Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
А.М. Агеева Ассоциация полиморфизмов генов-предрасположенности со злокачественными новообразованиями у работников ядерно- и радиационно-опасного прои...полностью>>
'Документ'
Профилактика выступает в качестве первой практической тех­нологии, направленной на улучшение индивидуального и обще­ственного психического здоровья. ...полностью>>
'Сочинение'
Это сочинение было написано по просьбе Райнберта Эверса. Это очень хороший гитарист, который живет в Мюнстере. По его же заказу я написал в свое врем...полностью>>
'Урок'
1) Укреплять материально- техническую базу учебного процесса путем приобретения методической литературы, средств наглядности, ТСО, учебных дисков - от...полностью>>

План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завідувач кафедри -

доктор юридичних наук, д о ц е н т Дрьомін В.М.

Кафедра фізичного виховання

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави виконан-ня шифр, номер теми

Виконувач (кафедра, лабораторія, НДІ, КБ тощо, П,І,П., вчений ступінь, звання наукового керівника)

Термін виконання

Міністерство, відомство головне з проблеми виконавець робіт

Організація яка фінансує роботу із зазначенням відомств підпорядку-вання

Поча-ток

Закін-чення

1

2

3

4

5

6

7

Тема:

“Підвищення рівня професійно-прикладної фізичної підготовки студентів-юристів”.

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1)

Рішення ка-федри (про-токол № 1 від 30.08.2011)

Кафедра фізичного виховання

Наукові керівники:

к.п.н., доц. Мороз І.В.

д.б.н.,

проф Перевощиков Ю.О.

к.п.н., доц. Фідірко М.О

.

2011

І

2015

ІV

МОН України

Етап – І

Концептуальні основи виховання здорової особистості у системі фізичного виховання.

Оцінка рівня фізичного здоров’я студентів-юристів.

Усі викладачі кафедри

.

2011

1

2012

ІV

Етап – ІІ

Проведення професіогра-фічних досліджень для виявлення спеціальної психофізіоло-гичної та психофізичної

підготовленості студентів

кожної юридичної

спеціальності.

Підготовка до професійно-прикладної фізичної підготовленості майбутніх юристів засобами фізичного виховання.

Усі викладачі кафедри

2013

І

2015

ІV

Завідувач кафедри к.п.н. доцент Мороз І.В.

Судово-адміністративний факультет

Кафедра адміністративного та фінансового права

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави для виконання, шифр
№ теми

Виконувач (кафедра, лаб., НДІ.КБ і т.п., П.І.П., вчений ступінь, звання наукового керівника

Строки виконання

Міністерство, відомство, гол. по проблемі, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу

початок

закінчення

Тема:

Система адміністративного, адміністративно-процесуального та фінансового права в контексті адміністративної реформи

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1) Рішення кафедри адміністратив-ного та фінан-сового права (протокол № 11 від 20.04.2011

.)

Кафедра адміністративного та фінансового права;

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Ківалов С.В.;

Виконавці:

січень

2011

грудень

2015

НУ «ОЮА»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Розділ 1. Основні напрямки удосконалення адміністративного судочинства в Україні

Д.ю.н., професор, академік
Ківалов С.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 2. Теоретико-правові засади реформування інституту державної служби в Україні

К.ю.н., професор, професор

Біла-Тіунова Л.Р.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 3. Теоретичні проблеми правового регулювання фінансових відносин на сучасному етапі

Д.ю.н., доцент, професор

Латковська Т.А.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 4. Фінансово-правове регулювання емісії грошей та державних цінних паперів

К.ю.н., доцент, професор

Царьова Л.К.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 5. Провадження у справах про адміністративні проступки: проблеми теорії і правового регулювання

К.ю.н., доцент, доцент
Подлінєв С.Д.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 6. Удосконалення процесуального законодавства щодо судового порядку притягнення до адміністративної відповідальності

К.ю.н., доцент, доцент
Тодощак О.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 7. Адміністративний процес як позовна форма захисту суб’єктив-них прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб

К.ю.н., доцент, доцент,

Картузова І.О.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 8. Організаційно-правові засади управління юстицією в Україні

К.ю.н., доцент, доцент

Неугодніков А.О.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 9. Процедури в адміністративному праві

К.ю.н., доцент

Осадчий А.Ю.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 10. Правове регулювання міжбюджетних відносин

К.ю.н., доцент, доцент

Пархоменко-Цироциянц С.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 11. Фінансова система України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання

