Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Тестирование специализированной интегральной микросхемы для считывания и предварительной обработки информации с полупроводниковых детекторов научной ...полностью>>
'Курсовой проект'
Азотная кислота – одна из важнейших минеральных кислот. По объему производства в химической промышленности она занимает второе место после серной кис...полностью>>
'Документ'
Проблема вирусных гепатитов является одной из самых актуальных проблем современной медицины во всем мире: возбудителями вирусных гепатитов ежегодно з...полностью>>
'Реферат'
Каждый предприниматель самостоятельно устанавливает цену за свой товар. Имеется два подхода к рыночному ценообразованию: установление индивидуальных ...полностью>>

План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

і фінансового права Т.А.Латковська

Івано-Франківський факультет

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави виконання, шифр, номер теми

Виконувач (кафедра, лабораторія, НДІ, КБ тощо, П. І. П., вчений ступінь, звання наукового керівника)

Термін виконання

Міністерство, відомство головне з проблеми, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу із зазначенням відомств. підпорядкування

Початок

Закін-чення

1

2

3

4

5

6

7

Кафедра теорії та історії держави і права

Тема: Механізм забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина у публічних правовідносинах

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1)

Рішення кафедри (протокол

№1 від 3.09.2011

Кафедра теорії та історії держави і права

2011

І

2015

ІV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Розділ І Загальна характеристика держави та права як фундаментального явища сучасної цивілізації

К.ю.н., доц. Юрчишин В.Д., к.ю.н., доц. Б.П. Ганьба; к.ю.н., доц. Л. М. Легін; к. ю. н., доц. Г.І. Дутка, к.ю.н., доц. Л.Я.Коритко

2011

І

2011 ІV

Актуальні проблеми визначення сутності та місця держави та права в соціальній системі суспільства

Роль держави та права в системі підготовки фахівців у галузі права

Розділ ІІ

Механізм держави та його функціонування в сучасних умовах

к.ю.н., доц. Б,П. Ганьба; к.ю.н., доц. Л. М. Легін; ст. викл. В.Я. Чорноус

2011

І

2011 ІV

Поняття , структура та загальна характеристика механізму держави в сучасних умовах

Нові погляди на принципи механізму держави

Державні органи : поняття , ознаки , класифікація .

Державна служба

Актуальні аспекти загальної характеристики законодавчої , виконавчої , судової влади .

Розділ ІІІ

Форма держави : теоретико – методологічні проблеми пізнання

к.ю.н., доц. Л.М. Легін; к.ю.н., доц. Г.І. Дутка, к.ю.н., доц. Л.Я. Коритко

2011 І

2011 ІV

Загальна характеристика форми держави : сучасні погляди

Форма правління : поняття , види , ознаки. Сучасні монархії та республіки

Державний (територіальний) устрій: поняття , види , ознаки .Порівняльна характеристика простих та складних держав .

Політичний режим : поняття , види, ознаки. Переваги та недоліки демократії

ЕТАП І

Вплив держави та політичної системи суспільства на забезпечення прав і свобод людини і громадянина

2011

І

2011 ІV

Розділ І

Держава та політична система суспільства. Проблеми забезпечення прав людини

к.ю.н, доц. В.Д.Юрчишин

2011 І

2011 ІV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Загальна характеристика політичної системи суспільства : сучасний погляд .

к. ю. н., доц. І.І.Припхан

2011 І

2011 ІV

Держава в політичній системі суспільства : роль та пріоритети.

к. ю. н., доц. Л.Я. Коритко

2011 І

2011 ІV

Держава та інші елементи політичної системи суспільства: взаємозв’язок, проблеми , шляхи вирішення.

Ст. викл. Д.О. Коваль

2011 І

2011 ІV

Проблеми забезпечення прав людини

Розділ ІІ

Проблеми визначення та реалізації функцій держави.

2012 І

2012 ІV

Функції держави: визначення , сутність, ознаки .

к.ю.н., доц. Б.П. Ганьба

2012 І

2012 ІV

Класифікація функцій держави та їх характеристика.

к.юн., доц. Г.І. Дутка

2012 І

2012 ІV

Функції сучасної української держави : стан та тенденції розвитку.

ст. викл. Д.О.Коваль

2011 І

2011 ІV

Розділ ІІІ Право в системі соціальних регуляторів : проблеми співвідношення та взаємодії .

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Загальна характеристика соціального регулювання

к.ю.н, доц. І.І. Припхан

2012 І

2012 ІV

Право та мораль : спільні риси , відмінності ,взаємодія , протиріччя

Правові та корпоративні норми : спільне та відмінне .

к.ю.н, доц. Б.П. Ганьба

2012 І

2012 ІV

Правові та релігійні норми : аспекти взаємодії

Правові та політичні норми : проблеми пріоритетності

ЕТАП ІІ Право як явище цивілізації та культури

2013 І

2013 ІV

Розділ І

Сучасний погляд на джерела права. Актуальні проблеми правотворчості .

Загальна характеристика джерел права

к.ю.н, доц. Л.Я. Коритко

2013 І

2013 ІV

Правовий звичай та правовий прецедент : теоретико – правовий аналіз та значення для України

к.ю.н, доц. І.І. Припхан

2013 І

2013 ІV

Нормативно – правові акти як основні джерела права : класифікація, особливості , проблеми .

к.ю.н, доц. Л.М. Легін

2013 І

2013 ІV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Правотворчість : співвідношення теорії та практики .

к.ю.н, доц. В.Д. Юрчишин

2013 І

2013 ІV

Розділ ІІ

Реалізація норм права. Право застосовна діяльність . Тлумачення норм права .

Форми та способи реалізації норм права .

к.ю.н, доц.

Т.І. Француз

2014 І

2014 ІV

Застосування права : поняття , ознаки, види .

к.ю.н, доц. Л.В. Мендик

2014 І

2014 ІV

Сучасний погляд на проблеми тлумачення норм права .

к.ю.н, доц. В.Д. Юрчишин

2014 І

2014 ІV

Прогалини у праві: умови виникнення та шляхи подолання.

