Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Документы, выданные уполномоченными органами страны происхождения продукции, подтверждающие, что данная продукция отнесена к биологически активным до...полностью>>
'Документ'
ЗАГОЛОВОК: Проект решения 4-ой научно-практической конференции «Организация, методическое и нормативно-техническое обеспечение поверки СИ медицинского...полностью>>
'Документ'
20) Как называется литературное направление, возникшее в русской литературе в 30-40 годы XIX века, стремящееся объективно изобразить окружающую дейст...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Богатырева Валентина Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой, УО «Полоцкий государственный уни­верситет», кафедра финансо...полностью>>

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів Організація роботи з глобальною мережею Інтернет Інформаційно-інструктивні матеріали для фахівців центрів професійної реабілітації інвалідів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів

Організація роботи з глобальною мережею Інтернет

Інформаційно-інструктивні матеріали

для фахівців центрів професійної реабілітації інвалідів

с. Лютіж

2008

Рекомендовано науково-методичною радою Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України (протокол № 4 від 10 липня 2008 р.)

Організація роботи з глобальною мережею Інтернет/ За загальною редакцією кандидата медичних наук Авраменка М.Л. К.:- Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів - 2008.-96 с.

В даному інформаційно-методичному виданні дається загальне уявлення про глобальну мережу Інтернет, можливості та варіанти її використання в центрах професійної реабілітації інвалідів, наводяться примірні регламенти та інструкції щодо роботи слухачів та співробітників з глобальною мережею тощо. Видання призначене, в першу чергу, для адміністрації, фахівців та педагогічних працівників центрів професійної реабілітації інвалідів.

Розробники:

Мазур Ю.О. – начальник організаційного відділу Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

Матвійчук О.В. – провідний інженер комп’ютерних систем Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

Рецензент:

К.О.Кольченко, проректор з наукової роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Укладач:

Маліновська Н.М. – начальник відділу з розробки та впровадження навчально-методичних та науково-дослідницьких програм Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

Редагування:

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………4

І. Особливості побудови та використання мережі Інтернет. Основні сервіси глобальної мережі……………………………………………...6

Використання сервісу електронної пошти ……..………………………..……10

ІІ. Доступ до мережі Інтернет…………………………………………………..16

ІІІ. Категорії користувачів та їх доступ до мережі Інтернет в центрі професійної реабілітації інвалідів………………………………………………22

ІV. Забезпечення контролю доступу користувачів до небажаного і забороненого контенту…………………………………………………………..28

V. Використання можливостей електронних інформаційних ресурсів мережі Іnternet в центрі професійної реабілітації інвалідів…………………..36

Пошук інформації в мережі Іnternet……………………………………………36

VІ. Особливості підготовки та подачі інформації при організації власної присутності в Інтернет…………………………………………………50

VІІ. Інтернет-ресурси з питань соціальної реабілітації інвалідів (корисні посилання)……………………………………………………………..56

Перелік використаних джерел ………………………………………………61

Глосарій…………………………………………………………………………63

Додатки………………………………………………………………………….68

ВСТУП

З кінця ХХ століття наше суспільство знаходиться на тій стадії розвитку, коли інформація є головною продуктивною силою. Актуальною стала теза: «Хто володіє інформацією — той управляє світом». Широке застосування інформаційних технологій у різних сферах життя дозволяє значно підвищити ефективність роботи і відкриває нові обрії пізнання. У зв'язку з цим необхідними якостями сучасної людини стають високий рівень інформаційної культури, розвинутий інтелект, вміння грамотно працювати з інформацією, професіоналізм.

Робота професіонала немислима без персонального комп’ютера та спеціальних програм, що допомагають фахівцям практично у всіх сферах життя. А сучасний комп’ютер з підключенням до всесвітньої мережі Інтернет забезпечує доступ практично до всіх інформаційних надбань людства.

Ще 2000 року Указом Президента України від 31.07.2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" визначено пріоритети національної політики щодо забезпечення широкого доступу громадян до цієї мережі, ефективного використання її можливостей

для розвитку вітчизняної науки, освіти, культури, підприємницької діяльності, зміцнення міжнародних зв'язків, належного інформаційного забезпечення тощо.