К.ю.н., доцент, доцент Нестеренко А.С.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 12. Правове регулювання бюджетного фінансування в Україні

К.ю.н., доцент Кравцов Д.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 13. Удосконалення правового регулювання оподаткування в умовах дії Податкового кодексу України

К.ю.н., доцент Боднарук Ю.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 14. Релігійні організації як суб’єкти адміністративного права: теоретико-правовий аналіз

К.ю.н., доцент, доцент
Додіна Є.Є.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 15. Адміністративні процедури в сфері управління земельними ресурсами

К.ю.н., доцент

Стрельников А.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 16. Особливості розгляду адміністративними судами України спорів фізичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій або бездіяльності

К.ю.н., доцент, доцент

Писаренко Г.М.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 17. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України

К.ю.н., доцент Осауленко С.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 18. Правообмеження у державній службі: проблеми теорії та правового регулювання

К.ю.н., доцент Зубов К.М.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 19. Удосконалення законодавства щодо адміністративної відповідальність за порушення антимонопольного законодавства в Україні

К.ю.н., асистент Бондаренко К.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 20. Правове регулювання адміністративних процедур у державній службі України

К.ю.н., асистент
Фомич Г.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 21. Правове регулювання організаційних процедур в Україні

К.ю.н, асистент Козачук Д.А.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 22. Адміністративно-правові засади управління дорожнім рухом в Україні

К.ю.н., асистент Маслова Я.І.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 23. Правова природа податкових конфліктів в Україні

К.ю.н., асистент Кіценко В.С.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 24. Адміністративна відповідальність за корупцію в Україні

Аспірант Панфілов О.Є.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 25. Дисциплінарна відповідальність державних службовців в Україні

Асистент Корнута Л.М.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 26. Адміністративно-правовий статус Апарату Верховної Ради України

Аспірант
Козій І.С.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 27. Управління у галузі телебачення в Україні

Аспірант Калімбет А.Л.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 28. Управління наукою в Україні

Аспірант Міщенко Р.І.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 29. Правова природа позову в адміністративному судочинстві

Асистент Закаленко О.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 30. Процесуальний статус осіб які беруть участь в адміністративному судочинстві

Асистент Михайлов О.М.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 31. Особливості розгляду і вирішення спорів, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

Асистент Бачеріков О.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 32. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України

Аспірант Вершиніна М.М.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 33. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності Вищої ради юстиції України

Аспірант Гаврилюк Ю.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 34. Правовий статус учасників бюджетного процесу

Асистент
Сидор М.І.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 35. Національний банк України як суб’єкт фінансово-правового регулювання грошового обігу

Аспірант Лещенко О.В.

січень

2011

грудень

2015

Етап 1. Оновлення змісту катего-ріального апарату адміністратив-ного, адміністративно-процесуаль-ного та фінансового права в умовах адміністративної реформи

1.1. Зміст, завдання і принципи адміністративного судочинства в Україні

Д.ю.н., професор, академік
Ківалов С.В.

січень

2011

грудень

2011

1.2. Теоретико-правові засади службової кар’єри в Україні

К.ю.н., професор

Біла-Тіунова Л.Р.

січень

2011

грудень

2011

1.3. Предмет та метод фінансового права в сучасних умовах

Д.ю.н., доцент

Латковська Т.А.

січень

2011

грудень

2011

1.4. Теоретичні засади грошей як соціально-правового феномена та їх значення у виникненні публічних фінансів

К.ю.н., доцент

Царьова Л.К.

січень

2011

грудень

2011

1.5. Завдання, принципи та особливості провадження у справах про адміністративні проступки

К.ю.н., доцент Подлінєв С.Д.

січень

2011

грудень

2011

1.6. Процесуальна складова адміністративної відповідальності

К.ю.н., доцент Тодощак О.В.

січень

2011

грудень

2011

1.7. Правова природа позову в адміністративному судочинстві

К.ю.н., доцент

Картузова І.О.

січень

2011

грудень

2011

1.8. Юстиція як об’єкт державного управління

К.ю.н., доцент

Неугодніков А.О.

січень

2011

грудень

2011

1.9. Загальнотеоретичне визначення адміністративних процедур як різновиду юридичних процедур

К.ю.н., доцент

Осадчий А.Ю.

січень

2011

грудень

2011

1.10. Теоретичні аспекти міжбюджетних відносин в світлі Бюджетного кодексу України
2010 року

К.ю.н., доцент

Пархоменко-Цироциянц С.В.

