Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Историческая география является необходимым компонентом базовой профессиональной подготовки студентов-историков. В ходе освоения курса студенты получ...полностью>>
'Задача'
Цель, которую поставил перед собой автор статьи – ответить на вопрос, возникнет ли налоговая экономия или налоговый эффект, если схема «Продавец - По...полностью>>
'Программа'
Курс «Бортовые спутниковые комплексы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)» рассчитан на слушателей, имеющих базовую университетскую подготовку по ...полностью>>
'Документ'
про підсумки роботи органів праці та соціального захисту населення установ і закладів соціальної сфери по виконанню завдань програми соціально-економ...полностью>>

9 клас Навчальний пріоритетний матеріал

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

9 клас

Навчальний пріоритетний матеріал

п/п

Кіль­кість годин

Зміст

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки

Розділ 3. Технологія вибору профілю навчання

4

3.1. Моє місце у суспільстві

1

1

Вступ. Умови самореалізації людини на ринку праці. Покоління. Сучасний світ і проблеми під­літка. Профільне навчання — перший крок до ви­бору майбутньої професії.

Практична робота. Обговорення «Я і мої проб­леми, напрями вирішення майбутніх професійних проблем»

Учень:

пояснює особливості самореалізації людини на ринку праці;

виділяє проблеми самореалізації сучасної молоді;

характеризує профільне навчання як перший крок до вибору майбутньої професії

2

1

Як адаптуватись у сучасному суспільстві. Зміни у суспільстві за останні десятиріччя і їхній вплив ; на світ професійної праці людини. Конкуренто­спроможність і мобільність сучасного фахівця. На­прями здобуття професії.

Практична робота. Дискусія «Людина — це суб'єкт вибору чи жертва обставин»

Учень:

пояснює важливість конкурентоспроможності і мобільності фахівця у сучасному суспільстві;

виділяє зміни у суспільстві за останні десятиріч­чя і їхній вплив на світ професійної праці;

характеризує напрями здобуття професійної ос­віти

3

1

Суспільство майбутнього і моє місце в ньому. Проблеми глобалізації. Інтеграція вітчизняного ринку праці у світовий економічний простір.

Практична робота. Дискусія: «Яким стане наше суспільство через 10 — 15 років?», «Яке місце в су­спільстві я хочу зайняти у майбутньому?» Гра «Гос­ті з майбутнього», «Подорож у майбутнє»

Учень:

пояснює перебіг суспільних процесів і їхній влив на професійну діяльність людини;

виділяє тенденції інтеграції вітчизняного ринку праці у світовий економічний простір;

характеризує можливе досягнення у майбутньо­му певного рівня соціально-професійного статусу

4

1

Вплив суспільства на вибір професії. Морально-духовні цінності у сфері праці. Соціальні норми, стереотипи і вірування. Вплив засобів масової ін­формації і реклами на вибір професії.

Практична робота. Диспут на тему: «Як відріз­нити факти від міфів, стереотипів і особистих уяв­лень про значущість для людини професійної праці»

Учень:

пояснює вплив суспільства на вибір молоддю майбутньої професії;

виділяє морально-духовні цінності у сфері пра­ці, соціальні норми, стереотипи і вірування;

характеризує вплив засобів масової інформації і реклами на вибір майбутньої професії

6

3.2. «Я» і соціальне середовище

5

1

Поняття про виробничі групи. Соціально-про­фесійні об'єднання і групи. Група, команда, ко­лектив. Спілкування і взаємодія у групі. Стилі по­ведінки у групі. Особистий приклад і переконання.

Практична робота. Дискусія «Група, команда, колектив. Взаємодія з лідером». Узагальнення ре­зультатів дискусії

Учень:

наводить приклади соціально-професійних об'єд­нань і груп;

виділяє домінуючі ознаки групи, команди і ко­лективу;

характеризує стилі спілкування і взаємодію чле­нів у групі

6

1

Особистість у діяльності групи. Навички групо­вої роботи. Уміння бути членом команди, працю­вати на колективний результат, поважати внесок

інших. Практична робота. Вправи на розвиток навичок

групової роботи

Учень:

пояснює особливості діяльності членів групи;

виділяє уміння особистості бути членом коман­ди, працювати на колективний результат, поважа­ти внесок інших, як вимогу сьогодення;

володіє початковими навичками групової роботи

7

!

Механізми міжособистісного сприйняття. Пер­іте з.раження. Ефект ореола та ін. Вплив настано­ви на чіжособистісне сприйняття.