Розділ ІІІ Механізм правового регулювання в умовах сьогодення

Дія права : теорія та практика

к.ю.н, доц.

Г.І. Дутка

2014 І

2014 ІV

Правове регулювання : типи, способи , методи .

к.ю.н, доц. Л.В. Мендик

2014 І

2014 ІV

Механізм правового регулювання : визначення , елементи та стадії

к. ю. н., доц. Л.Я. Коритко

2014 І

2014 ІV

Сучасний погляд на проблеми ефективності права

ЕТАП ІІІ Реалізація та забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина у публічних правовідносинах

к.ю.н, доц. В.Д. Юрчишин

2015 І

2015 ІV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Розділ І

Законність як теоретико – правова категорія. Проблеми юридичної відповідальності людини і громадянина у публічних правовідносинах.

Загально теоретико – правова характеристика законності

к.ю.н, доц.

Т.І. Француз

2015 І

2015 ІV

Правопорядок та його сучасне розуміння

к.ю.н, доц. Л.Я. Коритко

2015 І

2015 ІV

Невирішені питання юридичної відповідальності людини і громадянина у публічних правовідносинах

к.ю.н, доц.

Г.І. Дутка

2015 І

2015 ІV

Розділ ІІ

Держава , громадянське суспільство : взаємини , протиріччя та шляхи подолання.

Поняття та характерні ознаки громадянського суспільства .

к.ю.н., доц. Б.П. Ганьба

2015 І

2015 ІV

Ідеї та принципи громадянського суспільства

к.ю.н, доц.

І.І. Припхан

2015 І

2015 ІV

Складові елементи громадянського суспільства

к.ю.н., доц. Л.М. Легін;

2015 І

2015 ІV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Взаємини державних інституцій та громадянського суспільства .

Умови , які сприяють та які стримують розвиток громадянського суспільства

Розділ ІІІ

Глобалізація як фактор розвитку сучасної цивілізації (теоретико – правовий аспект)

Загальнотеоретична характеристика глобалізації як сучасного цивілізаційного явища

Ст..викл.

В.Я. Чорноус

2015 І

2015 ІV

Вплив глобалізації на національні інститути держави

Ст..викл.

Д.О. Коваль

2015 І

2015 ІV

Вплив глобалізації на національні інститути права

Кафедра цивільного та господарського права і процесу

Тема: Актуальні проблеми захисту цивільних прав в Україні

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1)

Рішення кафедри (протокол

№3 від 26.09.2011

Кафедра цивільного та господарського права і процесу

2011 IІІ

2016 II

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Розділ І Цивільні права особи як основа її правового статусу

Канд. юрид. наук А.Б.Романюк; канд. юрид. наук В.О.Джуган; канд. юрид. наук Антонюк У.В., канд. юрид. наук Н.Г. Юрчишин; ст. викл. Х.З.Піцик

2012 І

2016

ІV

––– // –––

––– // –––

Розділ ІІ Особливості захисту окремих видів цивільних прав та інтересів

канд. юрид. наук, доц. В.О.Джуган; канд. юрид. наук Н.Г. Юрчишин; канд. юрид. наук Антонюк У.В.; ст. викл. Х.З.Піцик

2012 І

2016

ІV

––– // –––

––– // –––

Розділ ІІ Проблемні питання судового захисту цивільних прав в Україні

Канд. юрид. наук, А.Б.Романюк; канд. юрид. наук С.О.Ковальчук; канд. юрид. наук Мединська Л.В., канд.юрид. наук Великорода О.М.; канд. юрид. наук Кубієвич С.П.

2012 І

2016 ІV

––– // –––

––– // –––

ЕТАП І Загальнотеоретичні питання цивільного права та процесу

2012 І

2012 ІV

Розділ І Цивільні права особи – основа її правового статусу

Проблеми розмежування предметів цивільного та господарського права

Канд. юрид. наук Ковальчук С.О.

2012

І

––– // –––

––– // –––

Вплив римського приватного права на становлення інституту власності в Україні

Канд. юрид. наук Юрчишин Н.О.

2012 І

2012

ІІ

––– // –––

––– // –––

Поняття та особливості права на екологічну інформацію в Україні

Канд. юрид. наук

Антонюк У.В.

2012 І

2012

ІІ

––– // –––

––– // –––

Розділ ІІ Особливості захисту окремих видів цивільних прав та інтересів

Поняття самозахисту цивільних прав та інтересів

ст. викл. Піцик Х.З.

2012

І

2012

ІІ

––– // –––

––– // –––

Проблеми правового регулювання особистого страхування

Канд. юрид. наук

Джуган В.О.

2012

І

2012

ІІ

––– // –––

––– // –––

Корпоративні права як об’єкт цивільних правовідносин

Канд. юрид. наук Романюк А.Б.

2012 ІІІ

2012 ІV

––– // –––

––– // –––

Розділ ІІІ Проблемні питання судового захисту цивільних прав в Україні

2012 І

2012 ІV

Принцип рівності сторін перед законом і судом у цивільному судочинстві

Канд. юрид. наук Мединська Л.В.

2012 І

2012 ІV

Участь громадськості в цивільному судочинстві

Канд. юрид. наук Романюк А.Б.

2012 ІІІ

2012 ІV

––– // –––

––– // –––

Актуальні питання розмежування юрисдикції окремих категорій юридичних справ

Канд. юрид. наук Ковальчук С.О.

2012 ІІ

2012

ІІІ

––– // –––

––– // –––

ЕТАП ІІ Сучасний стан захисту цивільних прав та інтересів в Україні

2013 І

2014 ІV

Розділ І Цивільні права особи як основа її правового статусу

Способи захисту права власності особи на земельні ділянки

Канд. юрид. наук Антонюк У.В.

2013 І

2013 ІV

––– // –––

––– // –––

Проблемні питання правового регулювання права інтелектуальної власності в Україні

Канд. юрид. наук

Джуган В.О.