січень

2011

грудень

2011

1.11. Правова природа фінансової системи та її структура

К.ю.н., доцент Нестеренко А.С.

січень

2011

грудень

2011

1.12. Бюджетне фінансування в Україні: поняття та зміст в світлі Бюджетного кодексу 2010 року

К.ю.н., доцент Кравцов Д.В.

січень

2011

грудень

2011

1.13. Уніфікація і вдосконалення базових категорій податкового права

К.ю.н., доцент Боднарук Ю.В.

січень

2011

грудень

2011

1.14. Поняття та адміністративно-правова природа релігійних організацій

К.ю.н., доцент Додіна Є.Є.

січень

2011

грудень

2011

1.15. Класифікація адміністра-тивних процедур у сфері управ-ління земельними ресурсами

К.ю.н., доцент

Стрельников А.В.

січень

2011

грудень

2011

1.16. Види спорів фізичних осіб із суб’єктом владних повноважень, що підлягають розгляду і вирішенню в адміністративних судах та особливості їх розгляду

К.ю.н., доцент

Писаренко Г.М.

січень

2011

грудень

2011

1.17. Кабінет Міністрів України в системі органів державної виконавчої влади

К.ю.н., доцент Осауленко С.В.

січень

2011

грудень

2011

1.18. Поняття, правова природи та види правообмежень у державній службі

К.ю.н., доцент Зубов К.М.

січень

2011

грудень

2011

1.19. Правова природа антимонопольного регулювання

К.ю.н., асистент Бондаренко К.В.

січень

2011

грудень

2011

1.20. Поняття та риси процедур у державній службі як різновиду адміністративних процедур

К.юн., асистент
Фомич Г.В.

січень

2011

грудень

2011

1.21. Місце організаційних процедур в системі адміністративних процедур

К.ю.н., асистент Козачук Д.А.

січень

2011

грудень

2011

1.22. Дорожній рух як об’єкт державного управління

К.ю.н., асистент Маслова Я.І.

січень

2011

грудень

2011

1.23. Методологічні засади дослідження податкових конфліктів

Асистент Кіценко В.С.

січень

2011

грудень

2011

1.24. Корупційне діяння як адміністративне правопорушення

Асистент Панфілов О.Є.

січень

2011

грудень

2011

1.25. Дисциплінарна відповідальність державних службовців як інститут адміністративного права

Асистент Корнута Л.А.

січень

2011

грудень

2011

1.26. Теоретичні засади адміністративно-правового статусу Апарату Верховної Ради України

Асистент
Козій І.С.

січень

2011

грудень

2011

1.27. Телебачення як об’єкту державного управління.

Асистент Калімбет А.Л.

січень

2011

грудень

2011

1.28. Наука як об’єкт державного управління

Асистент Міщенко Р.І.

січень

2011

грудень

2011

1.29. Адміністративний процес як різновид позовного провадження

Асистент Закаленко О.В.

січень

2011

грудень

2011

1.3.0. Поняття зловживання процесуальними правами та обов’язками як різновид адміністративно-процесуального (судового) порушення

Асистент Михайлов О.М.

січень

2011

грудень

2011

1.31. Виборчий спір як предмет розгляду адміністративних судів

Асистент Бачеріков О.В.

січень

2011

грудень

2011

1.32. Визначення та спів від-ношення дефініцій оскарження та оспорювання в адміністративному процесі

Аспірант Вершиніна М.М.

січень

2011

грудень

2011

1.33. Рішення, дії чи бездіяльність Вищої Ради юстиції як предмет розгляду адміністративних судів

Аспірант Гаврилюк Ю.

січень

2011

грудень

2011

1.34. Проблеми визначення поняття учасників бюджетного процесу

Асистент
Сидор М.І.

січень

2011

грудень

2011

1.35. Грошовий обіг як юридична категорія

Асистент Лещенко О.В.

січень

2011

грудень

2011

Етап 2. Удосконалення механізму правового регулювання адміністра-тивного, адміністративно-процесу-ального та фінансового права

2.1. Правовідносини, що входять до юрисдикції адміністративних судів

Д.ю.н., професор, академік
Ківалов С.В.

січень

2012

грудень

2012

2.2. Державно-службові відносини: правова природа і правове регулювання

К.ю.н., професор

Біла-Тіунова Л.Р.