В умовах динамічного розвитку суспільства глобальної взаємозалежності та конкуренції на ринку праці, необхідності широкого використання інформаційних ресурсів докорінно змінюється ситуація в системі освіти, гостро постає необхідність її динамічного розвитку та вдосконалення. Особливого значення набуває інформатизація освітньої сфери.

Стратегія і напрями радикальних змін в освіті чітко визначені у Державній національній програмі "Освіта. Україна ХХІ сторіччя", Законі України "Про освіту", Національній доктрині розвитку освіти та Національній програмі інформатизації України, в яких наголошується на необхідності входження України у трансконтинентальну систему комп'ютерної інформації, розвитку освіти на основі сучасних педагогічних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес особистісно розвивальних і діяльнісних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, зокрема інформаційно-телекомунікаційних технологій.

З метою інтеграції не лише в національну систему освіти, а й європейську і світову спільноту загалом кожний навчальний заклад має на меті запровадження у навчально-виховний процес систем інформаційного забезпечення на основі телекомунікаційних мереж із доступом до глобальної мережі Інтернет.

Центри професійної реабілітації інвалідів є в першу чергу навчальними закладами, хоча й мають певні особливості функціонування. Тому завдання, що стоять перед системою освіти України, зокрема професійно-технічної освіти, мають реалізуватися й навчальними закладами системи Міністерства праці та соціальної політики України.

Оскільки інформатизація освітньої сфери стає невід'ємною умовою діяльності учасників навчального процесу, для центрів професійної реабілітації інвалідів вивчення та використання сучасних телекомунікаційних технологій є не лише вимогою часу, але й нагальною проблемою, без вирішення якої неможливе дотримання державних стандартів професійно-технічної освіти, використання інноваційних методик та технологій професійної реабілітації інвалідів тощо. Iнтернет вiдкриває новий, справдi невичерпний, свiт великих можливостей. Пiсля першого невеликого знайомства з Iнтернет стає зрозумiлим, що сьогоднi працювати без пiдключення до мережi - те ж саме, що зовсiм недавно - працювати без комп'ютера.

Кількість закладів освіти, яким стає доступним використання телекомункаційних технологій, невпинно зростає. Але, вирішивши технічні проблеми, перед викладачами постають проблеми педагогічного характеру. Як можна ефективно використовувати Інтернет в освітній діяльності за умови, що час його використання обмежений. З чого можна розпочати таку роботу. Вибір напрямків, в яких будуть робитися перші кроки, залежить від основних цілей та стартових можливостей.

Стартові можливості визначають наступні фактори:

 • рівень технічного забезпечення центру комп'ютерною та оргтехнікою;

 • рівень володіння інформаційними технологіями;

 • знання іноземної мови для виходу на міжнародну арену;

 • вміння працювати в команді;

 • знання нетикету ("мережевого етикету") тощо.

Якими ресурсами володіє Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів?

 • в центрі є кадри, підготовлені до роботи в мережі;

 • є необхідні персональні комп'ютери та сервери, підключені до мережі, з встановленим антивірусним програмним забезпеченням;

 • швидкісний канал інтернет (виділена лінія);

 • є необхідні фахівці (адміністратор системи, викладачі комп'ютерних технологій).

В даному інформаційно-методичному виданні дається загальне уявлення про глобальну мережу Інтернет, можливості та варіанти її використання в центрах професійної реабілітації інвалідів, наводяться примірні регламенти та інструкції щодо роботи слухачів та співробітників з глобальною мережею тощо. Видання призначене, в першу чергу, адміністрації та педагогічним працівникам центрів професійної реабілітації інвалідів.

РОЗДІЛ І.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІNTERNET. ОСНОВНІ СЕРВІСИ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Комп'ютерна мережа — це два або більше комп'ютерів, що обмінюються інформацією через лінії зв'язку. Комп'ютерна мережа дозволяє передавати інформацію з одного комп'ютера на інший, а значить, дозволяє спільно використовувати ресурси, наприклад, принтери, модеми і пристрої збереження інформації.

