20/21/22

F; Xn

R: 11-20/21/22

S: (2-)9-29

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22

1-bromopropane;

n-propyl bromide

203-445-0

106-94-5

F; R11

Rep. Cat. 2; R60

Rep. Cat. 3; R63

Xn; R48/20

Xi; R36/37/38

R67

T; F

R: 60-11-36/37/38-48/20-63-67

S: 53-45

1,2-dichloropropane;

propylene dichloride

201-152-2

78-87-5

F; R11

Xn; R20/22

F; Xn

R: 11-20/22

S: (2-)16-24

1,2-dibromo-3-chloropropane

202-479-3

96-12-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat 2; R46

Repr. Cat. 1; R60

T; R25

Xn; R48/20/22

R52-53

T

R: 45-46-60-25-48/20/22-52/53

S: 53-45-61

1-chloropentane; [1]

2-chloropentane; [2]

3-chloropentane [3]

208-846-4 [1]

210-885-7 [2]

210-467-4 [3]

543-59-9 [1]

625-29-6 [2]

616-20-6 [3]

F; R11

Xn; R20/21/22

F; Xn

R: 11-20/21/22

S: (2-)9-29

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22

vinyl chloride;

chloroethylene

200-831-0

75-01-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

F+; T

R: 45-12

S: 53-45

bromoethylene

209-800-6

593-60-2

F+; R12

Carc. Cat. 2; R45

F+; T

R: 45-12

S: 53-45

1,1-dichloroethylene;

vinylidene chloride

200-864-0

75-35-4

F; R12

Carc.Cat.3; R40

Xn; R20

F+; Xn

R: 12-20-40

S: (2-)7-16-29-36/37-46

C ≥ 12,5 %: Xn; R20-40

1 % ≤ C < 12,5 %: Xn; R40

1,2-dichloroethylene; [1]

cis-dichloroethylene; [2]

trans-dichloroethylene [3]

208-750-2 [1]

205-859-7 [2]

205-860-2 [3]

540-59-0 [1]

156-59-2 [2]

156-60-5 [3]

F; R11

Xn; R20

R52-53

F; Xn

R: 11-20-52/53

S: (2-)7-16-29-61

C ≥ 25 %: Xn; R20-52/53

12,5 % ≤ C < 25 %: Xn; R20

trichloroethylene;

trichloroethene

201-167-4

79-01-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

R67

Xi; R36/38

R52-53

T

R: 45-36/38-52/53-67

S: 53-45-61

tetrachloroethylene

204-825-9

127-18-4

Carc. Cat. 3; R40

N; R51-53

Xn; N

R: 40-51/53

S: (2-)23-36/37-61

C ≥ 1 %: Xn; R40

3-chloropropene;

allyl chloride

203-457-6

107-05-1

F; R11

Carc.Cat.3; R40

Muta.Cat.3; R68

Xn; R20/21/22-48/20

Xi; R36/37/38

N; R50

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-36/37/38-40-48/20-68-50

S: (2-)16-25-26-36/37-46-61

1,3-dichloropropene; [1]

(Z)-1,3-dichloropropene [2]

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R25

Xn; R20/21

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20/21-25-36/37/38-43-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

1,1-dichloropropene

209-253-3

563-58-6

F; R11

T; R25

R52-53

F; T

R: 11-25-52/53

S: (1/2-)16-29-33-45-61

3-chloro-2-methylpropene

209-251-2

563-47-3

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

R43

N; R51-53

F; C; N

R: 11-20/22-34-43-51/53

S: (2-)9-16-26-29-36/37/39-45-61

chlorobenzene

203-628-5

108-90-7

R10

Xn; R20

N; R51-53

Xn; N

R: 10-20-51/53

S: (2-)24/25-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-51/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-52/53

2,5 % ≤ C < 5 %: R52/53

1,2-dichlorobenzene;

o-dichlorobenzene

202-425-9

95-50-1

Xn; R22

Xi; R36/37/38

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36/37/38-50/53

S: (2-)23-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-36/37/38-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-36/37/38-51/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R22-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: R52/53