січень

2012

грудень

2012

2.3. Фінансовий контроль: проблеми та перспективи розвитку

Д.ю.н., доцент

Латковська Т.А.

січень

2012

грудень

2012

2.4. Правове регулювання грошової системи як складової фінансової системи

К.ю.н., доцент

Царьова Л.К.

січень

2012

грудень

2012

2.5. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки

К.ю.н., доцент Подлінєв С.Д.

січень

2012

грудень

2012

2.6. Особливості правовідносин, що виникають у судовому розгляді при вирішенні справ про адміністративну відповідальність

К.ю.н., доцент Тодощак О.В.

січень

2012

грудень

2012

2.7. Механізм правового регулю-вання позовного провадження в адміністративних судах

К.ю.н., доцент

Картузова І.О.

січень

2012

грудень

2012

2.8. Форми і методи державного управління юстицією

К.ю.н., доцент

Неугодніков А.О.

січень

2012

грудень

2012

2.9. Особливості механізму правового регулювання адміністративних процедур

К.ю.н., доцент

Осадчий А.Ю.

січень

2012

грудень

2012

2.10. Динаміка формування міжбюджетних відносин

К.ю.н., доцент

Пархоменко-Цироциянц С.В.

січень

2012

грудень

2012

2.11. Підстави класифікації складових елементів фінансової системи

К.ю.н., доцент Нестеренко А.С.

січень

2012

грудень

2012

2.12. Особливості відносин у сфері бюджетного та кошторисно-бюджетного фінансування

К.ю.н., доцент Кравцов Д.В.

січень

2012

грудень

2012

2.13. Збалансування й підвищення якості адміністрування податків і зборів

К.ю.н., доцент Боднарук Ю.В.

січень

2012

грудень

2012

2.14. Правове регулювання статусу релігійних організацій

К.ю.н., доцент Додіна Є.Є.

січень

2012

грудень

2012

2.15. Адміністративно-процедурні відносини у сфері управління земельними ресурсами

К.ю.н., доцент

Стрельников А.В.

січень

2012

грудень

2012

2.16. Особливості розгляду окремих видів спорів фізичних осіб із суб’єктом владних повноважень в адміністративних судах

К.ю.н., доцент

Писаренко Г.М.

січень

2012

грудень

2012

2.17. Структура Кабінету Міністрів України як суб’єкта державного управління

К.ю.н., доцент Осауленко С.В.

січень

2012

грудень

2012

2.18. Механізм реалізації право-обмежень у державній службі

К.ю.н., доцент Зубов К.М.

січень

2012

грудень

2012

2.19. Удосконалення порядку притягнення до адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства

К.ю.н., асистент Бондаренко К.В.

січень

2012

грудень

2012

2.20. Процедурна складова державно-службових відносин

Асистент
Фомич Г.В.

січень

2012

грудень

2012

2.21. Механізм правового регулювання організаційних адміністративних процедур

Асистент Козачук Д.А.

січень

2012

грудень

2012

2.22. Форми і методи управління дорожнім рухом

К.ю.н., асистент Маслова Я.І.

січень

2012

грудень

2012

2.23. Удосконалення механізму правового регулювання податкових конфліктів в Україні

Асистент Кіценко В.С.

січень

2012

грудень

2012

2.24. Види корупційних діянь та їхня характеристика

Асистент Панфілов О.Є.

січень

2012

грудень

2012

2.25. Структура механізму правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців

Асистент Корнута Л.А.

січень

2012

грудень

2012

2.26. Порядок проходження державної служби в Апараті Верховної Ради України

Асистент
Козій І.С.

січень

2012

грудень

2012

2.27. Форми і методи державного управління телебаченням в Україні

Асистент Калімбет А.Л.

січень

2012

грудень

2012

2.28. Форми і методи державного управління у сфері науки.

Асистент Міщенко Р.І.

січень

2012

грудень

2012

2.29. Елементи адміністративного позову та їхня характеристика

Асистент Закаленко О.В.

січень

2012

грудень

2012

2.30. Заходи адміністративного процесуального примусу за зловживання процесуальними правами та обов’язками та порядок їх застосування

Асистент Михайлов О.М.

січень

2012

грудень

2012

2.31. Види виборчих спорів та їхня характеристика

Асистент Бачеріков О.В.

січень

2012

грудень

2012

2.32. «Акти», «дії» та «бездіяльність» Верховної Ради України: понятійна характеристика

Аспірант Вершиніна М.М.