2013 І

2013 ІV

––– // –––

––– // –––

До питання класифікації юридичних осіб

канд. юрид. наук Ковальчук С.О.

2014

І

2014

ІV

––– // –––

––– // –––

Розділ ІІ Особливості захисту окремих видів цивільних прав та інтересів

Проблемні питання розмежування трудового договору та договору цивільно-правового характеру

Канд. юрид. наук Мединська Л.В.

2013 І

2013 ІV

––– // –––

––– // –––

Особливості правового регулювання договору контрактація сільськогосподарської продукції

Канд. юрид. наук Юрчишин Н.О.

2013 І

2013 ІV

––– // –––

––– // –––

Правова природа, зміст та особливості практики застосування спадкового договору в Україні

ст. викл. Піцик Х.З.

2014

І

2014 ІV

––– // –––

––– // –––

Розділ ІІІ Проблемні питання судового захисту цивільних прав в Україні

Забезпечення права на правову допомогу у цивільному судочинстві.

Канд. юрид. наук Романюк А.Б.

2013

І

2013 ІІ

––– // –––

––– // –––

Ораторське мистецтво як фактор ефективності судового представництва

Канд. юрид.наук Мединська Л.В.

2013 І

2013 ІV

––– // –––

––– // –––

Заочне провадження у законодавстві пострадянських країн

канд.юрид. наук Великорода О.М.

2014 І

2014 ІІ

––– // –––

––– // –––

ЕТАП ІІІ

Розвиток цивільного права та процесу України в контексті інтеграції до світового співтовариства

2015 І

2015 ІV

Розділ І Цивільні права особи як основа її правового статусу

Порівняльно-правова характеристика інституту права власності України та зарубіжних країн

Канд. юрид. наук Юрчишин Н.О.

2015 І

2015 ІV

––– // –––

––– // –––

Особливості реалізації права на екологічну інформацію в Україні та європейських країнах

Канд. юрид. наук

Антонюк У.В.

2015 ІІ

2015 ІV

––– // –––

––– // –––

Порівняльне правознавство і його роль у розвитку національної цивілістики

Ст. викл. Кубієвич С.П.

2015 І

2015 ІV

––– // –––

––– // –––

Розділ ІІ Особливості захисту окремих видів цивільних прав та інтересів

Особливості правового регулювання відносин власності між подружжям

Канд. юрид. наук

Джуган В.О.

2015 І

2015 ІV

––– // –––

––– // –––

Спадкування корпоративних прав

ст. викл. Піцик Х.З.

2015 ІІІ

2015 ІV

––– // –––

––– // –––

Проблемні питання розмежування трудового договору та договору цивільно-правового характеру

Канд. юрид. наук Мединська Л.В.

2015 І

2015 ІІ

––– // –––

––– // –––

Проблеми правового регулювання захисту прав спадкоємців за законодавством України

ст. викл. Піцик Х.З.

2015

І

2015

ІV

––– // –––

––– // –––

Розділ ІІІ Проблемні питання судового захисту цивільних прав в Україні

Проблемні питання вдосконалення правового регулювання наказного провадження в Україні

канд.юрид. наук Великорода О.М.

2015 І

2015 ІV

––– // –––

––– // –––

Практика розгляду судових спорів стосовно корпоративних прав

Канд. юрид. наук Ковальчук С.О.

2015 ІІІ

2015 ІV

––– // –––

––– // –––

Розвиток інституту безкоштовної правової допомоги у цивільному судочинстві

Канд. юрид. наук Романюк А.Б.

2015 І

2015 ІІ

––– // –––

––– // –––

ЕТАП IV Тенденції розвитку цивілістики в Україні

2016 І

2016 ІV

Розділ І Цивільні права особи як основа її правового статусу

Природні ресурси як об’єкти цивільних правовідносин

Канд. юрид. наук

Джуган В.О.

2016 І

2016 ІV

––– // –––

––– // –––

Джерела цивільного права в Україні

Канд. юрид. наук Томин О.О.

2016 І

2016 ІV

––– // –––

––– // –––

Імплементація норм міжнародного приватного права до національного законодавства

Ст.викл. Кубієвич С.П.

2016 І

2016 ІV

––– // –––

––– // –––

Розділ ІІ Особливості захисту окремих видів цивільних прав та інтересів

Особливості правового регулювання відносин власності подружжя

Канд. юрид. наук

Джуган В.О.

2016 І

2016 ІV

––– // –––

––– // –––

Усунення колізій у спадковому праві

ст. викл. Піцик Х.З.

2016

І

2016 ІV

––– // –––

––– // –––

Звернення до Європейського суду з прав людини як спосіб захисту цивільних прав

Ст. викл. Кубієвич С.П.

2016 І

2016 ІV

––– // –––

––– // –––

Розділ ІІІ Проблемні питання судового захисту цивільних прав в Україні

Проблеми уніфікації процесуальної форми різних видів судочинства

Канд. юрид. наук Ковальчук С.О.

2016

І

2016 ІV

––– // –––

––– // –––

Розвиток правового регулювання забезпечення права на правову допомогу в Україні

Канд. юрид. наук Романюк А.Б.

2016

І

2016

ІІ

––– // –––

––– // –––

Розширення сфери застосування наказного провадження в Україні

канд.юрид. наук Великорода О.М.

2016

І

2016 ІV

––– // –––

––– // –––

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Тема:

Проблеми розвитку політико-правової сфери буття українського суспільства

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1)

Рішення кафедри (протокол №1 від 28.08.2011

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

2011

І

2015

IV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Розділ І

Теорія та методологія дослідження політико-правової сфери буття суспільства

К.ю.н., доц. Барчук І.В., к.п.н., доц. Коваль І.В., к.ю.н., доц.

Крет Г.Р.

2011

І

2012

IV

Розділ ІІ Політико-правова сфера як явище культури

К.п.н., доц. Кафарська О.Б., к.п.н., доц. Коваль І.В., ст. викл. Кисляк Л.Н.