1,4-dichlorobenzene;

p-dichlorobenzene

203-400-5

106-46-7

Xi; R36

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 36-40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

chloroprene (stabilized);

2-chlorobuta-1,3-diene

204-818-0

126-99-8

F; R11

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R20/22-48/20

Xi; R36/37/38

F; T

R: 45-11-20/22-36/37/38-48/20

S: 53-45

α-chlorotoluene;

benzyl chloride

202-853-6

100-44-7

Carc. Cat. 2; R45

T; R23

Xn; R22-48/22

Xi; R37/38-41

T

R: 45-22-23-37/38-41-48/22

S: 53-45

α,α,α-trichlorotoluene;

benzotrichloride

202-634-5

98-07-7

Carc. Cat. 2; R45

T; R23

Xn; R22

Xi; R37/38-41

T

R: 45-22-23-37/38-41

S: 53-45

polychlorobiphenyls;

PCB

215-648-1

1336-36-3

R33

N; R50-53

Xn; N

R: 33-50/53

S: (2-)35-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R33-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R33-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R33-52/53

0,005 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R33

2-chlorotoluene; [1]

3-chlorotoluene; [2]

4-chlorotoluene; [3]

chlorotoluene [4]

202-424-3 [1]

203-580-5 [2]

203-397-0 [3]

246-698-2 [4]

95-49-8 [1]

108-41-8 [2]

106-43-4 [3]

25168-05-2 [4]

Xn; R20

N; R51-53

Xn; N

R: 20-51/53

S: (2-)24/25-61

penthachloronaphthalene

215-320-8

1321-64-8

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-36/38-50/53

S: (2-)35-60-61

1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexanes with the exception of those specified elsewhere in this Annex

-

-

Carc. Cat. 3; R40

T; R25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-25-40-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

γ-HCH or γ-BHC;

γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane;

lindane

200-401-2

58-89-9

T; R25

Xn; R20/21-48/22

R64

N; R50-53

T; N

R: 20/21-25-48/22-64-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R20/21-25-48/22-64-50-53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-48/22-64-50-53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-64-50-53

2,5 % ≤ C < 3 %: N; R64-50-53

1 % ≤ C < 2,5 %: N; R64-51-53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

Toxaphene;

camphechlor

232-283-3

8001-35-2

Carc. Cat 3; R40

T; R25

Xn; R21

Xi; R37/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-37/38-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

DDT (common name not adopted by ISO);

clofenotane (INN);

dicophane;

1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane;

dichlorodiphenyltrichloroethane

200-024-3

50-29-3

T; R25-48/25

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

T; N

R: 25-40-48/25-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

heptachlor (ISO);

1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene

200-962-3

76-44-8

T; R24/25

Carc. Cat. 3; R40

R33

N; R50-53

T; N

R: 24/25-33-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

chlordane (ISO);

1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan

200-349-0

57-74-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

aldrin (ISO)

206-215-8

309-00-2

T; R24/25-48/24/25

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

T; N

R: 24/25-40-48/24/25-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

dieldrin (ISO)

200-484-5

60-57-1

T+; R27

T; R25-48/25

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

T+; N

R: 25-27-40-48/25-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphfthalene;

isodrin

207-366-2

465-73-6

T+; R26/27/28

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)13-28-45-60-61

endrin (ISO);

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene

200-775-7

72-20-8

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

endosulfan (ISO);

1,2,3,4,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ylenedimethyl sulphite

204-079-4

115-29-7

T; R24/25

Xi; R36

N; R50-53

T; N

R: 24/25-36-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

isobenzan (ISO);

1,3,4,5,6,7,8,8-octachloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoisobenzofuran

206-045-4

297-78-9

T+; R27/28

N; R50

T+; N

R: 27/28-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

3-iodpropene;

allyl iodide

209-130-4

556-56-9

R10

C; R34

C

R: 10-34

S: (1/2-)7-26-45

bromoethane;

ethyl bromide

200-825-8

74-96-4

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

F; Xn

R: 11-20/22-40

S: (2-)36/37

α,α,α-trifluorotoluene;

benzotrifluoride

202-635-0

98-08-8

F; R11

N; R51-53

F; N

R: 11-51/53

S: (2-)16-23-61

α-bromotoluene;

benzyl bromide

202-847-3

100-39-0

Xi; R36/37/38

Xi

R: 36/37/38

S: (2-)39

α,α-dichlorotoluene;

benzylidene chloride;

benzal chloride

202-709-2

98-87-3

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R22

Xi; R37/38-41

T

R: 22-23-37/38-40-41

S: (1/2-)36/37-38-45

1-chlorobutane;

butyl chloride

203-696-6

109-69-3

F; R11

F

R: 11

S: (2-)9-16-29

bromobenzene

203-623-8

108-86-1

R10

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 10-38-51/53

S: (2-)61

hexafluoropropene;

hexafluoropropylene

204-127-4

116-15-4

Xn; R20

Xi; R37

Xn

R: 20-37

S: (2-)41

1,2,3-trichloropropane

202-486-1

96-18-4

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R20/21/22

T

R: 45-60-20/21/22

S: 53-45

heptachlor epoxide;

2,3-epoxy-1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindane

213-831-0

1024-57-3

T; R25

Carc. Cat. 3; R40

R33

N; R50-53

T; N

R: 25-33-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

1,3-dichloro-2-propanol

202-491-9

96-23-1

Carc. Cat. 2; R45

T; R25

Xn; R21

T

R: 45-21-25

S: 53-45

hexachlorobenzene

204-273-9

118-74-1

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/25

N; R50-53

T; N

R: 45-48/25-50/53

S: 53-45-60-61

tetrachloro-p-benzoquinone

204-274-4

118-75-2

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)37-60-61

1,3-dichlorbenzene

208-792-1

541-73-1

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

ethylene bis(trichloroacetate)

219-732-9

2514-53-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)

dichloroacetylene

-

7572-29-4

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/20

E; Xn

R: 2-40-48/20

S: (2-)36/37

3-chloro-4,5,alpha,alpha,alpha-pentafluorotoluene

401-930-3

77227-99-7

R10

Xn; R20/22

N; R50-58

Xn; N

R: 10-20/22-50-58

S: (2-)51-60-61

bromobenzylbromotoluene, mixture of isomers

402-210-1

99688-47-8

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-41-60-61

dichloro [(dichlorophenyl)methyl]methylbenzene, mixed isomers; (dichlorophenyl)(dichlorotolyl)methane, mixed isomers (IUPAC)

278-404-3

76253-60-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

1,4-dichlorobut-2-ene

212-121-8

764-41-0

Carc. Cat. 2; R45

T+; R26

T; R24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 45-24/25-26-34-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-24/25-26-34-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-21/22-26-34-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-21/22-26-36/37/38-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-21/22-23-36/37/38-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-21/22-23-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-23-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-23-52/53

0,25 % ≤ C < 1 %: T; R45-20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

pentachlorobenzene

210-172-0

608-93-5

F; R11

Xn; R22

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-22-50/53

S: (2-)41-46-50-60-61

4,4,5,5-tetrachloro-1,3-dioxolan-2-one

404-060-2

22432-68-4

T+; R26

Xn; R22

C; R34

T+

R: 22-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

2,3,4-trichlorobut-1-ene

219-397-9

2431-50-7

Carc. Cat 3; R40

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/37/38

N; R50-53

T; N

R: 22-23-36/37/38-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T; R22-23-36/37/38-40

20 % ≤ C < 25 %: Xn; R20-36/37/38-40

3 % ≤ C < 20 %: Xn; R20-40

0.1 % ≤ C < 3 %: Xn; R40

dodecachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decane; mirex

219-196-6

2385-85-5

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R62-63

R64

Xn; R21/22

N; R50/53

Xn; N

R: 21/22-40-50/53-62-63-64

S: (2-)13-36/37-46-60-61

hexachlorocyclopentadiene

201-029-3

77-47-4

T+; R26

T; R24

Xn; R22

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 22-24-26-34-50/53

S: (1/2-)25-39-45-53-60-61

2,3-dichloropropene;