Мережі бувають:

 • локальні – з’єднують комп'ютери, що знаходяться недалеко один від одного, наприклад, що знаходяться у сусідніх кімнатах, в одній будівлі;

 • глобальні – комп'ютери можуть знаходитися в різних містах і країнах (глобальні мережі, як правило, поєднують кілька локальних мереж).

Рис. 1. Локальна мережа, глобальна мережа

Рис. 2. Internet – мережа мереж

Інтернет (Іnternet) - найбільша глобальна комп'ютерна мережа, що поєднує безліч різних мереж, мільйони комп'ютерів, біля півмільярда користувачів у більш як 150 країнах світу і, за різними оцінками, кількість таких користувачів щорічно збільшується на 60-120%.

Глобальний інформаційний простір Інтернет забезпечує взаємодію інформаційних мереж, що належать різним установам у всьому світі. Сьогодні це не лише середовище для передачі файлів і повідомлень електронної пошти, а й спосіб вирішення більш складних завдань, які підтримують функції мережного пошуку та доступу до розподілених інформаційних ресурсів й електронних архівів.

Дешевий глобальний зв'язок мережі Інтернет і його швидкість, зручність для проведення спільних робіт, доступні програми, унікальна база даних цієї мережі привабливі для організацій всіх форм власності. В архівах вільного доступу мережі Internet можна знайти інформацію практично з усіх сфер людської діяльності, починаючи з нових наукових відкриттів до прогнозу погоди на завтра. В Internet можна знайти рекламу багатьох тисяч фірм і розмістити (часто безкоштовно) свою рекламу. Крім того, Internet надає унікальні можливості дешевого, надійного та конфіденційного глобального зв'язку.

Як правило, використання інфраструктури Інтернет для міжнародного зв'язку коштує набагато дешевше від прямого комп'ютерного зв'язку через супутниковий канал або телефон. Сьогодні свою адресу в системі електронної пошти мають сотні мільйонів чоловік.

Стандарти Інтернет забезпечують можливість групової роботи над спільним проектом за допомогою електронної пошти, гіпертекстових документів, а також за допомогою теле-, аудіо- і навіть відеоконференцій у масштабі реального часу. Для забезпечення інформаційної безпеки в мережі застосовуються різні протоколи шифрування конфіденційної інформації, електронні підписи, сертифікація інформації. Заборона на несанкціоноване переміщення даних між локальною мережею установи і глобальною мережею може забезпечуватися спеціальними комп'ютерами або програмами (брандмауерами).

Практично всі послуги мережі Інтернет побудовані на принципі "клієнт-сервер".

Клієнт - прикладна програма, завантажена в комп'ютер користувача, яка забезпечує передачу запитів до сервера й одержання відповідей від нього.

Сервер (у мережі Internet) - це комп'ютер або програма, здатні надавати клієнтам (у міру надходження від них запиту) деякі мережні послуги.

Різні сервіси мають різні прикладні протоколи. У міру розвитку мережі з'являються нові протоколи (сервіси), змінюючи її вигляд і стрімко розширюючи коло користувачів. Таким чином, щоб скористатися якоюсь із служб мережі Інтернет, необхідно встановити на комп'ютері клієнтську програму, здатну працювати за протоколом цієї служби. Деякі клієнтські програми входять до складу ОС Windows 98, ХР, NT, а також до складу програм-браузерів (від слова "to browse" - переглядати). Найпопулярнішими Web-браузерами в Україні є Microsoft Internet Explorer та Netscape Communicator.

Розглянемо деякі сервіси, які забезпечує Інтернет.

