Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Знать и понимать историю происхождения своих предков, своей Родины - это долг каждого человека. Именно это заставляет нас уважать своих родственников...полностью>>
'Документ'
26го ноября в ЦСИ Сергея Курёхина состоится 5-ая «Электро-Механика» - международный фестиваль, представляющий самую современную электронную эксперимен...полностью>>
'Решение'
Концепция областной целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Кировской области» на 2012-2015 годы (далее – Конце...полностью>>
'Литература'
Информация и ее значение в управлении хозяйствующим субъектом, в современных условиях. Место бухгалтерского учета в системе хозяйственного учета. Бух...полностью>>

V – Юридичний факультет

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

V – Юридичний факультет

А. Загальний опис факультету

Повна назва:

Юридичний факультет

Хмельницького університету управління та права

Адреса:

вул. Проскурівська, 57 м. Хмельницький, 29000

Телефон:

+38(0382) 71-80-84, +38(0382) 71-80-88

Факс:

+38(0382) 71-75-70, +38(0382) 71-80-80

E-mail:

Нагнибіда Володимир Іванович

виконувач обов’язків декана юридичного факультету – координатор роботи з питань організації навчального процесу в умовах кредитно-модульного системи підготовки фахівців на юридичному факультеті

тел.: +38(0382) 71-80-88

факс: +38(0382) 71-75-70

e-mail: vice-d@univer.km.ua

адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 57, каб. 226

Інформацію можна отримати щоденно з понеділка по п’ятницю з 900 до 1700.

Б. Ступенева структура

1. Кваліфікація (освітня та професійна)

підготовка на юридичному факультеті здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

«Бакалавр» – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкту праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді юридичної діяльності.

«Спеціаліст» – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді юридичної діяльності.

«Магістр» – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, що передбачає здобуття повної вищої освіти з відповідної спеціальності на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (базова вища освіта) або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (повна вища освіта), а також вищої освіти, здобутої до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти.

Назва

Бакалавр

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму підготовки

6. 030401 Право

(код і назва підготовки)

освітнього рівня

Базова вища освіта

(назва освітнього рівня)

кваліфікації

Бакалавр з права

(назва кваліфікації)

з узагальненим об’єктом діяльності

Юридична практика

з нормативним терміном навчання

4 роки

(років, місяців)

(денна форма)

Назва

Спеціаліст

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності

7. 060101 Право

(код і назва підготовки)

освітнього рівня

Повна вища освіта

(назва освітнього рівня)

кваліфікації

Юрист

(назва кваліфікації)

з узагальненим об’єктом діяльності

Юридична практика

з нормативним терміном навчання

Один рік

(років, місяців)

(денна форма)

Назва

Магістр

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності

6. 030401 Право

(код і назва підготовки)

освітнього рівня

Повна вища освіта

(назва освітнього рівня)

кваліфікації

Магістр з права

(назва кваліфікації)

з узагальненим об’єктом діяльності

Юридична практика, науково-дослідницька і науково-педагогічна діяльність

з нормативним терміном навчання

Один рік

(років, місяців)

(денна форма)

2. Діаграми структури програм навчання:

1. діаграма структури програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

59 %

41 %

2. Діаграма структури програми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

36 %


64 %

3. Діаграма структури програми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

38 %


62 %

В. Індивідуальні розділи програми навчання

1. Ідентифікація

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів на юридичному факультеті здійснюється за дисциплінами циклу соціально-гуманітарної підготовки, циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, циклу професійної та практичної підготовки.

2. опис

нормативні та вибіркові дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки формують світоглядні, психолого-педагогічні та соціально-комунікативні компетенції випускників.

нормативні та вибіркові дисципліни циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки забезпечують фундаменталізацію теоретичних знань, формують загальні юридичні компетенції.

нормативні та вибіркові дисципліни циклу професійної та практичної підготовки забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за вибраною спеціальністю і формують професійні компетенції.