січень

2012

грудень

2012

2.33. «Рішення», «дії» та «бездіяльність» Вищої ради юстиції: понятійна характеристика

Аспірант Гаврилюк Ю.

січень

2012

грудень

2012

2.34. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства

Асистент
Сидор М.І.

січень

2012

грудень

2012

2.35. Зміст фінансово-правового регулювання готівкового та безготівкового обігу

Асистент Лещенко О.В.

січень

2012

грудень

2012

Етап 3. Характеристика підгалузей та інститутів адміністративного, адміністративно-процесуального і фінансового права

3.1. Теоретико-правові засади провадження в адміністративному суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження

Д.ю.н., професор, академік
Ківалов С.В.

січень

2013

грудень

2013

3.2. Юридична відповідальність державних службовців в Україні

К.ю.н., професор

Біла-Тіунова Л.Р.

січень

2013

грудень

2013

3.3. Теоретичні проблеми формування системи фінансового права

Д.ю.н., доцент

Латковська Т.А.

січень

2013

грудень

2013

3.4. Формулювання теоретичних засад емісійного права як підгалузі фінансового права

К.ю.н., доцент

Царьова Л.К.

січень

2013

грудень

2013

3.5. Процесуальні документи у провадженні у справах про адміністративні правопорушення

К.ю.н., доцент Подлінєв С.Д.

січень

2013

грудень

2013

3.6. Докази і доказування у судовому розгляді справ про адміністративні правопорушення

К.ю.н., доцент Тодощак О.В.

січень

2013

грудень

2013

3.7. Елементи адміністративного позову і структура позовного провадження

К.ю.н., доцент

Картузова І.О.

січень

2013

грудень

2013

3.8. Управління нотаріатом в Україні: теоретико-правові засади

К.ю.н., доцент

Неугодніков А.О.

січень

2013

грудень

2013

3.9. Організаційні та юрисдикційні процедури в системі адміністративних процедур

К.ю.н., доцент

Осадчий А.Ю.

січень

2013

грудень

2013

3.10. Міжбюджетні відносини як інститут бюджетного права

К.ю.н., доцент

Пархоменко-Цироциянц С.В.

січень

2013

грудень

2013

3.11. Грошова система та бюджетна система як складові фінансової системи України

К.ю.н., доцент Нестеренко А.С.

січень

2013

грудень

2013

3.12. Бюджетне фінансування як інститут фінансового права

К.ю.н., доцент Кравцов Д.В.

січень

2013

грудень

2013

3.13. Інститут місцевих податків і зборів як основа зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування

К.ю.н., доцент Боднарук Ю.В.

січень

2013

грудень

2013

3.14. Процедури щодо легалізації релігійних організацій

К.ю.н., доцент Додіна Є.Є.

січень

2013

грудень

2013

3.15. Визначення особливостей окремих видів адміністративних процедур у сфері управління земельними ресурсами

К.ю.н., доцент

Стрельников А.В.

січень

2013

грудень

2013

3.16. Стадії та строки провадження щодо оскарження фізичною особою рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві.

К.ю.н., доцент

Писаренко Г.М.

січень

2013

грудень

2013

3.17. Форми і методи державного управління в діяльності Кабінету Міністрів України

К.ю.н., доцент Осауленко С.В.

січень

2013

грудень

2013

3.18. Характеристика правообмежень при вступі на державну службу

К.ю.н., доцент Зубов К.М.

січень

2013

грудень

2013

3.19. Характеристика порушень антимонопольного законодавства України, за які передбачена адміністративна відповідальність

К.ю.н., асистент Бондаренко К.В.

січень

2013

грудень

2013

3.20. Особливості структури окремих видів процедур у публічній службі

Асистент
Фомич Г.В.

січень

2013

грудень

2013

3.21. Структура організаційних процедур та її елементи

Асистент Козачук Д.А.

січень

2013

грудень

2013

3.22. Контроль і нагляд у сфері дорожнього руху в Україні

К.ю.н., асистент Маслова Я.І.

січень

2013

грудень

2013

3.23. Податкове правопорушення як форма податкових конфліктів і його місце в системі фінансового права

Асистент Кіценко В.С.

січень

2013

грудень

2013

3.24. Докази і доказування у справах про корупційні діяння

Асистент Панфілов О.Є.

січень

2013

грудень

2013

3.25. Характеристика дисциплінарних проступків як фактичної підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців

Асистент Корнута Л.М.