Сервіс FTP (File Transfer Protocol). Це протокол передачі файлів, один із перших сервісів Internet. Цей сервіс дає можливість абоненту обмінюватися двійковими і текстовими файлами з будь-яким комп'ютером мережі. Встановивши зв'язок із віддаленим комп'ютером, користувач може скопіювати файл із нього на свій комп'ютер або скопіювати файл із свого на віддалений комп'ютер. Для вузлів FTP характерною є наявність процедури входу (login). Як "гостьові" ім'я й пароль часто використовуються імена anonymous, ftp, а також адреса електронної пошти. При цьому користувачеві надається доступ до безкоштовно поширюваної інформації. Для зручності роботи з цим сервісом розроблено цілий ряд прикладних програм, що забезпечують зручний Windows-подібний інтерфейс для FTP-сервісу. Даний сервіс може бути використаний для комерційного поширення програмних продуктів, баз даних, моделей, рекламних презентацій, великих за обсягом документів (книг) тощо.

Електронна пошта (E-mail). Вона є одним із перших і, мабуть, найпоширенішим сервісом Internet. Цей сервіс забезпечує обмін поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом мережі Інтернет. Існує можливість відправлення як текстових, так і двійкових файлів.

Поштові сервери одержують повідомлення від клієнтів і пересилають їх по ланцюжку до поштових серверів адресатів, де ці повідомлення накопичуються. При встановленні сполучення між адресатом і його поштовим сервером, за командою відбувається передача повідомлень, що надійшли на комп'ютер адресата. Серед клієнтських поштових програм можна виділити The Bat, Microsoft Outlook та інші.

Електронна пошта є найдешевшим і доступним Інтернет-сервісом в Україні. Порівняно зі звичайною поштою вона має рад переваг в організації ділової та науково-дослідницької діяльності:

 • швидкість передачі електронних повідомлень;

 • відсутність додаткових механічних, організаційних і соціальних засобів доставки;

 • найбільш дешевий спосіб спілкування, особливо на великій відстані;

 • можливість розсилки повідомлення відразу за кількома адресами;

 • безпаперова технологія з усіма перевагами її використання;

 • можливість вказання терміновості і важливості повідомлення;

 • дуже просто використати цитати, відповідаючи на повідомлення;

 • архів листування зберігається в комп'ютері у зручному вигляді;

 • можливість задавати списки розсипки, псевдоніми (alias), вести адресні записники;

 • можливість передавати графічну, звукову та відеоінформацію, що робить такий спосіб більш повноцінним та наближує його за інформативністю до безпосередніх контактів;

 • електронний лист зручніше перекладати з однієї мови на іншу за допомогою програм-перекладачів, таких як PROMT, Сократ, ProlingOffice, Stylus, Magic Gooddy тощо, що дозволяє вивчати передовий міжнародний досвід.

Сервіс Мail Lists (списки розсилки). Його створено на підставі протоколу електронної пошти. Підписавшись (безкоштовно) на списки розсилки, можна регулярно одержувати електронною поштою повідомлення про певні теми (науково-технічні й економічні огляди, презентація нових програмних та апаратних засобів, переліки вакансій тощо).

Сервіс Usenet (групи новин або телеконференції). Він забезпечує обмін інформацією (повідомлення, статті) між усіма, хто ним користується. Це щось на зразок електронної дошки оголошень, на яку будь-хто може розмістити своє повідомлення, і воно стає доступним для всіх інших. Цей сервіс дає змогу поширювати й одержувати комерційну інформацію, дізнаватися про новини ділового світу. Новини поділяються за темами на групи, на певні групи можна оформити підписку і періодично, як і електронною поштою, одержувати всі повідомлення, що проходять за темою групи. Для реалізації цього сервісу існують клієнтські програми, наприклад, Microsoft Internet News.

Сервіс WWW (World Wide Web - всесвітня павутина). WWW - це єдиний інформаційний простір, який складається із сотень мільйонів взаємозв'язаних гіпертекстових електронних документів, що зберігаються на Web-серверах. Окремі документи всесвітньої павутини називаються Web-сторінками. Групи тематично об'єднаних Web-сторінок утворюють Web-вузол (жаргонний термін - Web-сайт, або просто сайт). Web-сторінка - це текстовий файл, що містить опис зображення мультимедійного документа на мові гіпертекстової розмітки - HTML (Hyper-Text Markup Language). Сторінка може містити не тільки форматований текст, а й графічні, звукові та відеооб'єкти.