Прс.к'гична робота. Гра «Ярлики»

Учень:

називає механізми міжособистісного сприйняття; пояснює значущість першого враження та впли­ву настанови на міжособистісне сприйняття; володіє початковими навичками розуміння інших

8

1

Спілкування Ф>икшї і засоби спілкування. Спіл­кування з дорослими та однолітками. Вміння слу­хати співрозмовника.

Практична робота Дослідження розвитку нахи­лів особистості ло спілкування. Дискусія «Що оз­начає мати здібності до спіл кування?»

Учень:

пояснює значення спілкування для активної взає­модії у соціумі;

виділяє функції і засоби спілкування;

володіє початковими навичками вислуховуван­ня співрозмовника

9

1

Спілкування і майбутня професійна діяльність особистості. Зв'язок вміння спілкуватися та на­пряму майбутнього профілю навчання. Вимоги профільного навчання до рівня розвитку вміння особистості до організаторської та комунікатив­ної взаємодії.

Практична робота. Аналіз та класифікація видів професійної діяльності, які потребують достатньо­го розвитку здібностей особистості до комуніка­тивної взаємодії

Учень:

пояснює значення спілкування для майбутньої професійної діяльності особистості;

виділяє ознаки взаємозв'язку вміння спілкува­тися та напряму майбутнього профілю навчання;

аналізує види професійної діяльності, які потре­бують достатнього розвитку здібностей особистос­ті до комунікативної взаємодії

10

1

Сучасна освіта і проблеми підлітка. Профільне навчання — перший крок до вибору майбутньої професії. Комунікативні проблеми сучасної моло­ді. Вміння формулювати позицію усно, на папері та у мережі Інтернет.

Практична робота. Взаємодія особистості у со­ціальному середовищі. Продовження освіти у про­фільній школі

Учень:

пояснює важливість вибору майбутнього профі­лю навчання у старшій школі для професійного самовизначення особистості;

характеризує профільне навчання, як перший крок до вибору майбутньої професії;

володіє початковими навичками формулювання позиції усно, на папері та у мережі Інтернет

10

3.3. Напрями профільного навчання

11

2

Сутність, мета і принципи організації профіль­ного навчання. Модель профільного навчання у системі загальної середньої освіти України. Пер­ші профільні школи в Україні. Інструкція про по­рядок заповнення відомостей про учня, отрима­них під час вивчення розділу «Технологія вибору профілю навчання» у «Щоденнику вибору профі­лю навчання».

Практична робота. Складання блок-схеми «Мо­дель профільного навчання в Україні»

Учень:

виділяє сутність, мету і принципи організації про­фільного навчання;

характеризує модель профільного навчання у сис­темі загальної середньої освіти України;

аналізує особливості профільного навчання у сис­темі загальної середньої освіти України

12

1

Зміст профільної освіти. Стратегія і модель внут­рішньої шкільної профілізації. Функції освітньо­го закладу.

Практична робота. Складання блок-схеми внут­рішньої шкільної профілізації

Учень:

розкриває зміст профільної освіти;

виділяє особливості внутрішньої шкільної про­філізації;

характеризує стратегії і модель внутрішнього шкільного профільного навчання

13

1

Технологічний напрям профільного навчання. Зв'язок між технологічним напрямом профільно­го навчання й визначеними сферами професійної діяльності. Вимоги до навчальних та особистісних досягнень учня технологічного напряму профіль­ного навчання.

Практична робота. Класифікація професій за предметом, метою, засобами і умовами праці, які відповідають технологічному напряму профілю навчання. Групування вимог до навчальній та осо­бистісних досягнень учня окремих профітів тех­нологічного напряму навчання

Учень:

пояснює зміст технологічного напряму профіль­ного навчання;

виділяє взаємозв'язки технологічного напряму профільного навчання з визначеними сферами професійної діяльності;

характеризує вимоги до навчальних та особис­тісних досягнень учня технологічного напряму профільного навчання

14

1

Суспільно-гуманітарний напрям профільного навчання. Зв'язок між суспільно-гуманітарним напрямом профільного навчання й визначени­ми сферами професійної діяльності. Вимоги до навчальних та особистісних досягнень учня су­спільно-гуманітарного напряму профільного на­вчання.