січень

2013

грудень

2013

3.26. Структура Апарату Верховної Ради України

Асистент
Козій І.С.

січень

2013

грудень

2013

3.27. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у галузі телебачення

Асистент Калімбет А.Л.

січень

2013

грудень

2013

3.28. Форми і методі управління наукою в Україні

Асистент Міщенко Р.І.

січень

2013

грудень

2013

3.29. Види позовів в адміністративному судочинстві

Асистент Закаленко О.В.

січень

2013

грудень

2013

3.30. Класифікація та доказування зловживань процесуальними правами та обов’язками в адміністративному судочинстві

Асистент Михайлов О.М.

січень

2013

грудень

2013

3.31. Особливості доказів і доказування, у справах про виборчі спори

Асистент Бачеріков О.В.

січень

2013

грудень

2013

3.32. Юрисдикція та підсудність у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України

Аспірант Вершиніна М.М.

січень

2013

грудень

2013

3.33. Світовий досвід вирішення спорів щодо оскарження рішень Вищої ради юстиції (Вищих рад магістратур).

Аспирант Гаврилюк Ю.

січень

2013

грудень

2013

3.34. Сутність та особливості бюджетного контролю як інституту бюджетного права

Асистент
Сидор М.І.

січень

2013

грудень

2013

3.35. Інститут грошового обігу: фінансово-правове регулювання

Асистент Лещенко О.В.

січень

2013

грудень

2013

Етап 4. Правове становище суб’єктів адміністративного, адміністративно-процесуального, фінансового права

4.1. Удосконалення процесуального статусу учасників адміністративного судочинства

Д.ю.н., професор, академік
Ківалов С.В.

січень

2014

грудень

2014

4.2. Адміністративно-правове регулювання правового становища державного службовця

К.ю.н., професор

Біла-Тіунова Л.Р.

січень

2014

грудень

2014

4.3. Фінансова політка як публічна діяльність суб’єктів фінансового права

Д.ю.н., доцент

Латковська Т.А.

січень

2014

грудень

2014

4.4. Емісія публічних цінних паперів: суб’єкти та їх повноваження

К.ю.н., доцент

Царьова Л.К.

січень

2014

грудень

2014

4.5. Процесуальний статусу учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення

К.ю.н., доцент Подлінєв С.Д.

січень

2014

грудень

2014

4.6. Процесуальний статус суб’єктів судового провадження щодо адміністративних правопорушень

К.ю.н., доцент Тодощак О.В.

січень

2014

грудень

2014

4.7. Права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб як об’єкт захисту засобами адміністративного судочинства

К.ю.н., доцент

Картузова І.О.

січень

2014

грудень

2014

4.8. Адміністративно-правовий статус Міністерства юстиції та його територіальних відділень

К.ю.н., доцент

Неугодніков А.О.

січень

2014

грудень

2014

4.9. Правовий статус суб’єктів організаційних та юрисдикційних адміністративних процедур

К.ю.н., доцент

Осадчий А.Ю.

січень

2014

грудень

2014

4.10. Правове забезпечення надходження доходів до місцевих бюджетів у порядку бюджетного регулювання: зміст та повноваження органів влади

К.ю.н., доцент

Пархоменко-Цироциянц С.В.

січень

2014

грудень

2014

4.11. Повноваження органів влади в сфері державного кредитування

К.ю.н., доцент Нестеренко А.С.

січень

2014

грудень

2014

4.12. Правовий статус суб’єктів бюджетного фінансування

К.ю.н., доцент Кравцов Д.В.

січень

2014

грудень

2014

4.13. Правовий статус суб’єктів, що обрали спрощену систему оподаткування

К.ю.н., доцент Боднарук Ю.В.

січень

2014

грудень

2014

4.14. Державний контроль за діяльністю релігійних організацій

К.ю.н., доцент Додіна Є.Є.

січень

2014

грудень

2014

4.15. Особливості правового положення учасників адміністративних процедур в сфері управління земельними ресурсами

К.ю.н., доцент

Стрельников А.В.

січень

2014

грудень

2014

4.16. Процесуальний статус фізичної особи в адміністративному судочинстві

К.ю.н., доцент

Писаренко Г.М.

січень

2014

грудень

2014

4.17. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державного управління

К.ю.н., доцент Осауленко С.В.

січень

2014

грудень

2014

4.18. Прав обмеження щодо проходження державної служби

К.ю.н., доцент Зубов К.М.