Найважливішою рисою Web-сторінок є гіпертекстові посилання. З будь-яким фрагментом тексту або, наприклад, із малюнком, можна пов'язати інший Web-документ, тобто встановити гіперпосилання. У цьому разі під час клацання лівою клавішею миші на тексті або рисунку, що є гіперпосиланням, відправляється запит на доставку нового документа. Цей документ, у свою чергу, також може мати гіперпосилання на інші документи. Таким чином сукупність величезного числа гіпертекстових електронних документів, які зберігаються в серверах WWW, утворює своєрідний гіперпростір документів, між якими можливе переміщення.

Для передачі інформації у WWW використовується протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol - протокол передачі гіпертексту). Перегляд Web-сторінок і переміщення через посилання користувачі здійснюють за допомогою програм-браузерів.

Сервіс IRC (Internet Relay Chat). Він забезпечує проведення телеконференцій у режимі реального часу. Переваги: можна анонімно поговорити на цікаву тему або швидко одержати консультацію. На відміну від системи телеконференцій, в якій спілкування між учасниками обговорення теми відкрито для всього світу, в системі IRC беруть участь, як правило, лише кілька чоловік. Іноді службу IRC називають чат-конференціями, або просто чатом. Існує кілька популярних клієнтських програм для роботи з серверами і мережами, що підтримують сервіс IRC, наприклад, програми mIRC і mIRC32 для Windows. Ці, а також подібні до них програми застосовуються для ділового й особистого спілкування персоналу оргаізацій у реальному часі, для проведення групових консультацій і нарад.

Служба ICQ. Вона призначена для пошуку мережної IP-адреси людини, комп'ютер якої приєднано в даний момент до мережі Internet. Назва служби є акронімом виразу І seek you - я тебе шукаю. Необхідність у подібній послузі пов'язана з тим, що більшість користувачів не мають постійної IP-адреси. Їм видається динамічна ІР-адреса, що діє тільки протягом цього сеансу. Цю адресу видає той сервер, через який відбувається приєднання. У різних сеансах динамічна IP-адреса може бути різною, причому заздалегідь невідомо якою. При кожному приєднанні до мережі Інтернет програма ICQ, встановлена на комп'ютері користувача, визначає поточну IP-адресу і повідомляє його центральній службі, яка, в свою чергу, оповіщає партнерів користувача. Далі партнери (якщо вони також є клієнтами цієї служби) можуть встановити з користувачем прямий зв'язок. Після встановлення контакту зв'язок відбувається в режимі, аналогічному сервісу IRC.

Сервіс Telnet (віддалений доступ). Він дає можливість абоненту працювати на будь-якому комп'ютері мережі Інтернет, як на своєму власному. Часто використовується режим роботи - доступ до віддаленого сервера бази даних. У минулому цей сервіс також широко використовувався для проведення складних математичних розрахунків на віддалених суперкомп'ютерах. У наші дні у зв'язку зі швидким збільшенням обчислювальної потужності ПК необхідність у подібній послузі скоротилася, але служби Telnet у мережі Інтернет продовжують існувати. Часто протоколи Telnet застосовують для дистанційного керування технічними об'єктами, наприклад, телескопами, відеокамерами, промисловими роботами.

Серед перерахованих сервісів, слід детально зупинитися саме на сервісі електронної пошти, оскільки обмін електронною кореспонденцією - один з найпростіших сервісів, що найбільш інтенсивно використовується.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 2. Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи

  Документ
  Реєстр галузевих нововведень № 30-31 2009 року вміщує інновації наукових установ системи МОЗ України, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації, одержані
 3. Академічний курс Підручник для вищих навчальних закладів За загальною редакцією академіка нан україни Ю. С. Шемшученка удк 349. 6 Ббк х625. 9 Е зо

  Документ
  Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з еколо­гічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціаль­ної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного
 4. Американськафілософія освіти очима українських дослідників матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. Полтава 2005

  Документ
  АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. – Полтава: ПОІППО, 2005.
 5. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.

Другие похожие документы..