2011

І

2012

IV

Розділ ІІІ Генезис громадянського суспільства та держави

К.п.н., доц. Кафарська О.Б., к.п.н., доц. Коваль І.В.

2012

І

2013

IV

Розділ ІV

Негативні тенденції розвитку глобалізаційних процесів в Україні

Ст. викл. Кисляк Л.Н., к.п.н., доц. Коваль І.В., к.ю.н., доц.

Крет Г.Р.

2013

І

2014

IV

Розділ V

Україна в контексті європейських процесів

Ст. викл. Кисляк Л.Н., к.п.н., доц. Коваль І.В., к.ю.н., доц. Барчук І.В.

2014

І

2015

IV

Етап І

Теорія та методологія дослідження політико-правової сфери буття суспільства

К.ю.н., доц. Барчук І.В., к.п.н., доц. Коваль І.В., к.ю.н., доц.

Крет Г.Р.

2011

І

2012

IV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Методи та принципи дослідження політико-правових явищ

К.ю.н., доц. Барчук І.В.

2011

І

2012

IV

Християнська мораль як джерело формування права

К.п.н., доц. Коваль І.В.

2011

І

2012

IV

Основні поняття та категорії правової культури

К.ю.н., доц.

Крет Г.Р.

2011

І

2012

IV

Етап ІІ Політико-правова сфера як явище культури

К.п.н., доц. Кафарська О.Б., к.п.н., доц. Коваль І.В., ст. викл. Кисляк Л.Н.

2011

І

2012

IV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Теоретичні основи формування громадянської культури

К.п.н., доц. Кафарська О.Б.

2011

І

2012

IV

Стан та особливості формування політичної культури

К.п.н., доц. Коваль І.В.

2011

І

2012

IV

Мова як основний чинник консолідації нації

Ст. викл. Кисляк Л.Н.

2011

І

2012

IV

Етап ІІІ

Генезис громадянського суспільства та держави

К.п.н., доц. Кафарська О.Б., к.п.н., доц. Коваль І.В.

2012

І

2013

IV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Політико-правова основа функціонування громадянського суспільства

К.п.н., доц. Кафарська О.Б.

2012

І

2013

IV

Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства

К.п.н., доц. Коваль І.В.

2012

І

2013

IV

Держава – як основний інститут організації та функціонування українського суспільства

К.п.н., доц. Кафарська О.Б.

2012

І

2013

IV

Етап IV Негативні тенденції розвитку глобалізаційних процесів в Україні

Ст. викл. Кисляк Л.Н., к.п.н., доц. Коваль І.В., к.ю.н., доц.

Крет Г.Р.

2013

І

2014

IV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Молодіжна субкультура як чинник деградації національної культури

Ст. викл. Кисляк Л.Н.

2013

І

2014

IV

Новітні релігійні культи та вірування як загроза традиційному християнству

К.п.н., доц. Коваль І.В.

2013

І

2014

IV

Корупція як явище загрози національній безпеці та евроінтеграційним процесам Української держави

К.ю.н., доц.

Крет Г.Р.

2013

І

2014

IV

Етап V

Україна в контексті європейських процесів

Ст. викл. Кисляк Л.Н., к.п.н., доц. Коваль І.В., к.ю.н., доц. Барчук І.В.

2014

І

2015

IV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФФ НУ «ОЮА» Міністерст-ва освіти і науки, молоді та спорту України

Розвиток та збереження ідентичності української культури - передумова входження в європейський простір

Ст. викл. Кисляк Л.Н.

2014

І

2015

IV

Евроінтеграція української держави як вибір стратегічного напрямку розвитку

К.п.н., доц. Коваль І.В.

2014

І

2015

IV

Адаптація українського законодавства до евростандартів як чинник інтеграційних вимірів України

К.ю.н., доц. Барчук І.В.

2014

І

2015

IV

Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики

Тема: «Актуальні проблеми попередження та боротьби зі злочинністю»

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1)

Рішення кафедри (протокол

№1 від 30.08.2011

Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики

(д.ю.н., проф. Басай В. Д.)

2011

2015

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національ-ний університет «Одеська юридична академія»

Розділ 1. Процесуальні гарантії прав та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві України

Д.ю.н.,проф. Басай В.Д, к.ю.н., доц. Король В.В., к.ю.н., доц. Габлей Н. Г., к.ю.н., доц. Гаргат-Українчук О.М.,

к.ю.н., доц.. Савченко В.А.,

к.ю.н, доц. Садова Т.В, ст. викл. Дердюк Б. М.

2011

2015

Розділ 2. Ефективність боротьби зі злочинністю як важливий чинник забезпечення прав та свобод людини і громадянина в суспільстві: криміналістичні та кримінально-правові аспекти

к.ю.н., доц. Томин С.В., к.ю.н, доц. Слободян Я.І., ст. викл. Кучера А. В., ст. викл. Дердюк Б.М.

2011

2015

Етап 1.

Розділ 1.

Правовий статус захисника у стадії досудового розслідування

Проф. Басай В.Д.

2011

2011

Правовий статус виправданого на стадіях апеляційного та касаційного провадження

К.ю.н., доц. Габлей Н.Г.

2011

2011

Проблеми забезпечення міжнародно-правових стандартів прав на свободу та особисту недоторканість у кримінальному судочинстві

К.ю.н., доц. Король В.В.

2011

2011

Кримінально-процесуальна політика України у сфері застосування заходів процесуального примусу

К.ю.н, доц. Садова Т.В.

2011

2011

Розгляд заяв та повідомлень про злочини: КПК України, європейський досвід

К.ю.н., доц. Савченко В.А.

2011

2011

Принцип гласності у справах про застосування примусових заходів медичного характеру

Ст. викл. Дердюк Б.М.

2011

2011

Сучасний стан інституту презумцій

К.ю.н., доц. Гаргат-Українчук О.М.

Розділ 2.

Психологічні аспекти вбивств на побутовому ґрунті

Ст. викл. Кучера А.В.