Учень:

пояснює зміст суспільно-гуманітарного напряму профільного навчання;

виділяє взаємозв'язки суспільно-гуманітарного напряму профільного навчання з визначеними сферами професійної діяльності;

Практична робота. Класифікація професій за предметом, метою, засобами і умовами праці, які відповідають суспільно-гуманітарному напряму профільного навчання. Групування вимог до на­вчальних та особистісних досягнень учня окре­мих профілів суспільно-гуманітарного напряму навчання

характеризує вимоги до навчальних та особис­тісних досягнень учня суспільно-гуманітарного напряму профільного навчання

15

1

Художньо-естетичний напрям профільного на­вчання. Зв'язок між художньо-естетичним напря­мом профільного навчання й визначеними сфера­ми професійної діяльності. Вимоги до навчальних та особистісних досягнень учня художньо-естетич­ного напряму профільного навчання.

Практична робота. Класифікація професій за предметом, метою, засобами і умовами праці, які відповідають художньо-естетичному напряму про­фільного навчання. Групування вимог до навчаль­них та особистісних досягнень учня окремих про­філів художньо-естетичного напряму профільно­го навчання

Учень:

пояснює зміст художньо-естетичного напряму профільного навчання:

виділяє взаємозв'язки художньо-естетичного на­пряму профільного навчання з визначеними сфе­рами професійної діяльності;

характеризує вимоги до навчальних та особис­тісних досягнень учня художньо-естетичного на­пряму профільного навчання

16

1

Природничо-математичний напрям профільно­го навчання. Зв'язок між природничо-математич­ним напрямом профілю навчання й визначеними сферами професійної діяльності. Вимоги до на­вчальних та особистісних досягнень учня природ­ничо-математичного напряму профільного на­вчання.

Практична робота. Класифікація професій за предметом, метою, засобами і умовами праці, які відповідають природничо-математичному напря­му профілю навчання. Групування вимог до на­вчальних та особистісних досягнень учня окремих профілів природничо-математичного напряму про­фільного навчання

Учень:

пояснює зміст природничо-математичного на­пряму профільного навчання;

виділяє взаємозв'язки природничо-математич­ного напряму профільного навчання з визначени­ми сферами професійної діяльності;

характеризує вимоги до навчальних та особис­тісних досягнень учня природничо-математично­го напряму профільного навчання

17

1

Спортивний напрям профільного навчання. Зв'я­зок між спортивним напрямом профільного на­вчання й визначеними сферами професійної ді­яльності. Вимоги до навчальних та особистісних досягнень учня спортивного напряму профільно­го навчання.

Практична робота. Класифікація професій за предметом, метою, засобами і умовами праці, які відповідають спортивному напряму профільного Групування вимог до навчальних та осо­бистісних досягнень учня окремих профілів спор­тивного напрям) профільного навчання

Учень:

пояснює зміст спортивного напряму профільно­го навчання;

виділяє взаємозв'язки спортивного напряму про­фільного навчання з визначеними сферами про­фесійної діяльності;

характеризує вимоги до навчальних та особис­тісних досягнень учня спортивного напряму про­фільного навчання

18

2

Шляхи організації власної життєдіяльності з ме­тою майбутнього ефективного опанування обра­ним навчальним профілем. Самоосвіта, самови­ховання та самовдосконалення до рівня вимог май­бутнього профілю навчання. Готовність особистості до вибору майбутнього профілю навчання.

Практична робота. Визначення готовності учня до вибору майбутнього профілю навчання

Учень:

пояснює напрями організації власної життєді­яльності з метою майбутнього ефективного опа­нування обраним навчальним профілем;

розкриває зміст понять самоосвіта, самовихован­ня та самовдосконалення;

характеризує об'єктивні і суб'єктивні фактори впливу на вибір майбутнього напряму профільно­го навчання

15

3.4. Технологія вибору навчального профілю

19

2

Ринок освітніх послуг: можливі шляхи набуття визначеного профілю та здобуття освіти. Особли­вості професійної підготовки. Інформаційне поле пошуку можливостей продовження навчання за обраним профілем (спеціальна література та до­відки, періодичні видання, ресурси глобальної ін­формаційної мережі Інтернет).

Практична робота. Класифікація навчальних за­кладів міста за профілем навчання. Складання пе­реліку 10 професій, які користуються попитом на ринку праці у регіоні

Учень:

називає суб'єктів ринку освітніх послуг та мож­ливі шляхи набуття визначеного профілю навчан­ня у майбутньому;

характеризує інформаційне поле пошуку можли­востей продовження навчання за обраним профі­лем;

володіє початковими навичками роботи зі спе­ціальною літературою та довідниками, періодич­ними виданнями та ресурсами глобальної інфор­маційної мережі Інтернет

20

1

Індивідуальна освітня траєкторія старшокласни­ка при виборі майбутнього профілю навчання та її побудова. Головний та резервний професійний план.