січень

2014

грудень

2014

4.19. Юрисдикційні повноваження Антимонопольних органів в Україні

К.ю.н., асистент Бондаренко К.В.

січень

2014

грудень

2014

4.20. Адміністративно-процедурний статус державних службовців у юрисдикційних і організаційних процедурах

Асистент
Фомич Г.В.

січень

2014

грудень

2014

4.21. Види суб’єктів організаційних адміністративних процедур, їх права та обов’язки.

Асистент Козачук Д.А.

січень

2014

грудень

2014

4.22. Система органів управління дорожнім рухом в Україні

К.ю.н., асистент Маслова Я.І.

січень

2014

грудень

2014

4.23. Суб’єкти податкового спору та їх правове становище

Асистент Кіценко В.С.

січень

2014

грудень

2014

4.24. Суб’єкти корупційних діянь та їх правове становище у справах про адміністративну відповідальність за корупцію

Асистент Панфілов О.Є.

січень

2014

грудень

2014

4.25. Процесуальний статус учасників дисциплінарного провадження щодо державних службовців

Асистент Корнута Л.М.

січень

2014

грудень

2014

4.26. Повноваження Апарату Верховної Ради України.

Асистент
Козій І.С.

січень

2014

грудень

2014

4.27. Система органів управління телебаченням та їхні повноваження

Асистент Калімбет А.Л.

січень

2014

грудень

2014

4.28. Адміністративно-правовий статус наукових закладів.

Асистент Міщенко Р.І.

січень

2014

грудень

2014

4.29.Процесуальний статус суб’єктів права на звернення до адміністративного суду.

Асистент Закаленко О.В.

січень

2014

грудень

2014

4.30. Адміністративно-процесуальна (судова) відповідальність за зловживання процесуальними правами та обов’язками

Асистент Михайлов О.М.

січень

2014

грудень

2014

4.31. Особливості процесуального статусу учасників судового провадження щодо розгляду виборчих спорів

Асистент Бачеріков О.В.

січень

2014

грудень

2014

4.32. Процесуальний статус суб’єктів звернення до адміністра-тивного суду з позовом щодо оскарження актів, дій чи безділь-ності Верховної Ради України.

Асистент Вершиніна М.М.

січень

2014

грудень

2014

4.33. Процесуальний статус Вищої ради юстиції в адміністративному судочинстві

Аспирант Гаврилюк Ю.

січень

2014

грудень

2014

4.34. Повноваження учасників бюджетного процесу

Асистент
Сидор М.І.

січень

2014

грудень

2014

4.35. Фінансово-правове регулювання готівкового і безготівкового обігу: зміст та суб’єкти та їх повноваження

Асистент Лещенко О.В.

січень

2014

грудень

2014

Етап 5. Основні напрямки удосконалення адміністративного, адміністративно-процесуального, фінансового законодавства

5.1. Основні напрямки удосконалення Кодексу адміністративного судочинства України

Д.ю.н., професор, академік
Ківалов С.В.

січень

2015

грудень

2015

5.2. Удосконалення правового регулювання статусу державних службовців

К.ю.н., професор

Біла-Тіунова Л.Р.

січень

2015

грудень

2015

5.3. Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин на сучасному етапі

Д.ю.н., доцент

Латковська Т.А.

січень

2015

грудень

2015

5.4. Удосконалення законодавства щодо емісії грошей та публічних цінних паперів

К.ю.н., доцент

Царьова Л.К.

січень

2015

грудень

2015

5.5. Правове регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення

К.ю.н., доцент Подлінєв С.Д.

січень

2015

грудень

2015

5.6. Правове регулювання оскарження рішень, прийнятих судом першої інстанції у справах про адміністративні правопорушення

К.ю.н., доцент Тодощак О.В.

січень

2015

грудень

2015

5.7. Шляхи удосконалення законодавчого регулювання позовної форми захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб в адміністративних судах

К.ю.н., доцент

Картузова І.О.

січень

2015

грудень

2015

5.8. Удосконалення правового регулювання державного управління юстицією в Україні

К.ю.н., доцент

Неугодніков А.О.

січень

2015

грудень

2015

5.9. Проблеми систематизації адміністративно-правових норм, щодо регулювання адміністративних процедур та шляхи їх вирішення

К.ю.н., доцент

Осадчий А.Ю.

січень

2015

грудень

2015

5.10. Удосконалення податкового законодавства у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України

К.ю.н., доцент

Пархоменко-Цироциянц С.В.