2011

2011

Відповідальність за забруднення моря у морському праві України

Ст. викл. Дердюк Б.М.

Особливості застосування оперативної закупки як засобу отримання інформації про злочини, пов’язані зі збутом наркотичних засобів

К.ю.н., доц. Томин С.В.

2011

2011

Правові та кримінальні аспекти протидії незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

К.ю.н, доц. Слободян Я.І.

2011

2011

Етап 2

Розділ 1

Проблеми формування судуд присяжних в Україні

Проф. Басай В.Д.

2012

2012

Підсудний як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності

К.ю.н., доц. Габлей Н.Г.

2012

2012

Проблеми забезпечення права громадян на таємницю особистого (приватного) життя громадян у кримінальному судочинстві України

К.ю.н., доц. Король В.В.

2012

2012

Забезпечення прав людини у кримінальному судочинстві

К.ю.н, доц. Садова Т.В.

2012

2012

Щодо формування оновленого доказового права у кримінальному судочинстві

К.ю.н., доц. Савченко В.А.

2012

2012

Особливості підтримання прокурором державного обвинувачення у справах про незаконний збут наркотичних засобів

К.ю.н., доц. Томин С. В.

2012

2012

Відшкодування шкоди, заподіяної у сфері торговельного мореплавства

Ст. викл. Дердюк Б.М.

2012

2012

Розділ 2.

Чинники і механізми переживання провини особами, що скоїли вбивства на побутовому грунті

Ст. викл. Кучера А.В.

2012

2012

Становлення морського права України (історико-правовий аспект)

Ст. викл. Дердюк Б.М.

Міжнародно-правова протидія торгівлі жінками

К.ю.н., доц. Гаргат-Українчук О.М.

2012

2012

Причини та умови скоєння злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів

К.ю.н, доц. Слободян Я.І.

2012

2012

Етап 3

Розділ 1

Поняття та система правових презумпцій

Проф. Басай В.Д.

2013

2014

Свобода оскарження рішень і дій органів розслідування

К.ю.н., доц. Король В.В.

2013

2014

Юридична природа презумцій у кримінальному процесі

К.ю.н., доц. Гаргат-Українчук О.М.

2013

2014

Захист майнових прав у кримінальному процесі

К.ю.н, доц. Садова Т. В.

2013

2014

Зняття інформації з каналів зв’язку в контексті обмеження суб’єктивних прав громадян

К.ю.н., доц. Савченко В.А.

2013

2014

Прокурорський нагляд за обґрунтованості взяття під варту в контексті правових позицій Європейського Суду з прав людини

К.ю.н., доц. Томин С.В.

2013

2014

Розділ 2

Переживання почуття провини злочинцями на стадії вчинення злочину та його розслідування правоохоронними органами

Ст. викл. Кучера А.В.

2013

2014

Договір морського круїзу в морському праві України

Ст. викл. Дердюк Б.М.

2013

2014

Поняття суб’єкту злочину у кримінальному праві України

К.ю.н., доц. Габлей Н.Г.

2013

2014

Особливості розслідування незаконних посівів наркотиковмістимих рослин в закритих грунтах

К.ю.н, доц. Слободян Я.І.

2013

2014

Етап 4

Розділ 1

Правові презумпції, правові аксіоми і правові фікції

Проф. Басай В.Д.

2015

2015

Кримінальний процес України: особлива частина / видання 2 доп. і перер.

К.ю.н, доц. Король В.В.

Правовий статус потерпілого у кримінальному судочинстві

К.ю.н., доц. Габлей Н.Г.

2015

2015

Забезпечення права на недоторканість житла в Україні та країнах англо-американської системи права

К.ю.н, доц. Садова Т.В.

2015

2015

Розгляд справ про злочини неповнолітніх в Україні та ФРН

К.ю.н., доц. Савченко В.А.

2015

2015

Презумпції, що застосовуються у кримінальному процесі

К.ю.н., доц. Гаргат-Українчук О.М.

2015

2015

Розділ 2

Психологічні прийоми актуалізації почуття провини у засудженого за вбивство у період відбування покарання

Ст. викл. Кучера А.В.

2015

2015

Удосконалення правових норм, які регулюють участь законного представника у справах неосудних і обмежено осудних осіб

Ст. викл. Дердюк Б.М.

2015

2015

Помилка у кримінальному праві та її значення для кваліфікації

К.ю.н., доц. Габлей Н.Г.

2015

2015

Використання спеціальних психологічних знань під час збору інформації про особу, що скоїла злочин

К.ю.н, доц. Слободян Я.І.

2015

2015

Економіко-правовий факультет в м. Сімферополі

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться

в планувальному періоді

Підстави виконання, шифр, номер теми

Виконувач (кафедра, лабораторія, НДІ, КБ тощо,

П. І. П., вчений ступінь,

звання наукового керівника)

Термін виконання

Міністерство,

відомство головне з проблеми, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу із зазначенням відомств підпорядку-вання

початок

закінчення

1

2

3

4

5

6

7

Тема: Громадянське суспільство і правова держава: проблеми становлення і розвитку в Україні

Рішення кафедри. Протокол № 9 від 24 лютого 2011 р.

Кафедра гуманітарних і економічних дисциплін

2011

І

2015

ХІІ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

І етап

Громадянське суспільство як основа розвитку правової держави

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Громадянське суспільство в умовах демократичної модернізації

к.ф.н., доцент Герасименко В. К.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Міжкультурна взаємодія та інституції громадянського суспільства

к.ф.н., доцент Кузьмін М. М.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Правове регулювання формування та використання екологічної мережі в Автономній Республіці Крим

к.б.н., доцент Снєгірьов Ф. Ф.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки

к.т.н., старший викладач

Гундерич Г. А.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Економіко-правові складові розвитку правової держави і громадянського суспільства

к.е.н., викладач

Ільясова М. К.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Норми мовленнєвої поведінки в професійній діяльності юриста

к.ф. н., старший викладач

Косенко К. О.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Свобода слова і віросповідання

старші викладачі Козіко О. І., Хабарова І. В.