Практична робота. Зображення на малюнку у «Щоденнику вибору профілю навчання» схеми «Моє професійне майбутнє»

Учень:

пояснює значущість правильно обраного май­бутнього профілю навчання для реалізації індиві­дуальної освітньої траєкторії;

виділяє складові головного та резервного профе­сійного плану;

володіє початковими навичками побудови інди­відуальної освітньої траєкторії

21

2

Алгоритм вибору профілю навчання. Профілі навчання та їх співвідношення з індивідуальними можливостями особистості. Самовдосконшіення — шлях до навчання за обраним профілем у старшій школі.

Практична робота. Складання власного алгорит­му набуття визначеного профілю. Журнал навчаль­них та особистісних досягнень учня у «Щоденни­ку вибору профілю навчання»

Учень:

пояснює алгоритм вибору профілю навчання;

виділяє профілі навчання та співвідносить їх з індивідуальними можливостями особистості;

характеризує шляхи набуття визначеного профі­лю навчання у старшій школі

22

2

Екскурсія до навчальних закладів різних типів. Зустріч з випускниками школи, які закінчили різ­ні профільні школи.

Практична робота. Звіт у «Щоденнику вибору профілю навчання» про екскурсію

Учень:

називає типи навчальних закладів та можливі шляхи набуття визначеного профілю у них;

виділяє переваги та недоліки вчасного вибору майбутнього профілю навчання випускниками;

характеризує об'єктивні умови та суб'єктивні фактори вибору майбутнього профілю навчання

23

5

Профільні проби. Факультативи, гуртки, курси за вибором, наукові товариства, Мала академія наук.

Практична робота. Здійснення профільних проб за суспільно-гуманітарним, природничо-матема­тичним, технологічним, художньо-естетичним та спортивним напрямом профільного навчання

Учень:

пояснює відмінності у навчанні за різними на­прямами профільного навчання;

виділяє головні відмінності між напрямами про­фільного навчання;

характеризує суб'єктивні фактори, які визнача­ють вибір майбутнього профілю навчання

24

1

Захист обраного профілю. Уточнення, конкре­тизація, поглиблення знань про обраний профіль, перевірка правильності міркувань, що привели до такого вибору. Аналіз суперечностей, які виник­ли на шляху вибору майбутнього профілю навчан­ня та напрями їх розв'язання.

Практична робота. Проектна діяльність. «Я оби­раю цей профіль тому, що ...»

Учень:

називає об'єктивні умови та суб'єктивні факто­ри, які вплинули на вибір ним майбутнього про­філю навчання;

пояснює суперечності, які виникли на шляху ви­бору майбутнього профілю навчання;

характеризує напрями поглиблення знань про обраний профіль

25

2

Підсумковий урок. Підведення підсумків. Уточ­нення та перевірка отриманих знань. Узагальнен­ня даних про навчальні та особистісні досягнення

Учень:

пояснює значущість обраного майбутнього про­фіт ю навчання для реалізації індивідуальної

учня. Інструкція про порядок заповнення і вико­ристання відомостей про учня у «Щоденнику ви­бору профілю навчання» у майбутньому. Практична робота. Індивідуальні консультації

освітньої траєкторії:

характеризує профільне навчання як перший крок до вибору майбутньої професії;

виділяє навчальні та особистіші досягнення, які створюють можливості навчання за обраним про­філем

Разом 35 год

ДОДАТКИ

Додаток 1

Орієнтовні критерії оцінювання рівня готовності учня

до вибору профілю навчання у старшій школі

Рівень

Баяв

Критерії оцінювавші навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Не приймає участі у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріату. На запитання не відповідає або відповідає поверхово. Результатів практичних робіт немає, у «Щоденнику вибору профілю навчання» немає записів про результати. Проблема вибору профілю навчан­ня неактуальна

2

Не виявляє активності в обговоренні теоретичного змісту навчатьного матеріалу. Може від­повісти лише на загальні запитання. Відтворює лише окремі аспекти навчальної інформації. Результати практичних робіт лише інколи фіксуються у «Щоденнику вибору профілю навчан­ня». Проблема вибору профілю навчання неактуальна