3. Рівень

Інформацію про компетенції (знання, уміння, навички), якими має оволодіти студент на початку вивчення розділу програми навчання (дисципліни), цілі, завдання, опис результатів навчання представлено в навчальних програмах.

4. Обов’язкові чи вибіркові програми навчання

Навчання студента включає вивчення нормативних та вибіркових дисциплін.

Нормативні дисципліни необхідні для виконання вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Вибіркові дисципліни забезпечують підготовку для виконання вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, у тому числі відповідність обсягу підготовки, передбаченому нормативним терміном навчання та дають можливість здійснювати підготовку за спеціалізацією певної спеціальності та сприяють мобільності і поглибленій підготовці в напрямах, визначених характером майбутньої діяльності.

5. Викладацький склад

У викладацькому складі факультету – доктори, кандидати наук, професори та доценти, в тому числі:

Підготовку фахівців на юридичному факультеті здійснюють 86 науково-педагогічних працівники, в тому числі 5 (5,8 %) докторів наук, професорів, 44 (51 %) кандидатів наук, доцентів. З них 79 (92 %) науково – педагогічних працівників є штатними працівниками, 7 (8 %) – працюють на умовах штатного сумісництва. Загальна чисельність науково-педагогічних працівників з науковим ступенем складає 57 відсотків.

До викладання навчальних дисциплін, окрім працівників випускових кафедр (кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права, кафедра цивільного прав та процесу, кафедра кримінального права та процесу), залучено ряд науково-педагогічних працівників інших кафедр факультету (кафедри теорії та історії держави і права, трудового, земельного та господарського права, філософії та соціально-гуманітарних наук). В цілому кадровий склад відповідає нормативним вимогам.

У науково-педагогічній роботі кафедр бере участь і керівний склад університету. З метою контролю за якістю проведення викладачами занять, декан факультету, завідувачі кафедр постійно відвідують лекції, семінарські заняття, визначають рівень проведення занять кожним викладачем, надають методичну допомогу і вносять пропозиції щодо підвищення навчально-методичного рівня їх проведення. Практикується систематичне взаємовідвідування занять викладачами, результати обговорюються на засіданнях кафедр.

Комплектування складу науково – педагогічних працівників університету здійснюється шляхом проведення конкурсів на заміщення вакантних посад. З прийнятими на роботу науково–педагогічними працівниками укладаються контракти. Ректором, деканами факультетів проводяться індивідуальні співбесіди із завідувачами кафедр з кадрових питань, заслуховуються звіти науково-педагогічних працівників на засіданнях кафедр та Вченої ради.

Завдяки цілеспрямованій роботі ректорату, науково-педагогічний колектив щорічно поповнюється висококваліфікованими працівниками шляхом підготовки кандидатів і докторів наук у провідних навчальних закладах України, а також в аспірантурі та докторантурі університету.

6. Тривалість

Загальну кількість часу, що вимагається для вивчення кожного розділу програми (дисципліни), наведено у навчальних та робочих навчальних планах.

7. Форми та методи навчання

Навчання на юридичному факультеті здійснюється за денною формою навчання.

Методами навчання є лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, тренінги, індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота студентів з навчальним матеріалом, підготовка курсових робіт, контрольні заходи тощо.

8. Мова

мова навчання – українська.

9. Наукова діяльність

Одним із пріоритетних напрямів діяльності університету є робота з молодими викладачами, підготовка наукових кадрів.

Основними формами підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є навчання кращих випускників університету, викладачів в аспірантурах і докторантурах провідних вищих навчальних закладів і наукових установ України, відкриття разових прийомів до аспірантури і докторантури університету, прикріплення здобувачами.

У 2001 році в університеті відкрита робота аспірантури за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Міністерство освіти і науки України протягом 2003-2010 років надавало дозвіл університету здійснювати разові прийоми до аспірантури за спеціальностями: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 25.00.03 – державна служба.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2008 року № 1107 університету було дозволено здійснити разовий прийом до докторантури за спеціальністю 25.00.03 – державна служба.