Історичні, гуманітарні, організаційні, правові, соціально-економічні та програмно-нормативні основи розвитку фізичної культури і спорту

старший викладач Павленко А. С.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Здоровий спосіб життя і безпека життєдіяльності як умова успішного розвитку правової держави і громадянського суспільства

старший викладач Швецов А. Д.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

ІІ етап

Правова культура як умова формування громадянського суспільства

2012

І

2012

ХІІ

Культура – дієвий чинник формування суспільства

к.ф.н., доцент Герасименко В. К.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Соціальний простір міжкультурної взаємодії у просторі культури

к.ф.н., доцент Кузьмін М. М.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Проблеми охорони природно-заповідного фонду України

к.б.н., доцент Снєгірьов Ф. Ф.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Правове регулювання права громадян на інформацію у сфері державного управління

к.т.н., старший викладач

Гундерич Г. А.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Роль корпоративної культури в діяльності громадянського суспільства

к.е.н., викладач

Ільясова М. К.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Взаємодія гуманітарних та юридичних дисциплін в процесі викладання їх на юридичному факультеті

к.ф. н., старший викладач

Косенко К. О.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Забезпечення прав і свобод громадян

старші викладачі Козіко О. І., Хабарова І. В.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Методологічні та організаційно-методичні основи раціональної підготовки спортсменів

старший викладач Павленко А. С.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Теоретико-методологічні і практичні основи фізичної реабілітації і спортивної медицини

старший викладач Швецов А. Д.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

ІІІ етап

Етапи становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні

2013

І

2013

ХІІ

Громадянське суспільство і політичні рухи

к.ф.н., доцент Герасименко В. К.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Історична соціологія міжкультурної взаємодії. Історичні типи взаємодії культур на теренах України

к.ф.н., доцент Кузьмін М. М.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Роль громадських організацій у здійсненні екологічного контролю

к.б.н., доцент Снєгірьов Ф. Ф.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин

к.т.н., старший викладач

Гундерич Г. А.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Становлення і розвиток економічної політики в правовій держави і громадянському суспільстві

к.е.н., викладач

Ільясова М. К.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Громадянська взаємодія у системі цінностей українського суспільства

к.ф. н., старший викладач

Косенко К. О.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Розвиток міжнародного права в сучасних умовах

старші викладачі Козіко О. І., Хабарова І. В.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Теоретико-методологічні та технологічні основи фізичного виховання та спорту для студентів вищих навчальних закладів

старший викладач Павленко А. С.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Принципи навчально-тренувального процесу, завдання і спрямування процесу навчання і фізичної підготовки майбутніх юристів

старший викладач Швецов А. Д.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

ІV етап

Формування держави в контексті її політико-правової, соціально-економічної і культурно-антропологічної складових

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Міжконфесійні відношення в Криму: проблеми і перспективи

к.ф.н., доцент Герасименко В. К.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Формування державно-правових інститутів як результат взаємодії культур

к.ф.н., доцент Кузьмін М. М.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Проблеми правового регулювання поводження з відходами в Криму

к.б.н., доцент Снєгірьов Ф. Ф.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Розвиток законодавства України про інформацію як об’єкту цивільних відносин

к.т.н., старший викладач

Гундерич Г. А.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Механізм реалізації фінансової політики держави в Україні

к.е.н., викладач

Ільясова М. К.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Аспекти взаємодії мови і права

к.ф. н., старший викладач

Косенко К. О.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Деякі аспекти забезпечення виконання законів в Україні

старші викладачі Козіко О. І., Хабарова І. В.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Теоретико-методологічні принципи формування професійної майстерності викладачів фізичної культури і їх професійної адаптації в нових соціально-економічних умовах

старший викладач Павленко А. С.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Дослідження функціональних можливостей систем організму під впливом фізичних навантажень в атлетизмі

старший викладач Швецов А. Д.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

V етап

Результати і перспективи становлення громадянського суспільства і правової держави в сучасній Україні

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Проблеми формування етики юриста в сучасних умовах

к.ф.н., доцент Герасименко В. К.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Громадянське суспільство як чинник формування толерантних міжкультурних відносин у суспільстві

к.ф.н., доцент Кузьмін М. М.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Особливості регулювання земельних стосунків на територіях природно-заповідного фонду Криму

к.б.н., доцент Снєгірьов Ф. Ф.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Моделювання сучасних систем захисту інформаційних ресурсів

к.т.н., старший викладач

Гундерич Г. А.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Перспективи розвитку сучасної економічної системи правової держави

к.е.н., викладач

Ільясова М. К.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Розвиток юридичної лінгвістики в Україні

к.фил. н., старший викладач

Косенко К. О.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Взаємопроникнен-ня правових систем в державах сучасного світу

старші викладачі Козико О. І., Хабарова І. В.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Пошук ефективних технологій інтегрованого психофізичного тренінгу формування високого рівня професійної, психологічної і фізичної підготовки майбутніх юристів

старший викладач Павленко А. С.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Характеристика спортивних видів атлетизму – пауерліфтинга, гирьового спорту, бодибилдинга. Їх значення і роль, пошук ефективних технологій в навчально-тренувальному процесі.

старший викладач Швецов А. Д.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Тема:

Реформування державної влади в Україні: історія та тенденції розвитку

Рішення кафедри. Протокол № 10 від 17 лютого 2011 р.

Кафедра теорії та історії держави і права

2011

І

2011

ХІІ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

І етап

Державна влада як основна ознака держави: історико-правовий аналіз

Концептуальні засади розуміння сутності державної влади

к.ю.н., доцент Поляков І. І.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Державно-правові процеси в Криму (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)

д.і.н., професор кафедри Хаялі Р. І.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Загальнотеоретич-ний аналіз особливостей державної влади в регіоналістських державах

к.ю.н., доцент Амєтка Ф. А.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Система принципів правотворчої діяльності та їх законодавче забезпечення

к.ю.н., доцент кафедри

Мамченко Н. В.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Сучасні тенденції розвитку правової держави: теоретико-концептуальні проблеми

к.ю.н., доцент кафедри

Абасов Г. Г.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Соціально-політичні та теоретичні передумови розвитку державно-правових концепцій у к. ХІХ – поч. ХХ ст.