січень

2015

грудень

2015

5.11. Аналіз змін фінансової системи у зв’язку з оновленням фінансового законодавства

К.ю.н., доцент Нестеренко А.С.

січень

2015

грудень

2015

5.12. Правове регулювання бюджетного фінансування в сучасних умовах

К.ю.н., доцент Кравцов Д.В.

січень

2015

грудень

2015

5.13. Удосконалення Податкового кодексу України щодо справляння окремих загальнодержавних податків

К.ю.н., доцент Боднарук Ю.В.

січень

2015

грудень

2015

5.14. Основні напрямки удосконалення законодавства щодо визначення адміністративно-правового статусу релігійних організацій

К.ю.н., доцент Додіна Є.Є.

січень

2015

грудень

2015

5. 15. Удосконалення правового регулювання порядку оформлення правоустановчих документів щодо права власності (користування) земельними ділянками, реєстрації речових прав на земельні ділянки та проведення державної земельної експертизи

К.ю.н., доцент

Стрельников А.В.

січень

2015

грудень

2015

5.16. Удосконалення процесуального статусу фізичних осіб у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень в адміністративному судочинству

К.ю.н., доцент

Писаренко Г.М.

січень

2015

грудень

2015

5.17. Пропозиції щодо удосконалення Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

К.ю.н., доцент Осауленко С.В.

січень

2015

грудень

2015

5.18. Основні положення кодексу правил поведінки державних службовців щодо правообмежень

К.ю.н., доцент Зубов К.М.

січень

2015

грудень

2015

5.19. Проблеми співвідношення антимонопольного та конкурентного законодавства

К.ю.н., асистент Бондаренко К.В.

січень

2015

грудень

2015

5.20. Удосконалення правового регулювання окремих видів адміністративних процедур у публічній службі

Асистент
Фомич Г.В.

січень

2015

грудень

2015

5.21. Удосконалення правового регулювання окремих видів організаційних адміністративних процедур

Асистент Козачук Д.А.

січень

2015

грудень

2015

5.22. Удосконалення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху

К.ю.н., асистент Маслова Я.І.

січень

2015

грудень

2015

5.23. Проблеми попередження та правового регулювання податкових конфліктів в Україні

К.ю.н., асистент Кіценко В.С.

січень

2015

грудень

2015

5.24. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за корупцію

Асистент Панфілов О.Є.

січень

2015

грудень

2015

5.25. Основні положення Кодексу правил поведінки державного службовця щодо дисциплінарної відповідальності державного службовця

Асистент Корнута Л.М.

січень

2015

грудень

2015

5.26. Система та структура законодавства щодо визначення правового статусу Апарату Верховної Ради

Асистент
Козій І.С.

січень

2015

грудень

2015

5.27. Правове регулювання управління у галузі телебачення та шляхи його удосконалення

Асистент Калімбет А.Л.

січень

2015

грудень

2015

5.28. Правове регулювання управління наукою та шляхи його удосконалення

Асистент Міщенко Р.І.

січень

2015

грудень

2015

5.29. Правові засади позову в адміністративному судочинстві

Асистент Закаленко О.В.

січень

2015

грудень

2015

5.30. Удосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності за зловживання процесуальними правами і обов’язки в адміністративному судочинстві

Асистент Михайлов О.М.

січень

2015

грудень

2015

5.31. Удосконалення процесуального законодавства щодо розгляду і вирішення виборчих спорів

Асистент Бачеріков О.В.

січень

2015

грудень

2015

5.32. Правове регулювання порядку оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України

Асистент Вершиніна М.М.

січень

2015

грудень

2015

5.33. Удосконалення правового регулювання порядку розгляду і вирішення справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції

Аспірант Гаврилюк Ю.

січень

2015

грудень

2015

5.34. Напрямки удосконалення бюджетного законодавства щодо визначення правового статусу учасників бюджетного процесу в Україні

Асистент
Сидор М.І.

січень

2015

грудень

2015

5.35. Порівняльно-правовий аналіз грошового обігу за національним законодавством та законодавством іноземних держав: пропозиції для України

Асистент Лещенко О.В.

січень

2015

грудень

2015Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 3. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 4. П л а н (2)

  Документ
  3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,
 5. Миколаївський комплекс Новітні наукові дослідження держави І права 2011 Том 1 Збірник наукових праць Миколаїв

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.

Другие похожие документы..