За 2003 – 2010 роки науково-педагогічними працівниками університету захищено 38 кандидатських і 6 докторських дисертацій, видано 45 монографій, 66 підручників і навчальних посібників, у тому числі 37 з грифом Міністерства освіти і науки України.

Зараз в аспірантурі університету навчаються 3 аспіранти з відривом від виробництва, 16 – без відриву від виробництва і прикріплено 25 здобувачів, які здійснюють підготовку кандидатських дисертацій. 6 осіб працюють над докторськими дисертаціями.

З 2002 року в університеті здійснюється випуск наукового фахового видання Хмельницького університету управління та права – «Університетські наукові записки» (до 2005 року – «Вісник Хмельницького університету управління та права»). Часопис включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних і економічних наук та наук з державного управління.

10. Практична підготовка

Практичну підготовку студентів Хмельницького університету управління та права організовано відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» від 2 червня 1993 року № 161, наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 8 квітня 1993 року № 93 та наказів ректора університету.

Навчальними планами підготовки фахівців передбачено навчальну, виробничу та переддипломну практику.

Зміст і послідовність завдань практики визначаються програмами практики, розробленими випускаючими кафедрами.

Основні бази практики

 • Головне управління державної служби України

 • Хмельницька обласна рада

 • Головне управління земельних ресурсів в Хмельницькій області

 • Кам’янець-Подільська райдержадміністрація

 • Хмельницька міська рада та її виконавчий комітет

 • Регіональне відділення Фонду державного майна України в Хмельницькій області

 • Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області

 • Хмельницька облдержадміністрація

 • Головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації

 • Управління державної служби ГУДСУ в Хмельницькій області

 • Головне управління агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації

 • Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури

 • Головне управління праці та соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації

 • Головне фінансове управління Хмельницької облдержадміністрації

 • Обласний центр зайнятості

 • Обласне управління водного господарства та меліорації

 • ХРУ «Фонд сприяння молодіжного житлового будівництва»

 • Управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

 • Управління містобудування, архітектури та ЖКГ Хмельницької обласної державної адміністрації

 • Управління культури та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації

Органи державної влади та місцевого самоврядування області

 • Господарський суд Хмельницької області

 • Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

 • Хмельницький апеляційний суд

 • Територіальне управління державної судової адміністрації у Хмельницькій області

 • Прокуратура м. Хмельницького

 • Прокуратура Хмельницької області

 • Конституційний суд України

 • Верховна рада України

 • Державний департамент інтелектуальної власностіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Федеративної Республіки Німеччина. До участі запрошуються викладачі, аспіранти та студенти старших курсів вищих навчальних закладів та юридичних факультетів України. Відбір буде проводитися на конкурс

  Конкурс
  Факультет правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Школа німецького права спільно з німецькою службою академічних обмінів (DAAD) запрошують прийняти участь в Літній школі «Право в Німеччині», що проходитиме
 2. 2. Мета І головні завдання науково-дослідної роботи юридичного факультету

  Документ
  Концепція науково – дослідної роботи юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка являє собою систему сучасних принципів і пріоритетів організації і здійснення його фундаментальних і теоретико–
 3. Луць Л. А. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. с

  Документ
  Луць Л.А. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003.
 4. Міністерство освіти І науки України Волинський державний університет імені Лесі Українки Юридичний факультет

  Документ
  Аудиторний фонд юридичного факультету складається із 16 аудиторій. Деякі з них (зал судових засідань та криміналістична лабораторія) обладнані спеціальним устаткуванням та меблями, що дає можливість максимально наблизити студентів
 5. Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету (3)

  Документ
  Щиро вітаю Вас з відкриттям науково-практичної конференції! Для більшості з Вас це не перша в житті наукова конференція. Але ця конференція особлива. Особливість полягає у тому, що вона перша, яку проводить юридичний факультет Сумського

Другие похожие документы..