старший викладач Прокопчук Л. І.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Органи державної влади як суб’єкти земельних правовідносин

старший викладач

Бавбєкова Е. А.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Правове регулювання діяльності судової влади в Україні: тенденції та перспективи

викладач Паращєвіна О. А.,

к.ю.н., доцент Поляков І. І.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Суверенітет як політико-юридична властивість державної влади

викладач

Абсаїтова М. Е.

2011

І

2015

ХІІ

-"-

ІІ етап

Гармонізація взаємовідносин гілок влади як гарантія політичної стабільності України

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Конституційно-правові основи взаємодії органів державної влади

к.ю.н., доцент Поляков І. І.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Взаємовідносини гілок влади в період становлення Кримської АССР (1921 – 1941 рр.)

д.і.н., професор кафедри Хаялі Р. І.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Юридичний аналіз правових актів органів державної влади Автономної Республіки Крим

к.ю.н., доцент Амєтка Ф. А.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Принцип поділу влади як фундаментальна умова подолання конфліктів між гілками влади

к.ю.н., доцент кафедри

Мамченко Н. В.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Основи конституційно-правового статусу територіальних автономій та їх представницьких органів в унітарних державах

к.ю.н., доцент кафедри

Абасов Г. Г.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Влада та право в правовій державі

старший викладач Прокопчук Л. І.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Основні принципи реформування органів виконавчої влади з питань використання та охорони земельних ресурсів в Україні

старший викладач

Бавбєкова Е. А.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Тенденції реформування системи стримувань та противаг в Україні

викладач Паращєвіна О. А.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Особливості формування органів судової влади Автономної Республіки Крим (друга половина ХVІІІ ст.)

викладач

Абсаїтова М. Е.,

к.ю.н., доцент Поляков І. І.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

ІІІ етап

Становлення та розвиток контрольно-наглядової гілки влади в Україні

Органи прокуратури, їх значення та роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні

к.ю.н., доцент Поляков І. І.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Становлення та розвиток робоче-селянської інспекції в Кримській АРСР

д.і.н., професор кафедри Хаялі Р. І.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Конституційний контроль та його особливості в зарубіжних країнах

к.ю.н., доцент Амєтка Ф. А.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Функціональні можливості автоматизованої системи в процесі контрольно-наглядової діяльності держави

к.ю.н., доцент кафедри

Мамченко Н. В.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Україна та Європейський суд з прав людини: проблеми теорії та практики

к.ю.н., доцент кафедри

Абасов Г. Г.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Контрольно-наглядова влада як гарантія правової держави

старший викладач Прокопчук Л. І.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Систематизація законодавства про контроль в сфері використання та охорони земель в Україні

старший викладач

Бавбєкова Е. А.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Омбудсман та його значення в сфері контролю за дотриманням прав людини правоохоронними органами України

викладач Паращєвіна О. А.

Правовий статус органів прокуратури в Україні та Німеччині

викладач

Абсаїтова М. Е.

ІV етап

Проблеми оптимізації взаємодіяльності органів державної влади України та Автономної Республіки Крим

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Правова природа нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

к.ю.н., доцент Поляков І. І.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Проблеми оптимізації взаємодії органів державної влади України та Автономної Республіки Крим у контексті розвитку регіоналізму

д.і.н., професор кафедри Хаялі Р. І.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Теоретико-правове дослідження реєстрації нормативно-правових актів органів влади АРК

к.ю.н., доцент Амєтка Ф. А.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Нормативно-правова діяльність Верховної Ради АРК: шляхи оптимізації

к.ю.н., доцент кафедри

Мамченко Н. В.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Конституційно-правовий статус Верховної ради Автономної Республіки Крим

к.ю.н., доцент кафедри

Абасов Г. Г.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Проблеми форм державної єдності в концепціях правової держави

старший викладач Прокопчук Л. І.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Удосконалення функцій державного управління землями на території АРК

старший викладач

Бавбєкова Е. А.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Правове регулювання діяльності Верховної Ради АРК

викладач Паращєвіна О. А.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Правове положення органів влади Автономної Республіки Крим: проблеми та особливості

викладач

Абсаїтова М. Е.

2014

І

2014

ХІІ

-"-

V етап

Тенденції та перспективи розвитку державної влади в Україні в контексті європейської інтеграції

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Реформування державної влади в Україні в контексті євроінтеграції: теоретичні та прагматичні питання

к.ю.н., доцент Поляков І. І.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Забезпечення прав національних меншин в Україні в контексті європейської інтеграції

д.і.н., професор кафедри Хаялі Р. І.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Перспективи створення двопалатного парламенту в Україні у світовій практиці

к.ю.н., доцент Амєтка Ф. А.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Гуманістична і моральна еволюція правової системи України як засіб її адаптації в систему права Європейського Союзу

к.ю.н., доцент кафедри

Мамченко Н. В.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Публічна адміністрація – польський досвід. Порівняльно-правовий аналіз

к.ю.н., доцент кафедри

Абасов Г. Г.

2015

І

201

ХІІ

-"-

Права і свободи особи як невід'ємний елемент правової державності

старший викладач Прокопчук Л. І.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Напрямки розвитку державної земельної політики в умовах світових інтеграційних процесів

старший викладач

Бавбєкова Е. А.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Тенденції розвитку парламентаризму: український та європейський досвід

викладач Паращєвіна О. А.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Проблема обмеження державного суверенітету в умовах входження до Європейського Союзу

викладач

Абсаїтова М. Е.

2015

І

2015

ХІІ

-"-

Тема:

Проблеми правового регулювання матеріальних та процесуальних відносин між суб’єктами права в умовах інтеграції і глобалізації

Рішення кафедри. Протокол № 6 від 18 лютого 2011 р.