3

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу лише інколи. Відповіді ґрунтовні лише на окремі запитання, у яких прагне до самостійного міркування. Результати практичних робіт фіксуються у «Щоденнику вибору профілю навчання» частко­во. Проблема вибору профілю навчання перенесена на пізніший час

Середній

4

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчатьного матеріалу. Відповіді ґрун­товні тільки в межах визначеного програмою навчатьного матеріату. Розуміє необхідність ви­рішення проблем майбутнього профільного навчання, ате не виявляє самостійності. Резуль­тати практичних робіт фіксуються у «Щоденнику вибору профілю навчання» у межах прог­рамного матеріалу. Проблема вибору профілю навчання перенесена на пізніший час

5

Виявляє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріа­лу. Встановлює логічні зв'язки у змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проб­леми вибору майбутнього профілю навчання. Результати практичних робіт систематично фік­суються у «Щоденнику вибору профілю навчання» у межах програмного матеріалу, проте під час виконання окремих завдань потребує допомоги вчителя. Проблема вибору профілю на­вчання актуальна

6

Виявляє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріа­лу. Встановлює логічні зв'язки у змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проб­леми вибору майбутнього профілю навчання як першого кроку до оволодіння професією. Ре­зультати практичних робіт систематично фіксуються у «Щоденнику вибору профілю навчан-:-ія - у межах програмного матеріалу. Проблема вибору профілю навчання актуалізована

Достатній

Віє являє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріа-.-» Освоює навчальний зміст без особливих труднощів. Здатний до критичного аналізу зміс­ту начального матеріалу. Результати практичних робіт систематично фіксуються у «Щоден-нжк> з-'бору профілю навчання». Проблема вибору профілю навчання на активному етапі ви-

8

Виявляє £*.—■? зність, самостійність і творчість у обговоренні теоретичного змісту навчально­го чатсріалл Виявляє постійний інтерес до проблеми вивчення, здатний критично аналізу­вати і оцінювати програмовий матеріал. Результати практичних робіт систематично фіксу­ються > «Щоден-ику вибору профілю навчання» не лише у межах програмного матеріалу. Проблема вибору ттюфілю навчання на активному етапі вирішення

9

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Виявляє постійний ін­терес до проблеми вивчення матеріалу, критично його аналізує, здатний до прийняття об­грунтованих рішень. Результати практичних робіт систематично фіксуються у «Щоденнику вибору профілю навчання». Майбутній профіль навчання обраний. Програмовий матеріал використовується для самоствердження у виборі

Високий

10

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Може швидко знайти потрібну професіографічну інформацію. Глибоко аналізує об'єктивні умови і суб'єктивні фак­тори вибору профілю навчання. Майбутній профіль навчання обраний. Зміст навчального матеріалу і практичних робіт використовує для побудови індивідуальної освітньої траєкторії

11

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Самостійно та критич­но оцінює значення майбутнього профілю навчання для оволодіння обраною професією. Об­раний не лише майбутній профіль навчання, а й професія. Практичні роботи виконує для са­моствердження у власному виборі. Індивідуальна освітня траєкторія побудована

12

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Обраний не лише май­бутній профіль навчання, а й професія. Результати практичних робіт систематично фіксують­ся у «Щоденнику вибору профілю навчання» і використовуються для самовдосконалення. Ін­дивідуальна освітня траєкторія побудована і реалізуєтьсяСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (13)

  Документ
  У спеціальній загальноосвітній школі інтенсивної педагогічної корекції заняття фізичною культурою мають свою специфіку, обумовлені затримкою психічного, а часто і фізичного розвитку учнів.
 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-11 класи

  Документ
  Програму підготувала група фахівців Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України під керівництвом кандидата педагогічних наук Миколи Дмитровича Зубалія.
 3. Програми для 1-4 класів з російською мовою

  Документ
  На виконання Закону України "Про загальну середню освіту" з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р.
 4. Міністерство освіти І науки України Навчальнапрограм а для загальноосвітніх навчальних закладів (1)

  Документ
  Демократизація освіти, надання їй національної спрямованості вимагають пошуку нових шляхів удосконалення фізичного виховання підростаючого покоління. Вирішенню цієї проблеми сприяє навчальна дисципліна «Фізична культура», яка є самостійною
 5. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (12)

  Документ
  Програма з предмета “Фізична культура” розроблена від­по­відно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Мініст­рів Ук­раїни № 24 від 14 .

Другие похожие документы..