2,3-dichloropropylene

201-153-8

78-88-6

F; R11

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xn

R: 11-20/21/22-37/38-41-52/53-68

S: (2-)9-16-23-26-36/37/39-61

alkanes, C10-13, chloro

287-476-5

85535-84-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)24-36/37-60-61

2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid

405-380-5

-

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 21/22-41-43

S: (2-)26-36/37/39

2,2,6,6-tetrakis(bromomethyl)-4-oxaheptane-1,7-diol

408-020-5

109678-33-3

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-41-61

diphenyl ether, pentabromo derivative pentabromodiphenyl ether

251-084-2

32534-81-9

Xn; R48/21/22

R64

N; R50-53

Xn; N

R: 48/21/22-50/53-64

S: (1/2-)36/37-45-60-61

1,1-dichloro-1-fluoroethane

404-080-1

1717-00-6

R52-53

N; R59

N

R: 52/53-59

S: 59-61

2-bromopropane

200-855-1

75-26-3

F; R11

Repr. Cat. 1; R60

Xn; R48/20

R66

F; T

R: 60-11-48/20-66

S: 16-53-45

trifluoroiodomethane;

trifluoromethyl iodide

219-014-5

2314-97-8

Muta. Cat. 3; R68

Xn

R: 68

S: (2-)36/37

1,2,4-trichlorobenzene

204-428-0

120-82-1

Xn; R22

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-50/53

S: (2-)23-37/39-60-61

2,3-dibromopropan-1-ol;

2,3-dibromo-1-propanol

202-480-9

96-13-9

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 3; R62

T; R24

Xn; R20/22

R52-53

T

R: 45-20/22-24-52/53-62

S: 53-45-61

4-bromo-2-chlorofluorobenzene

405-580-2

60811-21-4

Xn; R22

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-50/53

S: (2-)26-36/37-60-61

1-allyl-3-chloro-4-fluorobenzene

406-630-6

121626-73-1

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)23-37-61

1,3-dichloro-4-fluorobenzene

406-160-1

1435-48-9

Xn; R22-48/20/22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-48/20/22-51/53

S: (2-)36/37-61

1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene

418-480-9

138526-69-9

R10

Carc. Cat. 3; R40

Xi; R38-41

N; R51-53

Xn; N

R: 10-38-40-41-51/53

S: (2-)23-26-36/37/39-61

α,α,α,4-tetrachlorotoluene;

p-chlorobenzotrichloride

226-009-1

5216-25-1

Carc.Cat.2; R45

Repr.Cat.3; R62

T; R48/23

Xn; R21/22

Xi; R37/38

T

R: 45-21/22-37/38-48/23-62

S: 53-45

diphenylether; octabromo derivate

251-087-9

32536-52-0

Repr.Cat.2; R61

Repr.Cat.3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

malachite green hydrochloride; [1]

malachite green oxalate [2]

209-322-8 [1]

219-441-7 [2]

569-64-2 [1]

18015-76-4 [2]

Xn; R22

Xi; R41

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 22-41-63-50/53

S: (2-)26-36/37-39-46-60-61

1-bromo-9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylthio)nonane

422-850-5

148757-89-5

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

methanol

200-659-6

67-56-1

F; R11

T; R23/24/25-39/23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25-39/23/24/25