Кафедра галузевих юридичних дисциплін

2011

І

2015

ХІІ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

І етап

Особливості розвитку матеріальних та процесуальних відносин в сучасних умовах

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Адміністративне-правове регулювання відносин державного управління

к.ю.н., доцент кафедри

Панова Н. С.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Кримінально-правова характеристика суспільних відносин у сфері громадської безпеки

к.ю.н., доцент

Робак В. А.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Особливості правовідносин сторін лікувального процесу

к.м.н., доцент

Лапко Г. К.

Сучасні тенденції правового регулювання трудових правовідносин

к.ю.н., доцент кафедри

Саранкіна Ю. О.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Застосування іноземного права у цивільних справах

к.ю.н., доцент кафедри

Заулочна С. А.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Проблеми вдосконалення організації та функціонування судової влади в Україні

старший викладач Дрягіна Т. Б.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Вдосконалення правовідносин у кримінально-виконавчому праві

старший викладач

Волошин І. О.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Реалізація в цивільному процесі процесуальних гарантій прав осіб, які беруть участь у справі

старший викладач

Герасимовський С. В.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Організаційно-правові гарантії доступності судової процедури розгляду справ у господарських судах України

старший викладач

Борецька Л. Р.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

Проблеми вдосконалення правовідносин у цивільному праві України

старший викладач

Гурська О. О.

2011

І

2011

ХІІ

-"-

ІІ етап

Проблеми визначення правового статусу суб’єктів матеріальних та процесуальних відносин

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Особливості адміністративно-правового статусу державних органів та організацій в контексті адміністративної реформи

к.ю.н., доцент кафедри

Панова Н. С.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Кримінально-правова та кримінологічна характеристика суб’єктів проявів організованої та озброєної злочинності

к.ю.н., доцент

Робак В. А.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Особливості правового статусу сторін лікувального процесу

к.м.н., доцент

Лапко Г. К.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Особливості правового статусу неповнолітніх працівників на сучасному етапі

к.ю.н., доцент кафедри

Саранкіна Ю.О.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Особливості правового статусу суб’єктів міжнародних приватноправових відносин

к.ю.н., доцент кафедри

Заулочна С. А.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Особливості правового статусу суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин

старший викладач Дрягіна Т. Б.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Особливості правового статусу суб’єктів кримінально-виконавчих відносин

старший викладач

Волошин І. О.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Правовий статус співучасників в цивільному процесі

старший викладач

Герасимовський С. В.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Внутрішньо-організаційні та зовнішньо-організаційні аспекти діяльності господарських судів в Україні

старший викладач

Борецька Л. Р.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

Особливості статусу суб’єктів цивільних правовідносин

старший викладач

Гурська О. О.

2012

І

2012

ХІІ

-"-

ІІІ етап

Правове забезпечення розвитку матеріальних та процесуальних відносин в умовах інтеграції і глобалізації

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Адміністративно-правове забезпечення законності в державному управлінні

к.ю.н., доцент кафедри

Панова Н. С.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Удосконалення чинного законодавства у сфері боротьби з організованої та озброєною злочинністю

к.ю.н., доцент

Робак В. А.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Правове регулювання окремих методів лікуванні і діагностики

к.м.н., доцент

Лапко Г. К.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Реформування трудового законодавства в сучасних умовах

к.ю.н., доцент кафедри

Саранкіна Ю. О.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Удосконалення деяких аспектів цивільно-правових відносин в умовах глобалізації

к.ю.н., доцент кафедри

Заулочна С. А.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Новеллізація цивільних процесуальних правовідносин в Україні

старший викладач Дрягіна Т. Б.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Роль адміністративно-правових норм в реалізації покарання

старший викладач

Волошин І. О.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Процесуальні засоби захисту права в умовах інтеграції в європейське суспільство

старший викладач

Герасимовський С. В.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Гарантії доступності правосуддя

старший викладач

Борецька Л. Р.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

Правові засади забезпечення цивільних правовідносин

старший викладач

Гурська О. О.

2013

І

2013

ХІІ

-"-

ІV етап

Вдосконалення правового регулювання матеріальних і процесуальних відносин між суб’єктами права та перспективи розвитку

2014

І

2014

ХІІ

-"-

Адміністративна реформа: проблеми і перспективи

к.ю.н., доцент кафедри

Панова Н. С.

2014

І

2015

ХІІ

-"-

Удосконалення положень кримінального законодавства в сфері протидії озброєної злочинності

к.ю.н., доцент

Робак В. А.

2014

І

2015

ХІІ

-"-

Вдосконалення норм Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за злочини у сфері лікувальної діяльності

к.м.н., доцент

Лапко Г. К.

2014

І

2015

ХІІ

-"-

Перспективи розвитку соціального законодавства України

к.ю.н., доцент кафедри

Саранкіна Ю. О.

2014

І

2015

ХІІ

-"-

Вдосконалення методологічних підходів у міжнародному приватному праві

к.ю.н., доцент кафедри

Заулочна С. А.

2014

І

2015

ХІІ

-"-

Судова реформа: проблеми і перспективи

старший викладач Дрягіна Т. Б.

2014

І

2015

ХІІ

-"-

Особливості правовідносин між суб’єктами кримінально-виконавчого права в період відбування покарання

старший викладач

Волошин І. О.

2014

І

2015

ХІІ

-"-

Трансформація принципів безпосередності і змагальності в цивільному процесі

старший викладач

Герасимовський С. В.

2014

І

2015

ХІІ

-"-

Доступність механізмів оскарження судових рішень

старший викладач

Борецька Л. Р.

2014

І

2015

ХІІ

-"-

Проблеми вдосконалення правового регулювання цивільних правовідносин

старший викладач

Гурська О. О.

2014

І

2015

ХІІ

-"-



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 3. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 4. П л а н (2)

  Документ
  3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,
 5. Миколаївський комплекс Новітні наукові дослідження держави І права 2011 Том 1 Збірник наукових праць Миколаїв

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.

Другие похожие документы..