S: (1/2-)7-16-36/37-45

C ≥ 20 %: T; R23/24/25-39/23/24/25

10 % ≤ C < 20 %: T; R20/21/22-39/23/24/25

3 % ≤ C < 10 %: Xn; R20/21/22-68/20/21/22

ethanol;

ethyl alcohol

200-578-6

64-17-5

F; R11

F

R: 11

S: (2-)7-16

propan-1-ol;

n-propanol

200-746-9

71-23-8

F; R11

Xi; R41

R67

F; Xi

R: 11-41-67

S: (2-)7-16-24-26-39

butan-1-ol;

n-butanol

200-751-6

71-36-3

R10

Xn; R 22

Xi; R37/38-41

R67

Xn

R: 10-22-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

2-methylpropan-2-ol;

tert-butyl alcohol

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

F; Xn

R: 11-20

S: (2-)9-16

C ≥ 25 %: Xn; R20

pentanol isomers, with the exception fo those specified elsewhere in this Annex

250-378-8

30899-19-5

R10

Xn; R20

Xi; R37

R66

Xn

R: 10-20-37-66

S: (2-)46

2-methylbutan-2-ol;

tert-pentanol

200-908-9

75-85-4

F; R11

Xn; R20

Xi; R37/38

F; Xn

R: 11-20-37/38

S: (2-)46

4-methylpentan-2-ol;

methyl isobutyl carbinol

203-551-7

108-11-2

R10

Xi; R37

Xi

R: 10-37

S: (2-)24/25

C ≥ 25 %: Xi; R37

cyclohexanol

203-630-6

108-93-0

Xn; R20/22

Xi; R37/38

Xn

R: 20/22-37/38

S: (2-)24/25

C ≥ 25 %: Xn; R20/22-37/38

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38

2-methylcyclohexanol, mixed isomers; [1]

cis-2-methylcyclohexanol; [2]

trans-2-methylcyclohexanol [3]

209-512-0 [1]

231-187-9 [2]

231-186-3 [3]

583-59-5 [1]

7443-70-1 [2]

7443-52-9 [3]

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)24/25

2-methoxyethanol;

ethylene glycol monomethyl ether

203-713-7

109-86-4

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

2-ethoxyethanol;

ethylene glycol monoethyl ether

203-804-1

110-80-5

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

2-isopropoxyethanol;

ethylene glycol monoisopropyl ether

203-685-6

109-59-1

Xn; R20/21

Xi; R36

Xn

R: 20/21-36

S: (2-)24/25

C ≥ 25 %: Xn; R20/21-36

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R36

2-butoxyethanol;

ethylene glycol monobutyl ether;

butyl cellosolve

203-905-0

111-76-2

Xn; R20/21/22

Xi; R36/38

Xn

R: 20/21/22-36/38

S: (2-)36/37-46

allyl alcohol

203-470-7

107-18-6

R10

T; R23/24/25

Xi; R36/37/38

N; R50

T; N

R: 10-23/24/25-36/37/38-50

S: (1/2-)36/37/39-38-45-61

4-hydroxy-4-methylpentan-2-one;

diacetone alcohol

204-626-7

123-42-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)24/25

C ≥ 10 %: Xi; R36

furfuryl alcohol

202-626-1

98-00-0

Xn; R20/21/22

Xn

R: 20/21/22

S: (2-)

C ≥ 5 %: Xn; R20/21/22

dimethyl ether

204-065-8

115-10-6

F+; R12

F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

ethyl methyl ether

-

540-67-0

F+; R12

F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

methyl vinyl ether

203-475-4

107-25-5

F+; R12

F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

diethyl ether;

ether

200-467-2

60-29-7

F+; R12

R19

Xn; R22

66

R67

F+; Xn

R: 12-19-22-66-67

S: (2-)9-16-29-33

ethylene oxide;

oxirane

200-849-9

75-21-8

F+; R12

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-12-23-36/37/38

S: 53-45

1,4-dioxane

204-661-8

123-91-1

F; R11-19

Carc. Cat. 3; R40

Xi; R36/37

R66

F; Xn

R: 11-19-36/37-40-66

S: (2-)9-16-36/37-46

tetrahydrofuran

203-726-8

109-99-9

F; R11-19

Xi; R36/37

F; Xi

R: 11-19-36/37

S: (2-)16-29-33

C ≥ 25 %: Xi; R36/37

1-chloro-2,3-epoxypropane;

epichlorhydrin

203-439-8

106-89-8